Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dụng tiến bộ công nghệ xây dựng - Đặng Xuân Trường

pdf 22 trang ngocly 24/05/2021 170
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dụng tiến bộ công nghệ xây dựng - Đặng Xuân Trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kinh_te_xay_dung_chuong_iv_ap_dung_tien_bo_cong_ng.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế xây dựng - Chương IV: Áp dụng tiến bộ công nghệ xây dựng - Đặng Xuân Trường

 1. CHƯƠNG IV: ÁP DỤNG TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG KHAÙI NIEÄM ™ Theo nghóa heïp: Coâng ngheä laø caùc phöông phaùp gia coâng, cheá taïo, laøm thay ñoåi traïng thaùi, tính chaát, hình daùng nguyeân vaät lieäu hay baùn thaønh phaåm söû duïng trong quaù trình SX ñeå taïo ra saûn phaåm hoaøn chính. ™ Theo Luaät khoa hoïc vaø coâng ngheä (naêm 2000) : Coâng ngheä laø moät taäp hôïp caùc phöông phaùp, quy trình, kyõ naêng, bí quyeát, coâng cuï, phöông tieän duøng ñeå bieán ñoåi caùc nguoàn löïc thaønh saûn phaåm. ™ Theo nghóa roäng : Coâng ngheä laø toång theå caùc kieán thöùc, thoâng tin, caùc kyõ naêng, caùc thieát bò, caùc phöông phaùp vaø caùc tieàm naêng khaùc ñöôïc söû duïng ñeå bieán ñoåi caùc yeáu toá ñaàu vaøo thaønh saûn phaåm vaø dòch vuï ñaàu ra phuïc vuï cho nhu caàu con ngöôøi. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 194
 2. Coâng ngheä trong xaây döïng ñöôïc hieåu laø toång theå caùc tri thöùc (hieåu bieát, kieán thöùc, kinh nghieäm, thoâng tin, quy trình, quy phaïm, kyõ naêng, naêng löïc hoaït ñoäng vaø haønh ngheà xaây döïng); nhöõng thoâng tin kyõ thuaät (maùy moùc thieát bò thi coâng, phöông tieän kyõ thuaät ); trình ñoä toå chöùc (phöông phaùp thi coâng, ñieàu haønh, quaûn lyù ) vaø caùc ñieàu kieän vaät chaát khaùc ñöôïc con ngöôøi söû duïng ñeå bieán caùc yeáu toá ñöa vaøo (voán, VL, LÑ) thaønh caùc coâng trình hoaøn thaønh ôû ñaàu ra. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 195
 3. THAØNH PHAÀN CUÛA COÂNG NGHEÄ KYÕ THUAÄT CON NGÖÔØI THOÂNG TIN TOÅ CHÖÙC ™ Phaàn coâng ngheä haøm chöùa kyõ thuaät – Technoware (T): goàm coâng cuï, maùy moùc, thieát bò, vaät lieäu, xe coä noùi chung laø caùc phöông tieän kyõ thuaät vaø ñöôïc coi laø phaàn cöùng cuûa coâng ngheä. ™ Phaàn coâng ngheä haøm chöùa con ngöôøi – Humanware (H): goàm kinh nghieäm, kieán thöùc uyeân thaâm, kyõ naêng, kyõ xaûo, tay ngheà thaønh thaïo, kheùo leùo, coù tính saùng taïo vaø ñaïo ñöùc trong lao ñoäng (naêng löïc vaø phaåm chaát) hay coøn goïi laø phaàn con ngöôøi trong coâng ngheä. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 196
 4. ™ Phaàn coâng ngheä haøm chöùa thoâng tin – Inforware (I): goàm döõ lieäu, thuyeát minh, döï aùn, moâ taû, thieát keá, saùng taïo, phöông phaùp, giaûi phaùp kyõ thuaät, caùc söï kieän giuùp con ngöôøi phaùt trieån naêng löïc vaø phaåm chaát, coøn goïi laø phaàn döõ kieän. ™ Phaàn coâng ngheä haøm chöùa toå chöùc – Orgaware (O): ñöôïc theå hieän trong thieát cheá toå chöùc, thaåm quyeàn, traùch nhieäm, phöông phaùp, söï lieân keát phoái hôïp quaûn lyù, caùc keá hoaïch, chính saùch hay coøn goïi laø phaàn cô caáu. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 197
 5. TIEÁN BOÄ COÂNG NGHEÄ TRONG XAÂY DÖÏNG KHAÙI NIEÄM Trong XD tieán boä coâng ngheä laø cô giôùi hoaù, cô giôùi hoaù SX xaây laép, tieâu chuaån hoaù, ñònh hình hoaù caùc caáu kieän, caùc boä phaän caáu thaønh coâng trình, aùp duïng coâng ngheä tieân tieán trong quaûn lyù vaø toå chöùc SX, nguoàn nhaân löïc oån ñònh vôùi trình ñoä cuûa ñoäi nguõ quaûn lyù vaø ngöôøi lao ñoäng ñöôïc naâng cao. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 198
 6. MUÏC TIEÂU ™ Taêng khoái löôïng saûn phaåm, SX, ñaït ñöôïc möùc taêng tröôûng cao. ™ Ruùt ngaén thôøi gian xaây döïng coâng trình, haïng muïc coâng trình, coâng taùc xaây laép. ™ Ñaït caùc chæ tieâu kinh teá toát hôn trong hoaït ñoäng XL nhö: giaûm giaù thaønh, taêng lôïi nhuaän vaø chæ tieâu doanh lôïi, giaûm nheï lao ñoäng, naâng cao naêng suaát lao ñoäng ™ Ñaûm baûo chaát löôïng coâng trình xaây döïng. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 199
 7. Naâng cao trình ñoä Naâng cao trình ñoä toå chöùc quaûn lyù nguoàn nhaân löïc (H) ñieàu haønh (O) NOÄI DUNG TIEÁN BOÄ COÂNG NGHEÄ XD Tieán boä Phaùt trieån Kyõ thuaät (T) Thoâng tin (I) Phaùt trieån Hoaøn thieän Söû duïng VL Hoaøn thieän Tieâu chuaån hoaøn thieän vaø aùp duïng môùi, VL vaø hôïp lyù hoaù, ñònh CCLÑ kyõ thuaät thay theá, hoaù caùc hình hoaù caùc (maùy moùc, môùi, coâng caáu kieän PP toå chöùc chi tieát caùc thieát bò, ngheä thi ñuùc saün laép SX, coâng baùn thaønh coâng cuï coângï tieân gheùp ngheä QL, phaåm, caùc caàm tay) tieán kyõ thuaät caáu kieän vaø QL SPXD March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 200
 8. GIAÛI PHAÙP CHO VIEÄC ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG 1. Ñaåy maïnh vaø môû roäng dieän cô giôùi hoaù trong xaây laép. 2. AÙp duïng caùc giaûi phaùp keát caáu vaø coâng ngheä thi coâng haï boä caàu tieân tieán nhaèm ñaûm baûo thi coâng vôùi toác ñoä nhanh vaø ñoä an toaøn cao nhö : keát caáu vaø coâng ngheä haï gieáng chìm baèng vöõa seùt, coâng ngheä haï coïc oáng ñöôøng kính lôùn, coâng ngheä thi coâng baèng thieát bò khoan nhoài, coâng ngheä vöõa daâng . 3. AÙp duïng caùc giaûi phaùp keát caáu vaø coâng ngheä thi coâng thöôïngï boä caàu coù khaû naêng vöôït khaåu ñoä lôùn, chòu löïc cao nhö : keát caáu lieàn khoái, keát caáu hoãn hôïp, coâng ngheä thi coâng daàm BTDÖL. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 201
 9. GIAÛI PHAÙP CHO VIEÄC ÖÙNG DUÏNG COÂNG NGHEÄ MÔÙI TRONG XAÂY DÖÏNG (2) 4. Coi troïng vai troø cuûa neàn, moùng. 5. Löïa choïn keát caáu maët ñöôøng thích hôïp vôùi ñieàu kieän cung öùng vaät lieäu ñaûm baûo ñoä beàn 6. Ñoåi môùi, hoaøn thieän tieâu chuaån, quy trình thieát keá March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 202
 10. PHÖÔNG HÖÔÙNG VAØ NOÄI DUNG CHÍNH CUÛA CNH XD Thöïc hieän cô giôùi hoaù cao caùc coâng taùc XL, tieán tôùi CGH ñoàng boä vaø TÑH. Coâng xöôûng hoaù SXVL, aùp duïng caáu kieän laép gheùp do cô sôû coâng nghieäp SX ngoaøi phaïm vi coâng tröôøng. Ñònh hình hoaù, tieâu chuaån hoaù VL, caáu kieän laép gheùp phuø hôïp vôùi TK vaø tieán tôùi söû duïng TK ñieån hình. AÙp duïng coâng ngheä vaø quy trình thi coâng tieân tieán. Thieát laäp boä maùy XD theo höôùng taäp trung keát hôïp vôùi chuyeân moân hoaù vaø hôïp taùc hoaù SX. Ñaûm baûo lao ñoäng oån ñònh, haïn cheá bieán ñoäng coâng nhaân XD. Hoaøn thieän QL vaø toå chöùc hôïp lyù SXXD, ñaûm baûo tính daây chuyeàn trong thi coâng, söû duïng hôïp lyù söùc lao ñoäng, TLLÑ, toái öu hoaù caùc giaûi phaùp QLXD. Khaéc phuïc tính chaát theo muøa, tieán tôùi thi coâng ñeàu trong caû naêm. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 203
 11. CÔ GIÔÙI HOAÙ XAÂY DÖÏNG ™Cô giôùi hoaù XD laø quaù trình thay theá lao ñoäng thuû coâng baèng maùy moùc thieát bò. ™Möùc ñoä cô giôùi hoaù : - Cô giôùi hoaù töøng phaàn - Cô giôùi hoaù ñoàng boä - Töï ñoäng hoaù : + Töï ñoäng hoaù töøng phaàn. + Töï ñoäng hoaù toaøn boä °Chuû tröông thöïc hieän cô giôùi hoaù xaây laép : - Moät laø tieán thaúng leân cô khí hieän ñaïi trong ñieàu kieän cho pheùp - Hai laø tuaàn töï töø thuû coâng leân nöûa cô giôùi vaø cô giôùi March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 204
 12. CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ MÖÙC ÑOÄ CÔ GIÔÙI Heä soá cô giôùi hoaù coâng taùc XL Heä soá trang bò cô giôùi cho CTXL cg tb G Kct cg Qm Kcg tb m K =100 ∗ Kcg=100 ∗ ct G ∑Q ∑ xl Heä soá cô giôùi hoaù lao ñoäng Heäsoátrangbòcôgiôùicholao cg cg Tm tb Klñ ñoäng Klñ tb Gm Kld=100 ∗ K =100 ∗ T ld ∑ Tbq -Qm : Khoái löôïng coâng taùc XL do maùy laøm. - ΣQ : Khoái löôïng coâng taùc XL thöïc hieän trong kyø. -Tm : Thôøi gian lao ñoäng baèng maùy. - ΣT : Toång thôøi gian lao ñoäng trong kyø. -Gm : Giaù trò thi coâng bình quaân naêm do maùy laøm. -ΣGxl : Toång giaù trò coâng taùc XL trong kyø. - Tbq : Soá coâng nhaân trong danh saùch bình quaân naêm cuûa DN. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 205
 13. TIEÂU CHUAÅN HOAÙ VAØ ÑÒNH HÌNH HOAÙ ™ TIEÂU CHUAÅN HOAÙ (TCH) TCH laø quaù trình xaùc laäp caùc tieâu chuaån veà kích thöôùc, quy caùch, hình daïng, chaát löôïng saûn phaåm, xaùc laäp thuaät ngöõ KHKT, teân goïi, yù nghóa vaø ñaëc tröng khaùc nhau cuûa chuùng Tieâu chuaån trong XD bao goàm : - Caùc thoâng soá cô baûn cuûa SP, thaønh phaàn, chi tieát, caáu kieän ñöôïc xaùc laäp treân cô sôû thoáng nhaát hoaù toái ña loaïi hình vaø giöõa caùc loaïi hình. - Caùc loaïi hình, quy caùch maãu,chuûng loaïi vaät tö, saûn phaåm XD. - Caùc yeâu caàu kyõ thuaät vaø chaát löôïng ñaëc tröng cho saûn phaåm vaø VLXD ™ ÑÒNH HÌNH HOAÙ (ÑHH) ÑHH trong XD ñöôïc aùp duïng trong quaù trình thieát keá vaø saûn xuaát caùc caáu kieän, thaønh phaåm, chi tieát, VLXD vaø coâng ngheä cuûa quaù trình SX chuùng. Trong thieát keá ngöôøi ta aùp duïng thieát keá maãu. Ñònh hình hoaù laø moät daïng cuûa tieâu chuaån hoaù nhöng phaïm vi aùp duïng haïn cheá. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 206
 14. QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ z NOÄI DUNG QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ KH&CN ‰ Xaây döïng, chæ ñaïo thöïc hieän chieán löôïc, chính saùch, keá hoaïch phaùt trieån KH&CN. ‰ Ban haønh höôùng daãn thöïc hieän caùc VBPL veà KH&CN. ‰ Toå chöùc boä maùy quaûn lyù KH&CN ‰ Xaây döïng thöïc hieän chính saùch taøi chính cho KH&CN. ‰ Thanh tra, kieåm tra vieäc chaáp haønh phaùp luaät veà KH&CN, giaûi quyeát tranh chaáp khieáu naïi, toá caùo vaø xöû lyù caùc vi phaïm KH&CN. ‰ Toå chöùc höôùng daãn ñaêng kyù hoaït ñoäng KHCN. ‰ Quy ñònh vieäc ñaùnh giaù, thaåm ñònh, coâng nhaän caùc coâng trình NCKH. ‰ Baûo hoä quyeàn sôû höõu trí tueä. ‰ Toå chöùc chæ ñaïo vaø thoáng nhaát quaûn lyù ñaøo taïo caùn boä nghieân cöùu vaø quaûn lyù KH, tuyeân truyeàn phoå bieán, giaùo duïc PL veà KH&CN. ‰ Toå chöùc chæ ñaïo coâng taùc thoáng keâ thoâng tin KH, CN. ‰ Toå chöùc, quaûn lyù hôïp taùc quoác teá veà KH&CN. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 207
 15. QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ KHOA HOÏC VAØ COÂNG NGHEÄ z PHAÂN CAÁP QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ KH&CN - Chính Phuû thoáng nhaát quaûn lyù NN veà KH&CN trong phaïm vi caû nöôùc. - Boä KH&CN chòu traùch nhieäm tröôùc CP trong vieäc thöïc hieän chöùc naêng QLNN veà KH&CN - Caùc Boä, Cô quan ngang Boä, cô quan thuoäc CP coù traùch nhieäm QLNN veà KH&CN theo söï phaân coâng cuûa CP. - UBND caùc caáp thöïc hieän chöùc naêng QLNN veà KH&CN taïi ñòa phöông theo quy ñònh cuûa phaùp luaät. - Hoäi ñoàng chính saùch KHCN quoác gia coù chöùc naêng tö vaán cho CP nhöõng vaán ñeà lieân quan ñeán phaùt trieån KHCN trong caû nöôùc. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 208
 16. QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH XAÂY DÖÏNG KHAÙI NIEÄM CHUNG - Chaát löôïng saûn phaåm (CLSP) ñöôïc hieåu laø toång theå nhöõng thuoäc tính cuûa SP ñöôïc xaùc ñònh baèng nhöõng thoâng soá coù theå ño ñeám ñöôïc, so saùnh ñöôïc phuø hôïp vôùi ñieàu kieän kyõ thuaät hieän coù vaø coù khaû naêng thoaû maõn nhöõng nhu caàu cuûa XH vaø cuûa caù nhaân, trong nhöõng ñieàu kieän xaùc ñònh veà SX vaø tieâu duøng. CLSP ñöôïc ñaëc tröng bôûi caùc chæ tieâu tính coâng ngheä, ñoä beàn, tính thaåm myõ, tính an toaøn . Noùi caùch khaùc, CLSP laø toång hôïp caùc thuoäc tính cuûa SP thoaû maõn nhöõng yeâu caàu nhaát ñònh cuûa XH phuø hôïp vôùi yù nghóa cuûa noù. - CLSP xaây döïng laø toång hôïp caùc ñaëc tính veà an toaøn, beàn vöõng, myõ quan, kinh teá cuûa coâng trình phuø hôïp vôùi quy chuaån XD, tieâu chuaån kyõ thuaät, phuø hôïp vôùi HÑKT vaø Phaùp luaät hieän haønh. - CLSP xaây döïng giao thoâng phaûn aùnh toång hôïp trình ñoä khoa hoïc coâng ngheä cuûa ngaønh vaø cuûa ñaát nöôùc. - Quaûn lyù chaát löôïng ñöôïc hieåu laø taùc ñoäng coù toå chöùc vaø ñieàu chænh cuûa caùc beân höõu quan ñeán quaù trình ÑT&XD nhaèm taïo neân nhöõng SPXD phuø hôïp vôùi caùc tieâu chuaån ñaõ ñònh, thoaû maõn nhu caàu cuûa XH. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 209
 17. ÑAËC ÑIEÅM KT-KT CUÛA XD AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG SPXD 1. Ñaëc ñieåm thöù nhaát : XD bao goàm nhieàu quaù trình coù lieân quan vôùi nhau hôïp thaønh, nhieàu toå chöùc vaø thaønh phaàn KT tham gia thöïc hieän, ñaëc ñieåm naøy ñoøi hoûi phaûi thaáy ñöôïc quan ñieåm heä thoáng, söï phuï thuoäc laãn nhau giöõa caùc nhaân toá taùc ñoäng ñeán CLXD. 2. Ñaëc ñieåm thöù hai : Quaù trình XD coâng trình dieãn ra trong thôøi gian daøi, chòu nhieàu taùc ñoäng ngaãu nhieân deã daãn ñeán ruûi ro cho caùc beân tham gia vaø laøm aûnh höôûng ñeán CL SPXD. Ñaëc ñieåm naøy ñoøi hoûi phaûi giaûm tôùi möùc thaáp nhaát caùc yeáu toá ruûi ro. 3. Ñaëc ñieåm thöù ba : XD ñoøi hoûi kyõ thuaät cao, coâng ngheä ñaét tieàn. Luoân coù maâu thuaãn giöõa coâng ngheä cao vaø nhu caàu veà voán, giöõa coâng ngheä ñaét tieàn vôùi khoái löôïng XD. Ñaëc ñieåm naøy ñoøi hoûi DNXD phaûi thöôøng xuyeân ñoåi môùi coâng ngheä. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 210
 18. ÑAËC ÑIEÅM KT-KT CUÛA XD AÛNH HÖÔÛNG ÑEÁN CHAÁT LÖÔÏNG SPXD (2) 4. Ñaëc ñieåm thöù tö : Saûn phaåm XD bò aån daáu bôûi nhieàu chuû theå kinh teá tham gia vaøo quaù trình SX, coâng taùc quaûn lyù CLSX trôû neân phöùc taïp. Caùc coâng trình giao thoâng keát thuùc giai ñoaïn saûn xuaát, chöa tieâu thuï ñaõ ñöôïc caû xaõ hoäi söû duïng. Ñaëc ñieåm naøy ñoøi hoûi phaûi kieåm tra, kieåm soaùt chaët cheõ caùc böôùc thi coâng, caùc quaù trình xaây döïng. 5. Ñaëc ñieåm thöù naêm : Coâng trình XD naèm treân moät khoâng gian roäng lôùn, coù nhieàu nguoàn löïc tham gia xaây. Ñaëc ñieåm naøy ñoøi hoûi phaûi taêng cöôøng kieåm tra, khai thaùc toát nhaát caùc nguoàn löïc taïi choã. 6. Ñaëc ñieåm thöù saùu : XD laø moät heä thoáng ñoäng, thöôøng xuyeân tieáp nhaän nhöõng tieán boä KHKT, coâng ngheä môùi. Ñeå caûi tieán CLXD phaûi tìm kieám, löïa choïn vaø xöû lyù caùc loaïi thoâng tin vaø truyeàn ñaït toát ñaûm baûo cho coâng taùc quaûn lyù CLSP cuûa ngaønh luoân hoaø nhaäp vôùi taäp quaùn quoác teá. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 211
 19. QUAÙ TRÌNH HÌNH THAØNH CHAÁT LÖÔÏNG SPXD Phaân tích, döï Chaát löôïng caùc keát quaû DÖÏ AÙN ÑAÀU TÖ baùo, löïa choïn nghieân cöùu Tieán boä KHKT Saûn phaåm laø Hoà sô baûn veõ. Khoâng ñöôïc GÑ THIEÁT KEÁ Chaát löôïng pheùp coù thöù phaåm. coâng taùc Khaûo saùt GÑ SAÛN XUAÁT Chaát löôïng VL, caáu kieän quyeát ñònh CLSP. CHEÁ TAÏO VL, CK Tieâu hao nhieàu tieàn Caùc yeáu toá SX (LÑ, VT, Khoâng gian vaø thôøi TB), kyõ thuaät, phöông GÑ THI COÂNG gian lôùn phaùp thi coâng aûnh höôûng XAÂY LAÉP tröïc tieáp ñeán CLSP. Tröïc tieáp taïo ra SP Laø quaù trình daàn Löu löôïng, chuûng loaïi, hö hoûng phöông tieän aûnh höôûng GÑ BAÛO DÖÔÕNG, tôùi chaát löôïng, tuoåi thoï KHAI THAÙC CT Phuï thuoäc vaøo coâng trình. coâng taùc QL vaø KT March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 212
 20. QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG CTXD z NOÄI DUNG QUAÛN LYÙ NHAØ NÖÔÙC VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG CTXD ‰ Soaïn thaûo ñeå trình caùc cô quan coù thaåm quyeàn ban haønh caùc vaên baûn phaùp quy vaø taøi lieäu höôùng daãn veà quaûn lyù, thöïc hieän caùc bieän phaùp ñaûm baûo chaát löôïng CTXD. ‰ Giaùm ñònh chaát löôïng CTXD vaø söï coá coâng trình. ‰ Thanh tra, kieåm tra. March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 213
 21. CAÙC LÓNH VÖÏC QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG KS, TK, Saûn xuaát Thi coâng, Baûo thaåm VLXD, giaùm saùt haønh, ñònh vaø cung öùng thi coâng, baûo trì pheâ MMTB, nghieäm coâng trình, giaûi duyeät caáu kieän thu coâng quyeát söï TKKT, laép trình xaây coá CT TDT gheùp . döïng March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 214
 22. TRAÙCH NHIEÄM QUAÛN LYÙ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH CHUÛ ÑAÀU TÖ : CHÒU TRAÙCH NHIEÄM TOAØN DIEÄN VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG COÂNG TRÌNH DNXD : CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ CHAÁT LÖÔÏNG THI COÂNG XAÂY LAÉP TVXD : CHÒU TRAÙCH NHIEÄM VEÀ COÂNG VIEÄC THÖÏC HIEÄN (Laäp DAÑT, KSTK, GIAÙM SAÙT, KIEÅM ÑÒNH, QLDA ) Tham khaûo : Nghò ñònh 209/2004/NÑ-CP ngaøy 16/12/2004 March 27, 2011 Dang Xuan Truong, Ph.D. Candidate 215