Bài giảng Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi - Nguyễn Đông Hà

pdf 20 trang ngocly 15/05/2021 1530
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi - Nguyễn Đông Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_kieu_chuoi_va_cac_xu_ly_tren_chuoi_nguyen_dong_ha.pdf

Nội dung text: Bài giảng Kiểu chuỗi và các xử lý trên chuỗi - Nguyễn Đông Hà

 1. KiKiểểuu chuchuỗỗii vvàà ccáácc xxửử lýlý trêntrên chuchuỗỗii NguyNguyễễnn ĐĐôngông HHàà KhoaKhoa CNTTCNTT –– ĐĐHH KHTNKHTN Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 2. NNộộii dungdung „ CCááchch khaikhai bbááoo kikiểểuu kýký ttựự vvàà chuchuỗỗii kýký ttựự „ CCááchch khkhởởii ttạạoo vvàà ggáánn gigiáá trtrịị „ CCááchch xuxuấấtt chuchuỗỗii kýký ttựự vvàà nhnhậậpp chuchuỗỗii kýký ttựự Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 3. CCáácc khkhááii niniệệmm „ CharacterCharacter llàà 11 kýký ttựự,, vvíí ddụụ:: ‘‘aa’’,, ‘‘bb’’,, ‘‘++’’,, ‘‘11’’ „ StringString llàà 11 chuchuỗỗii ccáácc kýký ttựự,, vvíí ddụụ:: ‘‘abcabc’’,, ‘‘chaochao banban’’,, ‘‘11 ++ 22’ ’ Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 4. KhaiKhai bbááoo /*/* KhaiKhai bbááoo 33 bibiếếnn kikiểểuu kýký ttựự */*/ charchar a,a, b,b, c;c; /*/* KhaiKhai bbááoo bibiếếnn codecode thuthuộộcc kikiểểuu kýký ttựự,, khkhởởii ggáánn gigiáá trtrịị chocho codecode llàà kýký ttựự xx */*/ charchar codecode == `x';`x'; /*/* GGáánn llạạii kýký ttựự !! vvààoo bibiếếnn code*/code*/ codecode == `!';`!'; Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 5. VVíí ddụụ /*/* KhaiKhai baobao bienbien c1,c1, c2c2 kieukieu charchar */*/ charchar c1,c1, c2;c2; /*/* GanGan giagia tritri chocho c1c1 vava c2c2 */*/ c1c1 == 'a';'a'; c2c2 == 90;90; /*/* XuatXuat giagia tritri c1,c2c1,c2 duoiduoi dangdang kyky tutu vava dangdang mama asciiascii */*/ printf("printf(" DangDang kyky tu,tu, c1c1 lala %c%c\\n",n", c1);c1); printf("printf(" DangDang mama ascii,c1ascii,c1 lala %d%d\\n",n", c1);c1); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 6. KKếếtt ququảả hihiểểnn ththịị trêntrên mmàànn hhììnhnh DuoiDuoi dangdang kyky tu,tu, c1c1 lala aa DuoiDuoi dangdang mama ascii,ascii, c1c1 lala 9797 DuoiDuoi dangdang kyky tu,tu, c2c2 lala zz DuoiDuoi dangdang mama ascii,ascii, c2c2 lala 9090 Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 7. GhiGhi nhnhớớ „ ĐĐểể xuxuấấtt bibiếếnn kikiểểuu charchar ddưướớii ddạạngng kýký ttựự,, ddùùngng %c%c „ ĐĐểể xuxuấấtt bibiếếnn kikiểểuu charchar ddưướớii ddạạngng ssốố,, ddùùngng %d%d „ SSửử ddụụngng ddấấuu nhnhááyy đơđơnn đđểể ggáánn gigiáá trtrịị chocho bibiếếnn kikiểểuu charchar Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 8. ChuChuỗỗii kýký ttựự „ CCóó 22 ccááchch khaikhai bbááoo chuchuỗỗii kýký ttựự:: „ KhaiKhai bbááoo mmảảngng 11 chichiềềuu „ char chuoi[20]; „ DDùùngng bibiếếnn concon trtrỏỏ „ char* chuoi; Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 9. KhaiKhai bbááoo chuchuỗỗii kýký ttựự ddùùngng mmảảngng „ ĐĐểể chchứứaa mmộộtt chuchuỗỗii ggồồmm nn kýký ttựự ththìì phphảảii khaikhai bbááoo bibiếếnn mmảảngng ggồồmm n+1n+1 phphầầnn ttửử:: „ VVíí ddụụ:: charchar chuoi[11];chuoi[11]; „ BiBiếếnn chuoichuoi trêntrên ssẽẽ chchứứaa đưđượợcc mmộộtt chuchuỗỗii kýký ttựự ggồồmm 1010 kýký ttựự „ HHììnhnh ảảnhnh trongtrong bbộộ nhnhớớ:: Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 10. KhaiKhai bbááoo chuchuỗỗii kýký ttựự ddùùngng mmảảngng „ ĐĐểể chchứứaa mmộộtt chuchuỗỗii ggồồmm nn kýký ttựự ththìì phphảảii khaikhai bbááoo bibiếếnn mmảảngng ggồồmm n+1n+1 phphầầnn ttửử:: „ VVíí ddụụ:: charchar chuoi[11];chuoi[11]; „ BiBiếếnn chuoichuoi trêntrên ssẽẽ chchứứaa đưđượợcc mmộộtt chuchuỗỗii kýký ttựự ggồồmm 1010 kýký ttựự „ HHììnhnh ảảnhnh trongtrong bbộộ nhnhớớ:: ‘\0’ Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 11. GGáánn gigiáá trtrịị chuchuỗỗii kýký ttựự „ PhPhảảii ddùùngng hhààmm strcpystrcpy đđểể ggáánn gigiáá trtrịị chocho chuchuỗỗii kýký ttựự chuoi[10]chuoi[10] == ““chaochao banban”” ;; /*/* SAISAI !!!!!! */*/ strcpystrcpy(chuoi,(chuoi, ““chaochao banban””);); „ HHììnhnh ảảnhnh trongtrong bbộộ nhnhớớ ‘c’‘h’‘a’‘o’‘’‘b’‘a’‘n’ ‘\0’ Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 12. KhaiKhai bbááoo mmảảngng khôngkhông ccóó kkííchch ththưướớcc „ KhaiKhai bbááoo đđểể kkííchch ththưướớcc mmảảngng quiqui đđịịnhnh bbởởii gigiáá trtrịị khkhởởii ggáánn charchar chuoi[chuoi[ ]] == ““chaochao banban”” ;; „ HHììnhnh ảảnhnh trongtrong bbộộ nhnhớớ:: chchỉỉ ccóó 99 phphầầnn ttửử ‘c’‘h’‘a’‘o’‘’‘b’‘a’‘n’‘\0’ Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 13. ChuChuỗỗii kýký ttựự ddùùngng bibiếếnn concon trtrỏỏ „ KhaiKhai bbááo:o: char*char* chuoi;chuoi; „ GGáánn gigiáá trtrịị:: „ TrTrưướớcc khikhi ssửử ddụụngng phphảảii xinxin ccấấpp phpháátt bbộộ nhnhớớ bbằằngng hhààmm malloc:malloc: chuoichuoi == mallocmalloc(11);(11); „ PhPhảảii ddùùngng hhààmm strcpystrcpy đđểể ggáánn gigiáá trtrịị chocho chuchuỗỗii kýký ttựự strcpystrcpy(chuoi,(chuoi, ““chaochao banban””);); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 14. XuXuấấtt vvàà nhnhậậpp chuchuỗỗii kýký ttựự „ XuXuấấtt chuchuỗỗii kýký ttựự:: ccóó ththểể ddùùngng hhààmm printfprintf hohoặặcc putsputs printfprintf("Chuoi("Chuoi s1s1 lala %s%s\\n",n", s1);s1); putsputs("Chuoi("Chuoi s1s1 lala ””);); putsputs(s1);(s1); „ NhNhậậpp chuchuỗỗii kýký ttựự:: ddùùngng hhààmm getsgets,, khôngkhông ddùùngng scanfscanf getsgets(s1);(s1); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 15. ChChươươngng trtrììnhnh hohoàànn chchỉỉnhnh /*/* KhaiKhai baobao s1,s1, s2s2 */*/ charchar s1[100];s1[100]; char*char* s2;s2; /*/* GanGan giagia tritri chocho s1s1 vava s2s2 */*/ strcpystrcpy(s1,(s1, "Chao"Chao ban");ban"); /*/* PhaiPhai xinxin capcap phatphat bobo nhonho bangbang hamham mallocmalloc truoctruoc khikhi susu dungdung s2s2 */*/ s2s2 == mallocmalloc(100);(100); strcpystrcpy(s2,(s2, "Chao"Chao ban");ban"); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 16. ChChươươngng trtrììnhnh hohoàànn chchỉỉnhnh /*/* XuatXuat giagia tritri s1,s2s1,s2 */*/ printfprintf("Chuoi("Chuoi s1s1 lala %s%s\\n",n", s1);s1); printfprintf("Chuoi("Chuoi s2s2 lala %s%s\\n",n", s2);s2); /*/* NhapNhap giagia tritri tutu banban phimphim */*/ printfprintf("Nhap("Nhap giagia tritri s1s1 tutu banban phim:phim: ");"); getsgets(s1);(s1); putsputs("Chuoi("Chuoi s1s1 lala ");"); putsputs(s1);(s1); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 17. KKếếtt ququảả ChuoiChuoi s1s1 lala chaochao banban ChuoiChuoi s2s2 lala chaochao banban NhapNhap giagia tritri s1s1 tutu banban phim:phim: hellohello ChuoiChuoi s1s1 lala hellohello Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 18. GhiGhi nhnhớớ „ PhPhảảii xinxin ccấấpp phpháátt bbộộ nhnhớớ bbằằngng hhààmm mallocmalloc nnếếuu ssửử ddụụngng bibiếếnn concon trtrỏỏ đđểể khaikhai bbááoo kikiểểuu chuchuỗỗii kýký ttựự „ PhPhảảii ddùùngng hhààmm strcpystrcpy đđểể ggáánn gigiáá trtrịị chocho chuchuỗỗii kýký ttựự,, khôngkhông ddùùngng ddấấuu ““==”” „ KhaiKhai bbááoo ththưư viviệệnn stdlib.hstdlib.h đđểể ddùùngng hhààmm mallocmalloc vvàà hhààmm strcpystrcpy „ DDùùngng hhààmm getsgets đđểể nhnhậậpp chuchuỗỗii kýký ttựự ttừừ bbàànn phphíím:m: getsgets(s);(s); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 19. CCáácc hhààmm xxửử lýlý trêntrên chuchuỗỗii kýký ttựự „ XemXem ssááchch gigiááoo trtrììnhnh llậậpp trtrììnhnh C,C, chchươươngng 4,4, trangtrang 5151 Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 20. Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn