Bài giảng Hoạch định dự án - Lưu Trường Văn

pdf 35 trang ngocly 24/05/2021 2430
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Hoạch định dự án - Lưu Trường Văn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_hoach_dinh_du_an_luu_truong_van.pdf

Nội dung text: Bài giảng Hoạch định dự án - Lưu Trường Văn

 1. Đạ i h ọc Mở TP.HCM Ch ươ ng trình cao h ọc Qu ản tr ị kinh doanh Hoạch đị nh dự án Biên so ạn & gi ảng: TS. L ưu Tr ườ ng V ăn (PKNU)
 2. Contents 1. Tình hu ống nghiên c ứu 2. Khái ni ệm 3. Các b ướ c để ho ạch đị nh d ự án 4. Chi ti ết các b ướ c Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2
 3. 1. Tình hu ống nghiên c ứu Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3
 4. 2. Khái ni ệm “Mọi k ế ho ạch là t ồi n ếu nĩ khơng thay đổ i trong quá trình th ực hi ện” (BARTOLOMMNO DE SAN CONCORDIO) Quy lu ật: ° Các cá nhân cĩ liên quan đế n d ự án nên tham gia vào quá trình l ập k ế ho ạch d ự án Ho ạch đị nh là đượ c chu ẩn b ị để l ập l ại k ế ho ạch! (replan) Nh ận d ạng các r ủi ro d ự án, và đề xu ất các bi ện pháp đố i phĩ n ếu các r ủi ro đĩ xu ất hi ện Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4
 5. 2. Khái ni ệm Hoạch định là: ° ‘Một kế hoạch chi tiết, phương pháp, v.v. để đạt được mục tiêu’ ° ‘Một đề cương, thường là ý tưởng thăm dò để làm một công việc’ Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5
 6. Ho ạch đị nh d ự án và h ệ th ống ki ểm sốt d ự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6
 7. 3. Các b ước để ho ạch đị nh d ự án (1) 1. Đị nh rõ v ấn đề c ần ph ải đượ c gi ải quy ết b ởi d ự án . 2. Phát tri ển 1 báo cáo v ề s ứ mệnh c ủa d ự án thơng qua các mục tiêu d ự án 3. Phát tri ển 1 chi ến l ượ c d ự án mà s ẽ đáp ứng t ất c ả các mục tiêu d ự án . 4. Vi ết báo cáo quy mơ để đị nh rõ các ràng bu ộc c ủa dự án 5. Phát tri ển 1 Cơ c ấu phân chia cơng vi ệc (Work Breakdown Structure - WBS). Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7
 8. 3. Các b ước để ho ạch đị nh d ự án (2) 6. Dùng WBS để thi ết l ập danh sách các cơng vi ệc cần th ực hi ện, ướ c l ượ ng th ời gian hồn thành cơng tác, ngu ồn l ực yêu c ầu và chi phí . 7. Chu ẩn b ị k ế ho ạch và chi phí s ơ b ộ d ự án và ngân sách d ự án . 8. Quy ết đị nh c ơ c ấu t ổ ch ức d ự án ( project organization structure, cĩ tài li ệu g ọi là OBS). 9. Thi ết l ập s ổ ghi chép ti ến trình d ự án . 10. Đạ t đượ c 1 k ế ho ạch mà đồ ng thu ận b ởi các bên tham gia d ự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8
 9. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9
 10. KẾ HOẠCH HỘI NGHỊ CHƯƠNG TRÌNH VỊ TRÍ TIẾP THỊ CHỦ ĐỀ TÀI LIỆU NGƯỜI NGÀY Nơi DANH BROCHURE Đăng ký THUYẾT SÁCH TRÌNH NHẬN CÁC THIẾT KẾ DANH MỤC ĐƯỢC CÁC THIẾT BỊ BROCHURE THƯ TÍN TÀI LIỆU CẦN LIÊN LẠC THIẾT WBS CỦA DỰ ÁN HỘI NGHỊ Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 10
 11. WBS – dạng biểu đề mục 1.0.0 Nhà A 1.1.0 Kết cấu 1.1.1 Khung 1.1.2 Móng ` 1.2.0 Hệ thống điện 1.2.1 Đường dây 1.2.2 Thiết bị 1.3.0 Hệ thống nước 1.3.1 Hệ thống cấp nước 1.3.2 Hệ thống thoát nước Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11
 12. CƠ CẤU PHÂN CHIA CÔNG VIỆC (WBS) Cơ cấu phân chia công việc là một công cụ dạng đồ thị nhánh cây hay biểu đề mục nhằm tổ chức, xác lập, thể hiện các công tác cần thực hiện Quan niệm: ° Để quản lý được toàn bộ dự án thì phải quản lý được từng phần c ủa dự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12
 13. WBS – mục đích sử dụng Xác định các công việc cần thực hiện, định rõ những chuyên môn cần thiết, hỗ trợ cho việc lựa chọn thành viên dự án, thiết lập cơ sở để lập tiến độ Là phương tiện liên kết các công việc lại với nhau một cách hiệu quả, đảm bảo không bỏ sót hay trùng lắp Mỗi công việc trên ti ến đ ộ được hình thành từ một công việc cụ thể trên WBS Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13
 14. 4. CHI TI ẾT VỀ CÁC BƯỚC ĐỂ HOẠCH ĐỊ NH DỰ ÁN
 15. Thiết lập một danh sách các công việc ° Sử dụng WBS của bạn và các bản vẽ như là một cẩm nang nhằm hướng dẫn bạn thiết lập một danh sách của các công tác mà bạn cần phải thực hiện ID Công tác để đạt được các mục têu của bạn và mục tiêu dự án 10000000 Chung cư ° Ấn định một mã số nhận dạng 12000000 Công tác nền (ID) cho mỗi công tác. Nó sẽ 12100000 Đào đất giúp bạn quản lý thông tin tốt hơn các thông tin về tiến độ 12130000 Vét & sửa hố đào dự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15
 16. Xác định thời gian hoàn thành công tác ° Xác định thời gian hoàn thành công tác (duration) của mỗi công tác ° Bạn cũng có thể xác định thời gian hoàn thành công tác dựa vào ° Sự phán đoán của chính bạn ° Kinh nghiệm từ những dự án trước đó ° Định mức thời gian Thời gian hoàn thành công tác = Khối lượng công tác * Định mức công lao động Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 16
 17. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 17
 18. Nhận dạng mối quan hệ giữa các công tác ° Nhận dạng làm thế nào các công tác được liên hệ đến mỗi công tác khác ° Có 4 loại quan hệ chính: ° Bắt đầu – Bắt đầu (SS) FS + 3 ° Bắt đầu – Kết thúc (SF) Công tác Công tác A B ° Kết thúc – Bắt đầu (FS) ° Kết túc – Kết thúc (FF) SS ° Chú ý đến một số trường hợp, bạn có thể cần một sự Công tác chậm trễ (a lag) C Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18
 19. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19
 20. Mối quan hệ Chú thích Finish to Start (FS) Một công việc chỉ có thể khởi công khi công việc đứng trước (Predecessor) đã kết thúc. Start to Start (SS) Một công việc chỉ có thể khởi công khi công việc đứng trước (Predecessor) đã khởi công . Finish to Finish (FF) Một công việc chỉ có thể kết thúc khi công việc đứng trước (Predecessor) đã kết thúc. Start to Finish (SF) Một công việc chỉ có thể kết thúc khi công việc đứng trước (Predecessor) đã khởi công. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20
 21. ° Finish-to-Start (F-S) ° Finish-to-Finish (F-F) ° Start-to-Start (S-S) ° Start-to-Finish (S-F) Finish-to-Start A (Finish) B (Start) Công tác A phải được hoàn thành trước khi công tác B bắt đầu Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 21
 22. Finish-to-Finish A (Finish) B (Finish) Công tác A phải được hoàn thành trước khi công tác B kết thúc Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 22
 23. Start-to-Start A (Start) B (Start) Công tác A phải được bắt đầu trước khi công tác B bắt đầu Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 23
 24. Start-to-Finish A (Start) B (Finish) Công tác A phải bắt đầu trước khi công tác B có thể kết thúc Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 24
 25. Lag and Lead A B Lag: 2 days A B Lead: 1 day or Lag: -1 day Time (days) Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 25
 26. Xác định yêu cầu nguồn lực và sự có sẳn ° Nhận dạng các nguồn lực mà bạn cần phải có để hoàn thành các công tác ° Bạn có thể xác định nguồn lực yêu cầu bởi: ° Sự phán đoán của chính bạn ° Kinh nghiệm từ những dự án trước đó ° Định mức sử dụng tài Lao động cần thiết = Khối lượng * (lượng lao nguyên động /(đơn vị khối lượng) ° Kiểm ra sự có sẳn của nguồn lực đã yêu cầu Lượng lao động /đơn vị khối lượng cịn g ọi là Đị nh m ức lao đ ộng Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 26
 27. Thiết lập tiến độ dự án ° Thiết lập một tiến độ dự án dựa vào thời gian hoàn thành các công tác mối quan hệ tương hỗ giữa chúng ° Có 2 dạng tiến độ chính: ° Sơ đồ hệ thống (tiến độ mạng) ° Tiến độ ngang Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 27
 28. Khoan giếng Hệ thống điện Đào đất Vận chuyển vật tư Xây dựng trạm bơm Lắp đặt ống cấp nước Thi công nền móng Gia công bể chứa Lắp đặt máy bơm Lắp đặt tháp và bể chứa 0 1 2 Soạn3 &4 giảng: 5 TS. 6 Lưu 7 Trường 8 Văn 9 10 11 1228 13 14 15
 29. Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 29
 30. A 1 2 D = 2 C D D = 2 B = 3 4 3 4 = D D D F E = D = 4 3 G 5 6 D = 5 H Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn D = 2 7 30
 31. Hiệu chỉnh tiến độ dự án ° Thông thường, bạn sẽ phải hiệu chỉnh tiến độ dự án ban đầu vì ° Không đủ nguồn lực ° Thời gian thực hiện dự án quá dài ° Kéo dài hoặc rút ngắn thời gian hoàn thành của một số công tác ° Chú ý: ° Nếu phải kéo dài thời gian hoàn thành của một số công tác thì không kéo dài thời gian của các công tác găng (cho trường hợp không đủ nguồn lực) ° Để rút ngắn thời gian hoàn thành dự án chỉ nên rút ngắn thời gian hoàn thành của các công tác găng ° Rút ngắn thời gian hoàn hành của những công tác không găng sẽ vô ích vì không ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành của toàn bộ dự án Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 31
 32. Chú trọng đến các công tác găng ° Chú trọng đến các công tác găng ° Một công tác găng nếu được hoàn thành chậm trễ sẽ gây ra sự cậm rễ cho toàn bộ dự án ° Một đường găng (a critical path) là đường có thời gian hoàn thành dài nhất ° Tất cả các công tác trên nhánh này là những công tác găng ° Một sự trì hoãn của một công tác trên đường găng sẽ gây ra chậm trễ cho dự án ! Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 32
 33. Sự thực hiện tiến độ dự án ° Xin chúc mừng , tiến độ dự án của bạn đã sẳn sàng ° Ngay bây giờ bạn có thể thực hiện tiến độ dự án của bạn Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 33
 34. Sẳn sàng để thực hiện một dự án xây dựng ? Soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 34
 35. Chúc các bạn hoạch đị nh dự án thành cơng! Xin c ảm ơn đã l ắng nghe!