Bài giảng Các thuật toán trên vòng lặp - Nguyễn Đông Hà

pdf 15 trang ngocly 17/05/2021 880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Các thuật toán trên vòng lặp - Nguyễn Đông Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_cac_thuat_toan_tren_vong_lap_nguyen_dong_ha.pdf

Nội dung text: Bài giảng Các thuật toán trên vòng lặp - Nguyễn Đông Hà

 1. CCáácc thuthuậậtt totoáánn trêntrên vòngvòng llặặpp NguyNguyễễnn ĐĐôngông HHàà KhoaKhoa CNTTCNTT –– ĐĐHH KHTNKHTN Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 2. ThuThuậậtt totoáánn llặặpp ttổổngng ququáátt Thực hiện 1 thủ tục n lần : Lặp i = 0, ,n-1 làm Gọi thủ tục xử lý cho lần lặp thứ i Cuối lặp; Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 3. CCààii đđặặtt thuthu ậậtt totoáánn llặặpp ttổổngng ququáátt Dùng for : /* n là số lần lặp, n phải biết trước */ /* Khai báo biến lặp */ int i = 0; for(i = 0; i < n ; i++) { /* Các câu lệnh thực hiện */ } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 4. GhiGhi nhnhớớ vvềề ccấấuu trtrúúcc llặặpp „ SSửử ddụụngng vòngvòng llặặpp forfor khikhi bibiếếtt trtrưướớcc ssốố llầầnn llặặpp hohoặặcc ccầầnn ssửử ddụụngng chchỉỉ ssốố llặặpp „ SSửử ddụụngng vòngvòng llặặpp whilewhile khikhi khôngkhông bibiếếtt trtrưướớcc ssốố llầầnn llặặpp vvàà phphảảii ththựựcc hihiệệnn ththủủ ttụụcc llặặpp đđii llặặpp llạạii khikhi mmộộtt đđiiềềuu kikiệệnn vvẫẫnn còncòn đưđượợcc ththỏỏaa mãnmãn „ SSửử ddụụngng vòngvòng llặặpp do whiledo while khikhi ththủủ ttụụcc ccầầnn đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn íítt nhnhấấtt mmộộtt llầần,n, bbấấtt kkểể đđiiềềuu kikiệệnn llặặpp ccóó đưđượợcc ththỏỏaa mãnmãn hayhay khôngkhông Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 5. TTíínhnh ttổổngng ssốố ccáácc phphầầnn ttửử trongtrong mmảảngng /*Ham tinh tong cac phan tu trong mang*/ int TongMang(int a[], int n) { int i = 0; int tong = 0; for (i = 0; i < n; i++) { tong = tong + a[i]; } return tong; } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 6. ĐĐếếmm ssốố phphầầnn ttửử chchẳẳnn trongtrong mmảảngng int DemPhanTuChan(int a[], int n) { int i = 0; int sophantuchan = 0; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i]%2 == 0) sophantuchan = sophantuchan + 1; } return sophantuchan; } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 7. TTììmm phphầầnn ttửử theotheo mmộộtt tiêutiêu chuchuẩẩnn int KiemTraTonTai(int a[], int n, int x) { int i = 0; int tontai = 0; while(tontai == 0 && i < n) { if(a[i] == x) { tontai = 1; } i++; } return tontai; } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 8. TTììmm phphầầnn ttửử nhnhỏỏ nhnhấấtt int SoNhoNhat(int a[], int n) { int i = 0; int min = a[0]; for(i = 0; i < n; i++) { if(a[i] < min) { min = a[i]; } } return min; } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 9. VòngVòng llặặpp llồồngng nhaunhau „ XuXuấấtt ccáácc kýký ttựự saosao (*)(*) rara mmàànn hhììnhnh nhnhưư hhììnhnh ddưướớii đđâyây,, chichiềềuu ddààii vvàà chichiềềuu rrộộngng dodo ngngưườờii ddùùngng nhnhậậpp vvàào.o. Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 10. InIn hh ììnhnh chchữữ nhnhậậtt ddấấuu /* Chuong trinh in ra hinh chu nhat duoi dang cac dau sao, gia tri chieu dai va chieu rong duoc nhap boi nguoi dung */ #include #include /* Khai bao prototype cac ham se su dung trong chuong trinh */ void NhapSoNguyen(int *so); void VeHinhChuNhat(int d, int r); Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 11. InIn hh ììnhnh chchữữ nhnhậậtt ddấấuu /* Ham nhap 1 so nguyen tu ban phim */ void NhapSoNguyen(int *so) { printf("Nhap so nguyen: "); scanf("%d", so); } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 12. InIn hh ììnhnh chchữữ nhnhậậtt ddấấuu void VeHinhChuNhat(int d, int r) { int i,j; for(i = 0; i < r ; i ++) { for( j = 0; j < d ; j ++) { printf(" * "); } printf("\n"); } } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 13. InIn hh ììnhnh chchữữ nhnhậậtt ddấấuu void main() { int dai, rong; /* Nhap du lieu cho 2 bien dai, rong */ printf("Hay nhap chieu dai hcn \n"); NhapSoNguyen(&dai); printf("Hay nhap chieu rong hcn \n"); NhapSoNguyen(&rong); /* Goi ham ve hinh chu nhat */ VeHinhChuNhat(dai,rong); } Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 14. BBààii ttậậpp „ GiGiááoo trtrììnhnh LLậậpp trtrììnhnh CC „ ChChươươngng 4:4: 4,4, 6,6, 7,7, 8,8, 9,9, 1111 Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn
 15. Sưu tầm b ởi: www.daihoc.com.vn