Bài giảng Bổ trợ kiến thức Hòa đại cương - Vô cơ

pdf 12 trang ngocly 02/06/2021 1120
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Bổ trợ kiến thức Hòa đại cương - Vô cơ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_bo_tro_kien_thuc_hoa_dai_cuong_vo_co.pdf

Nội dung text: Bài giảng Bổ trợ kiến thức Hòa đại cương - Vô cơ

 1. Boå trôï kieán thöùc HOÙA ÑAÏI CÖÔNG -VOÂ CÔ
 2. Baøi 14 Caùc ñònh luaät trong hoùa hoïc Caàn nhôù 3 Ñònh luaät sau: ‰ ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT) ‰ ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL) ‰ ÑÒNH LUAÄT THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI ( ÑLTPKÑ)
 3. ™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù ‰Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+)=ΣMol ñieän tích (-) Vôùi: n ñieän tích =• nion x Soá ñieän tích ƒ Ví duï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t
 4. ‰Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+)=ΣMol ñieän tích (-) n ñieän tích =• nion x Soá ñieän tích ƒ Ví duï 1: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Laäp bieåu thöùc lieân heä x, y, z, t Giaûi: Theo ÑLBTÑT coù:
 5. ™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù ‰Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+)=ΣMol ñieän tích (-) ‰Treân phöông trình ion: = Σ Σ ñ.tích Veá traùi ñ.tích veá phaûi ƒ Ví duï 2:( ÑHNNTH – 1998) Cho pöù: + - n+ 3M +8H +2NO3 → M + NO + H2O Tính soá oxi hoùa +n cuûa M? Pt:?
 6. ƒ Ví duï 3: Caân baèng caùc phaûn öùng (baèng pp caân baèng e-) - - - a. Al +OH + NO3 +H2O →AlO2+ NH3 - - - b. Al +OH + NO2 +H2O →AlO2+ NH3 - - 2- c.Zn + OH + NO3 →ZnO2 + NH3 + H2O
 7. ™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN ÑIEÄN TÍCH ( ÑLBTÑT): Coù 3 noäi dung caàn nhôù ‰Trong dung dòch ΣMol ñieän tích (+)=ΣMol ñieän tích (-) ‰Treân phöông trình ion: = Σ Σ ñ.tích Veá traùi ñ.tích veá phaûi ‰ Caùc quaù trình oxi hoùa khöû Σ Soá e cho = Σ soá e nhaän Σ mole cho= Σ mole nhaän
 8. ƒVí du4:ï ( ÑHNNTH – 1998) Cho pöù: + - n+ 3M +8H +2NO3 → M + NO + H2O a.Tính soá oxi hoùa +n cuûa M? b. Haõy cho bieát chaát oxi hoùa; chaát khöû; chaát taïo muoái vaø vai troø HNO3
 9. ™1. ÑÒNH LUAÄT BAÛO TOAØN KHOÁI LÖÔÏNG ( ÑLBTKL): Coù 3 noäi dung caàn nhôù ‰Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd Vôùi: m ion =• nion x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion ƒ Ví duï 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t
 10. ‰Trong dung dòch Σmion trong dd = Σmchaát tan trong dd m ion = x M ion M ion=Mnguyeân toá taïo ion ƒ Ví duï 5: Na+ : x mol Al3+: y mol ddA 2- SO4 : z mol Cl-: t mol Tính khoái löông muoái trong ddA theo x, y, z, t Giaûi: Theo ÑLBTKL coù:
 11. ƒ Ví duï 6: (ÑHQGTP.HCM –1999) Fe2+ : 0,1 mol Al3+: 0,2 mol ddA 2- SO4 : x mol Cl-: y mol Khi coâ caïn ddA, thu ñöôïc 46,9 gam raén. Tính x,y ?
 12. ƒVí duï 7:( ÑHYDTP.HCM – 2000) Cho pöù: 0,1 mol A+H2O →18g C3H6O3+ 4,6 g C2H6O Tìm CTPT- CTCT A, bieát : soá mol A : soá mol H2O = 1:2 ‰ÑÒNH LUAÄT THAØNH PHAÀN KHOÂNG ÑOÅI ( ÑLTPKÑ)