Hệ thống bài tập Hóa phân tích

doc 12 trang ngocly 03/06/2021 560
Bạn đang xem tài liệu "Hệ thống bài tập Hóa phân tích", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • doche_thong_bai_tap_hoa_phan_tich.doc

Nội dung text: Hệ thống bài tập Hóa phân tích

 1. Hệ Thống Bài Tập Phần I Phần bài tập chương các khái niệm về dung dịch Bài 1 Pha 1lít dung dịch HCl có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ dung dịch HCl 36% (d = 1,18) Bài 2 Pha 1lít dung dịch H2SO4 có các nồng độ sau: 10%, 25%. 35 % 40% từ dung dịch H2SO4 96% (d = 1,84) Bài 3 Từ dung dịch NH4OH 1:1. Hãy pha 1lít dung dịch NH4OH 1:5, dung dịch NH4OH 2:5, dung dịch NH4OH 3:5, dung dịch NH4OH 1:8, dung dịch NH4OH 1:4 Bài 4 Pha 1lít dung dịch NaOH có các nồng độ sau: 10%, 15%. 25 % 30% từ dung dịch NaOH 40% (d = 1,44) Bài 5 Tính lượng cân Na2B4O7. 10H2O để pha 1 lít dung dịch Na2B4O7 0,1N. Bài 6 Tính lượng cân H2C2O4.2H2O để pha 1 lít dung dịch H2C2O4 0,1N.Dung dịch pha xong dùng thiết lập nồng độ cho dung dịch NaOH Bài 7 Tính số ml HCl 36,5% (d = 1,18) để pha 1 lít dung dịch HCl 0,1N Bài 8 Tính số ml H2SO4 96% (d = 1,84) để pha 1 lít dung dịch H2SO4 0,1N Bài 9 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là 0 . Tính độ tan của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 10gam K2SO4 Bài 10 Cho dung dịch CuSO4 0,1M có Kpl = x, độ điện ly là 0 . Tính độ tan của dung dịch khi thêm vào 1 lít dung dịch trên 20gam Na2SO4 Bài 11 Tính pH của dung dịch HCl 0,1N; 0,2M; 0,05M Bài 12 Tính pH của dung dịch H2SO4 0,1N; 0,2M; 0,05M Bài 13 Tính pH của dung dịch NaOH 0,1N; 0,2M; 0,05M Bài 14 Tính pH dung dịch CH3COOH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pka= 4,75 Bài 15 Tính pH dung dịch NH4OH 0,1M; 0,01M; 0,02M. Cho pkb= 4,75
 2. Bài 16 Tính pH của dung dịch gồm NH4OH 0,1M và NH4Cl 0,1M. Tính pH của dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này 200ml HCl 0,1N. Cho pKNH4OH= 4,75 Bài 17 Tính pH của dung dịch gồm CH3COOH 0,1M và CH3COONa 0,1M. Tính pH của dung dịch này thay đổi như thế nào khi thêm vào 1lít dung dịch này 100ml NaOH 0,1N Bài 18 Cho 500ml dung dịch CH3COOH 0,1M. Người ta thêm thêm từ từ dung dịch NaOH 0,1N vào 500ml dung dịch trên. Tính pH ở các thời điểm sau: a. Thêm được 100ml NaOH 0,1N b. Thêm được 300ml NaOH 0,1N c. Thêm được 500ml NaOH 0,1N d. Thêm được 600ml NaOH 0,1N Bài 19 Tính pH của dung dịch Na2B4O7 0,1M. Cho axit H3BO3 có pk1= a và mpk2 = b Bài 20 Tính pH của dung dịch CH3COONH4 0,1M. Cho pkCH3COOH= 4,75, pkNH4OH= 4,75 Bài 21. Cho dung dịch CH3COOH 0,1M a. Tính pH của dung dịch b. Tinh lượng gam NaOH cho vào 500ml dung dịch trên, để pH của dung dịch đạt 5,12 Bài 22. Cho dung dịch CH3COOH 0,5M aTính pH của dung dịch b.Tinh lượng thể tích NaOH 1M cho vào 700ml dung dịch trên, để pH của dung dịch đạt 5,12 Bài 23. Cho dung dịch NH4OH 0,5M aTính pH của dung dịch
 3. b.Tinh lượng thể tích HCl 1M cho vào 700ml dung dịch trên, để pH của dung dịch đạt 8,3 Phần bài tập chương kết tủa và hòa tan 0 Bài 1 Tính tích số tan của BaSO4 ở 20 C, biết rằng 100ml dung dịch này bão hòa tại nhiệt độ đó chứa 0,245mg BaSO4 0 - Bài 2 Tính độ tan của CaSO4, biết tích số tan của nó ở 25 C là TCaSO4 = 9,1.10 6 Bài 3: Tính độ tan của CaSO4 trong dung dịch K2SO4 0,02M và so sánh với độ -3 -6 tan của nó trong nước là S = 3.10 , biết TCaSO4 = 9,1.10 Bài 4 Tính độ tan của BaSO4 trong dung dịch Na2SO4 0,01M và so sánh với -5 -10 độ tan của nó trong nước là S =1,05.10 , biết TBaSO4 = 1,03.10 Bài 5 Tính độ tan của CaC2O4 trong dung dịch có pH = 4. Biết rằng -9 2- + TCaC2O4=2,3.10 và bỏ qua sự tương tác của ion C2O4 với H trong dung dịch -50 Bài 6 Tính độ tan của Ag2S trong nước. Biết rằng TAg2S=6,3.10 và bỏ qua sự tương tác S2- và H+ trong dung dịch Bài 7. Một dung dịch AgNO3 0,001M có thể tích là 500ml, người ta thêm vào dung dịch đó 1ml Na2S 0,001M. Hảy xác định có kết tủa xuất hiện không ? Cho -50 TAg2S= 6,3.10 2+ Bài 8 Người ta kết tủa ion Ba trong 100ml dung dịch BaCl2 0,01M bằng dung dịch 10ml Na2SO4 0,1M. Hỏi có kết tủa hình thành không? Kết tủa của 2+ -6 Ba2SO4 có hoàn toàn không nếu chấp nhận lúc đó [Ba ] < 10 . Biết TBaSO4 = 1,03.10-10. + Bài 9 Người ta kết tủa ion Ag trong 100ml dung dịch AgNO3 0,01M bằng dung dịch 5ml NaCl 0,1M. Hỏi có kết tủa hình thành không? Kết tủa của AgCl có hoàn + -6 -10 toàn không nếu chấp nhận lúc đó [Ag ] < 10 . Biết TAgCl = 10 . Phần bài tập chương Oxyhóa khử
 4. - + Bài 1 Cân bằng phản ứng sau: NO3 + S + H → NO + SO2 + H2O 2- 2+ - 2- + Bài 2 Cân bằng phản ứng sau: S2O8 + Mn + H2O → MnO4 + SO4 + H 2- + Bài 4 Hoàn thành phản ứng: Cr2O7 + Cu + H → 2- - + Bài 5 Hoàn thành phản ứng: Cr2O7 + I + H → - 2- + Bài 6 Hoàn thành phản ứng: MnO4 + C2O4 + H → 0 2+ - Bài 7 Cho E MnO4-/Mn2+= 1,54 v, [ Mn ] = 0,5N, [MnO4 ] = 0,15N, pH = 2. Tính EMnO4-/Mn2+ 0 3+ 3+ 2- Bài 8 Cho E Cr2O72- / Cr = 1,36 v, [ Cr ] = 0,15N, [Cr2O7 ] = 0,5N, pH = 3+ 1,5. Tính E Cr2O72- / Cr 0 2+ Bài 9 Cho E Cu2+ / Cu = 0,34 v, [ Cu ] = 0,24N Tính E Cu2+ / Cu 0 0 Bài 10 Viết phản ứng xãy ra biết E Cu2+ / Cu = 0,34 v, E Fe3+ / Fe2+ = 0,77v 0 0 Bài 11 Viết phản ứng xãy ra biết E Cu2+ / Cu = 0,34 v, E Sn4+ / Sn2+ = - 0,77v Bài 12 Viết phản ứng xãy ra biết E MnO4- / Mn 2+ = 1,54 v, E Fe3+ / Fe2+ = 0,77v. Cho pH = 1 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP PHÂN TÍCH THỂ TÍCH: Phần Lý thuyết: 1. Trình bày sự khác nhau về cơ sở giữa hai phương pháp phân tích thể tích và phân tích khối lượng 2. Nêu so sánh về quá trình chuẩn độ axit mạnh bằng baz mạnh hay ngược lại với quá trình chuẩn độ axit yếu bằng baz mạnh hay ngược lại. 3. Tại sao người ta gọi chỉ thị trong phương pháp axit baz là chỉ thị axit –baz? Khoảng chuyển màu của chị thị phụ thuộc vào những yếu tố gì ? Lúc nào chỉ thị mang màu dạng axit lúc nào chỉ thị mang màu dạng baz ? 4. Nêu những yêu cầu của một phản ứng phân tích thể tích ? 5. Chất gốc là gì ? Nêu những yêu cầu của một chất gốc ? Chất gốc được dùng làm gì trong phân tích ? Cho ví dụ
 5. 6. Khi chọn chỉ thị cho phép chuẩn độ người ta căn cứ vào đâu ? 7. Tại sao trong phép chuẩn độ axit baz người ta không chuẩn nóng ? 8. Nêu cơ sở và đặt điểm của phương pháp oxy hóa khử ? 9. Trong phương pháp oxyhóa khử, thế của các cặp oxyhóa khử phụ thuộc vào những yếu tố gì ? 10. Chỉ thị dùng trong phương pháp oxyhóa khử được gọi là gì ? Sự chuyển màu của chỉ thị xảy ra như thế nào ? 11. Hãy giải thích tại sao trong phương pháp KMnO 4 môi trường chuẩn độ là H2SO4 ? 12. Trình bày cách thiết lập nồng độ KMnO4 ? 2+ 13. Phương pháp K2Cr2O7 khi được dùng để định lượng Fe với chỉ thị diphenàylamin, cần phải có mặt H3PO4,giải thích tại sao ? 14. So sánh hai phương pháp KMnO4 và K2Cr2O7 ? 15. Giải thích tại sao trong phương pháp K2Cr2O7 môi trường chuẩn độ là môi trường H2SO4 đậm đặc 16. Nêu những đặt điểm trong phương pháp Iod ? 17.Giải thích tại sao trong phương pháp Iod chỉ thị hồ tinh bột được cho vào khi dung dịch có màu vàng rơm ? 18. Trình bày cách thiết lập nồng độ dung dịch Iod ? 19. Tại sao khi pha dung dịch Na2S2O3 người ta phải thêm vào một ít NaOH? 20. Tại sao dung dịch I2 được bảo quản trong chai màu ? 21. Giải thích tại sao môi trường chuẩn độ trong phương pháp Iod là axit yếu? 22. Trình bày sự tạo phức EDTA với cation kim loại ? 23. Giải thích tại sao yếu tố pH đóng vai trò rất quan trong trong phương pháp phức chất ? 24. Trình bày cách thiết lập nồng độ EDTA ?
 6. 25. Tại sao người ta gọi chỉ thị trong phương pháp tạo phức là chỉ thị kim loại ? 26. Nêu đặt điểm của chỉ thị kim loại ? 27. Trình bày sự khác nhau giữa hai phương pháp Morh và VordHard ? 28. Giải thích tại sao nồng độ và liều lượng chỉ thị cho vào trong phương pháp Morh là sai số trực tiếp đến phương pháp ? 29. Nêu những điều kiện xác định trong phương pháp Morh ? 30. Nêu những điều kiện xác định trong phương pháp VordHard? 31. Nêu cơ sở của phương pháp phân tích khối lượng ? Cho ví dụ minh họa. 32. Có bao nhiêu giai đoạn tiến hành trong phương pháp phân tích khối lượng ? Giai đoạn nào là quan trong nhất ? Tại sao? 33. Chế hóa kết tủa là gì? Trình bày những yêu cầu trong chế hóa kết tủa ? 34. Có bao nhiêu dạng kết tủa ? Trình bày cách tiến hành kết tủa tinh thể? 35. Có bao nhiêu dạng kết tủa?Trình bày cách tiến hành kết tủa vô định hình? 36. Tại sao khi chọn thuốc thử gây kết tủa đối với một ion nào đó thì người ta thường chọn sao cho T của kết tủa là nhỏ nhất ? Phần bài tập 1. Để xác định hàm lượng H 3PO4 người ta hút 5ml dung dịch cần xác định, hòa tan định mức thành 250ml. Lấy 10ml sau khi định mức, đem chuẩn trực tiếp với NaOH 0,086N chỉ thị phenolphtalein. Thể tích NaOH tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 15,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính hàm lượng g/lit H3PO4 ? 2. Để xác định hàm lượng Na2CO3 sử dụng trong thực phẩm, người ta cân 5 gam mẫu cần xác định, hòa tan định mức thành 250ml. Lấy 15 ml sau khi định
 7. mức, đem chuẩn trực tiếp với dung dịch HCl 0,096N chỉ thị MO. Thể tích HCl tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 14,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính hàm lượng % Na2CO3 3. Để xác định hàm lượng NH 4OH người ta hút 5ml dung dịch cần xác định, hòa tan định mức thành 100ml. Lấy 10ml sau khi định mức, đem chuẩn trực tiếp với H2SO4 0,086N chỉ thị phenolphtalein. Thể tích H 2SO4 tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 18,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính hàm lượng g/lit NH4OH 4. Để thiết lập nồng độ H2SO4 người ta hút 10ml dung dịch cần xác định đem chuẩn trực tiếp với Na 2B4O7 0,096N chỉ thị phenolphtalein. Thể tích Na 2B4O7 tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 12,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính nồng độ H2SO4 vừa thiết lập 5. Để xác định hàm lượng CH 3COOH người ta hút 25ml dung dịch cần xác định, hòa tan định mức thành 500ml. Lấy 20 ml sau khi định mức, đem chuẩn trực tiếp với NaOH 0,096N chỉ thị phenolphtalein. Thể tích NaOH tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 21,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính hàm lượng % CH3COOH cho dCH3COOH = 1,025g/ml 6. Để thiết lập nồng độ NaOH người ta hút 15 ml dung dịch cần xác định, đem chuẩn trực tiếp với H 2C2O4 0,096N chỉ thị phenolphtalein. Thể tích H 2C2O4 tiêu tốn cho quá trình chuẩn độ là 14,75ml. Viết các phản ứng xảy ra ? Tính nồng độ NaOH vừa thiết lập?
 8. 7. Để xác định hàm lượng H2S trong môi trường làm việc của một nhà máy, người ta dùng một máy hút khí có công suất là 2000 lít/giờ. Tiến hành hút khí liên tục trong 2 giờ, khí sau khi hút được hấp thụ và giải hấp thụ bằng dung môi thích hợp, sau đó định mức đúng 100ml. Hút 10ml dung dịch sau khi định mức, cho vào một lượng dư 20ml dung dịch I 2 0,099N. Sau đó chuẩn lượng dư I 2 còn lại bằng Na2S2O3 0,088N, chỉ thị hồ tinh bột. Thể tích Na2S2O3 tiêu tốn là 12,75 ml. Viết các phản ứng xảy ra ? 3 Tính hàm lượng H2S/m 8. Để xác định hàm lượng CO 2 trong môi trường làm việc của một nhà máy, người ta dùng một máy hút khí có công suất là 1000 lít/giờ. Tiến hành hút khí liên tục trong 1,5 giờ, khí sau khi hút được hấp thụ bằng 1000 ml dung dịch Na 2CO3 0,099N. Hút 20ml dung dịch Na2CO3 sau khi hấp thụ đem chuẩn độ với HCl 0,089N với hai chỉ thị PP. Cho thể tích tiêu tốn HCl khi chuẩn với PP là 10,05ml. Viết các phản ứng xảy ra ? 3 Tính hàm lượng CO2/m 9. Hãy pha 1 lít nước có độ cứng theo CaCO 3 là 500 mg, từ CaCl2. 6H2O và 2+ 2+ MgCl2.7H2O. Biết rằng tỷ lệ số mđlg của Ca và Mg là 3:5. 10.Để xác định hàm lượng Protein có trong sữa tươi người ta hút 10 ml sữa tươi đem đi vô cơ hóa mẫu trong bình KenDahơn, môi trường là H 2SO4 đậm đặc, xúc tác CuSO4, chất trợ nhiệt là K 2SO4. Sau khi dung dịch có màu xanh trong suốt người ta chỉnh môi trường cho đến khi có tính kiềm. Đem chưng cất ở nhiệt độ 0 70 C, khí NH3 sinh ra được hấp thụ bằng 100 ml dung dịch H2SO4 0,097N. Sau khi hấp thụ hoàn toàn lượng dư H 2SO4 được chuẩn lại bằng dung dịch NaOH 0,088N. Thể tích NaOH tiêu tốn cho mẫu trắng là 75ml, mẫu thực là 55ml. Viết các phản ứng xảy ra ?
 9. Tính hàm lượng Protein có trong sữa tươi, biết rằng hệ số chuyển đổi từ %N sang % Protein là 6,25 và d sưa’= 1,25 g/ml? 11.Để xác định hàm lượng Ca có trong sữa bột, người ta cân 10, 025gam sữa bột cho chén nung. Tiến hành nung ở nhiệt độ 800 0C trong vòng 1,5 giờ, sau đó đem hòa tan hoàn toàn bằng một bằng một lượng nhỏ HCl 1N. Dung dịch sau khi hòa tan được trung hòa bằng NH4OH 10% với chỉ thị MO cho đến khi có màu vàng. Lượng Ca có trong dung dịch được đem kết tủa hoàn toàn bằng 0 thuốc thử (NH4)2C2O4 4%. Sau đó đem lọc rữa, nung ở 800 C trong 1giờ rồi đem cân. Khối lượng dạng cân cân được là 0,577gam. Viết các phản ứng xãy ra ? Tính hàm lượng % Ca có trong sữa bột 12.Để xác định hàm lượng Fe có trong bột cá, người ta cân 10,025gam bột cá cho chén nung. Tiến hành nung ở nhiệt độ 800 0C trong vòng 1,5 giờ, sau đó đem hòa tan hoàn toàn bằng một bằng một lượng dư HCl 1N. Lượng Fe có trong dung dịch được đem kết tủa hoàn toàn bằng NH 4OH 10%, trong môi trường nóng. Sau đó đem lọc rữa, nung ở 8000C trong 1giờ rồi đem cân. Khối lượng dạng cân cân được là 0,677gam. Viết các phản ứng xãy ra ? Tính hàm lượng % Fe có trong bột cá 3- 13.Để xác định hàm lượng PO4 có trong bột cá, người ta cân 15,225gam bột cá cho chén nung. Tiến hành nung ở nhiệt độ 850 0C trong vòng 1,5 giờ, sau đó đem hòa tan hoàn toàn bằng một bằng một lượng dư HCl 1N.Sau khi loại bỏ 3- các chất gây trở ngại, lượng PO4 có trong dung dịch được đem kết tủa hoàn toàn bằng MgCl2 trong môi trường NH4OH. Sau đó đem lọc rữa, nung ở 8000C trong 1giờ rồi đem cân. Khối lượng dạng cân cân được là 0,467gam. Viết các phản ứng xãy ra ? 3- Tính hàm lượng % PO4 có trong bột cá
 10. 14.Để xác định hàm lượng chất béo có trong bột sữa, người ta cân 5,825gam bột sữa cho vào túi giấy biết trước khối lượng là 0,505gam. Tiến hành trích ly bằng dung môi dietylete theo phương pháp Sochlech cho đến hoàn toàn.Túi giấy chứa phần bột sữa sau khi trích ly được đuổi sạch ete cân được là 5,755 gam. 15.Hàm lượng đường tổng có trong trái cây được xác định bằng phương pháp Bertran như sau: mẫu sau khi đồng nhất được cân 5gam đem đi thủy phân trong môi trường axit HCl 2%, sau đó cho Zn(CH3COOH)2 30% và K4[Fe(CN)6] vào để loại tạp, rồi định mức thành 250ml. Hút 20ml dung dịch sau khi định mức cho vào 10 Felling A (dung dịch CuSO 4), 10ml Felling B (dung dịch kalinatritactrat) đun nóng cho đến khi kết tủa Cu2O xuất hiện hoàn toàn. Lọc, rữa kết tủa, đem hòa tan bằng một lượng dư Fe 2(SO4)3 5%. Chuẩn 2+ lượng Fe sinh ra bằng KMnO4 0,1N. Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn là 15,50ml. Viết các phản ứng xãy ra? Giã sử khi tra bảng thể tích 15,50ml KMnO 4 0,1N tương ứng với 22,30 mg. Tính % đường tổng 16.Hàm lượng đường khử có trong trái cây được xác định bằng phương pháp Bertran như sau: mẫu sau khi đồng nhất được cân 4,25gam đem đi thủy phân trong môi trường cồn, sau đó cô khô và rồi định mức thành 100ml. Hút 20ml dung dịch sau khi định mức cho vào 10 Felling A (dung dịch CuSO 4), 10ml Felling B (dung dịch kalinatritactrat) đun nóng cho đến khi kết tủa Cu2O xuất hiện hoàn toàn. Lọc, rữa kết tủa, đem hòa tan bằng một lượng dư Fe 2(SO4)3 2+ 5%. Chuẩn lượng Fe sinh ra bằng KMnO4 0,1N. Thể tích KMnO4 0,1N tiêu tốn là 8,50ml. Viết các phản ứng xãy ra?
 11. Giã sử khi tra bảng thể tích 8,50ml KMnO 4 0,1N tương ứng với 12,10 mg. Tính % đường khử 17.Hàm lượng NaCl có trong nước mắm được xác định bằng phương pháp Monh: mẫu sau khi đồng nhất được hút 2ml pha loãng bằng nước cất, rồi định mức thành 100ml. Hút 10ml dung dịch sau khi định mức cho vào 5 giọt K2CrO4 5%, rồi đem chuẩn bằng AgNO 3 0,025N. Thể tích AgNO 3 0,025N tiêu tốn là 7,50ml. Viết các phản ứng xãy ra? Tính hàm lượng gam/ lít NaCl trong nước mắm 18.Hàm lượng NaCl có trong cá hộp được xác định bằng phương pháp Volhard: mẫu sau khi đồng nhất được cân 1,055gam rồi thủy phân trong môi trường nước sau đó định mức thành 100ml. Hút 10ml dung dịch sau khi định mức cho vào 15ml AgNO3 0,05N, 5 giọt Fe2(SO4)3 5%, rồi đem chuẩn bằng NH4SCN 0,025N. Thể tích NH4SCN 0,025N tiêu tốn là 10,50ml. Viết các phản ứng xãy ra? Tính hàm lượng % NaCl trong cá hộp 0 19.Hàm lượng CO2 có trong beer được xác định như sau: mẫu sau khi giữ ở 4 C được hút 10ml rồi tha từ từ vào erlen 250 có chứa một lượng dư 100ml Na2CO3 0,1N. Chuẩn lượng dư Na 2CO3 bằng HCl 0,1N, chỉ thị PP.Thể tích HCl tiêu tốn là 22,50ml. Viết các phản ứng xãy ra?y Tính hàm lượng gam/ lít CO2 trong beer 20.Độ cứng toàn phần của nước được xác định như sau: mẫu sau khi đồng nhất hóa được hút 100ml, thêm vào 5ml NH4OH 10%, 10ml đệm amoni, nửa hạt bắp chỉ thị ETOO. Tiến hành chuẩn bằng dung dịch EDTA0,05N cho đến khi có màu xanh dương. Giả sử thể tích EDTA tiêu tốn là 22,10ml. Viết các phản ứng xãy ra?
 12. Tính độ cứng của nước theo đơn vị mg CaCO3 21.Hàm lượng Mg có trong nước được xác định như sau: mẫu sau khi đồng nhất hóa được hút 100ml, thêm vào 5ml NH4OH 10%, 10ml đệm amoni, nửa hạt bắp chỉ thị ETOO. Tiến hành chuẩn bằng dung dịch EDTA 0,05N cho đến khi có màu xanh dương. Giả sử thể tích EDTA tiêu tốn là 22,10ml. Cùng với mẫu nước trên hút 100ml cho vào 2-3ml NaOH 2N, ½ hạt bắp chỉ thị murexit, rồi chuẩn bằng EDTA 0,05N như trên. Giả sử thể tích EDTA tiêu tốn là 12,10ml. Viết các phản ứng xãy ra? Tính hàm lượng g/lít Ca và g/lít Mg có trong nước. 22.Hàm lượng Fe có trong nước được xác định như sau : mẫu sau khi đồng nhất được hút 100ml, thêm 1ml HNO3đậm đặc, 5ml CH3COOH 1M, 5ml đệm pH = 3, 5 giọt chỉ thị H 2SSal. Tiến hành chuẩn bằng dung dịch EDTA 0,05N, cho thể tích EDTA tiêu tốn là 7,55ml. Tính hàm lượng ppm Fe có trong nước.