Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại

pdf 104 trang ngocly 28/05/2021 1060
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfnha_kinh_doanh_theo_mang_vi_dai.pdf

Nội dung text: Nhà kinh doanh theo mạng vĩ đại

 1. NHÀ KINH DOANH THEO MẠNG VĨ ĐẠI
 2. CH ƯƠ NG 1. ðà QUA R I NH NG NGÀY THÁNG S NG MỊN Tơi khơng bao gi quên đưc bu i chi u ngày hơm đĩ - cái ngày đnh m nh đư a tơi đn g p Nhà kinh doanh qua m ng v ĩ đ i nh t th gi i. Và cái bu i chi u khĩ quên này đã làm thay đi m t cách c ơ b n cu c đ i tơi. Cĩ l tơi nên b t đ u b ng câu chuy n c a tơi v nh ng tháng ngày tr ưc cái bu i chi u đ nh m nh đĩ. Tơi đã t ng tr i qua 4 tháng l n đ n trong m t cơng ty kinh doanh qua m ng, và k t qu cơng vi c c ũng ch ng l y gì làm sang s a cho l m. S n phm c a cơng ty này cĩ th nĩi là r t tuy t, và h u nh ư t t c nh ng ai đã t ng đưc tơi gi i thi u nh ng s n ph m này đu khơng th ph nh n điu này. Tuy nhiên, trong cu c s ng ca riêng tơi, hình nh ư ch ưa cĩ m t ai nĩi cho tơi r ng tơi ph i làm nh ng gì đ cĩ th thành cơng trên con đưng s nghi p. Tơi ch là cái th ng kinh doanh quèn làm bán th i gian ba m ươ i ti ng đ ng h m t tu n cho cơng ty này, ch y u là tranh th vào bu i chi u và nh ng ngày th b y, ch nh t v i m c thu nh p th t n c c ưi - kho ng ch ng 50 cho đ n hai tr ăm dollars m t tháng. Cĩ lúc tơi đã nh m tính r ng, kinh doanh theo ki u này, m t ti ng đ ng h tơi ch ưa ki m đưc 1,56 dollars, đĩ là ch ưa tr ti n thu ! Tơi b c thĩi quen ch ăm sĩc con cái. V tơi thì tr nên th t v ng rõ rt, càng ngày tơi càng cĩ c m giác r ng cơ y đang b r ơi và xa cách tơi, c nh ư là cơ y đang sng trên bán đo Alaska khơng b ng! Và tơi th m thía r ng kinh doanh qua m ng khơng h p v i kh n ăng c a tơi, khơng ph i là đt s ng c a tơi. Và tơi đã quy t đnh r ng, nh ng gì đang ch tơi phía tr ưc, y s quy t đ nh s ph n c a tơi, và đĩ c ũng s là quy t đ nh cu i cùng. Trong khách s n, n ơi di n ra cu c g p đ nh m nh c a tơi, cĩ khá nhi u ng ưi. phía gian tr ưc c a khách s n cĩ m t đám đơng n ào đang t t p quanh m t ai đĩ. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 1 www.Beenvn.com
 3. - ðám đơng t t p quanh nhân v t nào th ch ? Tơi h i m t ng ưi ph n quen đng c nh - À, đĩ là Nhà kinh doanh qua m ng v ĩ đ i nh t th gi i. Anh cĩ mu n làm quen v i ng ưi đĩ khơng? Ng ưi ph n tr l i - Cĩ, d ĩ nhiên là tơi mu n Bưc đ n g n đám đơng, tơi nh n ra r ng th l ĩnh c a h là m t ng ưi đàn ơng hp d n ngo i t tu n, ăn mc l ch s n n nã. Và c theo c m nh n t di n m o bên ngồi, đĩ là m t ng ưi đàn ơng thành đt. B complê sang tr ng đưc may t i x s s ươ ng mù v i nh ng chi c khuy áo b c v i, chi c cà v t màu to b n, phía trên túi áo ng c nhơ ra m t gĩc chi c kh ăn cĩ màu đ s m, phía d ưi nút khuy áo c tay là chi c đ ng h vàng hi u Rolex Oyster. Tơi đ ý th y trên c tay áo cĩ dịng ch k t cùng màu v i chi c s ơ mi. “Ng ưi đàn ơng này qu là l ch s tao nhã v i m t phong cách c đin đúng ngh ĩa”- tơi th m ngh ĩ. ðúng lúc đám đơng cĩ v giãn b t ra, ng ưi ph n quen kéo tơi xích l i g n ng ưi đàn ơng l ch lãm đĩ. Ơng ta ch ăm chú nghe ng ưi ph n nĩi, và ánh m t ca ơng ta đã d ng l i n ơi tơi. Ơng ta đt nh tay lên vai ng ưi ph n ra v xin li và quay sang b t tay tơi. Ơng b t đ u b t chuy n v i tơi b ng m t cái gi ng vơ cùng m áp: - Chào anh, r t hân h nh đưc g p anh – Ơng ta x ưng danh và h i tên tơi. Tơi ngh ĩ r ng, cĩ gì khĩ kh ăn đâu khi tơi gi i thi u v b n thân mình tr ưc ơng ta. Nh ưng th t là vơ duyên khi chính vào lúc này tơi l i tr nên p a p úng, nĩi ch ng trịn vành. C vài ch c n ăm nay đã bao gi tơi r ơi vào cái c nh tr trêu này đâu! Nhà kinh doanh qua m ng b t tay tơi th t ch t và h i r ng cơng vi c tơi th nào. Tơi khơng nh rõ là tơi đã tr l i ơng ta ra sao, hình nh ư là m t câu đ u c a mi ng “Cám ơn ơng, v n t t”. “Th t v y sao?” Ơng ta h i l i v i cái v khơng đưc tin tơi cho l m. Tơi đã khơng k p đ nh th n l i đ đ phịng nh ng h hênh c a mình khi ti p chuy n ng ưi l . Và hình nh ư, tơi đã d c h t b u tâm s c a mình v i ng ưi đàn www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 2 www.Beenvn.com
 4. ơng l ch lãm kia. Tơi cĩ c m giác r n, trong cu c đ i mịn m i c a mình, cĩ l ch ưa bao gi cĩ m t ng ưi nào ch ăm chú nghe tơi nĩi đn nh ư th . Hình nh ư tơi đã k cho ơng ta nghe v cơng ăn vi c làm và cu c s ng c a tơi, khơng gi u di m m t chút gì, k c cái quy t đ nh cu i cùng c a mình r ng tơi khơng ph i là ng ưi thích h p cho vi c kinh doanh m ng. Ơng ta m m cưi và h i tơi: - Anh cĩ th b ra chút th i gian r i đ g p tơi khơng? Trong ti m th c c a tơi, thay vì nĩi t “khơng” và xin l i ơng ta, tơi l i đ cho cái mi ng c a mình nĩi nh ng l i ng ưc l i: - , th t là tuy t, n u nh ư đưc hân h nh nĩi chuy n v i ơng! Ơng ta đáp l i câu tr l i c a tơi b ng m t n c ưi. Sau khi cám ơn tơi, ơng hn l ch g p tơi và quay l i ng ưi ph n lúc đ u, ơng ta v a đi v a nĩi chuy n v i ng ưi ph n n . Ơng ta r o b ưc xu ng hàng gh đ u tiên bên ph i c a sân kh u. Cịn tơi, tơi ch n m t ch ng i cu i gian, đĩ tơi cĩ th quan sát t t c và d dàng n tr n. Sau khi k t thúc màn chính th c c a bu i di n thuy t, các nhà phân ph i m i nh p cu c cùng các nhà b o tr c a h lc t c kéo nhau ra v , Nhà kinh doanh m ng vĩ đ i kia b ưc đ n g n tơi khi tơi đang đ ng c nh n ơi g i qu n áo. Khi nhìn th y ơng ta v i n c ưi và gi ng nĩi m áp, tơi đã đùa v i ơng ta r ng giá nh ư tơi cĩ th gĩi đưc n c ưi c a ơng, cĩ l tơi đã cĩ đưc m t s n ph m tuy t h o và bi t đâu ch sau vài tu n là tơi đã cĩ th tr nên giàu cĩ sang tr ng. Nhà kinh doanh m ng c ưi vang và c ũng đùa l i r ng m i vi c đã qu n c hai chúng tơi l i v i nhau mt r i. Tơi cĩ cm giác hình nh ư lúc này tơi khơng đưc t nhiên cho l m. Th t tuy t v i –ơng ta th t lên. Cám ơn anh, m t n c ưi d ch u ph i khơng chàng trai? Nh ưng tơi c ũng ph i nĩi v i anh r ng chính tơi đã t o ra n c ưi đĩ. Khơng ph i lúc nào trên mơi tơi c ũng th ưng tr c n c ưi đĩ. ðúng, tơi t hào v n cưi c a tơi. Và bây gi tơi c m th y th t tuy t v i, anh b n tr a. – Nào, đi thơi, ơng ta kéo tay tơi, - chúng ta đi u ng cà phê và ăn m t chút gì nhé Anh đã dùng b a ch ưa? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 3 www.Beenvn.com
 5. Tơi đáp r ng tr ưc bu i di n thuy t này tơi đã ăn lĩt d m t chút r i. - Ăn qua loa y h ? - ðúng v y, tơi cĩ t t vào quán café đây và ăn qua quýt r i. - Tơi c ũng ăn đĩ. Ơng nĩi - đ ăn đĩ d , và cung cách ph c v đĩ c ũng th t t i. Mĩn ăn thì h n ch , khơng nhi u đ ch n l a mà giá c thì l i c t c. Quán café này khơng cĩ gì đáng nĩi c , đúng khơng anh b n? - Và Nhà kinh doanh b ng nhiên b t c ưi. Tơi c ũng c ưi đáp l i ơng ta. Bên c nh ng ưi đàn ơng này, tơi cĩ c m giác th t d ch u. Khơng hi u b ng cách nào mà ch trong m t kho ng th i gian ng n ng i ơng ta cĩ th làm thay đi tâm tr ng c a tơi. - Vy anh c m th y thích dùng mĩn gì nh t? – ơng ta h i tơi. Tr ưc khi cái th ng tơi ngh ĩ ra câu tr l i trái v i lịng mình, Nhà kinh doanh mng đã ti p: - Hãy tr l i th t v i lịng mình. Ngay bây gi . Mĩn ăn nào anh c m th y thích dùng nh t? Hít m t h ơi dài đ l y bình t ĩnh, tơi tr l i: - Cĩ l mĩn gì đĩ trong các mĩn ăn ki u Ý - Tuy t – Nhà kinh doanh m ng c ưi t ươ i. Tơi c ũng thích mĩn ăn Ý. Anh cĩ đng ý khơng n u tơi m i anh đ n m t n ơi nào đĩ, ch m t kho ng ch c phút đ đi đ n đĩ thơi. - ði xe c a tơi hay xe c a ơng? Tơi h i. - ði xe ca tơi nhé, tơi đ nĩ ngay c ng ra vào y mà. – Nhà kinh doanh mng tr l i vui v . Tơi r t tị mị mu n bi t chi c xe c a ng ưi đàn ơng này là lo i xe nào. Cĩ l , chi c xe đĩ ph i là sang tr ng và đt ti n l m, tơi ngh ĩ th . Tuy nhiên, tơi hồn tồn bt ng khi th y anh chàng porter c a khách s n l ăng x ăng ra m c a chi c xe jeep hi u Ford đưc s n xu t t nh ng n ăm 70. ðĩ hồn tồn ch là m t chi c xe jeep màu xám bình th ưng! www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 4 www.Beenvn.com
 6. Tơi đ r ng, hình nh ư ơng ch chi c xe h ơi đc đưc thống ng ngàng này trên gươ ng m t tơi. Ơng ta c ưi và h i nh : - Hình nh ư anh đang mong đi nhìn th y m t chi c xe khác th này, ph i khơng? - ðúng v y - Ngh ĩa là th nào? - Tơi c ũng ch ng bi t n a Mercedes hay Porsche, Roll Royce hay là m t ki u nào t ươ ng t nh ư v y Nhà kinh doanh mng c ưi vang: - ðúng v y, tơi c ũng cĩ nh ng chi c xe nh ư v y đ y ch . Nh ưng tơi thích nh t chi c xe jeep này. Anh cĩ bi t r ng ng ưi đàn ơng giàu nh t n ưc M vi tài s n ưc ch ng hai m ươ i hai t dollars, c ũng ch đi trên chi c xe jeep. Ơng ta boa cho anh chàng porter t 10 dollars, cám ơn anh ta và nĩi r ng mong đưc g p l i. R i đ t nhiên, hình nh ư ch t nh ra điu gì, Nhà kinh doanh m ng hi: - Cơng vi c c a anh d o này th nào, Kris? Anh chàng porter - mt chàng trai tr tu i, cĩ dáng d p c a m t anh sinh viên tr ưng cao đ ng, vui v tr l i: - Rt t t, th ưa ơng. Tháng r i tơi đã leo đưc them m t n c n a và đã tr thành ledear. R t c m ơn ơng đã gi i thi u tơi v i Barbara - mt ng ưi ph n tuy t vi nh t trên th gian này! - Tt, anh đã làm vi c th t c khơi và anh x ng đáng v i nh ng thành tích đĩ. V y k ho ch c a anh trong th i gian t i th nào? - Tơi c ũng đang đ nh làm vi c trong khách s n này kho ng ch ng ba tháng na. Nh ng gì Ơng nĩi v i tơi v cái n ơi này – anh ta ng ưc lên nhìn tịa nhà khách s n - là hồn tồn chính xác. Chính t i đây tơi đã tìm th y nh ng ng ưi đ ng hành c a mình. Tơi c ũng đang mu n đi ngh ng ơi m t chút. Cĩ th tơi s đ n San Antonio ngh vài tháng. Và sau đĩ thì tơi c ũng ch ưa xác đnh là s đi đâu, cĩ th là ðc, và c ũng cĩ th là Nh t. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 5 www.Beenvn.com
 7. - Hãy cho tơi bi t các k ho ch c a anh nhé. Tơi c ũng cĩ m t s b n bè bên Nh t, bi t đâu vi c làm quen v i h l i mang đ n cho anh nhi u điu thú v c ũng nên – Nhà kinh doanh m ng m m c ưi. - Cám ơn ơng, tơi s th c hi n nh ư v y, - chàng porter đáp l i v i s hàm ơn. Qua gi ng nĩi c a anh chàng porter, tơi cĩ linh c m r ng anh ta s làm theo đúng nh ng gì anh ta đã nĩi. - Chúc anh m t bu i t i thú v , Kris, - Nhà kinh doanh m ng chia tay v i anh chàng porter. Và xe chúng tơi b t đ u l ăn bánh. Su t quãng đưng t khách s n đ n restaurant, tơi luơn mi ng tr l i các câu hi c a Nhà kinh doanh m ng. Ơng ta quan tâm đn t t c m i th trong cu c sng bình l ng c a tơi. Tơi s ng khu nào trong thành ph , tơi cĩ hài lịng v i nĩ khơng, hàng xĩm c a tơi là nh ng ai, tịa nhà n ơi tơi s ng ra sao, l ũ tr nhà tơi cĩ thích đĩ khơng, chúng h c tr ưng ph thơng nào ðĩ khơng ph i là m t cu c sát h ch hay tra h i mà hồn tồn ch là s tị mị c a Nhà kinh doanh m ng, hình nh ư ơng ta mu n tìm hi u v cá nhân tơi, - và vi c ti p xúc v i ơng ta qu là h t s c d ch u. Và d ưng nh ư, trong ch c phút hành trình, tơi đã d c h t b u tâm s c a mình v i ơng nh ư ch ưa bao gi đưc k m t cách chân thành nh ư th . Khi xe c a chúng tơi đ x ch tr ưc c a nhà hàng, m t ngưi đàn ơng trong b đng ph c b ưc đ n l ch s ni m n chào h i chúng tơi. Anh ta ân c n m c a xe cho tơi và h i r ng cĩ ph i đây là l n đ u tiên tơi đn đây hay khơng. Tơi đáp r ng đây là l n đ u tiên tơi cĩ hân h nh đưc m i đ n đây. Anh chàng lch s đáp l chúc tơi ăn ngon mi ng và khơng quên nh c tơi r ng trong th c đơn ngày hơm nay cĩ mĩn cá lusian r t tuy t, anh ta mu n gi i thi u cho tơi dùng mĩn cá này. Tơi cám ơn anh ta và c m th y khơng đưc t nhiên lm. Cĩ l , t tr ưc t i gi , ch ưa cĩ mt ai đ i x v i tơi t t nh ư v y. Chúng tơi b ưc vào nhà hàng. Tơi c m giác hình nh ư s cĩ m t c a Nhà kinh doanh m ng t i n ơi này là m t ni m vui l n cho t t c nh ng ai cĩ m t ngày hơm đĩ. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 6 www.Beenvn.com
 8. Dưng nh ư, ơng là m t ng ưi b n quý đ i v i t t c vì tơi th y ơng chào h i thân thi n t t c m i ng ưi, t các th c khách cho đ n các nhân viên ph c v . Khi ng i vào bàn, tơi cĩ h i ơng: - Hình nh ư Ơng đang s ng trong m t th gi i hồn tồn khác? - Sao l i th đưc? – ơng ng c nhiên h i l i - đây, tơi c m th y cĩ m t b u khơng khí giao h u thân thi n, vui v và m cúng. Hình nh ư t t c m i ng ưi đ u bi t đ n ơng và yêu quý ơng. Cĩ ph i ơng là ch s h u c a tịa nhà này? Hay cịn cĩ m t nguyên nhân nào khác? Tơi nghe th y ti ng c ưi c a ơng: - Anh th nĩi cho tơi xem, cái gì, theo anh, nm đng sau s thân thi n và vui v nh ư anh v a nĩi? Mt câu h i hĩc búa! - Cái gì ư? Ý Ơng đang đnh nĩi đ n cái gì đây? - Cái gì mà anh c m th y trong đ u anh khi anh đ t chân đ n ch này y. Tơi th phào nh nhõm. Hình nh ư tơi đang b t đ u quen v i cái ki u di n gi i khơng bình th ưng trong các câu h i c a Nhà kinh doanh m ng. B i v y, khi tr li, tơi r t c n th n ch n t ng : - Tơi h ơi ganh t m t chút đ ng th i c ũng c m th y tị mị. Tơi mu n bi t rng, làm th nào đ đưc s ng nh ư ơng, nh ư m i ng ưi đây? - Hãy nĩi cho tơi bi t, anh b n tr , - Nhà kinh doanh m ng xích l i g n tơi và nhìn th ng vào m t tơi v i ánh m t chân tình – Cĩ th c s là anh mu n sng nh ư th này hay khơng? Ba ăn tr ưa c a chúng tơi kéo dài h ơn hai ti ng đ ng h . Trong su t b a ăn, Nhà kinh doanh m ng luơn đ t ra cho tơi nh ng câu h i v i nh ng câu b t đ u ki u nh ư “Hãy cho tơi bi t c th v ” “Anh cĩ th nĩi rõ h ơn v ”. Tơi đã d c ht lịng mình đ nĩi v i ơng t t c m i điu bí m t nh t c a lịng mình, k c nh ng điu mà t tr ưc đ n gi tơi v n gi u v . Trong su t cu c nĩi chuy n c a chúng tơi, đã khơng ít l n Nhà kinh doanh mng h i đi h i l i tơi nh ng câu nh m xác đ nh r ng tơi đã hi u đúng v n đ . Tuy nhiên, trong nh ng câu h i mà ơng đư a ra, hình nh ư cĩ cái gì đĩ là l , m c dù www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 7 www.Beenvn.com
 9. nh ng th đĩ c ũng làm ơng quan tâm. Cĩ th t là cĩ cái gì đĩ “là l ”, ngay c khi tơi khơng th đ nh ngh ĩa và g i tên nĩ đưc? Cĩ l B n s ch ng th nào hi u đưc tơi đang đ nh nĩi đ n điu gì, đúng khơng? Bây gi tơi s gi i thích b ng ví d c th . Tơi đã k cho Nhà kinh doanh m ng nghe v quá trình làm vi c c a tơi trong mt cơng ty máy tính Cambrige ra sao. Cĩ l khơng đưc chính xác l m n u g i đĩ là m t cơng ty b i ch cĩ v n v n m t nhĩm thanh niên tr tu i nh ư tơi làm vi c trong đĩ. Ng ưi ta g i chúng tơi là nh ng hacker. Mà vào cái th i đim máy tính cịn là m t cái gì đĩ m i m , nh ng th ng bi t chút ít v máy tính nh ư tơi l i hay ng a ngáy chân tay. ðĩ là nh ng ngày tuy t v i trong đ i tơi. Cơng vi c mang l i cho chúng tơi tht nhi u ni m vui và h nh phúc. ðịng nghi p c a tơi là nh ng chàng trai th t tuy t v i v i trí tu thơng minh và đy p ti m n ăng, hồi bão. Tơi đã r t yêu thích cu c s ng c a mình lúc b y gi . Nhà kinh doanh m ng h i tơi: - Nh ư v y cĩ ngh ĩa là anh đã là ng ưi tiên phong? Bây gi thì ch c B n đã hi u ý tơi đ nh nĩi v điu gì r i ch ? - Ng ưi tiên phong? – tơi h i l i – Khơng, tơi khơng ph i là ng ưi tiên phong. ðơ n gi n ch vì t t c th t là tuy t v i, - lúc đĩ ng ưi ta đang b t đu bi t đ n máy tính, cịn l ũ chúng tơi thì ch ngh ch ng m thơi mà. Ch vy thơi. - Vy cĩ ai đã làm điu này tr ưc đĩ khơng? – Nhà kinh doanh m ng h i. Tơi đ r ng ch c ch ng cĩ ma nào vơ cơng r i ngh li đi làm nh ng chuy n nh ư l ũ chúng tơi, vì v y tơi tr l i là khơng. - Vy cĩ ngh ĩa anh là ng ưi tiên phong? ðúng ra, tơi ph i là ng ưi ném cho ơng ta cái nhìn l lùng khi ơng ta đang c tình đào b i bí m t c a tơi đ r i sau đĩ c ưi mt cách bí n. Nh ưng r i nh ng chuy n v t vãnh t m phào y r t c c c ũng ch ng làm tơi b n tâm phi n long. S bc b i c a tơi chĩng đ n, chĩng đi c ũng nh ư các th c khách c a nhà hàng. Ch cịn m t s ít i ng i l i và th nh tho ng m m c ưi nhìn Nhà kinh doanh m ng. - Chúa ơi, - tơi kêu lên – bt ch t thơi. Cĩ l vào đúng cái th i đĩ thì cĩ th tơi là m t gã tiên phong th t. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 8 www.Beenvn.com
 10. Nhà kinh doanh m ng nhìn tơi v i ánh m t ng c nhiên và h i l i: - Lúc đĩ ư? Ch khơng ph i là bây gi hay sao? Ho c là ơng ta đã khơng hi u gì h t, ho c là điu đĩ cịn bao hàm m t ngh ĩa nào đĩ cao xa h ơn. - Tt thơi, - tơi nĩi khi c l y li bình t ĩnh, - tơi là m t k tiên phong. Nh ưng cĩ l tơi đã là m t k l tàu - Trong lúc này, l ra tơi ph i nên g i tên m t ph ươ ng ti n giao thơng c th nào đĩ, thay vì dùng t “tàu”, tơi ngh ĩ vây. Nh ưng Nhà kinh doanh m ng đã khơng nĩi thêm m t câu nào. Tơi cĩ c m giác r ng mình đang r ơi vào m t th th t khĩ ch u, ch ng tho i mái mt chút nào. Kho nh kh c im l ng th t đáng s . Cu i cùng thì Nhà kinh doanh m ng c ũng lên ti ng: - Anh v a ngh ĩ đ n điu gì v y? - Lúc nào? – tơi l c đ u h i l i. – Khơng, đ tơi nh l i xem, lúc nào nh ? Cĩ l là vào lúc Khơng, khơng, tơi ch ng bi t . ðiu gì đã x y ra v y? – Tơi khơng gi n i bình t ĩnh n a. Ý tơi đ nh nĩi là ơng đt ra cho tơi nh ng câu hi và nĩi v i tơi nh ng điu mà tr ưc đây ch ưa cĩ m t ai nĩi v i tơi. Cũng chính vì th mà gi đây tơi đãng trí, tơi ch ng th bi t đưc là ph i tr l i ơng th nào, th m chí là ph i ngh ĩ th nào tr ưc khi tr l i ơng. Ng ưi đ i tho i c a tơi ng i im l ng. Ơng ta đang xích l i g n tơi h ơn, nghiêng đu sang phía tơi làm ra v nh ư đang mu n nghe tơi nĩi rõ h ơn. Cĩ cái gì đĩ nh ư là mt s tị mị lan t a kh p khuơn m t ơng ta, hình nh ư ơng đang đi nghe tơi k ti p, và c ũng s tị mị đĩ cho tơi c m giác đang đưc chia s : hình nh ư ơng đng ý v i tơi, mc dù cĩ th ơng khơng hi u, r ng tơi đã mu n nĩi chính xác nh ư th . Tơi cĩ c m giác th t d ch u và cĩ l tơi đã hồn tồn b ng ưi đàn ơng l ch lãm này thu ph c. Tơi cĩ nĩi đùa v i Nhà kinh doanh m ng r ng nh ng c m giác l lùng đã b a vây tơi ra sao. Nh ng c m giác m nh. Và tơi cũng b t thình lình tr nên bu n bã vơ cùng. - Th t s tơi r t mu n mình thành cơng, - gi ng tơi run run vì lo l ng khi nĩi nh ng điu này v i nhà kinh doanh m ng. – Tơi đã chán ng y t t c Tơi www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 9 www.Beenvn.com
 11. ch ng cĩ đ ti n đ th c hi n nh ng ưc m ơ c a mình. Tơi ch ng th mang li cho v con tơi nh ng điu h mong mu n. Tơi mu n đưa v con tơi đ n Disneyland. Tơi mu n làm m t ng ưi t do, mu n cĩ nhi u th i gian r nh ri đ làm nh ng cơng vi c sang t o. Tơi mu n ho ch đ nh l y cu c s ng ca mình. Vâng, tơi mu n làm m t k tiên phong – nh ư m t th i đim nào đĩ trong cu c đ i tơi ngày tr ưc. Tơi r t thích đưc nh ư v y - Nh ưng? - Nhà kinh doanh m ng bình th n chêm vào - Nh ưng tơi khơng bi t ph i làm th nào, - tơi tr l i và suýt n a thì khĩc. Tơi đã nghe ng ưi ta k nhi u v các g ươ ng làm giàu đn c tr ăm, c nghìn ln. Nh ưng nĩ ch ng giúp đưc ích gì cho tơi c . Kinh doanh m ng nĩi chung khơng ph i dành cho tơi, ho c c ũng cĩ th tơi khơng h p v i lo i hình kinh doanh đĩ. M t trong hai điu đĩ. Tơi cĩ bi t và cĩ nhìn th y ngưi ta đã làm vi c nh ư th nào trong l ĩnh v c này và hi u r ng điu đĩ là cĩ th . Và tơi c ũng th a hi u r ng nh ng con ng ưi này c ũng ch ng h ơn gì tơi, ch ng thơng minh h ơn tơi, và kh n ăng làm vi c c a h c ũng ch ng hơn gì tơi. Nh ưng ki u kinh doanh đĩ khơng h p v i tơi, tơi đã khơng tìm đưc t ươ ng lai n ơi đĩ m c dù tơi r t c g ng. C g ng g i đin tho i cho mi ng ưi, c g ng l p danh sách nh ng ng ưi quen bi t. V y mà cu c sng c a tơi v n ì ch nh ư v y, ch ng khá lên hút nào Hay t i tơi đã làm điu gì đĩ khơng đúng? Nhà kinh doanh m ng h t đ u ra phía sau, nhún vai, th dài và tr l i tơi: - Hãy nghe tơi, n u anh mu n, ngày mai tơi s ch cho anh th y là anh ph i làm nh ng gì. - Th t ch ? – tơi đã m ng r reo lên nh ư m t đ a tr khi n cho t t c m i ng ưi trong quán ăn đ u h ưng m t v phía tơi. – Dĩ nhiên! – tơi c g ng kìm nén xúc đng trong long mình và t nh th m nh ư v y. - Tt, - ng ưi b n đ ng hành c a tơi ti p l i. - Bt đ u t ngày mai nhé. Tơi mu n r ng anh th c hi n nh ng b ưc nh ư th này Nhà kinh doanh m ng đưa cho tơi t m danh thi p cĩ kèm đa ch và m i tơi đn th ăm v ăn phịng c a ơng vào n a bu i chi u sau gi làm vi c. Theo nh ư tơi hi u thì đ đi đ n đưc nhà c a ơng, tơi ph i m t m t ti ng r ưi đ ng h . B i v y tơi đã h n v i ơng r ng tơi s cĩ m t t i nhà ơng vào kho ng 6.30 t i. Ơng đng ý và m c p lơi ra m t gĩi gì đĩ đưc b c trong m t t gi y màu xanh s m. Nhìn vào hình th c và kích c thì tơi đốn hình nh ư đĩ là m t cu n sách. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 10 www.Beenvn.com
 12. - ðây, - ơng nĩi – bài t p v nhà c a anh đây. Tơi mu n r ng anh đc h t cu n sách này tr ưc khi chúng ta g p nhau vào ngày mai, đưc khơng? - Ht c cu n này ư? – tơi h i. - ðươ ng nhiên, - nét m t c a ơng nghiêm l i, - nh ưng anh c ũng đ ng lo l ng quá. Anh s th y r ng anh s đ c h t ngay y mà. Nhà kinh doanh m ng thanh tốn ti n cho b a ăn t i. Tơi cám ơn ơng, và ơng thì cám ơn t t c m i ng ưi cĩ m t t i nhà hàng. Chúng tơi quay tr l i khách s n, n ơi đĩ chi c xe c a tơi đang n m ch ch . Ln này thì đn l ưt tơi “quay” ng ưi b n đ ng hành: nhà ơng ta đâu, qu n nào, hàng xĩm ơng là nh ng ng ưi nh ư th nào Sau câu h i th t ư hay th n ăm gì đĩ cua tơi, ơng quay sang tơi và m m c ưi: - Anh khá l m, anh h c r t nhanh đ y Tơi c m th y r t d ch u khi nghe nh ng l i đ ng viên c a ơng. Chúng tơi chia tay nhau, g n ngay nơi đ chi c xe c a tơi. Tơi nhìn theo bĩng ơng khu t xa, r t lâu. Và n máy. “Sách!” – tơi ch t nh đ n nĩ và v i vàng s vào túi áo vest. Xé l p bìa gi y b c bên ngồi, d ưi cái ánh sang nhá nhem đùng đc c a m t ngày s p tàn, trên cái màu bìa xanh s m, tơi nhìn th y nh ng dịng ch màu vàng in r t c n th n và rõ nét: “ BN BI T GÌ V NH NG ðIU MÀ B N CH ƯA T NG BI T?” Hi h p và lo l ng, tơi l t nhanh nh ng trang đ u tiên – và tơi đã vơ cùng s ng s t. Bên trong cu n sách khơng h cĩ m t dịng ch nào! CH ƯƠ NG HAI HÃY NĨI ðÚNG S TH T Ngày hơm sau, đi v i tơi thi gian trơi m t cách vơ cùng ch m ch p. ðĩ là mt ngày th sáu – mà th sáu thì ng ưi ta hay cĩ c m giác nh ư v y. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 11 www.Beenvn.com
 13. 15.30. Khơng th ch u đ ng đưc h ơn n a, tơi r i v ăn phịng. C m theo t m danh thi p mà Nhà kinh doanh m ng đưa cho tơi quán ăn, dị theo t m b n đ thành ph , xác đnh h ưng, tơi r máy phĩng đi. Th m chí n u cĩ k t xe d c đưng thì tơi v n đ n s m h ơn d ki n 1 ti ng. “n thơi, - tơi th m ngh ĩ, tơi s đ c m t cái gì đĩ ho c nghe catsset đ gi t thì gi . – Tơi b t c ưi khi nh đ n cu n sách mà nhà kinh doanh m ng đã đư a cho tơi. – Và tơi đc nĩ” Sau kho ng ch ng ch c phút tơi r i kh i h n thành ph . Sau hai m ươ i phút tơi đã cĩ m t d c bìa r ng v i b t ngàn cây c . Màu xanh ngút ngàn c a cây lá h t nh ư mt chi c ch ăn kh ng l bao trùm lên t t c khơng gian t thành ph phía b c cho đ n nh ng đ nh núi cao t n phía chân tr i. “M t ngày th t tuy t, khung c nh thiên nhiên c y nh ư trong các t m nh b ưu thi p nhân các d p l l t” – tơi th m ngh ĩ. Mt tr i chi u sáng r c r , p áp, nh ng đám mây tr ng kh ng l trơi lang thang, và tơi, ng i sau vơ l ăng, nhìn nh ng đám mây, t ưng t ưng ra t đĩ vơ vàn hình thù các con thú. Tơi hát khe kh , b t chi c radio trong xe và hi u r ng trong nh ng phút giây hi m hoi này, tơi đang hồn tồn t do, b i ch cĩ mình tơi gi a khơng gian huy n di u này, trong chi c xe cà tàng này. T sau cu c g p g và nĩi chuy n v i Nhà kinh doanh qua m ng, tơi c hình dung r ng c ăn nhà n ơi ơng s ng ph i th n th kia. Và cu i cùng thì tơi c ũng đưc mc s th c ăn nhà này l i r đi Haklberri-Layn, sau m t cái h r ng. Bao quanh nĩ v phía bên ph i là m t hàng rào g màu xám. Tơi r vào, d ng xe và ng i khá lâu sau vơ l ăng đ ng m nhìn c ăn nhà c a ng ưi tơi đang tị mị mu n khám phá. Tơi khơng hi u là ng ưi ta đã xây c ăn nhà này cho ơng theo l i ki n trúc nào. Nh ng c ăn nhà ki u này B n cĩ th d dàng nh n ra trong cu n “T ng quan ki n trúc”, n ơi các cơng ty giàu cĩ v n th ưng qu ng cáo. Vâng, ngơi nhà ngay nh ư trong tranh! www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 12 www.Beenvn.com
 14. Xung quanh ngơi nhà chính cĩ m t s nhà nh mà m t trong s đĩ cĩ th nh n ra d dàng theo hình dáng bên ngồi: tàu ng a. M t tr ưc tàu ng a là vơ s cánh c a đưc tr sang hai bên. Cơng trình th hai hình nh ư là m t b c ti u h a c a m t ngơi nhà khách ho c m t ngơi nhà ngang dùng đ ch a đ th c ph m. C nh đĩ cĩ m t s cơng trình khác cĩ l p s ơn màu xám sáng gi ng nh ư hàng rào, v i ph n g đưc s ơn màu xám s m. Bao ph lên đĩ là nh ng dây hoa tr ưng xuân. Xung quanh là c ơ man cây c i - si già, phong và thơng. Hình nh ư chúng đưc tr ng t lâu l m r i. Khung cnh càng them tr tình khi chen vào b c tranh đĩ là nh ng s c màu c a muơn vàn lo i hoa v i nh ng con đưng cĩ tr ng các khĩm cây ki u di m. Khung c nh th t tuy t v i! Tơi đã t ng m ơ ưc v mt ngơi nhà nh ư th . ð ng t đây mà ng m thì ngơi nhà và khu v ưn qu là đưc ch ăm sĩc, t a tĩt r t chu đáo, mc dù xung quang chúng là r ng v i chi chit các l p cây b i dày đc. Và nh ng con ng a Chúng cĩ ch ng sáu, à khơng, tám ho c c ũng cĩ th h ơn. Chúng g m c trên nh ng bãi c yên bình n m gi a ngơi nhà và con đưng. Nh ng chú ng a nịi thu n ch ng đ p tuy t v i, ba con trong s đĩ cĩ long màu xám. Tơi r t yêu nh ng lồi v t tuy t v i này, đc bi t là nh ng con màu xám. Và tơi c ũng đã t ng ao ưc s cĩ m t ngày cĩ chúng, đưc ch ăn th chúng. Tơi b ưc t i g n đ ng m chúng đưc rõ h ơn. Nh ưng lồi v t nh y c m này đã tinh ý nh n ra s cĩ m t c a ơng khách l ho c. Chúng ng ng đ u và d n d n nhích ra xa tơi. ðúng lúc này thì tơi nhìn th y m t k s . Ơng ta b ăng t phía cánh r ng t i gn ch tơi đ ng. Và khi ơng t i g n, tơi nh n ra ngay ng ưi tơi đang c n g p : Nhà kinh doanh m ng v ĩ đ i. - Hình nh ư anh r t thích con ng a c a tơi? Nĩ khơng t i g n m t ai c , và ch ban đ c ân đĩ cho Rebbeca mà thơi. – ơng nĩi khi rút chân ra khi thang dây n ơi b ng ng a và nh y ph ch xu ng đ t. “Ơng ta qu là m t tay c ưi ng a siêu h ng” – tơi th m ngh ĩ. - Rt hân h nh đưc g p l i anh. Anh đã đn đây s m h ơn gi h n m t ti ng, - Nhà kinh doanh m ng nĩi mà khơng thèm ngĩ nhìn đng h . – Cơng vi c ca anh th nào? – Ơng b ưc đ n g n tơi và thị tay b t tay tơi qua b d u. - Mi vi c n c . - tơi tr l i. - Thú th c, tơi c ũng h ơi c ăng th ng. Nhà kinh doanh m ng c ưi vang: www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 13 www.Beenvn.com
 15. - Anh n m b t s vi c r t nhanh. C m ơn anh vì s th ng thn. V y vì sao anh l i th y c ăng th ng? - Nh ư Ơng th y đ y, - tơi b t đ u h ng gi ng và đư a m t lên nhìn kh p khu nhà c ũng nh ư xung quanh, - vào bu i chi u th sáu thơng th ưng, tơi thích n ơi khác, và cái khung c nh tuy t v i này thì r t hi m khi tơi đưc chiêm ng ưng ng m nhìn. - ðúng v y, khung c nh th t tuy t v i, - Nhà kinh doanh m ng tr l i và đư a mt nhìn ngơi nhà, khu r ng và cánh đng trong bu i chi u đ y ánh n ng mt tr i m áp. - Ơng bi t khơng, - tơi nĩi v i ơng ta, - tơi đã t ng m ơ ưc cĩ đưc m t ngơi nhà nh ư c a ơng, và c đàn ng a n a. Nhà kinh doanh m ng nhìn tơi ch m ch m và h i: - Vy anh cĩ mu n mua khơng? - Cái gì?- tơi kêu lên - Tơi cĩ th bán cho anh t t c - Nh ưng mà hi n gi tơi ch ng cĩ đ ti n đâu, - tơi tr l i v i v th t v ng - Tơi khơng nh là đã nĩi cho anh giá c hay ch ưa nh ? - Ch ưa, - tơi xác nh n, - ơng ch ưa nĩi cho tơi giá c a ngơi nhà và khu v ưn này - Vy thì t i sao anh l i cho r ng anh khơng đ ti n đ mua nĩ? – ơng ta h i tơi v i v ph n khích - ðưc r i, - tơi g t đ u, - vy thì giá bao nhiêu đây, th ưa ơng? - Hai tri u sáu tr ăm nghìn dollars, - ơng ta qu quy t. – Anh mu n mua ch ? - Thơi, ơng đng nĩi n a. – Tơi đã b t đ u c m th y run. – Th t là bu n cưi. Ơng th a bi t là tơi khơng th cĩ đ ng n y ti n! - Tơi bi t đâu đưc đ y, - ơng ta tr l i tơi và ném sang phía tơi ánh nhìn khinh b c đ n bình th n. - Tơi cĩ h i anh v điu này đâu c ơ ch ! Tơi ch hi anh là anh cĩ mu n mua c ăn nhà này khơng, cĩ v y thơi. V y anh th nĩi l i xem, cĩ hay khơng? - ðĩ là m t điu khơng t ưng, - tơi gào lên. Th m chí ch ưa bao gi tơi dám hình dung v kho n ti n l n nh ư v y. Nhà kinh doanh m ng n m l y tay tơi, và tơi khơng nĩi đưc m t câu nào n a. Tơi c m th y máu đang d n lên m t r n r t, hai chân đã b t đ u mu n khu u xu ng. - Cĩ hay khơng? Anh cĩ mu n mua ngơi nhà c a tơi hay khơng? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 14 www.Beenvn.com
 16. - Khơng. T t h ơn h t, ơng đ ng nh c l i câu h i ng ng n y, - tơi b c b i - Tơi cĩ nĩi điu gì ng ng n đâu, - nhà kinh doanh m ng bác b . – Tơi khác anh hồn tồn. Nĩi sai s th t – đĩ chính là m t trong nh ng điu ngu xu n nht mà con ng ưi ta th ưng m c ph i. - Cài gì? - Tơi đing ng ưi - Anh nĩi d i!- Nhà kinh doanh m ng qu quy t. Ánh m t c a ơng ta cĩ v hi u chi n đ ng th i c ũng r t nghiêm ngh Tơi tr nên lu ng cu ng và b i r i. - Làm ơn, - gi ng ơng chùng xu ng, - nĩi cho tơi bi t r ng tơi hồn tồn đúng khi qu quy t r ng gi c m ơ c a anh t bao lâu nay là mu n s h u mt c ăn nhà nh ư c a tơi. Tơi khơng h i anh là anh cĩ ti n hay khơng, mà tơi ch h i anh là cĩ ph i anh mu n mua ngơi nhà c a tơi hay khơng, cĩ hay khơng? - Nu nh ư Ơng h i theo ki u đĩ thì tơi tr l i là cĩ. Tơi mu n mua ngơi nhà ca ơng. Nhà kinh doanh m ng g t đ u, th phào và m m c ưi - Tơi c tình h i theo ki u đĩ, - ơng ta nh c l i ý tơi. – Anh cĩ c m th y khĩ tr l i khi đưc h i hay khơng? - Nh ư Ơng th y đ y - tơi tr l i, lung bung trong mi ng mà ch ng bi t ph i nĩi v i ơng ta điu gì - Ch ng cĩ m t câu tr l i nào đúng nh ư tr ưng h p tơi v a nêu, - Nhà kinh doanh m ng nĩi v i tơi làm nh ư ơng ta đc đưc ý ngh ĩ c a tơi. Nh ng câu tr l i đúng ch cĩ th đưc đư a ra cho nh ng câu h i c th Chúng tơi im l ng m t lúc lâu. Nhà kinh doanh m ng nhìn tơi, cịn tơi thì c lng tránh ánh m t c a ơng ta. R i c ũng đ n lúc ng ưi đ i tho i c a tơi phá v s im l ng đáng s đĩ: - Hãy nghe toi, - ơng ta h ng gi ng, - Nu nh ư ch nĩi v m i quan h c a chúng ta, tơi r t mu n s th ng th n. Tơi ngh ĩ r ng, đ i v i anh, điu này cĩ th khơng đơn gi n b i anh ch ưa bi t l ng nghe. Anh nghe th y nh ng gì, theo anh, mà tơi c n ph i nĩi, đúng khơng? - ðúng, hồn tồn nh ư v y, - tơi tr li Nhà kinh doanh m ng g t đ u và ti p t c: - Anh đã đc cu n sách mà tơi đư a cho anh hơm qua ch ưa? Tơi khơng bi t ph i tr l i ơng ta th nào. Làm sao mà đc đưc cu n sách khi trong đĩ tr ng r ng ch ng cĩ l y m t dịng ch nào? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 15 www.Beenvn.com
 17. - Anh đã đc xong hay ch ưa?- Ơng ta m m m ng h i l i tơi - ðc r i, - tơi tr l i - Th ý ki n c a anh v cu n sách này nh ư th nào? - Ch ng bi t n a - ðưc r i, - Nhà kinh doanh m ng nĩi, - hãy b ưc vào nhà tơi. đĩ anh cĩ th k cho tơi nghe ý ki n c a anh v vi c này. Tơi quay l i, đ đn c ng ưi và m i m t l n b ưc đ n chi c xe. Hồn tồn r i trí, tơi quy t đ nh s đ m c k cho con t o xoay v n. Ch ng t i gì mà ngh ĩ ng i n a, hãy ch xem m i vi c s đi đ n đâu. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 16 www.Beenvn.com
 18. CH ƯƠ NG 3 BÍ M T ðà ðƯC HÉ M Ngơi nhà c a Nhà kinh doanh m ng th t ra tuy t v i h ơn là tơi t ưng. Nh ng b c tưng màu xám sáng ăn kh p v i màu c a c cây xung quang. Cây c i và các b i cây xung quang đưc tr ng t do mà khơng theo m t khuơn hình nào c . đây tnh khơng th y d u v t c u k ỳ ki u cách hay hào nhống phơ tr ươ ng mà các ơng ch giàu cĩ v n hay c t o ra trong các nơng trang đin tr i c a mình. Tơi xu ng xe và d ng l i con đưng r i đ y đá cu i. ðĩn chúng tơi là ti ng s a ca ba chú chĩ. - Lũ chĩ nhà tơi đĩn anh h ơi nhi t tình và n áo đ y, - Nhà kinh doanh m ng va đùa v a m c ng. – Cho phép tơi đưc gi i thi u v i ơng, đây là quý ơng và quý bà Silver. Ơng ta xoa đu hai chú chĩ xù cĩ dáng d p to l n và r t đ p mã. Hình nh ư chúng đưc ch ăm sĩc r t chu đáo, lơng c a chúng đưc c t t a r t g n gàng. - Cịn đây là cơ cơng chúa, - Nhà kinh doanh m ng v a nĩi v a đưa tay t c đám lơng xù c a “cơ” chĩ đen nh bé xinh x n. Hình nh ư nàng cơng chúa này thu c lo i koli. – Cơng chúa m i v v i tơi v n v n m y tháng nay, - ơng nĩ,- Hình nh ư nĩ đã b đâm ơ tơ đâm ph i. Và bi v y mà tơi khơng rõ lm ngu n g c c a nàng “cơng chúa” này. Cĩ l nàng ta đã b t đ u quen vi chúng tơi r i. ði vào phịng làm vi c c a tơi nhé, - ơng ta đ ngh , và chúng tơi b ưc vào ngơi nhà nh mà tơi đã nhìn th y t lúc cịn đ xe ngồi đưng. - Tơi làm vi c nh ư th này đã nhi u n ăm nay, cĩ ngh ĩa là làm vi c t i đây mà khơng đi đâu ra kh i nhà, và tơi c m th y r t ti n l i, - Nhà kinh doanh mng nĩi v i tơi nh ư v y khi chúng tơi b ưc chân vào gian nhà. – Cái tơi rt thích là nhà và phịng làm vi c tách r i nhau, tuy chúng v n sát r t nhau. Ta cĩ c m giác ti n l i và m chúng bên trong phịng làm vi c: nhi u ánh sáng và các ch u cây c nh đưc đ t kh p n ơi trong phịng. M t khơng gian th t lý t ưng đ làm vi c! www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 17 www.Beenvn.com
 19. Tng th nh t c a ngơi nhà đưc chia thành hai ph n. L i đi t c ăn phịng nh bên ngồi d n th ng đ n phịng khách, n ơi đĩ, c nh c a s cĩ chi c đàn d ươ ng c m làm bng g s i đ , cnh chi c lị s ưi là hai chi c đi-văng b c b ng m t lo i v i len m m cĩ ngu n g c t n đ . Trên chi c bàn nho nh đưc kê gi a hai chi c đi-văng b a bn m y cu n sách, trong chi c bình hoa th y tinh hình con cá cĩ c m m t đĩa cúc tươ i. Vài ba chi c th m đưc trang trí b ng hoa v ăn ph ươ ng đơng v i màu s c tuy t đp ph lên sàn g . Phịng k bên ph i hình nh ư cĩ nh h ơn. Tr ưc khi b ưc vào phịng này, B n ph i đi qua m t cánh c a x p; chính gi a gian nhà là m t chi c bàn ln. Cĩ r t nhi u giá sách và tranh treo la li t trong c hai gian nhà này. Ch ưa bao gi trong đ i tơi l i nhìn th y cĩ nhi u sách đ n nh ư v y. - Ơng cĩ mt th ư vi n tuy t v i đ y, - tơi nh n xét và th m ngh ĩ l i khen c a mình v n cịn quá khiêm t n. - ðúng th , - Nhà kinh doanh m ng tr l i và đư a m t nhìn lên các giá sách ca mình. Cĩ đn c hàng nghìn cu n sách trên đĩ. – Tơi r t thích đ c sách, thích t t c các th lo i thơng tin, cịn anh thì sao? Mt ki u suy di n ý nghĩ th t l lùng! - Dĩ nhiên, tơi c ũng th , - tơi tr l i. - Vy anh cĩ th cho tơi bi t suy ngh ĩ c anh v cu n sách mà tơi đã đư a cho anh chi u hơm qua khơng? - Ý Ơng đnh nĩi đ n cu n “ B N BI T GÌ V NH NG ðIU MÀ B N CH ƯA T NG BI T?” ph i khơng? – tơi h i. - Chính xác,- Nhà kinh doanh m ng tr l i và ng i ph ch xu ng chi c đi văng. – Trong t t c các cu n sách mà tơi đã t ng đ c, cĩ l cu n sách đĩ là cu n hay nh t. Tơi nhìn ch m ch m vào khuơn m t ng ưi đ i tho i đ c đốn xem ơng ta cĩ ph i là ng ưi thích đùa và ưa đĩng k ch v i tơi hay khơng. Nh ưng nét m t c a ơng ta khơng cĩ gì thay đi, ánh m t c a ơng ta v n nh ư th , nghiêm ngh , r n r i. - Nh ưng - Tơi b t đ u m t bình t ĩnh. – Thú th t là tơi khơng rõ l m - ðưc r i, - Nhà kinh doanh m ng đ t ng t ng t l i tơi, - th t tuy t Lúc này tơi mu n nĩi m t điu gì đĩ m ch l c, khúc chi t, m t điu gì đĩ mà da vào nĩ ơng ta hi u đưc v n đ điu gì? Nh ưng, than ơi, tơi đã khơng th www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 18 www.Beenvn.com
 20. cy m m mình ra đ nĩi, cái m m ng m h t th ch t ti t c a tơi. Tơi đã khơng th tìm ra đưc m t l i nào n a đ nĩi. - Tơi mu n k cho anh nghe m t câu chuy n. – Nhà kinh doanh m ng b t đu h ng gi ng.- Anh cĩ mu n nghe khơng? - Cĩ, tơi r t mu n nghe - Ngày tr ưc, các s ư ơng th ưng cĩ m t thĩi quen thích hành h ươ ng t t ăng vi n này đn t ăng vi n khác v i m c đích t m s ư h c đ o. Các s ư th y th ưng ti p đãi h c trị c a mình b ng chè xanh. Trong đám các s ư sãi tr cĩ m t chàng thanh niên thơng minh khác ng ưi và ni ti ng kh p vùng nh ki n th c uyên thâm, trí tu minh m n. Cĩ m t l n anh chàng thanh niên tr tu i này đn vi ng m t ngơi chùa n i ti ng Nh t b n. S ư tr trì c a ngơi chùa này là m t ng ưi uyên bác, thơng thái. Chàng thanh niên r t kính ph c con ng ưi thơng thái đĩ và kh n nài xin đưc làm đ đ cho s ư th y. Ng ưi ta d n chàng vào v n an s ư th y. H chào h i nhau theo đúng th t c nhà chùa r i sau đĩ ng i vào bàn b t đ u cu c đàm đo. Chàng thanh niên k cho s ư th y nghe v nh ng cu c hành trình c a mình, v nh ng điu mà ng ưi ta đã d y cho anh, v kh n ăng b t kh chi n b i c a anh ta trong các bu i đàm đo v i các s ư th y v i m c đích đi tìm chân lý. ðĩ là m t câu chuyên thú v . S ư th y ch ăm chú nghe anh ta k và m t đơi lúc c ũng khơng gi u ni s thán ph c v trí tu c a anh chàng tr tu i này. Sau khi chú ti u mang b đ m chén đ n, s ư th y b t đ u rĩt trà đãi khách. “Con r t mu n đưc l i ngơi chùa này đ làm đ đ cho s ư th y”, - chàng thanh niên tr tu i nĩi. R i b ng nhiên anh ta kêu lên th t thanh và đng b t d y kh i gh - ly trà nĩng b ng tràn đy đã ch y xu ng đùi anh ta! Sư th y v n bình th n nh ư khơng cĩ chuy n gì x y ra, ti p t c rĩt trà vào chi c ly đã đy tràn c a chàng thanh niên tr tu i. Ly trà c th tràn ra ngồi, ch y xu ng bàn, xung sàn nhà, xu ng t m th m làm b ng mành sáo. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 19 www.Beenvn.com
 21. “B ch th y, th y đang làm cái gì đy ? - anh chàng tr tu i ng c nhiên kêu lên. – Sư th y đã làm con b ng h t r i, th y d ng l i ngay đi, ly trà đã tràn đy h t ri!” “Anh đi đi, anh chàng tr tu i , - sư th y nĩi. – Ta ch ng cịn gì đ truy n đ t li cho con n a, ly trà c a con đã tràn đy r i! Nĩ tràn đy b ng s thơng thái c ũng nh ư s ngu d t c a con. Con hãy đn đây khi ly trà c a con ch ưa cĩ m t th n ưc gì trong đĩ, ch cĩ lúc đĩ con m i hi u đưc nh ng gì ta c n truy n đ t l i cho con”. Chúng tơi ng i im l ng r t lâu sau khi nghe Nhà kinh doanh m ng k l i câu chuy n thâm thúy đĩ. Tơi khơng th hình dung n i r ng su t m t th i gian dài trong quãng đi m t m i ca tơi, hình nh ư ch ưa bao gi tơi ngh ĩ v m t điu gì đĩ th t c n k và sâu s c. Nhà kinh doanh m ng đ t ng t ng t dịng suy t ư c a tơi: - Anh đang r t mu n đ t đưc thành cơng trong l ĩnh v c kinh doanh m ng, đúng th khơng? - ðúng th , - tơi đáp. - Nh ưng hình nh ư anh ch bi t m t chút v lo i hình kinh doanh này, ph i vy khơng? Và tơi ch c r ng anh ch ưa th hi u rõ nĩ m t cách c n k và th u đáo - ðúng th , - tơi đng tình. Nhà kinh doanh m ng ng i d ch ra t n mép ngồi c a đi v ăng, nhìn tơi ch m ch m và nĩi ch m rãi: - Bây gi anh v n ch ưa th hi u đưc nh ng gì tơi nĩi, và hình nh ư điu đĩ làm cho anh lo l ng. Hãy tin r ng tơi cĩ th giúp anh đ đ t đưc m c đích ca anh. ðiu ki n chính đ đ t đưc m c đích c a mình – đĩ là KHƠNG NÊN BI T NH NG GÌ ANH CH ƯA BI T, anh cĩ hi u khơng? - Khơng, - tơi thành th t tr l i. – Tơi khơng th hi u ý Ơng đ nh nĩi gì. Làm sao mà tơi cĩ th bi t đưc nh ng gì tơi ch ưa bao gi hình dung là tơi ch ưa bi t? - Anh hồn tồn ch ưa th bi t đưc điu đĩ. – Nhà kinh doanh m ng tr l i. – Và đĩ chính là c m t bí m t www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 20 www.Beenvn.com
 22. CH ƯƠ NG 4. MÀN HÌNH B C Tơi nhìn đng h , cĩ l bây gi đã quá n a đêm. Chúng tơi đã đàm đo su t sáu ti ng r ưi đ ng h . Chính xác h ơn, tơi là ng ưi nĩi nhi u, và ơng ta, c ũng nh ư l n gp g đ u tiên, luơn luơn đt ra cho tơi vơ vàn câu h i. Trong cu c nĩi chuy n c a chúng tơi, hình nh ư là chúng tơi khơng đ đ ng gì đn hình th c kinh doanh m ng. C cu c nĩi chuy n c a chúng tơi ch xoay quanh chuy n c a cá nhân tơi – quá kh , hi n t i và t ươ ng lai. Nh ưng cĩ l chi tit thú v nh t làm tơi ng c nhiên là tơi, m t th ng r t hay ngĩ đ ng h , l i khơng nh đ n th i gian đang trơi. Tơi cĩ linh c m r ng bao quanh tơi bây gi là nh ng c m giác bình yên và t do đn l lung. Tơi c m th y vơ cùng d ch u – tơi c ng là mình tr ra đ n m y tu i. Tt c m i hồi nghi và lo l ng v cu c đ i, v t ươ ng lai t nhiên bi n m t h n. Tơi cm giác r ng trong tơi đang nhen nhĩm m t đ m l a c a hy v ng và ni m khát khao đưc s ng. Cĩ l ch ng bao gi tơi quên đưc hai v n đ chính trong cu c nĩi chuy n c a chúng tơi: chúng tơi cĩ nĩi v các giá tr quan tr ng đ i v i b n thân tơi c ũng nh ư m c đích cu c s ng mà tơi c n v ươ n t i. Nhà kinh doanh m ng luơn đ t ra cho tơi câu h i, điu gì đĩ và cái gì đĩ là giá tr đáng giá nh t đĩ6i v i tơi. ð u tiên, tơi cĩ c m giác nh ư câu h i này là mt s đánh đ cho nên tơi v n ch ưa hi u h t ý ơng ta đ nh nĩi gì. Nhà kinh doanh m ng gi i thích cho tơi r ng các giá tr , theo ơng, chính là các yu t cĩ tính quan tr ng đ i v i cu c đ i tơi, ví d nh ư s thành đt ch ng h n. ðươ ng nhiên, s thành đt đi v i tơi chính là giá tr c a cu c đ i tơi, và tơi c ũng đã xác nh n điu này v i ơng ta nh ư v y. Nhà kinh doanh m ng ti p t c h i tơi: - Vy theo anh, th nào thì đưc g i là s thành đt? - À, ơng bi t khơng - tơi lung túng www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 21 www.Beenvn.com
 23. - Khơng, tơi khơng bi t, - ơng ta ng t l i tơi. - Ch ng cĩ ai ngồi anh ra cĩ th hi u đưc th nào là thành đt. T t nh t tơi cĩ th nĩi r ng, theo ý ki ến cá nhân tơi thì s thành đt cĩ th đưc hi u nh ư th này, nh ư th n nh ưng nh ư v y khơng cĩ ngh ĩa là chúng cĩ th đ ng nh t v i nhau. ðiu làm tơi quan tâm là Anh hi u s thành đt nh ư th nào thơi, ch khơng ph i là nh ng gì mà tơi nĩi cho anh hi u. Tơi gi i thích cho ơng ta hi u th nào là s thành đt theo nh n th c c a tơi. Ti p đĩ, Nhà kinh doanh m ng nĩi: - Nh ư v y, đ i v i anh, s thành đt chính là kh n ăng th c hi n nh ng ưc m ơ và nguy n v ng c a mình Tơi đng ý. - Vy anh cĩ th đ t đưc điu gì nh s thành đt đĩ? – ơng ta h i. Mt thống ý ngh ĩ ch y qua đ u tơi, và tơi tr l i r t nhanh: - s t do. - Tt, - Nhà kinh doanh m ng nh n xét. – Các giá tr luơn luơn t n t i và đng hành v i nhau. Giá tr này cĩ th đ m b o cho vi c th c hi n giá tr kia. Chúng b tr cho nhau - Ch chút, - tơi ng t l i. – Ơng đang nĩi r ng luơn luơn? Vy t i sao ơng l i nĩi là nĩ đng hàng song song v i nhau? Tơi c m giác mình h ơi l l i tr ưc ng ưi đ i tho i. Tơi cĩ c m giác r ng m t tơi đang đ r n lên vì x u h . - Ơng cĩ th gi i thích cho tơi v v n đ v a nêu đưc khơng? – tơi nĩi v i gi ng ăn n ăn. Hình nh ư Nhà kinh doanh m ng l i cĩ v thích cái ki u ngang tàng c ưp l i ca tơi. - Câu h i th t tuy t, - n c ưi r ng r t a trên g ươ ng m t ơng. - Th t là thú v n u B n nhìn th y g ươ ng m t b i r i ng ưng ngùng c a tơi lúc này, - Nhà kinh doanh m ng đ t nhiên c ưi vang, và gi ng nh ư m t ơng th y trên b c gi ng, ông dùng ngĩn tay tr hu ơ vào khơng khí đ gi ng gi i m t v n đ quan tr ng nào đĩ: - Anh cĩ th cho tơi mt ví d th c t n a khơng? Th nĩi xem, t i sao anh li cĩ hai con m t? - Vâng, con m t là th l c c a chúng ta cho pháp chúng ta nhìn th y m i s vt, - tơi c moi l i các ki n th c sinh h c đã t ng h c h i ph thơng. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 22 www.Beenvn.com
 24. - Chính xác. ðiu đĩ c ũng cĩ ngh ĩa là th c t chúng ta khơng h n đã ph i dùng đn c hai con m t, đúng khơng? M i m t con m t t b n thân nĩ đã đ đ cho ta nhìn đưc s v t r i. Tuy nhiên, t n t i song song và đng hành v i nhau, c hai con m t m i cĩ th giúp ta nhìn rõ và c m giác đưc tt c m i v t. – Nhà kinh doanh m ng l i ti p t c ch ngĩn tr - Con m t này s b tr th giác cho con m t kia giúp ta nhìn m i v t m t cách tr n vn. C ũng chính vì th mà tơi mu n nĩi r ng, giá tr này s b tr cho giá tr kia, và khi chúng đng hành v i nhau, chúng s cho anh m t cái gì đĩ tt h ơn, hồn thi n h ơn Ví d mà Nhà kinh doanh m ng đưa ra th t là rõ ràng, tuy nhiên, tơi v n ch ưa cm nh n h t đưc ý ngh ĩ c a ơng. Cái m t ngây th n c a tơi cĩ l đã nĩi lên điu đĩ. - Tt thơi, - Nhà kinh doanh m ng nĩi khi nhìn th y khuơn m t đ đ n c a tơi. -Th tranh lu n nh ng v n đ mà anh đã t ng k cho tơi nghe. Anh hãy nĩi cho tơi hi u, s thành đt và t do g n k t v i nhau nh ư th nào? Tơi g t đ u khi nh l i nh ng l i tâm s c a mình. ðã nhi u n ăm tr i tơi t ng ngh ĩ rng mình đang sa chân xu ng v c sâu, làm vi c qu n qu t mà ch ng bao gi th y m mày m m t. - Nh ư v y cĩ th nĩi là, - Nhà kinh doanh m ng ti p t c, - s thành đt đ i vi anh chính là s t do. ðiu đĩ cĩ ngh ĩa r ng giá tr này v th c t đang h tr cho s hình thành c a giá tr kia, hay nĩi m t cách khác, giá tr này thì t o điu ki n cho s hình thành và phát tri n c a giá tr kia. - Chính xác, qu là nh ư v y! - Cu i cùng thi tơi c ũng b t đ u hi u ng ưi đ i tho i c a tơi đ nh nĩi gì. - Tơi cho r ng, - ơng ta nĩi, - trong cu c s ng anh cĩ c m giác r ng anh là mt th ng cơng dân quèn ch ng cĩ chút đ a v nào trong xã h i. ðiu đĩ cĩ ngh ĩa là anh ch ưa đt đưc đích t do và thành đt c a mình. Và c theo cái đà câu chuy n c a chúng tơi, tơi đã cĩ th đúc k t đưc cho mình nh ng giá tr cu c s ng: s đánh giá hay là s cơng nh n, s tho i mái và trí tị mị, s qu ng giao và kh n ăng gây nh h ưng đ n nh ng ng ưi xung quanh, s hp tác và tính lãnh đo, kh n ăng lơi cu n m i ng ưi xung quanh cùng làm vi c đ đem l i l i ích chung, m i quan h v i m i ng ưi xung quanh nĩi chung và v i www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 23 www.Beenvn.com
 25. bn bè nĩi riêng. Và r t nhi u các giá tr khác n a. Tuy nhiên, nh ng giá tr mà tơi va nêu ra trên, tơi cho r ng đĩ là nh ng giá tr quan tr ng nh t, c ơ b n nh t. Nhà kinh doanh m ng h i tơi: - Vy m c đích cu c s ng c a anh là gì? - Gi ng ơng ta nghiêm tr ng. Ơi, m c đích cu c s ng c a tơi là gì nh ? Tơi chng th nào ngh ĩ ra đưc câu tr l i và đã thú nh n v i Nhà kinh doanh mng r ng câu h i này thì tơi ch u t t. - Tơi mu n r ng anh làm m t vi c gì đĩ cho tơi. Cĩ m t trị ch ơi nh ư th này mà tơi v n th ưng áp d ng m i khi tơi mu n nh n m t cái gì đĩ mà trong đi tơi ch ưa cĩ. Tơi đng ý tham gia trị ch ơi và h i: - Vy tơi c n làm nh ng gì? - Ơng ta b o tơi nh m m t l i, ng i th ng l ưng, đt hai tay lên đùi, sau đĩ hít th th t sâu hai l n và th l ng ng ưi. Tơi đã làm theo đúng nh ng gì ơng ta ch . Sau đĩ Nhà kinh doanh m ng nĩi: - Anh hãy th t ưng t ưng xem, n u nh ư bây gi anh đ ng tr ưc m t r p chi u bĩng, n ơi cĩ r t nhi u đám đơng t t p và r t mu n đưc b ưc chân vào r p hát đĩ. Anh hãy nhìn th xem áp phích qu ng cáo vi t gì “Câu chuy n cĩ th t v cu c đ i khĩ tin là cĩ th t c a anh ta” Anh hãy b ưc vào r p và ng i xu ng gh . Tơi làm theo l i ơng ta r ăm r p. Sau đĩ là các h ưng d n cách t t đin, cách v n volume nh c cho âm thanh to lên và bu i chi u phim b t đ u. Nhà kinh doanh m ng b o tơi ph i nh miêu t l i t t c nh ng gì mà tơi nhìn th y trên cái màn nh t ưng t ưng. Tơi v a tr l i t ng câu h i c a ơng ta v a ghi nh n l i tt c m i s ki n c ũng nh ư các nhân v t mà tơi đã nhìn th y trên màn nh. Ng ưi đ i tho i c a tơi ng i im l ng m t lúc trong khi tơi đang dõi theo t ng th ưc phim v chính cu c đ i c a tơi. Tơi khơng nh rõ là bao nhiêu gi phút đã trơi qua tr ưc khi tơi m m t. Nhà kinh doanh m ng nhìn tơi và m m c ưi thân thi n: - Th nào, nh ng th ưc phim đĩ th nào? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 24 www.Beenvn.com
 26. - Th t tuy t v i! – tơi tr l i. – Ch ưa bao gi trong đ i tơi cĩ nh ng phút giây t ươ ng t nh ư lúc này. - Tuy t, - ơng nĩi. - Vy trong phim c a anh cĩ nh ng s ki n nào v y? Tơi mơ t cho ơng ta m t lo t các ho t c nh, vui cĩ, bu n cĩ, nh ng h i t ưng v th i u th ơ c a tơi và r t nhi u nh ng điu ch ưa bao gi x y ra trong đ i nh ưng đã hi n di n trong nh ng th ưc phim c a tơi. Ng ưi ta g n huân ch ươ ng cho tơi tr ưc m t l ưng cơng chúng l n, ng ưi ta hoan hơ tơi, cịn tơi thì thuy t trình cho nhi u nhĩm cơng chúng, t ng l i t ng câu ca tơi đi v i h quan tr ng bi t bao nhiêu; tơi vi t sách đĩ, trong nh ng th ưc phim c a tơi, tơi th c hi n nh ng hành trình du l ch t i các mi n đ t xa xơi: x Phù tang đy ánh n ng m t tr i và hoa đào, Trung hoa l c đ a v i dãy V n lý tr ưng thành hung vĩ, n ưc Nga xa xơi v i b ch d ươ ng và tuy t tr ng. Và nh ng nơi đĩ đy p vơ vàn các đ v t khĩ quên . - Phim k t thúc ra sao? – Nhà kinh doanh m ng t v quan tâm. - Vơ cùng thú v , - tơi tr l i. – Nĩ k t thúc đây, ngay trong c ăn phịng này. Và tơi thì ng i vào v trí c a ơng bây gi . Cịn v trí c a tơi thì l i là m t ng ưi ph n tr khác, và tơi đang quan tâm đn nh ng m c đích cu c sng c a cơ ta. Nhà kinh doanh m ng m m t, và chúng tơi c ng i im l ng nh ư v y trong phút ch c. Sau đĩ ơng nhìn tơi, l c đ u và h i l i tơi cái câu h i mà nhi u l n ơng đã tng h i: - Nh ư v y, m c đích cu c s ng c a anh là gì? - Là truy n ki n th c cho m i ng ưi. Tơi là giáo viên, là nhà v ăn, tơi cĩ nhhi m v truy n đ t ki n th c cho m i ng ưi đ làm sao h cĩ th tr thành nh ng ng ưi t do và đt đưc các m c đích c a mình. Tơi s h ưng dn cho h cách th c đ h đ t đưc m c đích c a mình trong cu c s ng. – Sau đĩ tơi nĩi them: - Tơi mu n thay đ i cu c s ng c a hàng nghìn, khơng, hàng tri u con ng ưi. Tơi khơng th truy n đưc cho ơng ta cái c m giác tuy t v i mà tơi cĩ đưc khi nĩi nh ng l i này! www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 25 www.Beenvn.com
 27. CH ƯƠ NG 5 MC ðÍCH QUAN TR NG H ƠN CHI N TH NG ðêm nay tơi ng l i trong phịng khách c a Nhà kinh doanh m ng, trên t ng hai, ngay trên phịng làm vi c c a ơng. Khi cu c đàm đo c a chúng tơi k t thúc c ũng là lúc tr i đã khuya. Vì tơi cĩ nĩi v i Nhà kinh doanh m ng r ng sáng ngày mai tơi ph i dy s m đ tham d cu c h i th o, Ơng đ ngh tơi ng l i. Tơi ch ng mang theo đ ng , tuy ch ng cĩ gì quan tr ng l m nh ưng sao tơi v n cĩ c m giác h ơi b t ti n th nào y. Nh ưng ch nhân ngơi nhà l i r t quan tâm đn tơi và t o cho tơi cái c m giác t nhiên tho mái nh t. - Anh nh đ t chuơng đ ng h vào lúc 7 gi sáng đ chúng ta cùng k p ăn ba sáng nhé. Hãy t nhiên nh ư nhà và chúc anh ng ngon nhé. – Nhà kinh doanh m ng nĩi và b ưc v phịng mình. Lúc tơi đang chu n b ch p m t, b t ch t tơi nh ra là ch ưa g i đin tho i cho v tơi. Lúc này là kho ng 2 gi sáng, mà vào gi này thì ch c ch n v tơi đã ng . Lươ ng tâm tơi c c n d t và r i b i trong ý ngh ĩ là ph i đánh th c cơ y, mà t t nh t là ph i đánh th c cơ y h ơn là c ph i ch u đ ng n i lo l ng nh ư th này. Th là tơi quy t đ nh nh t ng nghe và quay s g i cho Kate. V tơi nh c ng nghe và tr l i v i m t gi ng ngái ng . Tơi b t đ u b ng m t câu xin l i , nh ưng cơ y ch n tơi b ng m t tràng nào là cơ y lo l ng cho tơi th nào, nào là cơ y cĩ c m giác r ng d t khốt ph i cĩ chuy n gì đĩ x y ra v i tơi. Và cơ y r t mu n đưc bi t điu gì. Ph n ng c a cơ y làm tơi c m th y d ch u. Quên m t vi c chu n b ph i lên gi ưng đi ng , tơi l i đi “buơn d ưa lê” v i cơ y v t t c nh ng gì xy ra trong cu c g p gõ v i Nhà kinh doanh m ng v ĩ đ i kia. Tơi đã k cho cơ y t t c m i vi c. Khơng gi u gi m. Và câu chuy n c a tơi đã làm cơ y vui m ng, hãnh di n. Hình nh ư đã t lâu l m r i chúng tơi ch ưa nĩi chuy n v i nhau. “Th t thú v , - tơi th m ngh ĩ khi g cmý, - ít ra tơi c ũng nĩi chuy n khơng ph i là vi m t cơ nàng trên bán đo Alaska, v tơi dù sao c ũng khơng đ n n i xa cách nh ư tơi v n h ng tưng” www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 26 www.Beenvn.com
 28. Sau đĩ tơi đi n m, tr n tr c và khơng th nào nh m m t đưc. Tơi nh l i cu c nĩi chuy n v i Kate v a xong, nh l i t t c nh ng l i nĩi c a tơi, nh l i t t c nh ng s ki n x y ra trong ngày. Và cu i cùng là nh ng c nh trong th ưc phim “ Câu chuy n th c v cu c s ng khơng tin là cĩ th c c a anh ta”; tơi ng i dãy gh th nh t ch khơng ph i cái dãy cu i cùng c a gian, n ơi l n đ u tiên tơi ng ngàng l l m đ n đ nghe di n thuy t. Tr ưc khi thiu thiu đi vào gi c ng , tơi cịn k p t ưng t ưng ra cnh tơi đ ng di n thuy t tr ưc m t đám đơng th t nhi u ng ưi. Tnh gi c, tơi c m giác r ng ch ưa bao gi trong đ i tơi l i c m th y khoan khối, d ch u và tràn đy ngh l c nh ư th này. Tơi nhìn đng h , m i n ăm gi ba mươ i phút sáng! Căn phịng hình nh ư h ơi l nh vì c a s m su t đêm. N u c m nh n b ng thính giác, ch c r ng trên vịm cây ngay tr ưc nhà hình nh ư cĩ vơ vàn lồi chim. Tơi khốc chi c kimono treo trong nhà t m và b ưc ra kh i phịng v i m t tâm tr ng th t d ch u. Ti ng dép c a tơi n n lo t qu t xu ng sàn nhà, nh ng n ơi ch ưa đưc lĩt th m. M cánh c a kính, tơi b ưc ra ngồi – và ng ng ưi ra đ đ n. Ngay tr ưc m t tơi, trên b d u là hai con cơng l n tuy t đ p! Tr ưc đây, ch ưa bao gi tơi đưc nhìn th y lồi chim này kho ng cách ng n như th , th m chí ngay c trong v ưn bách thú. Con bé cĩ m u tr ng v i cái đuơi ln. Cịn con l n (tơi đốn là con đc) cĩ nh ng cái lơng đuơi dài cĩ khi t i 6-7 foot khơng ch ng! Trơng chúng gi ng nh ư đuơi áo xiêm y c a Hồng đ Trung Hoa. Lũ cơng này cĩ v d n d ĩ h ơn tơi t ưng. Chúng t ra th ơ tr ưc s hi n di n ca tơi. Chúng đ u trên b rào g và ngối c l i, nghiêng nghiêng đu t phía này qua phía khác c nhu đang ch p nh tơi t nhi u h ưng khác nhau. Chúng làm tơi hơi ho ng s m t chút, và tơi quy t đ nh quay tr l i c ăn phịng khi nghe th y ti ng nh y ph ch c a chúng khi nh y t b rào xu ng đ t c ũng nh ư ti ng l o s o n ào. Tơi quay l i và nhìn th y rõ con cơng đc đang xoè cái đuơi th t r ng, h ưng vào tơi, v a đi v a múa. Cĩ l cái âm thanh l o s o n ào chính là lúc chúng xoè cái đuơi v ĩ đ i. Qu là m t c nh tuy t v i! www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 27 www.Beenvn.com
 29. Tơi khơng n m rõ l m nh ng thĩi quen hay hành vi c a l ũ cơng này. Nh ng đng thái c a chúng đ i v i tơi khơng ph i hồn tồn d hi u. Nh ưng tơi c ũng đã kp nĩi vài câu v i chúng, đi ý là khen chi c đuơi tuy t v i c a chúng và v i vã bưc vào nhà. Tơi c o râu, t m, m c v i chi c kimono và b ưc xu ng c u thang. Nh ng ng n la h ng đã b t đ u cháy trong lị s ưi. Trên chi c đi v ăng cĩ b qu n áo đưc gĩi cn th n b ng m t d i nơ màu đ t ươ i v i dịng ch “Chào bu i sáng. ðây là áo qu n và giày dép c a anh. Hy v ng r ng nĩ s v a v i anh. Hãy g i s 22 n u nh ư anh c n giúp đ cái gì đĩ. H n g p nhau vào lúc b y gi ”- tơi đc l ưt qua. X đơi giày k t này đ đi d h i th o ư? Tơi tháo d i n ơ màu đ và ng m nghía b qu n áo: đĩ là m t b th thao mùa đơng sáng màu, m t chi c áo phơng hi u Ralf Loren và đơi bít t t len màu xám. “Bu i h i th o ch c là thú v đây” – tơi th m ngh ĩ và m c qu n áo, đi t t, đi giày. Xp l i ch ăn màn, tơi xu ng phịng khách. Nơi đĩ hình nh ư cĩ ai đĩ đang chêm c i cho lị s ưi. Ng i xu ng chi c đi v ăng, tơi nhìn th y m t cu n sách m ng vi t a đ “Lồi chim cơng: cách nuơi và n i dung”. ðúng b y gi sáng, Nhà kinh doanh m ng b ưc vào phịng khách và mang theo m t chi c khay. - Chào bu i sáng - Chào bu i sáng - Anh th nào? - Tuy t l m, - tơi đáp,- th cịn ơng> - Cũng v y, - Nhà kinh doanh m ng đáp. – Th anh đã g p Black và cơ Pal ch ưa? – ơng ta v a h i v a đưa tay ch vào cu n sách nĩi v lồi chim cơng đ c nh đi v ăng. - Lồi cơng? – tơi h i l i. – Vâng, th t tuy t v i, m t con cái và m t con đc. Và n u nh ư nhìn vào chi c đuơi thì cĩ l con đ c c ũng ph i n ăm tu i ri thì ph i. - Anh n m b t v n đ r t nhanh đ y anh b n tr . – Nhà kinh doanh m ng nĩi. – Black thì đã 15 tu i r i đ y, cịn Pal cĩ l là ít h ơn Black kho ng 2-3 tu i gì đĩ. Cĩ l anh c ũng đã đc đâu đĩ r i, l ũ cơng cĩ tu i th kho ng ch ng 25 n ăm, ho c cĩ th l n h ơn. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 28 www.Beenvn.com
 30. - Tơi ch ưa bao gi đưc nhìn th y l ũ cơng kho ng cách g n nh ư v y. Và cái khái ni m “tuy t v i” cĩ l ch ưa hồn tồn chính xác khi nĩi v l ũ chim này. - ðúng v y, - ơng nĩi và th phào khoan khối. – Chúng là nh ng sinh v t tuy t v i, là màu s c s ng đ ng. S ng bên c nh chúng, tơi th ưng hay ngh ĩ rng, cĩ vơ vàn cách đ bi u l cái đ p. Và tơi c ũng th ưng hay ngh ĩ đ n mi quan h c a con ng ưi v i thiên nhiên. Lồi chim này bn thân nĩ đã rt tuy t v i, chúng ch ng c n làm gì n a c . Chúng là lồi chim đp. Nh ưng điu quan tr ng h ơn, - ơng nĩi v i ánh l a cháy lên trong đơi m t, - th t tuy t v i n u đưc làm m t ng ưi đưc s h u lồi chim này. Nhà kinh doanh m ng d ch g n đ n chi c khay bày tr ưc m t chúng tơi: - Nào, chúng ta cùng ăn sáng. Trên chi c khay là mĩn ăn sáng đưc chu n b t trái cây t ươ i, bánh m ỳ ki u Pháp và cà phê. B a ăn sáng này dành cho riêng tơi. Cịn Nhà kinh doanh mng ch nhâm nhi ly trà. - Th Ơng khơng ăn gì c sao? – Tơi v a h i v a nhĩn m t khoanh d ưa gang th ơm l ng cho vào mi ng. - Khơng, - Nhà kinh doanh m ng tr l i, - tơi r t ít khi dùng b a sáng. N u nh ư tơi dùng ba sáng thì c ngày hơm đĩ tơi r t khĩ làm vi c. Bình th ưng tơi ch dùng m t ho c hai tách trà đng th i cĩ u ng các viên thu c dinh d ưng. Th nh tho ng, vào ngày th b y ho c ch nh t, gia đình tơi cũng t t p ăn sáng no nê. Nh ưng riêng tơi cĩ m t thĩi quen là r t ít khi ăn sáng. - Vy ơng cĩ th k cho tơi v bu i h i th o đưc khơng? Nhà kinh doanh m ng b ưc vào phịng làm vi c c a mình và quay l i v i m t cu n sách bìa m m đưa cho tơi. Nhìn vào bìa sách, tơi l ưt nhanh t a đ : “D y tre con ch ơi bĩng chày” - Cĩ r t nhi u sách hay d y v marketing, - ng ưi đ i tho i c a tơi lên ti ng, - và đây là m t trong nh ng cu n tuy t v i đĩ. - Dy tr con à? – tơi h i. Hình nh ư g ươ ng m t tơi đang tốt ra m t s hồi nghi. - ðúng v y, - Nhà kinh doanh m ng tr l i. – Dy tr con! Th i tơi b t đ u nghiên cu l ĩnh v c kinh doanh m ng làm gì cĩ sách báo hay phim nh gì đ d y ng ưi ta www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 29 www.Beenvn.com
 31. cách làm sao v ươ n đn s thành cơng. Ch duy nh t m t điu mà tơi hi u đưc, đĩ là khơng nên nhìn vào đâu và khơng nên đc cái gì. Tơi l y ví d, trong kinh doanh nĩi chung, b t k ỳ m t cơng ty truy n th ng nào, khơng quan tr ng là cơng ty đĩ s n xu t cái gì, kinh doanh cái gì, c ũng th ưng c nh tranh v i các cơng ty kinh doanh m ng trong vi c thu n p và tuy n d ng nhân viên. S c nh tranh này khơng hi n di n trong bt c m t ngành kinh doanh nào khác! Anh cĩ hi u ý tơi khơng? - Cĩ, - tơi g t đ u thay cho câu tr l i, m t v n dán vào t ng chuy n đ ng nh ca Nhà kinh doanh m ng. - Nh ư v y, vì hi u các điu ki n mang tính đ c tr ưng c a vi c c nh tranh mà nh ng ng ưi truy n bá cĩ th phát huy t i đa kh n ăng k ỳ di u c a ngành kinh doanh này. ðiu này khơng cĩ gì l l m c . Tuy nhiên, nh ng ph ươ ng th c mà h th c hi n đang gây ra khơng ít tranh cãi. ði đa s nh ng ng ưi này v n hình dung mt cách ngây th ơ v tính c nh tranh khi làm phép so sánh, h luơn cho r ng s n ph m kinh doanh c a h bao gi c ũng t t hơn. Ta th l y ví d v cu c c nh tranh gi a hai hãng xe h ơi “Ford” và “General Motor”, - nhà kinh doanh m ng ti p t c, - ho c là các cơng ty, các nhà s n xu t là đi th c a nhau, l y ví d nh ư cơng ty s n xu t bia và s n xu t n ưc cola ch ng h n, h chi hàng tri u dollars cho vi c qu ng cáo trên truy n hình nh m m c đích chi m l ĩnh th tr ưng. Tuy nhiên, khi nh ng chi n binh c a các cơng ty NM. Và sau đĩ thì sao: trong NM thơng tin đưc truy n t i t ng ưi này qua ng ưi khác, do v y ng ưi ta d b nh h ưng b i nh ng tin đ n th i r ng cơng ty A thì làm ăn b y b , cơng ty B hay C c ũng ch ng t t h ơn. Anh cĩ mu n bi t m t th ng kê gây s ng s t khơng? – ơng ta hi. Tơi g t đ u. - Bên c nh m i m t ý ki n khen ng i c a khách hàng cĩ t i 11 ý ki n ph n bác, ch nh o. Anh hãy th t ưng t ưng xem: c m i m t ph n ng tích tích c c v nh ng gì mà nhân viên kinh doanh m ng nĩi v cơng ty ho c sn ph m c a h thì cĩ t i 11 ý ki n bình lu n mang tính tiêu c c, phê phán! Và c th theo th i gian mà chúng ta cĩ m t th ng kê đi s v t l www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 30 www.Beenvn.com
 32. các ý ki n “tích c c” c ũng nh ư “tiêu c c”. Và r i 11 ý ki n tiêu c c này c th nhân lên, r i s thành 22,44, vv và vv Anh cĩ bi t là vì sao tơi l i nh c đ n điu này khơng? – Nhà kinh doanh m ng h i. Tơi hi u h t t t c nh ng gì nhà kinh doanh m ng nĩi, và c ũng b i cái ý ngh ĩ y mà tơi cĩ c m giác th t l lung. Tơi hình dung ra kho nh kh c mình gi i thích cho m t cng s vì sao anh ta l i khơng nên làm vi c cho cơng ty A, B nào đĩ và kh ng đ nh cho anh ta th y r ng ch cĩ cơng ty c a tơi m i là cơng ty kinh doanh m ng làm ăn t t nh t. Tơi ch ưa bao gi dám hình dung r ng ng ưi c ng s c a tơi l i cĩ th nĩi r ng “Tơi cĩ nên kh i nghi p kinh doanh khi mà h u nh ư t t c các cơng ty, ngo i tr m t nơi thơi, bán ra th tr ưng các s n ph m c a mình nh ưng l i khơng h cĩ m t ch đ trích th ưng thích đáng và cịn đi x t v i ng ưi lao đ ng n a”. - Anh cĩ hi u nh ng gì tơi đang nĩi khơng? – Nhà kinh doanh m ng lên ti ng khi nhìn th y cái nét m t ngây th n c a tơi. – Tt c nh ng ng ưi kinh doanh trong h th ng NM khơng ch bán s n ph m cao c p c a cơng ty mình mà cịn bán c kh n ăng c a mình c ũng nh ư các c ơ h i làm vi c trong l ĩnh v c này. Anh th nĩi cho tơi xem, h th ng thơng tin đ i chúng cĩ ch u trách nhi m tr ưc nh ng điu ong ti ng ve v NM hay khơng? - Cho đn t n bây gi , tơi hồn tồn khơng ngh ĩ nh ư v y, tuy nhiên, lúc này tơi cho r ng t t c chúng ta, trong đĩ cĩ tơi, đ u là nh ng k cĩ l i. – Tơi tr l i v i gi ng ăn n ăn bu n bã. - Ri, - Nhà kinh doanh m ng đáp, - mi chuy n là v y. T t c chúng ta đ u ph i cĩ trách nhi m tr ưc nh ng v n đ này. Cu i cùng thì NM v n cĩ ngh ĩa là t do mà chúng ta là nh ng doanh nhân t do. Tuy nhiên, đây ch là m t m t c a t m huân ch ươ ng, cịn m t kia liên quan đn b n thân cá nhân chúng ta- tính trách nhi m b i NM chính là ngành kinh doanh dành cho nh ng ng ưi b n l ĩnh và trách nhi m. Ta nh n đưc nh ng đ ng thù lao chính đáng bng chính ngh ĩa v và trách nhi m c a chúng ta. Và đĩ cũng là ý ngh ĩa c a t “NG ƯI ð ð U” – trách nhi m đ i v i nh ng ng ưi mà ta đã dìu d t gia nh p vào con đưng kinh doanh m ng. Và khi ng ưi ta đ ng m ũi ch u sào tr ưc m t t ch c hàng nghìn ng ưi, anh ta cĩ th ki m đưc m t kho n ti n kha khá. ðiu đĩ là hồn tồn cĩ th . Cịn bây gi ta s nĩi đ n m t v n đ thú v khác. – Nhà kinh doanh m ng đ t nhiên đng l i. – Hình nh ư trong anh đang cĩ m t n i lo l ng vơ hình nào www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 31 www.Beenvn.com
 33. đĩ ám nh, cĩ ph i là n i lo l ng v cái g i là trách nhi m mà tơi nĩi lúc nãy ph i khơng? - ðúng th , - tơi tr l i. - ðưc r i, v y điu gì cĩ th thay đ i n u nh ư anh là ng ưi ch u trách nhi m cho s thành đt c a chính ngành kinh doanh này nĩi chung? - Nh ưng - tơi tr l i p úng, khơng t tin l m và sau vài ba tích t c tơi b ng cĩ c m giác r ng mình đã t t ưng h t t t c : - Lúc đĩ, cĩ l tơi s khơng ph i m t nhi u thì gi cho cơng vi c cá nhân c a mình. - Bng cách nào? – Nhà kinh doanh m ng h i - Cĩ th tơi s làm m t cách nào đĩ đ m i ng ưi cĩ đưcthơng tin c n thi t v NM và nh ng ng ưi đang kinh doanh trong l ĩnh v c này. Tơi s k cho h nghe v ho t đ ng kinh doanh này đ giúp h hi u đưc r ng cơng vi c này th t thú v bi t ch ng nào. Tơi c ũng s quan tâm đ n vi c làm th nào đ lo i b đưc các y u đim c a mình – ví d , ưc v ng ki m ti n m t cách b n n ăng ho c là m t cái gì đĩ t ươ ng t v y, - tơi nĩi. - Vy anh cĩ cịn b n tâm đ n câu tr l i cho l i đ ngh mua th s n ph m ho c vi c gia nh p l ĩnh v c kinh doanh này? - ðươ ng nhiên là khơng - Vy anh cĩ thay đi quan đim c a mình v i cơng vi c? - Cĩ ch , - tơi tr l i. Chúa ơi, th t là thú v làm sao! Và tơi ch t hi u ra cái mà ng ưi ta x ưa nay v n nĩi v “ánh sáng cu i đưng h m”. Tơi đã nhìn th y cái th ánh sáng đĩ. - Hi u r i! – tơi kêu lên. –Nu m i vn đ mà tr ưc đây đ i v i tơi là vơ cùng khĩ kh ăn thi bây gi s tr nên đơ n gi n h ơn nh nhàng h ơn và chúng khơng làm tơi r i trí b ăn kho ăn n a. - Tuy t! – Nhà kinh doanh m ng c ưi t ươ i. – ðĩ chính là bí quy t thành cơng s 36 “ Hãy đt ra cho mình m t m c đích th t cĩ ý ngh ĩa, và ch cĩ nh ư v y ta m i khơng m t thì gi cho nh ng th v t vãnh trong đi. – Nhà kinh doanh m ng dùng ngĩn tay vu t mi ng, h ng gi ng và th dài – Chính tơi c ũng đã say mê m t cái gì đĩ. Sau vài giây, ơng ng i xu ng đi v ăng và u ng trà. - Th anh cĩ nh câu chuy n c a tơi b t đ u nh ư th nào khơng nh ? Ah đúng, anh cĩ h i tơi v cu n sách d y tr con và t i sao tơi l i gi i thi u www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 32 www.Beenvn.com
 34. cho anh cu n sách thú v đĩ v NM. Trí nh c a tơi c ũng khá t t đ y ch nh , ph i khơng ơng b n? Hình như chính câu h i này đã làm cho tâm tr ng c a Nhà kinh doanh m ng ph n khích. - Cĩ m t th i – Nhà kinh doanh m ng ti p t c – tơi đã t ng say s ưa tìm ki m, thu th p thơng tin v các hình th c kinh doanh truy n th ng, b i tơi rt hi u b n ch t c a hình th c kinh doanh m ng. Và cu i cùng thì tơi c ũng rút ra đưc m t k t lu n: vi c d y tr con ch ơi m t mơn th thao nào đĩ chính là ph ươ ng pháp mơ ph m nh t trong l ĩnh v c NM. – Ơng ch vào cu n sách đang n m trên bàn ngay tr ưc m t tơi: - Anh cĩ mu n tơi đ c cho anh nghe m t đon nào trong đĩ khơng? Tơi chuy n cu n sách cho Nhà kinh doanh m ng. Ơng l t r t nhanh nh ng trang sách và tìm đúng ch ơng c n tìm r i đ c: - “ Chúng ta cho r ng, vi c d y tr con ch ơi các b mơn th thao s mang l i cho tr m t s thích thú và th a mãn, đm b o cho chúng s phát tri n cá tính, giáo d c chúng tính hi u th ng – và chính xác là nh ư v y. Chúng ta tin r ng, điu quan tr ng nh t trong cơng i c c a các hu n luy n viên – làm th nào đ cho nh ng đ a tr này cĩ th c m th y thích thú và th a mãn; ph n th hai khơng kém quan tr ng trong vi c d y d này – dy chúng nh ng gì mà ta bi t; ph n th ba - ph i xác đ nh là l ũ tr s l n lên theo th i gian và cùng vi no là s hình thành v tính cách, và chúng c ũng chính là nh ng thành viên c a nhĩm; ph n th t ư - dy chúng cách chi n th ng đ i th . Chúng ta v n ch ưa cĩ hình dung v ý ngh ĩa c a s thành cơng và chi n th ng: ng ưi hu n luy n viên n u khơng bi t đ ng viên, khen ng i hay t ưng th ưng cho nh ng đ a tr đã c g ng h t s c mình cho chi n th ng chung, cĩ l ng ưi hu n luy n viên đĩ đã l a d i t t c đ ng đ i c a đ a tr . Tuy nhiên điu quan tr ng hơn t t c là d y chúng cách h ưng th nh ng gì mà trị ch ơi mang l i cho chúng” Nhà kinh doanh m ng g p cu n sách l i, nhìn tơi ch m ch m và lên ti ng: - ðây hồn tồn ch là m t cách miêu t c th ch c n ăng c a ng ưi đ đ u trong kinh doanh m ng và là m t ví d ch ng minh cho ta th y r ng ngành kinh doanh m ng c a chúng ta hồn tồn khác bi t v i các ngành kinh doanh truy n th ng. Nhi m v tr ưc h t c a ng ưi đ đ u này - dy cho www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 33 www.Beenvn.com
 35. mi ng ưi cách th c h ưng th s tho i mái, t do; d y cho h cách th c đ đ t đưc thành cơng trong cơng vi c; giúp h hình thành và phát tri n tính cách cá nhân c ũng nh ư tính đng đ i, tính t p th ; và điu quan tr ng cu i cùng - dy h cách chi n th ng khi th i c ơ đn. Tơi tin r ng n u nh ư anh th c hhi n đúng nh ng điu ki n này, nh t đ nh anh s là ng ưi chi n th ng. Ch ươ ng 6. PH ƯƠ NG PHÁP HU N LUY N D A TRÊN HÌNH TH C D Y TR CON Trên su t ch ng đưng đ n n ơi t ch c h i th o tơi cĩ h i Nhà kinh doanh m ng rng NM v th c ch t là th nào và c ơ duyên nào đã đư a ơng ta đn v i hình th c kinh doanh này. - Nh ng n ăm đ u tiên, - Nhà kinh doanh m ng h ng gi ng, - tơi c ũng là m t k ì à ì ch nh ư nhi u ng ưi khác. Vi c đ u tiên mà tơi làm – lp m t danh sách 250 ng ưi c quen l n khơng quen và sau đĩ g i lá th ư dài lê thê 4 trang gi y cho t t c h . Trong lá th ư dài lo ng ngo ng y d ĩ nhiên là nh ng thơng tin v s n ph m c ũng nh ư các thành ph n c u t o s n ph m và mt lo t các ph l c đính kém nĩi v các th c ăn b d ưng. Hai tr ăm l chín ng ưi đ ng ý mua s n ph m và n ăm m ưi ng ưi trong s đĩ đã tr thành đi tác kinh doanh c a tơi. Ch ng đ n n i nào, đúng khơng anh b n? – Quay l i nhìn tơi, Nhà kinh doanh m ng nĩi và n m t n c ưi t ươ i rĩi. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 34 www.Beenvn.com
 36. - Vâng, qu là khơng đn n i nào, - tơi ph ho , - Vy nh ưng v n đ l i n m ch là ch sau n a n ăm ch ng cịn ai l i v i tơi n a, t t c h đã m t đi khơng tr l i - Th t th ư? – tơi kêu lên. – Vy chuy n gì đã x y ra v i ơng? - Chuy n gì ư? Chuy n là tơi đã làm vi c r t t t, th m chí là quá t t, nh ưng mà là cho tơi ch khơng ph i cho h . Tơi đã ngh ĩ r ng, m i vi c quá m mãn mà khơng bi t m t điu r ng trong ngành kinh doanh này khơng đưc phép hài lịng v i k t qu mà ta cĩ đưc trong ch c lát. ðiu quan tr ng đây chính là ph ươ ng pháp làm vi c ph i đưc l p đi l p l i nhi u l n, mà điu đĩ thì tơi đã khơng n m b t đưc. Tơi là ng ưi kinh nghi m trong l ĩnh vc qu ng cáo và makerting, b i v y tơi cĩ th ch ra m t cách rõ ràng cho mi ng ưi bi t giá tr c a s n ph m đ ng th i cĩ th thuy t ph c h th dùng s n ph m. Tơi đã làm nh ng cơng vi c nh ư v y su t m t th i gian dài. Và bên c nh đĩ, tơi con ch u nhi u nh h ưng c a m t ng ưi uy danh khác mà c ũng chính vì điu này mà b n bè tơi c ũng nh ư nh ng ng ưi quen khác r t tin t ưng vào tơi. H cho r ng t t c nh ng gì tơi nĩi v s n ph m đi v i h đ u là nh ng điu đúng đ ng và h s n sàng th nghi m. Và th c t mà nĩi, nh ng s n ph m này hồn tồn cĩ ch t l ưng t t. Tơi cĩ c m giác r ng Nhà kinh doanh m ng r t ph n khích khi nĩi chuy n v i tơi v đ tài này, và hình nh ư ơng th y khoan khối d ch u khi nh l i nh ng thành cơng nho nh ban đ u c a mình. - Tơi cĩ th thuy t ph c b t c ng ưi nào dùng th s n ph m c a mình c ũng nh ư lơi cu n vơ s ng ưi gia nh p hàng ng ũ c a tơi, - ơng ti p t c, - nh ưng tơi đã khơng tính đn m t điu: c n ph i làm sao đ m i ng ưi cm th y d dàng nh p cu c. Tơi ch hi u là tơi c n ph i làm nh ng gì, nh ưng hình nh ư ch ng cĩ m t ai ch ra cho tơi th y là tơi ph i làm nh ng b ưc t ươ ng t nh ư v y. Tơi là m t chuyên gia marketing, cịn h thì khơng h cĩ m t chút vn marketing l n l ưng. Tơi là th ng c u binh trong l ĩnh v c th c ph m b dưng c vài ch c n ăm nay, trong khi đ i đa s h l i là nh ng lính m i tị te. Nh ưng, ngồi thành tích cá nhân, tơi đã khơng bi t cách d y h các ph ươ ng pháp đơ n gi n nh t đ đ t đưc thành cơng. Mà h thì cĩ th làm đưc điu này n u th c hi n đúng nh ư nh ng gì tơi đã t ng làm. - Vy ơng đã làm th nào?- tơi h i - Tơi y à? Tơi đã hồn tồn th t b i và phá s n! – Nhà kinh doanh m ng tr li tơi và c ưi vang. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 35 www.Beenvn.com
 37. Tơi cĩ c m giác r ng, hình nh ư đây khơng ph i là l n đ u tiên Nhà kinh doanh m ng k l i cho tơi nghe câu chuy n này, v i m t tâm tr ng vơ cùng tho i mái và d ch u. Ơng ta c ưi khà khà đn ch y c n ưc m t n ưc m ũi và đành ph i đ xe l i bên l đưng. - Oh, đây là m t hình th c kinh doanh tuy t v i đưa ta đn v i giàu sang phú quý. Nhà kinh doanh m ng c ưi kh . – Và th c s mà nĩi, vi c này khơng h khĩ chút nào! Ơng tr l i trng thái bình t ĩnh h ơn, ti p t c n máy, và chi c xe l i b t đ u l ăn bánh. - ðây là bài h c nghiêm túc đu tiên mà tơi h c đưc trong NM. Khi hi u ra nh ng sai l m c a mình, tơi b t đ u so n th o ra các ph ươ ng pháp mà nh đĩ b t c ng ưi nào khơng phân bi t tu i tác, kinh nghi m, trình đ h c vn, kh n ăng . cĩ th nh p cu c m t cách d dàng. Và điu quan tr ng hơn, các ph ươ ng pháp này ph i d hi u cho phép ta h ưng d n, d y d ng ưi khác m t cách hi u qu . C ũng chính vì v y mà b n tr bao gi c ũng là nh ng hc trị t t nh t c a tơi. “Ah, bây gi thì tơi hi u đâu chui ra l ũ tr mà Nhà kinh doanh m ng nĩi đ n”. – tơi th m ngh ĩ. Chúng tơi đ xe c nh m t tr ưng ti u h c. ðĩ là m t tồ nhà khơng l y gì làm cao lm cĩ màu g ch đ . - Nào ta đi thơi, Nhà kinh doanh mng nĩi, - các hu n luy n viên đang ch anh đy. Su t m t ti ng r ưi đ ng h tơi dõi theo ch ng 15 đ a tr đ tu i 6-7, 13 c u con trai và 2 cơ bé gái đang ch ơi trị tibol. Th i c a tơi, trị này ch ưa h cĩ. Trong trị ch ơi này, b n tr ph i đánh trúng qu bĩng đưc đ t trên đnh c a m t cái giá làm b ng cao su, cịn l ũ chúng tơi th i x ưa ch đui theo qu bĩng mà thơi, mà l ũ con gái th i đĩ c ũng khơng đưc ch ơi bĩng. Tt c b n tr ng i c nh b t ưng đ i di n v i m t sân ch ơi. Nhà kinh doanh mng ph n chn g i tên t ng đ a m t - Chuyên gia đánh bĩng thu c đ i Hornest, July Dugan!- ơng dõng d c July đng d y, vung v y chi c m ũ k t, ch y lên đng vào v trí. T t c b n cịn l i v tay rào rào và huýt sáo c đ ng cơ bé. Nhà kinh doanh m ng ti p t c g i tên các thành viên khác Trị ch ơi b t đ u b ng màn chào h i. Và đĩ c ũng là quy đnh c a trị ch ơi này. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 36 www.Beenvn.com
 38. Tơi th y th t ng c nhiên r ng trong su t bu i hu n luy n, Nhà kinh doanh mng luơn khen ng i l ũ tr , lúc nào ơng ta c ũng khen r ng l ũ tr này là nh ng tay ch ơi c khơi. ðu tiên Nhà kinh doanh m ng h i l ũ tr : “Các con làm cái này nh ư th nào?”, sau đĩ ơng đánh d u là chúng đã hồn tồn hi u h t. Tơi đ ý đ n m t chi ti t thú v là Nhà kinh doanh m ng r t c ăng th ng khi tranh cãi v i l ũ tr v thành tích c a chúng so v i tu n tr ưc đĩ và th m chí là so vi n ăm ngối n a. Khi l ũ tr ph m m t l i gì đĩ, Nhà kinh doanh m ng th ưng h i: “Cĩ chuy n gì th ?”. Bình th ưng, l ũ tr , khi đĩ th ưng tr l i ơng “Con đã làm th này, th này .” Sau đĩ Nhà kinh doanh m ng hi: ‘Th l n sau thì con nên làm th nào?” Khi đa tr khơng th gi i thích đưc nh ng gì đã x y ra, Nhà kinh doanh mng li n h i t t c b n tr cịn l i b n ch t s vi c. Khi tìm ra đưc câu tr l i chính xác, ơng b ưc đ n ch đ a tr ph m l i, nh c l i s vi c cho nĩ hi u và khuyên nĩ l n sau ph i làm th nào đ tránh đưc l i l m này. Ban đu, tơi cĩ c m giác r ng cĩ cái gì đĩ l lùng, khơng đưc đúng l m khi Nhà kinh doanh m ng th ưng xuyên h i b n tr con. T i sao ơng khơng t gi i thích t t c m i điu cho chúng bi t? Vì sao ơng c đ t ra hàng lo t câu h i? Cĩ ph i điu này nh m đ ti t ki m th i gian? Tơi v n ng c nhiên khi ngh ĩ r ng n u nh ư đã bi t nguyên nhân c a s ph m l i thì vi c gì ơng ta cịn ph i đi h i b n tr v điu này? Tơi cĩ trao đi v i Nhà kinh doanh m ng v nh ng b ăn kho ăn c a minh: - Anh s cĩ đưc thơng tin gì khi đt câu h i cho tơi, cịn tơi là ng ưi tr l i câu h i? – Nhà kinh doanh m ng h i tơi và ch ăm chú nghe tơi nĩi. Tơi ngh ĩ m t thống và tr l i ơng: - Tơi đã t bi t câu tr l i cho các câu h i c a mình. - Hồn tồn chính xác! – Nhà kinh doanh m ng nĩi- Vy cái l i ích đây là gì? - Nu nh ư tơi hi u đưc tơi c n ph i làm gì, tơi cĩ th th c hi n đưc điu đĩ b ng th c t - Chính xác, - Nhà kinh doanh m ng xác nh n, - anh cĩ th làm đưc vi c đĩ, nh ưng anh cĩ làm đưc hay khơng? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 37 www.Beenvn.com
 39. - Khơng, khơng ph i lúc nào c ũng làm đưc, chính xác h ơn là khơng th ưng xuyên, - tơi đành ph i thú nh n. Hi u bi t ph i làm th nào và th c hi n mt cách đúng đ n- đĩ khơng h n đã là đng nh t v i nhau. - Khi tơi th ưng xuyên đt ra các câu h i chính là tơi đang theo dõi hai m c đích, - Nhà kinh doanh m ng ti p t c. – Tr ưc tiên, anh s luơn luơn ph i đi m t v i câu tr l i m t cách đ c l p. Anh b t đ u hi u v n đ m t cách sâu s c h ơn đng th i t o ra ý ki n c a riêng mình v v n đ đĩ. Và đây chính là câu tr l i c a chính anh cho câu h i mà anh r t quan tâm. Anh s nh đ n nĩ ngay n u cĩ m t tr ưng h p t ươ ng t x y ra. Tuy nhiên, điu quan tr ng h ơn, khi anh h c cách tr l i m t cách đ c l p, khơng nh ng anh h c đưc thêm k n ăng ti p nh n thơng tin anh quan tâm mà cịn h c đưc cách tìm câu gi i đáp. Và nh ư v y là vơ hình chung, anh đã cĩ t i hai cái l i. Bi t câu tr l i, hi u nĩ và m x nĩ đ n cùng, đúng khơng anh bn? - ðúng, - tơi ph ho . - Mc đích khơng ph i là đ ta cĩ đưc câu tr l i mà là đ ta tìm đưc cách đi đn đĩ và gi i nĩ, anh hi u ý tơi ch ? - Tơi ch ưa hi u l m. - ðưc r i, hãy th xem xét ví d này nhé. Tơi d y đ a trê cách đánh bĩng: ch cho nĩ cách c m g y, cách gi tay, cách th th và cách đánh bĩng cho trúng. Tơi h ưng d n nĩ c n k ch c t là đ nĩ cĩ th đánh trúng trái bĩng. Và theo anh, đa tr cĩ bi t th c hi n nh ư v y khơng? - Bi t ch , - tơi tr l i. Tuy nhiên, tơi cho r ng, n u nh ư bi t là c n ph i làm th nào, cĩ l con ng ưi khơng nh t thi t ph i th c hi n nĩ. - ðúng v y, Nhà kinh doanh m ng ph ho . – Ng ưi ta bi t là ph i làm th nào. Thơng tin chính là m t tài s n tuy t v i. Nh ưng anh c t m th i khơng làm gì c . ð a tr cĩ th th c hi n đưc nhi u cú đánh bĩng c khơi, nh ưng điu này khơng hồn tồn cĩ ngh ĩa là c u bé đã n m b t đưc k thu t đánh bĩng. M t tay ch ơi th thi t s là m t ng ưi hồn tồn khác. Cĩ l Nhà kinh doanh m ng hi u r ng tơi đang b t đ u nh m l n lung tung c lên. Tng l i c a ơng làm tơi b i r i và cĩ lúc t ưng ch ng nh ư qu n trí. Tơi cĩ cm giác r ng trong đ u tơi luơn vang lên câu h i: “Bây gi thì mày th nào r i, khi bi t đưc r ng mày đã hồn tồn hi u h t? ” Trong đ u tơi b ng hi n lên cái tên cu n sách tuy t v i mà Nhà kinh doanh m ng đã đư a cho tơi ngày nào “B N BI T GÌ V NH NG ðIU MÀ B N CH ƯA T NG BI T?” www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 38 www.Beenvn.com
 40. Nhà kinh doanh m ng c t ngang dịng suy ngh ĩ mơng lung c a tơi: - Cĩ l anh đã t ng nghe th y r ng m c đích đưc hình thành theo ki u: cĩ th c hi n tr thành ngh ĩa là ta ph i cĩ cái gì đĩ ho c cái gì mà ta ao ưc khao khát, ta s th c hi n nh ng vi c mà ta mu n th c hi n, và ta mu n tr thành m u ng ưi mà ta đã t ng m ơ ưc Tơi g t đ u ph ho , cịn Nhà kinh doanh m ng thì v n ti p t c: - Bi v y, tơi k t lu n r ng cái đích chính c a ta cĩ l nên g i v th ba “tr thành”. Khi ta đt đưc điu này thì hai v tr ưc “cĩ” và “th c hi n” s t điu ch nh s s p đ t c a chúng. N u quy trình này x y ra theo m t trình t khác, cĩ l chúng ta s phung phí c cu c đ i mịn m i c a mình mà ch ng đi đn m t cái đích nào c . T t h ơn h t, b ưc đ u tiên ta hãy c “tr thành” đi đã, b i điu này di n ra chính trong quá trình nh n th c c a chính chúng ta. B t c m t ng ưi nào b t c th i đim nào c ũng cĩ th “tr thành” mt ai đĩ mà chính b n thân anh ta mu n. Tơi thú nh n v i Nhà kinh doanh m ng r ng hình nh ư tơi ch ưa hi u h t: - Tơi ch th y hi u m t điu r ng khi nĩi chuy n v i ơng v chi ti t “tr thành”, cĩ l vơ hình tơi đã kéo ơng ra kh i vai trị c a ng ưi hu n luy n viên, ph i khơng? - Anh nĩi đúng, anh b n tr . –Nhà kinh doanh m ng tr l i. Và tơi cĩ c m giác r ng nh ng l i nĩi đùa c a tơi đã làm cho ơng th y d ch u, r ng tơi đã nm v ng nh ng bài h c c a ơng. – Chúng ta s th o lu n th nào là “tr thành” và “cĩ” m t cách th t c th và k l ưng sau gi luy n t p th thao vi l ũ tr nhé, đưc khơng anh b n? Và nhà kinh doanh m ng quay gĩt b ưc v ch l ũ tr . Ch ươ ng 7: HÃY BI T CÁCH ð T CÂU H I ðÚNG Chia tay v i l ũ tr (h u h t l ũ tr đ u t ra thích thú v i s cĩ m t c a tơi t i bu i luy n t p này. Chúng c m ơn tơi r i rít và h i r ng l n luy n t p sau li u tơi cĩ đ n na khơng, cái th tình c m chân th t c a l ũ tr con này làm tơi th y th t m lịng www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 39 www.Beenvn.com
 41. và d ch u), chúng tơi lên xe ra v . L i m t l n n a, tơi h i ng ưi b n đ ng hành ca tơi th nào là “tr thành” và “cĩ”. Ơng ta gi ơ cao tay lên và ng t l i tơi: - ðng v i th , anh b n. Chúng ta s th o lu n sau c ơ mà. Tr ưc tiên anh hãy nĩi cho tơi bi t là anh cĩ thích bu i luy n t p v i l ũ tr hay khơng? - Thích ch , th t tuy t v i! – tơi kêu lên. - ðưc r i. Th anh cĩ th y cĩ điu gì đĩ thú v trong bu i luy n t p này hay khơng? - Cĩ. - ðiu gì? - Tơi thích cách mà ơng g i t ng đ a tr ra đ ng tr ưc c đ i, cịn t t c nh ng đ a khác thì v tay tán th ưng chào đĩn b n mình. Th t là tuy t đy. - Chúng tơi đã t ng làm nh ư vy ngay t nh ng bu i luy n t p đ u tiên. ðiu này s đ ng viên khuy n khích l ũ tr r t nhi u đ chúng đ t đưc thành tích cao trong luy n t p. C ũng vì th mà chúng s tr nên c g ng h t sc đ đ t đưc thành tích và c m th y mình quan tr ng. Th anh cĩ đ ý th y các b c ph huynh th ưng làm nh ng gì khơng? – Nhà kinh doanh mng h i thêm. - Tơi c ũng khơng đ ý đ n điu này, và bây gi thì nh ra r ng các ơng b bà m th ưng nh p nha nh p nh m c nh sân v n đ ng, v tay đ ng vi n c v ũ lũ tr . - Anh cịn đ ý th y điu gì n a khơng? Nhà kinh doanh m ng h i. - Nhi u th n a, - tơi tr l i. – Ví d nh ư cách ơng đư a ra nh ng câu h i cho lũ tr ki u nh ư “các con đang làm gì” ch khơng ph i ki u gi i thích là chúng c n ph i làm gì. ðiu này cĩ m t ý ngh ĩa giáo d c l n đi v i tơi. Cĩ l su t c cu c đ i mình tơi ch ng bao gi quên đưc nh ng ng ưi th y kính m n th i u th ơ- nh ng ng ưi đã d y tơi t tìm l y l i gi i đáp cho nh ng câu h i c a mình. - Th cịn nh ng giáo viên khác? – nhà kinh doanh m ng h i - Nh ng giáo viên khác ư? Bình th ưng h b t l ũ chúng tơi làm m t vi c gì đĩ ho c nh c l i hay nh l i m t cái gì đĩ. Nh ng ti t h c c a h th t là bu n chán. - Và nh ng ng ưi th y đ u tiên cĩ d y cho các anh làm tốn cao c p và cách s d ng máy tính? - Ng ưi đ i tho i c a tơi chêm vào. ðáng l ra www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 40 www.Beenvn.com
 42. ơng ta ph i nh r ng đã cĩ lúc nào đĩ tơi r t yêu thích khám phá tính cách. Và hình nh ư nhà kinh doanh m ng đốn ra tr ưc câu tr l i c a tơi s là gì. - ðúng, chính xác. Ti n s ĩ Dogerti, ng ưi đã d y chúng tơi n ăm l p 11. Cho đn tn gi tơi v n cịn nh nh ư in g ươ ng m t và màu tĩc c a ơng. - Rõ r i, - nhà kinh doanh m ng nĩi, - anh c ti p t c đi. - Bây gi thì tơi hi u cách ơng khen ng i l ũ tr , c ũng ch v i m c đích là đ chúng nh n th y giá tr c a chúng. Tơi cĩ c m nh n r ng b i chính điu này mà l ũ tr dám nh n trách nhi m v mình và dám trơng c y, hy v ng vào b n thân. ðiu này th t là tuy t. Tơi c l c sốt trong trí nh đ moi ra m t ví d nào đĩ. Và qu th c, nh ng ví d ki u này c ũng r t nhi u. Tơi nh cĩ m t c u bé con khĩc tống lên mà khơng hi u là nĩ ph i làm gì: đu tiên ph i hét th i gian, sau đĩ là đánh vào trái bĩng hay là ph i th c hi n tồn tồn ng ưc l i. - ðĩ chính là Jonny. - Ơng đã nĩi chuy n và c ư x v i Jonny th t là đúng cách và h p l . - Cm ơn vì l i khen c a anh- Nhà kinh doanh m ng tr l i, hình nh ư l i khen c a tơi đã làm ơng ta ph n khích.- Th anh cĩ rút ra đưc điu gì cho bn thân t vi c đĩ khơng? - Tơi nh n th y r ng ơng gây đưc s chú ý v i đ a tr m t cách nhanh chĩng và nh y c m. ð u tiên ơng ng i sau gh cùng hàng v i Jonny đ nĩ cm th y r ng ơng g n g ũi chan hồ v i nĩ, sau đĩ ơng h i “Chuy n gì th ?”. Nĩ tr l i là nĩ ch ng bi t ph i làm th nào c vì nhĩm tr này thì l i kêu tống lên “Ném bĩng đi”, cịn nhĩm khác “Th i gian!”. Cịn ơng thì ân cn h i nĩ: “Th theo con, điu gì con cho là đúng mà con c n làm tr ưc nh t?” Jonny tr l i “hét th i gian”. Ơng đ ngh nĩ “ đưc r i, bây gi th y v i con th ch ơi l i nhé đ xem cách tr l i c a con cĩ đúng khơng”. Ơng và Jonny ch ơi bĩng, Jonny hét th i gian- và t t c đã k t thúc m t cách êm đp. - Vy t vi c này, anh rút ra đưc bài h c nào cho b n thân? - Tơi v a m i tr l i ơng mà. – Tơi nĩi - Khơng, - Nhà kinh doanh m ng m m m ng ch nh l i. – Anh m i ch miêu t l i nh ng gì mà tơi đã làm ch . Cịn tơi đang h i anh là anh rút ra đưc bài h c gì cho anh qua s vi c trên, nĩ cĩ l i cho anh hay khơng? www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 41 www.Beenvn.com
 43. - Bây gi thì tơi c m th y d t p trung h ơn vào s vi c đ ng th i ph i ti p nh n nĩ th nào. Tơi nhìn ng ưi đ i tho i v i hy v ng đốn ra đưc ph n ng c a ơng ta. Nhà kinh doanh m ng nhìn bâng qu ơ ra phía con đưng tr ưc m t và nĩi: - Tt. Hãy cho tơi bi t, anh đã đt đưc nh ng k t qu nào? - Kt qu ư? - ðúng, k t qu , - ơng ta nh c l i. – kt qu mà anh đt đưc trong ngày hơm nay. - Nh ưng, - tơi nĩi mà ch ng c n ph i ngh ĩ ng i gì, - tơi đã ch ra cho Jastin tên c u bé là nh ư v y ph i khơng nh ? Nhà kinh doanh m ng g t đ u - Tơi đã ch cho Jastin cách gi th tay nh ư th nào đ trái bĩng khơng tr ưt ra kh i tay. Ngĩn tay thì ph i gi ơ lên cao n u trái bĩng bay lên trên, và tươ ng t ph i h xu ng d ưi n u trái bĩng r ơi xu ng d ưi. Trong tr ưng hp này Jastin s khơng đ tu t m t bĩng và bĩng c ũng khĩ mà r ơi vào m t nĩ đưc. - Tuy t- Nhà kinh doanh m ng c ưi. – Nh ư v y là anh c m th y thú v vì anh dã bi t đưc điu gì đĩ mi m c ũng nh ư cĩ đưc m t k t qu nh t đnh nào đĩ, đúng khơng? - ðúng th , - tơi xác nh n. - Chúc m ng anh, anh đã th ng. - Th ng? Cái gì?- tơi ng c nhiên, nh ưng sau ch t nh l i ph ươ ng pháp d y tr mà tơi đưc ch ng ki n và ghi nh n: s tho i mái tho mãn, s phát tri n k n ăng trị ch ơi, s phát tri n tính cách c a đ a tr là nh ng th dn chúng đ n v i chi n th ng. - Tơi đang đnh nĩi đ n ba điu mang l i cho ta k t qu , -nhà kinh doanh mng nĩi, - anh nh n đưc k t qu . Anh h c h i, phát tri n nh ư m t con ngưi bình th ưng. H ơn th n a, anh cĩ đưc s tho i mái và tho mãn. ðây là nh ng y u t khơng th thi u. N u thi u m t trong nh ng y u t này, anh s khơng bao gi ch m tay đưc t i chi n th ng. - Hi u r i, - tơi nĩi, khơng gi u n i lo l ng. Bây gi thì tơi hồn tồn hi u. Tr ưc đây, tơi c ũng đã t ng làm nh ng vi c t ươ ng đi thành cơng, nh ưng cĩ l nh ng điu đĩ khơng mang l i cho tơi m t s thích thú tho i mái nào. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 42 www.Beenvn.com
 44. Ho c là cĩ nh ng vi c tơi c m th y thích thú, tho i mái nh ưng l i khơng mang l i k t qu kh quan gì. Th t tuy t! Quá trình này bao g m 3 y u t . - Chính xác, - Nhà kinh doanh m ng tr l i và ti p t c: b i v y anh đ ng nên đ tâm l m đ n k t qu , n u nh ư ta đang nĩi đn b n thân anh ho c nh ng ng ưi b n đ ng hành c a anh. Tơi th m ngh ĩ “Nh ng điu này chính xác là NM”. Và tr ưc m t tơi b ng hi n ra nh ng th ưc phim “D y tr ch ơi karate”, trong đĩ ơng th y bu c h c trị c a mình ra chi c xe h ơi su t t sáng đ n t i khơng đưc ngh : đ u tiên r a phí này, sau đĩ là phía kia, r i l i r a đi r a l i nh ư v y - Nu nh ư ta khơng tính đn ba y u t , ta v n cĩ th đ t đưc k t qu , tuy nhiên hi u qu s khơng cao. Khi ta nĩi đ n NM, n u khơng cĩ k t qu ta s khơng cĩ thu nh p, n u ta khơng ch u h c h i, trau d i, s m hay mu n ta c ũng s b b t bãi, ho c b đt cháy. Ho c là s b đ t cháy đ r i sau đĩ b b t bãi. ðơ n gi n. - Hi u r i, - tơi g t đ u ph ho . Sau l i gi i thích này c a nhà kinh doanh mng, tơi c m giác r ng m i th đ i v i tơi bây gi th t là d hi u và đơ n gi n, và tơi c ũng khơng cĩ ý đ nh nĩi v điu này. - Nh ưng đây m i ch là lý thuy t thơi, - Nhà kinh doanh m ng nĩi v i gi ng đy tin t ưng. – Mt lúc nào đĩ anh kh i đ u đúng lúc, đúng cách và anh cm nh n đưc th nào là thành cơng, lúc đĩ anh s v i đưc t i nh ng đnh cao. - Làm th nào đ th c hi n đưc vi c này?- tơi h i - Nu bi t đưc câu tr l i thì ng ưi ta đã cĩ th ki m đưc sáu m ươ i t ư ngàn dollars m t tháng! - Th ơng cĩ bi t câu tr l i này khơng?- tơi tị mị m t cách h ơi thái quá - Bi t, - Nhà kinh doanh m ng đáp. Mt kho nh kh c im l ng bao trùm l y chúng tơi. Th t đáng s . - Bao gi thì ơng cĩ th nĩi cho tơi bi t câu tr l i đĩ?- Tơi h i v i gi ng nài n, van l ơn. Nhà kinh doanh m ng quay ng ưi l i phía tơi, cau m t, nh ưn c p lơng mày, nhìn tơi ch m ch p và nĩi v i tơi b ng m t cái gi ng the thé lè nhè nh ư gi ng c a nh ng ng ưi l ng ti ng trong phim ho t ho : - Hãy nĩi cho tơi bi t ngay bây gi , Mr ! Tơi van ơng đ y www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 43 www.Beenvn.com
 45. Chúng tơi đu b t c ưi. Khá lâu. “Ơng y qu là m t con ng ưi tuy t v i”- tơi th m ngh ĩ. Ch ươ ng 8: HÃY H C CÁCH TR THÀNH CHÍNH MÌNH Bây gi chúng tơi s nĩi v vi c th nào là tr thành chính mình. Tuy nhiên, tơi l i là k ph i ch đ i nh ng l i vàng ng c c a Nhà kinh doanh mng. Mt s ch đ i th t kiên trì! Tơi v n nh r ng nhi u khi tơi hay th t lên “Tuy t diu!”. Con ng ưi đĩ khơng cịn làm tơi ng c nhiên chút nào n a. Tơi r t hay đ ý đ n con ng ưi đĩ và đã nh n bi t đưc đơi điu thú v t ơng. Tơi c m nh n đưc nh ng điu mà tr ưc đây tơi ch ưa t ng tr i qua và th m chí là ch ưa bao gi dám m ơ ưc v m t điu nào t ươ ng t . Và tơi đang đây, bên c nh Nhà kinh doanh m ng v ĩ đ i nh t th gi i. ðiu này v i tơi th t s là m t gi c m ơ tuy t v i! Nhà kinh doanh m ng đ xe phía sau nhà và h i tơi: - Anh cĩ mu n th ư giãn m t chút khơng? - Cĩ, - tơi đáp. - Th anh đã bao gi nghe th y ng ưi ta nĩi v t m h ơi ki u Nh t ch ưa? - Ch ưa, - tơi tr l i th t thà. - Vy thì anh s khơng bao gi quên đưc đâu, - Nhà kinh doanh m ng qu quy t. – Mi anh đi thơi. Tơi cho r ng, ơng nĩi khi chúng tơi đã b ưc vào nhà, ng ưi Nh t đi tr ưc chúng ta trong l ĩnh v c kinh doanh khơng ph i là www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 44 www.Beenvn.com
 46. vì h cĩ nhà t m h ơi ki u đĩ mà ta thì l i khơng cĩ. Tơi đang d tính s cho m m t h th ng các nhà t m h ơi ki u này M đ đ t n ưc c a chúng ta cĩ th gi v trí hàng đu trong l ĩnh v c này trên th gi i. Tơi khơng h nĩi đùa đâu! Bên trong ngơi nhà th t là tuy t di u, c ũng nh ư khu đt và khu v ăn phịng, nh ưng ngơi nhà cĩ cái gì đĩ c đin. N i th t ngơi nhà th t tuy t v i, tràn ng p khơng khí và ánh sáng v i vơ vàn lo i cây c nh và hoa t ươ i. Tơi cĩ c m giác r ng trong ngơi nhà này luơn luơn hi n h u cái m áp t ươ i mát c a mùa hè. Mt s th đ g trong nhà là đ c th thi t. Qua m t hành lang r ng, tr ưc mt ta là m t phịng khách. Nhà kinh doanh m ng đi phía tr ưc tơi, khi nhìn th y tơi đt nhiên d ng li, ơng b ưc đ n g n tơi và h i: - Cĩ chuy n gì th ? - ðây đây - tơi tr l i, mi ng lúng búng, - đây cĩ ph i là nĩ khơng? - Ý anh đnh nĩi v cái gì?- ch nhà h i v i gi ng ng c nhiên Nơi đây, d ưi cái bĩng c a ngơi nhà, trong cái khung tranh c ũ n m vàng cịn nguyên nét c kính di u k ỳ c kho ng 6x4 foot là ki t tác b t h c a danh ho Mone! ðĩ là b c tranh nguyên tác, m t b c tranh g c ch khơng ph i là b c sao chép! Tơi cĩ c m giác chĩng m t và đơi chân thì b t đ u khu u xu ng. - ðây là tác ph m c a Mone, - tơi nĩi. – Cĩ ph i lày “Hoa ly n ưc” hay là mt cái tên khác nh ? - Nimfa, - Nhà kinh doanh m ng đính chính l i và c ưi vang, m t n c ưi th t s ng khối. Ơng ta đt tay lên vai tơi, v a c ưi v a ơm l y tơi và nĩi: - Tơi r t thích anh, anh b n tr a. – Và ơng gi i thích: - khơng, khơng ph i, đây khơng ph i là tác ph m c a Mone nh ư anh t ưng. ðây chính là tác ph m c a tơi. Tơi đã v nĩ. Nh ưng dù sao tơi c ũng ph i c m ơn anh, th t là tuy t v i, anh b n tr ! Tơi l c đ u khơng tin vào nh ng gì tơi nghe th y, - cm giác đưc khen làm tơi bay b ng, ng t ngây. Chúng tơi đi tham quan kh p nhà, - đĩ là m t ngơi nhà r t l n, - Nhà kinh doanh mng k cho tơi nghe v quãng đi c a ơng. Tr ưc đây, ơng t ng theo h c t i m t www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 45 www.Beenvn.com
 47. tr ưng ph thơng chuyên v h i ho và th m chí đã ly đưc b ng c nhân ngh thu t. Mc dù t đĩ đ n nay ơng ch ưa v đưc tác ph m ngh thu t cĩ ý ngh ĩa nào, nh ưng trong trái tim chàng trai tài hoa này luơn p m t ưc m ơ cháy b ng. Ý t ưng c a bc tranh này chính là nh ng gì ơng tích cĩp và nung n u su t hai ch c n ăm. Mone là m t danh ho mà Nhà kinh doanh m ng ng ưng m và s ng ái. S thành cơng c a ơng trong l ĩnh v c marketing đã đem l i cho ơng c ơ h i làm nh ng gì mà ơng yêu thích, nh ng th mà tr ưc đây ơng ch ưa tng cĩ đưc hay đ t đưc. Ơng đã b ti n ra mua r t nhi u sách nĩi v ngh thu t và nh ng phiên b n sao các ki t tác ca Mone. Ơng nghiên c u, mày mị và phĩng tác ra nh ng s n ph m c a mình. Tác ph m c a Nhà kinh doanh m ng th t là tuy t v i, n u nh ư khơng dám nĩi là mt ki t tác đáng đưc tr ưng bày trong các b o tàng ngh thu t. Và tơi c ũng đã nĩi cho ơng bi t ý ngh ĩ này c a mình. - Cm on anh, -Nhà kinh doanh m ng nĩi l i c m ơn. – Khi tơi ch t, tơi s bay trên khơng trung và s luơn dõi theo nh ng đ a con c a tơi c ũng nh ư bc tranh này- nh ng th mà tơi cho là ý ngh ĩa nh t mà tơi cĩ đưc trong cu c đ i này. – Li n sau đĩ, nh ư m t ơng th y nghiêm kh c, ơng ra l nh: - ði t m! Phịng t m, chính xác nh ư mong đi c a tơi, khơng h cĩ chút gì đc bi t c , nĩ ch là phịng toilet bình th ưng nh ưng qu th t là r t tuy t v i. Tưng và tr n nhà t m đưc thi t k b ng m t lo i g ph ng cĩ màu đ s m. Hai chi c g ươ ng to đưc g n trên tr n nhà, cịn c a s thì đưc tr theo chi u r ng ca gian t m. Tr ưc l i vào bu ng t m là ch đ treo qu n áo, n ơi đĩ cĩ vài ba chi c gh băng đ ng i. Nhà kinh doanh m ng gi i thích r ng ng ưi Nh t b n thơng th ưng rt thích t m theo ki u t p th - c nam l n n - và n u nh ư tơi c m th y b t ti n, tơi cĩ th m c qu n t m và ơng ta c ũng s th c hi n gi ng nh ư tơi. Tơi tr l i r ng t m thì tơi là m t th ng theo ch ngh ĩa “tr n nh ư nh ng” và s th c hi n theo đúng quy lu t “t m táp”. www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 46 www.Beenvn.com
 48. Sàn nhà t m đưc lát b i nh ng thanh g s i. Cĩ hai b n t m: m t cái cao kho ng ch ng 3 foot đưc b trí ngay trên sàn, cái th hai cĩ hình vuơng đưc l p sâu d ưi n n nhà kho ng ch ng 3 foot. Mt ph n n n nhà t m đưc b trí nh ư m t v ưn đá- điu mà tơi ch th y trong các b c h i ho c a các danh ho chuyên nghiên c u v ph t h c Nh t b n. Nhà kinh doanh m ng b o tơi ng i lên chi c gh b ăng đ sát t ưng, bên c nh cái b n t m th nh t. Cnh chi c gh b ăng này là m y chi c xơ g cĩ dung l ưng ưc ch ng 1 galon (3,8 lit), trong m i m t chi c xơ là m t cái gàu g s ch s . Ch nhà đ đ y n ưc m vào chi c xơ, dùng gàu múc n ưc và d i lên đu. Ơng đ m t ít s a t m t cái chai ra mi ng c l ưng đưc làm b ng ch t li u nào đĩ ri ném cái chai s a t m cho tơi và b t đ u cái “s t m” c u k ỳ c a mình. - Th t là thú v khi ta đ ý th y r ng nh ng ng ưi s ng các n ưc ph ươ ng tây th ưng ng i vào b t m tr ưc tiên và sau đĩ thì m i b t đ u k ỳ c và t m. Ng ưi Nh t thì l i d y tơi th c hi n ng ưc l i hồn tồn. C ũng là do m t lo t nguyên nhân. Th nh t là đ ti t ki m n ưc, khơng ph i lúc nào ta c ũng thay n ưc liên t c đưc. Nh ưng riêng tơi, vì hi u ng ưi Nh t nên tơi cho r ng, ngồi nguyên nhân kia cịn cĩ m t nguyên nhân khác n a: ng ưi Nh t b n r t quan tâm và trân tr ng mơi tr ưng s ng xung quanh- đc bi t là đi v i ngu n n ưc. H a ch cĩ highzen thì mi chui vào bu ng t m và khơng k ỳ c tr ưc. - Highzen? - tơi kêu lên ng c nhiên - ðúng th , highzen là ng ưi ngo i qu c theo cách g i c a ng ưi Nh t b n. – Nhà kinh doanh m ng nĩi. Nh ưng cĩ l c n ph i d ch cái t này theo sát ngh ĩa c a nĩ thì m i đúng và nên g i h là “barbarian- nh ng k man r ”. Ng ưi Nh t b n coi tr ng n n v ăn hố tinh t c a mình và h coi ng ưi n ưc ngồi nh ư nh ng barbarian chính hi u, mà ng ưi M là đi t ưng s m t. Vi c k ỳ th này khơng ph i là khơng cĩ nguyên nhân. S th t, chúng ta là nh ng k khơng m y khi t m và cũng khơng m y coi tr ng “v ăn hố t m”. Xoa s a t m t đ u đ n chân, Nhà kinh doanh m ng l i m t l n n a đ đ y nưc vào xơ c a mình r i d i n ưc t m qua loa. Tơi c ũng b t ch ưc ơng. Khi chúng tơi đng d y, Nhà kinh doanh m ng nĩi: www.Beenvn.com – DownloadSachMienPhi 47 www.Beenvn.com