Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VietinBank

pdf 76 trang ngocly 26/05/2021 800
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VietinBank", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfluan_van_giai_phap_phat_trien_dich_vu_ngan_hang_hien_dai_tai.pdf

Nội dung text: Luận văn Giải pháp phát triển dịch vụ ngân hàng hiện đại tại VietinBank

 1. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TR ƯNG ð I H C KINH T TP.HCM LÊ MINH THANH NGUY T ð TÀI: LU N V ĂN TH C S Ĩ KINH T TP. H Chí Minh – N ăm 2010
 2. B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TR ƯNG ð I H C KINH T TP.HCM LÊ MINH THANH NGUY T ð TÀI: Chuyên ngành : Kinh t tài chính - Ngân hàng Mã s : 60.31.12 LU N V ĂN TH C S Ĩ KINH T Ng ưi h ưng d n khoa h c: PGS. TS. TR N HUY HỒNG TP. H Chí Minh – N ăm 2010
 3. LI CAM ðOAN Tơi tên là Lê Minh Thanh Nguy t là sinh viên l p Cao h c Khĩa 17 – l p Ngân hàng đêm 3. Tơi xin cam đoan đ tài lu n v ăn th c s ĩ “Gi i pháp phát tri n dch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank” là do tơi t nghiên c u và trình bày. ð tài c a tơi ch ưa đưc cơng b trên báo đài và cơng trình nghiên c u c a tác gi nào khác.
 4. MC L C Trang LI CAM ðOAN 3 MC L C 4 DANH M C CÁC CH VI T T T 1 DANH M C B NG VÀ HÌNH 2 LI M ð U 3 CH ƯƠ NG 1: D CH V NGÂN HÀNG HI N ð I VÀ VAI TRỊ C A NĨ ðI V I HO T ð NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH ƯƠ NG M I5 1.1 Khái ni m d ch v NH hi n đ i 5 1.1.1 Khái ni m d ch v ngân hàng: 5 1.1.2 Khái ni m v d ch v ngân hàng hi n đ i 6 1.1.3 Khái ni m v phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i 7 1.1.4 Các đc tr ưng và tiêu chí đánh giá s phát tri n d ch v ngân hàng hi n đi 8 1.1.5 Các nhân t nh h ưng đ n s phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i: .8 1.2 Các lo i hình d ch v NH hi n đi ch y u 9 1.2.1 Dch v thanh tốn 9 1.2.1.1 Dch v thanh tốn trong n ưc 9 1.2.1.2 Dch v thanh tốn qu c t 9 1.2.1.3 Dch v bao thanh tốn: 9 1.2.2 Dch v th 10 1.2.3 Dch v kinh doanh ngo i t 11 1.2.4 Dch v ngân hàng đin t 11 1.3 Th ươ ng m i đin t - N n t ng c n thi t đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i 13 1.3.1 Khái ni m v th ươ ng m i đin t : 13 1.3.2 Các đc tr ưng c a th ươ ng m i đin t : 13 1.3.3 Cơ s đ phát tri n th ươ ng m i đin t : 14 1.3.4 Các hình th c ch y u c a th ươ ng m i đin t : 15 1.3.5 Li ích c a th ươ ng m i đin t : 17 1.3.6 Vai trị c a th ươ ng m i đin t v i vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i: 18 1.4 S c n thi t ph i phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam 19 1.5 Bài h c kinh nghi m c a m t s n ưc. 21 1.5.1 Bài h c kinh nghi m v cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i t ngân hàng M , Malaysia 21 1.5.2 Bài h c kinh nghi m v cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i Vi t Nam: 22 KT LU N CH ƯƠ NG 1 24 CH ƯƠ NG 2: TH C TR NG D CH V NGÂN HÀNG HI N ð I T I VIETINBANK 25 2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v NH hi n đ i t i VN 25 2.1.1 Cơ s pháp lý: 25 2.1.2 Các t ch c cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i: 26
 5. 2.1.2.1 Các ngân hàng th ươ ng m i: 26 2.1.2.2 Các cơng ty cung ng d ch v thanh tốn khơng dùng ti n m t: 27 2.1.3 Các d ch v ngân hàng hi n cĩ: 27 2.1.4 Vn đ an tồn b o m t h th ng: 28 2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v NH hi n đ i t i VietinBank 29 2.2.1 Ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank t 2008 – 2010 29 2.2.2 Quá trình ng d ng cơng ngh thơng tin t i VietinBank 31 2.3 Các doanh s d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank 32 2.3.1 Tình tr ng thu nh p t d ch v c a VietinBank 32 2.3.2 So sánh các d ch v ngân hàng hi n đ i c a VietinBank và các ngân hàng khác. 33 2.3.3 Th c tr ng d ch v thanh tốn t i VietinBank: 35 2.3.3.1 Th c tr ng d ch v thanh tốn n i đ a 35 2.3.3.2 Th c tr ng d ch v thanh tốn qu c t 36 2.3.4 Th c tr ng d ch v chi tr ki u h i t i VietinBank: 37 2.3.5 Th c tr ng d ch v th t i VietinBank: 38 2.3.6 Th c tr ng d ch v ngân hàng đin t : 39 2.3.6.1 Ví đin t : 39 2.3.6.2 Internet Banking 40 2.3.6.3 VietinBank At Home 40 2.3.6.4 SMS Banking 41 2.3.6.5 VNTopup 42 2.3.6.6 Mobile Banking 42 2.3.6.7 Vn đ b o m t h th ng: 43 2.4 ðánh giá th c tr ng phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank trong giai đon 2008 – 2010: 43 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đưc: 43 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch : 44 2.4.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i: 46 KT LU N CH ƯƠ NG 2 47 CH ƯƠ NG 3: GI I PHÁP PHÁT TRI N CÁC D CH V NGÂN HÀNG HI N ð I T I VIETINBANK 48 3.1 Chi n l ưc và đnh h ưng phát tri n c a VietinBank 48 3.1.1 Chi n l ưc phát tri n c a VietinBank giai đon 2010-2015: 48 3.1.2 ðnh h ưng c a VietinBank trong nh ng n ăm t i 49 3.1.3 Ph ươ ng h ưng nhi m v c a VietinBank giai đon 2010 - 2015 53 3.2 Gi i pháp phát tri n các d ch v NH hi n đ i t i VietinBank 54 3.2.1 Xây d ng chi n l ưc khách hàng h p lý 54 3.2.2 Xây d ng và đào t o đ i ng ũ nhân s ch t l ưng cao 54 3.2.3 Cung c p các s n ph m d ch v đa d ng, ch t l ưng cao v i m c giá cnh tranh 55 3.2.4 Xây d ng và nâng c p website hi n đ i, nâng c p ti n nghi giao d ch: 56 3.2.5 Xây d ng chi n l ưc qu ng cáo ti p th hi u qu 56 3.2.6 Phát tri n các d ch v ngân hàng tr n gĩi 58 3.2.7 Gi i pháp phát tri n d ch v th 58 3.2.8 Gi i pháp phát tri n d ch v ki u h i 60 3.2.9 Gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng đin t 61
 6. 3.3 Mt s ki n ngh đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i 62 3.3.1 Ki n ngh v i Ban lãnh đo VietinBank 62 3.3.2 Ki n ngh v i NHNN, c ơ quan chính ph : 65 KT LU N CH ƯƠ NG 3 66 TÀI LI U THAM KH O 68 PH L C 69
 7. 1 DANH M C CÁC CH VI T T T NHTM Ngân hàng th ươ ng m i NHNN Ngân hàng Nhà n ưc IBPS H th ng thanh tốn đin t liên ngân hàng TM ðT Th ươ ng m i đin t DVNH Dch v ngân hàng VietinBank Ngân hàng TMCP Cơng Th ươ ng Vi t Nam NHTMCP Ngân hàng th ươ ng m i c ph n TTQT Thanh tốn qu c t XK Xu t kh u NK Nh p kh u VBH VietinBank At Home DNVVN Doanh nghi p v a và nh
 8. 2 DANH M C B NG VÀ HÌNH Bng 2.1 Kt qu kinh doanh c a VietinBank giai đon 2008 – 20010 Bng 2.2 Tình hình thu nhp c a VietinBank giai đon 2008 – 2010 Bng 2.3 Doanh s thanh tốn n i đ a c a VietinBank n ăm 2008 – 2010 Bng 2.4 Doanh s thanh tốn qu c t c a VietinBank n ăm 2008 – 2010 Bng 2.5 Tình hình chi tr ki u h i c a VietinBank t 2008 – 2010 Bng 2.6 Tình hình kinh doanh th c a VietinBank t 2008 – 2010 DANH M C BI U ð Bi u đ 2.1 Tình hình thu nh p c a VietinBank t 2008 – 2010 Bi u đ 2.2 Doanh s thanh tốn n i đ a c a VietinBank t 2008 – 2010 Bi u đ 2.3 Tình hình thanh tốn qu c t c a VietinBank t 2008 – 2010 Bi u đ 2.4 Tình hình chi tr ki u h i c a VietinBank t 2008 – 2010
 9. 3 LI M ð U 1. Tính c p thi t c a đ tài Cùng v i t c đ phát tri n c a n n kinh t , thu nh p bình quân đu ng ưi tăng, nhu c u s d ng d ch v ngân hàng c ũng s t ăng theo. ð ng th i, s c nh tranh gi a các ngân hàng c ũng ngày càng gay g t. ð t ăng thu nh p cho ngân hàng, tăng thu d ch v , t t c các ngân hàng th ươ ng m i đ u đã vào cu c đua cung c p dch v ngân hàng hi n đ i. Do v y, VietinBank c n ph i chú tr ng phát tri n các dch v ngân hàng hi n đ i đ thu hút các t ng l p dân c ư, doanh nghi p v a và nh s d ng; t đĩ t o n n t ng t t đ phát tri n d ch v ngân hàng bán l . V i ph ươ ng châm ho t đ ng “Tin c y – Hi u qu - Hi n đ i” và kh u hi u “VietinBank – Nâng giá tr cuc s ng” VietinBank luơn c g ng n l c v ươ n lên v trí t p đồn tài chính hàng đu t i Vi t Nam, gi v ng th ươ ng hi u và b n s c VietinBank. Vi s l ưng kho ng 22 tri u th trên tồn qu c, chi m kho ng ¼ dân s , Vi t Nam v n là th tr ưng nhi u ti m n ăng đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đi c ũng nh ư d ch v ngân hàng bán l . V n đ cịn l i là VietinBank cĩ chi n l ưc, chính sách nh ư th nào đ cĩ b ưc đ t phá, v ươ n lên chi m đưc lịng tin c a khách hàng đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i, kh ng đnh v th , th ươ ng hi u trong bi c nh c nh tranh gay g t . Xu t phát t đĩ, tác gi đã l a ch n đ tài “Gi i pháp phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i NHTMCP Cơng Th ươ ng Vi t Nam” làm đ tài lu n v ăn Th c s ĩ kinh t . 2. Mc tiêu nghiên c u - Tìm hi u nh ng lý lu n c ơ b n v d ch v ngân hàng hi n đ i - Phân tích th c tr ng d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank - ð xu t gi i pháp, ki n ngh đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank. 3. ði t ưng, ph m vi nghiên c u - ði t ưng nghiên c u: Nh ng vn đ lý lu n và th c ti n trong nghiên c u dch v ngân hàng hi n đ i
 10. 4 - Ph m vi nghiên c u: Nghiên c u v d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank 4. Ph ươ ng pháp nghiên c u S d ng ph ươ ng pháp thơng kê, phân tích, so sánh, t ng h p k t h p v n dng các ki n th c các mơn h c nghi p v NHTM, qu n tr ngân hàng, th ươ ng m i đin t và kinh nghi m làm vi c th c ti n. 5. ðim m i c a đ tài Vi slogan “VietinBank – Nâng giá tr cu c s ng”, ph ươ ng châm ho t đ ng “Tin c y – Hi u qu - Hi n đ i”, VietinBank chú tr ng cơng tác khách hàng, nâng cao ch t l ưng d ch v . Phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i là xu h ưng t t y u ca t t c các ngân hàng Vi t Nam và qu c t . ð tài phân tích tồn di n v d ch v ngân hàng hi n đ i, gĩp ph n giúp ngân hàng đy nhanh t c đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i, ngân hàng bán l , đa d ng hĩa các d ch v , gia t ăng ti n ích, đy nhanh t c đ thanh tốn khơng dùng ti n m t; t đĩ gia t ăng l i th c nh tranh ca ngân hàng trong th i bu i h i nh p và c nh tranh gay g t nh ư hi n nay. 6. Kt c u c a lu n v ăn Lu n v ăn chia làm 3 ch ươ ng: Ch ươ ng 1: Dch v ngân hàng hàng hi n đ i và vai trị c a nĩ đi v i ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ươ ng m i. Ch ươ ng 2: Th c tr ng d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank Ch ươ ng 3: Gi i pháp phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank Trong quá trình nghiên c u và vi t lu n v ăn, tác gi đã c g ng thu th p, phân tích d li u, nh n đ nh và đ xu t gi i pháp nh ưng ch c ch n khơng th tránh đưc nh ng thi u sĩt. R t mong nh n đưc s gĩp ý c a quý Th y cơ và nh ng ng ưi quan tâm. Chân thành c m ơn
 11. 5 CH ƯƠ NG 1: DCH V NGÂN HÀNG HI N ð I VÀ VAI TRỊ C A NĨ ðI V I HO T ð NG KINH DOANH C A NGÂN HÀNG TH ƯƠ NG M I 1.1 Khái ni m d ch v NH hi n đ i 1.1.1 Khái ni m d ch v ngân hàng: Hi n nay, ch ưa cĩ m t đ nh ngh ĩa c th nào v d ch v ngân hàng. M i qu c gia đ u cĩ nh ng cách hi u khác nhau v d ch v ngân hàng. Theo t ch c th ươ ng m i qu c t WTO dch v ngân hàng là m t trong nh ng lo i hình c a d ch v tài chính. D ch v tài chính là b t k ỳ d ch v nào cĩ tính cht tài chính đưc cung c p b i nhà cung c p d ch v tài chính. D ch v tài chính bao g m m i d ch v b o hi m và d ch v liên quan t i b o hi m, m i d ch v ngân hàng và d ch v tài chính khác. Hi p đ nh chung v th ươ ng m i d ch v (GATS) c a WTO c ũng khơng nêu rõ khái ni m v d ch v ngân hàng mà ch li t kê c th d ch v thành 12 ngành l n. Theo GATS d ch v ngân hàng bao g m: nh n ti n g i, cho vay, cho thuê tài chính, chuy n ti n, thanh tốn th , séc b o lãnh và cam k t, mua bán các cơng c th tr ưng tài chính, phát hành ch ng khốn, mơi gi i ti n t , qu n lý tài s n, d ch v thanh tốn và bù tr , cung c p và chuy n giao thơng tin tài chính, d ch v t ư v n, trung gian và h tr v tài chính. n ưc ta, ch ưa cĩ đnh ngh ĩa rõ ràng v d ch v ngân hàng. Cĩ m t s quan đim cho r ng d ch v ngân hàng khơng thu c ph m vi kinh doanh ti n t và các ho t đ ng nghi p v ngân hàng theo ch c n ăng c a m t trung gian tài chính (nh ư cho vay, huy đng ti n g i ) mà ch nh ng ho t đ ng khơng thu c n i dung nĩi trên mi là d ch v ngân hàng. M t s khác l i cho r ng t t c ho t đ ng ngân hàng ph c v cho doanh nghi p và cơng chúng đu là d ch v ngân hàng. Theo lu t các t ch c tín d ng do NHNN Vi t Nam ban hành, d ch v ngân hàng c ũng khơng đưc đ nh ngh ĩa và gi i thích c th . Theo đĩ, ho t đ ng ngân hàng là vi c kinh doanh, cung ng th ưng xuyên hoc m t s các nghi p v sau: nh n ti n g i, c p tín d ng và cung ng d ch v thanh tốn qua tài kho n, nh ưng phân đnh gi a kinh doanh ti n t và d ch v ngân hàng thì ch ưa rõ ràng.
 12. 6 Tĩm l i, hi n nay Vi t Nam chúng ta v n ch ưa th ng nh t v khái ni m c ũng nh ư danh m c các ch tiêu v d ch v ngân hàng trong các v ăn b n lu t. Tuy nhiên, hi p đ nh khung ASEAN và hi p đ nh th ươ ng m i Vi t Nam – Hoa K ỳ đã đưc xây dng trên các nguyên t c chu n m c c a WTO nên h u nh ư các n i dung và ph ươ ng pháp phân lo i d ch v tài chính (trong đĩ cĩ d ch v ngân hàng) t ươ ng t nh ư WTO. Vy d ch v Ngân hàng cĩ th hi u là tồn b ho t đ ng ti n t , tín dng, thanh tốn, ngo i h i c a h th ng ngân hàng cung ng cho n n kinh t. 1.1.2 Khái ni m v d ch v ngân hàng hi n đ i Dch v ngân hàng hi n đ i là các d ch v g n li n v i s phát tri n, ti n b ca cơng ngh thơng tin, khoa h c k thu t nh ư các d ch v ngân hàng đin t , d ch v ngân hàng tr c tuy n, d ch v ngân hàng bán l , các d ch v t ư v n và mơi gi i tài chính, b o hi m Vi m t ngân hàng hi n đ i thì vi c cung c p k p th i các d ch v ti n ích đa dng là điu ki n tiên quy t đ nâng cao n ăng l c c nh tranh và hi u qu ho t đ ng. Các d ch v cĩ th chia làm hai nhĩm: các d ch v ngân hàng truy n th ng và các dch v ngân hàng hi n đ i. Các dch v ngân hàng truy n th ng cĩ quá trình hình thành và phát tri n lâu dài nh ư: cho vay th ươ ng m i, huy đ ng v n, chi t kh u th ươ ng phi u, b o qu n vt cĩ giá, tài tr các ho t đ ng c a chính ph , cung c p dch v y thác S phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i là s k th a c a các s n ph m truy n th ng.V i các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i thì nh ng quan h giao dch tr c ti p gi a ngân hàng v i khách hàng ngày càng thu h p l i và thay th vào đĩ là các giao d ch ngân hàng t i nhà, hay giao d ch ngân hàng qua internet, giao dch ngân hàng qua đin tho i Trong mt n n kinh t n ăng đ ng, m t xã h i phát tri n và th nh v ưng thì nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng hi n đ i là r t l n. ði v i các n ưc đang phát tri n nh ư Vi t Nam thì các nhu c u này ch ưa nhi u nh ưng cùng xu h ưng phát tri n c a kinh t xã h i thì nhu c u này s ngày càng
 13. 7 tăng và tr nên quan tr ng trong ho t đ ng kinh doanh và d ch v c a các ngân hàng th ươ ng m i. Hi n đ i hĩa ngân hàng là thi t l p m t h th ng x lý t p trung, cơng ngh thơng tin hĩa và t đ ng hĩa các giao d ch v i m c đích l y khách hàng là trung tâm, cung ng cho khách hàng các s n ph m d ch v nhi u ti n ích, đáp ng nhu cu ngày càng cao c a khách hàng. ng d ng cơng ngh thơng tin vào h th ng ngân hàng đ nâng cao n ăng l c c nh tranh. Cĩ th khái quát hĩa n i dung c a quá trình hi n đ i hĩa ngân hàng là m t quá trình thi t l p hàng lo t các module qu n lý, tm th i cĩ th chia ra nh ư sau: - H th ng qu n lý h s ơ thơng tin khách hàng. - H th ng x lý nghi p v ti n g i. - H th ng x lý nghi p v tín d ng và tài tr . - H th ng x lý nghi p v thanh tốn qu c t . - H th ng x lý nghi p v kinh doanh ngo i t . - H th ng x lý nghi p v chuy n ti n trong n ưc. - H th ng x lý nghi p v h i đối. - H th ng x lý nghi p v tài s n c đ nh. - H th ng s cái. - H th ng thơng tin qu n lý - H th ng x lý giao di n v i h th ng khác. - H th ng qu n lý các d ch v chung. Các h th ng này là đưc x lý hồn tồn t đ ng, d a trên n n t ng thơng tin t p trung, cĩ phân chia trách nhi m rõ ràng và thi t l p đưc h th ng x lý d li u tr c tuy n trên tồn h th ng, giúp cán b nhân viên b t k ỳ n ơi nào c ũng cĩ th truy xu t d liu t h th ng d li u c a trung tâm. 1.1.3 Khái ni m v phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i Phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i là đa d ng hĩa d ch v ngân hàng d a trên n n t ng cơng ngh k thu t tiên ti n hi n đ i, cung c p nh ng s n ph m d ch
 14. 8 v m i đem l i nh ng ti n ích m i cho ng ưi s d ng, nâng cao ch t l ưng s n ph m d ch v truy n th ng theo ph ươ ng th c cĩ hàm l ưng cơng ngh cao. 1.1.4 Các đc tr ưng và tiêu chí đánh giá s phát tri n d ch v ngân hàng hi n đi - Da vào s l ưng phát hành th ATM, th TDQT. - Các doanh s d ch v ki u h i. - S l ơng khách hàng s d ng d ch v ngân h ng tr c tuy n. - Doanh s thu d ch v c a ngân hàng. 1.1.5 Các nhân t nh h ưng đ n s phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i: - Ngu n nhân l c là y u t quan tr ng quy t đ nh: đ phát trin d ch v ngân hàng hi n đ i thì ngu n nhân l c là y u t quan tr ng hàng đu. C n ph i cĩ ngu n nhân l c ch t l ưng cao, v ng vàng v kh n ăng chuyên mơn, ngo i ng , giao ti p, ng x v i khách hàng. - Mc đ phát tri n kinh t (thu nh p bình quân đu ng ưi). Thu nh p càng cao thì nhu c u s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i càng l n do ng ưi dân cn ti t ki m th i gian trong th i bu i c nh tranh gay g t nh ư hi n nay. Khơng ph i ch trong l ĩnh v c ngân hàng mà h u nh ư trong t t c các l ĩnh vc c a n n kinh t , s c nh tranh đ u r t gay g t, do đĩ ti t ki m th i gian là r t quan tr ng trong th i bu i h i nh p, phát tri n kinh t . - Cơ s pháp lý là y u t quan tr ng đ phát tri n d ch v ngân hàng. C n ph i cĩ c ơ s pháp lý v ng vàng đ cĩ th giúp khách hàng c ũng nh ư ngân hàng yên tâm h ơn khi phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i, làm c ơ s đ b o v quy n l i c a khách hàng c ũng nh ư c a ngân hàng. - Cơ s h t ng cơng ngh ph i đ m nh, vì d ch v ngân hàng hi n đ i là các dch v ngân hàng g n li n v i s phát tri n c a cơng ngh thơng tin, khoa hc k thu t hi n đ i. Do v y, đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i c n ph i cĩ h t ng cơng ngh đ m nh đ cĩ th tri n khai đ y đ và hi u qu tt c các d ch v ngân hàng hi n đ i.
 15. 9 - T ch c m ng l ưi ngân hàng ph i đ r ng l n thì m i cĩ th chi m ưu th v th ph n d ch v ngân hàng hi n đ i. - Trình đ dân trí, thĩi quen, phong t c t p quán c a dân c ư c ũng nh h ưng nhi u đ n phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i. Trình đ dân trí th p thì kh năng ti p c n v i cơng ngh cao c ũng b h n ch , s làm cho dân c ư khơng thích s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i vì e dè. ðng th i phong t c t p quán c a dân c ư nh ư khơng thích ng ưi khác bi t thu nh p c a mình c ũng nh h ưng đ n vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i. 1.2 Các lo i hình d ch v NH hi n đ i ch y u 1.2.1 Dch v thanh tốn 1.2.1.1 Dch v thanh tốn trong n ưc Vic cung ng các d ch v thanh tốn khơng dùng ti n m t, NHTM mang l i cho các cá nhân và doanh nghi p nhi u tin ích trong thanh tốn. Vi c phát tri n kênh thanh tốn đin t liên ngân hàng (IBPS) đã d n d n thay th kênh chuy n ti n bù tr qua h th ng NHNN nên doanh s bù tr gi m d n. ðin hình là hi n nay trên đa bàn thành ph H i Phịng đã khơng cịn t n t i kênh thanh tốn bù tr qua NHNN. 1.2.1.2 Dch v thanh tốn qu c t Dch v thanh tốn qu c t giúp các doanh nghi p xu t nh p kh u thanh tốn ti n hàng v i bên bán ho c địi n bên mua đưc d dàng, thu n l i và an tồn. Các giao d ch thanh tốn đưc th c hi n qua ph ươ ng th c tín d ng ch ng t , nh thu, chuy n ti n. Nghi p v thanh tốn c a các NHTM ngày càng đưc x lý nhanh và chính xác, an tồn là nh m ng SWIFT – Hi p h i Vi n thơng tài chính liên ngân hàng tồn th gi i. 1.2.1.3 Dch v bao thanh tốn: Dch v bao thanh tốn là vi c c p tín d ng cho bên bán hàng thơng qua vi c mua l i các kho n ph i thu phát sinh t vi c mua bán hàng hĩa đã đưc bên mua và bên bán th a thu n trong h p đ ng mua bán. D ch v này r t ti n l i cho khách
 16. 10 hàng, đc bi t là trong l ĩnh v c xu t kh u, khi mà các doanh nghi p nh p kh u l n ca n ưc ngồi th ưng khơng thích ph ươ ng th c tín d ng ch ng t . Tuy nhiên, Vi t Nam ph ươ ng th c thanh tốn này ch ưa ph bi n (ch y u ch là bao thanh tốn ni đ a). 1.2.2 Dch v th Th ngân hàng là d ch v thanh tốn khơng dùng ti n m t r t ti n l i. Th ngân hàng ngày càng phát tri n nh s phát tri n m nh c a ng d ng cơng ngh thơng tin vào l ĩnh v c tài chính ngân hàng. Ngân hàng cung ng d ch v thanh tốn khơng dùng ti n m t thơng qua vi c phát hành th cho khách hàng đ thanh tốn hàng hĩa d ch v hay rút ti n mt trong ph m vi s d ư ti n g i c a mình ho c h n mc tín d ng đưc c p. Ti n ích c a th là cĩ th giao d ch t i ATM mà khơng nh t thi t ph i t i qu y giao d ch, cĩ th giao d ch ngồi gi hành chính. Hi n nay, chúng ta cĩ các s n ph m th ph bi n là: th tín d ng (credit card), th ghi n (debit card, ATM). • Th tín d ng: Th tín d ng là ph ươ ng ti n thanh tốn khơng dùng ti n m t cho phép khách hàng chi tiêu tr ưc tr ti n sau trong ph m vi h n m c tín d ng mà ngân hàng c p cho khách hàng. Chu k ỳ sao kê và th i gian t khi chi tiêu đn khi thanh tốn tùy thu c vào t ng lo i th c a các t ch c khác nhau. N u ch th thanh tốn tồn b dư n vào ngày đn h n, th i gian trên là th i gian ân h n và ch th khơng ph i tr lãi v i s d ư n cu i k ỳ sao kê. N u đn h n ch th khơng thanh tốn thì s ph i tr phí và lãi ch m tr . Khi ch th thanh tốn h t tồn b d ư n phát sinh thì h n mc tín d ng s đưc khơi ph c nh ư ban đu. ðĩ là tính tu n hồn c a th tín d ng. Các t ch c phát hành th tín d ng cho khách hàng nh ư ngân hàng hay cơng ty tài chính d a trên uy tín và kh n ăng đ m b o chi tr c a t ng khách hàng đưc xác đnh c ăn c vào thu nh p, tình hình chi tiêu, v trí cơng tác M i khách hàng cĩ m t h n m c tín d ng khác nhau và t đĩ c ũng cĩ nhi u h n th khác nhau nh ư th vàng, th chu n, th kim c ươ ng • Th ghi n
 17. 11 Th ATM là hình th c phát tri n đ u tiên c a th ghi n , cho phép ch th tr c ti p rút ti n t i máy ATM. Hi n nay ngân hàng cung ng cho khách hàng nhi u ti n ích th t i ATM nh ư: v n tin tài kho n, chuy n kho n, rút ti n, in sao kê, xem thơng tin qu ng cáo. H th ng ATM cịn cho phép ch th g i ti n vào tài kho n ngay t i ATM và t mình th c hi n các d ch v ngân hàng khác nh ư g i ti n ti t ki m, thanh tốn ti n đin, n ưc, c ưc vi n thơng. 1.2.3 Dch v kinh doanh ngo i t - Mua bán giao ngay (Spot): ðáp ng nhu c u mua bán ngo i t đ ph c v cho thanh tốn xu t nh p kh u hàng hĩa, d ch v , c ưc v n t i, b o hi m. Mua bán giao ngay là giao d ch hai bên th c hi n mua/bán m t l ưng ngo i t theo t giá giao ngay trên th tr ưng t i th i đim giao d ch và k t thúc thanh tốn trong vịng 02 ngày làm vi c ti p theo - Mua bán k ỳ h n (Forward): ðáp ng nhu c u mua bán ngo i t đ ph c v cho thanh tốn xu t nh p kh u, chuy n ti n ra n ưc ngồi ho c đ u t ư , phịng ng a r i ro bi n đ ng t giá nh h ưng x u t i thu nh p và chi phí trong t ươ ng lai khách hàng. Forward là giao d ch hai bên cam k t s mua/bán v i nhau m t l ưng ngo i t theo m c t giá đưc xác đ nh vào th i đim cam k t và vi c thanh tốn s đưc th c hi n vào th i đim xác đ nh trong t ươ ng lai. - Hốn đi ngo i t (Swap): Là giao d ch đ ng th i mua và bán cùng m t lưng ngo i t (ch cĩ hai đ ng ti n đưc s d ng trong giao d ch), trong đĩ k ỳ h n thanh tốn c a hai giao d ch là khác nhau và t giá c a 2 giao d ch đưc xác đ nh ngay t i th i đim giao d ch. - Quy n ch n mua (Option): Là giao d ch gi a bên mua quy n và bên bán quy n, trong đĩ bên mua quy n cĩ quy n nh ưng khơng cĩ ngh ĩa v mua ho c bán mt l ưng ngo i t xác đ nh m t m c t giá xác đnh trong m t kho ng th i gian th a thu n tr ưc. N u bên mua quy n ch n th c hi n quy n c a mình thì bên bán quy n cĩ ngh ĩa v bán ho c mua l ưng ngo i t trong h p đ ng theo t giá đã th a thu n tr ưc. 1.2.4 Dch v ngân hàng đin t
 18. 12 Hi n nay, các s n ph m ngân hàng đã đưc hi n đ i hĩa, nhi u s n ph m dch v ngân hàng hi n đ i, nhi u ti n ích đã ra đi đáp ng đưc yêu c u ngày càng cao và đa d ng c a khách hàng. Các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam bao g m: • Phone banking: nh d ch v này khách hàng cĩ th ki m tra s d ư tài kho n, ki m tra các giao d ch g n nh t, nh n thơng tin v t giá, lãi su t, yêu c u ngân hàng fax các b ng sao kê, t giá ho c lãi su t cho khách hàng thơng qua máy đin tho i bàn. • Internet banking : khách hàng cĩ th tìm ki m thơng tin v s n ph m d ch v c a ngân hàng, truy c p thơng tin v tài kho n cá nhân nh ư s d ư, các giao d ch ca tài kho n qua internet. • Mobile banking : khách hàng cĩ th ki m tra s d ư tài kho n, li t kê giao dch, thơng báo s d ư, t giá và lãi su t t đ ng, thanh tốn hĩa đơn ti n đin, n ưc, đin tho i, internet và n p ti n vào th thơng qua đin tho i di đ ng. • Home banking : khách hàng cĩ th th c hi n h u h t các giao d ch t i nhà ho c v ăn phịng làm vi c c a mình mà khơng c n đ n ngân hàng. Khách hàng s dng d ch v này ph i cài đt ch ươ ng trình c a ngân hàng cung c p đ k t n i v i ngân hàng. • SMS banking : khách hàng cĩ th truy v n thơng tin và giao d ch v i ngân hàng b ng đin tho i di đ ng theo cú pháp nh n tin quy đ nh tr ưc nh n tin t i s tng đài mà ngân hàng cung c p. • Ví đin t : khách hàng cĩ th thanh tốn các giao d ch mua bán, trao đ i t i các trang web th ươ ng m i đin t m t cách ti n l i và an tồn. Khách hàng s d ng dch v này ph i đă ng ký tr ưc v i ngân hàng. Vi s phát tri n c a th ươ ng m i đin t , các d ch v ngân hàng hi n đ i ngày càng đa d ng th a mãn nhu c u khách hàng. V i ngân sách ho ch đ nh hàng năm, ngân hàng c n xây d ng chi n l ưc phát tri n phù h p đ h n ch nh ng r i ro trong th ươ ng m i đin t , mang l i nh ng s n phm cĩ l i ích thi t th c c ũng nh ư th a mãn t t nh t yêu c u c a khách hàng.
 19. 13 1.3 Th ươ ng m i đin t - Nn t ng c n thi t đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i Dch v ngân hàng hi n đ i ch cĩ th phát tri n b n v ng cùng v i s phát tri n c a cơng ngh thơng tin, vi n thơng, th ươ ng m i đin t . 1.3.1 Khái ni m v th ươ ng m i đin t : Cĩ nhi u khá i ni m v th ươ ng m i đin t (TM ðT), nh ưng hi u m t cá ch tng quá t, TM ðT là vi c ti n hà nh m t ph n hay tồ n b ho t đng th ươ ng m i bng nh ng phươ ng ti n đin t . TM ðT v n mang b n ch t nh ư cá c ho t đng th ươ ng m i truy n th ng. Tuy nhiên, thơng qua cá c ph ươ ng ti n đin t mi, cá c ho t đng th ươ ng m i đư c th c hi n nhanh h ơn, hi u qu hơn, giú p ti t ki m chi phívà m rng khơng gian kinh doanh. TM ðT cà ng đư c bi t t i nh ư m t ph ươ ng th c kinh doanh hi u qu t khi Internet hì nh thà nh vàphá t tri n. Chí nh vì vy, nhi u ng ư i hi u TM ðT theo nghĩ a c th hơn là giao d ch th ươ ng m i, mua s m qua Internet vàm ng (vídm ng Intranet c a doanh nghi p). 1.3.2 Các đc tr ưng c a th ươ ng m i đin t : So v i các ho t đ ng th ươ ng m i truy n th ng, th ươ ng m i đin t cĩ nh ng đim khác bi t c ơ b n sau: - Các bên ti n hành giao d ch trong th ươ ng m i đin t khơng ti p xúc v i nhau Trong th ươ ng m i truy n th ng, các bên th ưng g p g tr c ti p đ ti n hành giao d ch. Các giao d ch đưc th c hi n ch y u theo nguyên t c v t lý nh ư chuy n ti n, séc hĩa đơn, v n đơn, g i báo cáo. Các ph ươ ng ti n vi n thơng nh ư fax, telex ch s d ng đ trao đ i s li u kinh doanh. Tuy nhiên vi c s d ng ph ươ ng ti n đin t trong th ươ ng m i truy n th ng ch đ chuy n t i thơng tin m t cách tr c ti p gi a hai đ i tác c a cùng m t giao d ch. Th ươ ng m i đin t cho phép m i ng ưi cùng tham gia t các vùng xa xơi ho lánh đ n các khu v c đơ th l n, t o điu ki n cho t t c m i ng ưi kh p m i
 20. 14 nơi đu cĩ c ơ h i ngang nhau tham gia vào th tr ưng giao d ch tồn c u và khơng địi h i nh t thi t ph i cĩ m i quen bi t v i nhau. - Th ươ ng mi đin t đưc th c hi n trong m t th tr ưng khơng cĩ biên gi i, tr c ti p tác đ ng t i mơi tr ưng c nh tranh tồn c u. Th ươ ng m i đin t càng phát tri n thì máy tính cá nhân, đin tho i di đ ng thơng minh (smart phone) tr thành c a s cho doanh nghi p h ưng ra th tr ưng kh p trên th gi i. Vi th ươ ng m i đin t , m t doanh nghi p dù m i thành l p cũng cĩ th kinh doanh M , Pháp mà khơng c n ph i di chuy n th ưng xuyên, mt cơng vi c mà tr ưc kia ph i m t th i gian r t nhi u. - Th ươ ng m i đin t c n nhi u ch th tham gia Trong th ươ ng m i đin t , ngồi các ch th tham gia giao d ch nh ư trong th ươ ng m i truy n th ng thì cĩ xu t hi n bên th ba đĩ là nhà cung c p d ch v mng, c ơ quan ch ng th c to mơi tr ưng cho các giao d ch đin t . Nhà cung cp d ch v m ng và c ơ quan ch ng th c cĩ nhi m v chuy n đi, l ưu gi các thơng tin gi a các bên tham gia giao d ch th ươ ng m i đin t , đ ng th i h c ũng xác nh n đ tin c y c a các thơng tin trong giao d ch th ươ ng m i đin t . - Th ươ ng m i đin t l y m ng l ưi thơng tin làm th tr ưng Thơng qua th ươ ng m i đin t , nhi u lo i hình kinh doanh m i đưc hình thành nh ư các d ch v mơi gi i cho gi i kinh doanh và tiêu dùng, các siêu th o đưc hình thành đ cung c p hàng hĩa, d ch v trên m ng. Các website khá n i ti ng nh ư Yahoo, Bing, Google đĩng vai trị quan tr ng trong vi c cung c p thơng tin trên m ng. 1.3.3 Cơ s đ phát tri n th ươ ng m i đin t : - Cơ s h t ng k thu t cho internet ph i đ nhanh, m nh đ m b o truy n t i các n i dung thơng tin bao g m âm thanh, hình nh trung th c và s ng đ ng. ð phát tri n TM ðT ph i m r ng th tr ưng TM ðT, đĩ là m ng l ưi thơng tin internet. M t h t ng internet m nh cho phép cung c p các d ch v nh ư xem phim, xem truy n hình, nghe nh c tr c ti p. Chi phí k t n i internet ph i r đ đ m b o s ng ưi dùng internet l n.
 21. 15 - Cơ s pháp lý: ph i cĩ lu t v TM ðT cơng nh n tính pháp lý c a các ch ng t đin t , các h p đ ng đin t ký qua m ng, ph i cĩ lu t b o v quy n s h u trí tu , b o v s riêng t ư, b o v ng ưi tiêu dùng đ điu ch nh các giao d ch qua mng. - Cơ s thanh tốn đin t an tồn b o m t: thanh tốn đin t qua th , qua ti n đin t , thanh tốn qua EDI (Electronic data interchange – Trao đi d li u đin t ). Các ngân hàng ph i tri n khai h th ng thanh tốn đin t r ng kh p đ m bo an tồn b o m t nh m b o v quy n l i c a khách hàng tham gia TM ðT. - H th ng chuy n phát hàng hĩa ph i nhanh chĩng, k p th i và tin c y. - H th ng ph i an tồn b o m t cho các giao d ch, ch ng xâm nh p trái phép, ch ng virus, ch ng thối thác. ðây là nh ng bi n pháp đ kh c ph c h n ch c a TM ðT. - Nhân l c ph i am hi u kinh doanh, cơng ngh thơng tin, th ươ ng m i đin t đ tri n khai ti p th , qu ng cáo, xúc ti n, bán hàng và thanh tốn qua m ng. ðây là nh ng nhân t thúc đ y TM ðT phát tri n. 1.3.4 Các hình th c ch y u c a th ươ ng m i đin t : - Th ư đin t Các doanh nghi p, các c ơ quan Nhà n ưc s d ng th ư đin t đ g i th ư cho nhau m t cách tr c tuy n thơng qua m ng, g i là th ư đin t . Thơng tin trong th ư đin t khơng ph i tuân theo m t c u trúc đ nh tr ưc nào. - Thanh tốn đin t Thanh tốn đin t là vi c thanh tốn ti n thơng qua b c th ư đin t . Ví d nh ư tr l ươ ng b ng cách chuy n ti n tr c ti p vào tài kho n, tr ti n mua hàng b ng th mua hàng, th tín d ng th c ch t đ u là d ng thanh tốn đin t . Ngày nay, cùng v i s phát tri n c a th ươ ng m i đin t , thanh tốn đin t đã m r ng sang các l ĩnh v c nh ư: • Trao đi d li u tài chính chuyên ph c v cho vi c thanh tốn gi a các cơng ty giao d ch đin t v i nhau.
 22. 16 • Ti n l đin t : là tin m t đưc mua t m t n ơi phát hành, sau đĩ đưc chuy n đ i t do sang các đng ti n khác qua internet, áp d ng trong c ph m vi m t n ưc c ũng nh ư gi a các qu c gia, t t c đ u đưc th c hi n b ng k thu t s hĩa vì th ti n m t này cịn cĩ tên là ti n m t s hĩa (digital cash). Ti n l đin t đang trên đà phát tri n nhanh, nĩ cĩ ưu đim n i b t sau: - Dùng đ thanh tốn nh ng mĩn hàng cĩ giá tr nh , th m chí ngay c ti n mua báo (vì phí giao d ch mua hàng và chuy n ti n r t th p) - Cĩ th ti n hành gi a hai con ng ưi ho c hai cơng ty b t k ỳ, các thanh tốn là vơ danh. - Ti n m t nh n đưc đ m b o là ti n th t, tránh đưc ti n gi . • Ví đin t : là n ơi đ ti n m t internet, ch y u là th thơng minh (smart card), cịn g i là th gi ti n, ti n đưc tr cho b t k ỳ ai đc đưc th đĩ; k thu t c a ví đin t t ươ ng t nh ư k thu t áp d ng cho ti n l đin t . Th thơng minh, nhìn b ngồi nh ư th tín d ng nh ưng m t sau ca th cĩ m t con chip đin t cĩ m t b nh đ l ưu tr s ti n s hĩa, ti n y ch đưc chi tr khi s d ng ho c th ư yêu c u đưc xác th c là đúng. • Giao d ch đin t c a ngân hàng: H th ng thanh tốn đin t c a ngân hàng là m t h th ng l n g m nhi u h th ng nh : - Thanh tốn gi a ngân hàng v i khách hàng qua đin tho i, t i các đim bán l , các kios, giao d ch cá nhân t i gia đình, giao d ch t i tr s khách hàng, giao d ch qua internet, chuy n ti n đin t , th tín d ng, thơng tin h i đáp. - Thanh tốn gi a ngân hàng v i các đ i lý thanh tốn (nhà hàng, siêu th ) - Thanh tốn n i b m t h th ng ngân hàng. - Thanh tốn liên ngân hàng.
 23. 17 - Trao đi d li u đin t : trao đi d li u đin t là vi c trao đ i các d li u dưi d ng cĩ c u trúc t máy tính đin t này sang máy tính đin t khác, gi a cơng ty ho c đơn v đã th a thu n thanh tốn v i nhau. - Truy n dung li u: dung li u là n i dung c a hàng hĩa s , giá tr c a nĩ khơng ph i là v t mang tin và n m trong b n thân n i dung c a nĩ. Hàng hĩa s cĩ th đưc giao qua m ng. Ví d hàng hĩa s là: tin t c, nh c phim, các ch ươ ng trình phát thanh truy n hình, các ch ươ ng trình ph n m m, các ý ki n t ư v n, vé xem phim, xem hát, h p đ ng b o hi m - Mua bán hàng hĩa h u hình: ðn nay, danh sách các hàng hĩa qua m ng đã m r ng t hoa t i qu n áo, m ph m, ơ tơ và xu t hi n m t ho t đ ng “mua hàng đin t ” hay “mua hàng trên m ng”. m t s n ưc, internet b t đ u tr thành cơng c đ c nh tranh bán l hàng hĩa h u hình. T n d ng tính n ăng đa ph ươ ng ti n ca mơi tr ưng web và java, ng ưi bán xây d ng trên m ng các c a hàng o, cĩ th cho ta xem hình nh các hàng hĩa mà ta đnh mua. 1.3.5 Li ích c a th ươ ng m i đin t : Li ích l n nh t mà TM ðT đem l i chính là s ti t ki m chi phí và t o thu n li cho các bên giao d ch. Giao d ch b ng ph ươ ng ti n đin t nhanh h ơn so v i giao d ch truy n th ng, ví d g i fax hay th ư đin t thì ni dung thơng tin đ n tay ng ưi nh n nhanh h ơn g i th ư. Các giao d ch qua Internet cĩ chi phí r t r , m t doanh nghi p cĩ th g i th ư ti p th , chào hàng đn hàng lo t khách hàng ch v i chi phí gi ng nh ư g i cho m t khách hàng. V i TM ðT, các bên cĩ th tin hành giao d ch khi cách xa nhau, gi a thành ph v i nơng thơn, t n ưc này sang n ưc kia, hay nĩi cách khác là khơng b gi i h n b i khơng gian đ a lý. ðiu này cho phép các doanh nghi p ti t ki m chi phí đi l i, th i gian g p m t trong khi mua bán. Vi ng ưi tiêu dùng, h cĩ th ng i t i nhà đ đ t hàng, mua s m nhi u lo i hàng hĩa, d ch v th t nhanh chĩng. Nh ng l i ích nh ư trên ch cĩ đưc v i nh ng doanh nghi p th c s nh n th c đưc giá tr c a TM ðT. Vì v y, TM ðT gĩp ph n thúc đ y s c nh tranh gi a các doanh nghi p đ thu đưc nhi u l i ích nh t. ðiu này đc bi t quan tr ng trong
 24. 18 bi c nh h i nh p kinh t qu c t , khi các doanh nghi p trong n ưc ph i c nh tranh mt cách bình đng v i các doanh nghi p n ưc ngồi. 1.3.6 Vai trị c a th ươ ng m i đin t vi vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i: - TM ðT s d ng h th ng m ng truy n thơng s tồn c u đ t o ra m t th tr ưng đin t cho t t c các lo i hình s n ph m, d ch v , cơng ngh và hàng hĩa, bao hàm t t c các ho t đ ng c n thi t đ hồn t t m t thươ ng v , trong đĩ cĩ đàm phán, trao đi ch ng t , truy c p thơng tin t các d ch v tr giúp (thu , b o hi m, vn t i ) và ngân hàng, t t c đưc th c hi n trong điu ki n an tồn và b o m t. Trong TM ðT, ng ưi ta s d ng các ph ươ ng ti n ch y u nh ư máy đin tho i, fax, h th ng thi t b thanh tốn đin t , m ng n i b (Intranet), m ng ngo i b (extranet) và m ng tồn c u (internet). ðc tr ưng n i b c a TM ðT là các ho t đ ng kinh doanh nh ư mua bán, đu tư và vay m ưn đưc th c hi n và chuy n giao giá tr qua các m ng thơng tin đin t. B i v y, TM ðT cịn đưc g i là “n n kinh t s hĩa”, “n n kinh t m ng” Theo s li u c a APEC thì t ng doanh s TM ðT trên th gi i n ăm 2000 là 180 t , năm 2002 là 1000 t USD, n ăm 2006 là 6000 t , đ n đ u n ăm 2008 con s này đã vưt ng ưng 10.000 t USD. - TM ðT đưc xây d ng trên n n t ng c a thanh tốn đin t . Vi vi c phát tri n các l ĩnh v c trong thanh tốn đin t , các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i ngày càng đưc các ngân hàng th ươ ng m i Vi t Nam quan tâm phát tri n v i nhi u ch ng lo i đa d ng và tiên ti n nh ư: Home banking, Internet banking, Phone/ Mobile banking, d ch v ATM, d ch v th v i các thi t b ch p nh n th (POS, EDC) - TM ðT phát tri n t o cho khách hàng s thu n ti n h ơn, t ăng kh n ăng l a ch n do ti p cn d dàng v i các d ch v ngân hàng hi n đ i. Cịn đi v i Chính ph , mơ hình kinh doanh này l i đưa kh n ăng c i ti n qu n lý kinh t và ki m sốt đưc vi c th c hi n ngh ĩa v đ i v i Nhà n ưc c a các doanh nghi p, nh t là ngh ĩa v thu , phân ph i thu nh p.
 25. 19 Tuy nhiên, bên c nh nh ng l i ích k trên, TM ðT c ũng đ t ra hàng lo t v n đ b c xúc và nh ng th thách đ i v i doanh nghi p c a các n ưc, đ c bi t là các nưc đang phát tri n. ð phát tri n TM ðT địi h i ph i t ăng c ưng xây d ng h tng c ơ s cơng ngh thơng tin hi n đ i, h t ng v ti n t v i h th ng thanh tốn t đ ng, ngu n nhân l c trình đ cao, các đ nh ch v an tồn b o m t, s h u trí tu , mơi tr ưng kinh t , pháp lý c thĩi quen c a th tr ưng xã h i. ðây là m t vi c khĩ và ph c t p, đ c bi t là v i các n ưc đang phát tri n, trong đĩ cĩ Vi t Nam chúng ta. Ng ưc l i v i s phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i, t c thanh tốn đin t, nĩ l i đưa TM ðT ti p c n v i nhi u t ng l p dân c ư gĩp ph n m r ng thanh tốn khơng dùng ti n m t, mang l i nhi u l i ích cho n n kinh t . V i các s n ph m dch v ngân hàng hi n đ i thì nh ng quan h giao d ch tr c ti p gi a ngân hàng v i khách hàng ngày càng thu h p l i và thay vào đĩ là các giao d ch ngân hàng t i nhà (Home banking), qua internet (Internet banking), qua đin tho i (Phone/ Mobile banking) Bên c nh đĩ, các ngân hàng th ươ ng m i khơng ng ng đ u t ư vào h tng k thu t ph c v cho cơng ngh th , trang b máy giao d ch t đ ng (ATM), thi t b ch p nh n th (POS, EDC) t i các trung tâm th ươ ng m i, siêu th , nhà hàng, khách s n, ca hàng t ch n Khi đĩ, các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i ngày càng đưc ti p c n nhi u vi các t ng l p dân c ư. Song đ t o lịng tin cho ng ưi dân khi s d ng d ch v ngân hàng hi n đ i, các ngân hàng th ươ ng m i c n xây d ng các chính sách an tồn b o m t h th ng cơng ngh , qu n tr r i ro, các văn b n pháp lý đ gi i quy t khi cĩ tranh ch p, các bi u phí d ch v h p lý phù hp v i t ng đ i t ưng khách hàng, các ch ươ ng trình qu ng cáo ti p th d ch v hi u qu Ch khi nào hình th c thanh tốn đin t đưc ng ưi dân tin t ưng ch p nh n s d ng m i lúc m i n ơi thì khi đĩ TM ðT cĩ c ơ s v ng ch c đ phát tri n. 1.4 S c n thi t ph i phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam Sau khi gia nh p WTO, m c a hồn tồn h th ng ngân hàng theo đúng nh ư cam k t, h th ng ngân hàng đng tr ưc s c nh tranh gay g t v i h th ng ngân hàng trên th gi i. Các ngân hàng n ưc ngồi áp d ng cơng ngh tiên ti n, dày d n
 26. 20 kinh nghi m th tr ưng v i b dày l ch s lâu đ i. Do đĩ đ gi v ng đưc s phát tri n, nâng cao n ăng l c c nh tranh các ngân hàng th ươ ng m i Vi t Nam ph i phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i đ nâng cao n ăng l c c nh tranh, gi khách hàng hi n cĩ và thu hút, m r ng thêm các khách hàng m i. Trong m t n n kinh t n ăng đng, m t xã h i phát tri n và th nh v ưng thì nhu c u s d ng các d ch v ngân hàng hi n đ i là r t l n. ð i v i các n ưc đang phát tri n nh ư Vi t Nam thì nhu c u này s ngày càng t ăng lên theo đà phát tri n ca kinh t xã h i. Bên c nh đĩ, trong th i đi bùng n cơng ngh thơng tin hi n nay, các th h t tr sau này tr v sau r t chu ng cơng ngh hi n đ i, thích s dng nh ng ti n ích do cơng ngh hi n đ i mang l i. Ngồi ra, khi n n kinh t ngày càng phát tri n thì th i gian là vàng b c, th i gian r t quý giá đi v i t t c m i ng ưi s ng trong th i đ i cơng nghi p hĩa. Do v y d ch v ngân hàng hi n đ i đa dng v i nhi u ti n ích nh ng d ng cơng ngh hi n đ i, cơng ngh thơng tin s ti t ki m đưc th i gian, thu hút nhi u ng ưi s d ng d ch v giúp ngân hàng m rng kênh phân ph i c ũng nh ư m r ng đ i t ưng khách hàng, là y u t thi t y u đ nâng cao n ăng l c c nh tranh, ti n t i phát tri n b n v ng. Các d ch v mà h th ng ngân hàng Vi t Nam cung c p trên th tr ưng ch yu v n là các d ch v truy n th ng nh ư huy đng v n, c p tín d ng đ i v i n n kinh t , th hi n qua doanh thu t ho t đ ng tín d ng chi m t tr ng h ơn 70% trong ngu n thu c a ngân hàng. T l thu nh p t nh ng lo i hình d ch v khác trong ngu n thu c a các ngân hàng Vi t Nam vì th thp h ơn nhi u so v i các ngân hàng nưc ngồi t i Vi t Nam và c ũng th p h ơn nhi u n u so v i các n ưc trong khu v c và trên th gi i. Do v y, c n thi t ph i phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam nh m đa d ng hĩa các lo i hình d ch v , thu hút thêm khách hàng, m r ng đ i tưng khách hàng s d ng d ch v ngân hàng, t ăng thu d ch v cho ngân hàng, gi m thi u r i ro trong ho t đ ng ngân hàng, nâng cao v th c nh tranh c a các ngân hàng Vi t Nam. ðưa d ch v c a các ngân hàng Vi t Nam lên ngang t m v i các nưc trong khu v c và trên th gi i.
 27. 21 1.5 Bài h c kinh nghi m c a m t s n ưc. 1.5.1 Bài h c kinh nghi m v cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i t ngân hàng M , Malaysia Theo th i báo NewYork, hi n nay phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i là xu h ưng phát tri n và kh ng đ nh l i th c nh tranh c a các ngân hàng. D u hi u cho th y d ch v ngân hàng qua đin tho i di đ ng cĩ th phát tri n m nh trong tươ ng lai chính là vi c g n đây ngân hàngWells Fargo thơng báo r ng d ch v ngân hàng qua tín nh n là ti n ích ngân hàng s n cĩ dành cho m i khách hàng, ngay c đi v i các khách hàng khơng đă ng ký giao d ch tr c tuy n. Wells Fargo nĩi r ng theo nghiên c u c a h thì khi khách hàng mu n cĩ th ki m tra s d ư tài kho n c a h ngay c khi h đang trên đưng. Và vi d ch v ngân hàng qua tin nh n, khách hàng cĩ th ki m tra đưc s d ư tài kho n, các kho n thanh tốn th tín d ng hay là m t đim ATM g n nh t trên đưng đi c a h . ðĩ là các d ch v ngân hàng qua tin nh n ph bi n nh t. Theo k t qu điu tra c a cơng ty nghiên c u ý ki n M th c hi n n ăm 2008, dù đa s ngân hàng l n đ u đưa ra d ch v ngân hàng đin t cung c p các d ch v tài chính – ngân hàng nh ư chuy n ti n, thanh tốn hĩa đơn, ki m tra tài kho n v i đin tho i di đ ng, nh ưng 89% khách hàng khơng s d ng đin tho i di đ ng đ th c hi n các giao d ch ki u này. Tuy nhiên, t l khách hàng tr s d ng d ch v này t ăng m nh, 21% đ i tưng trong đ tu i 18-34 s d ng d ch v ngân hàng đin t . Các chuyên gia d ki n t l này ti p t c t ăng m nh. Ti n ích c a các d ch v ngân hàng đin t là vưt tr i, đin tho i di đ ng cĩ th đưc s d ng nh ư th tín d ng, th ghi n , r t ti n l i cho khách hàng. Theo điu tra c a Gartner trên 3988 ng ưi Anh và M tr ưng thành v thái đ và hành vi liên quan đn d ch v đ u t ư và ngân hàng thì ph n l n nh ng ng ưi đưc kh o sát cĩ s d ng d ch v ngân hàng tr c tuy n. Các ngân hàng M hi n nay đu đã cung c p đ y đ các d ch v ngân hàng hi n đ i cho khách hàng.
 28. 22 Malaysia, áp d ng đin t hĩa trong l ĩnh v c ngân hàng t nh ng n ăm 70. Lĩnh v c áp d ng đin t hĩa đ u tiên Malaysia chính là máy ATM đưc đưa vào s d ng t n ăm 1981. Và cu i cùng là vào ngày 01/06/2000, Ngân hàng Trung ươ ng Malaysia b t đèn xanh cho các ngân hàng trong n ưc Cung c p d ch v Internetbanking. Nh nh ng phát tri n trong mơi tr ưng kinh doanh thúc đ y các đnh ch tài chính xem xét l i chi n l ưc marketing c a mình h ưng đ n m i quan h lâu dài, ch t ch v i khách hàng. M i quan h này là tiêu chu n quan tr ng trong vi c l a ch n các ngân hàng. Vi c cung c p d ch v internetbanking đã giúp các ngân hàng Malaysia b ưc nh ng b ưc ti n r t xa trong chinh ph c khách hàng, m r ng đ i t ưng s d ng d ch v ngân hàng. Do v y, vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i s là y u t c nh tranh hàng đu gi a các ngân hàng. Vì trong th k cơng ngh s nh ư hi n nay, th i gian ngày càng quý giá, con ng ưi ngày càng yêu chu ng cơng ngh cao và đu mu n ti t ki m th i gian; nên d ch v ngân hàng hi n đ i qua internet, đin tho i là y u t quan tr ng đ thu hút khách hàng s d ng d ch v ngân hàng. 1.5.2 Bài h c kinh nghi m v cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i Vi t Nam: ð cĩ th phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam, tr ưc h t chúng ta c n ph i nâng c p n n t ng cho cơng ngh hi n đ i mt cách đ ng b . Các ngân hàng đu c n cĩ ngân hàng lõi (corebanking). Cn ph i t o ni m tin cho khách hàng, ph c v các yêu c u c a khách hàng mt cách chu đáo nh t. Hi n nay, nh t là sau kh ng ho ng tồn c u vào n ăm 2008, ni m tin c a khách hàng gi m m nh. Do v y c n ph i t o d ng ni m tin c a khách hàng đ t đĩ là n n t ng v ng ch c đ phát tri n d ch v ngân hàng nĩi chung và dch v ngân hàng hi n đ i nĩi riêng. Uy tín c a ngân hàng là y u t r t quan tr ng đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i. Các khi u n i c a khách hàng v các d ch v ATM hi n nay c n ph i đưc gi i quy t r t ráo đ khơng làm m t ni m tin c a khách hàng. Nh t là hi n nay, m c dù đã liên k t tồn b h th ng ATM c a các
 29. 23 ngân hàng trong n ưc, tuy nhiên khách hàng v n th ưng b nu t th hay b tr ti n trong tài kho n, mà th i gian gi i quy t nh ng tr ưng h p s c x y ra khi giao dch khác h th ng th ưng r t dài (kho ng 1 tháng), gây nhi u phi n hà cho khách hàng. Các giao d ch đin t r t ti n l i cho c khách hàng l n ngân hàng, do v y ngân hàng c n ph i ngày càng nâng c p h th ng ngân hàng lõi, c p nh t cơng ngh ti n b đ cĩ th đáp ng yêu c u ngày càng cao c a khách hàng, khơng đánh m t lưng khách hàng ti m n ăng vì lý do cơng ngh l c h u hay cung cách ph c v cịn theo ki u “xin cho”. Các ngân hàng th ươ ng m i c n ch đ ng ti p xúc v i khách hàng đ cĩ th n m b t k p th i, đ y đ nhu c u c a khách hàng đ cĩ th th a mãn tt nh t các nhu c u c a khách hàng. Nh t là khi đã gia nh p WTO, các ngân hàng nưc ngồi v i nhi u n ăm kinh nghi m h ơn trong qu n tr r i ro, trong ng d ng cơng ngh , trong ti p th khách hàng, nh t là các nghi p v ngân hàng bán l . Trong phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i Vi t Nam, c n ph i chú tr ng đn các đ i t ưng khách hàng là thanh niên th tr vì đĩ chính là khách hàng ti m năng quan tr ng. Vì đi t ưng khách hàng này r t thích s d ng cơng ngh cao, thích s d ng internet c ũng nh ư các ti n ích mà cơng ngh hi n đ i mang l i. Hi n nay, đa s các ngân hàng ch th c s quan tâm đ n vi c đ m bo an tồn tín d ng, an tồn thanh kho n, nh ưng l i ch ưa quan tâm đúng m c đ n nh ng nhu c u thi t th c c a khách hàng. Ngồi ra, các s n ph m d ch v ngân hàng c a chúng ta c ũng ch ưa đưc đa d ng, ch ưa đáp ng đưc yêu c u ngày càng đa d ng và ngày càng cao c a khách hàng. Khi tr thành thành viên c a WTO chúng ta cam k t m r ng th tr ưng tài chính ngân hàng cho c các ngân hàng n ưc ngồi. Do đĩ c nh tranh s tr nên gay gt, nh t là trong l ĩnh v c ngân hàng bán l . Do đĩ, c n phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i đ đa d ng hĩa s n ph m d ch v ngân hàng nâng cao n ăng l c c nh tranh, mang l i thêm ngu n l i nhu n phi tín d ng cho ngân hàng.
 30. 24 KT LU N CH ƯƠ NG 1 Ch ươ ng 1 c a lu n v ăn tìm hi u lý thuy t v d ch v ngân hàng hi n đ i, n n tng đ phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i. ð ng th i, tìm hi u v bài h c kinh nghi m c a m t s n ưc trong phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i, các d ch v ngân hàng hi n đ i ch y u làm c ơ s đ đánh giá và đư a ra gi i pháp phát tri n dch v ngân hàng hi n đ i trong nh ng ch ươ ng ti p theo.
 31. 25 CH ƯƠ NG 2: TH C TR NG D CH V NGÂN HÀNG HI N ð I T I VIETINBANK 2.1 Th c tr ng phát tri n d ch v NH hi n đ i t i VN 2.1.1 Cơ s pháp lý: - Ngh đ nh 64/2001/N ð-CP v ho t đ ng thanh tốn qua t ch c cung ng dch v thanh tốn là c ơ s cho các h ưng d n nghi p v thanh tốn trong các t ch c cung ng d ch v thanh tốn, đ m b o cho các ho t đ ng thanh tốn an tồn, nhanh chĩng, hi u qu . - Lu t giao d ch đin t 51/2005/QH11 và các h ưng d n v giao d ch đin t trong ho t đ ng tài chính ngân hàng, th ươ ng m i - Ngh đ nh 57/2006/N ð-CP v th ươ ng m i đin t . M c tiêu c a Chính ph là thúc đy các ph ươ ng ti n thanh tốn khơng dùng ti n m t. Tháng 12/2006, Th tưng thơng qua quy t đ nh 291/2006/Q ð-TTg đã phê duy t “ ð án thanh tốn khơng dùng ti n mt giai đon 2006 – 2010 và đnh h ưng đ n n ăm 2020” do Ngân hàng Nhà n ưc ch trì ph i h p cùng các b ngành xây d ng. Chính ph ban hành ngh đ nh 162/2006/N ð-CP v thanh tốn b ng ti n m t và Ngân hàng Nhà n ưc ban hành Thơng t ư 01/2007/TT-NHNN h ưng d n th c hi n ðiu 4 và ðiu 7 c a Ngh đ nh 161 đ tri n khai đ án. - Ngày 15/05/2007, Th ng đ c Ngân hàng Nhà n ưc ban hành Quy t đ nh 20/2007/Q ð-NHNN v quy ch phát hành, thanh tốn, s d ng và cung c p d ch v h tr ho t đ ng th ngân hàng thay th quy t đ nh 371/1999/Q ð-NHNN v Quy ch phát hành, thanh tốn và s d ng th ngân hàng. - Th t ưng ban hành ch th 20/2007/CT-TTg ngày 24/08/2007 v vi c tr lươ ng qua tài kho n cho các đ i t ưng h ưng l ươ ng t ngân sách Nhà n ưc. T ngày 01/01/2008 th c hi n tr l ươ ng qua tài kho n cho các cơng ch c làm vi c t i Hà N i, thành ph H Chí Minh và m t s t nh thành l n; t 01/01/2009 th c hi n tr l ươ ng qua tài kho n trên ph m vi c n ưc. Thơng qua đu m i là Ngân hàng Nhà n ưc, Chính ph khơng ng ng xây dng và cng c c ơ s pháp lý cho ho t đ ng thanh tốn qua ngân hàng, nh đĩ các
 32. 26 t ch c cung ng d ch v thanh tốn cung ng s n ph m thanh tốn đưc an tồn, thu n ti n, đ m b o hi u qu kinh doanh. ðĩ c ũng chính là nhân t quan tr ng đ thúc đy kinh t phát trin trong xu h ưng tồn c u hĩa. Nh các c ơ s pháp lý ngày càng đưc hồn thi n mà các Ngân hàng th ươ ng m i cĩ th ch đ ng cung ng cho th tr ưng nh ng s n ph m d ch v thanh tốn hi n đ i, đa d ng, rút ng n th i gian thanh tốn, phù h p v i các quy đ nh c a các điu ưc qu c t áp d ng trong ho t đ ng thanh tốn qu c t . 2.1.2 Các t ch c cung ng d ch v ngân hàng hi n đ i: 2.1.2.1 Các ngân hàng th ươ ng m i: Hi n nay, các ngân hàng th ươ ng m i r t linh đ ng đưa ra th tr ưng nh ng sn ph m d ch v đáp ng yêu c u c a khách hàng cá nhân nh ư: ti t ki m (ch ng ch ti n g i, ti t ki m b c thang theo th i gian, ti t ki m b c thang theo s d ư, ti t ki m rút g c linh ho t, ti t ki m tích l ũy ), th (th ATM, th tín d ng, th ghi n , th liên k t ), cho vay tiêu dùng (cho vay mua nhà, xe, vay du h c, vay s a ch a nhà ), s n ph m ngân hàng đin t (internet banking, home banking, SMS banking, mobile banking ). Các ngân hàng n ưc ngồi cĩ ưu th c nh tranh v v n, cơng ngh , kinh nghi m, ti ng t ăm, uy tín trong vi c phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i. ðc bi t là v i m ng l ưi r ng kh p tồn c u, cĩ uy tín, các ngân hàng n ưc ngồi cĩ ti n đ vng ch c cho vi c gia nh p vào th tr ưng cung c p d ch v ngân hàng hi n đ i và phát tri n t t. Tuy nhiên, các ngân hàng th ươ ng m i c ph n Vi t Nam c ũng r t nh y bén trong vi c đa d ng hĩa các s n ph m d ch v , đáp ng yêu c u ca các khách hàng. C nh tranh c ũng là y u t thúc đ y các ngân hàng th ươ ng m i c ph n ci ti n cơng ngh , nâng cao n ăng l c qu n lý, qu n tr t t h ơn, cùng v i s am hi u tt h ơn v th tr ưng trong n ưc s giúp cho các ngân hàng TMCP cĩ th c nh tranh đưc v i các ngân hàng n ưc ngồi. Nhìn chung, các d ch v ngân hàng hi n nay đa d ng, phong phú, th ưng xuyên đưc c i ti n c v ch t l n l ưng đáp ng các yêu c u ngày càng cao c a khách hàng, phù h p v i xu h ưng h i nh p qu c t , đáp ng yêu c u phát tri n
 33. 27 kinh t . Bên cnh đĩ, s canh tranh trong l ĩnh v c ngân hàng s ngày càng gay g t, khơng nh ng gi a các ngân hàng n ưc ngồi mà c gi a các ngân hàng trong n ưc. Nh ưng cnh tranh s là nhân t cn thi t đ thúc đy các ngân hàng nâng cao n ăng lc qu n lý, qu n tr r i ro, nâng c p h th ng m ng, duy trì m t h th ng m ng l ưi tt. 2.1.2.2 Các cơng ty cung ng d ch v thanh tốn khơng dùng ti n m t: Các d ch v thanh tốn tr c tuy n, cung ng d ch v thanh tốn c a ngân hàng đưc th c hi n thành cơng là nh cĩ s h p tác t t v i các nhà cung ng d ch v k t n i nh ư Paynet, VinaPay, VietPay Các đơ n v này làm trung gian k t n i và x lý thơng tin gi a các t ch c cung ng d ch v đang c n phát tri n m ng l ưi thanh tốn đin t đ n ng ưi tiêu dùng. 2.1.3 Các d ch v ngân hàng hi n cĩ: Cùng v i s phát tri n và h i nh p c a n n kinh t Vi t Nam, ngành Ngân hàng c ũng phát tri n d ch v ngân hàng c v ch t l n v l ưng. Ch t l ưng ho t đng kinh doanh ngân hàng ngày càng cao. C ơ s v t ch t c a ngân hàng ngày càng nâng c p và hi n đ i, ng d ng cơng ngh thơng tin ngày càng sâu r ng. Cùng vi s h i nh p chúng ta cĩ d p ti p xúc, h c h i kinh nghi m c a các n ưc phát tri n đ m r ng d ch v ngân hàng. Ho t đ ng c a các ngân hàng ngày càng chuyên nghi p và cĩ uy tín l n h ơn c trong n ưc và qu c t . ðáng chú ý nh t là s phát tri n c a d ch v ngân hàng đin t , d ch v ngân hàng tr c tuy n v i nhi u ti n ích h ơn. ðc bi t là khách hàng cĩ th m tài kho n mt n ơi nh ưng giao d ch nhi u n ơi (trong cùng m t h th ng ngân hàng) trên tồn qu c. Các d ch v thanh tốn ti p t c duy trì xu h ưng gia t ăng. D ch v th phát tri n m nh, đn nay h u h t các ngân hàng đã tri n khai phát hành th thanh tốn. Hi n nay cĩ kho ng 120 lo i th ngân hàng đã phát hành, trong đĩ cĩ 71 lo i th ni đ a, 41 lo i th qu c t , 73 loi th ghi n , 44 lo i th tín d ng và 3 lo i th tr tr ưc. Các ngân hàng khơng ng ng đ u t ư h t ng k thu t ph c v cho cơng ngh th . Th tr ưng d ch v th ngày càng phát tri n sơi đ ng v i s tham gia c a các
 34. 28 nhà cung ng d ch v h tr ho t đ ng d ch v ngân hàng đin t . M c tiêu phát hành th đ n cu i n ăm 2020 đt 30 tri u th , 95% các trung tâm th ươ ng m i, nhà hàng, khách s n, siêu th l p đ t thi t b ch p nh n th . T ng s các d ch v th hi n nay là 15, các liên minh th đã k t n i v i nhau, th c a m t ngân hàng đã cĩ th giao d ch t i t t c các máy ATM c a các ngân hàng khác. Bên c nh đĩ, các s n ph m d ch v ngân hàng bán l ngày càng đưc quan tâm v i s n ph m d ch v đa d ng, hi n đ i. Nhi u ti n ích c a s n ph m d ch v ngân hàng bán l đã đưc khai thác áp d ng cho tồn b s n ph m chuy n ti n, ti n gi, ti n vay, đu t ư dài h n vào các gi y t cĩ giá, các nghi p v ngo i h i nh ư: hp đ ng giao ngay, h p đ ng t ươ ng lai, h p đ ng quy n ch n, h p đ ng hốn đ i ðây là nh ng s n ph m d ch v hi n đ i an tồn và mang l i hi u qu trong kinh doanh. 2.1.4 Vn đ an tồn b o m t h th ng: Vn đ an ninh m ng là v n đ cn đưc quan tâm hàng đu trong vi c phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i. Nhi u l h ng an ninh b các hacker phát hi n, cĩ nhi u hình th c t n cơng và cĩ r t nhi u cu c t n cơng thành cơng. An ninh mng trong l ĩnh v c tài chính ngân hàng là v n đ cp thi t trong xu h ưng hi n đ i hĩa ngân hàng. Ti Vi t Nam, b n t i ph m mĩc n i v i các hacker n ưc ngồi mua thơng tin b đánh c p v các th tín d ng qu c t và l a đ o thơng qua hình th c mua vé máy bay qua m ng b ng các th tín d ng cĩ ngu n g c b t h p pháp; sau đĩ bán các vé này ra th tr ưng. H u h t các chuyên gia m ng đ u đánh giá h th ng cơng ngh thơng tin trong l ĩnh v c ngân hàng là y u. Các hình th c l a đ o tr c tuy n ph bi n trên th gi i đ u đã xu t hi n Vi t Nam nh ư: • La đ o qua di n đàn trên m ng. • La đo qua email, đ c bi t là l a đ o trúng th ưng s x . • La đ o qua tin nh n t các t ng đài t đ ng. • Ăn c p thơng tin và làm gi th tín d ng.
 35. 29 2.2 Th c tr ng phát tri n d ch v NH hi n đ i t i VietinBank 2.2.1 Ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank t 2008 – 2010 Bng 2.1: K t qu kinh doanh c a VietinBank giai đon 2008 – 2010 Ch tiêu 2008 2009 2010 Tc đ t ăng tr ưng (%) 2009/2008 2010/2009 Ngu n v n 151.366 220.591 320.000 45,7 45 (t đ) Trong đĩ huy 121.634 148.530 180.000 22,1 21 đng Dư n tín 120.752 163.170 200.000 35,1 22,5 dng (t đ) Thanh tốn 11,27 12,1 13 7,3 7,4 qu c t (t USD) Phát hành th 2,3 tri u 3 tri u 5 tri u 30,4 66,7 (th ) Th tín 3.905 9.500 20.000 143 111 dng(th ) Thu lãi rịng 7.189 4.450 11.096 -38,1 149 (t đ) Trong đĩ thu 438 387 1.400 -11,6 262 dch v rịng (t đ) Li nhu n (t 1.804 1.273 4.000 -29,4 314 đ) (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank)
 36. 30 Nhìn chung, trong giai đon t 2008 – 2010, h u h t các m t ho t đ ng c a VietinBank đu t ăng tr ưng khá, t o ti n đ cho s t ăng tr ưng trong nh ng n ăm ti p theo. ðin hình, n ăm 2010 d ư n t ăng 22,5% so v i n ăm tr ưc, ngu n v n t ăng 45% so v i n ăm 2009. ðĩ chính là tín hi u t t cho s đ ng v ng c a VietinBank sau c ơn kh ng ho ng tín dng M lan sang t n châu Âu. ð c bi t, cu i n ăm 2008, th tr ưng tài chính c ũng nh ư th tr ưng ch ng khốn ch ng ki n s ho ng lo n, hàng lo t ngân hàng tên tu i s p đ, các cơng ty l n trên th gi i ph i l n l ưt đĩng ca hay sát nh p. Tuy nhiên, VietinBank v n cĩ s t ăng tr ưng t t, m t dù l i nhu n gi m g n 30% so v i n ăm tr ưc m t ph n là do chi phí v n t ăng cao khi cĩ mt s khách hàng g i ti n lãi su t cao (lên đn 17 – 18%), k ỳ h n dài (12 tháng) vào giai đon cu i n ăm 2008. Tuy nhiên, ch s ROA (t su t l i nhu n trên t ng tài s n) c a VietinBank vào cu i n ăm 2010 là 1,54 v n cho th y k t qu kinh doanh tt. Ch tiêu th c ũng cĩ s t ăng tr ưng r t t t trong n ăm 2010 t 3 tri u th vào cu i n ăm 2009 t ăng lên 5 tri u th vào cu i n ăm 2010. Hi n nay, các NHTMCP trong n ưc đang đ y m nh d ch v ngân hàng bán l và chinh ph c đưc ng ưi tiêu dùng là các cá nhân trong n ưc v i ch t l ưng dch v , s linh ho t và m m d o h ơn h n các NHTMCP Nhà n ưc, đin hình là huy đng v n cĩ t c đ t ăng tr ưng cao, cá bi t nh ư Sacombank cĩ m c t ăng tr ưng ngu n v n trong n ăm 2007 là trên 100%. Bên c nh đĩ, các ngân hàng th ươ ng m i c ph n khác c ũng chú tr ng đ n chính sách khách hàng, liên t c đưa ra các s n ph m m i đ chi m l ĩnh th tr ưng và thu hút khách hàng. Các ngân hàng liên doanh, ngân hàng n ưc ngồi c ũng đang t n cơng m nh vào th tr ưng Vi t Nam v i chi n l ưc dài hn nh m khai thác ti m n ăng c a th tr ưng, nh t là khi Vi t Nam m c a hồn tồn th tr ưng tài chính vào n ăm 2010 theo cam k t gia nh p WTO. Trong các n ăm ti p theo, đ gi v ng t c đ t ăng tr ưng và phát tri n bn v ng, VietinBank c n ph i n l c h ơn n a nh m duy trì các m ng kinh doanh truy n th ng nh ư huy đng v n, c p tín d ng, thanh tốn qu c t đ ng th i t ăng cưng m r ng các d ch v ngân hàng hi n đ i. ðĩ là xu h ưng t t y u c a phát tri n kinh doanh ngân hàng trong th i đ i hi n nay.
 37. 31 2.2.2 Quá trình ng d ng cơng ngh thơng tin t i VietinBank Năm 2004 VietinBank khánh thành d án hi n đ i hĩa ngân hàng và h th ng thanh tốn v i nhi u ti n ích, đáp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. Vi ph n m m ch ươ ng trình c a SilverLake (SVL). ðây là ch ươ ng trình d a trên thi t k c a M và đưc điu ch nh l i cho phù h p v i đ c đim c a ngân hàng Vi t Nam. Ch ươ ng trình đưc xây d ng trên c ơ s qu n lý d li u t p trung t i tr s chính VietinBank và k t n i tr c tuy n tồn h th ng. V i h th ng giao d ch k t ni tr c tuy n t o điu ki n đ cĩ th ph c v khách hàng v i các d ch v nh ư: giao dch liên chi nhánh, m tài kho n m t n ơi, giao d ch nhi u n ơi, d ch v Vietinbank At Home, Internet Banking, SMS banking. Các đc tính c a h th ng giao d ch d a trên ph n m m Silver Lake: - Cung c p nhi u gi i pháp l a ch n thơng minh, giúp VietinBank cĩ th phát tri n s n ph m d ch v m i thu n l i. - Tính linh ho t cao: kh n ăng t ươ ng thích khi m rng và phát tri n h th ng VietinBank. - Kh n ăng tích h p cao v i nhi u h th ng khác nh ư: Visa, MasterCard, IBPS, SWIFT Nh ng d ch v m i đưc ng d ng trên SilverLake: - ðáp ng nhi u yêu c u c a khách hàng t i 1 qu y, ti t ki m th i gian giao d ch cho khách hàng. - Qu n lý v n t đ ng: giúp cho khách hàng đu t ư v n hi u qu . - Chuy n ti n t đ ng. - Tr l ươ ng t đ ng. - Ho t đ ng tr c tuy n: cho phép khách hàng m tài kho n m t n ơi giao dch nhi u n ơi. Giao d ch c a khách hàng s đưc c p nh t t c th i trên tồn h th ng. C ũng nh tính n ăng này mà vi c cung c p m t d ch v m i cho khách hàng h t s c ti n l i nh ư d ch v Internet Banking, SMS banking. - Cung c p thơng tin nhanh chĩng, chính xác
 38. 32 Vi n n t ng cơng ngh hi n đ i, VietinBank cĩ đ điu ki n đ phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i. 2.3 Các doanh s d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank 2.3.1 Tình tr ng thu nh p t d ch v c a VietinBank Bng 2.2: Tình hình thu nh p c a VietinBank giai đon 2008-2010 ðơ n v tính: t VND T l T l T l Tc đ t ăng tr ưng Năm 2008 2009 2010 % % % 2009/2008 2010/2009 Thu nh p t 7.189 94 4.450 92 11.096 89 62 149 lãi Thu phí 438 6 387 8 1.400 11 88 262 dch v (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank) Nhìn chung, ngu n thu nh p t lãi c a VietinBank chi m t 89 đn 94% (t năm 2008 – 2010). Phí d ch v chi m t tr ng cịn th p trong t ng thu nh p, ch kho n 6 – 11%, nh ưng đây là ngu n thu cĩ tính ch t n đ nh, r i ro th p và cĩ t ăng tr ưng t t, t 88% trong n ăm 2009 so v i 2008 cho đn 262% trong n ăm 2010 so vi 2009. Ngu n thu d ch v ít b nh h ưng b i các yu t bên ngồi nh ư t giá hay lãi su t.
 39. 33 Bi u đ 2.1: Tình hình thu nh p c a VietinBank t 2008 - 2010 12000 10000 8000 ng Thu nh ập t ừ lãi 6000 đ Thu phí d ịch v ụ t 4000 2000 0 2008 2009 2010 Năm Tăng tr ưng h ng n ăm c a thu nh p t lãi là t 62 – 149%, trong đĩ thu phí dch v t ăng tr ưng h ng n ăm t 88 – 262%. S chênh l ch r t l n gi a thu nh p t lãi và thu nh p t d ch v là do kinh doanh v n. Trong giai đon n n kinh t Vi t Nam và n n kinh t th gi i cĩ nhi u bi n đ ng, ngu n thu nh p lãi t ho t đ ng tín dng c a ngân hàng b nh h ưng r t l n và ti m n nhi u r i ro. ð n đ nh ngu n thu nh p c a ngân hàng, VietinBank c n đ y m nh các ho t đ ng d ch v c a ngân hàng, đc bi t là d ch v ngân hàng hi n đ i đ thu hút khách hàng, nh t là gi i tr ; đ y m nh thu phí d ch v cho VietinBank. 2.3.2 So sánh các d ch v ngân hàng hi n đ i c a VietinBank và các ngân hàng khác. Vi s phát tri n m nh m c a cơng ngh thơng tin và k thu t s , các s n ph m d ch v ngân hàng ngày càng đa d ng và đưc hi n đ i hĩa, t đĩ các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i, nhi u ti n ích ra đ i nh m đáp ng nhu c u ngày càng cao và đa d ng c a các khách hàng. Hi n t i, Vi t Nam cĩ nhi u ngân hàng tri n khai các d ch v ngân hàng đin t , trong đĩ đáng chú ý là Vietcombank, HSBC, ACB, Techcombank Nhìn chung, VietinBank đã cĩ b ưc phát tri n r t l n trong cung ng các dch v ngân hàng hi n đ i đ n khách hàng nh ư VietinBank At Home, SMS
 40. 34 banking. Nh vào uy tín và s n l c v ưt b c c a VietinBank mà khách hàng đã bi t đ n và s d ng các d ch v ngân hàng hi n đ i này. Hi n nay, vi c d ch v cài đt và h tr các d ch v này t i VietinBank là mi n phí cho khách hàng. Bên c nh đĩ, các ngân hàng khác c ũng tri n khai các d ch v ngân hàng đin t. V i vi c áp d ng cơng ngh cao, qu ng bá v i quy mơ l n các ngân hàng này s tr thành đi th c nh tranh c a VietinBank. VietinBank VCB ACB HSBC Internet   Banking ðiu ki n s Cĩ m tài Cĩ m tài Cĩ m tài Cĩ m tài dng kho n t i NH kho n t i NH kho n t i NH kho n t i NH Ch c n ăng Tra c u thơng Tra c u thơng Tra c u thơng Tra c u thơng tin tin tin tin Thanh tốn Phí s d ng Mi n phí Mi n phí Mi n phí Mi n phí E- Banking  ðiu ki n s KH VIP KH VIP KH VIP dng Ch c n ăng Tra c u thơng Tra c u thơng Tra c u thơng tin tin tin Thanh tốn Thanh tốn Thanh tốn Phí s d ng Mi n phí Mi n phí Mi n phí Mobile   Banking Phone   Banking (Ngu n: T ng h p c a tác gi )
 41. 35 VietinBank c n t ăng c ưng h tr và ti p th các doanh nghi p nh và v a s dng d ch v ngân hàng đin t (VietinBank At Home). Các doanh nghi p v a và nh chi m t tr ng l n trong n n kinh t , do v y VietinBank c n thu hút l ưng khách hàng này v giao d ch và s d ng d ch v đ t ăng phí thu nh p và phát tri n dch v . 2.3.3 Th c tr ng d ch v thanh tốn t i VietinBank: 2.3.3.1 Th c tr ng d ch v thanh tốn n i đ a Bng 2.3: Doanh s thanh tốn n i đ a c a VietinBank n ăm 2008 – 2010 Tăng tr ưng (%) Ch tiêu 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Doanh s (ngàn t 2800 3700 4500 32 21 VND) S l ưng giao d ch 6,2 9 12 45 33 (tri u) (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank) Bi u đ 2.2: Doanh s thanh tốn n i đ a 5000 4500 4000 3500 3000 VND 2500 Doanh s ố 2000 Ngàn t Ngàn 1500 1000 500 0 2008 2009 2010 Năm Doanh s thanh tốn c a VietinBank t ăng tr ưng đu qua h ng n ăm t n ăm 2008 – 2010, m i n ăm đ u t ăng trên 20% so v i n ăm tr ưc. ðây là tín hi u t t cho vi c phát tri n d ch v ngân hàng bán l , đ c bi t là khi s lưng giao d ch t ăng đ t bi n (n ăm 2009 t ăng 45% so v i n ăm 2008). ðây là tín hi u t t cho th y
 42. 36 VietinBank ngày càng phát tri n v ng m nh, nâng cao uy tín và s c c nh tranh trên th tr ưng tài chính trong n ưc. Doanh s thanh tốn t ăng m nh, đ c bi t là d ch v thanh tốn đin t liên ngân hàng IBPS đã d n d n thay th thanh tốn bù tr qua ngân hàng Nhà n ưc. D n d n đã cĩ m t s ngân hàng trong n ưc ng ng tham gia thanh tốn bù tr nh ư Sacombank, VP Bank và trên đa bàn Thành ph H i phịng đã ng ng thanh tốn bù tr . T i VietinBank kênh thanh tốn ch y u là qua IBPS và thanh tốn song ph ươ ng. VietinBank đã tri n khai thành cơng d ch v thu h Ngân sách bao g m thu n i đ a và thu xu t nh p kh u. 2.3.3.2 Th c tr ng d ch v thanh tốn qu c t Bng 2.4: Doanh s thanh tốn qu c t c a VietinBank t 2008 – 2010 ðơ n v tính: t USD Ch tiêu Tăng tr ưng (%) 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Doanh s TTQT 11,27 12,1 13,1 7 8 Thanh tốn XK 4,25 4,5 4,7 59 4 Thanh tốn NK 7,02 7,6 8,4 8 11 (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank) Vi t Nam sau khi h i nh p kinh t th gi i cùng v i vi c gia nh p WTO thì xu h ưng hi n nay c a chúng ta là luơn trong tình tr ng nh p siêu. Và VietinBank cũng cùng chung xu h ưng đĩ, doanh s tài tr th ương m i cho xu t kh u bao gi cũng th p h ơn nh p kh u. ð c bi t trong n ăm 2008, doanh s tài tr cho nh p kh u tăng m nh đn 85% so v i n ăm 2007. Thanh tốn xu t kh u g p nhi u b t l i, đ c bi t trong cu i n ăm 2008 giá c m t s m t hàng xu t kh u trên th tr ưng th gi i gi m m nh. Tuy nhiên, doanh s tài tr cho xu t kh u c a VietinBank n ăm 2009 tăng m nh so v i n ăm tr ưc, t ăng đ n 59%. ðĩ là nh VietinBank nâng cao v th cnh tranh c a mình trong l ĩnh v c tài tr th ươ ng m i. VietinBank đã hồn thành vi c t p trung t t c các giao d ch thanh tốn qu c t c a h th ng v x lý t i S giao d ch theo mơ hình m i. Cùng v i vi c áp d ng chính sách lãi su t, phí d ch v hp lý doanh s thanh tốn xu t nh p kh u đã đưc t ăng lên. Trong n ăm 2009
 43. 37 doanh s tài tr xu t kh u là 4,5 tri u USD chi m 8% th ph n tồn qu c. Doanh s bo lãnh đt 750 tri u USD t ăng 53% so v i n ăm 2008. Doanh s tài tr nh p kh u năm 2009 là 7,6 tri u USD chi m 11% th ph n c n ưc. V th ph n tài tr th ươ ng mi n ăm 2009 t ăng so v i n ăm 2008. Trong n ăm 2008, VietinBank chi m 8% th ph n xu t kh u, 8,46% th ph n nh p kh u. Nh ưng đn n ăm 2009, th ph n xu t kh u v n là 8% trong khi th ph n nh p kh u đã là 11% th ph n c n ưc. ðĩ là m t bưc ti n r t đáng khích l đ i v i VietinBank. Bi u đ 2.4: Doanh s thanh tốn qu c t c a VietinBank t 2008 - 2010 14 12 10 XK 8 NK USD 6 T Doanh s ố TTQT 4 2 0 2008 2009 2010 Năm 2.3.4 Th c tr ng d ch v chi tr ki u h i ti VietinBank: Bng 2.5: Tình hình chi tr ki u h i c a VietinBank t 2008 – 2010 ðơ n v tính: Tri u USD Tc đ t ăng tr ưng (%) Ch tiêu 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Doanh s 900 920 1200 2 30 Th ph n 12 15 17 25 13 (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank) VietinBank đã thi t l p đưc nhi u kênh chuy n ti n ki u h i v Vi t Nam nh ư Western Union, Wells Fargo, Séc ngo i t , IME. ðc bi t là t các qu c gia cĩ nhi u ki u bào và lao đng Vi t Nam nh ư Malaysia, Hàn Qu c, ðài Loan, Trung
 44. 38 ðơng, M , Úc v i s n ph m chuy n ti n ki u h i tr c tuy n VietinBank eRemit. Vieitinbank c ũng đã ký h p đ ng tr c ti p và tr thành đi lý chính th c c a Western Union đy nhanh doanh s và l ưng ngo i t mua đưc t d ch v này r t ln. K t qu là th ph n c a VietinBank t ăng t 12% lên 17% v i doanh s là 1,2 t USD. Bi u đ 2.5: Tình hình chi tr ki u h i t i VietinBank t 2008 - 2010 1400 1200 1000 800 Doanh s ố u USD 600 Tri 400 200 0 2008 2009 2010 Năm 2.3.5 Th c tr ng d ch v th t i VietinBank: Bng 2.6: Tình hình kinh doanh th c a VietinBank t 2008 – 2010 Tc đ t ăng tr ưng (%) Ch tiêu 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 Th ATM (ngàn 2.300 3.000 4.000 30 33,3 th ) Th TDQT (ngàn 3,905 9,5 20 143 110 th ) Máy ATM (cái) 1.042 1.047 1.200 0,5 15 (Ngu n: T ng h p t báo cáo ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank) S l ưng th c a VietinBank t ăng r t m nh, t n ăm 2008 – 2010 t ăng gn gp đơi, t 2,3 tri u n ăm 2008 th lên h ơn 4 tri u th vào n ăm 2010 v i s d ư h ơn
 45. 39 2500 t đ ng và s d ng m ng l ưi 1.200 máy ATM c a VietinBank. Tri n khai thành cơng d ch v thanh tốn th JCB và cung c p d ch v thanh tốn phí c u đưng t đ ng qua th ATM vào n ăm 2010. Th tín d ng qu c t c ũng cĩ s t ăng tr ưng m nh, t ch ưa đy 4.000 th vào n ăm 2008 đn n ăm 2010 đã phát hành đưc 20.000 th . Tuy nhiên, c n đ y mnh phát tri n d ch v này h ơn n a. T p trung vào các doanh nghi p chi l ươ ng qua VietinBank đ ti p th m th tín d ng nh m gia t ăng s th c ũng nh ư doanh s thanh tốn. 2.3.6 Th c tr ng d ch v ngân hàng đin t : 2.3.6.1 Ví đin t : ð đa d ng hĩa và hi n đ i hố các ph ươ ng th c thanh tốn theo k p s phát tri n c a th ươ ng m i đin t , VietinBank đã ph i h p v i cơng ty C ph n Gi i pháp Thanh tốn Vi t Nam- VNPAY, M-Service tri n khai thành cơng d ch v Ví đin t VnMart, M-Money. Là m t tài kho n đin t , cĩ ch c n ăng nh ư là m t “ví ti n” trong th gi i s : Mng Internet và các m ng di đ ng , cho phép ng ưi dùng cĩ th giao d ch, mua bán, trao đi t i các trang web Th ươ ng m i đin t , các m ng liên k t c a VnMart, M-Service m t cách ti n l i nh t và an tồn nh t. Vi c ra đ i ví đin t VnMart s t o điu ki n thun l i cho các ch th E- Partner cĩ thêm kênh thanh tốn tr c tuy n vơ cùng thu n ti n, đ ng th i t o điu ki n thu n l i cho hàng ngàn doanh nghi p cĩ c ơ h i ti p c n các đ i t ưng khách hàng đy ti m n ăng trên th tr ưng. Vi d ch v này, b t k ỳ khách hàng nào là ch th E-Partner c a VietinBank cũng cĩ th đă ng ký s d ng ví đin t VnMart, M-Money đ mua s m, chi tiêu nh ng kho n v a và nh thơng qua internet. Ch th E-Partner cĩ th n p ti n t tài kho n th ATM c a mình sang Ví đin t VnMart, M-Money thơng qua d ch v VnTopup m t cách đơn gi n, nhanh chĩng sau khi đă ng ký d ch v l n đ u t i qu y giao d ch hay t i h th ng ATM c a VietinBank trên tồn qu c.
 46. 40 Vi c tri n khai thành cơng d ch v ví đin t s m ra cho th tr ưng thanh tốn tr c tuy n trên internet m t t ươ ng lai phát tri n m nh m v n đã đưc r t nhi u ng ưi quan tâm, mong đ i và t o điu ki n cho các doanh nghi p ti p c n v i h ơn 3 tri u th E-Partner VietinBank. Khách hàng cĩ th s d ng d ch v Ví đin t t i b t k ỳ n ơi nào cĩ internet. Vi VnMart, khách hàng s đưc h tr 24h/ngày và 7 ngày/tu n. Ví đin t cịn giúp khách hàng tránh th t thốt ti n b c và gi m thi u th i gian, chi phí c ũng nh ư ki m sốt đưc các kho n chi tiêu m t cách hi u qu nh t. 2.3.6.2 Internet Banking Nhi u ngân hàng đã tri n khai d ch v Internet Banking, s l ưng giao d ch năm 2007 là 18 tri u, n ăm 2008 là 22 tri u giao d ch. VIBank tri n khai nhi u gĩi sn ph m nh ư: chuy n ti n, chuy n ti n theo k ho ch đ nh s n, m LC, đ ngh gi i ngân ANZ, HSBC, CitiBank đã tri n khai các d ch v ngân hàng qua Internet. Internet banking đem l i nhi u ti n l i cho khách hàng nên cĩ th nâng cao v th c nh tranh cho VietinBank. Các d ch v ngân hàng tr c tuy n nh ư internet banking, SMS banking và thanh tốn hĩa đơ n qua ATM, thanh tốn hĩa đơ n t đ ng cung c p d ch v v i nhi u ti n ích cho khách hàng. V i d ch v internet banking, khách hàng cĩ th truy vn s d ư tài kho n, l ch s giao d ch. 2.3.6.3 VietinBank At Home Dch v VietinBank At Home (VBH) là m t kênh phân ph i s n ph m dch v c a Vietinbank, cho phép khách hàng th c hi n các giao d ch ngân hàng t i nhà, văn phịng, cơng ty, qua m ng Internet tồn c u mà khơng ph i đ n giao d ch tr c ti p t i tr s ngân hàng. ði t ưng s d ng d ch v này là các cơng ty cĩ t ư cách pháp nhân, cĩ m tài kho n t i VietinBank. Các ti n ích c a d ch v • Vn tin tài kho n: Cung c p tĩm t t và chi ti t các tài kho n ti n g i thanh tốn ( ca đơn v chính và đơ n v thành viên ) đă ng ký s d ng d ch v VBH.
 47. 41 • Lch s giao d ch : Cung c p và xu t d li u l ch s giao d ch ( Sao kê tài kho n) c a các tài kho n ti n g i thanh tốn ( ca đơn v chính và đơ n v thành viên ) đă ng ký s d ng d ch v VBH. • Lnh chi : Th c hi n giao d ch chuy n ti n b ng ch ng t đin t qua ch ươ ng trình VBH t i ngân hàng. • ðin tra sốt : G i yêu c u đ ngh ngân hàng đính chính, hi u ch nh m t ho c nhi u thơng tin c a L nh chi đã đưc g i thành cơng đn ngân hàng qua ch ươ ng trình VBH. • Các ti n ích khác : o Báo cáo/ Th ng kê giao d ch. o In ch ng t (b n g c và b n sao). o Tra c u/ tìm ki m giao d ch. o To và g i yêu c u h tr đ n ngân hàng Li ích s d ng d ch v • Giao d ch d dàng, thu n ti n t i m i n ơi, m i lúc mà khơng c n ph i đ n tr s ngân hàng. • Ti t ki m th i gian, chi phí đi l i. • Giám sát giao d ch và qu n lý tài kho n d dàng. • S d ng ch ng t đin t đưc b o m t b ng cơng ngh tiên ti n securID vi th RSA Token. 2.3.6.4 SMS Banking Là gĩi ti n ích và d ch v ng d ng các cơng ngh hi n đ i c a VietinBank, cho phép Quý khách th c hi n giao d ch, tra c u thơng tin tài kho n và đă ng ký nh n nh ng thơng tin m i nh t t ngân hàng qua đin tho i di đ ng c a mình. Bt c khi nào (24 gi trong ngày, 7 ngày trong tu n) d ch v SMS Banking c a VietinBank thơng qua t ng đài 8149 s cung c p cho Quý khách các ti n ích:V n tin s d ư tài kho n, sao kê chi ti t 5 giao d ch g n nh t, nh n thơng báo bi n đ ng s d ư tài kho n, chuy n kho n ATM trong h th ng VietinBank – SMS CK, tra c u t giá ngo i t , tra c u lãi su t ngân hàng, tra c u các thơng tin tr giúp.
 48. 42 Dch v SMS Banking ngày càng thu hút nhi u khách hàng s d ng. Trong năm 2008 s l ưng khách hàng đă ng ký s d ng là 35.000 thì đn n ăm 2009 con s này đã lên đn 87.000, t ăng 148%. T ng đài SMS Banking 8149 c a VietinBank đã tr nên quen thu c v i khách hàng và khách hàng r t hài lịng vi ti n ích này c a dch v ngân hàng. 2.3.6.5 VNTopup Dch v VnTopup là d ch v cho phép ch th E-Partner trích ti n t tài kho n ATM đ np ti n tr c ti p vào tài kho n đin tho i di đ ng tr tr ưc ca mình và thanh tốn c ưc cho thuê bao tr sau mà khơng c n dùng th cào hay mã s n p ti n. Vi c n p ti n đưc th c hi n hồn tồn đơ n gi n, an tồn và nhanh chĩng m i lúc, m i n ơi ch b ng m t tin nh n theo cú pháp quy đ nh và g i đ n s 8049 . Ch vài giây sau, tài kho n đin tho i c a khách hàng s đưc n p/thanh tốn s ti n theo yêu c u. Ngồi vi c cĩ th t n p/thanh tốn ti n cho thuê bao di đng c a chính mình, ch th E-Partner cịn cĩ th s d ng d ch v VnTopup đ np/thanh tốn ti n cho các thuê bao di đng khác c a các m ng vi n thơng khác nhau. Hi n nay, d ch v VnTopup đưc áp d ng cho t t c các thuê bao tr tr ưc ca các m ng vi n thơng di đ ng hi n cĩ t i Vi t Nam: Vinaphone, Mobifone, Viettel, S-fone, EVNTelecom, Beeline và Vietnammobile. ði v i vi c thanh tốn c ưc cho thuê bao di đng tr sau, hi n ti, d ch v VnTopup áp d ng cho các mng Viettel và Mobifone. ð cĩ th s d ng đưc d ch v VnTopup, khách hàng c n cĩ th ATM c a VietinBank và ph i đă ng ký s d ng d ch v t i VietinBank. Cĩ th đă ng ký t i b t kỳ Phịng/ ðim giao d ch ho c máy ATM nào c a VietinBank trên tồn qu c và vi c đă ng ký ch c n th c hi n m t l n duy nh t. 2.3.6.6 Mobile Banking Mobile Banking là ng d ng đưc cài đt vào đin tho i di đ ng c a khách hàng, theo đĩ ch tài kho n cĩ th chuy n ti n trong n i b c a VietinBank, thanh tốn hĩa đơ n. Chuy n kho n trên ng d ng Mobile Banking s h n ch nh ng tr
 49. 43 ng i v khơng gian, th i gian trong các giao d ch ph bi n t i qu y giao d ch ho c qua ATM nh ư hi n nay. Mt ưu đim n i b t c a gi i pháp VietinBank - Mobile Banking là khách hàng cĩ th cài đt đưc trên h u h t các thi t b di đ ng h tr Java, giao ti p đơn gi n qua h th ng menu d s d ng mà khơng c n ph i nh cú pháp tin nh n. T 29/01/2010 , VietinBank chính th c tri n khai kênh đă ng ký tr c tuy n. Thay vì ph i tr c ti p đn qu y giao d ch c a Ngân hàng, khách hàng cĩ th đă ng ký và s d ng d ch v SMSBanking b t k ỳ n ơi nào cĩ m ng Internet. Cĩ th nĩi, đây là n l c l n mà VietinBank mu n g i t i các khách hàng thân thi n c a mình trong quá trình c i ti n, nâng cao ch t l ưng s n ph m, d ch v . 2.3.6.7 Vn đ b o m t h th ng: Hi n nay, VietinBank đã cĩ m t h th ng ngân hàng lõi (core banking) tươ ng đi hi n đ i, tuy nhiên v n đ b o m t h th ng th c hi n cịn ch ưa đưc t t. Ch ưa xây d ng đưc quy trình b o m t h th ng. Ý th c c a các cán b nhân viên v b o m t và an tồn h th ng m ng ch ưa t t. ðin hình cịn cĩ nhân viên truy c p USB t máy tính tác nghi p d n đ n r i ro là cĩ th lây nhi m virus làm ngh n mng hay th m chí h th ng cĩ th b t n cơng gây m t d li u. 2.4 ðánh giá th c tr ng phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank trong giai đon 2008 – 2010: 2.4.1 Nh ng k t qu đ t đưc: - Cĩ uy tín th ươ ng hi u m nh: V i nh ng n l c c g ng khơng ng ng, luơn lng nghe ý ki n khách hàng, VietinBank đã đưc bi t đ n nh ư m t ngân hàng ho t đng t t và uy tín trên th tr ưng. - Sn ph m d ch v ngân hàng da trên ng d ng cơng ngh cao, mang l i nhi u ti n ích cho khách hàng, đáp ng nhu c u ngày càng cao và đa d ng c a khách hàng. Phát tri n nhanh d ch v th và các ti n ích khi s d ng th . Cĩ s liên k t gi a các liên minh th trong n ưc. H th ng ATM tồn qu c đã liên thơng v i nhau. Th c a m t ngân hàng đã cĩ th rút ti n t i t t c các ATM khác.
 50. 44 - Tng b ưc chuyên nghi p hĩa trong ch ăm sĩc ph c v khách hàng. Th ng nh t mơ hình các phịng giao d ch, tr s mang đ m phong cách VietinBank, ch nh trang các qu y giao d ch, nâng c p thi t b vi tính – v ăn phịng. - Mng l ưi giao d ch r ng kh p c n ưc v i 156 chi nhánh, S giao d ch và h ơn 900 phịng giao d ch, VietinBank cĩ nhi u thu n l i trong phân khúc khách hàng cá nhân, DNVVN đ phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i. - Là đơ n v tiên phong trong ngành tài chính ngân hàng xây d ng trung tâm d phịng thơng tin r t cĩ l i trong vi c qu n tr r i ro, c ng c v ng ch c c ơ s h t ng thơng tin, đm b o tính s n sàng trong ho t đ ng kinh doanh và phát tri n b n v ng. - Các d ch v ngân hàng hi n đ i cĩ t c đ t ăng tr ưng cao và t ươ ng đi n đ nh. ðc bi t là d ch v th và thanh tốn qu c t . S l ưng th ATM t ăng gn gp 2 l n trong giai đon t 2008 – 2010. S l ưng khách hàng s d ng d ch v SMS Banking c ũng t ăng r t nhi u. - Cơ c u khách hàng đa d ng: các d ch v ngân hàng hi n đ i cĩ s tham gia c a nhi u lo i khách hàng. Hi n nay VietinBank m i ch h tr VietinBank At Home cho các khách hàng là t ch c kinh t cĩ t ư cách pháp nhân, cịn khách hàng cá nhân ch ưa đưc h tr d ch v này. - Cơ s h t ng, CNTT nhìn chung đã cĩ s phát tri n v ưt b c trong th i gian qua, t o c ơ s quan tr ng cho vi c c i ti n quy trình nghi p v , phát tri n các d ch v m i, nâng cao tính ti n ích c ũng nh ư ch t l ưng ph c v khách hàng. V n đ u t ư cho CNTT khơng ng ng t ăng lên. Ðây là n n t ng quan tr ng đ các NHTM nâng cao ch t l ưng d ch v , t ăng t c đ x lý thơng tin, t ăng c ưng tính b o m t, đem li nhi u ti n ích cho khách hàng và ti t ki m chi phí cho ngân hàng. - Cĩ l i th trong huy đ ng v n giá r t các doanh nghi p l n nh ư Kho b c Nhà nưc, C m c ng hàng khơng 2.4.2 Nh ng t n t i, h n ch : - Ch t l ưng và s l ưng các d ch v tuy đã đưc c i thi n nh ưng v n cịn nhi u hn ch . Cĩ th nĩi, m t đim y u ph bi n và n i b t c a các NHTM Vi t Nam là s đơn điu trong ho t đ ng kinh doanh. Doanh thu c a các NHTM v n d a ch
 51. 45 yu t cho vay trong khi ho t đ ng cho vay là m t l ĩnh v c nhi u r i ro. Ði v i th tr ưng th - m t l ĩnh v c đưc đánh giá là cĩ b ưc phát tri n v ưt b c th i gian qua nh ưng v n mang tính r i r c do cĩ s khác bi t trong quan đim gi a các NHTM. Ph m vi phát hành và s d ng th m i ch y u t p trung m t s t nh, thành ph ln; đ i t ưng s d ng th ch y u t p trung vào nh ng đ i t ưng đang làm vi c trong l ĩnh v c tài chính ngân hàng, trong các khu cơng nghi p, khu ch xu t và m i đây là đi t ưng h ưng l ươ ng t ngân sách Nhà n ưc. - Dch v Internet Banking m i ch d ng l i vi c v n tin, trong khi ti n ích mang l i cho khách hàng qua Internet là r t l n. Tuy nhiên, r i ro th t thốt tài s n, ý th c c a khách hàng trong vi c b o m t thơng tin trên Internet ch ưa cao, nên VietinBank v n đang hồn thi n các s n ph m d ch v ngân hàng đin t c a mình nh m ph c v nhu c u khách hàng m t cách t t nh t. - Mc dù các h th ng ATM c a các ngân hàng đã k t n i hồn tồn. Tuy nhiên vn th ưng hay g p s c trong quá trình khách hàng giao d ch v i ATM do đĩ gây mt ni m tin khách hàng. - Vi c cung c p s n ph m ngân hàng cịn ch ưa linh ho t. D ch v VietinBank At Home m i ch cung c p cho khách hàng là t ch c kinh t cĩ t ư cách pháp nhân, dch v thanh tốn th , ATM ph thu c nhi u vào khách hàng cá nhân. C n chú ý nhi u h ơn n a đ n l ưng l n doanh nghi p v a và nh trên th tr ưng hi n đang đưc các ngân hàng TMCP nh ư ACB, Sacombank, Techcombank r t quan tâm và to điu ki n thu n l i. - Thĩi quen s d ng ti n m t trong giao d ch thanh tốn hàng ngày khơng d gì thay đi trong m t s m m t chi u và chính tâm lý ngi thay đ i thĩi quen chi tiêu khi n nhi u ng ưi dân ch ưa mu n ti p c n v i nh ng d ch v m i. M t khác, nhu cu đ i v i các DVNH hi n đ i c a nhi u b ph n dân c ư khơng th t s c p bách. Ngay nh ư đi v i d ch v th , nhi u ng ưi cịn c m th y r c r i khi ph i dùng th bi cho t i th i đim hi n nay, kh n ăng thanh tốn b ng th ch ưa cao, các ti n ích ca th ch ưa đưc khai thác h t, nhi u ng ưi v n quan ni m r ng th ATM là đ rút ti n m t.
 52. 46 2.4.3 Nguyên nhân c a nh ng t n t i: - Nn kinh t th gi i cĩ nhi u b t n, kh ng ho ng kinh t th gi i làm cho vi c s d ng d ch v ngân hàng trong dân c ư gi m r t nhi u trong th i h u kh ng ho ng nên các d ch v ngân hàng khĩ phát tri n. - Tình hình kinh t v ĩ mơ Vi t Nam c ũng b nh h ưng c a kh ng ho ng kinh t tồn c u. Th tr ưng tài chính ti n t b t n, đin hình là giá vàng bi n đ ng m nh, lãi su t thay đ i khơng nh ư d đốn (lãi su t c a k ỳ h n ng n l i cao h ơn k ỳ h n dài), th tr ưng b t đ ng s n v n khơng kh i s c, th tr ưng ch ng khốn khơng phát tri n t t. - Áp l c c nh tranh gi a các ngân hàng th ươ ng m i ngày càng l n. C nh tranh gi a các ngân hàng th ươ ng m i Nhà n ưc đ gi các doanh nghi p l n. Thách th c rt l n t các NHTMCP, đ c bi t là các NH cĩ ngu n l c tài chính ln, chính sách qu n lý linh ho t, m m d o. Các đi tr ng này s t o ra s c nh tranh m nh m trong các ho t đ ng nh ư: thanh tốn qu c t , kinh doanh ngo i t , phát hành th và chính sách khách hàng v i các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i. Bên c nh đĩ, các ngân hàng n ưc ngồi v i kinh nghi m d i dào, m nh v giao d ch ngo i h i, ti m l c tài chính m nh ho c là c đơng l n c a các NHTMCP trong n ưc. - Trong khi đĩ, rào c n v c ơ ch ho t đ ng c ũng làm VietinBank khĩ cĩ th cnh tranh: VietinBank ph i tuân th các quy đ nh c a pháp lu t nh ư chính sách lươ ng, th ưng, đ nh m c lao đ ng, k ho ch l i nhu n ðiu này làm cho ho t đng kinh doanh c ng nh c và khơng phát huy h t kh n ăng c a ngu n nhân l c. - Chính sách khách hàng cịn nhi u b t c p, cịn h ưng nhi u đ n các doanh nghi p l n, ch ưa chú tr ng nhi u đn cá nhân và các doanh nghi p v a và nh . V n cịn ph thu c các khách hàng l n v v n, tín d ng, thanh tốn. C ơ s v t ch t ph c v cơng tác khách hàng cịn h n ch , ch ưa th c s linh ho t trong cơng tác ch ăm sĩc khách hàng nh t là khách hàng cá nhân và các DNVVN.
 53. 47 KT LU N CH ƯƠ NG 2 Ch ươ ng 2 lu n v ăn ti n hành nghiên c u tình hình th c t các d ch v ngân hàng hi n đ i t i VietinBank trong giai đon t 2008 – 2010. T các d li u, s li u thu th p đưc thơng qua phân tích đánh giá m t cách khách quan đ th y đưc nh ng m t đ t và ch ưa đt và nguyên nhân c a nh ng t n t i c a VietinBank đ t đĩ phát tri n các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i. VietinBank cĩ t ăng tr ưng t t trong các m ng kinh doanh truy n th ng làm ti n đ cho vi c phát tri n các d ch v ngân hàng hi n đ i. Lãnh đo luơn quán tri t đn t ng nhân viên phong cách ph c v khách hàng thơng qua s tay v ăn hĩa doanh nghi p đ t đĩ chuyên nghi p hĩa đ i ng ũ cán b trong cơng tác ch ăm sĩc ph c v khách hàng. ðng th i luơn c i thi n các s n ph m hi n cĩ, m r ng các d ch v hi n t i, xây d ng s n ph m m i đáp ng yêu c u khách hàng. VietinBank c ũng b canh tranh r t gay g t t các NHTMCP khác, các ngân hàng n ưc ngồi. Do đĩ, đ gi đưc th ph n ti n t i phát tri n v ng m nh tr thành t p đồn tài chính hàng đu c n ph i chú tr ng đ n phát tri n ngu n nhân l c, cp nh t ti n b khoa h c cơng ngh nh t là cơng ngh thơng tin đ nâng cao v th cnh tranh và thu hút khách hàng. Chi n l ưc phát tri n d ch v ngân hàng hi n đ i c a VietinBank là khơng ng ng c i thi n s n ph m, c p nh t th ưng xuyên và liên t c các ti n b cơng ngh thơng tin đ cung c p cho khách hàng các s n ph m d ch v ngân hàng hi n đ i v i nhi u ti n ích đáp ng nhu c u ngày càng cao và đa d ng c a khách hàng.
 54. 48 CH ƯƠ NG 3: GII PHÁP PHÁT TRI N CÁC D CH V NGÂN HÀNG HI N ð I T I VIETINBANK 3.1 Chi n l ưc và đnh h ưng phát tri n c a VietinBank 3.1.1 Chi n l ưc phát tri n c a VietinBank giai đon 2010-2015: Tăng c ưng n ăng l c tài chính, phát tri n m ng l ưi, đa d ng hĩa s n ph m dch v và nâng cao hi u qu kinh doanh Tp trung ngu n l c c ng c và m r ng h th ng m ng l ưi kinh doanh, tăng c ưng n ăng l c tài chính, nâng cao ch t l ưng ho t đ ng và hi u qu kinh doanh. Duy trì v th th ph n, phát tri n m r ng ho t đ ng hi n t i trong l ĩnh v c ngân hàng bán l và đy m nh ngân hàng bán buơn và t p trung m r ng th ph n ti các khu v c khách hàng tr ng đim trên c ơ s an tồn và sinh l i cao. T n d ng h th ng m ng l ưi và c ơ s h t ng s n cĩ đ phát tri n thành ngân hàng bán l hàng đu Vi t Nam. ða d ng hĩa danh m c đ u t ư cĩ ki m sốt đ m b o làm ch đưc tình hình tài chính, chú tr ng t ăng m nh v n ch s h u, b o đ m đ t các ch s đánh giá hi u qu kinh doanh và an tồn ho t đ ng, phát tri n b n v ng c a VietinBank nh ư: T c đ t ăng tr ưng, t su t l i nhu n (ROE, ROA), t l an tồn vn (CAR), các t l v kh n ăng thanh tốn, đ t m c cao, t l n x u th p th tr ưng Vi t Nam và phù h p v i thơng l qu c t . Chu n hố mơ hình t ch c, c ơ ch qu n tr , điu hành h th ng phù hp v i xu h ưng phát tri n c a th tr ưng và chu n m c qu c t . Th c hi n c ph n hố VietinBank đ huy đ ng các ngu n l c cho phát tri n và c i thi n ch t l ưng, qu n tr ho t đ ng ngân hàng; Nhà n ưc s s h u trên 50% v n điu l và n m gi quy n chi phi; l a ch n c đơng chi n l ưc n ưc ngồi tham gia đu t ư v n, qu n tr , điu hành, phát tri n cơng ngh , s n ph m; niêm y t c phi u th tr ưng ch ng khốn trong n ưc và qu c t . Phát tri n VietinBank thành t p đồn tài chính ngân hàng m nh, ho t đ ng theo mơ hình cơng ty m - con, đa s h u; kinh doanh đa ngành, trong đĩ c t lõi là ho t đ ng ngân hàng th ươ ng m i, ngân hàng đu t ư và các dch v tài chính. L a ch n và áp d ng các thơng l qu c t t t nh t vào mơ hình t ch c, qu n tr , điu hành, qu n lý và ki m sốt r i ro. Hồn thi n h th ng c ơ ch ,
 55. 49 chính sách v qu n tr , điu hành kinh doanh, qu n lý và ki m sốt r i ro, quy trình k thu t nghi p v , đánh giá hi u qu kinh doanh theo thơng l qu n tr hi n đ i trong lĩnh v c tài chính ngân hàng trên th gi i. Phát tri n ngu n nhân l c ch t l ưng cao. C i thi n c ăn b n ch t l ưng ngu n nhân l c. T n ăm nay đn 2015 cn c ơ c u l i ngu n nhân l c m t cách m nh m , khơng t ăng mà gi m s l ưng, t ăng ch t l ưng ngu n nhân l c, xây d ng đ i ng ũ cán b cĩ trình đ và n ăng l c chuyên mơn cao, đào t o nhi u h ơn các ki n th c nghi p v c a ngân hàng qu c t , ngo i ng , tin h c; Tuy n d ng thêm nhi u cán b cĩ trình đ chuyên mơn cao các nghi p v , cĩ kh n ăng t o doanh s , l i nhu n nhi u cho VietinBank. Ti p t c hồn thi n th c hi n c ơ ch đ ng l c ti n lươ ng, ti n th ưng theo nguyên t c g n l i ích v i trách nhi m, k t qu , n ăng su t, hi u qu cơng vi c c a t ng cán b nhân viên VietinBank. Th c hi n ch ươ ng trình tính đy đ chi phí, hi u qu đ n t ng đơn v s n ph m, cá nhân. ðy mnh phát tri n và ng d ng cơng ngh thơng tin. Ưu tiên t p trung đ u t ư phát tri n m nh cơng ngh thơng tin ngân hàng, xây dng h th ng cơng ngh thơng tin đ ng b , hi n đ i, an tồn và hi u qu , đ y mnh ng d ng cơng ngh m i, hi n đ i trong l ĩnh v c qu n tr ngân hàng, ki m sốt r i ro, phát tri n s n ph m d ch v m i. Coi cơng ngh ngân hàng là y u t then ch t, là c ơ s n n t ng đ phát tri n, h i nh p tích c c v i khu v c, qu c t . Nâng cao n ăng l c c nh tranh, ch t l ưng, n ăng su t, hi u qu ho t đ ng kinh doanh c a VietinBank. 3.1.2 ðnh h ưng c a VietinBank trong nh ng n ăm t i Tăng v n ch s h u và nâng cao n ăng l c tài chính. ðây là m t trong nh ng mc tiêu hàng đu c a VietinBank. Tăng tr ưng quy mơ tài s n: VietinBank t n d ng t i đa ưu th v m ng l ưi; nghiên c u và đư a ra các s n ph m d ch v m i đ ti p t c thúc đ y t ăng tr ưng quy mơ tài s n và th ph n ho t đ ng.
 56. 50 ði v i ho t đ ng huy đ ng v n: trong điu ki n n n kinh t d báo cịn nhi u khĩ kh ăn, c nh tranh trên th tr ưng tài chính ngân hàng ngày càng cao, Ban lãnh đo VietinBank xác đ nh cơng tác phát tri n ngu n v n là nhi m v tr ng tâm hàng đu, là y u t quy t đ nh đ n quy mơ tài s n c a ngân hàng. Vì v y tồn h th ng tích c c tri n khai cơng tác khai thác, tip th thu hút ngu n v n, th ưng xuyên bám sát th tr ưng, th c hi n nhi u gi i pháp, chính sách huy đ ng v n linh ho t, n ăng đ ng, đưa ra các s n ph m d ch v đa d ng đ đáp ng nhu c u c a m i đi t ưng khách hàng, đm b o đ t đưc quy mơ ngu n v n t ăng tr ưng cao, c ơ c u hp lý. ði v i ho t đ ng s d ng v n: đ y m nh ho t đ ng tín d ng và đu t ư theo nguyên t c t ăng tr ưng an tồn và hi u qu . Xây d ng và duy trì c ơ c u tín d ng phù h p v i đ nh h ưng c a NHNN và ngu n l c c a VietinBank; tìm ki m và tip cn các khách hàng cĩ ngu n l c tài chính lành m nh, các d án kh thi, hi u qu cao, đm b o kh n ăng tr n ; đ y m nh ho t đ ng tín d ng trong các l ĩnh v c đưc Nhà n ưc khuy n khích nh ư cho vay thu mua, ch bi n l ươ ng th c, nơng s n, th y hi s n, đáp ng nhu c u v n cho xu t kh u; chú tr ng h ơn n a m ng cho vay tiêu dùng; cung c p các d ch v tr n gĩi, cĩ tính đ c thù phù h p v i t ng đ i t ưng khách hàng. Ch đ ng phân tích, d báo di n bi n c a th tr ưng tài chính, ti n t đ n m bt k p th i c ơ h i; t p trung phát tri n h at đng kinh doanh trên th tr ưng liên ngân hàng, th tr ưng trái phi u, gi v ng vai trị là m t trong nh ng ngân hàng t o lp th tr ưng và cĩ nh h ưng trên th tr ưng ti n t , th tr ưng trái phi u Vi t Nam, đa d ng hĩa danh m c đ u t ư trên th tr ưng trái phi u và th tr ưng ti n t . Tăng t l đ u t ư vào trái phi u chính ph , trái phi u cơng ty l n, cĩ thanh kho n và hi u qu cao. Nâng cao ch t l ưng ho t đ ng d ch v . Cn thi t đy m nh cơng tác tái c u trúc thu nh p c a ngân hàng, theo đĩ đy nhanh thu nh p t các ho t đ ng d ch v , phi tín d ng. Chú tr ng nâng cao trình đ nghi p v , k n ăng khác thác d ch v bán hàng, thái đ ph c v , t ư v n, ch ăm sĩc khách hàng đi v i đ i ng ũ bán hàng tr c