Kế sách kinh doanh

pdf 39 trang ngocly 27/05/2021 610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế sách kinh doanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfke_sach_kinh_doanh.pdf

Nội dung text: Kế sách kinh doanh

 1. Kế sách Kinh Doanh
 2. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! KẾ SÁCH KINH DOANH 1. Vị t ph ả i bi ế t b ơ i Bả n năng loài v ị t sinh ra đã bi ếơỉầốướịểơ t b i. Ch c n xu ng n c là v t có th b i ngay đượếị c. Th mà v t con Út Bông ở xóm Chài l ạả i b n tính r ụợướ t rè s n c, không dám xuố ng h ồ t ậ p b ơ i. Nhìn anh ch ị trong đàn bi ế t b ơ i Bông thích l ắ m. Nó thườ ng đ ứ ng trên b ờ nhìn xu ố ng ao thèm thuồ ng nh ư ng nghĩ đ ế n vi ệ c xu ố ng nướ c b ơ i là v ị t l ạ i th ấ y khi ế p s ợ . Bố m ẹ V ị t Bông bèn bàn b ạ c tìm cách làm cho Út Bông tin vào khả năng bơ i l ộ i v ố n có củ a loài, giúp Bông hòa vào cu ộ c s ố ng củ a loài v ị t. M ộ t bu ổ i sáng nh ư th ườ ng l ệ , cả nhà v ị t tung tăng ra h ồ đ ể b ơ i l ộ i và kiế m ăn. Lũ v ị t con đã ào c ả xu ố ng h ồ , ch ỉ còn Út Bông vẫ n đ ứ ng ở trên b ờ . Th ấ y vậ y, V ị t m ẹ l ạ i g ầ n d ỗ dành: “Út Bông ơ i, trèo lên l ư ng m ẹ đi, Mẹ s ẽ cõng Út b ơ i v ớ i các anh chị c ủ a con, ngoài kia vui l ắ m con ạ ”. Nghe lờ i, Bông trèo lên và bám ch ặ t m ẹ . Út Bông vui quá vì đ ượ c m ẹ ch ở đi quanh h ồ , ngắ m bao nhiêu c ả nh đ ẹ p, l ạ i còn ngh ị ch ng ợ m v ớ i ch ị em. B ỗ ng Út Bông gi ậ t mình, cả m th ấ y chân mình đang qu ờ qu ạ ng d ướ i n ướ c, l ớ p lông cánh đã ướ t sũng. V ị t M ẹ đã thừ a lúc Bông không đ ể ý, l ặ n sâu xu ố ng n ướ c, th ả v ị t Bông ra kh ỏ i l ư ng. Út Bông nhậ n ra thì đã không k ị p, m ẹ đã ở tít xa. Nó b ắ t đ ầ u s ợ và đ ạ p chân cu ố ng quýt, mi ệ ng la hét gọẹưốẹ i m . Nh ng b m cùng các anh ch ị không b ơạ i l i mà ch ỉộ đ ng viên r ằ ng nó đang bơ i đ ấ y và có làm sao đâu. M ả i mê v ừ a qu ẫ y đ ạ p, v ừ a la hét, Út Bông ch ợ t nh ậ n ra mình vẫ n đang n ổ i trên m ặ t n ướ c, ch ẳ ng h ề h ấ n gì. Bình tĩnh h ơ n m ộ t chút, nó ch ỉ quờ nh ẹ đôi chân, th ậ t kỳ l ạ , nó đang n ổ i và b ơ i đ ượ c nh ữ ng đo ạ n khá dài. M ộ t lúc sau thì nó đã ở bên b ố m ẹ . Th ế là v ị t Bông nhút nhát đã bi ế t b ơ i. Ch ẳ ng bao lâu sau, chú trở thành chú v ị t con b ơ i gi ỏ i nh ấ t đàn trong đàn. Câu chuyệộ n ng nghĩnh và th ậơảưếỉậẫư t đ n gi n. Nh ng n u ch có v y, v n ch a có gì đáng nói. Đằ ng sau đó là m ộ t tri ế t lý sâu s ắ c, r ấ t ph ổ bi ế n trong cu ộ c s ố ng và cũng là m ộ t triế t lý kinh doanh. Trong cuộ c s ố ng, có r ấ t nhi ề u ng ườ i không t ự nh ậ n ra và phát huy t ố t kh ả năng c ủ a mình. Có thể h ọ thi ế u t ự tin, có th ể vì hoàn c ả nh hay m ộ t nguyên nhân nào đó khi ế n họ không s ử d ụ ng h ế t ti ề m năng c ủ a mình. Chúng ta th ườ ng g ặ p nh ữ ng ng ườ i kh ở i www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 3. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! đầự u s nghi ệấấảặếấạ p r t v t v , g p h t th t b i này t ớấạ i th t b i khác. R ồỗ i b ng m ộ t ngày, hoặ c h ọ t ự phát hi ệ n ra, ho ặ c có ai đó đã giúp h ọ phát huy kh ả năng ti ề m tàng c ủ a mình, đư a h ọ lên đ ỉ nh cao c ủ a vinh quang. Fred Luca, ông chủ c ủ a t ậ p đoàn bán đ ồ ăn nhanh Subway - đã có m ộ t kh ở i đ ầ u nh ư thế . Th ờ i thanh niên, m ặ c dù r ấ t khó khăn, Fred Luca ch ỉ m ơ ướ c và tin r ằ ng mình s ẽ họạọọậỏể c đ i h c y, h c th t gi i đ sau này tr ở thành bác s ỹ . Trong đ ầ u ông không h ềả m y may mộ t ý đ ị nh kinh doanh nào, cho đ ế n ông vay ti ề n đi h ọ c t ừ m ộ t ng ườ i b ạ n t ố t c ủ a gia đình. Lúc đầ u Fred Luca r ấ t th ấ t v ọ ng khi không đ ượ c cho vay ti ề n mà ch ỉ là m ộ t lờ i khuyên : “Cháu hãy m ở hi ệ u bánh mỳ và ki ế m ti ề n t ừ đó”. Và k ế t qu ả là, gi ờ đây, không phả i KFC Lotteria hay Burger King mà Subway m ớ i là đ ố i th ủ đang đe do ạ v ị thế s ố 1 c ủ a ng ườ i kh ổ ng l ồ McDonald’s. Tấ t nhiên, trong m ọ i tr ườ ng h ợ p, thành công c ủ a nh ữ ng ng ườ i nh ư th ươ ng gia n ổ i tiế ng th ế gi ớ i Marshallese, Larry King - phát thanh viên đ ượ c m ệ nh danh là "Ông ch ủ cuộ c nói chuy ệ n trên truy ề n hình đáng chú ý nh ấ t t ừ tr ướ c t ớ i nay” không th ể thi ế u n ỗ lự c t ự thân c ủ a m ỗ i ng ườ i. Song bài h ọ c v ề phát hi ệ n năng l ự c ti ề m tàng c ủ a m ộ t ngườ i còn đ ượ c chú tr ọ ng đ ặ c bi ệ t trong công tác qu ả n lý nhân s ự . M ộ t ng ườ i s ế p giỏ i là ng ườ i phát hi ệ n và thúc đ ẩ y nhân viên đó phát huy t ố t nh ấ t năng l ự c c ủ a mình. Và ngượ c l ạ i, nh ữ ng ng ườ i có năng l ự c đó đ ươ ng nhiên s ẽ đ ượ c n ắ m v ị trí lãnh đ ạ o. Không chỉ trong qu ả n tr ị nhân s ự , k ế sách kinh doanh “V ị t ph ả i bi ế t b ơ i” còn giúp chúng ta tìm ra các nhu cầ u t ấ t y ế u c ủ a xã h ộ i, phát minh các s ả n ph ẩ m, d ị ch v ụ m ớ i để đáp ứ ng yêu c ầ u ấ y. Làm đ ượ c đi ề u đó, các công ty s ẽ có l ợ i th ế c ạ nh tranh và c ơ hộ i thành công, đ ặ c bi ệ t là các doanh nghi ệ p m ớ i ra đ ờ i trong giai đo ạ n c ạ nh tranh khố c li ệ t hi ệ n nay. Be bờ tát cá trong kinh doanh Nói đế n be b ờ tát cá là nói đ ếộạộờốấỗ n m t ho t đ ng đ i s ng r t đ i bình th ườủ ng c a ngườ i dân Vi ệ t Nam, nh ấ t là v ớ i nh ữ ng ngườ i ở nông thôn. Vi ệ c be b ờ tát cá cũng rấ t đ ơ n gi ả n. M ỗ i khi đ ế n v ụ thu ho ạ ch cá, trướ c khi tát n ướ c, ng ườ i ta th ườ ng đ ắ p b ờ cao lên để tránh cá nh ả y sang ao khác. Mỗ i ao, m ỗ i h ồ đ ề u đ ượ c giao cho m ộ t ng ườ i hoặ c m ộ t nhóm nh ấ t đ ị nh canh tác, be b ờ s ẽ giúp tát đượ c nhi ề u cá nh ấ t, l ạ i không gây ra tranh chấ p. Đó là trong sinh ho ạ t đ ờ i th ườ ng. Còn trong đờ i s ố ng kinh doanh, be b ờ tát cá l ạ i chỉ s ự chu toàn, l ườ ng tr ướ c m ọ i tình hu ố ng đ ể công việ c đ ạ t k ế t qu ả t ố t nh ấ t. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 4. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Phươ ng th ứ c, tình hu ố ng áp d ụ ng k ế sách Be b ờ tát cá trong kinh doanh r ấ t linh ho ạ t và đa dạừệẩịộổ ng. T vi c chu n b m t bu i đàm phán, ti ế p xúc khách hàng đ ếệầ n vi c đ u tư công ngh ệ , máy móc, m ở r ộ ng nhân s ự hay quy mô công ty Ví d ụ nh ư đi chào hàng chẳ ng h ạ n. V ẫ n bi ế t đây là ho ạ t đ ộ ng th ườ ng ngày c ủ a các công ty, đ ặ c bi ệ t là nhân viên bán hàng. Song không vì thế mà vi ệ c chào hàng tr ở nên nhàm chán hay đ ơ n giả n. Ng ườ i đi chào hàng c ầ n chu ẩ n b ị tài li ệ u gi ớ i thi ệ u v ề s ả n ph ẩ m th ậ t t ỷ m ỷ , phong phú. Họ ph ả i là ng ườ i hi ể u rõ v ề s ả n ph ẩ m nh ấ t, k ể c ả nh ữ ng nh ượ c đi ể m củ a nó đ ể khi khách hàng h ỏ i đ ế n b ấ t c ứ chi ti ế t nào cũng có th ể gi ả i đáp m ộ t cách thỏ a đáng nh ấ t. Hoặ c tr ướ c khi g ặ p đ ố i tác, c ầ n ph ả i tìm hi ể u h ọ là ng ườ i nh ư th ế nào? tính cách ra sao? Sở thích đ ặ c bi ệ t là gì? đ ể có th ể đ ư a ra cách ti ế p c ậ n thích h ợ p nh ấ t. Ngoài ra, khi đế n g ặ p đ ố i tác thì t ừ hình th ứ c cho đ ế n tác phong, thái đ ộ , gi ọ ng nói cũng ph ả i đúng mự c, khéo léo đ ể t ạ o đ ượ c thi ệ n c ả m ngay t ừ cái nhìn đ ầ u tiên, nh ư v ậ y s ẽ thành công dễ dàng h ơ n. Hay như trong thuy ế t trình, m ặ c dù ta đã chu ẩ n b ị chu toàn nh ư ng m ọ i s ự c ố đ ề u có thể x ả y ra. Ví d ụ nh ư máy móc, thi ế t b ị đ ộ t nhiên h ỏ ng hóc, n ế u không có s ẵ n ph ươ ng án dự phòng thì coi nh ư m ọ i s ự chu ẩ n b ị công phu su ố t bao nhiêu ngày tháng tr ướ c đó đề u đ ổ sông đ ổ b ể h ế t. Hãy t ưở ng t ượ ng b ạ n c ầ n nh ấ n m ạ nh m ộ t khu v ự c trên b ả n vẽ đang trình chi ế u, b ạ n l ạ i đ ể quên bút ch ỉ laze. Th ế là tha h ồ mô t ả cho khách hàng biế t th ự c ra b ạ n đang nói đ ế n khu v ự c nào. Ho ặ c đ ể quên jack chuy ể n phích c ắ m chẳ ng h ạ n Vớ i công tác chu ẩịồơựầế n b các h s d th u, k sách be b ờ tát cá l ạ i càng c ầả n ph i quán triệề t. Nhi u khi ch ỉỗấỏư vì l i r t nh nh văn b ả n làm ch ưẩớồơ a chu n v i h s đóng quy ể n xộệ c x ch, bìa h ồơ s nhem nhu ố c, sai bi ểẫ u m u hay l ỗ i chính t ảấảẽ T t c s gây ra ấ n tượ ng x ấ u và công ty b ạ n có kh ả năng ngay l ậ p t ứ c b ị lo ạ i kh ỏ i cu ộ c. Dân ta thườ ng đ ạ i khái trong công vi ệ c, coi nh ữ ng chuy ệ n thi ế u ch ỉ n chu đó là v ụ n vặ t, ti ể u ti ế t, không đáng quan tâm hay không gây ra h ậ u qu ả gì. Nh ư ng th ự c t ế , n ề n kinh tế phát tri ể n, nguy c ơ c ạ nh tranh không ngo ạ i l ệ v ớ i b ấ t kỳ ngành ngh ề nào. Chính nhữ ng chi ti ế t nh ỏ đó l ạ i là tiêu chu ẩ n đánh giá m ứ c đ ộ “chuyên nghi ệ p”, th ậ m chí đẳấảẩịụủ ng c p s n ph m, d ch v c a các công ty. Có m ộụấắ t ví d r t đ t giá v ềựế s thi u chu toàn củ a các doanh nghi ệ p d ệ t may Vi ệ t Nam nh ư sau: Hồ i cu ố i nh ữ ng năm 80 th ế k ỷ tr ướ c, sau khi kh ố i SEV tan rã, các ngành s ả n xu ấ t c ủ a Việ t Nam nói chung và ngành d ệ t may nói riêng đ ề u đ ứ ng tr ướ c tình th ế h ế t s ứ c khó khăn. Nguyên nhân là do trướ c đây, các đ ơ n hàng đ ề u là do nhà n ướ c đ ư a v ề , m ặ c dù là buôn bán như ng mang n ặ ng hình th ứ c trao đ ổ i hàng hóa gi ữ a Vi ệ t Nam và nh ữ ng n ướ c trong khố i. Trong tình hình m ớ i, các doanh nghi ệ p d ệ t may ph ả i t ự tìm th ị tr ườ ng cho mình. Sau nhữ ng l ầ n ti ế p xúc đ ầ u tiên v ớ i đ ố i tác, hàng Vi ệ t Nam b ị tr ả l ạ i do không có thươ ng hi ệ u . Doanh nghi ệ p Vi ệ t Nam đành ch ấ p nh ậ n gia công cho các th ươ ng hi ệ u củ a n ướ c ngoài. Khi c ầ m nh ữ ng chi ế c áo do phía ta gi ớ i thi ệ u, phía đ ố i tác t ỏ ra r ấ t www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 5. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! bự c mình và nói r ằ ng “Sao l ạ i mang đ ồ th ứ ph ẩ m sang chào hàng?”. Phía ta r ấ t ng ạ c nhiên, giả i thích r ằ ng đây là nh ữ ng m ẫ u hàng hóa m ớ i nh ấ t, t ố t nh ấ t, ch ấ t l ượ ng cao, chấ t v ả i cao c ấ p l ạ i đ ượ c s ả n xu ấ t trên dây chuy ề n công ngh ệ hi ệ n đ ạ i. Lúc đó phía đố i tác m ớ i ch ỉ ra nh ữ ng v ế t d ầ u máy r ấ t nh ỏ trên tay áo, nh ữ ng đ ườ ng ch ỉ ch ư a c ắ t hế t. V ụ chào hàng coi nh ư th ấ t b ạ i. Có thểấằặ th y r ng m c dù đã đ ầưếềủ u t bi t bao ti n c a vào máy móc công ngh ệể đ nâng cao chấ t l ượ ng s ả n ph ẩ m, m ẫ u mã nh ư ng ch ỉ vì ch ủ quan, s ơ xu ấ t trong khâu ki ể m tra chấ t l ượ ng, b ỏ sót nh ữ ng m ố i ch ỉ r ấ t nh ỏ mà m ặ t hàng đó đã b ị t ừ ch ố i và b ị coi là hàng phế ph ẩ m. Th ậ t là m ộ t bài h ọ c l ớ n t ừ nh ữ ng vi ệ c nh ỏ . Đổ i áo ăn ti ệ c Quạ Đen n ổ i ti ế ng là thông thái trong các loài v ậ t. Ch ả th ế mà con ng ườ i còn in cả sách ca t ụ ng trí thông minh c ủểệếặỏảọể a nó, k chuy n nó bi t nh t s i th vào l đ lấ y n ướ c u ố ng. Qu ạ Đen có tính lu ộ m thu ộ m, búi xùi, lông lúc nào cũng bù xù bẩỉế n th u, nh ch nhác. Nh ườựổếủ ng nh s n i ti ng c a mình, Qu ạ Đen v ẫườ n th ng hay đượ c các nhà m ờớểờ i t i đ xin l i khuyên b ảặựữịộ o ho c d nh ng d p h i, đám cho thêm phầ n long tr ọ ng. Mộ t ngày đ ẹ p tr ờ i, Ph ượ ng Hoàng t ổ ch ứ c m ộ t b ữ a ti ệ c l ớ n đ ể k ế t nghĩa hàng xóm vớ i muông thú r ừ ng bên. L ẽ đ ươ ng nhiên Qu ạ Đen cũng đượ c m ờ i t ớ i làm th ượ ng khách. Đúng ngày giờ d ự ti ệ c, Qu ạ Đen t ự tin th ủ ng thẳ ng đi t ớ i khu h ộ i, lũ tr ậ t t ự viên nhìn b ộ dạ ng c ủ a Qu ạ Đen bèn sắ p cho nó ng ồ i cùng lũ gia nhân đi theo khách mờ i. Qu ạ Đen bự c mình lắ m, nó l ớ n ti ế ng quát m ắ ng ầ m ĩ và cho r ằ ng mình đang bị xúc ph ạ m, r ằ ng mình đang b ị vô ơn. Nghe ti ế ng ồ n, Ph ượ ng Hoàng ch ạ y ra th ấ y vậ y bèn v ộ i đón Qu ạ Đen vào khu thượ ng khách. Lạ lùng thay khi vào đ ế n n ơ i thì Qu ạ Ảnh minh h ọ a. (Thanh Niên) Đen bỗ ng ch ự ng l ạ i tr ướ c nh ữ ng ánh m ắ t l ạ lẫ m không thân thi ệ n c ủ a nh ữ ng v ị khách m ờ i, theo ánh m ắ t c ủ a h ọ , Qu ạ Đen vộ i cúi xuố ng nhìn b ộ d ạ ng c ủ a mình, r ồ i l ạ i ng ẩ ng lên nhìn v ẻ sang tr ọ ng c ủ a m ọ i ng ườ i xung quanh. Bỗ ng Qu ạ Đen th ấấếự y m t h t t tin, nó th ấộạủ y b d ng c a mình th ậạ t l c lõng trong khung cả nh đ ẹ p đ ẽ , sang tr ọ ng này. Qu ạ Đen bừ ng t ỉ nh v ộ i đi g ộ t r ử a lông cánh, chảốẩậồớ i chu t c n th n r i m i quay l ạựệạ i d ti c. T i đó Qu ạ Đen đượ c đón chào trọ ng v ọ ng t ươ ng x ứ ng v ớ i dáng v ẻ t ươ m t ấ t, uy nghi và thông thái c ủ a nó. Sau bữ a đó Qu ạ Đen hi ể u ra r ằ ng v ớ i nh ữ ng ng ườ i hàng xóm quen bi ế t đã lâu, quen nhờ v ả vào tài c ủ a nó thì ng ườ i ta cũng không hay đ ể ý. Nh ư ng ra ngoài thiên h ạ n ế u chỉ ỷ tài mà không chú ý dáng v ẻ c ủ a mình thì cũng khó mà đ ượ c ch ấ p nh ậ n. T ừ đó www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 6. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Quạ Đen ta luôn chú ý chăm chút b ộ d ạ ng c ủ a mình và ngày càng tr ở nên n ổ i ti ế ng, đượ c tr ọ ng v ọ ng ở m ọ i vùng. Mộ t câu chuy ệụềậư n ng ngôn v loài v t nh ng có nhi ềềấ u đi u r t đáng đ ểẫ suy ng m. Dân ta có câu “Cái nế t đánh ch ế t cái đ ẹ p”, “T ố t g ỗ h ơ n t ố t n ướ c s ơ n” Trong m ọ i tình huố ng, ch ấ t l ượ ng, b ả n ch ấ t bên trong m ớ i là cái đáng quan tâm h ơ n c ả . M ộ t sinh viên họ c gi ỏ i, ki ế n th ứ c t ố t nh ư ng không có thái đ ộ đúng, không chú ý t ớ i hình th ứ c bên ngoài thì khả năng b ị đánh tr ượ t khi đi xin vi ệ c còn cao h ơ n m ộ t sinh viên khá nh ư ng thái độ , hình th ứ c ch ỉ n chu. Giờ quan ni ệ m cũng đ ổ i khác h ơ n. “Cái n ế t” t ố t r ồ i, ng ườ i ta v ẫ n mong mu ố n càng đẹ p càng t ố t. Đã qua r ồờấ i cái th i bao c p khó khăn, m ọậụềưố i v t d ng đ u u tiên s 1 là giá trị s ử d ụ ng. Có mà dùng là may m ắ n, ít ai nghĩ t ớ i chuy ệ n hình th ứ c ph ả i đ ẹ p, ph ả i bắ t m ắ t. Tố t g ỗ t ố t c ả n ướ c s ơ n là mong mu ố n và ph ươ ng châm kinh doanh c ủ a ng ườ i làm ăn bây giờ . S ả n ph ẩ m mu ố n t ồ n t ạ i đ ươ ng nhiên ph ả i có giá tr ị s ử d ụ ng đích th ự c. Như ng gi ữ a b ạ t ngàn hàng hóa, tây có, tàu có, ta có, cùng m ộ t giá tr ị s ử d ụ ng, ng ườ i tiêu dùng bây giờ còn đòi h ỏ i s ả n ph ẩ m ph ả i có hình th ứ c, ki ể u dáng, m ẫ u mã đ ẹ p. Kế sách “Đ ổ i áo ăn ti ệểệấ c” th hi n rõ nh t trong ngành th ủỹệềố công m ngh truy n th ng ở n ướ c ta. Có th ể k ể đ ế n các làng ngh ề làm đ ồ g ỗ ch ẳ ng h ạ n. Có kho ả ng 200 làng vớ i nh ữ ng cái tên nh ư Đ ồ ng Ky (B ắ c Ninh), Vân Hà (Đông Anh, Hà N ộ i), Chuôn Ng ọ (Phú Xuyên, Hà Tây), Trự c Ninh (Nam Đ ị nh) t ừ bao đ ờ i nay đã quen thu ộ c v ớ i ngườ i dân các t ỉ nh phía B ắ c, nh ấ t là nh ữ ng ng ườ i sành ch ơ i đ ồ g ỗ m ỹ ngh ệ . Ở phía Nam, các làng nghề m ộ c n ổ i ti ế ng thu ộ c v ề các t ỉ nh Th ừ a Thiên - Hu ế , Đà N ẵ ng, Khánh Hoà, Đắ c L ắ c, Đ ồ ng Nai Trong thờ i kỳ bao c ấ p, các làng ngh ề này h ầ u nh ư cung c ấ p s ả n ph ẩ m cho các đ ơ n hàng củ a th ị tr ườ ng quen thu ộ c v ớ i nh ữ ng đ ơ n hàng c ủ a Nhà n ướ c v ớ i nh ữ ng m ẫ u mã đơ n gi ả n, c ổ truy ề n”. Nh ư ng đ ế n nh ữ ng năm đ ầ u th ậ p k ỷ 90 th ế k ỷ XX, tr ướ c tình trạ ng th ị tr ườ ng Đông Âu b ị m ấ t, ngành đ ồ g ỗ Vi ệ t Nam ph ả i đ ố i m ặ t s ự c ạ nh tranh củ a n ề n kinh t ế th ị tr ườ ng và b ộ c l ộ nh ữ ng h ạ n ch ế . Sảấồỗỹệộềự n xu t đ g m ngh là m t ngh t do, th ợ lành ngh ềế ti p thu kinh nghi ệ m qua phươ ng th ứ c “Cha truy ề n con n ố i” ch ứ không có tr ườ ng l ớ p đào t ạ o c ơ b ả n. Đ ồ g ỗ mỹệủ ngh c a ta vì th ếơệềể còn đ n đi u v ki u dáng, thi ế u tính chuyên nghi ệ p trong thi ế t kế Ngay th ị tr ườ ng trong n ướ c, cũng do m ẫ u mã đ ơ n đi ệ u mà đa s ố khách hàng ch ỉ đặ t hàng theo s ở thích riêng nên hình th ứ c bán l ẻ v ẫ n là ch ủ y ế u. Để tìm đ ượ c th ị tr ườ ng c ủ a mình, ngoài vi ệ c duy trì và nâng cao ch ấ t l ượ ng s ả n phẩ m, đ ồ g ỗ Vi ệ t Nam còn c ầ n ph ả i tăng c ườ ng đ ầ u t ư đ ể đa d ạ ng hóa m ẫ u mã, ki ể u dáng sả n ph ẩ m đ ể làm v ừ a lòng các th ị tr ườ ng mà t ạ i đó khách hàng s ẵ n sàng tr ả giá cao gấ p 3 l ầ n cho m ộ t s ả n ph ẩ m có m ẫ u mã đ ẹ p v ớ i ch ấ t l ượ ng b ằ ng các s ả n ph ẩ m khác cùng loạ i. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 7. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Tìm ra hướ ng đi đúng, t ậ p trung vào vi ệ c c ả i ti ế n m ẫ u mã, đ ồ g ỗ Vi ệ t Nam hi ệ n nay đã đượ c đánh giá là m ẫ u mã đa d ạ ng, phong phú, tinh x ả o, Vi ệ t Nam đã tr ở thành nướ c xu ấ t kh ẩ u s ả n ph ẩ m g ỗ có tên tu ổ i trong khu v ự c và đang n ổ i lên nh ư m ộ t n ướ c xuấ t kh ẩ u đ ồ g ỗ đ ầ y ti ề m năng c ủ a th ế gi ớ i. B ố n th ị tr ườ ng quan tr ọ ng c ủ a đ ồ g ỗ Việ t Nam là châu Âu, Nh ậ t B ả n, Hoa Kỳ và lãnh th ổ Đài Loan, trong đó Hoa Kỳ là th ị trườ ng có t ố c đ ộ phát tri ể n cao nh ấ t: 128% trong năm 2003 và d ự ki ế n 150% trong năm 2004. Như v ậ y, trong kinh doanh, d ướ i kinh t ế t ự cung t ự c ấ p, ng ườ i ta th ườ ng chú tr ọ ng t ớ i giá trị s ử d ụ ng mà ít chú tr ọ ng hình th ứ c. Nh ư ng trong kinh t ế th ị tr ườ ng, hàng hóa tràn ngậ p l ẽ đ ươ ng nhiên cùng m ộ t giá tr ị s ử d ụ ng ng ườ i ta s ẽ ch ọ n s ả n ph ẩ m có hình thứẹ c đ p và hoàn m ỹơ h n. Và n ế u ai không tuân th ủếố y u t này, ch ắắẽấạ c ch n s th t b i trướ c đ ố i th ủ c ạ nh tranh Thay xà đổ i c ộ t Kế sách "Thay xà đ ổ i c ộ t" là k ế sách đ ầ u tiên trong nhóm k ế sách "T ư t ưở ng kinh doanh" KẾỔỘ 01 : THAY XÀ Đ I C T Trong thự c t ế kinh doanh, m ộ t s ả n ph ẩ m đ ượ c sinh ra d ự a trên đ ặ c tính sinh, hóa, lý củ a nó s ẽ có m ộ t công năng nh ấ t đ ị nh. Theo th ờ i gian, qua t ừ ng giai đo ạ n, tùy t ừ ng đ ị a phươ ng. S ả n ph ẩ m ban đ ầ u có th ể đ ượ c bi ế n đ ổ i linh ho ạ t sang nh ữ ng lo ạ i hình khác mộ t cách thích h ợ p tùy theo t ậ p quán tiêu dùng, s ở thích ng ườ i mua. Không nên câu n ệ cứ ng nh ắẽựạếứụứ c, s t h n ch ng d ng t c là h ạếự n ch s phát tri ể n công cu ộ c kinh doanh củ a mình 1. Câu chuyệ n xu ấ t x ứ Thưở x ư a, có m ộ t ng ườ i th ợ m ộ c nghèo. Đ ể làm đ ượ c nh ữ ng s ả n ph ẩ m quý, ng ườ i thợ m ộ c th ườ ng t ự mình vào r ừ ng sâu đ ể ch ọ n và tìm ra nh ữ ng cây g ỗ quý. Trong mộ t l ầ n đi r ừ ng, ngu ờ i th ợ m ộ c may m ắ n tìm đ ượ c m ộ t cây g ỗ r ấ t quý. Đó là cây gỗ có tên là Long Đàn. Ng ườ i ta truy ề n t ụ ng nhau r ằ ng, ai có cây g ỗ quý này làm nhà thì cả gia t ộ c c ủ a ch ủ nhà s ẽ ăn nên làm ra, phát tài phát l ộ c và đ ờ i đ ờ i sung túc. Ngườ i th ợ m ộ c h ạ cây Long Đàn v ề và v ớ i tay ngh ề c ủ a mình, ông đã dùng cây g ỗ quý này làm cây cộ t cái cho ngôi nhà c ủ a mình v ớ i nh ữ ng đ ườ ng ch ạ m tr ổ tinh x ả o. Quả nh ư l ờ i truy ề n t ụ ng, k ể t ừ đó gia đình ng ươ ì th ợ m ộ c ăn nên làm ra và tr ở nên sung túc Tin đồ n v ề cây g ỗ quý đ ế n tai viên quan ở đ ị a ph ươ ng. V ố n là k ẻ tham ác, không www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 8. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! muố n ai h ơ n mình, viên quan sai đám nha l ạ i đ ế n nhà ng ườ i th ợ m ộ c ra l ệ nh ph ả i mau mau nộ p cây c ộ t quý cho nhà quan Biế t không th ể trái l ệ nh viên quan tham ác này, ng ườ i th ợ m ộ c ch ỉ còn cách xin th ư thả ít hôm đ ể thu x ế p r ồ i s ẽ đem n ộ p cây c ộ t quý. Đó cũng là th ờ i gian đ ể ng ươ ì th ợ mộ c tính cách đ ố i phó . Ngườ i th ợ m ộ c bèn vào r ừ ng tìm m ộ t cây g ỗ đem v ề ch ế tác y h ệ t cây c ộ t g ỗ Long Đàn và lắ p vào đúng ch ỗ ; còn cây c ộ t g ỗ quý thì ông cũng bí m ậ t đ ẽ o g ọ t l ạ i thành mộ t cây xà gác lên nóc nhà c ủ a mình. M ọ i vi ệ c đ ề u di ễ n ra kín đáo, ng ườ i ngoài không hề hay bi ế t Đúng hẹ n, viên quan tham ác đích thân cùng đám sai nha đ ế n l ấ y cây c ộ t quý. Đ ế n n ơ i thấ y ngôi nhà và cây c ộ t quý v ẫ n không suy xuy ể n, viên quan l ậ p t ứ c ra l ệ nh cho đám sai nha xông vào tháo dỡ chi ế c c ộ t mà y ng ỡ r ằ ng đ ấ y chính là cây c ộ t đ ượ c làm b ằ ng gỗ Long Đàn quý giá. Th ấ y ng ườ i th ợ m ộ c và gia đình van xin đ ừ ng l ấ y cây c ộ t quý củ a mình, viên quan tham ác càng tin là mình đã s ở h ữ u cây c ộ t quý nh ấ t đ ờ i bèn hí hử ng đem v ề t ư dinh nhà mình Thế r ồ i ng ườ i ta th ấ y ng ườ i th ợ m ộ c sau khi s ử a sang l ạ i ngôi nhà c ủ a mình v ẫ n không ngừ ng ăn nên làm ra, cu ộ c s ố ng l ạ i càng tr ở nên sung túc vì cây Long Đàn th ầ n kỳ vẫ n n ằ m trong ngôi nhà c ủ a mình. Còn viên quan tham ác kia r ồ i cũng đ ế n ngày th ấ t cơ l ỡ v ậ n vì trong nhà c ủ a y ch ỉ là m ộ t cây c ộ t gi ả 2. Cố t lõi k ế sách Câu chuyệ n cho ta m ộ t bài h ọ c v ề tính linh ho ạ t trong cu ộ c s ố ng. V ấ n đ ề không câu nệ ở ch ỗ là c ộ t hay là xà. Đi ề u quan tr ọ ng là ph ả i gi ữ b ằ ng đ ượ c thân g ỗ linh thiêng bằ ng b ấ t kỳ giá nào 3. Ý nghĩa vậ n d ụ ng trong kinh doanh Trong thự c t ế kinh doanh., m ộ t s ả n ph ẩ m đ ượ c sinh ra d ự a trên đ ặ c tính sinh, hóa, lý củ a nó s ẽ có m ộ t công năng nh ấ t đ ị nh. Theo th ờ i gian, qua t ừ ng giai đo ạ n, tùy t ừ ng đ ị a phươ ng, s ả n ph ẩ m ban đ ầ u có có th ể đ ượ c bi ế n đ ổ i linh ho ạ t sang nh ữ ng lo ạ i hình khác mộ t cách thích h ợ p tùy theo t ậ p quán tiêu dùng, s ở thích ng ườ i mua. Không nên câu nệứ c ng nh ắẽựạếứụứ c, s t h n ch ng d ng t c là h ạếự n ch s phát tri ể n công cu ộ c kinh doanh củ a mình. MỘỐỌỆỤẾ T S MINH H A VI C ÁP D NG THÀNH CÔNG K SÁCH 1. Võng xế p Duy L ợ i Võng là mộ t v ậ t d ụ ng quen thu ộ c c ủ a ng ườ i Vi ệ t Nam tr ướ c kia. Sau đó, khi kinh t ế ngườ i dân kh ấ m khá lên kéo theo s ự thay đ ổ i các ti ệ n nghi sinh ho ạ t, chi ế c võng không còn phù hợ p trong cu ộ c s ố ng hi ệ n đ ạ i n ữ a. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 9. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Xuấừ t phát t mong mu ốưế n đ a chi c võng, m ộậụ t v t d ng quen thu ộạấợ c l i r t phù h p vớ i khí h ợ p khí h ậ u Vi ệ t Nam quay tr ở l ạ i, Ông Lâm T ấ n L ợ i – Ch ủ doanh nghi ệ p Duy Lợ i đã suy nghĩ r ấ t nhi ề u. Ông thấằểưế y r ng, đ đ a chi c võng Vi ệ t Nam tr ởạớộố l i v i cu c s ng, m ặ c dù v ẫ n mang dáng dấ p chi ế c võng quen thu ộ c nh ư ng đ ể thành công ph ả i có nh ữ ng c ả i ti ế n đ ể phù hợ p v ớ i thói quen s ử d ụ ng hi ệ n nay. Sau m ộ t th ờ i gian nghiên c ứ u, ông đã cho ra đ ờ i nhữ ng s ả n ph ẩ m võng x ế p mang th ươ ng hi ệ u Duy L ợ i. Về m ẫ u mã, các s ả n ph ẩ m võng đ ượ c làm b ằ ng ch ấ t li ệ u và ki ể u dáng sang tr ọ ng, thanh thoát, làm tôn thêm vẻẹộấơữ đ p n i th t. H n n a, nh ữảẩ ng s n ph m này r ấơộ t c đ ng, có thể g ấ p g ọ n xách tay trong 20 giây; đi ề u ch ỉ nh đ ượ c c ả chi ề u dài l ẫ n chi ề u r ộ ng cùng độ căng c ủ a võng theo ý thích. Võng đu đ ư a lâu nh ờ b ạ c thau và 4 b ạ c đ ạ n, ch ị u đượ c l ự c 150 Kg, đ ẹ p, ch ắ c ch ắ n và l ạ i g ọ n nh ẹ v ớ i giá thành phù h ợ p, võng x ế p Duy Lợ i đã đ ượ c ng ườ i tiêu dùng ư a thích. Trong nhữ ng năm qua, nh ữ ng chi ế c võng x ế p c ủ a Duy L ợ i đã có m ặ t ở nhi ề u n ơ i, nhấ t là ở nh ữ ng thành ph ố công nghi ệ p phát tri ể n. Nh ữ ng s ả n ph ẩ m mang th ươ ng hiệ u Duy L ợ i chi ế m t ớ i 70% th ị ph ầ n th ị tr ườ ng trong n ướ c; 30% còn l ạ i đ ượ c xu ấ t khẩ u qua các th ị tr ườ ng Nh ậ t, Pháp, M ỹ , Úc, Hàn Qu ố c, Nhờữỗựủ nh ng n l c c a doanh nghi ệ p võng Duy L ợế i, đ n nay chi ế c võng l ạở i tr thành mộậụ t v n d ng quen thu ộ c trong gia đình Vi ệ t Nam v ớữẫớắớ i nh ng m u mã m i g n v i nhữộấệạế ng n i th t hi n đ i. Chi c võng Vi ệ t Nam đã quay tr ởạớộ l i v i m t hình th ứớ c m i, vẫ n là m ộ t giá tr ị s ử d ụ ng, nh ư ng nay là võng x ế p thay vì võng treo truy ề n th ố ng. 2. Bao diêm nở to thu nh ỏ Giữ a nh ữ ng năm 80 c ủ a th ế k ỷ , d ướ i s ứ c ép c ủ a giá v ậ t li ệ u tăng cao, nhà máy diêm Ngân Xuyên – Trung Quố c đành ph ả i tăng giá m ỗ i h ộ p diêm lên 1xu, làm cho giá m ỗ i hộ p diêm t ừ 2 xu lên 3 xu. Tuy ch ỉ tăng ít giá nh ư ng ng ườ i tiêu dùng ngay l ậ p t ứ c đã có phả n ứ ng b ở i vì diêm là m ặ t hàng thi ế t y ế u l ạ i đã t ừ lâu giá không thay đ ổ i. Trong lúc đó, mộ t nhà máy diêm khác đ ư a ra th ị tr ườ ng lo ạ i diêm nh ỏ h ơ n v ớ i giá 2 xu. Tuy s ố lượ ng diêm trong h ộ p có ít đi nh ư ng giá không đ ổ i nên ng ườ i tiêu dùng d ễ ch ấ p nh ậ n. Nhà máy Ngân Xuyên phả i ch ấ p nh ậ n th ấ t b ạ i Sau vài năm, giá gỗ l ạ i tăng lên, giá diêm thành ph ẩ m cũng ph ả i tăng theo, không th ể giữ nguyên giá 3 xu m ộ t h ộ p nh ư tr ướ c đây. Theo kinh nghi ệ m c ủ a l ầ n c ạ nh tranh trướ c, l ầ n này Ngân Xuyên đ ư a ra bi ệ n pháp tăng giá m ộ t cách c ụ th ể . Cùng m ộ t lúc, nhà máy tung ra thị tr ườ ng 4 lo ạ i diêm v ớ i 4 lo ạ i giá thành khác nhau: H ộ p nh ỏ giá v ẫ n 3 xu, hộ p v ừ a giá 5 xu, h ộ p to giá 8 xu và h ộ p siêu to giá 15 xu. Ch ấ t l ượ ng diêm v ẫ n không đổ i, ch ỉ có cách đóng gói và giá c ả là khác nhau. Tuy biên đ ộ giá tăng nhi ề u h ơ n lầ n tr ướ c nh ư ng ng ườ i tiêu dùng không ph ả n ứ ng m ạ nh, th ị tr ườ ng ổ n đ ị nh, m ứ c bán hàng vẫ n ti ế p t ụ c tăng tr ưở ng. 3. Đồ u ố ng Sprite Sprite là thươ ng hi ệ u c ủ a lo ạ i s ả n ph ẩ m n ướ c ng ọ t có ga v ị chanh c ủ a công ty Coca- www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 10. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Cola. Sả n ph ẩ m này đ ượ c ư a chu ộ ng và bán r ấ t ch ạ y ở M ỹ . Tuy nhiên khi Sprite thâm nhậ p th ị tr ườ ng Trung Qu ố c, nó g ặ p ph ả i m ộ t tr ở ng ạ i v ề ngôn ng ữ . Đó là t ừ Sprite khi dị ch sang ti ế ng Trung l ạ i có nghĩa là ma qu ỷ , yêu tinh. Các nhà kinh doanh Coca - Cola vố n r ấ t hi ể u rõ truy ề n th ố ng văn hóa c ủ a Trung Qu ố c, hiể u rõ s ự căm ghét “yêu tinh “ c ủ a ng ườ i Trung Qu ố c nên đã d ị ch lái t ừ “sprite” thành chữ “Xue bi” và dùng nó làm tên g ọ i cũng nh ư n ộ i dung tuyên truy ề n và qu ả ng cáo cho sả n ph ẩ m này ở Trung Qu ố c. “Xue bi “ trong ti ế ng Hán có hàm ý là tinh khi ế t, trong suố t. Ch ỉ c ầ n thay đ ổ i tên g ọ i, th ế là đ ươ ng nhiên s ả n ph ẩ m này đ ượ c ng ườ i tiêu dùng Trung Quố c đón ch ờ . * Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách Sprite đã áp dụ ng thành công k ế sách “Thay xà đ ổ i c ộ t” khi chuy ể n đ ổ i tên g ọ i c ủ a s ả n phẩ m cho phù h ợ p v ớ i phong t ụ c và ngôn ng ữ c ủ a Trung Qu ố c. 4. Pizza củ a nhà hàng MacDonal MacDonal là mộ t chu ỗ i các c ử a hàng fastfood n ổ i ti ế ng th ế gi ớ i v ớ i các lo ạ i đ ồ ăn nhanh truyề n th ố ng. Tuy nhiên chu ỗ i c ủ a hàng này lâm vào tình tr ạ ng khó khăn. Do ngườ i M ỹ ngày càng chú ý h ơ n đ ế n dinh d ưỡ ng, h ọ tìm đ ế n nh ữ ng th ự c ph ẩ m có hàm lượ ng đ ạ m và cholesteron th ấ p nên bánh Hambuger truy ề n th ố ng c ủ a nhà hàng Macdonal và các loạ i bánh rán ki ể u Pháp không còn phù h ợ p v ớ i kh ẩ u v ị c ủ a khách hàng nữ a. M ứ c tiêu th ụ và doanh thu c ủ a Macdonal vì th ế mà gi ả m sút rõ r ệ t. Để phát tri ể n thích nghi v ớ i hoàn c ả nh, Macdonal quy ế t đ ị nh thay đ ổ i m ộ t s ố thành phầ n c ủ a các lo ạ i bánh truy ề n th ố ng. H ọ th ử nghi ệ m lo ạ i bánh pizza mà nhân c ủ a nó là tươ ng cà chua, pho mát và các lo ạ i rau tr ộ n. Các lo ạ i bánh này không ch ế bi ế n s ẵ n mà đểạ l nh. Khi khách hàng c ầ n thì m ớắầếếểư i b t đ u ch bi n đ đ a vào ch ả o rán. Chính vì vậ y l ượ ng ch ấ t béo có m ặ t trong các lo ạ i bánh này r ấ t ít. Ngu ồ n g ố c c ủ a bánh pizza là ở Ý nh ư ng Macdonal đã thay đ ổ i m ộ t s ố thành ph ầ n c ủ a nó sao cho phù h ợ p v ớ i khẩ u v ị c ủ a ng ườ i M ỹ cũng nh ư xu h ướ ng tiêu dùng c ủ a h ọ t ạ i th ờ i đi ể m đó. K ế t qu ả là loạ i pizza này đ ượ c khách hàng h ế t s ứ c ủ ng h ộ . Nó đã tr ở thành s ả n ph ẩ m tr ọ ng yế u giúp cho MacDonal đ ứ ng v ữ ng trong th ờ i kỳ c ạ nh tranh kh ố c li ệ t c ủ a ngành th ự c phẩ m đ ồ ăn nhanh * Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách Trong ví dụ này MacDonal đã áp d ụ ng k ế sách “Thay xà đ ổ i c ộ t” đ ể đ ố i phó v ớ i nhữ ng bi ế n đ ổ i c ủ a th ị tr ườ ng khi nhu c ầ u c ủ a khách hàng thay đ ổ i. V ẫ n là s ả n ph ẩ m bánh pizza như ng Macdonal đã thay đ ổ i m ộ t s ố thành ph ầ n c ủ a nó đ ể phù h ợ p h ơ n v ớ i khấ u v ị c ủ a khách hàng. 5. Diệ u k ế bán chu ố i Tinố p Pôlôky là m ộ t nhân viên bán hàng trong siêu th ị Tawei Bitsa t ạ i Toulouse. Trong www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 11. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! mộầấẩ t l n b t c n, kho c ấữ t gi hoa qu ả đông l ạủ nh c a siêu th ị phát h ỏ a. Khi nhân viên củ a đ ộ i c ứ u h ỏ a d ậ p t ắ t đ ượ c ng ọ n l ử a thì m ườ i tám hòm đ ự ng chu ố i nh ậ p t ừ Arhentina đã bị đ ố t cháy. Khi m ở thùng ra thì m ặ c dù chu ố i v ẫ n gi ữ đ ượ c ch ấ t l ượ ng như ng trên v ỏốốấ đã l m đ m ch m đen, khi ăn th ấ y có mùi v ịặệ khá đ c bi t Ông ch ủử c a hàng giao cho Pôlôky tiêu thụ s ố thùng chu ố i, dù giá th ấ p cũng không thành v ấ n đ ề . Khi nhậ n nhi ệ m v ụ này, Pôlôky c ả m th ấ y r ấ t khó khăn. Ông đã cho h ạ giá bán s ố chuố i trên nh ư ng cho dù trên b ả ng giá đ ề r ấ t th ấ p mà v ẫ n không ai ch ị u mua. Ng ồ i buồ n chán, ông n ế m th ử m ộ t qu ả chu ố i , th ấ y h ươ ng v ị chu ố i th ậ t s ự khác l ạ , càng ăn càng thấ y ngon. Th ế là ông nghĩ ra m ộ t k ế . Ngày hôm sau, ông đế n siêu th ị r ấ t s ớ m, bày đ ố ng chu ố i ấ y lên bàn r ồ i l ớ n ti ế ng hô to “Chuố i Arhentina đây. H ươ ng v ị đ ặ c bi ệ t, giá c ả ph ả i chăng. Ch ỉ m ộ t mình siêu th ị này có mà thôi”. Tiế ng rao c ủ a ông thu hút đ ượ c r ấ t nhi ề u ng ườ i. Chu ố i Argentina thì m ọ i ng ườ i đã quen thuộưạốỏ c nh ng lo i chu i v đã vàng r ựạốố c l i l m đ m đen thì h ọưấ ch a th y bao giờọ . H vây tròn l ấầ y qu y hàng, nhìn chăm chăm vào nh ữảốạắộố ng qu chu i l m t. M t s ngườ i ăn th ử th ấ y đúng là mùi v ị ngon th ậ t nên m ọ i ng ườ i thi nhau b ỏ ti ề n ra đ ể mua. Thế là ch ẳ ng bao lâu m ấ y thùng chu ố i đã đ ượ c bán h ế t. Nắ m đ ượ c th ị hi ế u ng ườ i tiêu dùng, c ứ m ỗ i l ầ n siêu th ị nh ậ p chu ố i t ừ Arhentina v ề , họ l ạ i ch ủ đ ộ ng ch ế bi ế n cho nó có đ ượ c h ươ ng v ị đ ặ c bi ệ t nh ư nh ữ ng qu ả chu ố i khi kho hàng bị cháy. Chu ố i Argentina h ươ ng v ị đ ặ c bi ệ t ch ỉ riêng siêu th ị này m ớ i có tr ở thành mộ t m ặ t hàng đ ượ c khách hàng c ủ a siêu th ị r ấ t ư a chu ộ ng Vậ y là t ừ m ộ t s ự c ố , v ớ i s ự thông minh nhanh trí c ủ a Tin ố p Pôlôky siêu th ị Tawei Bitsa tạ i Toulouse đã cho ra đ ờ i m ộ t s ả n ph ẩ m m ớ i t ừ chu ố i Chu ố i Argentina nh ậ p khẩ u. Kinh doanh c ủ a siêu th ị phát tri ể n mà c ộ ng đ ồ ng l ạ i có thêm m ộ t th ứ c ăn m ớ i ngon và lạ . 6. Agifish vữ ng vàng trên th ị tr ườ ng Công ty cổ ph ầ n Xu ấ t nh ậ p kh ẩ u Th ủ y s ả n An Giang ti ề n thân là Xí nghi ệ p Đông lạ nh An Giang đ ượ c xây d ự ng năm 1985 do Công ty Th ủ y s ả n An Giang đ ầ u t ư c ơ s ở hạ t ầ ng và trang thi ế t b ị . Agifish là m ộ t công ty xu ấ t kh ẩ u cá tra và cá ba sa sang th ị trườ ng M ỹ . Khó khăn lớ n đ ế n v ớ i Agifish khi M ỹ kh ở i ki ệ n Vi ệ t Nam bán phá giá cá ba sa và cá tra vào thị tr ườ ng này. M ặ c dù lúc này, ti ế ng tăm c ủ a con cá 'Ba sa Mêkông' đã n ổ i tiế ng kh ắ p th ế gi ớ i nh ư ng doanh thu c ủ a công ty v ẫ n s ụ t gi ả m nghiêm tr ọ ng. Đó cũng là tình trạ ng chung c ủ a c ả ngành xu ấ t kh ẩ u cá da tr ơ n c ủ a Vi ệ t Nam. Lố i thoát c ủ a doanh nghi ệ p n ằ m ngay trong con cá. Trong khi M ỹ đang t ậ p trung vào vụ ki ệ n và tìm b ằ ng ch ứ ng đ ể ch ứ ng minh Vi ệ t Nam bán phá giá trên th ị tr ườ ng M ỹ thì việ c tiêu th ụ cá sa và cá ba tra Vi ệ t Nam đã có m ộ t l ố i thoát b ấ t ng ờ . Đó là ch ế biế n con cá đ ểậụọảẩ t n d ng m i s n ph m mà con cá có th ểạ t o ra. V ớữảẩ i nh ng s n ph m đó, con cá củ a Vi ệ t Nam v ẫ n đ ế n đ ượ c v ớ i nh ữ ng th ị tr ườ ng m ớ i h ơ n, r ộ ng h ơ n, xa www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 12. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! hơ n và mang l ạ i nhi ề u l ợ i nhu ậ n thay vì nh ữ ng thùng cá philê. Giám đ ố c Ngô Ph ướ c Hậ u cho bi ế t, ch ư a tính hàng giá tr ị gia tăng, công nhân Agifish đang ch ế bi ế n s ạ ch trơ n con cá đ ể bán đi kh ắơ p n i. Ông B ảịễ y Nh (Nguy n Minh Nh ị ), Phó bí th ưỉủ T nh y An Giang nói chuyệ n đó, tr ướ c v ụ M ỹ ki ệ n Vi ệ t Nam bán phá giá cá da tr ơ n h ồ i năm 2002, chư a ai làm. Ông Hậ u nh ớ l ạ i: 'H ồ i tr ướ c, không bi ế t ch ế bi ế n ph ụ ph ẩ m, th ậ m chí ch ư a bi ế t thắ ng m ỡ cá, có khi bán không h ế t, ph ả i ch ở ph ụ ph ẩ m đi chôn!'. Bây gi ờ , c ứ bán đượ c m ộ t ký phi-lê là coi nh ư tiêu th ụ luôn đ ượ c hai ký ph ụ ph ẩ m. Ngoài 50 t ấ n phi-lê và 100 tấ n ph ụ ph ẩ m do ngu ồ n cá c ủ a Câu l ạ c b ộ Agifish nuôi, m ỗ i ngày công ty mua thêm 100 tấ n ph ụ ph ẩ m c ủ a các nhà máy b ạ n đ ể ch ế bi ế n xu ấ t kh ẩ u. Bây giờ thì hàng phi-lê, hàng giá tr ị gia tăng, hàng ph ụ ph ẩ m t ừ cá tra, cá ba sa c ủ a Agifish đang bán khắ p n ơ i. Th ị tr ườ ng châu Âu chi ế m 45%, M ỹ 25%, còn l ạ i là châu Á và Úc. Ông Hậ u tính, năm 2004 Agifish đ ạ t kim ng ạ ch xu ấ t kh ẩ u 48 tri ệ u đô-la M ỹ , trong đó 30% từ hàng giá tr ị gia tăng. Agifish đang làm h ơ n 100 m ặ t hàng tinh ch ế có mã số ; nhi ề u bà n ộ i tr ợ trong n ướ c đi siêu th ị đã quen xài các món hàng này. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách Để đ ố i phó v ớ i khó khăn ậ p đ ế n, Agifish đã ph ả i g ắ ng g ượ ng đ ể đ ứ ng v ữ ng và tìm đườ ng thoát. Thành công này c ủ a Agifish có đ ượ c là nh ờ chi ế n l ượ c chuy ể n h ướ ng đượ c th ự c hi ệ n bài b ả n và c ẩ n tr ọ ng. Cũng là các s ả n ph ẩ m v ề cá nh ư ng không ch ỉ xuấ t kh ẩ u cá philê, ông đã chuy ể n đ ổ i thành vi ệ c ch ế bi ế n riêng các thành ph ầ n c ủ a nó để h ưở ng m ứ c thu ế nh ậ p kh ẩ u th ấ p. Nh ờ đó, ông đã giúp công ty v ượ t qua nh ữ ng rào cả n c ủ a th ị tr ườ ng và v ẫ n v ươ n đ ượ c đ ế n nh ữ ng khu v ự c th ị tr ườ ng khó tính đ ể thu lợ i nhu ậ n th ậ m chí còn cao h ơ n. Thuậ n tay d ắ t bò (Cậ p nh ậ t: 12/16/2006 6:19:08 PM) Kế sách "Thu ậ n tay d ắ t bò" là k ế sách cu ố i cùng trong nhóm k ế sách " Khở i s ự kinh doanh" Ảnh minh h ọ a KẾẬẮ 07: THU N TAY D T BÒ Trong kinh doanh cơ h ộ i luôn ở quanh ta. Đ ừ ng bao gi ờ quá m ả i mê c ắ m cúi vào m ộ t mụ c đích duy nh ấ t mà b ỏ qua các c ơ h ộ i khác đang ở trong tay. Ngườ i làm kinh doanh không ph ả i lúc nào cũng ch ỉ chăm ch ắ m vào m ộ t m ụ c đích duy nhấ t mà ph ả i bi ế t phóng t ầ m nhìn ra xa, bi ế t ch ớ p các th ờ i c ơ đ ế n v ớ i mình 1. Câu chuyệ n xu ấ t x ứ www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 13. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Có đôi vợ ch ồ ng nhà nghèo, sinh nhai trông vào vi ệ c ng ườ i ch ồ ng ngày ngày vào r ừ ng hái củ i đem v ề bán. Công vi ệ c v ấ t v ả , ki ế m ch ẳ ng đ ượ c bao nhiêu, c ả nh nghèo khó thoát. Mộ t hôm nh ư m ọ i ngày, sáng s ớ m tinh m ơ ng ườ i ch ồ ng đã vác rìu vào trong r ừ ng kiế m c ủ i. Khi m ặ t tr ờ i đã khu ấ t bóng anh m ớ i vác m ộ t bó c ủ i n ặ ng ra v ề . D ọ c đ ườ ng, anh chợ t th ấ y m ộ t con bò thong dong g ặ m c ỏ mà nhìn quanh ch ẳ ng th ấ y bóng ai chăn dắ t. V ố n là ng ườ i th ậ t thà, ng ườ i ch ồ ng gánh c ủ i ra v ề . Ngày hôm sau và vài ngày sau nữ a, khi tr ở v ề anh v ẫ n th ấ y con bò ấ y thong dong g ặ m cỏ . L ấ y làm l ạ , m ộ t chi ề u khi đ ặ t bó c ủ i xu ố ng, ng ườ i ch ồ ng nói v ớ i v ợ r ằ ng : “Quanh vùng này chẳ ng có ai sinh s ố ng, v ậ y mà nhi ề u ngày nay, trên đ ườ ng v ề tôi thấ y có m ộ t con bò thong dong g ặ m c ỏ , mà ch ẳ ng th ấ y bóng dáng ai chăn d ắ t c ả ?!” Ngườ i v ợ th ấ y v ậ y bèn nói : “Ngày mai anh c ứ th ử d ắ t nó v ề nhà mình, n ế u có ai nhậ n thì mình tr ả , bi ế t đâu ch ẳ ng là tr ờ i th ươ ng mà ban cho v ợ ch ồ ng mình ?” Nghe lờ i v ợ , chi ề u hôm sau, ng ươ ì ch ồ ng d ắ t bò v ề . Nào ng ờ , con bò ngoan ngoãn đi theo và mấ y ngày sau cũng ch ẳ ng th ấ y ai đ ế n h ỏ i han. Đó là mộ t con bò cái, nên ch ỉ ít lâu sau nó đ ẻ cho v ợ ch ồ ng ng ườ i ti ề u phu kia m ộ t chú bê con. Rồ i ngày qua ngày, ch ẳ ng m ấ y ch ố c, v ợ ch ồ ng anh ti ề u phu kia đã có c ả m ộ t đàn bò mang lạ i bi ế t bao nhiêu s ữ a béo và th ị t ngon. Cu ộ c s ố ng c ủ a h ọ tr ở nên kh ấ m khá và có củ a ăn c ủ a đ ể . Mộ t hôm, có ng ườ i khách l ỡ đ ộ đ ườ ng ghé vào xin ở tr ọ . V ố n là ng ườ i t ố t b ụ ng, v ợ chồ ng nhà n ọ đon đ ả chào m ờ i l ạ i ti ệ n có th ị t ngon s ữ a béo đãi khách. Nào ngờ , ng ườ i khách ấ y l ạ i chính là viên quan chuyên lo b ế p núc cho cung đình c ủ a nhà vua. Thấ y ch ủ nhà hi ế u khách l ạ i th ấ y ch ấ t l ượ ng s ữ a và th ị t ngon lành, viên quan chuyên lo bế p núc cung đình quy ế t đ ị nh đ ặ t hàng cho v ợ ch ồ ng ng ườ i ti ề u phu năm xư a chuyên cung c ấ p th ị t, s ữ a và các lo ạ i th ự c ph ẩ m cho cung đình. Công việ c làm ăn phát đ ạ t, đôi v ợ ch ồ ng n ọ tr ở nên giàu có và không lúc nào quên thưở hàn vi có cái l ầ n quy ế t đ ị nh d ắ t con bò v ề nhà, m ộ t may m ắ n đ ổ i đ ờ i. 2. Cố t lõi k ế sách Thuậ n tay d ắ t bò là đ ể ch ỉ vi ệ c khi ng ườ i ta đang làm m ộ t vi ệ c theo ch ủ đích, khi th ấ y có nhữ ng th ờ i c ơ khác đã bi ế t t ậ n d ụ ng đ ể có đ ượ c nh ữ ng m ố i l ợ i m ớ i b ấ t ng ờ . 3. Ý nghĩa vậ n d ụ ng trong kinh doanh Trong kinh doanh cơ h ộ i luôn ở quanh ta. Đ ừ ng bao gi ờ quá m ả i mê c ắ m cúi vào m ộ t mụ c đích duy nh ấ t mà b ỏ qua các c ơ h ộ i khác đang ở trong tay. Ngườ i làm kinh doanh không ph ả i lúc nào cũng ch ỉ chăm ch ắ m vào m ộ t m ụ c đích duy nhấ t mà ph ả i bi ế t phóng t ầ m nhìn ra xa, bi ế t ch ớ p các th ờ i c ơ đ ế n v ớ i mình. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 14. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! MỘỐỌỆỤẾ T S MINH H A VI C ÁP D NG THÀNH CÔNG K SÁCH 1.Ông vua măng ngọ t T ạ Ti ế n Gia đình ông Tạ Ti ế n, ng ườ i thôn Th ố ng Nh ấ t, xã Song Ph ượ ng, Đan Ph ượ ng, Hà Tây trướ c đây ch ỉ làm ngh ề nông thu ầ n túy nên vô cùng khó khăn. Khi Đ ả ng và Nhà n ướ c có chủ tr ươ ng v ề d ồ n đi ề n, đ ổ i th ử a, n ắ m b ắ t th ờ i c ơ này và đ ượ c chính quy ề n đ ị a phươ ng t ạ o đi ề u ki ệ n thu ậ n l ợ i, năm 1996 gia đình ông Ti ế n đã m ạ nh d ạ n nh ậ n th ầ u nhữ ng m ẫ u ru ộ ng đ ầ u tiên đ ể th ự c hi ệ n mô hình kinh t ế gia đình v ớ i mong ướ c thoát đượ c cái nghèo. Hà Tây là mộ t trong nh ữ ng đi ể m sáng v ề thâm canh chuy ể n đ ổ i c ơ c ấ u kinh t ế cây trồ ng đa d ạ ng. Ông Ti ế n đã ch ọấơểắầựệ n n m r m đ b t đ u s nghi p làm giàu cho gia đình mình. Nấ m lúc đó đã đ ượ c coi là lo ạ i th ự c s ạ ch r ấ t đ ượ c ư a chu ộ ng, s ử d ụ ng nhiề u. T ừ 900.000đ ti ề n v ố n đ ầ u t ư , ông Ti ế n thu nh ậ p đ ượ c kho ả ng 30 tri ệ u đ ồ ng mỗ i năm ch ỉ nh ờ n ấ m. Như ng không d ừở ng đó, nh ậấơ n th y bã r m dùng tr ồấấấềạ ng, c y n m r t nhi u, l i đã qua các quá trình ngâm ủ x ử lý nên có đ ộ mùn cao, làm đ ấ t t ơ i x ố p, nhi ề u ch ấ t dinh dưỡ ng, b ỏ đi r ấ t phí, ông Ti ế n đã mày mò tr ồ ng th ử gi ố ng măng ng ọ t Đi ề n Trúc. K ế t quả thu đ ượ c th ậ t không th ể ng ờ t ớ i. Ch ỉ trong năm đ ầ u, thu l ợ i t ừ măng đã là 15 triệ u, lãi h ơ n c ả s ả n ph ẩ m ban đ ầ u là n ấ m r ơ m. Cho đ ế n nay, gia đình ông Ti ế n đã phủ kín g ầ n 5.000 khóm măng ng ọ t trên di ệ n tích 36.000m2. Nhi ề u công ty th ự c ph ẩ m đã tìm về t ậ n v ườ n c ủ a ông ký h ợ p đ ồ ng mua măng v ớ i s ố l ượ ng hàng ch ụ c t ấ n m ỗ i năm. Ông trở thành ông vua măng ng ọ t vùng đ ấ t Hà Tây. Không d ừ ng ở đó, nh ậ n th ấ y vẫ n có th ể tr ồ ng xen canh các lo ạ i cây ăn qu ả , ông tr ồ ng thêm hàng trăm cây b ưở i, v ả i, nhãn, tăng thêm rấ t nhi ề u thu nh ậ p cho gia đình. T ổ ng các kho ả n lãi thu đ ượ c c ủ a ông vua măng hiệ n nay kho ả ng 130 tri ệ u/năm, m ộ t con s ố m ơ ướ c c ủ a hàng tri ệ u nông dân Việ t Nam. Như v ậ y, ông Ti ế n đã làm giàu thành công do có t ư t ưở ng m ạ nh d ạ n, quy ế t đoán, chọ n th ờ i c ơ làm giàu đúng vào th ờ i đi ể m Đ ả ng và Nhà n ướ c đ ư a ra chính sách đ ổ i mớ i, khuy ế n khích nông dân làm giàu. Đ ặ c bi ệ t, s ự linh ho ạ t trong vi ệ c kinh doanh: trồấệểồ ng n m ti n th tr ng măng r ồạồ i l i tr ng thêm các lo ạ i cây ăn qu ảế khi n cho ông nhân đượ c ngu ồ n thu l ợ i, h ơ n th ế ông còn đ ượ c vinh danh là “ông vua măng ng ọ t”. 2.Chuyệ n Mai An Tiêm An Tiêm là con nuôi củ a Vua Hùng V ươ ng. L ớ n lên An Tiêm đ ượ c vua c ướ i v ợ và tin dùng ở tri ề u đình. Sau, vua cha nghe l ờ i gièm pha đày gia đình An Tiêm ra đ ả o hoang ở vùng Nga Sơ n. Ngườ i v ợ là nàng Ba lo s ợ s ẽ ph ả i ch ế t ở ngoài cù lao cô qu ạ nh. Nh ư ng An Tiêm thì bình thả n nói: "Tr ờ i đã sinh ra ta, s ố ng ch ế t là ở Tr ờ i và ở ta, vi ệ c gì ph ả i lo". Th ế là vợ ch ồ ng An Tiêm ra s ứ c khai kh ẩ n, tr ồ ng tr ọ t. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 15. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Mộ t ngày kia, có m ộ t con chim l ạ t ừ ph ươ ng tây bay đ ế n đ ậ u trên m ộ t gò cát. Chim nhả m ấ y h ạ t gì xu ố ng đ ấ t. Ð ượ c ít lâu, thì h ộ t nãy m ầ m, m ọ c dây lá lan r ộ ng trên m ặ t đấ t. Cây n ở hoa, k ế t thành trái to. An Tiêm b ả o v ợ : "Gi ố ng cây này t ự nhiên không trồ ng mà có t ứ c là v ậ t c ủ a Tr ờ i nuôi ta đó". R ồ i An Tiêm hái n ế m th ử , th ấ y v ỏ xanh, ruộ t đ ỏ , h ộ t đen, mùi v ị th ơ m và ngon ng ọ t, mát d ị u. An Tiêm bèn l ấ y h ộ t gieo tr ồ ng khắ p n ơ i, sau đó cây m ọ c lan ra r ấ t nhi ề u. Mộ t ngày kia, có m ộ t chi ế c tàu b ị bão d ạ t vào cù lao. An Tiêm bèn đem qua đó đi đ ổ i lấậụ y v t d ng và th ựẩồừếồ c ph m. R i t đó, ti ng đ n đi xa là có m ộốảấ t gi ng qu r t ngon ở trên đả o. Các tàu buôn t ấ p n ậ p ghé đ ế n đ ổ i chác đ ủ th ứ cho gia đình An Tiêm. Nh ờ đó mà gia đình bé nhỏ c ủ a An Tiêm tr ở nên đ ầ y đ ủ , sung túc. Ít lâu sau, Hùng Vươ ng nh ậ n ra n ỗ i oan c ủ a ng ườ i con nuôi, th ươ ng nh ớ vô cùng, m ớ i sai ngườ i ra cù lao ngoài bi ể n Nga S ơ n dò xem gia đình An Tiêm ra làm sao, s ố ng hay chếứầềểạảố t. S th n v k l i c nh s ng sung túc c ủợồ a v ch ng An Tiêm. Nhà vua m ừ ng lắ m, bèn cho tri ệ u An Tiêm v ề ph ụ c l ạ i ch ứ c v ị cũ trong tri ề u đình. An Tiêm đem về dâng cho Vua gi ố ng qu ả mà mình may m ắ n có đ ượ c. R ồ i phân phát hộư t d a cho dân chúng tr ồởữổấ ng nh ng ch đ t cát, làm giàu thêm cho x ứệộứ Vi t m t th trái cây danh tiế ng. Hòn đ ả o mà An Tiêm ở đ ượ c g ọ i là Châu An Tiêm. Con chim nhỏ th ả h ạ t trên bãi đ ấ t là vi ệ c n ế u không đ ể ý đ ế n thì cũng không đem l ạ i điề u gì. Nh ư ng v ớ i Mai An Tiêm, đó là m ộ t d ị p may tr ờ i cho. Và An Tiêm đã t ậ n d ụ ng cơ h ộ i này đ ể thoát ra kh ỏ i tình th ế khó khăn mình đang m ắ c ph ả i. 3. Thuố c t ẩ y tr ắ ng : Chuy ệ n v ề m ộ t h ọ a sĩ nghèo Ở Pháp có m ộ t h ọ a sĩ nghèo tên là ChiMai. M ộ t hôm trong lúc ông đang t ậ p trung tinh thầ n bên giá v ẽ thì bà v ợ ông đang gi ặ t qu ầ n áo bên b ể n ướ c. Vợ ông gi ặ t qu ầ n áo xong, x ế p đ ồ đ ạ c sang m ộ t bên m ệ t m ỏ i v ươ n vai. Đúng lúc ấ y ChiMai vô tình vả y bút m ộ t cái. Ngay l ậ p t ứ c ch ấ t m ự c màu xanh da tr ờ i r ả y đ ầ y lên chiế c áo tr ắ ng v ợ ông m ớ i gi ặ t xong. Dù bà v ợ ông có gi ặ t k ỹ đ ế n m ấ y cũng không tẩ y h ế t màu xanh da tr ờ i c ủ a m ự c v ẽ dây trên chi ế c áo tr ắ ng ấ y. Giặ t mãi không s ạ ch bà đành ph ơ i áo d ướ i ánh n ắ ng m ặ t tr ờ i. Khi chi ế c áo đã khô bà kinh ngạ c nh ậ n th ấ y chi ế c áo không h ề sót l ạ i m ộ t chút v ệ t màu xanh nào, trái l ạ i nó còn sáng đẹ p h ơ n tr ướ c r ấ t nhi ề u. Ngày hôm sau ông thửạớữ l i v i nh ng chi ếầ c qu n áo đã gi ặạ t s ch. Th ậạữ t kỳ l là nh ng chiế c áo đó sáng đ ẹấề p r t nhi u. Ông th ửệạềầếảềư nghi m l i nhi u l n và k t qu đ u nh nhau. Mộ t ý t ưở ng kinh doanh n ả y ra trong đ ầ u ông h ọ a s ỹ . Ông g ọ i lo ạ i màu v ẽ đó là « lo ạ i thuố c có th ể làm tr ắ ng nh ữ ng v ậ t c ầ n gi ặ t t ẩ y » và bán nó v ớ i dòng ch ữ «cho thêm mộ t l ượ ng nh ỏ dung d ị ch này vào h ộ p xà phòng» sau đó đem ra tiêu th ụ trên th ị tr ườ ng. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 16. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Thế là t ừ đó Chimai t ừ bi ệ t cu ộ c s ố ng kh ố n khó c ủ a mình đ ể b ướ c chân vào m ộ t cuộ c s ố ng giàu có. 4. Josef H. Boquoi - Từ ng ườ i bán kem rong tr ở thành t ỉ phú Josef H. Boquoi sinh ra trong mộ t gia đình kinh doanh nh ỏ ở m ộ t làng thu ộ c vùng h ạ lư u sông Ranh. Khi m ớ i 24 tu ổ i, ông thay cha làm ch ủ c ử a hàng cà phê nh ỏ . Đ ể c ả i thiệ n tình hình kinh doanh, ông đã s ắ m m ộ t chi ế c xe ôtô cũ k ỹ t ự đi rao bán ở nh ữ ng vùng xa xôi, kể c ả nh ữ ng vùng h ẻ o lánh, vùng sát biên gi ớ i. Sau rấ t nhi ề u l ầ n th ấ y có ng ườ i h ỏ i mua kem, không ch ỉ là tr ẻ nh ỏ mà c ả các bà n ộ i trợ , th ế là ý t ưở ng bán kem đã hình thành. Lúc đ ầ u ti ề n thu bán kem ch ỉ là ph ụ so v ớ i bán cà phê. Như ng ch ẳ ng bao lâu, doanh s ố bán kem đã l ớ n h ơ n r ấ t nhi ề u so v ớ i cà phê. Josef H. Boquoi trở thành ng ườ i chuyên bán kem lúc nào không hay. Nhờ bán kem, Josef H. Boquoi đã tr ở thành m ộ t ng ườ i b ạ n thân thi ế t c ủ a nhi ề u tr ẻ nhỏ và các bà n ộ i tr ợ . Đa s ố h ọ là các gia đình nông dân còn khá nghèo. Nhi ề u ng ườ i không có tiềặể n m t đ mua kem đã đ ềịổ ngh gán đ i các th ứủảảứ rau, c , qu và c tr ng, xúc xích. Để bán đ ượ c kem và b ả n thân cũng c ầ n các th ứ th ự c ph ẩ m thi ế t y ế u, Josef H. Boquoi đã nhậ n l ờ i đ ổ i kem l ấ y rau qu ả . Vớ i cách bán hàng m ớ i, Josef bán đ ượ c nhi ề u kem h ơ n nh ư ng ch ẳ ng m ấ y ch ố c c ả căn hầạộớủ m l nh r ng l n c a gia đình ông đã ch ậứởủứủảấ t c ng b i đ th rau c qu r t ngon như ng ông không bi ế t ăn m ấ y năm m ớ i h ế t. Josef H. Boquoi t ự h ỏ i r ằ ng t ạ i sao không đem các rau quả này lên thành ph ố bán và s ẽ l ạ i đ ế n t ừ ng nhà đ ể bán nh ư là v ề quê bán kem. Đây chính là mộ t b ướ c ngo ặ t quan tr ọ ng trong s ự nghi ệ p kinh doanh c ủ a Josef H. Boquoi. Sau này nhìn nhậ n l ạ i, nhi ề u ng ườ i đã coi đây là m ộ t ý t ưở ng kinh doanh vô cùng độ c đáo. Josef H. Boquoi đã thành công mộ t cách r ấ t đáng khâm ph ụ c. Cách đây h ơ n ch ụ c năm, Bofrost mớ i ch ỉ có vài ch ụ c nghìn khách hàng v ớ i doanh s ố t ươ ng đ ươ ng 500.000 Euro. Liên tụ c c ả ch ụ c năm nay, công ty Bofrost tăng tr ưở ng v ớ i t ố c đ ộ hai ch ữ s ố , k ể c ả trong nhữ ng th ờ i kỳ kinh t ế suy gi ả m. Riêng trong năm 2002, doanh s ố c ủ a Bofrost lên tớ i trên 1,1 t ỉ Euro Bí quyế t thành công c ủ a Josef H. Boquoi ở ch ỗ ông đã bi ế t n ắ m b ắ t nh ữ ng c ơ h ộ i có đượ c trong khi đang theo đu ổ i các c ơ h ộ i khác. 5. Vì sao mỳ ăn liề n ra đ ờ i Hơ n 30 năm tr ướ c, có m ộ t ng ườ i Nh ậ t B ả n tên là Asiko s ố ng ở thành ph ố Osaka. Ông là chủ m ộ t công ty nh ỏ chuyên gia công th ự c ph ẩ m. Hàng ngày ông ph ả i đi tàu đi ệ n đế n thành ph ố làm vi ệ c. Ng ồ i trên tàu ông th ườ ng th ấ y dòng ng ườ i x ế p hàng dài đ ể đượ c ăn m ộ t bát mỳ nóng h ổ i v ừ a m ớ i n ấ u. Lúc đ ầ u Asiko không đ ể ý đ ế n c ả nh tượ ng bình th ườ ng đó nh ư ng lâu d ầ n thành quen, ông luôn t ự h ỏ i “N ế u m ọ i ng ườ i thích ăn mỳ nóng như v ậ y , t ạ i sao mình không th ử s ả n xu ấ t m ộ t lo ạ i mỳ có th ể đ ổ nướ c sôi vào là ăn đ ượ c ngay?” Trăn trở v ớ i suy nghĩ v ề m ộ t lo ạ i mỳ v ừ a ăn ngon v ừ a ít t ố n th ờ i gian, ông mua m ộ t www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 17. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! chiế c máy ép mỳ và ti ế n hành th ử nghi ệ m v ề m ộ t lo ạ i mỳ m ớ i. Sau không bi ế t bao nhiêu lầ n th ấ t b ạ i ông không h ề n ả n chí mà rút ra đ ượ c vô kh ố i kinh nghi ệ m cho nhữ ng l ầ n th ử nghi ệ m sau. Tr ả i qua 3 năm gian kh ổ n ỗ l ự c, cu ố i cùng Asiko cũng đã thành công. Loạ i mỳ mà ông nghiên c ứ u ra có m ộ t h ươ ng v ị đ ậ m đà ch ỉ c ầ n đ ổ n ướ c sôi vào là có thể ăn đ ượ c ngay. Nh ờ có lo ạ i mỳ này, nhu c ầ u ăn u ố ng con ng ườ i có th ể đượ c ph ụ c v ụ nhanh chóng và ti ệ n l ợ i. Mỳ ăn li ề n nhanh chóng đ ượ c m ọ i ng ườ i bi ế t đế n. Đ ể đáp ứ ng nhu c ầ u ngày càng cao c ủ a con ng ườ i, s ả n ph ẩ m này ngày càng đ ượ c nâng cao. Sự ti ệ n l ợ i c ủ a mì ăn li ề n đã gây đ ượ c s ự chú ý c ủ a khách hàng. Trong vòng 8 tháng kể t ừ ngày ra m ắ t đã tiêu th ụ đ ượ c 1.3 tri ệ u gói mì. Asiko t ừ m ộ t giám đ ố c công ty nhỏ đã nh ả y v ọ t lên tr ở thành ng ườ i giàu có t ầ m c ỡ . Asiko đã nắ m đ ượ c c ơ h ộ i t ừ trong nh ữ ng ho ạ t đ ộ ng v ẫ n di ễ n ra trong cu ộ c s ố ng hàng ngày củ a con ng ườ i, t ừ đó bi ế n nó thành l ợ i th ế kinh doanh c ủ a mình. Câu chuyệ n này cũng th ểệộề hi n m t đi u , con “bò” có th ểấệấờầ xu t hi n b t ng nên c n có ngườ i gi ỏ i nh ậ n bi ế t, có năng l ự c ứ ng phó nhanh chóng m ớ i ng ắ m chu ẩ n mà d ắ t đ ượ c nó đi. 6. Câu chuyệ n v ề nh ữ ng chi ế c bánh quy đ ầ u tiên Mộ t ngày năm 1831 m ộ t chi ế c thuy ề n l ớ n v ớ i b ố n c ộ t bu ồ m ra kh ơ i. Khi đi ngang qua vị nh Biskhai c ủ a Pháp, thuy ềặộậồ n g p m t tr n cu ng phong. M ộ t con sóng l ớấổ n đã h t đ thuyề n c ủ a h ọ , n ướ c bi ể n tràn vào, thuy ề n mau chóng b ị nh ấ n chìm. Thủủố y th s ng sót trên thuy ềơạ n b i d t vào m ộả t đ o hoang. Trên hòn đ ảấọ o y h không tìm đượ c m ộ t th ứ gì đ ể ăn đ ượ c. M ộ t ng ườ i m ớ i nh ớ r ằ ng trên tàu còn có nh ữ ng hòm bộ t mỳ, đ ườ ng cát và b ơ . Th ế là nh ữ ng ng ườ i còn kh ỏ e m ạ nh l ậ p t ứ c l ặ n xu ố ng n ướ c vớ t chúng lên. Ng ờ đâu nh ữ ng chi ế c thùng ấ y đã ng ấ m n ướ c bi ể n, vón c ụ c c ả l ạ i. Hơ n n ữ a trên đ ả o l ạ i không có đ ồ đánh l ử a. Lúc đó m ộ t viên thuy ề n tr ưở ng thông minh đã nghĩ ra mộ t k ế . Ông tr ộ n đ ề u b ộ t mỳ, b ơ và đ ườ ng cát đã ng ấ m n ướ c bi ể m vón cụ c kia lên t ạ o thành m ộ t th ứ ch ấ t h ỗ n h ợ p sau đó dùng tay khéo léo n ặ n thành nhữ ng chi ế c bánh hình tròn d ẹ t và dán chúng lên nh ữ ng viên đá đã đ ượ c m ặ t tr ờ i nung nóng rẫ y. Đợ i nh ữ ng chi ế c bánh đ ấ y khô đi h ọ li ề n c ậ y ra n ế m th ử qu ả nhiên th ấ y h ươ ng v ị ngon miệ ng khác th ườ ng. Nh ờ lo ạ i l ươ ng th ự c này giúp h ọ s ố ng qua ngày cho đ ế n khi mộ t con tàu tình c ờ đi qua c ứ u h ọ thoát n ạ n. Để k ỷ ni ệ m nh ữ ng ngày ở đ ả o Biskhai, h ọ đ ặ t tên lo ạ i bánh này là «bisquis » Bở i h ươ ng v ị c ủ a lo ạ i bánh này r ấ t đ ộ c đáo, l ạ i có xu ấ t x ứ ly kỳ, sau này khi tr ở v ề đấềộủủ t li n, m t th y th trong đoàn n ả y ra ý đ ịếềừữế nh ki m ti n t nh ng chi c bánh nh ư vậ y. Anh ta thuê l ạ i nhà x ưở ng c ủ a m ộ t nhà máy t ạ i Pari, tuy ể n d ụ ng công nhân, mua bộ t mỳ, b ơ và đ ườ ng cát r ồ i m ờ i nh ữ ng th ủ y th ủ thoát n ạ n kia cùng tham gia s ả n xu ấ t vớ i mình. Th ế là lo ạ i bánh này mau chóng lan r ộ ng trên toàn th ế gi ớ i. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 18. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Theo MFONews Mượ n gió b ẻ măng Kế sách "M ượ n gió b ẻ măng" là k ế sách th ứ sáu trong nhóm k ế sách "Kh ở i s ự kinh doanh" KẾ 06:M ƯỢ N GIÓ B Ẻ MĂNG Trong kinh doanh, nhấ t là đ ố i v ớ i nh ữ ng doanh nghi ệ p v ừ a và nh ỏ , k ế này đ ặ c bi ệ t quan trọ ng đ ể ch ớ p c ơ h ộ i kinh doanh phát tri ể n th ị tr ườ ng. Trên thị tr ườ ng lúc nào cũng có nh ữ ng c ơ h ộ i nh ư nh ữ ng c ơ n gió m ạ nh giúp ta b ẻ đượ c nh ữ ng đ ọ t măng l ớ n. Nh ư ng ph ả i nhìn ra và ph ả i ch ớ p th ờ i c ơ m ớ i giành đ ượ c cơ h ộ i đó. Trong cu ộ c s ố ng, có nhi ề u nhà kinh doanh ho ặ c lo ng ạ i, nhìn tr ướ c nhìn sau, không dám ra tay, hoặ c b ướ c đi ch ậ m ch ạ p làm l ỡ m ấ t th ờ i c ơ , h ố i l ạ i đã mu ộ n. Chỉ có nh ữ ng doanh nhân cao ki ế n, có con m ắ t tinh đ ờ i, n ắ m ch ắ c th ờ i c ơ , nhanh chóng xuấ t kích m ớ i có th ể làm nên chuy ệ n l ớ n 1.Câu chuyệ n xu ấ t x ứ Ởộừọơấ m t góc r ng n , n i mà r t ít muông thú bi ếếọ t đ n, h hàng nhà tre s ố ng quây qu ầ n đoàn tụ v ớ i nhau. Trong s ố nh ữ ng cây tre đ ẹ p nh ấ t ph ả i k ể đ ế n là Đi ề n Trúc. Nó có thân hình cao lớ n v ượ t tr ộ i, n ướ c da xanh th ẫ m bóng m ượ t, năm nào nó cũng cho ra đờ i 3 đ ế n 4 l ứ a măng mũm mĩm, chóng l ớ n khác th ườ ng. Mùa hè đã đế n, nh ữ ng m ầ m măng lún phún m ọ c t ừ đ ầ u xuân nay đã khoác t ấ m áo vàng cứ ng cáp v ươ n cao mình trong ánh n ắ ng ấ m áp. Đi ề u l ạ là năm nay, Đi ề n Trúc chỉ ươ m đ ượ c m ộ t ch ồ i măng duy nh ấ t. Nó không h ề bu ồ n r ầ u mà l ạ i h ế t s ứ c t ự hào vì chồ i măng l ớ n nhanh nh ư th ổ i, thân măng dong d ỏ ng cao h ơ n đ ầ u ng ườ i, l ớ p v ỏ ngoài nõn nà. Điề n Trúc th ườ ng xuyên chăm chút, che ch ở cho búp măng non v ớ i m ộ t niề m tin mãnh li ệ t r ằ ng không lâu n ữ a búp măng s ẽ tr ở thành m ộ t cây tre đ ẹ p nh ấ t rừ ng. Mộ t hôm, có chú g ấ u con vì ham ch ơ i nên l ạ c vào n ơ i h ọ hàng nhà tre sinh s ố ng. G ấ u con ồ lên kinh ng ạ c khi phát hi ệ n ra n ơ i đây, ng ậ p tràn nh ữ ng búp măng đang đua nhau mọ c m ơ n m ở n trông th ậ t h ấ p d ẫ n, mà măng l ạ i là món khoái kh ẩ u c ủ a chú. Đi ề n Trúc không thèm bậ n tâm và v ẫ n say s ư a ca hát. Nó nghĩ r ằ ng búp măng c ủ a mình cao l ớ n thế , con g ấ u bé t ẹ o kia làm sao v ớ i t ớ i mà b ẻ gãy ng ọ n đ ượ c. Và tiếủề ng hát c a Đi n Trúc đã thu hút s ựủấ chú ý c a G u con. Nó l ậứạớỗ p t c ch y t i ch búp măng cao lớ n v ớ i ý đ ị nh s ẽ b ẻ mang v ề làm th ứ c ăn cho c ả gia đình. Nh ư ng dù c ố lay hế t s ứ c thì g ố c măng cũng ch ỉ h ơ i nghiêng m ộ t chút. Đang trong lúc bí, b ỗ ng nhiên gấ u con th ấ y r ừ ng cây xào x ạ c khác th ườ ng, m ộ t c ơ n gió l ớ n không bi ế t ở đâu b ấ t ngờ ào qua khi ế n m ọ i v ậ t đ ề u nghiêng ng ả . Đúng lúc ch ồ i măng non cúi ng ườ i th ấ p www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 19. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! xuốể ng đ né gió, g ấ u con b ấầ t th n nhào t ớấọ i víu l y ng n măng c ốứẻậạ s c b th t m nh, chồ i măng l ậứị p t c b gãy ph ậốầốề p xu ng g n g c. Đi n Trúc ch ưịậ a k p nh n ra thì g ấ u con đã hớ n h ở ôm c ả c ủ măng ch ạ y bi ế n v ề nhà. Nhờ có gió, g ấ u con m ớ i b ẻ đ ượ c măng, ấ y là vi ệ c m ượ n s ứ c ng ườ i khác đ ể đem l ợ i về cho mình. Nh ư ng m ượ n s ứ c còn ph ả i bi ế t l ự a đúng lúc mà hành đ ộ ng m ớ i th ắ ng lợ i, đó là vi ệ c nhanh nh ạ y ch ớ p th ờ i c ơ . 2. Cố t lõi k ế sách Cố t lõi c ủ a k ế “M ượ n gió b ẻ măng” là: Tay thì y ế u mà măng thì c ứ ng, m ượ n chi ề u gió thổựếẻ i l a th b măng. Đó chính là vi ệớờơậụ c ch p th i c t n d ng ngo ạựể i l c đ tăng sứ c m ạ nh c ủ a mình. 3. Ý nghĩa vậ n d ụ ng trong kinh doanh Trong kinh doanh, nhấ t là đ ố i v ớ i nh ữ ng doanh nghi ệ p v ừ a và nh ỏ , k ế này đ ặ c bi ệ t quan trọ ng đ ể ch ớ p c ơ h ộ i kinh doanh phát tri ể n th ị tr ườ ng. Trên thị tr ườ ng lúc nào cũng có nh ữ ng c ơ h ộ i nh ư nh ữ ng c ơ n gió m ạ nh giúp ta b ẻ đượ c nh ữ ng đ ọ t măng l ớ n. Nh ư ng ph ả i nhìn ra và ph ả i ch ớ p th ờ i c ơ m ớ i giành đ ượ c cơ h ộ i đó. Trong cu ộ c s ố ng, có nhi ề u nhà kinh doanh ho ặ c lo ng ạ i, nhìn tr ướ c nhìn sau, không dám ra tay, hoặ c b ướ c đi ch ậ m ch ạ p làm l ỡ m ấ t th ờ i c ơ , h ố i l ạ i đã mu ộ n. Chỉ có nh ữ ng doanh nhân cao ki ế n, có con m ắ t tinh đ ờ i, n ắ m ch ắ c th ờ i c ơ , nhanh chóng xuấ t kích m ớ i có th ể làm nên chuy ệ n l ớ n MỘỐỌỆỤẾ T S MINH H A VI C ÁP D NG THÀNH CÔNG K SÁCH 1.Yahoo chớ p th ờ i c ơ tung d ị ch v ụ Internet m ớ i Ngày 11/9/2001, vụ kh ủ ng b ố t ạ i n ướ c M ỹ đã gây ch ấ n đ ộ ng tinh th ầ n không ch ỉ đ ố i vớ i ng ườ i dân n ướ c này mà còn đ ố i v ớ i toàn th ế gi ớ i. Nhi ề u ho ạ t đ ộ ng trong n ướ c Mỹ b ị ng ừ ng tr ệ , r ấ t nhi ề u ng ườ i dân dè d ặ t không dám ra kh ỏ i nhà trong nhi ề u tu ầ n lễ . Chớ p th ờ i c ơ ngàn năm có m ộ t, ngày 27/9/2001, t ứ c ch ỉ 16 ngày sau v ụ kh ủ ng b ố x ả y ra, Yahoo đã tung ra dị ch v ụ truy ề n phát internet m ớ i là “D ị ch v ụ h ộ i th ả o ả o”. R ấ t nhiề u doanh nhân trên toàn c ầ u đã ch ọ n gi ả i pháp g ặ p m ặ t ả o trên internet thay vì g ặ p gỡ m ặ t đ ố i m ặ t. Dị ch v ụ h ộ i th ả o ả o cho phép các công ty ti ế p đón hàng nghìn ng ườ i tham d ự h ộ i th ả o cùng lúc dù họ ở nh ữ ng đ ị a đi ể m cách xa nhau. Cu ộ c h ọ p có th ể thi ế t l ậ p ngay sau 4 tiế ng đ ồ ng h ồ và chi phí tr ọ n gói kho ả ng 50.000 -70.000 USD. 2.Biế n thông tin thành c ơ h ộ i làm giàu www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 20. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Irkut Corp là mộ t trong nh ữ ng công ty chuyên s ả n xu ấ t mát bay l ớ n nh ấ t c ủ a Nga và là đố i th ủ l ớ n c ủ a các hãng Boeing (M ỹ ) và Euro Fighter (EU) trong lĩnh v ự c xu ấ t kh ẩ u. Ông Alexey Fedorov-chủ t ị ch t ậ p đoàn Irkut Corp cho r ằ ng thành công c ủ a t ậ p đoàn là do luôn nắ m b ắ t đ ượ c s ự bi ế n đ ổ i c ủ a xu th ế th ờ i đ ạ i, quy ế t đoán và bi ế t t ậ n d ụ ng cơ h ộ i m ộ t cách đúng lúc. Châu Á hiệ n đ ượ c coi là m ộ t th ị tr ườ ng tr ọ ng đi ể m nh ậ p kh ẩ u máy bay trên th ế gi ớ i. Khi nắ m đ ượ c thông tin t ừ T ạ p chí Hàng không quân s ự (Infomost) d ự báo Châu Á b ắ t đầộ u chu ng các s ảẩủ n ph m c a Nga, Irkut đã ch ớờơế p th i c ráo ri t thâm nh ậị p th trườ ng này theo ph ươ ng th ứ c riêng c ủ a mình đ ể c ạ nh tranh v ớ i các đ ố i th ủ có tên tu ổ i khác. Vớ i lo ạ i máy bay ch ấ t l ượ ng t ươ ng đ ươ ng c ủ a M ỹ , Irkut bán v ớ i giá r ẻ h ơ n t ừ 20-30 triệ u USD do bán theo ti ề n rup c ủ a Nga (b ằ ng 35% so v ớ i USD), đ ồ ng th ờ i l ậ p trung tâm tạ i Ấ n Đ ộ và s ắ p t ớ i là ở Malaysia đ ể t ạ o ni ề m tin cho khách hàng trong khâu dị ch v ụ và các linh ki ệ n thay th ế . 3.Chiế n th ắ ng ngo ạ n m ụ c c ủ a FPT Tháng 7/2003, dị ch v ụ Internet t ố c đ ộ cao ADSL chính th ứ c đ ượ c cung c ấ p t ạ i Vi ệ t Nam trong khi nhà cung cấ p ch ủ l ự c là VNN chi ế m t ớ i 70% th ị ph ầ n, FPT ch ỉ chi ế m 30%. Vớạệạủắơ i m ng đi n tho i ph kh p n i, VNN cung c ấ p ADSL trên c ơởạầ s h t ng có s ẵ n rấ t thu ậ n l ợ i. Nh ư ng do l ượ ng khách hàng tăng v ọ t quá nhanh đã khi ế n cho vi ệ c cung ứng c ủ a VNN quá t ả i, khách hàng đăng ký Mega VNN ph ả i ch ờ đ ợ i m ộ t th ờ i gian đ ể VNN lắ p đ ặ t thêm c ơ s ở h ạ t ầ ng m ớ i. Chớờơ p th i c này, FPT v ớ i cam k ếảảờạ t đ m b o th i h n cung c ấịụ p d ch v cho khách hàng tố i đa trong vòng 7 ngày. Ch ỉ trong m ộ t th ờ i gian ng ắ n, nh ờ s ự năng đ ộ ng, linh hoạ t trong tri ể n khai chi ế n l ượ c kinh doanh, l ượ ng khách hàng m ớ i c ủ a FPT đã tăng lên đáng kể và tr ở thành đ ố i th ủ đáng g ờ m c ủ a VNN. 4. Tỷ phú ch ớ p th ờ i c ơ Vincent Bolloré không chỉ là m ộ t trong nh ữ ng ng ườ i giàu nh ấ t n ướ c Pháp mà còn là ngườ i có th ế l ự c r ấ t l ớ n trong n ề n kinh t ế toàn c ầ u. Ông là m ộ t t ỷ phú đa năng, tham gia vào tấả t c các lĩnh v ựọ c, m i ngành ngh ềếư kinh t nh : công nghi ệảấấ p s n xu t gi y, vậ n t ả i bi ể n, m ở đ ồ n đi ề n cacao, hàng không, ngân hàng, tài chính, xu ấ t b ả n, truy ề n thông và giả i trí. Các t ổ ng giám đ ố c đi ề u hành c ủ a các t ậ p đoàn, công ty l ớ n luôn lo s ợ mấ t gh ế vì Vincent Bolloré có th ể can thi ệ p b ấ t c ứ lúc nào. Tậ p đoàn Bolloré v ố n là m ộ t công ty chuyên s ả n xu ấ t gi ấ y c ủ a dòng h ọ Bolloré t ừ trên 180 năm. Do không thể c ạ nh tranh v ớ i th ị tr ườ ng nên đã b ị phá s ả n v ớ i m ộ t núi n ợ không thanh toán đượ c và bu ộ c ph ả i bán l ạ i cho ngân hàng. Lúc đó Vincent Bolloré mớ i ch ỉ 28 tu ổ i, ông đã ch ớ p th ờ i c ơ mua l ạ i nhà máy cũ v ớ i giá t ượ ng tr ư ng 1 Franc www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 21. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! nhờốệốớớ m i quan h t t v i gi i kinh doanh. T ừ đây ông đã gây d ự ng nên m ộựệ t s nghi p kinh doanh ngoạ n m ụ c. Năm 2004, doanh thu c ủ a t ậ p đoàn Bolloré đ ạ t h ơ n 6 t ỉ USD và Vincent Bolloré đã thu về cho riêng mình g ầ n 200 tri ệ u USD l ợ i nhu ậ n. 5. Nhạ y bén đoán tr ướ c th ờ i c ơ Flinka là ông chủ c ủ a công ty gia công th ự c ph ẩ m King PHILIPs c ủ a M ỹ . M ộ t ngày, ông đọ c đ ượ c m ẩ u tin “Mexico phát hi ệ n hàng lo ạ t b ệ nh ki ể u ôn d ị ch” và vô cùng mừ ng r ỡ . Ông cho r ằ ng n ế u Mexico th ự c s ự phát sinh ôn d ị ch ắ t s ẽ lây truy ề n sang bang California, Texas và ả nh h ưở ng t ớ i toàn n ướ c M ỹ . Hai bang này là cơ s ở chính cung ứ ng th ự c ph ẩ m c ủ a n ướ c M ỹ . Ch ắ c ch ắ n tình hình cung ứ ng các lo ạịẽ i th t s căng th ẳ ng, giá th ịấị t nh t đ nh tăng m ạ nh. Flinka l ậứử p t c c John Brown – bác sĩ gia đình nhanh chóng nghe ngóng thăm thú tình hình và xác đị nh đúng là ở Mexico có ôn d ị ch hoành hành ghê g ớ m. Flinka l ậ p t ứ c d ồ n toàn b ộ v ố n liế ng mua th ậ t nhi ề u th ị t bò và th ị t l ợ n c ủ a hai bang California và Texas r ồ i k ị p th ờ i vậ n chuy ể n đ ế n mi ề n Đông n ướ c M ỹ d ự tr ữ . Không ng ờ ôn d ị ch nhanh chóng lan sang mấ y bang phía Tây, chính ph ủỹạệ M h l nh nghiêm c ấấảựẩủ m t t c th c ph m c a các bang này vậ n chuy ể n ra ngoài. Lúc này, các loạ i th ị t ở M ỹ thi ế u nghiêm tr ọ ng, giá tăng v ọ t, khi ế n cho dân chúng lao đao. Trong tình huố ng đó, Hãng King PHILIPs này tung ra bán toàn b ộ th ị t l ợ n, th ị t bò đã mua trướ c đây, bình ổ n đ ượ c giá c ả th ị tr ườ ng, t ạ o ra ngu ồ n cung c ấ p k ị p th ờ i cho ngườ i dân. Ch ỉ trong vài ngày s ố ti ề n h ọ thu v ề lên đ ế n 9 tri ệ u đô la. 6. Phươ ng Tây “n ổ i l ử a” ph ươ ng Đông “đ ượ c c ủ a” Đầ u nh ữ ng năm 80 c ủ a th ế k ỷ 20, kh ắ p n ướ c M ỹ n ổ i lên m ộ t tr ậ n cu ồ ng phong khủ ng khi ế p, đó là b ệ nh AIDS. Ch ư a có lo ạ i thu ố c nào tr ị n ổ i căn b ệ nh đáng s ợ đó mà mộ t trong nh ữ ng nguyên nhân gây b ệ nh là quan h ệ tình d ụ c. Ng ườ i M ỹ v ừ a mu ố n duy trì quan niệ m tình d ụ c phóng túng l ạ i v ừ a s ợ ph ả i đi g ặ p Chúa. Ng ườ i ta phát hi ệ n thấ y có m ộ t v ậ t nh ỏ m ọ n có th ể ngăn ch ặ n đ ượ c t ử th ầ n, đó là bao cao su. Lúc đó ở Mỹ ch ư a s ả n xu ấ t nhi ề u lo ạ i d ụ ng c ụ này trong khi nhu c ầ u trên th ị tr ườ ng đ ộ t nhiên tăng vọ t. Ở phía Đông bán c ầ u, ng ườ i Nh ậ t l ậ p t ứ c nhìn th ấ y ngay “m ỏ vàng” bên M ỹ . Ch ỉ trong thờ i gian r ấ t ng ắ n, nhi ề u công ty Nh ậ t đã huy đ ộ ng h ế t công su ấ t, tăng ca, tăng giờ , s ả n xu ấ t l ượ ng l ớ n bao cao su r ồ i h ỏ a t ố c đ ư a sang th ị tr ườ ng M ỹ , vài trăm tri ệ u bao cao su bán hế t nh ẵ n trong m ộ t th ờ i gian ng ắ n. Bệ nh AIDS đ ố t lòng ng ườ i dân M ỹ , khi ế n h ọ bàng hoàng, tranh nhau đi mua bao cao su, làm cho thị tr ườ ng căng th ẳ ng, giá tăng v ọ t. Các v ị th ươ ng gia Nh ậ t B ả n nh ằ m đúng thờ i c ơ ki ế m l ờ i to. 7. Khó khăn chồ ng ch ấ t ở GM là c ơ h ộ i cho Toyota hoàn t ấ t m ộ ng bá ch ủ www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 22. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! GM motor đang điên đầ u vì hao ti ề n t ố n c ủ a mà v ẫ n kém hi ệ u qu ả cho các ho ạ t đ ộ ng sả n xu ấ t xe ở th ị tr ườ ng B ắ c M ỹ , l ạ i ph ả i đ ố i m ặ t v ớ i tình tr ạ ng kh ủ ng ho ả ng tài chính tồệấ i t nh t trong l ịửủ ch s c a hãng. Th ậ m chí đã có d ựằ đoán r ng hãng s ẽả phá s n trong nay mai sau khi công ty cung cấ p ph ụ tùng ô tô hàng đ ầ u c ủ a M ỹ Delphi tuyên b ố phá sả n. Trong lúc GM đang chuẩ n b ị đóng c ử a hàng lo ạ t nhà x ưở ng nh ư v ậ y thì đ ố i th ủ qu ố c tế Toyota l ạ i đang m ở thêm nhà máy t ạắỹụể i B c M . C th , Toyota cho bi ếẽở t s m xưở ng l ắ p ráp lo ạ i xe pickup nhãn Tundra ở San Antonio ngay năm sau và x ưở ng l ắ p ráp loạ i xe SUV nhãn RAV4 ở Ontario năm 2008. M ạ nh b ạ o h ơ n, nh ữ ng ng ườ i Nh ậ t đầ y tham v ọ ng trong hãng đã thi ế t k ế l ạ i m ẫ u xe sedan Avalon có kh ả năng thay th ế Buick Lucerne, mẫ u xe c ủ a GM v ẫ n luôn chi ế m v ị trí đ ộ c tôn trong tâm th ứ c ng ườ i Mỹ . Chuyên gia ôtô Michael Robinet c ủ a hãng CSM Worldwide ở M ỹ cho bi ế t vi ệ c Toyota thay thế GM nh ư là hãng s ả n xu ấ t ôtô l ớ n nh ấ t th ế gi ớ i hòng hoàn t ấ t m ộ ng bá chủ ngành công nghi ệ p này ch ỉ còn là v ấ n đ ề th ờ i gian. Cụ th ể h ơ n, chuyên gia này cho bi ế t Toyota s ẽ v ượ t m ặ t GM ngay trong n ử a đ ầ u năm 2006 tớ i. T ạ i th ờ i đi ể m ấ y, năng l ự c s ả n xu ấ t xe c ủ a Toyota ướ c đ ạ t 8,82 tri ệ u chi ế c, cao hơ n m ứ c ướ c đoán 8,77 tri ệ u chi ế c c ủ a GM. Hãng xe Toyota cho bi ế t s ẽ chi ế m 15% thịầ ph n ôtô toàn c ầ u trong th ậỷớứ p k t i ch không mu ốừạểữ n d ng l i đ gi gìn m ứ c 12% hiệ n nay. ệ Theo MFONews Nướ c đ ụ c d ễ b ắ t cá Kế sách "N ướ c đ ụ c d ễ b ắ t cá" là k ế sách th ứ năm trong nhóm k ế sách " Kh ở i sự kinh doanh" KẾ 05 : N ƯỚ C Đ Ụ C D Ễ B Ắ T CÁ Trong kinh doanh, lúc thị tr ườ ng có bi ế n đ ộ ng là lúc xu ấ t hi ệ n nhi ề u c ơ h ộ i làm ăn đặệấ c bi t nh t. Khi đó, các đ ốủạ i th c nh tranh ch ữạờờề ng l i ch th i, nhi u nhu c ầớ u m i nả y sinh, nhi ề u kho ả ng tr ố ng th ị tr ườ ng xu ấ t hi ệ n, mà n ế u ng ườ i làm ăn bi ế t nhanh nhạ y nhìn ra c ơ h ộ i đó và ch ớ p l ấ y thì s ẽ thu l ợ i l ớ n. 1. Câu chuyệ n xu ấ t x ứ Ngày xư a, vì cò có b ộ cánh lúc nào cũng tr ắ ng mu ố t nên t ỏ v ẻ đài các không ch ị u l ộ i xuố ng m ặ t n ướ c lúc ki ế m ăn. Nó th ườ ng ch ỉ đ ậ u trên các ng ọ n tre ho ặ c bay l ượ n ở trên cao để quan sát m ặ t n ướ c ao h ồ hay ru ộ ng n ướ c đ ể tìm con m ồ i. Cũng vì th ế mà www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 23. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! cò rấ t khó b ắ t đ ượ c m ồ i, m ộ t ph ầ n vì m ặ t n ướ c trong v ắ t in bóng tr ờ i mây trên d ướ i lẫ n l ộ n, ph ầ n khác vì con tôm cái tép khôn ngoan th ườ ng l ẩ n d ướ i đáy n ướ c hay nép mình bấ t đ ộ ng trong các g ố c cây c ỏ . Vì th ế mà cò ta luôn đói r ạ c. Cho đế n m ộ t hôm, cò đang t ừ trên cao quan sát c ả n ử a ngày mà ch ư a th ấ y tăm tích m ộ t con mồ i nào thì b ấ t ng ờ có m ộ t con qu ạ t ừ trên cao x ả mình xu ố ng m ặ t n ướ c đ ể t ắ m. Nướ c b ắ n lên tung tóe, bùn đ ấ t t ừ d ướ i đáy cu ộ n lên đ ụ c ng ầ u. Lũ tôm tép ho ả ng lo ạ n chạ y nh ả y lung tung và chính vì th ế trên n ề n n ướ c đ ụ c bùn đ ấ t chúng hi ể n hi ệ n rõ mồ n m ộ t. Th ế là cò ta v ộ i lao xu ố ng đ ớ p m ổ lia l ị a, đ ượ c m ộ t b ữ a no nê căng m ề , Kể t ừ đó, cò hi ể u ra r ằ ng mu ố n b ắ t đ ượ c m ồ i thì ph ả i làm sao cho lũ m ồ i ho ả ng lo ạ n buộ c chúng ph ảửộặ i c đ ng ho c ra kh ỏỗ i ch trú ng ụểễề đ d b phát hi ệ n. Và cũng k ểừ t đó, cò ta bắ t đ ầ u ch ị u khó l ộ i b ộ trên nh ữ ng m ặ t n ướ c, l ấ y chân khu ấ y đ ụ c bùn đ ấ t dướ i đáy n ướ c và lùa đám tôm tép ra kh ỏ i n ơ i ẩ n n ấ p đ ể r ồ i dùng nh ữ ng cú m ổ điêu luyệ n khi ế n nh ữ ng con m ồ i khó b ề thoát thân. Đó cũng là mộ t k ế sách kinh doanh c ủ a ng ườ i đ ờ i bi ế t khai thác nh ữ ng c ơ h ộ i th ị trườ ng có nhi ề u bi ế n đ ộ ng, ch ớ p th ờ i c ơ đ ể giành đ ượ c m ố i l ợ i. Nói cách khác, chính vào nhữ ng khi th ị tr ườ ng đang có bi ế n đ ộ ng là lúc xu ấ t hi ệ n nhi ề u c ơ h ộ i h ơ n c ả . 2. Cố t lõi k ế sách Trong thự c t ế cu ộ c s ố ng, khi xã h ộ i bi ế n đ ộ ng luôn này sinh các y ế u t ố khác th ườ ng. Ngườ i nào bi ế t bình tĩnh phân tích tình hình s ẽ phát hi ệ n ra các c ơ h ộ i mà trong nh ữ ng hoàn cả nh bình th ườ ng không th ể th ấ y đ ượ c. 3. Ý nghĩa vậ n d ụ ng trong kinh doanh Trong kinh doanh, lúc thị tr ườ ng có bi ế n đ ộ ng là lúc xu ấ t hi ệ n nhi ề u c ơ h ộ i làm ăn đặệấ c bi t nh t. Khi đó, các đ ốủạ i th c nh tranh ch ữạờờề ng l i ch th i, nhi u nhu c ầớ u m i nả y sinh, nhi ề u kho ả ng tr ố ng th ị tr ườ ng xu ấ t hi ệ n, mà n ế u ng ườ i làm ăn bi ế t nhanh nhạ y nhìn ra c ơ h ộ i đó và ch ớ p l ấ y thì s ẽ thu l ợ i l ớ n. MỘỐỌỆỤẾ T S MINH H A VI C ÁP D NG THÀNH CÔNG K SÁCH 1.Nắ m b ắ t c ơ h ộ i làm giàu ngay trong lúc th ị tr ườ ng bi ế n đ ộ ng Thờ i kỳ b ị Nh ậ t chi ế m đóng, th ị tr ườ ng H ồ ng Kông vô cùng r ố i lo ạ n. Trong khi r ấ t nhiề u ng ườ i kinh doanh b ị phá s ả n thì doanh nhân V ươ ng Khoan Thành l ạ i làm ăn h ế t sứ c phát đ ạ t, ông đã tr ở thành m ộạ t đ i gia nh ờếậụ bi t t n d ng tình th ếủề c a n n kinh t ế nướ c mình. Thờ i kỳ này, phía Nh ậ t đã ép H ồ ng Kông ph ả i phát hành đ ồ ng ti ề n m ớ i nh ằ m v ơ vét củ a c ả i v ậ t ch ấ t c ủ a n ướ c này. Giá tr ị c ủ a đ ồ ng ti ề n m ớ i lên xu ố ng th ấ t th ườ ng theo sự thành b ạ i c ủ a quân Nh ậ t nên các ngân hàng cũng nh ư nh ữ ng ng ườ i làm ăn buôn bán đề u không mu ố n tích tr ữ nó vì lo s ợềớẽở ti n m i s tr thành gi ấộấứ y l n b t c lúc nào. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 24. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Tuy nhiên, ông Thành lạ i l ặ ng l ẽ quan sát, phân tích và đ ư a ra phán đoán r ằ ng khi th ị trườ ng H ồ ng Kông đ ị nh hình thì nh ấ t đ ị nh đ ồ ng ti ề n m ớ i này s ẽ lên giá. Do đó, khi thấ y m ọ i ng ườ i bán t ố ng bán tháo đ ồ ng ti ề n này, ông V ươ ng Khoan Thành t ậ p trung toàn bộả tài s n mua l ạềớể i ti n m i đ tích tr ữờợờơả , ch đ i th i c . Qu nhiên không lâu sau, pháp luậồ t H ng Kông đã ch ấậồềớưữệ p nh n đ ng ti n m i và đ a ra nh ng bi n pháp b ảệ o v đồ ng ti ề n này, cân đ ố i giá tr ị c ủ a nó so v ớ i đ ồ ng ti ề n cũ. Lúc này ông Thành m ớ i đem nó ra trao đổ i ngoài th ị tr ườ ng và thu đ ượ c lãi l ớ n, t ừ đó mà gây d ự ng nên c ơ nghi ệ p. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: Trong lúc thị tr ườ ng r ố i lo ạ n, m ọ i ng ườ i hoang mang không tin t ưở ng vào giá tr ị c ủ a đồ ng ti ề n m ớ i thì ông Thành v ớ i s ự quan sát và phán đoán tinh t ế đã nh ậ n ra xu h ướ ng đị nh hình c ủ a đ ồ ng ti ề n m ớ i này. Ông đã tranh th ủ đ ượ c th ờ i c ơ m ọ i ng ườ i ồ ạ t bán rẻ nó mà mua vào tích tr ữ r ồ i sau đó bán ra v ớ i giá cao và thu đ ượ c l ợ i nhu ậ n l ớ n. Khi thấ y tình th ế khó khăn không nên lo s ợ b ỏ sang n ơ i khác ki ế m ăn mà ph ả i tinh t ế tìm ra đâu là cá lớ n đ ể b ắ t l ạ i, nh ư th ế m ớ i là ng ườ i kinh doanh có t ầ m nhìn xa trông rộ ng. 2. Chuyệ n th ự c h ư trên th ị tr ườ ng c ổ phi ế u Năm 1815, Napoleon Bonnapart - hoàng đế Pháp tham gia cu ộ c chi ế n v ớ i kh ố i liên minh mộ t s ố n ướ c Châu Âu. Sau khi chi ế n th ắ ng v ẻ vang n ướ c B ỉ , Napoleon ti ế p t ụ c tấ n công n ướ c Anh. Đó là tr ậ nWaterloo n ổ i ti ế ng l ị ch s ử . Tình th ế cu ộ c chi ế n cho thấ y l ợ i th ế nghiêng hoàn toàn v ề phía n ướ c Pháp v ớ i tài c ầ m quân n ổ i ti ế ng c ủ a Napoleon Bonnapart. Ai cũng cho rằ ng n ướ c Pháp nh ấ t đ ị nh s ẽ là n ướ c chi ế n th ắ ng. Tâm lý đó đượ c bi ể u hi ệ n r ấ t rõ trên th ị tr ườ ng c ổ phi ế u. Giá c ổ phi ế u t ạ i London s ụ t giả m rõ r ệ t. Lúc bấ y gi ờ , ngân hàng Locheed t ạ i n ướ c Anh nh ờ tình báo đã bi ế t tr ướ c đ ượ c r ằ ng hoàng đế Napoleon Bonnapart đã th ấ t tr ậ n t ạ i Waterloo. Thông tin đó cho th ấ y m ộ t xu thế rõ ràng giá c ổ phi ế u t ạ i London s ẽ tăng v ọ t. Nhân c ơ h ộ i m ọ i ng ườ i còn ch ư a bi ế t tin này, ngân hàng Locheed đã mư u trí tung ti ề n ra mua vào m ộ t s ố l ượ ng l ớ n c ổ phi ế u Anh vớ i giá c ự c r ẻ . Đúng nh ư d ự đoán, khi tin chi ế n th ắ ng chính th ứ c đ ượ c công b ố , thị tr ườ ng c ổ phi ế u lên c ơ n s ố t, ngân hàng này bán ra và ki ế m đ ượ c siêu l ợ i nhu ậ n. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: - Tình thế ở đây là tâm lý hoang mang c ủ a ng ườ i dân Anh tr ướ c di ễ n bi ế n c ủ a cu ộ c chiế n tranh gi ữ a hai n ướ c Anh – Pháp v ớ i suy nghĩ r ằ ng n ướ c Anh nh ấ t đ ị nh thua tr ậ n. - Ngân hàng Locheed nhờ l ợ i th ế bi ế t tr ướ c k ế t qu ả cu ộ c chi ế n đã bi ế t ch ắ c v ề xu hướ ng bùng phát c ủ a c ổ phi ế u n ướ c Anh nên đã nhân c ơ h ộ i đó mua c ổ phi ế u Anh v ớ i giá rẻ không ng ờọợắậ . H đ i tin th ng tr n bung ra r ồạ i l i bán chính c ổếấớ phi u y v i giá cao, thu đượ c l ợ i nhu ậ n kh ổ ng l ồ . www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 25. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Như v ậ y, ng ườ i làm ăn n ế u nhanh nh ạ y n ắ m rõ tin t ứ c th ị t ườ ng s ẽ luôn luôn c ầ m chắ c chi ế n th ắ ng. 3. Trở thành t ỉ phú nh ờ các công ty phá s ả n Giớ i ngân hàng, đ ầ u t ư và kinh doanh trên th ế gi ớ i không ai không bi ế t đ ế n nhà t ỷ phú ngườ i M ỹ Wilbur Ross, b ở i ông đ ượ c m ệ nh danh là “ông vua c ủ a các phi v ụ phá s ả n”. Wilbur thành công là do ông luôn có mộ t t ầ m nhìn xa, có th ể nh ậ n ra đ ượ c nh ữ ng xu hướ ng và c ơ h ộ i l ớ n trong tình th ế h ỗ n lo ạ n. Phi vụ đi ể n hình nh ấ t và cũng thành công nh ấ t là vi ệ c Wilbur Ross t ạ o d ự ng đ ượ c m ộ t tậ p đoàn thép l ớ n t ừ ba t ậ p đoàn thép đã phá s ả n. Vào th ờ i đi ể m nh ữ ng năm 1967 – 1971 do ả nh h ưở ng c ủ a suy thoái kinh t ế , ngành công ngh ệ p M ỹ t ạ i Rust Belt – vùng Đông Bắ c M ỹ l ụ i b ạ i, các doanh nghi ệ p b ị phá s ả n hàng lo ạ t, trong đó thua l ỗ và đóng cử a nhi ề u nh ấ t là các công ty thép. Tr ướ c tình hình bi ế n đ ộ ng nh ư v ậ y, Wilbur Ross đã tỉ nh táo nh ậ n ra r ằ ng, công nghi ệ p n ặ ng nói chung và công nghi ệ p luy ệ n thép nói riêng luôn là mộ t trong nh ữ ng ngành tr ọ ng đi ể m không th ể thi ế u đ ượ c trong m ộ t n ề n kinh tế . Chính vì v ậ y, t ươ ng lai, sau khi tr ả i qua th ờ i kỳ suy thoái kinh t ế , n ề n công nghi ệ p thép chắắẽ c ch n s phát tri ểạ n m nh m ẽởạừữ tr l i. T nh ng nh ậứ n th c đó, Wilbur Ross đã quyế t đ ị nh mua cùng m ộ t lúc ba t ậ p đoàn s ả n xu ấ t thép đã đóng c ử a là Bethlehem Steel, von LTV và Acme Steel. Trên cơ s ở c ủ a c ấ u trúc 3 t ậ p đoàn đang có, Wilbur Ross dự ng l ạ i thành t ậ p đoàn thép m ớ i v ớ i tên là International Steel Group Inc (ISG). Quả nhiên, sau khi th ờ i kỳ suy thoái qua đi, n ề n công nghi ệ p thép ph ụ c h ồ i và tăng trưở ng m ộ t cách v ượ t b ậ c. ISG đã nhanh chóng phát tri ể n và tr ở thành t ậ p đoàn s ả n xuấ t thép th ứ hai c ủ a M ỹ v ớ i s ả n l ượ ng 18 tri ệ u t ấ n m ỗ i năm, ch ỉ sau T ậ p đoàn US Steel. Doanh số c ủ a ISG năm 2003 là 3,9 t ỉ USD và l ợ i nhu ậ n đ ạ t g ầ n 100 tri ệ u USD. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: - Biể u hi ệ n c ủ a tình th ế là ngành công nghi ệ p M ỹ r ơ i vào kh ủ ng ho ả ng, nhi ề u công ty bị phá s ả n hoàng lo ạ t. - Wilbur Ross đã nhìn ra đượ c s ự ph ụ c h ồ i và phát tri ể n t ấ t y ế u c ủ a n ề n công nghi ệ p thép sau suy thoái kinh tế nên đã ch ớ p l ấ y c ơ h ộ i trong tình th ế t ưở ng ch ừ ng khó khăn này là có thể nh ờ đó mà mua l ạ i đ ượ c các công ty thép v ớ i giá r ẻ mà l ạ i không ph ả i chị u các nghĩa v ụ tài chính c ủ a 3 t ậ p đoàn đã phá s ả n này. - Thờơậ i c th t quan tr ọưếốếị ng, nh ng y u t quy t đ nh thành công còn ởỗ ch Wilbur Ross đã tìm hiể u c ặ n k ẽ tình hình bi ế n đ ộ ng c ủ a th ươ ng tr ườ ng và tiên đoán đ ượ c s ự phát triể n tr ở l ạ i c ủ a ngành thép cũng nh ư nhu c ầ u tiêu th ụ thép kh ổ ng l ồ t ạ i châu Á trong tươ ng lai. Chính nh ờ ch ớ p th ờ i c ơ khó khăn c ủ a th ị tr ườ ng và d ự a trên nh ữ ng phán đoán ư u vi ệ t h ơ n ng ườ i mà Wilbur Ross đã thu đ ượ c thành công l ớ n. Như v ậ y, khi th ị tr ườ ng bi ế n đ ộ ng là lúc th ờ i c ơ làm ăn xu ấ t hi ệ n nhi ề u, c ầ n ph ả i www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 26. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! nắ m ch ắ c đ ượ c thông tin và nhanh nh ạ y quy ế t đoán ch ớ p th ờ i c ơ ấ y giành món l ợ i v ề cho mình. 4. Chiế m lĩnh th ị tr ườ ng th ế gi ớ i nh ờ kh ủ ng ho ả ng kinh t ế Năm 1997, cuộ c kh ủ ng ho ả ng tài chính khu v ự c châu Á đã khi ế n cho nhi ề u doanh nhân trắ ng tay, nhi ề u t ậ p đoàn kinh t ế l ớ n chao đ ả o. Tâm đi ể m và ch ị u ả nh h ưở ng l ớ n nh ấ t củ a c ơ n bão này là hai n ướ c Hàn Qu ố c và Thái Lan. Lúc b ấ y gi ờ , LG ( lúc đó là Goldstar ) – hãng sả n xu ấ t l ớ n c ủ a Hàn Qu ố c cũng không n ằ m ngoài ả nh h ưở ng c ủ a đợ t kh ủ ng ho ả ng đó. Tr ướ c tình hình nh ư v ậ y, ban lãnh đ ạ o c ủ a hãng đã t ỉ nh táo nh ậ n ra đượ c m ộ t v ấ n đ ề . Đó là nhu c ầ u th ị tr ườ ng luôn luôn t ồ n t ạ i. Cu ộ c kh ủ ng ho ả ng tài chính đã làm nả y sinh ra m ộấềề t v n đ v nhu c ầốớ u đ i v i hàng đi ệửẻ n t giá r . Chính trong thờ i đi ể m này, Goldstar đã đ ổ i tên thành t ậ p đoàn LG v ớ i logo là m ộ t khuôn m ặ t cườ i. Hãng LG ngay l ậ p t ứ c t ậ p trung vào s ả n xu ấ t các m ặ t hàng đi ệ n t ử gia d ụ ng như : đi ề u hoà không khí, tivi, máy gi ặ t, t ủ l ạ nh v ớ i ch ấ t l ượ ng h ợ p lý và giá c ả v ừ a phả i. T ạ i Vi ệ t Nam Năm 1998, LGVina ra đ ờ i. Trong khi kinh t ế trong khu v ự c đang chữ ng l ạ i thì ở Vi ệ t Nam l ạ i đ ượ c mùa. Ngay l ậ p t ứ c LGVina đã tung ra ch ươ ng trình khuyế n m ạ i “Đ ượ c mùa l ạ i trúng th ưở ng ngay” dành cho bà con nông dân khi mua s ả n phẩệửả m đi n t giá c phù h ợớ p v i giá tr ịếạ khuy n m i lên đ ế n 20 tri ệồ u đ ng. Nh ữ ng chiế n l ượ c k ị p th ờ i đó đã giúp cho LG m ở r ộ ng đ ượ c th ị tr ườ ng. g ặ t hái đ ượ c r ấ t nhiề u thành công. Song song vớ i vi ệ c tìm ra và chi ế m lĩnh th ị tr ườ ng hàng đi ệ n t ử giá c ả h ợ p lý , trong tình thế kh ủ ng ho ả ng đó, LG còn tìm ra m ộ t con đ ườ ng khác đ ể phát tri ể n. Đó là t ậ p trung vào sảấ n xu t hàng xu ấẩắồừệồ t kh u. B t ngu n t vi c đ ng Won b ịấ m t giá, t ậ p đoàn LG đã nhậ n th ấ y c ơ h ộ i màu m ỡ c ủ a th ị tr ườ ng xu ấ t kh ẩ u. L ợ i nhu ậ n thu đ ượ c t ừ việấẩ c xu t kh u các m ặ t hàng k ểạờểả trên t i th i đi m x y ra kh ủả ng ho ng đã đóng góp tớ i 70% t ổ ng doanh thu c ủ a t ậ p đoàn này, trong khi vào tr ướ c th ờ i đi ể m kh ủ ng ho ả ng chúng chỉ góp đ ượ c 30% vào t ổ ng doanh thu c ủ a hãng. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: - Tình huố ng mà hãng LG đã t ậ n d ụ ng đ ượ c đó là cu ộ c kh ủ ng ho ả ng tài chính c ủ a khu vự c châu Á, Hàn Qu ố c b ị ả nh h ưở ng n ặ ng n ề , nhi ề u công ty làm ăn thua l ỗ và không tìm đượ c l ố i thoát làm ăn. - Hãng LG đã nhanh nhạ y nh ậ n ra r ằ ng nhu c ầ u th ị tr ườ ng lúc nào cũng t ồ n t ạ i. S ự khủả ng ho ng kinh t ếẽạ s t o ra m ộ t nhu c ấớề u l n v hàng đi ệửụ n t gia d ng giá c ảả ph i chăng và chấ t l ượ ng v ừ a ph ả i. Đó chính là th ị t ườ ng ti ề m năng trong t ươ ng lai mà LG có thể t ậ n d ụ ng trong tình th ế đó. - Hãng LG cũng nhậ n ra r ằ ng cu ộ c kh ủ ng ho ả ng khi ế n đ ồ ng Won c ủ a Hàn Qu ố c b ị sụảấ t gi m m t 1/3 giá tr ịạ l i là đi ềệậợ u ki n thu n l i cho xu ấẩởẽ t kh u. B i l khi đó các nhà nhậ p kh ẩ u n ướ c ngoài s ẽ mua đ ượ c hàng hóa Hàn Qu ố c v ớ i giá r ẻ h ơ n b ằ ng đ ồ ng tiề n c ủ a n ướ c mình. Do đó, LG đã tăng t ố c s ả n xu ấ t m ộ t s ố m ặ t hàng đ ượ c ư a chu ộ ng để t ậ p trung xu ấ t kh ẩ u và thu đ ượ c l ợ i nhu ậ n kh ổ ng l ồ . www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 27. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! 5. Đồỗệ g Vi t Nam tranh th ủờơ th i c xâm nh ậịườỹ p th tr ng M Đầ u năm 2004, th ị tr ườ ng g ỗ th ế gi ớ i có s ự bi ế n đ ộ ng l ớ n. Đ ồ g ỗ xu ấ t kh ẩ u c ủ a Canada và Trung Quố c vào th ị tr ườ ng M ỹ b ị bu ộ c t ộ i bán phá giá. Nhu c ầ u v ề s ả n phẩ m này tr ở nên khan hi ế m trên th ị tr ườ ng M ỹ . Trong khi đó, đ ồ g ỗ Vi ệ t Nam lúc này đã bắ t đ ầ u t ạ o d ự ng đ ượ c th ươ ng hi ệ u đ ố i v ớ i ng ườ i tiêu dùng t ạ i đây. Chớờơ p th i c này, các doanh nghi ệồỗệ p đ g Vi t Nam đã tăng t ốộảấểị c đ s n xu t đ k p thờứ i đáp ng cho vi ệấẩề c xu t kh u. Nhi u doanh nghi ệ p còn ch ủộ đ ng tìm m ốậ i nh p khẩ u g ỗ nguyên li ệ u t ừ Châu Phi, Australia, Uruguay, nh ằ m đáp ứ ng các đ ơ n đ ặ t hàng đế n t ừ M ỹ và Trung Qu ố c. Nhờ th ế , ch ỉ trong 6 tháng đ ầ u năm 2004, kim ng ạ ch xu ấ t kh ẩ u c ủ a riêng s ả n ph ẩ m gỗ ch ế bi ế n đã đ ạ t 561 tri ệ u đô la, t ươ ng đ ươ ng v ớ i m ứ c kim ng ạ ch c ủ a c ả năm 2003 mà ngành này đã thự c hi ệ n. M ụ c tiêu c ủ a ngành ch ế bi ế n và xu ấ t kh ẩ u g ỗ Vi ệ t Nam đặ t ra là xu ấ t kh ẩ u 1 t ỷ đô la vào năm 2010 đã đ ạ t đ ượ c ngay trong năm 2004! *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: - Yếốếộở u t bi n đ ng đây là vi ệồỗấẩủ c đ g xu t kh u c a Canada và Trung Qu ố c vào M ỹ bị bu ộ c t ộ i bán phá giá khi ế n cho th ị tr ườ ng M ỹ b ị khan hi ế m m ặ t hàng này. - Đồ g ỗ Vi ệ t Nam l ậ p t ứ c th ế ch ỗ , t ậ n d ụ ng l ợ i th ế ch ấ t l ượ ng t ố t r ồ i đ ẩ y nhanh t ố c độảấặ s n xu t m t hàng này đ ểấẩịờổ xu t kh u k p th i, b sung s ựếụặ thi u h t m t hàng này tạ i th ị tr ườ ng M ỹ . Nh ờ th ế mà ngành xu ấ t kh ẩ u g ỗ Vi ệ t Nam đã m ở r ộ ng đ ượ c cánh cử a vào th ị tr ườ ng khó tính này. Độ ng c ỏ đánh r ắ n Kế sách" Đ ộ ng c ỏ đánh r ắ n" là k ế sách th ứ t ư trong nhóm k ế sách" Kh ở i s ự kinh doanh" KẾỘỎẮ 04: Đ NG C ĐÁNH R N Trong kinh doanh, muố n m ở c ơ s ở làm ăn hay mu ố n tung m ộ t m ặ t hàng ra th ị tr ườ ng, ngườ i làm ăn khôn ngoan không bao gi ờ quên vi ệ c tìm hi ể u, t ạ o phép th ử , thăm dò phả n ứ ng th ị tr ườ ng đ ể tìm ra đ ượ c chính xác nhu c ầ u cũng nh ư thông tin c ầ n thi ế t đ ể có nhữ ng quy ế t đ ị nh kinh doanh đúng đ ắ n. 1. Câu chuyệ n xu ấ t x ứ www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 28. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Có mộ t gia đình n ọ nuôi m ộ t đàn gà v ừ a nhi ề u v ừ a béo. Nh ư ng có m ộ t ngày, ch ủ nhà chợ t phát hi ệ n r ằ ng đàn gà nhà mình c ứ m ỗ i ngày l ạ i v ơ i d ầ n vài ba con. Chủ nhà bèn d ự ng m ộ t cái chòi đêm đêm rình b ắ t qu ả tang k ẻ tr ộ m gà nhà mình. Rình hế t ngày này qua ngày khác t ị nh không th ấ y bóng dáng k ẻ tr ộ m, ch ỉ th ấ y ti ế ng gà kêu quác lên mộ t ti ế ng là hôm sau đ ế m th ấ y m ấ t m ộ t con. Nghĩ ng ợ i mãi, ch ủ nhà ng ờ rằế ng n u không ph ảẻộắ i là k tr m thì ch c có con v ậắổấ t nào c n c tha m t. Anh ta bèn r ờ i cái chòi nằ m ph ụ c g ầ n đàn gà quan sát. Qu ả nh ư d ự đoán, đêm hôm đó, anh ch ủ nhà tậ n m ắ t ch ứ ng ki ế n m ộ t con r ắ n l ớ n t ừ bìa r ừ ng tr ườ n r ấ t nh ẹ và b ắ t r ấ t nhanh m ộ t chú gà béo múp rồ i bi ế n vào đám c ỏ r ậ m r ạ p. Ít lâu sau, l ạ i th ấ y m ộ t con r ắ n khác cũng thoáng xuấ t hi ệ n và bi ế n m ấ t cùng m ộ t chú gà béo múp Biếắữ t ch c nh ng con r ắủạệấ n là th ph m vi c m t gà, nh ư ng anh ch ủ nhà ch ẳế ng bi t đàn rắ n ấ y ẩ n náu ở đâu. Anh ta bèn bàn v ớ i c ả nhà k ế sách di ệ t r ắ n. Cu ố i cùng thì anh cũng nghĩ ra cách huy độ ng c ả gia đình và s ự tr ợ giúp c ủ a dân làng xung quanh. M ọ i ngườ i chia nhau ra khu v ự c quanh nhà mình r ồ i v ừ a la hét hay tìm cách gây ti ế ng đ ộ ng ầm ĩ, v ừ a dùng nh ữ ng s ợ i dây cua quét t ứ tung, náo lo ạ n c ả m ộ t vùng. Nh ữ ng chim thú số ng trong các đám c ỏộ v i vàng r ờỏơẩấỏạứ i kh i n i n n p b ch y t tung. Rồ i thì, cu ố i cùng, đám r ắ n l ẩ n tr ố n trong hang gan lì mãi cũng không ch ị u n ổ i ph ả i rờ i kh ỏ i n ơ i ẩ n n ấ p, b ỏ ch ạ y. Ch ỉ ch ờ đ ế n lúc đó, m ọ i ng ườ i ào ra vây đánh. Ch ẳ ng mấ y ch ố c c ả b ầ y r ắ n đ ề u b ị di ệ t. Kể t ừ đó cu ộ c s ố ng c ủ a gia đình n ọ tr ở nên bình yên, đàn gà ngày càng đông đúc và béo tố t 2. Cố t lõi k ế sách Trong sự s ố ng bình l ặ ng, ta đâu th ấ y đ ượ c gì. Đ ể hi ể u đ ượ c nh ữ ng đi ề u ẩ n trong s ự bình lặ ng đó, ta ph ả i bi ế t t ạ o ra nh ữ ng bi ế n đ ộ ng đ ể nh ờ đó mà tìm hi ể u đ ượ c b ả n chấ t cũng nh ư th ự c tr ạ ng c ủ a tình hình, nh ằ m đ ạ t đ ượ c th ắ ng l ợ i. 3. Ý nghĩa vậ n d ụ ng trong kinh doanh Trong kinh doanh, muố n m ở c ơ s ở làm ăn hay mu ố n tung m ộ t m ặ t hàng ra th ị tr ườ ng, ngườ i làm ăn khôn ngoan không bao gi ờ quên vi ệ c tìm hi ể u, t ạ o phép th ử , thăm dò phả n ứ ng th ị tr ườ ng đ ể tìm ra đ ượ c chính xác nhu c ầ u cũng nh ư thông tin c ầ n thi ế t đ ể có nhữ ng quy ế t đ ị nh kinh doanh đúng đ ắ n. MỘỐỌỆỤẾ T S MINH H A VI C ÁP D NG THÀNH CÔNG K SÁCH 1. Chọ n màu cho c ố c cà phê Masuda là mộệ t ti m cà phê ởậả Nh t B n. Ông ch ủ quán mu ố n thay đ ổạốự i lo i c c đ ng cà phê có màu sắ c đ ặ c bi ệ t đ ể phù h ợ p v ớ i tâm lý ng ườ i tiêu dùng nh ư ng không bi ế t chọ n l ự a màu nào c ả . Ông ta quy ế t đ ị nh thăm dò nhu c ầ u c ủ a khách hàng. Ông ta cho đóng mộ t chi ế c giá sang tr ọ ng, trên đó bày nh ữ ng chi ế c c ố c r ấ t đ ẹ p v ớ i các màu khác nhau. Mỗ i khách hàng vào quán đ ề u r ấ t vui v ẻ khi đ ượ c ông ta m ờ i t ự ch ọ n c ố c đ ể uố ng cà phê. Sau khi h ọ u ố ng xong, ông ta đ ề u h ỏ i m ộ t câu gi ố ng nhau “Các v ị th ấ y www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 29. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! nồộ ng đ cà phê màu nào t ốấ t nh t?”. Sau m ộầửệ t tu n th nghi m và ghi l ạếảầ i k qu đ y đủ , ông ta nh ậ n th ấ y khách hàng hay ch ọ n c ố c có m ộ t trong b ố n màu: màu cà phê, màu xanh, màu hồ ng và màu vàng. Trong s ố đó, h ọ tr ả l ờ i là khi dùng ly màu cà phê thì 2/3 cho là cà phê quá đậ m, dùng ly màu xanh thì h ọ cho là cà phê nh ạ t, dùng ly màu vàng họ cho là không đ ậ m, r ấ t v ừ a, dùng ly m ầ u h ồ ng thì t ấ t c ả khách hàng đ ề u cho là r ấ t đậ m. T ừ đó, ti ệ m cà phê đ ổ i sang dùng lo ạ i ly màu h ồ ng, v ừ a ti ế t ki ệ m đ ượ c cà phê lạ i v ừ a làm cho khách hàng v ừ a ý. * Các thứ c áp d ụ ng k ế sách: Ông chủ quán đã áp d ụ ng m ộ t cách đúng đ ắ n k ế sách “Đ ộ ng c ỏ đánh r ắ n”. Tr ướ c khi tung loạ i c ố c đ ự ng cà phê m ớ i, ông đã không d ự a vào c ả m tính c ủ a mình mà đã tr ự c tiế p thăm dò ý ki ế n khách hàng thông qua m ộ t cu ộ c th ử nghi ệ m thú v ị ở quy mô nh ỏ . Sự th ậ n tr ọ ng này đã giúp ông có đ ượ c s ự l ự a ch ọ n màu s ắ c c ủ a chi ế c c ố c v ừ a đ ẹ p lòng khách hàng lạ i v ừ a đem l ạ i l ợ i ích cho quán cà phê. 2. Con đườ ng c ủ a hãng xe h ơ i Cadilac Vào đầ u nh ữ ng năm 1980, hãng xe h ơ i Cadillac mu ố n ra m ộ t s ả n ph ẩ m m ớ i là “ xe h ơ i mui trầ n” lo ạ i nh ỏ đ ể m ở r ộ ng th ị tr ườ ng và tiêu th ụ s ả n ph ẩ m. Tuy nhiên, th ờ i b ấ y giờ ng ườ i dân M ỹ đang ư a chu ộ ng lo ạ i xe có máy l ạ nh và dàn âm thanh l ậ p th ể . Vì vậ y, lo ạ i xe mui tr ầ n đã v ắ ng bóng trên trên th ị tr ườ ng c ủ a M ỹ kho ả ng 10 năm r ồ i. Trướ c tình hình đó, quy ế t đ ị nh c ủ a ban giám đ ố c công ty b ị xem là m ộ t quy ế t đ ị nh khá mạ o hi ể m. Cu ố i cùng, đ ể xem xét ph ả n ứ ng c ủ a th ị tr ườ ng cũng nh ư đ ể kh ẳ ng đ ị nh hướ ng đi c ủ a mình, hãng Cadilac đã quy ế t đ ị nh cho ch ế t ạ o m ộ t chi ế c xe h ơ i không mui, kiể u dáng , màu s ắ c th ậ t hi ệ n đ ạ i theo ki ể u th ủ công. Đích thân ông giám đ ố c công ty lái chiế c xe đó trên nh ữ ng tr ụ c đ ườ ng chính trong thành ph ố . Chiế c xe h ơ i c ủ a ông ngay l ậ p t ứ c thu hút đ ượ c s ự chú ý c ủ a nh ữ ng ng ườ i xung quanh. Khi ông vừ a d ừ ng xe l ạ i, nh ữ ng ng ườ i hi ế u kỳ l ậ p t ứ c vây tròn quanh ông và đư a ra nh ữ ng câu h ỏ i nhãn hi ệ u và n ơảấế i s n xu t chi c xe. Đ ặệọắầứ c bi t h b t đ u ra s c bàn tán và đư a ra ý ki ế n v ề chi ế c xe đ ặ c bi ệ t đó. Để ki ể m ch ứ ng thêm m ộ t b ướ c n ữ a, ông ti ế p t ụ c lái chi ế c xe c ủ a mình t ớ i trung tâm thươ ng m ạ i, siêu th ị và nh ữ ng n ơ i vui ch ơ i gi ả i trí đông đúc. Đi đ ế n đâu ông cũng đượ c m ọ i ng ườ i chiêm ng ưỡ ng, h ỏ i han. Th ậ m chí, khi đi trên đ ườ ng cao t ố c, các lái xe thườ ng b ấ m còi chào khi th ấ y chi ế c xe kỳ l ạ c ủ a ông. Có m ộ t chi ế c xe con lo ạ i cao cấ p đang th ị nh hành lúc b ấ y gi ờ còn ép xe c ủ a ông vào v ệ đ ườ ng đ ể làm quen mà ngắ m nghía chi ế c xe. Qua sự nh ữ ng bàn lu ậ n vô t ư c ủ a h ọ , ông giám đ ố c đã nh ậ n ra đ ượ c mong mu ố n và s ở thích củ a h ọ v ề lo ạ i xe đó. Đ ố i v ớ i ng ườ i l ớ n tu ổ i, chi ế c xe đó nh ư m ộ t s ự hoài ni ệ m về quãng th ờọả i gian h đã tr i qua còn gi ớếẻ i tài x tr thì xem đó nh ưộựế m t s hi u kỳ. Qua vài lầ n th ử nghi ệ m, Hãng Cadillac đã n ắ m đ ượ c tình hình th ị tr ườ ng. Không lâu sau, công ty chính thứ c tuyên b ố cho ra đ ờ i s ả n ph ẩ m xe mui tr ầ n ki ể u nam. Không www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 30. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! ngoài dự đoán, đ ơ n đ ặ t hàng t ự kh ắ p n ơ i trên n ướ c M ỹ g ử i v ề t ớ i t ấ p. Ngay trong năm đầ u tiên đã tiêu th ụ đ ượ c 23 000 chi ế c. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: Hãng Cadillac đã áp dụ ng k ế sách “Đ ộ ng c ỏ đánh r ắ n” đ ể nh ằ m thăm dò l ượ ng tiêu thụ xe h ơ i mui tr ầ n trong t ươ ng lai trong khi th ị tr ườ ng không có m ộ t d ấ u hi ệ u nào v ề nhu cầ u đó. Cách th ứ c “ đ ộ ng c ỏ ” c ủ a hãng Cadillac đã đ ạ t đ ượ c thành công là do h ọ đã tìm ra đượ c m ộ t cách th ứ c thăm dò th ị tr ườ ng h ữ u hi ệ u. Nh ữ ng ng ườ i tham gia không hềếọ bi t h đang tham gia m ộộửệ t cu c th nghi m. Chính vì th ếữảứ nh ng ph n ng và ý kiế n c ủ a h ọ đ ượ c đ ư a ra m ộ t cách t ự nhiên và đem l ạ i k ế t qu ả đáng tin c ậ y. H ơ n nữ a cu ộ c th ử nghi ệ m này l ạ i đ ượ c di ễ n ra trên chính đ ườ ng ph ố , là n ơ i đông ng ườ i và là nơ i xu ấ t hi ệ n c ủ a nh ữ ng chi ế c xe h ơ i. Chính vì vậ y, không nh ữ ng ch ỉ thăm dò th ị tr ườ ng mà còn ph ả i tìm ra đ ượ c cách thăm dò hữ u hi ệ u nh ấ t thì doanh nghi ệ p m ớ i có th ể thành công. 3. Chiế n thu ậ t tung s ả n ph ẩ m m ớ i c ủ a Microsoft Microsoft là công ty máy tính rấ t n ổ i ti ế ng c ủ a M ỹ . Thành công c ủ a doanh nghi ệ p này do rấ t nhi ề u y ế u t ố nh ư ng trong đó ph ả i k ể đ ế n cách th ứ c tung ra th ị tr ườ ng s ả n phẩ m m ớ i c ủ a Microsoft. Năm 1984, Microsoft quyế t đ ị nh xây d ự ng m ộ t ph ầ n m ề m Microsoft Word dành cho hệ đi ề u hành Mac. Tr ướ c khi s ả n ph ẩ m này ra đ ờ i,. Bill Gates đã l ầ n l ượ t t ặ ng cho 100 doanh nghiệ p s ử d ụ ng đ ể thăm dò. Sau khi th ấ y có phiên b ả n Microsoft Word dành riêng cho mình, khách hàng đang sử d ụ ng máy Mac ngay l ậ p t ứ c truy ề n nhau dùng. T ừ 100 sả n ph ẩ m ban đ ầ u đã thu hút đ ượ c không ít ng ườ i s ử d ụ ng. Ng ườ i dùng th ử b ắ t đầ u bình lu ậềữảẩ n v nh ng s n ph m đó, đ ưữ a ra nh ng tính năng t ốắầ t và b t đ u phân tích nhữ ng v ấ n đ ề còn thi ế u sót. Th ế là qua đó, Microsoft đã hi ể u đ ượ c nh ữ ng tính năng và thị tr ườ ng c ủ a phiên b ả n này. R ấ t nhanh chóng, tháng 1/1985 ph ầ n m ề m Microsoft Word cho máy Mac đã chính thứ c ra đ ờ i v ớ i nh ữ ng thay đ ổ i ch ỉ nh s ử a theo các nhu c ầ u đã thu thậ p đ ượ c c ủ a th ị tr ườ ng và ngay l ậ p t ứ c đ ượ c đón nh ậ n. M ộ t năm sau, phiên bả n 3.0 c ủ a ph ầ n m ề m l ạ i ra đ ờ i v ớ i nh ữ ng c ả i ti ế n đ ượ c coi là th ể hi ệ n vai trò xu ấ t sắ c trên h ệ đi ề u hành Mac. Mấ y phiên b ả n c ủ a Microsoft Word dành cho Mac, cái sau luôn t ố t h ơ n, hoàn thi ệ n hơ n cái tr ướ c đã th ể hi ệ n r ấ t đ ầ y đ ủ đ ặ c đi ể m kinh doanh c ủ a Microsoft : phiên b ả n thứ nh ấ t còn s ơ khai, phiên b ả n th ứ hai không c ầ u toàn, phiên b ả n th ứ ba m ớ i là hoàn thiệ n tinh x ả o. Vì v ậ y các s ả n ph ẩ m sau khi tung ra th ị tr ườ ng th ườ ng giành đ ượ c nhữ ng đáng giá r ấ t cao. * Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách Kế sách này không ch ỉ h ữ u hi ệ u khi tung ra m ộ t m ặ t hàng m ớ i mà Microsoft bi ế n nó trở thành m ộ t chi ế n l ượ c lâu dài cho phát tri ể n s ả n ph ẩ m c ủ a mình. T ừ ban đ ầ u, Microsoft theo đuổ i t ố c đ ộ ra s ả n ph ẩ m và gây chú ý r ộ ng rãi. H ọ c ố g ắ ng chi ế m lĩnh thị tr ườ ng v ớ i t ố c đ ộ nhanh nh ấ t, cho dù s ả n ph ẩ m ban đ ầ u còn có khi ế m khuy ế t. Đ ợ i www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 31. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! đế n khi ng ườ i tiêu dùng có ph ả n ứ ng, h ọ s ẽ thu th ậ p r ộ ng rãi nh ữ ng thông tin ph ả n hồồớế i r i m i ti n hành ch ỉửẩậảẩ nh s a c n th n s n ph m. Có nhà chuyên môn đã t ừ ng tuyên bố “ S ả n ph ẩ m c ủ a Microsoft ch ư a đ ế n phiên b ả n th ứ 3 thì tôi ch ư a dùng”. Hơữốớạảẩ n n a đ i v i lo i s n ph m công ngh ệ cao, ch ỉ có qua s ửụ d ng lâu dài nó m ớộ i b c lộ rõ đ ượ c nh ữ ng ư u nh ượ c đi ể m phát sinh trong quá trình s ử d ụ ng. Microsoft đã n ắ m rấ t v ữ ng đ ặ c đi ể m c ủ a s ả n ph ẩ m c ủ a mình và tìm ra đ ượ c chi ế n l ượ c phát tri ể n kinh doanh theo đúng kế sách “Đ ộ ng c ỏ đánh r ắ n”. 4. Thành công củ a m ộ t c ử a hàng ăn nhanh Mộ t c ử a hàng bán th ứ c ăn nhanh ở M ỹ mu ố n tăng doanh thu b ằ ng s ả n ph ẩ m s ữ a pha trứ ng. Đ ể đ ả m b ả o thành công c ủ a vi ệ c này, chuyên gia ti ế p th ị ti ế n hành các nghiên cứ u s ở thích c ủ a nh ữ ng khách hàng th ườ ng xuyên mua s ữ a pha tr ứ ng. H ọ cho đ ặ t m ộ t chiế c t ủ kính đ ẹ p, sáng bóng, trong đó đ ể các chai s ữ a m ớ i. Khách hàng đ ế n mua hàng đề u đ ượ c các cô ph ụ c v ụ đon đ ả m ờ i n ế m th ử s ữ a. Sau nh ữ ng ph ả n h ồ i, c ử a hàng n ọ cũng đã có nhữ ng c ả i thi ệ n s ả n ph ẩ m theo đánh giá c ủ a khách hàng. Th ế nh ư ng th ậ t lạ là doanh thu cũng ch ẳ ng tăng là bao nhiêu Các chuyên gia marketing không hiể u lý do vì sao d ẫ n đ ế n k ế t qu ả không mong đ ợ i đó. Sau khi rà soát lạọếịỏộờ i, h quy t đ nh b ra m t th i gian làm vi ệởử c c a hàng đ ể quan sát và tìm hiể u. Ngay sau khi khách hàng mua s ữ a, h ọ đ ặ t ra câu h ỏ i tìm hi ể u th ự c t ế . Cuố i cùng h ọ nh ậ n ra r ằ ng, 40% khách hàng th ườ ng mua s ữ a vào sáng s ớ m và th ườ ng uố ng s ữ a trên xe. Ng ườ i ta ph ả i m ấ t 20 phút đ ể u ố ng h ế t s ữ a qua cái ố ng hút nh ỏ . Điề u này giúp h ọ tăng h ứ ng thú khi ph ả i lái xe m ộ t đo ạ n đ ườ ng dài và bu ồ n t ẻ đ ể đ ế n công sở . Ở đây chuy ệ n h ươ ng v ị cũng nh ư ch ấ t l ượ ng c ủ a tr ứ ng pha s ữ a không ph ả i là điề u quan tr ọ ng. Còn vào nh ữ ng gi ờ khác trong ngày, các b ậ c ph ụ huynh th ườ ng mua sữ a pha tr ứ ng kèm theo các b ữ a ăn hoàn ch ỉ nh cho con h ọ . H ọ đã quá m ệ t m ỏ i khi phả i nói không nhi ềầớữ u l n v i nh ng “mè nheo” c ủẻọỉữể a con tr . H ch mua s a đ xoa dị u chúng, không nghĩ đ ế n nh ữ ng y ế u t ố khác. Từ nh ữ ng nghiên c ứ u trên, chuyên gia marketing c ủ a công ty này đã thay đ ổ i các s ả n phẩ m s ữ a c ủ a mình theo đ ị nh h ướ ng hoàn toàn khác. Th ứ nh ấ t, làm s ữ a đ ặ c h ơ n, đ ể uố ng đ ượ c lâu h ơ n. Nhãn mác c ủ a m ộ t s ố các chai s ữ a nh ỏ đ ượ c thi ế t k ế ng ỗ nghĩnh bắắẻọ t m t tr em. H còn gia tăng d ịụữ ch v bán s a qua nh ữ ng máy bán hàng t ựộặ đ ng đ t bên ngoài cử a hàng. ti ế t ki ệ m th ờ i gian c ủ a khách hàng. Cu ố i cùng doanh s ố c ủ a c ử a hàng này tăng vọ t. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách Cử a hàng ăn nhanh này đ ầ u tiên đã th ự c hi ệ n m ộ t cách bài b ả n các ph ươ ng pháp thăm dò thị tr ườ ng. Đó là cho khách hàng n ế m th ử s ả n ph ẩ m đ ể t ừ đó thay đ ổ i s ả n ph ẩ m củ a mình theo đúng “ đ ộ ng c ỏ đánh r ắ n”. Tuy nhiên h ọ v ẫ n th ấ t b ạ i b ở i vì đó không phả i là ph ươ ng pháp “đ ộ ng c ỏ ” thích h ợ p trong tr ườ ng h ợ p này. Thay vì dùng thăm dò phả n ứ ng c ủ a th ị tr ườ ng đ ể b ậ t ra đ ượ c nhu c ầ u th ự c s ự c ủ a s ả n ph ẩ m, h ọ đã ch ủ quan tựếịằốớảẩữ quy t đ nh r ng đ i v i s n ph m s a đó, ch ỉộ có m t nhu c ầ u chính là đ ể www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 32. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! cung cấ p dinh d ưỡ ng và t ừ đó đ ươ ng nhiên coi ch ấ t l ượ ng s ữ a là đi ề u duy nh ấ t ả nh hưở ng đ ế n hành vi c ủ a ng ườ i tiêu dùng. Hành độ ng sau này c ủọớ a h m i chính là vi ệụộ c áp d ng m t cách tri ệểế t đ k sách “Đ ộ ng cỏ đánh r ắ n”, thông qua tìm hi ể u, n ắ m b ắ t thông tin đ ể xác đ ị nh chính xác nhu c ầ u th ị trườ ng. 5. Sựấệủ xu t hi n c a máy bán n ướả c gi i khát t ựộạệ đ ng t i Vi t Nam Ở nhi ề u n ướ c công nghi ệ p hi ệ n đ ạ i, máy bán hàng t ự đ ộ ng đã tr ở nên vô cùng ph ổ biế n b ở i nó giúp khách hàng v ừ a ti ế t ki ệ m đ ượ c th ờ i gian, v ừ a ti ệ n l ợ i ở m ọ i n ơ i, m ọ i lúc. Nhậ n th ấ y r ằ ng ng ườ i Vi ệ t s ẽ ngày càng có ít th ờ i gian h ơ n cho vi ệ c mua s ắ m, mặ t khác ti ề n xu l ạ i v ừ a đ ượ c phát hành tr ở l ạ i, công ty TNHH Th ươ ng m ạ i - D ị ch v ụ Tấ n H ư ng (Tp.HCM) đã quy ế t đ ị nh nh ậ p máy bán n ướ c gi ả i khát t ự đ ộ ng NineStar Coffee từ m ộ t công ty s ả n xu ấ t máy bán hàng t ự đ ộ ng Hàn Qu ố c, v ớ i giá 1.000 USD/chiế c v ề bán trong n ướ c. Do máy bán hàng tự đ ộ ng còn khá xa l ạ và m ớ i m ẻ đ ố i v ớ i ng ườ i dân Vi ệ t Nam nên bướ c đ ầ u công ty ch ỉ nh ậ p th ử 10 máy đ ể thăm dò tr ướ c khi quy ế t đ ị nh đ ầ u t ư l ớ n. Muố n bi ế t ph ả n ứ ng c ủ a th ị tr ườ ng đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m m ớ i này ra sao, công ty T ấ n Hư ng đã nghĩ ra m ộ t cách đ ộ c đáo. Nh ữ ng c ử a hàng, trung tâm nào đ ồ ng ý cho đ ặ t máy bán nướ c gi ả i khát t ự đ ộ ng NineStar Coffee s ẽ đ ượ c t ặ ng không máy v ớ i đi ề u ki ệ n phả i bán s ả n ph ẩ m n ướ c gi ả i khát do công ty cung c ấ p. Đ ươ ng nhiên, nh ữ ng c ử a hàng, trung tâm mà công ty “tuyể n ch ọ n” là n ơ i ph ả i có th ậ t nhi ề u ng ườ i qua l ạ i. Ví dụ , công ty đã đ ặ t m ộ t máy t ạ i ti ệ m tóc New Style t ạ i Qu ả ng tr ườ ng Sài Gòn đ ườ ng Hai Bà Trư ng, Qu ậ n 1, TP.HCM - n ơ i th ườ ng thu hút nhi ề u ph ụ n ữ và du khách n ướ c ngoài. Mộ t máy khác đ ượ c đ ặ t t ạ i Trung tâm Xúc ti ế n th ươ ng m ạ i ITPC trong d ị p khai trươ ng Showroom l ươ ng th ự c - th ự c ph ẩ m - đ ồ u ố ng xu ấ t kh ẩ u. Nh ữ ng máy còn l ạ i đượ c đ ặ t ở các tr ườ ng h ọ c, b ệ nh vi ệ n, khách s ạ n, Sự xu ấ t hi ệ n c ủ a nh ữ ng chi ế c máy “l ạ lùng” này ngay l ậ p t ứ c thu hút đ ượ c s ự chú ý củ a đám đông qua l ạ i. Nhi ề u ng ườ i tiêu dùng đã đ ế n "chiêm ng ưỡ ng" máy t ự đ ộ ng NineStar Coffee và đa phầ n khách hàng khi nhìn th ấ y nó đ ề u r ấ t vui và mu ố n dùng th ử . Thậ m chí nhi ề u khách hàng còn reo lên thích thú khi nhìn th ấ y ly cà phê s ữ a nóng h ổ i đượ c chuy ể n ra t ừ máy. Không nhữ ng thích thú, các khách hàng còn c ả m th ấ y r ấ t hài lòng vì m ỗ i c ố c cà phê giá chỉ t ừ 1.000 – 5.000 mà v ẫ n th ơ m ngon, ph ụ c v ụ r ấ t nhanh và ngay bên c ạ nh còn có nơ i đ ổ i ti ề n xu nên vô cùng thu ậ n ti ệ n. Trướ c nh ữ ng ph ả n ứ ng h ế t s ứ c tích c ự c t ừ phía khách hàng, công ty T ấ n H ư ng đã quyếịậề t đ nh nh p v thêm 100 máy bán hàng t ựộớềằắắằ đ ng v i ni m tin r ng ch c ch n r ng mặ t hàng này s ẽ đ ượ c tiêu th ụ m ạ nh trên th ị tr ườ ng Vi ệ t Nam và đem l ạ i l ợ i nhu ậ n lớ n. *Cách thứ c áp d ụ ng k ế sách: www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p
 33. Bạ n có th ể download tài li ệ u mi ễ n phí t ừ www.TheGioiWebsite.net ! Để th ử ph ả n ứ ng c ủ a khách hàng trong n ướ c đ ố i v ớ i s ả n ph ẩ m máy bán hàng t ự đ ộ ng, công ty Tấ n H ư ng đã đ ư a ra ph ươ ng án “đánh r ắ n” khá đ ộ c đáo, đó là đ ặ t các máy bán hàng ấ y ở ch ỗ có th ậ t đông ng ườ i qua l ạ i, gây c ả m giác tò mò và khi ế n cho cho m ọ i ngườ i không th ể không l ạ i g ầ n ng ắ m nghía. Và khi khách hàng dùng th ử d ị ch v ụ , h ọ đã cả m nh ậ n đ ượ c h ế t s ự thích thú, m ớ i l ạ , ti ệ n d ụ ng c ủ a máy bán hàng t ự đ ộ ng và lậứấậ p t c ch p nh n nó. K ếả t qu tích c ựủảứ c c a ph n ng đã t ạơởề o c s , ni m tin cho công ty Tấưếụởộạộ n H ng ti p t c m r ng ho t đ ng kinh doanh c ủ a mình, ti ếớữ n t i nh ng thành công mớ i. Mượ n đá vá tr ờ i Kế sách" M ượ n đá vá tr ờ i" là k ế sách th ứ ba trong nhóm k ế sách" Kh ở i s ự kinh doanh". KẾ 03 : M ƯỢ N ĐÁ VÁ TR Ờ I Trong kinh doanh, đố i v ớ i các doanh nghi ệ p nh ỏ , ng ườ i m ớ i làm ăn, khi phát hi ệ n th ấ y nhữ ng c ơ h ộ i kinh doanh đích th ự c như ng l ự c còn y ế u, th ế còn non thì c ầ n ph ả i bi ế t chia sẻ b ớ t c ơ h ộ i, liên doanh liên k ế t v ớ i nh ữ ng ng ườ i có ti ề m l ự c h ơ n mình. T ừ đó, doanh nghiệ p có th ể t ạ o d ự ng thành công b ướ c đ ầ u đ ể phát triể n m ở r ộ ng kinh doanh trong tươ ng lai. 1. Câu chuyệ n xu ấ t x ứ Nữ Oa là m ộịầ t v th n vô cùng xinh đ ẹ p và phúc h ậộầạốầ u. M t l n l c xu ng tr n gian, bà rấ t vui vì th ế gi ớ i n ơ i này tràn đ ầ y ti ế ng chim hót và h ươ ng hoa th ơ m khi ế n Bà không muố n tr ở v ề tr ờ i. Khi cúi xu ố ng su ố i u ố ng n ướ c, nhìn th ấ y hình ả nh đ ẹ p đ ẽ c ủ a mình, bà nả y sinh ý t ưở ng t ạ o ra s ự s ố ng. Bà l ấ y m ộ t n ắ m đ ấ t bùn và n ặ n thành vô s ố nhữ ng t ượ ng nh ỏ , d ự a theo hình ả nh c ủ a mình. Cũng chính t ừ đây, con ng ườ i đ ượ c số ng trên th ế gi ớ i tuy ệ t di ệ u này, t ạ o ra s ự th ị nh v ượ ng, làm vi ệ c b ằ ng đôi tay, và số ng m ộ t n ế p s ố ng an vui h ạ nh phúc. Như ng s ự ph ồ n th ị nh không kéo dài đ ượ c lâu. M ộ t ngày kia, tr ậ n bão l ớ n kéo đ ế n. Gió thổ i lên và mây giăng đ ầ y tr ờ i. S ấ m thét gào, r ồ i m ộ t l ằ n ch ớ p đánh xu ố ng làm cháy cả r ừ ng. Chim thú ch ạ y lo ạ n x ạ trong ti ế ng khóc la đinh óc. Sau đó,c ả góc tr ờ i s ậ p xuố ng. T ừ l ỗ th ủ ng ấ y, n ướ c cu ồ n cu ộ n ậ p ra. M ặ t đ ấ t b ị ng ậ p b ở i tr ậ n h ồ ng th ủ y. Lo sợ dân chúng s ẽ b ị ch ế t đu ố i, N ữ Oa li ề n dùng phép màu chuy ể n toàn b ộ các làng bả n t ạ m lên núi. Nữ Oa nghĩ cách đ ể vá tr ờ i, nh ư ng su ố t nhi ề u ngày mà v ẫ n không tìm ra cách, b ở i đi ề u đó vượ t quá quy ề n năng c ủ a bà. N ữ Oa vô cùng bu ồ n r ầ u. Đêm đêm bà l ạ i th ứ c tr ắ ng, đứ ng trên đ ỉ nh núi cao nhìn ra kh ắ p ch ố n. M ặ t đ ấ t v ẫ n còn hoang s ơ , ch ỉ toàn đ ồ i núi. www.TheGioiWebsite.net - Thiế t k ế , l ư u tr ữ qu ả ng bá website. D ị ch v ụ chuyên nghi ệ p, chi phí th ấ p