Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng

doc 27 trang ngocly 02/06/2021 70
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • dochuong_dan_on_tap_lich_su_dang.doc

Nội dung text: Hướng dẫn ôn tập Lịch sử Đảng

 1. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o HƯỚNG DẪN ÔN TẬP LỊCH SỬ ĐẢNG NỘI DUNG Câu 1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX?___3 Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời?___4 Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin? ___5 Câu 4: Tại sao con đuờng cứu nuớc Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam? ___7 Câu 5: Vai trò của lãnh tụ HCM trong việc chuẩn bị về chính trị, tu tưởng và tổ chức để thành lập đảng chính sách Việt nam?___9 Câu 6: Tại sao ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử? ___10 Câu 7: Ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời. ___11 Câu 8: Trình bày nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo và được hội nghị thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 thông qua? ___12 1
 2. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o Câu 9: Trình bày nội dung cơ bản và hạn chế của “luận cương chính trị” tháng 10 - 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương? ___13 Câu 10: Vì sao Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931? Vì sao ngay khi mới ra đời Đảng cộng sản Việt nam đã phát động được cao trào cách mạng 1930-1931? ___14 Câu 11: Vì sao nói cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8- 1945?___15 Câu 12: Vì sao Đảng nhanh chóng phục hồi hệ thống tổ chức của đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935? ___15 Câu 13: Trình bày hoàn cảch lịch sử và những chủ trương lớn của Đảng trong hội nghị trung ương tháng 7-1936? ___16 Câu 14: Trình bày thành quả và bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 1936-1939? ___17 Câu 15: Vì sao nói cao trào cách mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của cách mạng tháng 8/1945? ___18 Câu 16: Trình bày nội dung cơ bản của chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. ___19 Câu 17: Trình bày vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Trung ương Đảng tháng 5 - 1941? ___20 Câu 18: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng? ___22 Câu 19: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945.___22 Câu 20: Trình bày nội dung cơ bản của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25 thán 11 năm 1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng cộng sản Việt Nam? ___23 Câu 21: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. 24 Câu 22: Trình bày những nội dung cơ bản của đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định. ___25 Câu 23: Trong tiến trình kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) Đảng ta lãnh đạo quân và dân ta xây dựng và phát triển thực lực kháng chiến toàn diện như thế nào? ___26 Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). ___27 Câu 25: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954)? ___29 Câu 26: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1-1959) của BCH trung ương Đảng CSVN? ___29 Câu 27: Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng DTDCND ở miền Nam Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra? ___30 Câu 28: Trình bày vị trí và mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của của Đảng LĐ Việt Nam (9-1960) đề ra. ___31 Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1945 - 1975). ___32 Câu 30 : Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. ___33 2
 3. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o Câu 31 : Trình bày những thành quả và ý nghĩa của sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền bắc từ 1954 đến năm 1975. ___34 Câu 32: Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam (12- 1976 ) đề ra.___35 Câu 33: Trình bày quan điểm của Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng. ___36 Câu 34: Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới do đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. __37 Câu 35: Nêu những đặt trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xay dựng và bảo vệ tổ quốc “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa”. Do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đề ra. ___38 Câu 36: Trình bày về những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng.___39 Câu 37: Trình bày bài học chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết. Mục tiêu đến năm 2020 và nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu 1996 - 2000.___40 Câu 38: Trình bày bài học nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. ___41 Câu 39: Trình bày nội dung,ý nghía của bài họckinh nghiệm tăng cường đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế.___42 Câu 40: Tại sao sự lãnh đạo của Đảng CSVN là nhân tố hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam?___44 Câu 1: Tác động của chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với VN cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX? Trả lời: a, Chính sách thống trị thuộc địa của thực dân pháp đối với Việt Nam cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX. Sau khi xâm lược chúng thi hành chính sách thống trị nô dịch và bóc lột nhân dân ta rất tàn tệ. -Về chính trị: Thi hành chế độ chuyên chế, trực tiếp nắm mọi quyền hành. Chia nước ta làm 3 kỳ, để chia rẽ dân tộc ta. Dùng bạo lực để dàn áp nhân dân ta. -Về kinh tế: Duy trì kinh tế Việt Nam trongvòng lạc hậu, phụ thuộc vào nền kinh tế nước Pháp. Tiến hành chính sách khai thác thuộc địa nhằm vơ vét tài nguyên mang về chính quốc, bóc lột nhân công rẻ mạt, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hoá của Tư bản Pháp. -Về văn hoá, xã hội: Thi hành chính sách ngu dân, lập nhà tù nhiều hơn trường học, đầu độc nhân dân ta bằng thuốc phiện và rượu cồn, ngăn chặn ảnh hưởng của nền văn hoá tiến bộ thế giới vào Việt Nam. b, Tác động của chính sách thống trịthuộc địa đối với Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX: - Từ một xã hội phong kiến độc lập, Việt Nam đã mất hẳn chủ quyền thống nhất và trở thành xã hội thuộc địa nửa phong kiến, phụ thuộc vào nước Pháp. *, Biến đổi sâu sắc về kinh tế – xã hội : - Về kinh tế: Mang tính chất tư bản, thực dân, nhưng đồng thời còn mang một phần tính chất phong kiến. - Về xã hội: Bên cạnh nhữngmâu thuẫn cơ bản vốn có là giữa nhân dân, trước hết là nông dân với địa chủ phong kiến vẫn tiếp tục tồn tại, nay xuất hiện một mâu thuẫn mới, bao trùm lên tất cả mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với đế quốc thực dân Pháp. Đây là mâu thuẫn cơ bản, vừa là mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam – một xã hội thuộc địa của Pháp. *,Về giai cấp: - Các giai cấp xã hội bị biến đổi: + Giai cấp chủ thuộc địa phong kiến: Vốn là giai cấp thống trị nay đầu hàng đế quốc, dựa vào chúng để áp bức bóc lột nhân dân ta. Vì vậy đây là đối tượng cách mạng. Song do chính sách cai trị phần đông của thực dân Pháp, giai cấp địa chủ cũng bị phân hoá, một bộ phận làm tay sai cho thực dân pháp, một bộ phận địa chủ nhỏ và vừa đã có những phản ứng đối với chính sách thống trị của thực dân Pháp. + Giai cấp nông dân: chiếm hơn 90% dân số, bị đế quốc địa chủ bóc lột nặng nề vì vậy căm thù thực dân, phong kiến, khao khát độc lập và ruộng đất, họ tham gia tích cực vàocuộc đấu tranh chống đế quốc, phong kiến. Nhưng trong cuộc Cách mạng dân tộc dân chủ, họ không thể đóng vai trò lãnh đạo vì không đại diện cho một phương thức sản xuất tiên tiến, chỉ có theo giai cấp công nhân, nông dân mới phát huy được vai trò tích cực của mình. + Các giai cấp mới xuất hiện: Giai cấp công nhân, giai cấp tửan ra đời, giai cấp tiểu tư sản ngày càng đông đảo. 3
 4. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o *, Xã hội Việt Nam có 2 mâu thuẫn cơ bản: - Một là: Mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc pháp xâm lược và bọn tay sai. - Hai là: Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam chủ yếu là giai cấp nông dân với giai cấp địa chủ phong kiến. => Hai mâu thuẫn đó gắn chặtvới nhau.Trong đó mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc pháp và tay sai là mâu thuẫn chủ yếu. Mâu thuẫn đó ngày càng trở nên sâu sắc và gay gắt. Câu 2: Trình bày vị trí, đặc điểm và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân việt nam trong những năm trước khi Đảng cộng sản Việt nam ra đời? Trả lời: a, Vị trí kinh tế xã hội: - Giai cấp công nhân là một bộ phận quan trọng nhất cấu thành lực lượng sản xuất của xã hội. Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ nhất. - Là giai cấp thực sự cách mạng. Bởi vì họ đại diện cho một lực lượng sản xuất được xã hội hoá ngày càng cao. - Là giai cấp đứng ở vị trí trung tâm, quyết định nội dung, phương hướng phát triển của thời đại. b, Đặc điểm: - Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp. Tuy số lượng còn ít chiếm 1,2% dân số, nhưng đã có đầy đủ đặc điểm và phẩm chất chung của giai cấp công nhân quốc tế, giai cấp công nhân Việt Nam còn có những đặc điểm riêng: + Ra đời trước giai cấp tư bản. + Họ chịu ba tầng lớp áp bức, bóc lột của đế quốc, phong kiến và tư bản bản xứ. + Phần lớn xuất thân từ nông dân có quan hệ gắn bó với nông dân. - Giai cấp công nhân Việt Nam không chịu ảnh hưởng của những tư tưởng cải lương. - Được thừa kế truyền thống bất khuất của dân tộc, lớn lên được tiếp thu ngay chủ nghĩa Mác – Lênin nên họ sớm có ý thức đấu tranh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và giải phóng giai cấp, từng bước trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Do địa vị kinh tế – xã hội và những đặc điểm của mình giai cấp công nhân Việt Nam là người duy nhất có khả năng đưa nhân dân Việt Nam lên làm chủ vận mệnh của mình nắm trọn vẹn ngọn cờ dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội để lãnh đạo cách mạng nước ta đi đến thắng lợi. *, Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam trước khi Đảng CSVN ra đời: - Các cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam đã diễn ra ngay từ khi mới được hình thành để chống lại chế độ bóc lột tàn bạo cảu thực dân Pháp. Từ những hình thức đấu tranh ban đầu như: bỏ trốn tập thể, đập phá máy móc đến những hình thức đấu tranh đình công,bãi công - Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, lực lượng công nhân phát triển đông đảo và tập trung hơn, các cuộc đấu trnah cũng nổ ra liên tiếp, mạnh mẽ ở các vùng trung tâm công nghiệp: Hà Nội, Sài Gòn 1925, công nhân BA Son bãi công. Từ 1919 đến 1925 có 25 cuộc đấu tranh riêng biệt của công nhân. - Phong trào đấu tranh ngày càng có ý thức, có tổ chức hơn, bắt đấu tổ chức công hội. Bên cạnh các yêu sách về kinh tế đã có những yêu sách về chính trị. - Công nhân cũng tham gia vào phong trào đấu tranh yêu nước và giải phóng dân tộc. - Nhìn chung phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân thời kỳ này tuy đã phát triển mạnh mẽ song vẫn còn đang trong thời kỳ đấu tranh tự phát. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân cũng như phong trào dân tộc lúc này đòi hỏi phải có sự chỉ dẫn cuả lý luận cách mạng khoa học để sớm đưa phong trào tiến lên giai đoạn cao hơn đó là giai đoạn đấu tranh tự giác. Câu 3: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác – Lênin? Trả lời: a, Hoàn cảnh lịch sử *, Hoàn cảnh quốc tế - Cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX là thời kỳ chủ nghĩa tư bản chuyển sang chủ nghĩa đế quốc.Cùng với mâu thuẫn vốn có giữa giai cấp vô sản và tư sản, còn xuất hiện những mâu thuẫn mới, trong đó có mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa đế quốc. - Giai cấp công nhân đã phát triển mạnh mẽ về số lượng và chất lượng, được trang bị lý luận Mác – Lênin, ý thức tổ chức, chính trị và giác ngộ cách mạng không ngừng được nâng cao, chứng tỏ là một lực lượng chính trị độclập cóp khả năng tập hợp, đoàn kết những người bị áp bức, lật đổ chủ nghĩa tư bản, xây dựng xã hội mới. - Sự thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga (1917) mở ra một thời đại mới trong lịch sử loài người. - Quốc tế cộng sản được thành lập (1919) đã đóng vai trò to lớn đối với phong trào cộng sản và sự ra đời hàng loạt Đảng Cộng sản trên thế giới. *, Hoàn cảnh trong nước 4
 5. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Sau thất bại của các phong trào yêu nước theo các khuynh hướng chính trị khác nhau, cách mạng nước ta đang lâm vào tình trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. - Nhu cầu bức thiết đặt ra lúc này là cần phải tìm ra một đường lối cứu nước đúng đắn, đáp ứng được những nhu cầu của cách mạng Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại. Nhiều chiến sỹ yêu nước vẫn tiếp tục đi tìm đường cứu nước. Nguyễn ái Quốc là một trong những chiến sỹ đó. b, Các yếu tố đã góp phần để lãnh tụ Nguyễn ái Quốc tiếp thu được chủ nghĩa Mác– Lênin. *, Yếu tố dân tộc: - Nguyễn ái Quốc là người kế thừa một cách xuất sắc nhứng giá trị truyền thống vưn hoá đẹp của dân tộc. Đó là truyền thống bất khuất, cần cù lao động, yêu hoà bình, trọng đạo lý mà nổi bật hơn cả là truyền thống yêu nước. *, Yếu tố bản thân: - Sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước, lớn lên trên quê hương giàu truyền thống đấu tranh bất khuất, lại được tiếp nhận sự giáo dục của gia đình theo tư tưởng yêu nước, thương dân tất cả đã hình thành cho Nguyễn ái Quốc lòng căm thù giặc Pháp xâm lược và phong kiến tay sai, thông cảm với nỗi khổ của nhân dân, ngay từ thời niên thiếu. Tuychịu ảnh hưởng tinh thần yêu nước của cha anh, nhưng bằng suy nghĩ độc lập, trí tuệ thiên tài đã tạo cho Người một chí hướng hoàn toàn khác với các phong trào yêu nước đương thời. Người sớm nhận thấy những hạn chế, sai lầm của các nhà cách mạng tiền bối nên đã chọn hướng đi sang Tây Âu vừa để tâm xem xét tình hình, nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm của các cuộc cách mạng điển hình trên thế giới, vừa tham gia lao động và đấu tranh trong hàng ngũ giai cấp công nhân và nhân dân lao động các nước để tìm đường cứu nước. Đó là sự lựa chọn sáng suốt, đúng đắn, mang tầm vóc lịch sử. - Ngay từ thời trẻ, Người đã bộc lộ những phẩm chất giàu lòng nhân ái, ham hiểu biết, có hoài bão lớn, có chí cứu nước những phẩm chất đó đã được rèn luyện và phát huy trong quá trình hoạt động cách mạng của Người. Nhờ vậy, giữa nhiều học thuyết, quan điểm khác nhau, Người đã biết tìm hiểu, phân tích kết hợp lý luận với thực tiễn để tìm ra chân lý “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản ”. *,Yếu tố thời đại: - Nguyễn ái Quốc sinh ra và lớn lên trong thời đại có nhiều chuyển biến quan trọng. Trong hành trình đi tìm đường cứu nước, người đã có mặt ở châu âu – trung tâm của những sự kiện lịch sử làm chấn động thế giới, Được tiếp cận với những biến cố lớn của thời đại, trực tiếp tham gia vào những hoạt động chính trị sôi nổi, được nghiên cứu lý luận đã giúp Nguyễn ái Quốc dần dần nhận thức được quy luật phát triển của lịch sử và chân lý của thời đại. Đặc biệt, luận cương của Lênin về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa đã mở ra cánh cửa để Người đi đến với chủ nghĩa mác-Lênin và cách mạng vô sản, - Năm 1920 tại đại hội Đảng xã hội Pháp vớiviệc bỏ phiếu tán thành ra nhập quốc tế cộng sản và thành lập Đảng cộng sản Pháp, người khẳng định sự lựa chọn dứt khoát: Đứng hẳn phía chủ nghĩa Mác-Lênin và quốc tế cộng sản. Câu 4: Tại sao con đuờng cứu nuớc Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam? Trả lời: Con đuờng cứu nuớc Việt Nam do chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn là phù hợp với yêu cầu phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam vì hai nguyên nhân chủ yếu sau: a, Chủ Tịch Hồ Chí Minh đi tìm con đường cứu nước trong hoàn cảnh phong trào yêu nước Việt Nam đang khủng hoảng sâu sắc về đường lối. - Sự sâm lược và thống trị của đế quốcPháp không những làm cho dân tộc ta mất độc lập, chủ quyền mà còn kìm hãm nước ta trongvòng lạc hậu. - Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với đế quốc Pháp càng trở nên sâu sắc. - Đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược, giành lại nền độc lập của nước nhà là một đòi hỏi bức thiết của dân tộc ta. - Ngay từ khi thực dân Pháp bắt đầu xâm lược nướcta, tuy phong trào yêu nước chống Pháp đã diễn ra mạnh mẽ liên tục nhưng đều không giành được thắng lợi. Một trong những nguyên nhân thất bại là nhân dân ta chưa có một đường lối cách mạng thích hợp với thời đại mới của lịch sử, thời đại đế quốc chủ nghĩa và cách mạng vô sản, chưa có một lực lượng lãnh đạo có đủ điều kiện đưa cách mạng giải phóng dân tộc đến thành công. - Sự nghiệp giải phóng dân tộc càng lâm vào cuộc khủng hoảng sâu sắc về đường lối cứu nước. Vấn đề đặt ra lúc này: Cần phải tìm một con đường cứu nước khác với con đường Phong kiến và con đường Aân chủ tư sản. Đó là một đòi hỏi tất yếu của cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ XX. b, Hồ Chí Minh đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn: 5
 6. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Ngày 5 –6-1911 Hồ Chủ Tịch ra đi tìm đường cứu nước cho dân tộc. Người sang Pháp, hướng về nơi có những tư tưởng tiến bộ “ Tự do”, “Bình đẳng”, “Bắc ái”. Người đị nhiều nước ở châu âu, châu mỹ, châu phi người muốn “xem xét” họ là như thế nào để trở về giúp đồng bào “cứu nước”. - Trong thời gian sống và lao động ở nước ngoài, người đã tham gia vào các hoạt động chính trị và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và lao động của nước, được tiếp tục với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng. -Trong thực tiễn đấu tranh, qua học tập và nghiên cứucác học thuyết cách mạng khác nhau. Hồ chủ Tịch đã sớm nhận thức được những chân lývề giai cấp, dân tộc và thời đại. Người thấy rõ chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân là nguồng gốc của mọi sự đau khổ của giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở chính quốc cũng như ở thuộc địa. Người khâm phục các cuộc cách mạng tư sản, nhưng người cho rằng những cuộc cách mạng này là “không đến nơi”, vì nó không thực sự mang lại hạnh phúc cho nhân dân và quyết định: cách mạng Việt Nam không thể đi theo con đường này. - Cách mạng tháng 10 thắng lợi là một sự kiện đặt biệt quan trọng. Nó mở ra một thời đại mới lịch sử nhân loại, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới. - Cách mạng tháng 10 có ý nghĩa quyết định đốivới sự phát triển tư tưởng chính trị của Hồ Chí Minh. Người đã tìm thấy ở đấy những tư tưởng mới chỉ ra con đường giải phóng cho dân tộc bị áp bức trên thế giới. - Việc Hồ Chí Minh bỏ phiếu tán thành quốc tế III và thành lập Đảng CS Pháp năm 1920 khẳng định sự lựa chọn dứt khoát của ngưới: Đứng hẳn về phía cách mạng tháng 10 và quốc tế cộng sản. - Sự lựa chọn đó cũng là bước quan trọng, khẳng định HCM đã tìm thấy con đường cứu nước đúng đắn cho nhân dân ta. Đó là con đường giải phóng dân tộc theo chủ nghĩa Mác- Lênin, kết hợp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và giải phóng toàn xã hội. Cốt lõi của con đường cứu nước của HCM là độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội - Đó là con đường cứu nước đúng đắn nhất vì nó đáp ứng được những yêu cầu khách quan của sự ghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam và phù hợp với xu thế phát triển của lịch sử . Câu 5: Vai trò của lãnh tụ HCM trong việc chuẩn bị về chính trị, tu tưởng và tổ chức để thành lập đảng chính sách Việt nam? Trả lời: Vai trò của lãnh tụ HCM trong việc chuẩn bị về chính trị, tu tưởng và tổ chức để thành lập đảng chính sách Việt nam: - Quá trình vận động thành lập Đảng là một quá trình đấu tranh và chuẩn bị lâu dài, toàn diện của Nguyễn Ái Quốc - HCM là những người cách mạng Việt Nam. Trong đó người có vai trò hàng đầu, lớn nhất là lãnh tụ HCM. - Sau khi trở thành người cộng sản, Nguyễn ái Quốc tíchd cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng. -Từ năm 1920 đến giữa năm 1923, tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc đã thành lập “Hội liên hiệp các dân tộc thuộc địa”. Nhằm tuyên truyền cách mạng trong nhân dân thuộc địa. Người viết nhiều sách báo, đặc biệt là báo “ người cùng khổ” và cuốn “bản án chế độ thực dân Pháp” được xuất bản tại Pari năm 1925. - Từ tháng 6/1923 đến cuối 1924 tại Liên Xô, người hoạt động trong Quốc tế chính sách, tham gia nhiều hội nghị quốc tếquan trọng, tìm hiểu chế độ Xô - Viết, nghiên cứu kinh nghiệm tổ chức Đảng kiểu mới của Lênin. - Tháng 12/1924 Nguyễn ái Quốc vế Quảng Châu (Trung Quốc) Để trực tiếp chuẩn bị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam – người sáng lập ra “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” (6/1925) có hạt nhân là CS Đảng. Người sáng lập báo thanh niên, tiếp tục viết nhiều tài liệu, bài giảng để huấn luyện cán bộ.Cái tài liệu này đã được tập hợp in lại thành cuốn “Đường cách mệnh” (1927). - Thông qua các bài viết, tác phẩm trên, người đã chuẩn bị về chính trị và tư tưởng cho việc thành lập Đảng nội dung quan điểm cách mạng: + Chỉ ra bản chất phát động của chủ nghĩa thực dân. + Xác định mối liên hệ gắn bó giữa cách mạng giải phóng dân tộcvà cách mạng vô sản, cách mạng ở “ thuộc địa” với cách mạng ở “chính quốc”. + Đường lối chiến lược của cách mạng ở thuộc địa là giải phóng dân tộc, tiến đến chủ nghĩa xã hội. + Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. +Thực hiện đoàn kết, liên minh quốc tế. + Phải có Đảng cách mạng lãnh đạo. - Thông qua hoạt động của “Việt Nam thanh niên cách mạng đồng chí hội” phong trào cách mạng trong nước phát triển sôi nổi. Những điều kiện để thành lập Đảng Mát-Xít đã dần hình thành. Tổ chức “Việt Nam thanh niên đồng chí hội” không còn phù hợp nữa. Kết quả là sự ra đời của 3 tổ chức cộng sán và nửa sau năm 1929: “ Đông dưong cộng sản Đảng”, “An Nam cộng sản Đảng” và “ Đông dưong cộng sản Đảng liên đoàn”. 6
 7. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải thống nhất những người cộng sản Việt Nam trong một Đảng duy nhất. HCM đã đảm nhiệm cách mạng thống nhất các tổ chức cộng sản, thành lập một Đảng cộng sản duy nhất ở Việt Nam, ngày 3-2-1930 Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. Câu 6: Tại sao ĐCSVN ra đời là một tất yếu lịch sử? Trả lời: a, Hoàn cảnh lịch sử dẫn đến việc ra đời của Đảng là một tất yếu khách quan. *, Hoàn cảnh quốc tế: - Cách mạng tháng10 Nga (1917) thắng lợi mở ra một thời đại mới trong lịch sử nhân loại, có tác dụng thức tỉnh các dân tộc đang đấu tranh giải phóng. - Những tư tưởng cách mạng cấp thiết dựavào Các nước thuộcđịa. *, Trong nước: - Sự khai thác và bóc lột thuộc địa của thực dân Pháp đã làm gay gắt thêm các mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam . -Tình trạng khủng hoảng kinh tế – xã hội, đặc biệt là các mâu thuẫn đân tộc và giai cấp đã dẫn đến nhu cầu đấu tranh để tự giải phóng. - Độc lập dân tộcvà tự do dân chủlà nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta: là nhu cầu bức thiết của dân tộc. b, Sự ra đời của Đảng là kết quảcủa một quá trình lựa chọn con cứu nước: - Cuộc dấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập dân tộc tuy đã diễn raliên tục mạnh mẽ, nhưng các phong trào đều lần lượt bị thất bại vì không đáp ứng đượcnhững yều cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc. - Trong khi phong trào yêu nước theo khuynh hướng chính trị khác nhau đang bế tắc về đường lối khuynh hướng vô sản thắng thế: Phong trào dân tộcđi theo khuynh hướng vô sản. - Đảng cộng sản ra đời để giải quyết sự khủng hoảng này. c, Đảng ra đời là kế quả của sự kết hợp chủ nghĩa Mác- Lêninvới phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. - Từ sự phân tích vị chí kinh tế –xã hội của các giai cấp trong Việt Nam cho thấy chỉ có giai cấp công nhân là giai cấp có sứ mệnh lãnh đạo cách mạng đến thắng lợi cuối cùng. - Nhiệm vụ giải phóng dân tộc đã đặt lên vai giai cấp công nhân Việt Nam. - Phong trào công nhân ra đời và phát triển là một quá trình lịch sử tự nhiên. Muốn trở thành phong trào tự giác nó phải được vũ trang bằng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin: Vũ khí lý luận và tư tưởng của giai cấp công nhân. - Giai cấp công nhân muón lãnh đạo cách mạng được thì phải có có Đảng cộng sản. - Sự thành lập Đảng cộng sản là quy luật của sự vận động của phong trào công nhân từ tự phát thành tự giác,nó được trang bị bằng lý luận cách mạng của chủ nghĩa Mác-Lênin. - Nguyễn ái Quốc là người Việt Nam đầu tiên tìm thấy chủ nghĩa Mác-Lênin và con đường giải phóng dân tộc theo đường lối cách mạng vô sản. - Nguyễn ái Quốc thực hiện công cuộc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin vào Việt Nam, chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng CS Việt Nam . - Chủ nghĩa Mác –Lênin được truyền bá vào Việt Nam đã thúc đẩy phong troà công nhân và phong trào yêu nước phát triển. - Các phong trào đấu tranh từ năm 1925- 1929 chứng tỏ giai cấp công nhân đã trưởng thành và đang trở thành một lực lượng độc lập. Tình hình khách quan ấy đòi hỏi phải có một Đảng cộng sản lãnh đạo. - Ba tổ chức cộng sản ra đời (Đông dương CS Đảng, An Nam CS Đảng, Đông dương cộng sản Đảng Liên đoàn), thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của phong trào cách mạng. - Ngày 3/2/1930 thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng: Đảng CSVN. Câu 7: Ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời. Trả lời: *, Ý nghĩa của việc Đảng CSVN ra đời: - Ngày 3/2/1930, hội nghị hợp nhất các tổ chức CS đã được tiến hành với sự chù trì của lãnh tụ Nguyễn ái Quốc, hội nghị đã thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng: Đảng CSVN. - Hội nghị hợp nhất các tổ chức CS ở Việt Nam (3-2-1930) mang tầm vóc đại hội thành lập Đảng. Thành quả lớn nhất của hội nghị là đã quy tụ toàn bộ phong trào công nhân và phong trào yêu nước dưói sự lãnh đạo của Đảng CSVN. Đội tiên phong của giai cấp công nhân với đường lối cách mạng đúng đắn dẫn tới sự thống nhất về tư tưởng và hành động phong trào cách mạng cả nước. 7
 8. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Đảng CS Việt Nam ra đời đánh dấu một bước ngoặt trọng đại trọng lịch sử nước ta. Nó chấm dứt thời kỳ cách mạng nước ta ở trong tình trạng bế tắc, khủng hoảng về đường lối cứu nước, chấm dứt sự ảnh hưởng của hệ tư tưởng tư sản, xác lập ảnh hưởng của hệ tư tưởng vô sản trong cách mạng Việt Nam. - Sự ra đời của Đảng đã mở đầu thời đại mới trong lịch sử đất nước, thời đại giai cấp công nhân và Đảng tiên phong của nó ở vị trí trung tâm cuả lịch sử, kết hợp mọi phong trào yêu nước và cách mạng quyết định mọi nội dung phương hương phát triển của xã hội Việt Nam.Đây là thời đại nhân dân Việt Nam không chỉ lam lên lịch sử vẻ vang của mình mà còn góp phần vào sự nghiệp chung của các dân tộc bị áp bức, xoá bỏ hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa thực dân, giành độc lập tiến bộ xã hội. - Đảng ra đời là kết quả tất yếu của cuộc đấu tranh dân tộcvà giai cấp ở Việt Nam trong thời đại mới.Đảng là sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác-Lêninvới phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam trong những năm 20 của thế kỷ XX. - Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới. - Với đường lối đung đắn, sáng tạo, từ khi ra đời đến nay,Đảng CSVN đã tập hợp, đoàn kết với lựclượng yêu nước, đã lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam giành những thắng lợi to lớn. - Đánh gia về sự kiện Đảng CSVN ra đời, lãnh tụ HCM đã viết: “ Việc thành lập Đảng là bước ngoặt vô cung quan trọng trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Nó chứng tỏ rằng giai cấp vô sản đã trưởng thành và đủ sức lãnh đạo cách mạng”. Câu 8: Trình bày nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo và được hội nghị thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 thông qua? Trả lời: *, Nội dung cơ bản của chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do lãnh tụ Nguyễn ái Quốc soạn thảo và được hội nghị thành lập Đảng CSVN 3/2/1930 thông qua: - Hội nghị thành lập Đảng 3/2/1930: Hội nghị nhất trí thành lập Đảng duy nhất lấy tên là Đảng CSVN, thông qua chính cương vắn tắt và sách lược vắn tắt do Nguyễn ái quốc khởi thảo. - Chính cương văn tắt và sách lược vắn tắt, tuy còn sơ lược nhưng đã vạch ra cho cách mạng Việt Nam một đường lối cơ bản đúng đắn. Nội dung của đường lối: “ Chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản”. Đây là cuộc cách mạng giải phóng dân tộc thuộc phậm trù cách mạng vô sản ba gồm bao nội dung gắn bó với nhau: dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội. *, Nhiệm vụ của cuộc cách mạng về các phương diện chính trị, kinh tế – xã hội: - Đánh đổ đế quốc Pháp và bọn phong kiến, làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập, dựng ra chính phủ công nông binh -Thủ tiêu các thứ quốc trái, thu hết sản nghiệp lớn của tư bản chủ nghĩa pháp để giao cho chính phủ công nông binh, thu hết ruộng đất của đế quốc chủ nghĩa làm của công và chia cho dân cày nghèo - Dân chúng được tự do tổ chức, nam nứ bình quyền, phổ thông giáo dục theo công nông hoá - Về lực lượng cách mạng: Bao gồm các giai cấp và tầng lớp như công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tri thức, tư sản dân tộc và cá nhân yêu nước thuộc tầng lớp địa chủ vừa và nhỏ, trong đó giai cấp công nhân giai cấp lãnh đạo cách mạng, - Đảng là đội viên tiên phong của giai cấp vô sản, người lãnh đạo cách mạng Việt Nam. - Đoàn kết chặt chẽ với các dân tộc bị áp bức và giai cấp vô sản trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản pháp. - Chính cương vắn tắt, sắch lược vắn tắt là cương lĩnh đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam. Câu 9: Trình bày nội dung cơ bản và hạn chế của “luận cương chính trị” tháng 10 - 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương? Trả lời: Nội dung cơ bản và hạn chế của “luận cương chính trị” tháng 10 – 1930 của Đảng cộng sản Đông Dương: a, Hoàn cảnh lịch sử: - Đảng cộng sản Việt Nam vừa mới ra đời đã bước ngay vào trận tuyến đấu tranh, lãnh đạo quần chúng dáy lên phong trào cách mạng rộng lớn chưa từng có trước đó. - Đang lúc phong trào cách mạng phát triển đến đỉnh cao, BCHTW lâm thời của Đảng họp hội nghị lần thứ nhất tại Hương Cảng (từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 10 năm 1930). Hội nghị quết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương và thông qua bản “Luận cương chính tri”do Trần Phú khởi thảo, B, Nội dung cơ bản của luận cương: - Luận cương khẳng định tính chất cách mạng Đông Dương lúc đầu là cách mạng Tư sản dân quyền:”Tư sản dân quyền cách mạng là thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng ”. Sau khi thắng lợi sẽ chuyển thẳng lên con đường cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua thời kỳ dự bị để làm xã hội cách mạng xã hội chủ nghĩa, bỏ qua “ thời kỳ tư bản”. 8
 9. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Nhiệm vụ chủ yếu của cách mạng Tư sản dân quyền là đánh đổ các tàn tích phong kiến và các hình thức bóc lột tiền tư bản, thực hành cách mạng thổ địa cho thật triệt để và đánh đổ đế quốc Pháp, đem lại ruộng đất cho dân cày và làm cho Đông Dương hoàn toàn độc lập. Hai nhiệm vụ chiến lược đó có quan hệ khăng khít với nhau, không tách rời nhau. - Lực lượng cách mạng: giai cấp công nhân và nông dân là hai động lực chính của cách mạng Tư sản dân quyền. - Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện cốt yếu cho sự thắng lợi của cách mạng. - Phương pháp cách mạng: phải tập hợp quần chúng tiến lên võ trang bạo động để giành chính quyền. - Phải thực hiện doàn kết quốc tế, Đảng phải liên lạc mật thiết với giai cấp vô sản thế giới và các dân tộc thuộc địa, nhất là vô sản Pháp c, Hạn chế của luận cương chính trị: - Chưa xác định rõ mâu thuẫn chủ yếu của một xã hội thuộc địa nên không nêu được vấn đề dân tộc lên hàng đầu mà nặng về đấu tranh giai cấp, về vấn đề cách mạng ruộng đất. - Đánh giá không đúng khả năng cách mạng, mặt tích cực, tinh thần yêu nước của các giai cấp, tầng lớp khác ngoài công nông trong cách mạng giải phóng dân tộc. - Chưa thấy được sự phân hoá trong giai cấp địa chủ phong kiến, nên không đề ra được vấn đề lôi kéo một bộ phận giai cấp địa chủ trong cách mạng giải phóng dân tộc. - Những hạn chế trên được Đảng khắc phục dần trong quá trình lãnh đạo cách mạng. Câu 10: Vì sao Xô viết nghệ tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931? Vì sao ngay khi mới ra đời Đảng cộng sản Việt nam đã phát động được cao trào cách mạng 1930-1931? Trả lời: *, Xô Viết Nghệ Tĩnh là đỉnh cao của cao trào cách mạng 1930-1931 - Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái (9/2/1930) của Việt Nam Quốc dân đảng thất bại, phong trào đấu tranh của quần chúng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đã phát triển mạnh mẽ khắp ba miền Bắc – Trung – Nam, phong trào phát triển thành cao trào cách mạng diễn ra hết đợt này đến đợt khác cho tới giữa năm 1931. - Nghệ Tĩnh là nơi phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất: Khí thế phong trào sục sôi, quyết liệt, rộng khắp ở hai tỉnh Nghệ an, Hà Tĩnh. Một hình thức chính quyền nhân dân kiểu Xô - Viết được thành lập *, Vì sao Xô Viết Nghệ Tĩnh đạt được đỉnh cao đó? - Vì những nguyên nhân chung của cao trào cách mạng 1930-1931, như tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới (1929-1933) Đặc biệt Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã kịp thời lãnh đạo quần chúng cả nước đứng lên đấu tranh. - Vì nguyên nhân riêng trong điều kiện cụ thể của Nghệ Tĩnh: Thuộc những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, lại bị đế quốc phong kiến bóc lột cùng cực, được thừa hưởng những truyền thống cách mạng lâu đời của địa phương, có một số cơ sở công nghiệp ở Vinh – Bến thuỷ là trung tâm kỹ thuật lớn nhất Trung Kỳ, tổ chức cơ sở Đảng ở Nghệ Tĩnh khá mạnh. V. v *, Đảng Cộng sản Việt Nam mới ra đời đã phát động được cao trào 1930-1931 là vì: - Cao trào cách mạng 1930-1931 là kết quả tất yếu của những mâu thuẫn kinh tế, chính trị trong lòng xã hội Việt Nam lúc đó. - Tuy mới ra đời, song Đảng đã nắm bắt được quy luật phát triển khách quan của xã hội Việt Nam. - Đảng có đường lối chính trị đúng đắn ngay từ khi mới ra đời, có sức tập hợp lực lượng rất to lớn. Vừa mới ra đời, Đảng đã kịp thời lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống đế quốc Pháp và phong kiến tay sai, giành độc lập, tự do. Hệ thống tổ chức Đảng vững chắc, các cấp bộ Đảng có năng lực tổ chức thực tiễn, Đảng có uy tín trong quần chúngv.v Sự ra đời của Đảng là nhân tố quyết định dẫn đến cao trào cách mạng 1930-1931. Câu 11: Vì sao nói cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8- 1945? Trả lời: Cao trào cách mạng 1930-1931 là cuộc tổng diễn tập đầu tiên của cách mạng tháng 8-1945 là vì: - Cao trào cách mạng 1930-1931 mà đỉnh cao là Xô Viết – Nghệ Tĩnh là một phong trào quần chúng tự giác và rộng lớn chưa từng có ở Đông Dương, tiến công vào dinh luỹ cùa chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai. ảnh hưởng của cao trào vang dộikhắp Đông Dương và các thuộc địa. - Đây là cuộc tổng diễn tập đầu tiên do Đảng ta lãnh đạo, là bước cần thiết chuẩn bị cho thắng lợi cách mạng Tháng 8/1945. - Cao trào cách mạng 1930-1931 khẳng định đường lối cách mạng Việt Nam do Đảng ta vạch ra là đúng đắn. Đó là đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, là đường lối cách mạng chống đế quốc và chống phong kiến triệt để. 9
 10. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Cao trào đem lại cho công nhân, nông dân và nhân dân lao động nước ta niềm tin vững chắc vào đường lối cách mạng giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo. - Cao trào đã khẳng định trên thực tế quyền lãnh đạo, năng lực lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân mà đại biểu là Đảng ta”. - Cao trào đã xây dựng được khối liên minh công nông trong thực tế. Lần đầu tiên giai cấp công nhân sát cánh cùng giai cấp nông dân vùng dậy chống đế quốc và phong kiến, thành lập chính quyền Xô Viết. - Cao trào cách mạng 1930-1631 rèn luyện đội ngũ đảng viên quần chúng và đem lại cho họ niềm tin vững chắc vào sức mạnh và năng lực sáng tạo của mình. - Cao trào cách mạng 1930-1931 và Xô Viết Nghệ Tĩnh là bước phát triển nhảy vọt của cách mạng Việt Nam, là cái mốc đánh dấu sự trưởng thành của Đảng ta. Là cuộc tổng diễn tập lần thứ nhất để tiến tới tổng khởi nghĩa tháng 8/1945. *, Cao trào đã để lại các bài học kinh nghiệm: - Bài học kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ chống đế quốc chống phong kiến thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng. - Xây dựng khối liên minh công nông làm nền tảng cho việc mở rộng mặt trận dân tộc thống nhất. - Xây dựng chính quyền cách mạng, chính quyền Xô Viết công nông. - Bài học về Xây dựng Đảng ở nước thuộc địa nửa phong kiến. Câu 12: Vì sao Đảng nhanh chóng phục hồi hệ thống tổ chức của đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935? Trả lời: Đảng nhanh chóng phục hồi hệ thống tổ chức của đảng và phong trào cách mạng của quần chúng những năm 1932-1935 vì: -Từ cuối năm 1931, cách mạng Việt Nam bước vào thời kỳ vô cùng khó khăn và nhiều tổn thất do kẻ thù gây ra. Tuy vậy quần chúng vẫn hướng theo cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức che chở, giúp đỡ Đảng và cách mạng. - Trước sự khủng bố dã man của kẻ thù, phong trào công nhân và nông dân không còn rầm rộ, mạnh mẽ như trước nhưng lòng yêu nước căm thù đế quốc và phong kiến tay sai vẫn thường trực và chỉ chờ thời cơ sẽ bùng lên. - Từ năm 1933 trở đi, những cuộc đấu tranh của công nhân nông dân, tiểu thương tiểu chủ vv đòi quyền lợi hàng ngày nối tiếp nổ ra. - Mặc dù bị địch khủng bố nặng nề, nhưng Đảng vẫn không xa rời vị trí chiến đấu, luôn bám sát và lãnh đạo quần chúng đấu tranh chống khủng bố, khôi phục và phát triển phong trào cách mạng. - Trong nhà tù đế quốc, các đảng viên cộng sản, những người yêu nước luôn nêu cao khí phách, kiên cường đấu tranh, bảo vệ quan điểm cách mạng. - Những Đảng viên cộng sản, những người yêu nước ỏ bên ngoài bí mật gây đấu tranh xây dựng lại cơ sở cách mạng. -Tháng 6/1932- Đảng ra bản “Chương trình hành động” - Đến cuối năm 1934 đầu 1935, hệ thống tổ chức trong nước; các xứ uỷ Bắc Kỳ, Trung Kỳ, Nam Kỳ, nhiều đoàn thể quần chúng lần lượt được thành lập. Phong trào dần dần khôi phục ở khắp nơi trong nước. - Sự giúp đỡ của Quốc tế cộng sản. Đầu năm 1934, Ban lãnh đạo hải ngoại của Đảng được thành lập (Do Lê Hồng Phong lãnh đạo) có nhiệm vụ tập hợp cơ sở Đảng mới, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị triệu tập Đại hội Đảng. - Tháng 3/1935 Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng được tiến hành ở Mã Cao (Trung Quốc). Đại hội Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng đánh dấu sự khôi phục được hệ thống tổ chức của Đảng từ trung ương đến địa phương, từ trtong nước ra nước ngoài, sau những năm bị đế quốc Pháp và phong kiến tay sai khủng bố trắng. Câu 13: Trình bày hoàn cảch lịch sử và những chủ trương lớn của Đảng trong hội nghị trung ương tháng 7-1936? Trả lời: Hoàn cảch lịch sử và những chủ trương lớn của Đảng trong hội nghị trung ương tháng 7-1936: a, Hoàn cảnh lịch sử: *, Tình hình thế giới: - Chủ nghĩa phát xít xuất hiện, nền chuyên chính phát xít được thành lập ở Đức, ý Nhật - Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7/1935) họp tại Matxcơva xác định kẻ thù chính của nhân dân lao động toàn thế giới là chủ nghĩa Phát xít. 10
 11. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Ở Pháp, tháng 1/1936 Mặt trận nhân dân Pháp được thành lập. Tháng 6/1936 Chính phủ “cánh tả” lên cầm quyền. *, Ở Đông Dương: - Do hậu quả khủng hoảng kinh tế kéo dài và chính sách bóp nghẹt quyền tự do dân chủ của bọn phản động cầm quyền ở Đông Dương nên phần lớn các giai cấp và tầng lớp nhân dân đều có yêu cầu chung, Trước mắt là phải cải thiện đời sống. Phải thực hiện các quyền tự do dân chủ. b, Những chủ trương lớn của Đảng: - Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 7/1936 họp tại Hương Cảng, do Lê Hồng Phong chủ trì đã chỉ ra nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho phù hợp với tình hình mới: + Xác định kẻ thù của nhân dân Đông Dương lúc này không phải là chủ nghĩa đế quốc nóichung mà là bọn phản động thuộc địa và bọn tay sai của chúng. + Chỉ rõ mục tiêu đấu tranh lúc này chưa trực tiếp là đấu tranh giành độc lập cho dân tộc, ruộng đất cho dân cày mà là đấu tranh chống bọn phản động thuộc địa, bọn Phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hoà bình. + Thành lập mặt trận thống nhất nhân dân phản đế Đông Dương. + Hội nghị chủ trương chuyển hình thức tổ chức bí mật; không hợp pháp sang các hình thức tổ chức công khai, hợp pháp và nửa hợp pháp vv - Những chủ trương đúng đắn và phù hợp đó đem lại hiệu quả: + Mặt trận dân chủ Đông Dương được thành lập + Các phong trào Đông Dương Đại hội, đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ đã thu hút được hàng triệu quần chúng vào phong trào đấu tranh do Đảng lãnh đạo. Câu 14: Trình bày thành quả và bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 1936-1939? Trả lời: Thành quả và bài học kinh nghiệm của cách mạng thời kỳ 1936-1939: a, Thành quả của cách mạng thời kỳ 1936-1939: - Thực hiện chủ trương chính sách mới, Đảng đã vượt qua bao trở lực, khó khăn do sự đàn áp của kẻ thù, những xun hướng sai lầm, tả hữu khuynh trong nội bộ phong trào. Đảng đã thu hút được nhiều thắng lợi có ý nghĩa to lớn: + Uy tín của Đảng lan rộng, thấm sâu vào những tầng lớp quần chúng rộng rãi, đã động viên, giáo dục chính trị, Xây dựng tổ chức, đoàn kết đấu tranh cho hàng triệu quần chúng; thông qua những cuộc đấu tranh chính trị, đấu tranh tư tưởng rộng khắp từ thành thị đến nông thôn, từ nhà máy đến đồn diền, hầm mỏ đến làng mạc, thôn xóm + Thắng lợi to lớn đó, một lần nữa kiềm nghiệm đường lối cách mạng của Đảng, khẳng định những mục tiêu cơ bản của cách mạng đề ra là chính xác: đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp và giai cấp địa chủ phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, đi lên chủ nghĩa xã hội. Hướng theo đường lối đó, trong thời kỳ 1936-1939 Đảng đề ra chủ trương cụ thể, chống bọn phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi quyền dân sinh dân chủ. + Chủ trương đó phù hợp với trào lưu cách mạng thế giới và phù hựop với nguyện vọng bức thiết của nhân dân đông Dương. - Trên cơ sở liên minh công nông, Đảng ta đã thành công trong việc Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương đã hình thành bao gồm mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, không phân biệt cách mạng, quốc gia hay cải lương, Người Việt Nam hay người Pháp cũng đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, đòi dân sinh dân chủ. - Đảng ta đã khéo kết hợp các hình thức tổ chức, hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với hình thức bất hợp pháp. Nội dung đấu tranh phong phú. Hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp, tập trung đông đào quần chúng tuyên truyền giáo dục, đấu tranh rèn luyện Xây dựng lực lượng chính trị của cách mạng. - Trên thực tế nhân dân ta đã thu được một số thành quả thiết thực: + Phong trào Đông Dương Đại hội. + Phong trào đấu tranh đòi quyền lợi dân sinh, dân chủ + Buộc thực dân Pháp phải ân xá một số tù chính trị và thi hành một số chính sách về lao động. b, Bài học kinh nghiệm: - Xác định đúng phương hướng và mcụ tiêu cụ thể trước mắt là đòi hỏi của quy luật giành thắng lợi từng bước, tạo điều kiện để tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. - Mục tiêu lớn đó là độc lập dân tộc, người cày có ruộng. - Mục tiêu cụ thể trước mắt là chống bọn phản động ở thuộc địa và tay sai, chống phát xít, chống chiến tranh đòi tự do cơm áo, hoà bình của Đảng có sức mạnh dấy lên một phong trào cách mạng rộng lớn của quần chúng. 11
 12. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Chủ trương Xây dựng mặt trận dân chủ hết sức rộng rãi, tạo điều kiện cho phong trào đấu tranh của quần chúng phát triển thuận lợi. - Giải quyết đúng mối quan hệ giữa hình thức hoạt động, hình thức tổ chức công khai, hợp pháp và bí mật, không hợp pháp để khắc phục tư tưởng ngại khó, chỉ bó mình trong các hình thức bí mật, đồng thời ngăn ngừa có hiệu quả chủ nghĩa công khai, hợp pháp. Câu 15: Vì sao nói cao trào cách mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của cách mạng tháng 8/1945? Trả lời: *, Cao trào cách mạng 1936-1939 là cuộc tổng diễn tập lần thứ 2 của cách mạng tháng 8/1945 là vì: - Dưới sự lãnh đạo của Đảng, thời kỳ 1936-1939 phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra sôi nổi, lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia, thôg qua cao trào cách mạng khẳng định đường lối đánh đổ đế quốc và giai cấp địa chủ phong kiến. Thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng tiến lên chủ nghĩa xã hội là chính xác. Vận dụng trong thời kỳ 1936-1939 là chống bọn phản động thuộc địa, chống Phát xít, chống chiến tranh, đòi quyền dân sinh dân chủ, đó là những mục tiêu trước mắt phù hợp với tình hình so sánh lực lượng, trình độ giác ngộ và khả năng đấu tranh của quần chúng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi mới để tiến lên đấu tranh cho mục tiêu lâu dài. - Do có đường lối đúng, có mục tiêu sát hợp, đáp ứng nguyện vọng bức thiết của quần chúngnên phong trào đấu tranh rộng khắp, soi nổi trong phạm vi cả nước. - Trên cơ sở khối liên minh công nông vững chắc, Đảng đã Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất, một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng. Mặt trận dân chủ thống nhất Đông Dương đã được hình thành trên thực tế. Mặt trận dân chủ bao gồm mọi lực lượng dân chủ và tiến bộ, không phân biệt cách mạng, quốc gia hay cải lương, không phân biệt Người Việt Nam hay người Pháp cũng đấu tranh chống phát xít, chống chiến tranh, đòi dân sinh dân chủ. - Đảng ta đã khéo kết hợp các hình thức tổ chức, hình thức đấu tranh công khai, hợp pháp với hình thức bất hợp pháp. Nội dung đấu tranh phong phú. Hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp, tập trung đông đào quần chúng tuyên truyền giáo dục, đấu tranh rèn luyện Xây dựng lực lượng chính trị của cách mạng. Thông qua thực hiện đấu tranh Đảng đã Xây dựng được đội quân chính trị quần chúng đông đảo có giác ngộ, có tổ chức. Đây là thành quả lớn nhất của Đảng trong thời kỳ 1936-1939, đồng thời là nhân tố, điều kiện chuẩn bị cho thắng lợi cao trào cách mạng 1939-1945. *, Cao trào cách mạng 1936-1939 đã để lại những bài học quý báu: Kết hợp mục tiêu trước mắt với mục tiêu lâu dài giành thắng lợi từng bước, tạo điều kiện giành thắng lợi hoàn toàn. Xây dựng mặt trận dân tộc thống nhất rộng rãi tạo điều kiện cho quần chúng đấu tranh, hình thức tổ chức và nội dung hoạt động phong phú linh hoạt, động viên kịp thời trong đấu tranh. Kết hợp tổ chức hoạt động bí mất với tổ chức và hoạt động công khai, hướng hoạt động vào tổ chức bí mật làm chủ yếu. Biết rút lui đúng lúc khi không có điều kiện, kết hợp phong trào đấu tranh trong nước với phong trào quốc tế. Câu 16: Trình bày nội dung cơ bản của chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ. Trả lời: Nội dung cơ bản của chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng cộng sản Đông Dương khi chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ: a,Tình hình thế giới và trong nước: - Ngày 1/9/1939 nước Đức phát xít xâm lược Ba Lan. Ngày 3/9/1939 Anh, Pháp tuyên chiến với Đức. Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ và mau chóng lan ra khắp thế giới. - Ở Đông Dương: Thực dân Pháp thực hiện chính sách thống trị thời chiến, nhằm vơ vét sức người, sức của của nhân dân ta phục vụ cho chiến tranh. - Năm 1940 Phát xít Nhật nhảy vào xâm lược Đông Dương,Pháp, Nhật cấu kết với nhau thống trị và đàn áp bóc lột nhân dân ta. - Chiến tranh và chính sách thống trị của Pháp - Nhật làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc Việt Nam với đế quốc xâm lược và bọn tay saicủa chúng gay gắt hơn bao giờ hết, đòi hỏi phải giải quyết cấp bách nguyện vọng của toàn thể nhân dân ta lúc này không chỉ còn là dân sinh, dân chủ mà là giành độc lập dân tộc. b, Những chủ trương điều chỉnh chiến lược cách mạng: - Nội dung chủ yếu của sự điều chỉnh chiến lược cách mạng của Đảng thể hiện qua nghị quyết hội nghị ban chấp hành trung ương lần thứ 6 (11-1939), NQTW lần thứ VII (11-1940), NQTW lần thứ VIII (5-1941). 12
 13. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Thứ nhất: Trên cơ sở khẳng địnhhai nhiệm vụ chiến lược của cách mạng DTDC, Đảng đã kịp thời chuyển hướng chỉ đạo chiến lược: tập trung giải quyết nhiệm vụ hàng đầu là đánh đổ đế quốc và tây sai, giành độc lập dân tộc. + Thông cáo của Đảng ngày 29-9- 1939, TW Đảng đã vạch rõ “ Hoàn cảnh Đông Dương sẽ tiến bước đến vấn đề dân tộc giải phóng gây cho tất cả các tầng lớp dân chúng hiểu biết tinh thần dân tộc giải phóng”. + Hội nghị TW Đảng lần thứ 6 (11-1939) Xác định kẻ thù cụ thể, nguy hiểm của cách mạng Đông Dương là chủ nghĩa đế quốc và tay sai phản bội dân tộc. Hội nghị khẳng định “Bước đường sinh tồn của dân tộc Đông Dưong không có con đường nào khác hơn là con đường đánh đổ đế quốc Pháp chống tất cả mọi ách ngoại xâm vô luận da trắng hay da vàng để tranh lấy giải phóng dân tộc”. + Hội nghị TW Đảng lần thứ VII (11-1940) tiếp tục khẳng định quan điểm chuyển hướng chỉ đạo chiến lược giương cao ngọn cờ giải phóng dân tộc của hội nghị TW lần thú VI (11-1941) + Hội nghị TW Đảng lần thứ VIII (5-1941) do Nguyễn ái Quốc chù trì đã nêu bật “nhiệm vụ giải phóng dân tộc, độc lập cho đất nướclà một nhiệm vụ truớc tiêncủa Đảng ta” Trong lúc này, nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập, tự do cho toàn thể dân tộc, thì chẳng những toàn thể quốc gia phải chịu mãi kiếp trâu ngựa, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến vạn năem cũng không đòi lại được ”” mà vấn đề ruộng đất cũng không sao giải quyết được”. - Thứ hai: Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc - Thứ ba:Để thực hiện nhiệm vụ giải phóng dân tộc Đảng chủ trương thành lập mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh gọi tắt là Việt minh. - Thứ tư: Đảng chủ trương tiến hành chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. - Thứ năm : Đảng chủ trương Xây dựng Đảng lớn mạnh về mọi mặt để làm tròn vai trò tiên phong trong cuộc đấu tranh gianh độc lập dân tộc. Câu 17: Trình bày vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Trung ương Đảng tháng 5 - 1941? Trả lời: Vai trò của lãnh tụ Hồ Chí Minh đối với chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng trong Hội nghị Trung ương lần thứ VIII của Trung ương Đảng tháng 5 – 1941: Ngày 8/2/1941 Nguyễn Ái Quốc - HCM về nước ở vùng Pắc Bó (Hà Quảng, Cao Bằng). Hội nghị ban chấp hành TW Đảng lần thứ VIII họp ở Păc Bó từ ngày 10 đền ngày 19 /5/1941, do Nguyễn ái Quốc chủ trì. Với cương vị là người sáng lập ra Đảng CSVN, đại biểu quốc tế cộng sản, người đã cùng các đại biểu tham dự hội nghị phân tích tình hình thế giới và tình hình Đông Dươngtrong hoàn cảnh chiến tranh, đề ra chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cách mạng bao gồm những nội dung sau: *, Dự đoán sự phát triển của tình hình thế giới: - “Nếu cuộc chiến tranh đế quốc lần trước đẻ ra Liên Xô một nước XHCN, thì cuộc chiến tranh lần này sẽ đẻ ra nhiều nước XHCN, sẽ do đó mà cách mạng nhiều nước thành công”. - Nhận định về phong trào cách mạng ở Đông Dương: “Mặc dù sự đàn áp liên miên và sức tàn bạo của giặc pháp, phong trào cách mạng vẫn sôi nổi một cách mạnh mẽ ”đặc biệt hơn là cuộc khởi nghĩa bằng vũ trang của nhân dân tỉnh Bắc Sơn và Nam Kỳ cùng anh em binh lính Đô lương . - Những chủ trương mới của Đảng: + Hội nghị khẳng định nhiệm vụ chủ yếu trước mắt của cách mạng là giải phóng dân tộc “ Trong lúc này nếu không giải quyết được vấn đề dân tộc giải phóng, không đòi được độc lập tự do cho toàn thể dân tộc thì chẳng những toàn thể quốc gia dân tộc còn chịu mãi kiếp ngựa trâu, mà quyền lợi của bộ phận giai cấp đến Việt Nam cũng không đòi lại được”. + Muốn đánh Pháp đuổi Nhật phải có lực lượng thống nhất của tất thẩy các dân tộc Đông Dương. + Theo đề nghị của Người, Hội nghị quyết định thành lập mặt trận Việt Nam độc lập Đồng Minh gọi tắt là Việt Minh thay cho mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương. ở lào tổ chức Ai Lào độc lập Đồng Minh, ơ Miên tổ chức ra Cao Miên độc lập đồng minh để sau đó lập ra Đông Dương độc lập đồng minh. + Hội nghị dự kiến những điều kiện cho cuộc khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền. Hội nghị chỉ ra phương hướng tiến hành khởi nghĩa : khởi nghĩa từng phần, từng địa phương mở đường cho tổng khởi nghĩa, lập ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lấy cờ đỏ sao vàng năm cánh làm lá cờ của toàn quốc. + Hội nghị coi trọng công tác xây dựng Đảng, đào tạo cán bộ để Đảng có đủ năng lực lãnh đạo cách mạng Đông Dương đi đến thắng lợi hoàn toàn. => Hội nghị TW lần thứ VIII (5/ 1941) do Hồ Chí Minh chủ trì có ý nghĩa lịch sử: hoàn chỉnh việc chỉ đạo chiến lược trong thời kỳ mới có ý nghĩa quyết định đối với thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. 13
 14. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o Câu 18: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng? Trả lời: Nội dung và ý nghĩa lịch sử của bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ngày 12/3/1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng: a, Hoàn cảnh lịch sử: - Thế giới: Cuối năm 1944, đầu năm 1945 cuộc chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn cuối. Hồng quân Liên Xô đang tiến như vũ bão về Béc lin. Ở Thái Bình Dương phát xít Nhật đang nguy khốn, đường biển từ Nhật xuống Đông Nam Châu á bị quân đồng minh khống chế. - Đông Dương: Đêm 9/3/1945 Nhật nổ súng làm đảo chính. Sau thời gian ngắn quân Pháp ở Đông Dương tan rã. Sự cấu kết Pháp – Nhật để thống trị Đông Dương chấm dứt. Tuy nhật thống trị Đông Dương nhưng chính sách cai trị, bóc lột của chúng không có gì thay đổi. Đêm ngày 9/3/1945 Ban Thường Vụ TW Đảng đã họp (tại Đình Bảng – Từ Sơn – Bắc Ninh) để đánh giá tình hình và đề ra chủ trương mới. Nghị quyết của Ban Thường vụ TW Đảng được công bố trong bản chỉ thị Nhật –Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” ra ngày 12/3/1945. B, Nội dung tình hình: Sự biến đổi ngày 9-3- 1945 đã tạo ra một cơ hội tốt cho các điều kiện khởi nghĩa chín muồi nhanh chóng. Đó là chính trị khủng hoảng (thể hiện kẻ thù cắn xé nhau chí tử ) - Xác định nhiệm vụ của cách mạng: kẻ thù chính, kẻ thù cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương là Phát xít Nhật. - Thay đổi khẩu hiệu “ đánh đuổi phát xít Pháp – Nhật” bằng khẩu hiệu “Đánh đuổi phát xít Nhật”. - Thay đổi khẩu hiệu “ Đánh đuổi Phát xít Pháp – Nhật” bằng khẩu hiệu “ Đánh đuổi Phát xít Nhật”. - Chủ trương về hình thức và phương pháp đấu tranh: Để thích hợp với thời kỳ khởi nghĩa cần phát động chiến tranh du kích ở những nơi có điều kiện, đẩy mạnh tuyên truyền xung phong có vũ trang, thành lập căn cứ địa - Dự kiến thời cơ khởi nghĩa: ‘Khi quân đồng minh đổ bộ vào Đông Dương đánh Nhật; hoặc cách mạng Nhật bùng nổ và chính quyền cách mạng của nhân dân thành lập, hoặc Nhật bị mất nước như Pháp năm 1940 hay quân đội viễn chinh của Nhật mất inh thần thì khi ấy dù quân đồng minh chưa đổ bộ vào, cuộc tổng khởi nghĩa của ta vẫn có thể bùng nổ và thắng lợi. *, Ý nghĩa lịch sử: Bản chỉ thị là văn kiện quan trọng có ý nghĩa chỉ đạo cụ thể thúc đẩy tình thế cách mạng trực tiếp chín muồi nhanh chóng góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945. Câu 19: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945. Trả lời: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 8 năm 1945: *, Nguyên nhân thắng lợi: - Sự kết hợp chặt chẽ những điều kiện bên trong và bên ngoài, trong đó yếu tố quyết định là toàn dân đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch HCM. -Thắng lợi của đường lối giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và CNXH kết hợp đúng đắn hai nhiệm vụ chống đế quốc, chống phong kiến. -Thắng lợi của đạo quân chủ lực của cách mạng là công nhân và nông dân, mà còn là thắng lợi của sự nổi dậy của toàn dân bao gồm giai cấp công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản dân tộc, những cá nhân yêu nước tiến bọ. - Thắng lợi của chủ trương lợi dụng mâu thuẫn kẻ thù: mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và thế lực địa chủ phong kiến - Kiên quyết dùng bạo lực cách mạng và biết sử dụng bạo lực cách mạng một cách thích hợp, đập tan bộ máy Nhà nước cũ, lập ra bộ máy Nhà nước của nhân dân. - Thắng lợi của nghệ thuật khởi nghĩa nghệ thuật chọn thời cơ, đúng thời có. - Xây dựng Đảng Mác-Lênin vững mạnh, có đường lối cách mạng đúng, ăn sâu bám rễ trong quần chúng, các nguyên nhân trên được sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên sức mạnh bảo đảm cho tổng khởi nghĩa thành công. *, Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945: - Đập tan ách thống trị của thực dân, Phát xít, lật đổ chế độ quân chủ giành độc lập, tự do cho dân tộc, thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. - Mở ra kỷ nguyên phát triển rực rỡ của dân tộc, đưa dân tộc ta bước vào kỷ nguyên mới. - Là thắng lợi của chủ nghĩa Mác-Lênin ở một nước thuộc địa nửa phong kiến. - Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám góp phần vào cuộc đấu tranh đánh thắng hoàn toàn chủ nghĩa Phát xít tạo điều kiện thuận lợi cho cách mạng Lào, cách mạng Campuchia giành thắng lợi. Câu 20: Trình bày nội dung cơ bản của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25 thán 11 năm 1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng cộng sản Việt Nam? 14
 15. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o Trả lời: Nội dung cơ bản của chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” ngày 25 thán 11 năm 1945 của Ban thường vụ trung ương Đảng cộng sản Việt Nam: a, Hoàn cảnh lịch sử: -Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã đem lại cho Việt Nam Thế và lực mới, Đảng ta từ một Đảng hoạt động bất hợp pháp trở thành Đảng cầm quyền, nhân dân ta được giải phóng khỏi cuộc đời nô lệ trở thành người chủ đất nước mình. - Cách mạng nước ta thời kỳ này đứng trước những khó khăn thử thách nghiêm trọng trực tiếp đe doạ sự tồn vong của đất nước. b, Chủ trương biện pháp của Đảng: - Chủ trương của Đảng trong thời kỳ này được nêu ra trong bản chỉ thị “Kháng chiến Kiến Quốc” ra ngày 25/11/1947. Chỉ thị “Kháng chiến Kiến Quốc” vạch rõ nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ cần kíp của cách mạng Việt Nam. - Cách mạng Đông Dương lúc này vẫn là cuộc cách mạng dân tộc giải phóng. Khẩu hiệu đấu tranh vẫn là “Dân tộc trên hết, tổ quốc trên hết’’ + Kẻ thù chính của cách mạng lúc này là thực dân Pháp xâm lược . + Nhiệm vụ cơ bản trước mắt: củng cố chính quyền, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. - Biện pháp cụ thể để thực hiện nhiệm vụ trên: + Về nội chính : Xúc tiến bầu cử Quốc hội, thành lập Chính phủ chính thức, xây dựng hiến pháp, xử lý bọn phản động, củng cố chính quyền nhân dân. + Về quân sự : Động viên lực lượng toàn dân trường kỳ kháng chiến + Về ngoại giao : Kiên trì nguyên tắc “Bình đẳng, tương trợ, thêm bạn dớt thù. Đối với quân đội Tưởng thực hiện “Hoa – Việt thân thiện”. Thực hiện nguyên tắc ngoại giao trên, trước ngày 6/3/1946 Đảng ta đã có sách lược hoà hoãn với Tưởng và tay sai ở miền Bắc để tập trung lực lượng đánh Pháp ở miền Nam. - Từ ngày 6/3/1946 ta ký với Pháp hiệp định sơ bộ, trong đó Pháp công nhận Việt Nam là nước tự do, ta đồng ý để Pháp ra miền Bắc thay Tưởng trong thời hạn 5 năm. Với hiệp định sơ bộ ta tránh cuộc chiến đấu bất lợi cùng một lúc chống lại nhiều kẻ thù, tranh thủ thêm thời gian hoà bình để chuẩn bị cho cuộc chiến đấu lâu daì chống thực dân Pháp. - Ngày 14/6/1946, ta lại ký với Pháp bản tạm ước, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hoá ở Việt Nam với mục đích kéo dài thời gian hoà hoãn, chuẩn bị cho kháng chiến. => Đối sách trên của Đảng ta mà đứng đầu là Chủ Tịch HCM là cần thiết, đúng đắn và sáng suốt đã đưa cách mạng Việt Nam vượt qua những khó khăn nghiêm trọng, bảo vệ thành quả của cách mạng tháng Tám và chuẩn bị điều kiện bước vào cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp. Câu 21: Trình bày nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng. Trả lời: Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Đảng: a, Hoàn cảnh lịch sử: - Sau cách mạng tháng tám năm1945 nước ta còn nằm trong vòng vây của chủ nghĩa đế quốc và phản động đế quốc. Để bảo vệ chính quyền, tranh thủ thời gian hoà bình, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Đảng ta đã thực hiện sách lược hoà hoãn với Tưởng và sau đó hoà hoãn với Pháp bằng việc ký hiệp định sơ bộ 6/3/1946 và tạm ước 14-9-1946. Nhưng với dã tâm xâm lược, cuối năm 1946 Pháp phản bội mọi cam kết, quyết cướp nước ta một lần nữa. - Trong khi vẫn tiếp tục tấn công Nam Bộ và sau khi ra Bắc, Pháp đã liên tục khiêu khích đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn, Hải Dương, Đà Nẵng Ngày 18/12/1946, ở Hà Nội, Pháp gửi tối hậu thư cho ta, Pháp gây vụ thảm sát ở phố Hàng Bún Hà Nội. - Trước hành động ngày càng lấn tới của thực dân Pháp, ta không thể nhân nhượng được nữa, nhân nhượng nữa là mất nước. Vì vậy ngày đêm 19-12-1946 Đảng và chính phủ đã phát động toàn quốc kháng chiến. b, Nội dung cơ bản của đường lối kháng chiến: - Mục đích cuộc kháng chiến: Đánh thực đân pháp xâm lựơc giành độc lập thống nhất, hoàn thành nhiệm vụ giải phóng dân tộc và phát triển chế độ đấu tranhân chủ nhân dân. - Tính chất của cuộc kháng chiến: + Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là tiếp tục sự nghiệp của cuộc cách mạng thàng tám nên có tính chất là cuộc dân tộc giải phóng. Vì vậy giải phóng dân tộc là nhiệm vụ cấp bách nhất. + Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp còn mang tính chất dân chủ mới, trong quá trình kháng chiến phải tực hiện cải cách dân chủ, thực chất là người cày có ruộng. 15
 16. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Phương trâm của cuộc kháng chiến: toàn dân, toàn diện, lâu dài và dựa vào chính sức mình: + Cuộc kháng chiến của ta là cuộc kháng chiến nhân dân, toàn dân đều tham gia đánh giặc + Cuộc kháng chiến toàn diện: kháng chiến trên tất cả các lĩnh vực quân sự,chính trị,kinh tế, + Kháng chiến lau dài: Do tương quan lực lượng ta - địch chi phối nên ta cần có thời gian để củng cố + Dựa vào sức mình là chính: Phải giữ độc lập về đường lối chính trị, chủ động và phát tiển thêm thực lực của cuộc kháng chiến => Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp là ngọn cờ chỉ đạo quân ta chiến đấu và chiến thắngtrong cuộc kháng chiến chống Pháp và can thiệp Mỹ. Đi đến kết thúc chiến tranh lập lại hoà bình ở Việt Nam. Câu 22: Trình bày những nội dung cơ bản của đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định. Trả lời: Nội dung cơ bản của đường lối do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng (2-1951) đã xác định: a, Hoàn cảnh lịch sử: - Bước vào năm 1951 trước sự phát triển nhanh chóng của cách mạng Việt Nam sáu 5 năm kháng chiến, đòi hỏi Đảng ta phải bổ sung, phát triển và hoàn chỉnh đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dânđã được vạch ra từ ngày thành lập Đảng. - Yêu cầu mới của cuộc kháng chiến đặt ra cho Đảng ta nhiều nhiệm vụ nặng nề, đòi hỏi Đảng trở lại hoạt động công khai để đẩy cuộc kháng chiến mau đến thắng lợi. - Trong bối cảnh lịch sử đó, đại hội đại biểu toàn quốclần thứ II được triệu tập tháng 2/1951 tại Chiêm Hoá, Tuyên Quang. b, Nội dung cơ bản của Đại hội: - Quyết định thành lập ở mỗi nước tên bán đảo Đông Dương một Đảng có cương lĩnh cách mạng riêng thích hợp với đặc điểm phát triển của từng dân tộc. Đảng bộ Việt Nam của Đảng CS Đông Dương được chuyển thành một Đảng riêng lấy tên là Đảng lao động Việt Nam và ra hoạt động công khai. - Đại hội thông qua các văn kiện quan trọng, đặt biệt là bản “Chính cương Đảng lao động Việt Nam” với nội dung cơ bản: + Xác định đối tượng của cách mạng Việt Nam là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể lúc này là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ, bọn phong kiến phản động. Kẻ thù chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược. + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam: Đánh đuổi đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất, tự do dân tộc, xoá bỏ những tàng tích phong kiến và nửa phong kiến làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân, tạo cơ sở cho chủ nghĩa xã hội. + Động lực cách mạng: Gồm giai cấp công nhân, nông dân tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản tri thức, tư sản dân tộc, nhân dân yêu nước tiến bộ. Nền tảng là khối liên minh công nông lao động trí thức. Lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân. + Cách mạng Việt Nam giai đoạn này là cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, dưới sự lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân thông qua Đảng lao động Việt Nam nhất định sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội. => Ý nghĩa: Đại hội đánh dấu bước trưởng thành vượt bật của Đảng ta, Đại hội II là “Đại hội kháng chiến”. Câu 23: Trong tiến trình kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) Đảng ta lãnh đạo quân và dân ta xây dựng và phát triển thực lực kháng chiến toàn diện như thế nào? Trả lời: Để đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954) đến thắng lợi, Đảng ta lãnh đạo nhân dân ta từng bước vừa xây dựng lực lượng, vừa chiến đấu thắng lợi từng bước, tiến lên giành thắng lợi hoàn toàn. Nội dung Xây dựng thực lực kháng chiến bao gồm các mặt sau: - Xây dựng và củng cố hệ thống chính trị: + Đảng ta đã ra sức xây dựng, củng cố và tổ chức hệ thống chính quyền và các tổ chức quần chúng, củng cố Mặt trận thống nhất, thống nhất Việt Nam và liên Việt thành Mặt trận liên hiệp quốc dân Việt Nam (Mặt trân Liên Việt) vào tháng 3/1951. + Tháng 3/1951, khối liên minh ba nước Việt - Lào - Campuchia được thành lập, dựa trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, tương trợ và tôn trọng chủ quyền của nhau, nhằm tăng cường khối đoàn kết chiến đấu của ba dân tộc trên bán đảo Đông Dương. - Xây dựng từng bước nền kinh tế kháng chiến: + Coi trọng phát triển sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, bảo đảm yêu cầu ăn no, đánh thắng cho các lực lượng vũ trang. + Củng cố và phát triển thương nghiệp, tài chính, ngân hàng. 16
 17. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o + Ban hành thuế nông nghiệp, thuế xuất, nhập khẩu, thuê hàng hoá năm 1951, ngân hàng quốc gia Việt Nam được thành lập, mậu dịch quốc doanh cũng ra đời. - Phát triển nền văn hoá giáo dục trong kháng chiến. + Tháng 7/1948 – Hội nghị văn hoá toàn quốc đã họp, đồng chí Trường Chinh đã trình bày bản bản báo cáo: “Chủ nghĩa Mác và văn hoá Việt Nam” vạch rõ đường lối, phương châm xây dựng nền văn hoá mới của Đảng. + Năm 1950 Đảng đề ra chủ trương cải cách giáo dục theo đường lối giáo dục mới. Phong trào xoá nạn mù chữ ở vùng tự do phát triển mạnh. - Từng bước cải cách dân chủ về kinh tế, đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân: + Từ năm 1946 đến năm 1949, Đảng đề ra chủ trương giảm tô 25%, tịch thu ruộng đất của bọn đế quốc, Việt gian cho dân cày, tạm cấp ruộng đất vắng chủ cho nông dân. + Từ năm 1949 đến năm 1953, thực hiện chính sách thuế nông nghiệp, hoãn nợ, xoá nợ nhằm hạn chế sự bóc lột của địa chủ. + Năm 1953, quyết định phát động quần chúng nông dân triệt để giảm tô, thực hiện giảm tức, chia lại ruộng công + Tháng 12/1953 Quốc hội thông qua luật cải cách ruộng đất. Cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất đã thực hiện ở một số địa phương trong vùng tự do. - Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân: + Lực lượng vũ trang nhân dân gồm 3 thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân kháng chiến. Cùng với việc phát triển quân du kích và bộ đội địa phương. Đảng đã lãnh đạo xây dựng và phát triển bộ đội chủ lực. + Năm 1949, Trung ương Đảng quyết định thành lập Đại đoàn 308 - Đại đoàn quân chủ đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam. + Đến giữa năm 1954, bộ đội chủ lực của ta đã có 6 đại đoàn bộ binh, một đại đoàn công binh, lực lượng vũ trang tập trung có khoảng 33 vạn người. + Xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi. Cuộc kháng chiến ngày càng lớn mạnh đòi hỏi phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. Trong hai năm 1948-1949, Đảng kết nạp hơn 50 vạn đảng viên. Đầu năm 1950, toàn Đảng có hơn 76 vạn Đảng viên, cơ sở Đảng được xây dựng ở hầu hết các làng xã, xí nghiệp và trong các lực lượng vũ trang. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và đạo đức cách mạng cho Đảng viên được đẩy mạnh. Câu 24: Trình bày sự chỉ đạo của Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954). Trả lời: Sự chỉ đạo của Đảng trong việc kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954): - Trong cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ, Đảng ta xác định cách mạng Việt Nam có hai đối tượng: + Đối tượng chính là chủ nghĩa đế quốc xâm lược, cụ thể là đế quốc Pháp và can thiệp Mỹ. + Đối tượng phụ là phong kiến, cụ thể là phong kiến phản động. + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng Việt Nam là đánh đuổi bọn đế quốc xâm lược, giành độc lập và thống nhất thực sự cho dân tộc, xoá bỏ những di tích phong kiến và nửa Phong kiến, làm cho người cày có ruộng, phát triển chế độ dân chủ nhân dân gây cơ sở cho Chủ nghĩa xã hội. => Ba nhiệm vụ đó khăng khít với nhau. Song nhiệm vụ chính trước mắt là hoàn thành giải phóng dân tộc, lúc này phải tập trung lực lượng vào việc kháng chiến để quyết thắng xâm lược. - Trong quá trình kháng chiến, Đảng ta đã khéo léo kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến để đưa kháng chiến đến thắng lợi. Đưa kháng chiến đến thắng lợi là một sự nghiệp chiến đấu và tổ chức toàn diện, vĩ đại. Quá trình kháng chiến là một qúa trình vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu, giành thắng lợi từng bước tiên lên giành thắng lợi hoàn toàn. - Đảng ta đã ra sức xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng từng bước nền kinh tế kháng chiến. Xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân ba thứ quân, xây dựng Đảng vững mạnh để lãnh đạo cuộc kháng chiến đến thắng lợi. - Song song với việc tập trung lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống đế quốc, Đảng ta từng bước cải cách dân chủ về kinh tế đem lại quyền lợi ruộng đất cho nông dân. - Đảng ta chủ trương tiếp tục thực hiện việc tịch thu ruộng đất của bọn thực dân và bọn Việt gian để chia cho nông dân. - Trung ương còn chủ trương: “Dùng phương pháp cải cách mà dần dần thu hẹp phạm vi bóc lột của địa chủ phong kiến bản xứ (trong phạm vi không có hại cho Mặt trận thống nhất chống thực dân Pháp xâm lược). 17
 18. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Thực hiện đường lối đó, từ năm, 1947 đến năm 1953 Đảng ta đã lãnh đạo nông dân đấu tranh thực hiện giảm tô 25% đã tịch thu ruộng đất của bọn thực dân, lấy ruộng đất của Việt gian đem chia cho nông dân không có ruộng hoặc thiếu ruộng. Đến năm 1953 tính từ liên khu IV trở ra, Đảng ta đã tạm cấp cho nông dân 189.434 ha ruộng đất của thực dân và địa chủ, ruộng đất vắng chủ. - Tháng 4/1953 Đảng thông qua cương lĩnh ruộng đất và quyết định thực hiện cải cách ruộng đất ở vùng tự do, nhằm mục đích: xoá bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đế quốc, xoá bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của giai cấp địa chủ phong kiến, thực hiện người cày có ruộng, giải phóng sức sản xuất để phát triển mạnh mẽ kinh tế, cải thiện đời sống, bồi dưỡng sức dân, đẩy mạnh kháng chiến đến thắng lợi hoàn toàn. - Cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất đã được thực hiện ở một số địa phương trong vùng tự do. Qua cuộc vận động giảm tô và cải cách ruộng đất, lực lượng tinh thần và vật chất của hàng chục triệu nông dân được động viên mạnh mẽ hơn, phục vụ cho tiền tuyến. Các mặt hoạt động của kháng chiến đều được đẩy mạnh. Cải cách ruộng đất là một nhân tố quyết định toàn bộ cuộc vận động thực hiện chính sách ruộng đất của Đảng trong cuộc kháng chiến. Câu 25: Trình bày nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946-1954)? Trả lời: Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ (1946- 1954): a, Nguyên nhân thắng lợi: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ của nhân dân ta giành được thắng lợi là do các nhân tố cơ bản sau: - Có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối chính trị và quân sự đúng đắn, đoàn kết nhất trí, liên hệ mật thiết với quần chúng. Các đảng viên của Đảng đã xung phong gương mẫu dũng cảm đi dầu trong cuộc chiến đấu. - Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân, được tổ chức, tập hợp trong mặt trận dân tộc rộng rãi. Mặt trận Liên – Việt dựa vào khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức. - Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đây là lựclượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt trên chiến trường. - Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân, một chính quyền do dân, vì dân. - Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt bảo đảm chi viện ngày càng nhiều sức người sức của cho mặt trận. - Có sự liên minh chiến đấu của 3 dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia chống kẻ thu chung và được sự đồng tình ủng hộ của các nước XHCN, của các dân tộc bị áp bức và các lực lượng hoà bình tiến bộ trên thế giới. b, Ý nghĩa lịch sử: -Thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ và phát triển thành quả của cách mạng tháng Tám năm 1945, chấm dứt ách thống trị của bọn thực dân Pháp trong gần một thế kỷ trên đất nước ta, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên một nửa đất nước. Cách mạng Việt Nam đã chuyển sang một giai đoạn mới: giai đoạn tiến hành cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam hoàn thành thống nhất nước nhà. Câu 26: Trình bày nội dung và ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1-1959) của BCH trung ương Đảng CSVN? Trả lời: Nội dung và ý nghĩa lịch sử của Nghị quyết XV (1-1959) của BCH trung ương Đảng CSVN: Nghị quyết XV đã xác định đường lối và phương pháp cách mạng miền Nam trong giai đoạn mới. *, Nội dung: - Nghị quyết phân tích đặc điểm tình hình, mâu thuẫn cơ bản và chủ yếu của xã hội Việt Nam từ sau ngày ký hiệp định Giơ-ne-vơ. - Xác định mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam là: + Mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc xâm lược, địa chủ phong kiến và tư sản mại bản quan liêu thống trị ở miền nam với nhân dân Việt Nam. + Mâu thuẫn giữa con đường XHCN và con đừơng TBCN ở Miền Bắc, tuy tính chất khác nhau, hai mâu thuẫn cơ bản đó có mối quan hệ biện chứng và tác động lẫn nhau mạnh mẽ. - Riêng đối với Miền Nam, nghị quyết vạch rõ: Xã hội Miền Nam có hai mâu thuẫn cơ bản: + Mâu thuẫn giữa nhân dân với bọn đế quốc Mỹ xâm lược. + Mâu thuẫn giữa nhân dân, trước hết là nông dân với địa chủ phong kiến. 18
 19. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o => Mâu thuẫn chủ yếu là giữa dân tộc ta, nhân dân ta với đế quốc Mỹ xâm lược và tập đoàn tay sai Ngô Đình Nhiệm. - Lực lượng tham gia cách mạng gồm: giai cấp công nhân,nông dân, tư sản dân tộc và tiểu tư sản, nếu liên minh công nông làm cơ sở. - Đối tượng cách mạng là đế quốc Mỹ, tư sản mại bản, địa chủ phong kiến, tay sai của đế quốc Mỹ. - Nhiệm vụ của cách mạng Miền Nam: + Nhiệm vụ cơ bản là giải phóng miền nam khỏi áp thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, Xây dựng một nước Việt Nam hoà bình thống nhất dân tộc và giàu mạnh. + Nhiệm vụ trước mắt là đoàn kết toàn dân, kiên quyết đấu tranh chống đế quốc mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ chế độ độc tài Ngô Đình Nhiệm, tay sai dế quốc Mỹ, thành lập một chính quyền liên hiệp dân tộc dân chủ ở miền nam thực hiện độc lập dân tộc và các quyền tự do dân chủ, cải thiện đời sông nhân dân, giữ vững hoà bình, thực hiện thống nhất nước nhà, góp phần bảo vệ hoà bình ở Đông Nam Á và thế giới. - Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền nam là khởi nghĩa giành chính quyên về tay nhân dân. - Xây dựng Đảng Bộ Miền Nam thật vững mạnh . *, Ý nghĩa: quyết định XV đã vạch rõ đường lối và phương pháp cho cách mạng miền Nam, đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của cách mạng miền Nam, cứu lấy phong trào cách mạng đang trong cơn nguy khốn nhất. Câu 27: Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng DTDCND ở miền Nam Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra? Trả lời: Nội dung cơ bản đường lối cách mạng DTDCND ở miền Nam Việt Nam được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đề ra: a, Hoàn cảnh lịch sử: - Bước sang thập kỷ 60, hệ thống XHCN thế giới đang ở thời kỳ phát triển mạnh mẽ. - Đất nước ta tạm thời bị chia cắt làm hai miền, miền bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, miền nam trở thành thuộc địa kiểu mới của đế quốc Mỹ. - Cách mạng Việt Nam đang tiến mạnh trong giai đoạn mới của hai cuộc cách mạng: công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền bắc đang giành được thắng lợi có tính chất quyết định. Cuộc đấu tranh anh dũng của đồng bào miền nam đang phát triển mạnh mẽ,phong trào đồng khởi dầm rộ toạ ra những bước phát triển tiếp theo ngày càng to lớn trong cách mạng Việt Nam . b, Nội dung cơ bản đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam: - Xác định nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền nam: giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc và phong kiến, thực hiện độc lập dân tộc và người cày có ruộng, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh. - Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng miền nam là đoàn kết toàn dân,kiên quyết đấu tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược và gây chiến, đánh đổ tập đoàn thống trị độc tài Ngô Đình Nhiệm, tay sai của đế quốc Mỹ. - Quá trình phát triển của cách mạng miền nam là quá trình tập hợp, đoàn kết tổ chức và phát triển lực lượng chống Mỹ, Diệm từ đấu tranh chống độc tài phát xít đòi quyền dân sinh dân chủ, tiến lên dấu tranh cho mục tiêu lâu dài của cách mạng giải phóng miền nam, thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc nhân dân trong cả nước. - Phải thành lập mặt trận dân tộc thống nhất thật rộng rãi chống Mỹ, Diệm lấy liên minh công nông làm cơ sở, dưới sự lãnh đạo của chính Đảng Mác-Lênin của giai cấp công nhân. - Đường lối cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam do đại hội Đảng lần thứ III đề ra là ánh sáng soi đường cho dân miền nam tiến đến giành thắng lợi to lớn hơn trong thời kỳ mới. Câu 28: Trình bày vị trí và mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của của Đảng LĐ Việt Nam (9-1960) đề ra. Trả lời: *, Vị trí và mối quan hệ giữa hai chiến lược cách mạng do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của của Đảng LĐ Việt Nam (9-1960) đề ra: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng LĐViệt Nam (9-1960) đã quyết định đường lối cách mạng chung của cả nước: “Một là, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc. Hai là, giải phóng miền nam khỏi ách thống trị của đế quốc Mỹ và bọn tay sai, thực hiện thống nhất nước nhà, hoàn thành độc lập và dân chủ cả nước”. - Trong đó mỗi chiến lược cách mạng ở mỗi miền giữ một vị trí khác nhau nhưng lại có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. 19
 20. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o *, Vị trí: - Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc giữ vai trò “quyết định nhất” đối với sự phát triển toàn bộ cách mạng Việt Nam và đối với sự nghiệp thống nhất nước nhà. - Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam giữ vai trò “ quyết định trực tiếp” đối với sự nghiệp giải phóng miền nam khỏi ách thống trị đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước. *, Mối quan hệ: - Tuy hai chiến lược cách mạng nói trên giữ vị trí quan trọng khác nhau nhưng lại có mối quan hệ mật thiết với nhau, gắn bó chặt chẽ với nhau, thúc đẩy lẫn nhau. - Cuộc cách mạng miền nam, trước hết là để giải phóng nhân dân miền nam thoát khỏi sự thống trị của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, góp phần bảo vệ miền Bắc, tạo điều kiện cho miên Bắc thắng lợi sự nghiệp cải tạo Xây dựng chủ nghĩa xã hội. - Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa miền Bắc, trước hết là Xây dựng chủ nghĩa xã hội miền Bắc ngày càng vững mạnh. Miền Bắc có vững mạnh mới đủ sức đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, mới có điều kiện chi viện sức người, sức của ngày càng lớn cho cách mạng miền Nam. - Sự gắn bó chặt chẽgiữa hai chiến lược cách mạng của hai miền cùng nhằm mục tiêu chung là hoàn thành cách mạng daan tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, tiến hành tới hoà bình thống nhất nước nhà. Câu 29: Nguyên nhân thắng lợi,ý nghĩa lịch sử cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1945 - 1975). Trả lời: a, Những nguyên nhân thắng lợi: - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là kết quả tổng hợp của nhiều nhân tố tạo nên: + Có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng CSVN, người đại biểu trung thành cho những lợi ích sống còn của dân tộc. + Quân dân cả nước với tinh thần yêu nước, bất khuất chịu đựng mọi khó khăn, gian khổ, chiến đấu cho độc lập tụ do của tổ quốc, đặc biệt là sự đấu tranh quyết liệt một mất một còn của đồng chí, đồng bào miền nam, “thành đồng tổ quốc”. + Công cuộc cách mạng XHCN ở miền Bắc, giành được nhiều thắng lợi cho miền Bắc giữ vai trò căn cứ địa của cả nước, hậu phương lớn đối với cách mạng miền nam ,chi viện có hiệu quả cho quân dân miền nam trực tiếp đánh bạigiặc mỹ và tay sai, đồng thời đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hại của đế quốc Mỹ tiến hành đối với miền nam. + Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân ba nước Việt - Lào - Canpuchia và sự giúp đỡ ủng hộ của các nước XHCN anh em, của nhân dân tiến bộ trên thế giới. b, Ý nghĩa lịch sử: - Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã được đại hội Đảng lần thứ IV (9/12-1976) đánh giá: Thắng lợi này mãi mãi được nghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tướngáng ngời về sự thắng lợi của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của tế kỷ XX, một sự kiện có tầm vóc quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. Câu 30 : Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra. Trả lời: *, Nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng đề ra: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) đã xác định đường lối chiến lược của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. - Từ một nền kinh tế lạc hậu tiến lên chủ nghĩa xã hội không qua chế độ tư bản chủ nghĩa ở miền Bắc là một quá trình cải tiến cách mạng về mọi mặt. Đó là quá trình đấu tranh gay go giữa hai con đường trên lĩnh vực kinh tế, chính trị tư tưởng văn hoá nhằm đưa miền Bắc từ nền kinh tế chủ yếu dựa trên cơ sở cá thể về tư liệu sản xuất tiến lên nến kinh tế chủ nghĩa xã hội dựa trên sở hữu toàn dân và sở hưũ tập thể, từ nền sản xuất nhỏ lên nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa - Công nghiệp hoá được xem là nhiện vụ trung tâm trong thời kỳ quá độ ở nước ta nhằm xây dựng cở sở vật chất kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. - Đồng thời với cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa về kinh tế phải tiến hànhcm xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá, nhằm thay đổi căn bản đời sống tu tưỏng, tinh thần và văn hoá xã hội. - Về định hướng và mục tiêu “ đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội” nhằm “Xây dựng đời sông ấm no, hạnh phúc ở miền Bắc thành cơ sở vững mạnh cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà”. 20
 21. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o - Về các biện pháp và con đường để thực hiện là: + Sử dụng chính quyền dân chủ nhân dân làm nhiệm vụlịch sử của chuyên chính vô sản. + Thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa đối với nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp nhỏ và cong thương nghiệp tư bản tư doanh. + Thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa bằng cách ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. + Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa về tư tương văn hoá kỹ thuật. - Đến nghị quyết TW lần thứ XIX (3/1971) đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa được bổ sung thêm: + Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ của tập thể của nhân dân lao động. + Tiến hành đồng thời 3 cuộc cách mạng: cách mạng quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học kỹ thuật vàcách mạng tư tưởng văn hoá. Trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt. - Về đường lối kinh tế : + Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ. + Xây dựng kinh tế trung ương, đồng thời phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế quốc phòng. + Kết hợp kinh tế với quốc phòng. Câu 31 : Trình bày những thành quả và ý nghĩa của sự nghiệp cách mạng XHCN ở miền bắc từ 1954 đến năm 1975. Trả lời: Thành quả và những hạn chế xủa miền Bắc trong sự nghiệp Xây dựng Chủ nghĩa xã hội từ năm 1954 đến năm 1975 không thể tách rời bối cảnh lịch sử của đất nước: vừa sản vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của đế quốc Mỹ, vừa sản xuất vừa chi viện một cách xuất sắc cho cuộc cách mạng dân tộc dân chủ ở Miền Nam, vừa sản xuất vừa làm nghĩa vụ quốc tế a, Thành quả đạt được: - Đã Xây dựng được cơ sở vật chất – Kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội. Đến năm 1975, trong khu vực sản xuất vật chất, 99,7% tài sản cố định đã thuộc về kinh tế XHCN, tăng 5.1 lần so với năm 1955. Trong công nghiệp đã có những cơ sở đầu tiên của các ngành công nghiệp nặng quan trọng như: điện, than, cơ khí, hoá chất, luyện kim Một số ngành công nghiệp nhẹ đã được Xây dựng. - Trong nông nghiệp, nhiều công trình thuỷ lợi được Xây dựng đảm bảo tưới tiêu cho hàng chục vạn héc ta đất canh tác. Quá nửa số hợp tác xã nông nghiệp đã được trang bị máy móc nhỏ. Đã có những cố gắng bước đầu trong việc áp dụng một số thành tựu mới về khoa học – Kỹ thuật. Những cố gắng nói trên đã tạo điều kiện cho nông nghiệp những chuyển biến lớn: tăng năng suất và tăng vụ, đảm bảo lương thực, thực phẩm trong chiến tranh. - Cơ cấu xã hội – giai cấp có sự thay đổi lớn. Các giai cấp bóc lột bị xoá bỏ. Giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp nắm giữ quyền sở hữu tập thể tư liệu sản xuất chủ yếu – ruộng đất. Khối liên minh công nông được củng cố trên cơ sở mới. Tầng lơp trí thức XHCN được tăng cường. Xã hội miền Bắc trở thành xã hội của những người lao động bình đẳng. Các thành phần dân tộc chung sống trên tinh thần đoàn kết, hoà hợp dân tộc vì sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong xã hội ngày càng được củng cố. - Sự nghiệp giáo dục, văn oá, y tế phát triển nhanh: Tính đến đầu năm 1975 cứ 3 người có 1 người đi học. Đội ngũ cán bộ khoa học, kỹ thuật và cán bộ quản lý có trình độ trên đại học, đại học, trung học chuyên nghiệp hơn 43 vạn người, tăng 19 lần so với năm 1960. Mạng lưới y tế được mở rộng, số bác sĩ, y sĩ tăng 13,4 lần so với năm 1960. - Trong những năm chiến tranh, sản xuất vẫn được duy trì, có mặt tiếp tục phát triển. Những nhu cầu thiết yếu về đời sống của nhân dân được đảm bảo. Đói rách, dịch bệnh không xảy ra, an ninh, chính trị và trật tự xã hội được giữ vững. Tuy mức sông còn thấp và có nhiều khó khăn, nhưng mọi người đều vững lòng tin và tham gia tích cực vào sự nghiệp Xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. - Đứng vững và đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng phương tiện chiến tranh hiện đại nhất của đế quốc Mỹ (mà tiêu biểu là chiến công đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng B.52 cảu Mỹ cuối năm 1972). Thực hiện xuất sắc vai trò hậu phương lớn đối với tiền tuyến lớn, đóng góp sức người, sức của cùng nhân dân miền Nam đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, đồng thời hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và cách mạng Campuchia. Đặt vào hoàn cảnh lịch sử lúc đó, thì những thành tựu mà nhân dân ta đã đạt được là rất lớn. - Bên cạnh đó còn những thiếu sót, hạn chế: nền kinh tế miền Bắc còn mang nặng tính chất sản xuất nhỏ v.v b, Ý nghĩa của thành quả Xây dựng xã hội XHCN từ 1954-1975: - Khẳng định chủ trương đưa miền Bắc tiến lên CNXH ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng là phù hợp với yêu cầu phát triển của cách mạng miền Bắc và yêu cầu phát triển chung của cách mạng cả nước. Điều đó đã 21
 22. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o chứng minh tính đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta trong việc đề ra và chỉ đạo đường lỗi tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiênông nghiệp lược ở hai miền: cách mạng XHCN ở miền Bắc và cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam, nhằm thực hiện mục tiêu chung đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ trên cả nước, thống nhất tổ quốc và đưa cả nước đi lên Chủ nghĩa xã hội Câu 32: Trình bày nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam (12- 1976 ) đề ra. Trả lời: Nội dung cơ bản đường lối cách mạng XHCN do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam (12- 1976 ) đề ra: a, Hoàn cảnh lịch sử: Sau cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi vĩ đại, nước nhà nhanh chóng thống nhất về mặt Nhà nước, theo định hướng đã lựa chọn từ trước. Đảng chủ trương đưa cả nước bước vào thời kỳ quá độ tiến lên Xây dựng chủ nghĩa xã hội, có những thuận lợi và khó khăn to lớn: - Nững thuận lợi và khó khăn cơ bản: + Những thuận lợi cơ bản: Nước nhà hoàn toàn độc lập thống nhất. Nhân dân có tinh thần tự lập tự cường, lao động cần cù, thông minh sáng tạo.v.v + Những khó khăn to lớn: Nền kinh tế nước ta còn phổ biến là sản xuất nhỏ. Đất nước trải qua hàng chục năm chiến tranh tàn phá, hậu quả để lại rất nặng nề v.v b, Nội dung cơ bản của đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra: - Đường lối chung của cách mạng XHCN trong giai đoạn mới ở nước ta: “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng, cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học kỹ thuật là then chốt, đẩy mạnh chủ nghĩa hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm cảu cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa ” - Đường lối Xây dựng nền kinh tế – xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới ở nước ta: “Đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, Xây dựng cơ sỏ vật chất – kỹ thuật của xã hội chủ nghĩa, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lốn xã hội chủ nghĩa. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ” => Ý nghĩa lịch sử của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng là Đại hội toàn thắng của sự nghiệp giải phongs dân tộc. ĐạI hội thống nhất nước nhà và cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội. Câu 33: Trình bày quan điểm của Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng. Trả lời: *, Quan điểm của Đảng cộng sản VNvề cộng nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa được thể hiện trong nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V (1982) của Đảng. - Công trình xã hội chủ nghĩa là quá trình Xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của Chủ nghĩa xã hội, tạo ra điều kiện cơ bản cho Chủ nghĩa xã hội thắng lợi. - Đảng ta sớm đặt ra và luôn luôn coi công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ. Tuy nhiên quan điểm, nội dung bước đi vv Công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa thì dần dần được điều chỉnh, hoàn thiện cho phù hợp với điều kiện trong nước và quốc tế. - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng đã xác định công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa ở nước ta: “ CNH XHCN cân đối và hiện đại kếp hợp công nghiệp với nông nghiệp và lấy công nghiệp nặng làm nền tảng, ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý, đồng thời ra sức phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ nhằm biến nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu thành một nước công nghiệp hiện đại”. - Quá trình thực hiện đường lối công nghiệp hoá XHCN do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng đề ra, đến hội nghị BCHTW lần thứ 19 (3/1971) của Đảng đã được bổ sung và phát triển thiêm. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một ách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (1976) của Đảng đề ra đường lối Xây dựng nền kinh tế XHCN ở nước ta là “Đẩy mạnh công nghiệp hoá XHCN Xây dựng cơ sở vật chất của CNXH Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ ” - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng nhận thấy rằng đường lối cách mạng XHCN và đường lối xây dựng nền kinh tế xhcn do đại hội IV đề ra là cho suốt thời kỳ quá độ đi lên CNXH. Để đường lối được thực 22
 23. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o hiện thắng lợi, cần cụ thể hoá đường lối chung đó thành những chặng đường với những nhiệm vụ và biện pháp cụ thể, sát hợp với yêu cầu và khả năng cho phép của từng chặng đường. -Từ nhận thức mới đúng đắn đó, đại hội Đại biểu toàn quíc lần thứ năm của Dảng đã vạch ra chiến lược kinh tế –xã hội tổng hợp của chặng đường trước mắt đến năm 1990. - Đại hội xác định “Trong năm 1981-1985 và những năm 80, cần tập trung phát triển mạnh nông nghiệp coi trọng nông nghiệp là mặt trận hàng đầu đưa nông nghiệp một bước lớn sản xuất lớn XHCN, ra sức đảy mạnh sản xuất hàng tiêu dùng và tiếp tục xây dựng một só ngành công ngiệp nặng quan trtrọng Đó là nội dung chính của công nghiệp hoá XHCN trong chặng đường trước mắt” - Coi nông nghiệp là mặt trận hàng đầu không có nghĩa chỉ là tập trung làm nông nghiệp chỉ bản thân nông nghiệp, tự nó không thể làm thay đổi bộ mặt của nó, vì nó không thể tự trang bị kỹ thuật cho mình được. Mặt khác nông ngiệp muốn thực sự trở thành cơ sở cho sự phát triển công nghiệp thì nó phải là một nền nông nghiệp sản xuất lớn. Câu 34: Trình bày nội dung cơ bản đường lối đổi mới do đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra. Trả lời: Nội dung cơ bản đường lối đổi mới do đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng đề ra: a, Hoàn cảnh lịch sử : - Về quốc tế: Trong 5 năm 1981-1985 nhân dân ta tiếp tục nhận được sự giúp đỡ to lớn và sự hợp tác nhiều mặt của Liên Xô (cũ) và các nước xhcn anh em khác vv - Về trong nước: Thực trạng xã hội nước ta đang ở trong tình trạng khủng hoàng kinh tế xã hội vv b, Nội dung cơ bản đường lối mới do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng: - Xuất phát từ thực trạng tình hình Xây dựng chủ nghĩa xã hội với nhiều khó khăn và tồn tại, Đảng ta đã rút thêm được những kết luận mới đúng đắn là từ sản xuất nhỏ đi lên nhất thiết không thể chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn mà phải trải qua nhiều bước quá độ Từ kết luận quan trọng đó. Đại hội VI đề ra chủ trương cần phải đổi mới toàn diện và sâu sắc trong đường lối Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ ở nước ta. - Đại hội xác định nhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quát của những năm còn lại của chặng đường đầu tiên là ổn định mọi mặt tình hình kinh tế xã hội, tiếp tục Xây dựng những tiền đề để cần thiết cho việc đầy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường tiếp theo. - Đại hội xác định những mục tiêu cụ thể về kinh tế – xã hội những năm còn lại của chặng đường đầu tiên: + Sản xuất đủ tiêu dùng và có tích luỹ. + Bước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý nhằm phát triển sản xuất. + Xây dựng và hoàn thiện một bước quan hệ sản xuất mới phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Tạo ra chuyển biến tốt về mặt xã hội - Đại hội đề ra một h ệ thống giải pháp về bố trí cơ cấu sản xuất, cơ cấu đầu tư, về Xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất mới: về sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tế; về đổi mới cơ chế quản lý - Đại hội nhấn mạnh việc thực hiện 3 chương trình mục tiêu: Lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu: đó là cụ thể hoá nội dung chính của công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa trong chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ. *, Ý nghĩa lịch sử của Đại hội VI: Đại hội VI mở đầu công cuộc đổi mới về chủ nghĩa xã hội một cách sâu sắc toàn diện Câu 35: Nêu những đặt trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và phương hướng cơ bản chỉ đạo quá trình xay dựng và bảo vệ tổ quốc “cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa”. Do đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đề ra. Trả lời: a, Hoàn cảnh lịch sử: -Về quốc tế: Tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, nhất là cuộc khủng hoảng toàn diện trong hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa đã dẫn đến sự tan rã và sụp đổ tại nhiều nước Đông Âu. -Về trong nước: Sau 4 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, tình hình kinh tế – xã hội đã có những chuyển biến đáng kể, song nhìn chung đất nước chưa ra hỏi khủng hoảng kinh tế – xã hội. b, Những nội dung chủ yếu mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII (6/1991) của Đảng CSVN đã xác định: - Kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa. -Trong “Cương lĩnh Xây dựng” đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng đã nêu ra đặc trưng và phương hướng Xây dựng xã hội chủ nghĩa. - Đặc trưng xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta Xây dựng: Do nhân dân lao động làm chủ. Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại, chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. Có nền văn hoá 23
 24. CNT45ĐH TÀI LIỆU THAM KHẢO LỊCH SỬ ĐẢNG GROUP o0o tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, bất công, làm theo năng lực hưởng theo lao động có cuộc sống ấm no, tự do hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Các dân tộc trong nước bình đẳng đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dan tất cả các nước trên thế giới. *, Những phương hướng cơ bản Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc: - Xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, Nhà nước của nhân dân dô nhân dân và vì nhân dân, lấy liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức làm nên tảng, do Đảng cộng sản lãnh đạo. - Phát triển lực lượng sản xuất, công nghiệp hoá đất nước vv - Phù hợp với sự phát triển của lực lượng sản xuất, thiết lạp từng bước quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa từ thấp lên cao v.v - Tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực tư tưởng văn hoá làm cho thế giới quan Mác – Lênin và tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh giữ vững vị trí chủ đạo trong đời sống tinh thần xã hội. - Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc - Xây dựng xã hội chủ nghĩa và bảo vệ tổ quốc là hia nhiệm vụ chiến lược của cách mạng Việt Nam. - Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh vv => Ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, “Đại hội trí tuệ đổi mới, dân chủ, kỷ cương và đoàn kết”. Câu 36: Trình bày về những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng. Trả lời: Những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chủ trương đổi mới của Đảng: - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của đảng (1996) đánh giá những thành tựu đạt được sau 10 năm thực hiện chủ trưong đổi mới của Đảng. *, Những thành tựu: - Đẩy nhanh nhịp độ phát triển kinh tế , hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm: Trong 5 năm(1991- 1995), nhịp độ tăng bình quân hàng năm về tổng ản phâm trong nước (GĐP) đạt 8,2% ( kế hoạch là 5,5% - 6,5%). Về sản xuất công nghiệp là13,3% sản xuất hàng nông nghiệp 4,5% bắt đầu có tích luỹ tư nội bộ nền kinh tế. Lạm pháp từ mức67,1% năm 1991 giảm xuống còn 12,7% năm 1995. - Tạo được một chuyển biến tích cực về mặt xã hội . - Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh. - Thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ thô ngs chính trị. - Phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại, phá thế bao vây, cấm vận, tham gia tích cực vào đời sống cộng đồng quốc tế. *, Khuyết điểm và yếu kém: - Cùng với việc đánh giá đúng thành tựu, cần nhận rõ những khuyết điểm và yếu kém: + Nước ta còn nghèo và kém phát triển. + Tình hình xã hội còn nhiều vấn đề phải giải quyết. *, Đánh giá tổng quát: Từ những thành tựu và yếu kém ní trên Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã đánh giá tổng quát: - Một là: Công cuộc đổi mới 10 năm qua đã thu được nhiều thành tựu to lớn. - Hai là: Nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội . - Ba là: Nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá đã cơ bản hoàn thành, cho phép chuyển sang thời kỳ mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. - Bốn là: con đương đi lên CNXH ở nước ta ngày càng xác định rõ hơn. - Năm là: Xét trên tổng thể việc hoạch định và thực hiện đường lối đổi mới những năm qua về cơ bản là đúng đắn, đúng định hướng xã hội chủ nghĩa. Câu 37: Trình bày bài học chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết. Mục tiêu đến năm 2020 và nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu 1996 - 2000. Trả lời: Những bài học chủ yếu của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết. Mục tiêu đến năm 2020 và nhiệm vụ mục tiêu chủ yếu 1996 – 2000 *, Những bài học chủ yếu: Đại hội đại biểu toàn quốc lần tứ VIII của Đảng cộng sản Việt Nam tổng kết chặn đường 10 năm đổi mới (1986 –1996) đã rút ra một bài học chủ yếu: - Giữ vững mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trong quá trình đổi mới, nắm vững hai nhiệm vụ chiến lược Xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Kiên trì chủ nghĩa Mác –Lênin và tư tưởng HCM. 24