Chuyên đề Tự do hóa tài chính

pdf 33 trang ngocly 24/05/2021 1050
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Chuyên đề Tự do hóa tài chính", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfchuyen_de_tu_do_hoa_tai_chinh.pdf

Nội dung text: Chuyên đề Tự do hóa tài chính

 1. CHUYEÂN ÑEÀ 7 TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Noäi dung nghieân cöùu ƒ KIEÀM CHEÁ VAØ TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH ƒ TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ MOÁI QUAN HEÄ TAÊNG TRÖÔÛNG ( Growth Nexus) ƒ TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG ƒ TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN VAØ SÖÏ BAY HÔI (Volatility) ƒ TÖÏ DO HOÙA THÒ TRÖÔØNG VOÁN VAØ SÖÏ BAY HÔI 2/10/2009 1
 2. KIEÀM CHEÁ TAØI CHÍNH Nhöõng naêm ñaàu thaäp kyû 70, phaàn lôùn caùc nöôùc aùp duïng chính saùch kieàm cheá taøi chính noäi ñòa (thaäm chí caùc quoác gia coâng nghieäp). Noäi dung: ƒ Kieåm soaùt laõi suaát, quy moâ tín duïng. ƒ Caám giao dòch nhöõng khoaûn tieàn gôûi vaø cho vay baèng ngoaïi teä. ƒ Kieåm soaùt doøng chaûy voán vaø thò tröôøng voán. ƒ Khu vöïc ngaân haøng chuû yeáu thuoäc sôû höõu nhaø nöôùc . ƒ Chính phuû thöïc hieän chính saùch tín duïng chæ ñònh: nhöõng ngaønh ngheà öu tieân nhaän tín duïng vôùi laõi suaát thöïc thaáp (aâm) 2/10/2009 2
 3. KIEÀM CHEÁ TAØI CHÍNH Theá nhöng: ƒ Chính saùch tín duïng chæ ñònh laøm ñöùt khuùc thò tröôøng taøi chính noäi ñòa. ƒ Traàn laõi suaát bò khoáng cheá, laõi suaát thöïc aâm, khoâng khuyeán khích tieát kieäm, neàn kinh teá thieáu voán. ƒ Nhöõng caù nhaân khoâng thöôøng truù khoâng ñöôïc pheùp tham gia thò tröôøng coå phieáu noäi ñòa. Thò tröôøng coå phieáu quy moâ nhoû, bò giôùi haïn vaø khoâng phaùt trieån. Haäu quaû: ƒ Tyû leä tieát kieäm trong nöôùc bò baøo moøn (emaciated). ƒ Phaân phoái voán khoâng hieäu quaû (infficient). ƒ Trung gian taøi chính bò lu môø (languished). 2/10/2009 3
 4. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Từ thập nieân 70 trôû laïi ñaây, caùc nöôùc coâng nghieäp ñaåy maïnh chính saùch töï do hoùa taøi chính gaén lieàn vôùi boái caûnh toaøn caàu hoùa. Ñeán thaäp nieân 90, caùc neàn kinh teá ñang chuyeån ñoåi cuõng bò cuoán vaøo voøng xoaùy töï do hoùa taøi chính. Töï do taøi chính goàm caùc caáp ñoä: ƒ Töï do hoùa thò tröôøng taøi chính trong nöôùc ƒ Töï do hoùa taøi khoaûn voán. 2/10/2009 4
 5. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Khaùi quaùt: ƒ Caûi caùch heä thoáng taøi chính. ƒ Loaïiboûtínduïngchæñònhvôùilaõisuaátthaáp. ƒ Coå phaàn hoùa caùc NHTM nhaø nöôùc. ƒ Thaùo dôõ nhöõng quy ñònh lieân quan ñoàng ngoaïi teä vaø nôùi loûng (relaxation) haøng raøo chính thöùc ñeå hôïp nhaát thò tröôøng. ƒ Thöïc hieän ñoàng tieàn chuyeån ñoåi vaø ñaåy maïnh töï do hoùa taøi khoaûn voán vôùi nhieàu caáp ñoä khaùc nhau. 2/10/2009 5
 6. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Taùc ñoäng: Heä thoáng taøi chính: ƒ Thuùc ñaåy heä thoáng taøi chính taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh, thuùc ñaåy söï löu chuyeån voán . ƒ Vôùi vieäc baõi boû cheá ñoä ña tyû giaù vaø kieåm soaùt voán, caùc coâng ty trong nöôùc coù theå vay möôïn voán nöôùc ngoaøi. ƒ Cung caáp cho caùc nhaø taøi chính quoác teá ñaàu tö voán vaøo thò tröôøng trong nöôùc. ƒ Caùc nhaø ñaàu tö trong nöôùc coù theå thöïc hieän giao dòch chöùng khoaùn toaøn caàu. ƒ Giaûm chi phí giao dòch taøi chính. ƒ Caûi thieän tính minh baïch 2/10/2009 6
 7. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Heä thoáng quaûn lyù: Trong moät moâi tröôøng töï do hoùa, khuoân khoå quy ñònh taïo ñieàu kieän cho thò tröôøng phaùt trieån hieäu quaû thoâng qua caïnh tranh. Nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa heä thoáng quaûn lyù laø taêng cöôøng kyû luaät, giaùm saùt vaø nguy eânt aécgiaodòchc uûav oándöïatreâ ncô sôû ruûi ro. 2/10/2009 7
 8. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH Tình hình töï do hoùa taøi chính caùc nöôùc treân theá giôùi: Kaminsky vaø Schmukler (2001) nghieân cöùu tieán trình töï do hoùa taøi chính trong khoaûng thôøi gian (1972-1999) coù keát luaän: ƒ Tieán trình coù dieãn ra chaäm nhöng vaãn tieáp tuïc treân phaïm vi toaøn caàu. ƒ Caùc nöôùc G7 tieán trình töï do hoùa taøi chính dieãn ra nhanh. ƒ Caùc neàn kinh teá môùi noåi Chaâu AÙ, ñaëc bieäc laø Ñoâng aù töï do hoùa taøi chính sau naêm 1972, theo sau ñoù laø neàn kinh teá Ñoâng nam Chaâu aù. Sau 1995, tieán trình töï hoùa khoâng 2/10/2009 phaùt trieån theâm (Plateau). 8
 9. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH ƒ Caùc neàn kinh teá môùi noåi Myõ La tinh, tieán trình töï do hoùa taøi chính dieãn ra khoâng baèng phaúng (uneven). ƒ Trong nhöõng naêm 70 caùc nöôùc Nam Myõ thöïc hieän töï do hoùa raát nhanh. Sau cuoäc khuûng hoaûng nôï 1982, töï do hoùa taøi chính khoâng chuù troïng (Neglected). Ñeán giai ñoaïn (1989-1992, caùc nöôùc naøy ñaåy maïnh tieán trình töï do hoùa taøi chính ñuùng nghóa ( In the earnest). 2/10/2009 9
 10. 2/10/2009 10
 11. 2/10/2009 11
 12. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Moâ hình döïa vaøo giaû thieát thò tröôøng hoaøn haûo (Effect market) keát luaän raèng, töï do hoùa taøi chính mang laïi phuùc lôïi cho ngöôøi tham gia thò tröôøng. Theo Mckinnon (1973) vaø Shaw (1973), taùc ñoäng cuûa töï do hoùa taøi chính laøm taêng phuùc lôïi xaõ hoäi bieåu hieän: ƒ Töï do hoùa laõi suaát daãn ñeán phaân phoái nguoàn löïc saûn xuaát coù hieäu quaû hôn. ƒ Töï do hoùa taøi khoaûn voán, thò tröôøng voán laøm cho tyû leä ñaàu tö trong nöôùc nhaïy caûm vôùi doøng chaûy voán beân ngoaøi. ƒ Tö do hoùa taøi chính goùp phaàn caûi thieän quaûn lyù coâng ty. 2/10/2009 ƒ Giaûm chi phí giao dòch voán. 12
 13. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Mckinnon (1973), Shaw (1973) vaø caùc nhaø kinh teá khaùc ñoàng tình: töï do hoùa coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán taêng tröôûng kinh teá: ƒ Taêng cöôøng quy moâ vaø caûi thieän söï phaân boå nguoàn löïc taøi chính. ƒ Taïo ñieàu cho caùc coâng ty trong nöôùc tieáp caän thò tröôøng taøi chính toaøn caàu. ƒ Caûi thieän heä thoáng quaûn lyù coâng ty, taêng cöôøng naêng löïc caïnh tranh (aùp duïng chuaån möïc quaûn lyù chaát löôïng, chuaån möïc keá toaùn, taêng cöôøng tính traùch nhieäm vaø minh baïch. ƒ Naâng cao naêng löïc caïnh tranh cuûa heä thoáng taøi chính trong nöôùc (giaûm chi phí, tieáp caän nhieàu coâng cuï taøi chính môùi, aùp duïng coâng ngheä thoâng tin). 2/10/2009 13
 14. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Nhöõng ngöôøi hoaøi nghi (Skeptics) laïi laäp luaän ngöôïc laïi: ƒ Khi caùc coâng ty trong nöôùc nieâm yeát CK treân thò nöôùc ngoaøi seõ ngaên chaën söï phaùt trieån thò tröôøng trong nöôùc, tính loûng giaûm. Ñoä saâu thò tröôøng taøi chính trong nöôùc (The depth of domestic financial market) trôû neân toài teä hôn. ƒ Tính hieäu quaû phaân boå nguoàn löïc seõ khoâng xaûy neáu nhö chæ ñôn thuaàn chæ loïai boû nhöõng boùp meùo (distortions) do kieàm cheá taøi chính gaây ra trong khi nhieàu yeáu toá khaùc vaãn coøn giöõ nguyeân (intact). Chaúng haïn, tröôøng hôïp töï do hoùa taøi khoaûn voán nhöng haøng raøo thueá quan vaãn giöõ cao, phuùc lôïi giaûm ñi ( haøng coâng ngheä nhaäp khaåu). 2/10/2009 14
 15. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Nhöõng ngöôøi hoaøi nghi Stiglizt laïi laäp luaän raèng: ƒ Trong moâi tröôøng thoâng tin baát caân xöùng (asymmetric), ít coù theå töï do hoùa taøi chính daãn ñeán caûi thieän phuùc lôïi ( caùc nöôùc khaùc nhau veà vaên hoùa, ñòa lyù ). ƒ Coøn xa môùi khaéc phuïc tình traïng thoâng tin baát caân xöùng. ƒ Söï chuyeån tieàn ra – vaøo caùc nöôùc dieãn ra vôùi taàn suaát quaù lôùn chæ taïo ra söï paùh hoaïi. ƒ Caùc nöôùc nhoû, töï do hoùa taøi chính chaúng khaùc naøo laø ñaåy chieác thuyeàn nhoû tham gia vaøo cuoäc haønh trình treån soùng döõ. 2/10/2009 15
 16. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Caùc coâng trình nghieân cöùu thöïc nghieäm (Empirical studies): Coù nhieàu coâng trình nghieän cöùu thöïc nghieäm minh chöùng moái quan heä giöõa töï do hoùa taøi chính vaø taêng tröôûng kinh teá (Bekaert, Harvey, Lundblad (2002), Laeveb (2000), Galindo, Schiantarelli, Weiss (2001 ) 2/10/2009 16
 17. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Moái quan heä giöõa töï do hoùa taøi chính vaø taêng taêng tröôûng kinh teá laø khoâng roõ raøng (No categorical conclusion). Coù4 vaánñeàkhoùkh aê nsau(tt) : ƒ Coù nhieàu bieán soá bò boû qua trong caùc coâng trình nghieân cöùu thöïc nghieäm. ( chính saùch töï do hoùa taøi chính laø moät phaàn cuûa chính saùch töï do hoùa troïn goùi. ƒ Eichengreen (2002) cho raèng, moãi neàn kinh teá coù nhöõng neùt ñaëc tröng rieâng (traits) veà taøi chính, chính trò kinh teá vó moâ . Noù coù nhöõng ñieåm maïnh vaø yeáu veà theå cheá . Ñieàu naøy seõ gaây raát nhieàu khoù khaên cho vieäc nghieân cöùu thöïc nghieäm. ƒ 2/10/2009 17
 18. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ ƒ Thieáu ñi nhöõng ño löôøng ñoàng nhaát veà chính saùch töï do hoùa taøi chính giöõa caùc quoác gia vaø thôøi gian. ƒ Phaïm vi nghieân cöùu thöïc nghieäm cuõng giôùi haïn (chæ taäp trung vaøo moät soá giaûi phaùp caûi caùch nhö laø loaïi boû söï kieåm soaùt moät thò tröôøng taøi chính ñaëc bieät naøo ñoù). 2/10/2009 18
 19. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Ñeå keát luaän söï tranh luaän naøy: Coù theå cho raèng, nhöõng neàn kinh teá môùi noåi nhaän ñöôïc nhöõng ích lôïi töø töï do hoùa taøi chính trong 2 caùch: ƒ Vôùi vieäc tieáp caän nguoàn voán toaøn caàu giuùp cho gia taêng möùc ñoä ñaàu tö vaø ñaàu ra. ƒ Caûi thieän söï phaân boå nguoàn löïc coù hieäu quaû hieäu löïc. 2/10/2009 19
 20. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ YÙ kieán cuûa chuùng ta nhö theá naøo veà töï do hoùa? UÛng hoä hay phaûn ñoái? Hay theo moâ hình naøo 2/10/2009 20
 21. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Keát luaän coù tính haøn laâm (hoïc thuaät): ƒ Möùc ñoä phaùt trieån cuûa khu vöïc taøi chính ñöôïc quyeát ñònh (determined) bôûi toác ñoä taêng tröôûng kinh teá vaø coâng nghieäp hoùa. ƒ Nhöõng neàn kinh teá coù cuøng möùc ñoä phaùt trieån nhöng coù theå khaùc nhau raát lôùn veà möùc ñoä phaùt trieån taøi chính. ƒ Söï phaùt trieån taøi chính caàn phaûi coù söï ñoàng boä veà khuoân khoå phaùp lyù, heä thoáng vaên hoùa vaø chính trò 2/10/2009 21
 22. TÖÏ DO HOÙA TAØI CHÍNH VAØ TAÊNG TRÖÔÛNG KINH TEÁ Thöïc tieãn hôn 2 thaäp kyû qua cho thaáy: Töï do hoùa taøi chính daãn ñeán vay nôï nöôùc ngoaøi quaù möùc. Vaán ñeà naøy bieåu hieän roõ neùt ñoái vôùi nhöõng neàn kinh teá thöïc hieän tieán trình töï do hoùa taøi chính noäi ñòa cuøng vôùi töï do hoùa taøi chính treân taøi khoaûn voán. Moät khi quy moâ nôï taêng nhanh seõ gia taêng ruûi ro quoác gia: 9 Ruûi ro tieàn teä 9 Ruûi ro thanh toaùn 2/10/2009 22
 23. TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN Keát caáu taøi khoaûn voán: ƒ Nguoàn voán FDI ƒ Nguoàn voán PI. ƒ Vay nôï. Töï do hoùa taøi khoaûn voán töùc laø töï do hoùa caùc nguoàn voán keå treân. Thaùo dôõ nhöõng raøng buoäc : ƒ ñoái vôùi ngöôøi khoâng cö truù ñaàu tö vaøo thò tröôøng taøi chính trong nöôùc ƒ ñoái vôùi ngöôøi cö truù ñaàu tö ra thò tröôøng quoác teá 2/10/2009 23
 24. TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN Caàn phaân bieät: Töï do hoùa taøi khoaûn vaõng lai vaø töï do hoùa taøi khoaûn voán. Tö ïdo hoùat aøikhoaûnvaõnglaiñiñoâivôùichínhsaùchtöï do hoùa thöông maïi vaø thieát laäp ñoàng tieàn chuyeån ñoåi. Veà trình tö: Thoâng thöôøng caùc quoác gia tieán haønh töï do hoùa taøi khoaûn vaõng lai tröôùc sau ñoù tieán haønh töï do hoùa taøi khoaûn voán. E ngaïi lôùn nhaát trong tieán trình töï do hoùa taøi khoaûn voán laø kieåm soaùt caùc doøng chaûy ngaén haïn. 2/10/2009 24
 25. TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN Ích lôïi töï do hoùa taøi khoaûn voán: ƒ Hieäu quaû trong phaân phoái nguoàn löïc: Khi haøng raøo taøi khoaûn voán veà doøng chaûy tö baûn bò loaïi boû, thì doøng di chuyeån voán xuyeân quoác gia seõ ñaåy maïnh ( töø quoác gia thöøa voán vôùi tyû suaát sinh lôøi thaáp sang quoác gia thieáu voán vôùi tyû suaát sinh lôøi cao). ƒ Chi phí voán thaáp ñeán löôït coù aûnh höôûng tích ñeán ñaàu tö vaø saûn löôïng (Fischer, 1998; Stulz, 1999; Mishkin, 2001). 2/10/2009 25
 26. TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN Rodik (1998) vaø Stiglitz (2000 a vaø 2000b) thì cho raèng töï do hoùa taøi khoaûn voán khoâng daãn ñeán phaân phoái nguoàn löïc taøi chính coù hieäu quaû, bôûi vì söï di chuyeån voán quoác teá ít coù moái quan heä vôùi hoaït ñoäng kinh teá ñoái vôùi nöôùc chuû nhaø (host country); töï do hoùa taøi khoaûn voán khoâng aûnh höôûng ñeán ñaàu tö quoác noäi, saûn löôïng. Theo Rodik (1998): Khoâng coù moái lieân quan vôùi ñaàu tö/GDP vaø söï töï do taøi khoaûn voán. 2/10/2009 26
 27. TÖÏ DO HOÙA TAØI KHOAÛN VOÁN Chari vaø Henry (2002) tieán haønh khaûo saùt 369 coâng ty ôû caùc nöôùc AÁn ñoä, Jordan, Haøn quoác, Malaysia vaø Thaùilan giai ñoaïn 1980-1994, keát luaän trong suoát giai ñoaïn thò tröôøng voán töï do hoùa, tyû leä taêng tröôûng thò tröôøng voán taêng so vôùi thôøi kyø tieàn töï do hoùa (6.1% so vôùi 4.1%). Keát luaän: Maëc duø töï do hoùa taøi khoaûn voán coù leõ khuyeán khích söï di chuyeån voán, nhöng söï do löôøng chính saùch laø khoâng ñuû chaéc chaén ñeå ñaûm baûo raèng söï phaân phoái hieäu quaû voán saûn xuaát giöõa caùc coâng ty vaø khu vöïc 2/10/2009 27
 28. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN “Hieän töôïng bay hôi” taøi chính – Volatility laø khía caïnh maët traùi cuûa töï do hoùa taøi chính. Hieän töôïng bay hôi taøi chính ñöôïc bieát vaøo nhöõng naêm 70 ôû nhöõng thò tröôøng môùi noåi Chaâu Myõ Latin vaø sau ñoù vaøo nhöõng naêm 90 ôû thò tröôøngm ôùinoåic aùcnö ôùcÑ oângnam aù . Nhöõng neàn kinh teá ñoâng aù thaønh coâng veà caûi caùch kinh teá trong nhöõng naêm ñaàu thaäp kyû 90. Ñeán naêm 1997, nhieàu nöôùc phaûi chaáp nhaän - thua cuoäc (succumb) söï suy thoaùi toài teä nhaát. Nhöõng doøng chaûy voán toaøn caàu ñeán nhöõng neàn kinh teá môùi noåi maø noù buøng leân trong nhöõng naêm ñaàu 90, thì sau ñoù giaûm xuoáng 1997-1998. 2/10/2009 28
 29. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN Töï do hoùa taøi chính gaây ra nhöõng toån thöông caû trong nöôùc vaø toaøn caàu. Krugman (1998) vaø Stglitz (1999) phaûn ñoái töï do hoùa taøi chính vaø uûng hoä kieåm soaùt doøng chaûy tö baûn toaøn caàu. Logic cuûa nhöõng nhaø kinh teá naøy laø, söï kieåm soaùt doøng chaûy tö baûn toaøn caàu seõ laøm giaûm nheï söï buøng noå quaù möùc cuûa thò tröôøng taøi chính (excessive boom burst). Quan ñieåm naøy trôû veà quan ñieåm coå cuûa thaäp nieân 70 2/10/2009 29
 30. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN Caàn thaáy raèng: Töï do hoùa taøi chính – chính saùch kinh teá – söï bay hôi taøi chính coù moái quan heä vôùi nhau. Töï do hoùa + chính saùch kinh teá toài = bay hôi Chính saùch kinh teá toài: ƒ Boäi chi NSNN cao ƒ Laïm phaùt cao ƒ Ñoàng tieàn ñaùnh giaù cao 2/10/2009 ƒ Caùc ñònh cheá yeáu keùm 30
 31. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN Khuyeán nghò chính phuû caàn taêng cöôøng: ƒ Caùc ñònh cheá taøi chính. ƒ Luaät leä, quy ñònh chaët cheõ. ƒ Giaùm saùt. ƒ Naêng löïc quaûn lyù cuûa heä thoáng taøi chính. 2/10/2009 31
 32. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN Ñaây laø vaán ñeà nhaïy caûm hieän nay – keå caû Vieät nam Caâu hoûi ñaët ra laø töï do hoùa thò tröôøng coå phieáu coù gaây ra söï bay hôi taøi chính hay khoâng? Trong thôøi kyø khuûng khoaûng taøi chính cuûa caùc neàn kinh teá môùi noåi, ngöôøi ta thaáy thò tröôøng coå phieáu bieåu loä haønh ñoäng buøng noå quaù möùc, vaø do vaäy coù quan ñieåm cho raèng chính töï do hoùa thò tröôøng coå phieáu gaây ra söï bay hôi cuûa thò tröôøng taøi chính. 2/10/2009 32
 33. SÖÏ BAY HÔI TAØI KHOAÛN VOÁN Söï hoäi nhaäp thò tröôøng coå phieáu trong nöôùc vôùi toaøn caàu laøm giaûm ñi söï bay hôi taøi chính. ƒ Nhöõng nhaø ñaàu tö trong nöôùc coù nhieàu cô hoäi ñaàu tö treân thò tröôøng quoác teá vaø naâng cao trình ñoä quaûn lyù danh muïc ñaàu tö. ƒ Caùc coâng ty coå phaàn coù cô hoäi nieâm yeát coå phieáu treân thò tröôøng quoác teá, ôû nôi maø coù luaät leä chaët cheõ minh baïch hôn laø nöôùc sôû taïi. ƒ Phaùt trieån nhieàu ñònh cheá môùi laøm giaûm ñi söï bay hôi cuûa thò tröôøng taøi chính. 2/10/2009 33