Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 1: Khu vực công - Tài chính công - Trương Minh Tuấn

pdf 29 trang ngocly 24/05/2021 780
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 1: Khu vực công - Tài chính công - Trương Minh Tuấn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_ly_thuyet_tai_chinh_cong_chuong_1_khu_vuc_cong_tai.pdf

Nội dung text: Bài giảng Lý thuyết Tài chính công - Chương 1: Khu vực công - Tài chính công - Trương Minh Tuấn

 1. Lý thuyết Tài chính cơng (2 tín chỉ) GV: Trương Minh Tuấn Email: tmtuan@ueh.edu.vn www.themegallery.com LOGO 1
 2. Nhĩm tài liệu tham khảo  Tài liệu bắt buộc  Giáo trình Lý thuyết Tài chính cơng, chủ biên PGS.TS. Sử Đình Thành, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, NXB TK, 2009. Tài liệu tham khảo  Giáo trình Tài chính cơng, chủ biên GS.TS. Nguyễn Thị Cành, Khoa Kinh tế, Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2006. 2 LOGO
 3. Quy mơ và tăng trưởng của chính phủ Quy mơ chính phủ thường được đo lường trong sự so sánh với các chỉ tiêu, phổ biến là GDP 1930s: Chính phủ Mỹ chi tiêu 5% of GDP. 1970s và về sau : Khoảng 20% of GDP (Figure 1). Khuynh hướng chung của các nước sau 1960s, quy mơ chi tiêu chính phủ Mỹ tăng chậm hơn (Figure 2). 3 LOGO
 4. Figure 1 Source: OMB Historical Tables: Budget of the United States Government, Fiscal Year 2004 4 LOGO
 5. Figure 2 Source: OECD Historical Statistics 5 LOGO
 6. NHẮC LẠI Bốn câu hỏi lớn về tài chính cơng . Chính phủ nên can thiệp như thế nào ? Quy mơ chính phủ . 6 LOGO
 7. Nội dung mơn học  Khu vực cơng và TCC Slide 17  Hiệu quả và cơng bằng Slide 39  Hàng hĩa cơng và chi tiêu cơng Slide 73  Phân tích lợi ích – chi phí dự án cơng Slide 111  Tổng quan lý thuyết thuế Slide 135  Thuế và phân phối thu nhập Slide 154  Thuế và hiệu quả kinh tế Slide 174  Ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi Slide 187 7 LOGO
 8. Lý thuyết Tài chính cơng(2 tín chỉ) Chương 1: Khu vực cơng Tài chính cơng Nội dung: - Khu vực cơng - Tài chính cơng: + Khái niệm, đặc điểm + Sự phát triển + Bản chất + Chức năng www.themegallery.com LOGO 8
 9. 1. Khu vực cơng Theo Stiglitz, khu vực cơng: . Hệ thống các cơ quan quyền lực: Hành pháp, tư pháp và lập pháp. . Hệ thống các đơn vị kinh tế của nhà nước: Các doanh nghiệp nhà nước và các đơn vị cơng ích/ dịch vụ cơng (Public services). 9 LOGO
 10. 1. Khu vực cơng Các vấn đề kinh tế cơ bản: - Sản xuất cái gì? - Số lượng bao nhiêu? - Sản xuất như thế nào? - Sản xuất cho ai? Tại sao phải giải quyết các vấn đề đĩ? Một nền kinh tế với quy luật khan hiếm nguồn lực luơn phải trả lời các câu hỏi: 10 LOGO
 11. 1. Khu vực cơng Khu vực tư giải quyết các vấn đề cơ bản chủ yếu dựa vào cơ chế thị trường. Khu vực cơng giải quyết các vấn đề cơ bản chủ yếu dựa vào chính sách lựa chọn cơng . Nền kinh tế thị trường kết hợp giữa 2 cơ chế: . Thất bại thị trường . Tái phân phối 11 LOGO
 12. 1. Khu vực cơng Để chính phủ tham gia giải quyết các vấn đề kinh tế thì: - Chính phủ phải cĩ nguồn lực - Việc giải quyết các vấn đề kinh tế chính là việc phân bổ các nguồn lực ấy 12 LOGO
 13. 2. Tài chính cơng 2.1. Khái niệm, đặc điểm: Cung Thu Quỹ tiền Chi cấp -Tái phân phối tệ của khu hàng - tăng phúc lợi vực cơng hĩa - cơng 13 LOGO
 14. 2. Tài chính cơng 2.1. Khái niệm, đặc điểm: Harvey Rosen: . Tài chính cơng thuộc lĩnh vực kinh tế học phân tích chính sách thuế và chính sách chi tiêu của chính phủ Francoi Adam: . Tài chính cơng nghiên cứu quản lý tài chính của các tổ chức cơng quyền . 14 LOGO
 15. 2. Tài chính cơng 2.2. Sự phát triển của tài chính cơng: Tài chính cơng cổ điển: hoạt động trong bối cảnh nền kinh tế thị trường tự do cạnh tranh. . Quy mơ tài chính cơng nhỏ . Tính trung lập: khơng can thiệp vào kinh tế, hoạt động độc lập với quá trình kinh tế ( lập kế hoạch ) • Thuế là nguồn thu quan trọng của tài chính cơng 15 LOGO
 16. 2. Tài chính cơng 2.2. Sự phát triển của tài chính cơng: Tài chính cơng hiện đại hoạt động trong bối cảnh: . Kinh tế khơng ổn định . Hội nhập kinh tế và liên kết . Sự can thiệp của chính phủ 16 LOGO
 17. 2. Tài chính cơng 2.2. Sự phát triển của tài chính cơng: Tài chính hiện đại : . Quy mơ tăng . Phi trung lập ( can thiệp và độc lập tương đối) . Đa dạng các nguồn tài trợ . Mang đặc tính tồn cầu và tương đồng. 17 LOGO
 18. 2. Tài chính cơng 2.3. Bản chất của tài chính cơng:  Bản chất kinh tế: phản ánh mối quan hệ giữa nhà nước và xã hội  Bản chất chính trị: tài chính cơng gắn với quyền lực của nhà nước 18 LOGO
 19. 2. Tài chính cơng 2.3. Bản chất của tài chính cơng:  Bản chất kinh tế: Thu chi tài chính tài chính cơng được thực hiện trong bối cảnh: . Nguồn lực giới hạn => lựa chọn hành động trong sự so sánh lợi ích và chi phí. 19 LOGO
 20. 2. Tài chính cơng 2.3. Bản chất của tài chính cơng:  Bản chất chính trị: Thu chi tài chính tài chính cơng được thực hiện trong bối cảnh chính trị: . Quyền lực chính trị của nhà nước . . Thực hiện các chính sách của nhà nước . . Ý đồ của các nhà chính trị. . Chính trị quyết định kinh tế hay ngược lại? 20 LOGO
 21. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng: . Huy động nguồn lực. . Phân bổ nguồn lực. . Tái phân phối thu nhập . Giám sát 21 LOGO
 22. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Huy động nguồn lực: . Các cơng cụ /hình thức huy động • Thuế; • Phí và lệ phí • Vay nợ và • Phát hành tiền . Giới hạn mức huy động => kỷ luật tài khĩa tổng thể. 22 LOGO
 23. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Huy động nguồn lực: . Giới hạn mức huy động Phương trình Harrod Domar: I /Y gy ICOR 23 LOGO
 24. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Phương trình Harrod Domar: I = S + (T – G) + (X – M) Giả sử cán cân ngoại thương cân bằng: S tư nhân = s(Y – T) = s(Y – tY) S nhà nước = tY – aY s(1 t) t a ICOR.gy s a gy t ICOR 1 s Nếu tỷ lệ chi NSNN (a), tỷ lệ tiết kiệm (s), ICOR khơng đổi thì gy tăng t sẽ tăng Nếu gy khơng đổi mà t tăng thì s sẽ giảm => hiệu ứng chèn lấn kinh tế 24 LOGO
 25. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Phân bổ nguồn lực . Lựa chọn mục tiêu . Xác lập mục tiêu ưu tiên và đánh đổi. 25 LOGO
 26. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Tái phân phối thu nhập: . Đánh thuế . Phân bổ và chuyển giao nguồn lực. • Trợ cấp ( giá, lương thực ) 26 LOGO
 27. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Tái phân phối thu nhập: Nhóm người có thu nhập cao Thu thuế Tái phân Quỹ phối thu ngân nhập sách thông qua các khoản chi chuyển Nhóm người có giao thu nhập trung bình Nhóm người có thu nhập thấp, nghèo 27 LOGO
 28. 2. Tài chính cơng 2.4. Chức năng của tài chính cơng:  Giám sát . Tuân thủ . Đánh giá kết quả 28 LOGO
 29. Bài tập chương 1 - Bài 3/38 www.themegallery.com LOGO 29