Bài tập Tin học văn phòng

pdf 65 trang ngocly 1030
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập Tin học văn phòng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_tap_tin_hoc_van_phong.pdf

Nội dung text: Bài tập Tin học văn phòng

 1.  Bài tập tin học văn phòng
 2. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc PHNWINDOWS BÀITPWINDOWS1 (Nidung:qunlýdesktop) 1. SpxplicácFoldervàShortCuttrêndesktoptheocáccáchkhác nhau(R_ClicklêndesktopSortbyChncáchspxp). 2. ðiu chnh các thông s cho màn hình (R_Click lên desktop Screenresolution). 3. ðiu chnh Background, thay ñi kiu màn hình nn ca desktop (R_ClicklênDesktop Personalize). 4. ðiuchnhScreenSaver: - ChncácloiScreensaverkhácnhau. - Chohindòngchxuthinlênmànhìnhlàhtêncabn. 5. Trên màn hình Desktop thêm các tin ích ñng h (Clock), lch (Calendar).(R_ClicklênDesktop Gadgets). 6. ðiuchnhmôitrưnglàmvic,ñiuchnhngày,tháng,nămchoh thngñúngvingàythángnămhinhành(Start Controlpanel DateandTime,quansátktquñnghgócphitaskbar). 7. Thaotáctrênthanhtaskbar(R_Clicklêntaskbar Properties): - Thitlpcácbiutưng(icon)trênthanhtaskbarcókíchthưcnh (Smallicons). - Thitlpthanhtaskbartñngn(Autohidethetaskbar). - Ln lưt di chuyn thanh taskbar ñn các cnh ca màn hình (Top,Right,Left,Buttom). - ThitlpxuthinchcnăngRunvàNetworktrênStartMenu. - B chc năng hin th dng nhóm ca các chương trình dưi thanhtaskbar. - Cñnh,khôngchodichuyntaskbar(Lockthetaskbar). - Hiu chnh chc năng Power button action là Restart, Shutdown 1
 3. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS2 (Nidung:qunlýdesktop:thaotáctrêncáccas MyComputer,RecycleBin) 1. MMyComputer:thchincácthaotácsau: a. ThunhcasMyComputer(clicknútminimize) b. PhóngtocasMyComputer(clicknútmaximize) c. PhchicasMyComputernhưkíchthưccacas lúcmim(clicknútRestore) d. Thayñikíchthưccacastùyý(ðưachutvàobiên ca ca s khi con tr có dng mũi tên 2 chiu, Drag chutñthayñikíchthưc.ðóngcasMyComputer. 2. McasRecyclebin:thchincácthaotácsau: a. ThunhcasRecyclebin. b. Chnmtshortcuttrêndesktop(VD:Word),nhnphím deleteñxóa. c. PhóngtocasRecyclebinquansátshortcutvabxóa cóxuthintrongRecyclebinkhông? d. ClickphitrênshortcutvabxóatrongRecyclebinchn Restore. e. ThunhcasRecyclebinquansáttrêndesktop, shortcutvabxóañãñưcphchichưa? 3. PhchicasRecyclebinvàmthêmcasMyComputer, thchincácthaotácsau: a. Thayñikíchthưccahaicassauchocóthquansát ñngthihaicastrêndesktop. b. DùngthpphímAlt+Tabñdichuyntcasnày sangcaskia. 4. MthêmcaschươngtrìnhPaint,thchincácthaotácsau: a. DùngthpphímAlt+TabchnMyComputerlàmca shinhành. b. DùngthpphímWin+Homeñthhunhttccácca strcashinhành. c. DùngphímWin+Phímmũitêntrái(Phi)ñdichuyn cashinhànhsangnamànhìnhtrái(phi). 5. ðóngttccáccasbngcáchclickphichutvàobiutưng cachươngtrìnhtrênthanhTaskbar,chncloseWindow. 2
 4. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS3 (Nidung:WindowsExplorer–Cácthaotáctrênthưmc) 1. KhiñngWindowsExplorervàtocutrúc thưmc(Folder)nhưhìnhbên. 2. Chncácthưmc(Folder)ñnótrthànhthưmc (Folder)hinhànhvàquansátnidungcanó. 3. ChnthưmcTHCB,sauñóthchincáclnh vàquansátcácthhincacácthưmctrên casWindowsExplorer:View ExtraLarge Icons/LargeIcons/MediumIcons/Small Icons/List/Details/Tiles/Content. 4. Thchinthaotácspxpcácthưmcvàquan sáttrìnhtcácthưmctrongcasWindows Explorer:View Sortby Name/Size/Type/ Datemodifiedtheokiutăngdn,gimdn. 5. Xem thông tin ca các thư mc DOHOA, LAPTRINH bngcáchchnthưmccnxem vàthchinlnh File Properties. 6. Gánthuctínhn(Hidden)chothưmc THVP ,thuctínhchñc (Read Only) cho thư mc THCB bng cách chn thư mc và thc hinlnh File Properties ReadOnly/Hidden. 7. Thc hin lnh Tools Folder Options ñ hin th li thư mc THVP ñãbn. 8. Thchinlilnh File Properties ñxóabcácthuctínhñãcàiñtcho thưmc THVP và THCB . 3
 5. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 9. ðitêncácthưmcsau: CHAPTER1 CHUONG1,CHAPTER2 CHUONG2. MSPAINT VEHINH,WORDPAD SOANTHAO 3DS 3DSTUDIO. 10. Tothêm1thưmccótên SAOCHEP trongthưmc BAITAP3 . 11. Chépthưmc THVP,THCB vào SAOCHEP . 12. Chépnidungca PASCAL và COBOL vào C. 13. Xóathưmc THVP và THCB trongthưmc BAITAP3 . 14. Tothêmthưmc GRAPHICS trong BAITAP3 ,sauñódichuyn nidungcathưmc DOHOA vào GRAPHICS. 4
 6. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS4 (Nidung:WindowsExplorerShortcutchcnăng tìmkimtptin) 1. KhiñngWindowsExplorervàtocutrúc thưmcnhưhìnhbên. 2. Dùng chc năng tìm kim ñ tìm 2 tp tin CALC.EXEvàWORDPAD.EXE,sauñóchép vàothưmcMSPAINT. 3. Dùngchcnăngtìmkimñtìmcáctptincó phnmrnglà.TXT,chép5vàothưmcWORDPAD. 4. TìmchcnăngIndexingOptions,khiñngIndexingOptionsvàto chmctìmkimlàthưmcWindowstrongñĩaC(C:\Windows). 5. Tìmcáctptinmàtrongphntêncó2kýtlà“s”. 6. SpxpcáctptintrongthưmcWORDPADtheokíchthưctăng dn,chncáchhinthDetailsñxemcácthôngtin:loitptin,kích thưc,ngàygito 7. Trêndesktop,to1shortcutñkhiñngchươngtrìnhUnikey(hoc Vietkey2000)cótênGOTIENGVIET. 8. Trêndesktop,to1shortcutñkhiñngchươngtrìnhWORDPAD cótênSOANTHAO. 9. Saochép2shortcutvatotrênvàothưmcLUU.Sauñóth khiñng2shortcutnàytthưmcLUU,quansátvànhnxét. 10. Xóa2shortcuttrongthưmcLUU( khôngdùngShift+Delete ), sauñóvàoRecycleBinphchili. 5
 7. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS5 (Nidung:Wordpadsonthovàlưutptin) 1. DùngWindowsExplorertocutrúcthưmc nhưhìnhbên. 2. KhiñngchươngtrìnhWORDPADñson ni dung sau ñây và lưu vào thư mc VANBANvitênTAPBUT.RTF. TPBÚT Mtnămtrôiquathtnhanh,thlàli giàthêmmttui.Ngàyxưa,tôiítkhinghĩñntuitácnhưng tkhinghethngemsplpgiañình,ricôbnspcóem bé,rañưngnhiuñatrgibngcô,xưngconvàcmthy mtmivinhngcucvuinào,náonhit Lúcñótôimi chtthynhngnpnhăntrêngươngmtcamình Mingưiñuhyvngmtnămmismanglihnh phúc cho mình và ngưi thân, nhưng riêng tôithì li mong munñngcónămmivàñiuñóthìkhôngbaogixyra 3. TomtshortcutñmtptinTAPBUTtrêndesktop. 4. Dùng chương trình WORDPAD ñ m tp tin TAPBUT.RTF t shortcutvatotrên,nhpthêmnidungsauvàovàlưulivitên DANHNGON.RTFtrongthưmcVANBAN. DANHNGÔN • Khônggìñphơnstht • Thànhkinlàchañcasdtnát • Blônglàmñpconcông,hcvnlàmñpconngưi • Chnóicôngvicnàykhó,cókhóminênngưi 5. Copy2tptinTAPBUT.RTFvàDANHNGON.RTFvàothưmc BTWIN,sauñóñitêntptinTAPBUT.RTF TB.DOC; DANHNGON.RTF DN.DOC. 6. DichuynthưmcVANBANvàothưmcBAITAP5. 6
 8. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS6 (Nidung:Wordpadsonthovàlưutptin) 1. Dùng Windows Explorer to cu trúc thưmcnhưhìnhbên. 2. Khiñngchươngtrình WORDPAD.EXEñsonnidungsau ñâyvàlưuvàothưmcWinDowsvi tênQUEHUONG.DOC Quêhươnglàchùmkhngt Chocontrèoháimingày Quêhươnglàñưngñihc Conv,rpbưmvàngbay. Quêhươnglàcondiubic Tuithơconthtrênñng Quêhươnglàconñònh Êmñmkhuanưcvensông Quêhươnglàcutrenh Mvnónlánghiêngche Quêhươnglàñêmtrăngt Hoacaurngtrngngoàithm Quêhươngmingưichmt NhưlàchmtMthôi Quêhươngnuaikhôngnh Skhônglnnithànhngưi 3. DùngchươngtrìnhWORDPADñmlitptintrên,thêmvàocui vănbnvinidung:Sưutm.Sauñólưuthànhmttptinkháccó tênlàhtêncabn,trongthưmcWinword. 4. Copytptinvatoñưccâu3vàothưmcTinHocVanPhong. SauñóñitêntptinnàythànhSaoluu.doc. 5. DichuyntptinQUEHUONG.DOCrathưmcHoVaTen_ThiSinh. 7
 9. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINDOWS7 (Nidung:MsPaint) 1. ToshortcutchochươngtrìnhMSPainttrêndesktop. 2. KhiñngchươngtrìnhMSPainttshortcuttrênñthchincác hìnhvsau,lưuvitênTAPVE.BMP: 8
 10. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 3. Vàocontrolpanel,thchinchcnăngPrintScreenñsaochépcác hìnhsauvàoMSpaint,lưuthànhtptincótênHINH.BMP. 4. V các hình sau trong Ms Paint, sau ñó lưu thành tp tin có tên HINHMOI.BMP. 9
 11. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPTNGHP 1. Khi ñng Windows Explorer và to cu trúcthưmcnhưhìnhbên. 2. Tomtshortcutkhiñngchươngtrình WORDPAD.EXE vi tên SOANTHAO trêndesktop.Sauñócopyshortcutnàyvào thưmcVANBAN. 3. ToshortcutkhiñngchươngtrìnhUnikey(hocVietkey2000)vi tênGOTIENGVIETtrongthưmcVANBAN. 4. KhiñngshortcutSOANTHAOñsonthonidungvănbnsau vàlưuvàothưmcVANBANvitênST. Nhngngàymưabãodmdngàyxưatôinh li.Mtôicũngthưngvsmhơnthưngl.Mưa bãoñivingưibuônthúngbánbưnglàha,là m.Bàvnhómbpla,nhìnxungmônglungmưa trênsôngchngnóilinào.Máidt,nhàxiêu,bp chiuñmbc,nhưngtrêntranggiycathngcon trai18tuikhiylàthơtìnhchomtaiñó. Nhà nghèo, ña con vn ñưc ñn trưng, thnhthonglicàunhàuvìkhôngcómtchicxe ttñchbngáiñichơi 5. DùngchươngtrìnhWORDPADñmlitptinSTtrên,sonthêmtiêu ñ là TN MN CUI TUN và lưu mi (save as) vào thư mc BACKUPvitênSOANTHAO.RTF. 6. ChépnidungcaVANBANvàGAMESvàoBACKUP. 7. Tìmcáctptinmàtrongphntêncókýt“s”vàphnmrng.JPG, sauñóchépvàothưmcVANBAN. 8. ðitênthưmcBACKUPthànhSAOLUU. 9. Dichuyncâythưmctrênradesktop. 10
 12. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc ðTHAMKHO1 11
 13. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc ðTHAMKHO2 (Thigian45phút) 1. Tocutrúcthưmcnhưhìnhbêntrong thưmcgcñĩaD:\(1ñ). 2. ðitênthưmcKHCBthànhhtênca sinhviên (1ñ). 3. Dùngchcnăngtìmkim,tìmvàchép2 tptincócáckýtcuilà“er”,phnm rnglà.jpgvàothưmcHOA (1ñ). 4. TrongthưmcTOAN,toshortcutchochươngtrìnhCalc.exevi tênlàMAYTINH (1ñ). 5. Dùngshortcutvatocâu4ñkhiñngCalc.exe,tính999 5sau ñódùngWordpadlưuktquvàothưmcTOANvitêntptinlà KETQUA.Nidungnhưsau: (1ñ) Ktqucâu5là:999 5= . 6. DùngchươngtrìnhWORDPADñmlitptinKETQUAtrên, nhpthêmtiêuñlàLÀMQUENVICALCULATOR,lưutptin vitênCALCULATORtrongthưmcTOAN (1ñ). 7. TothêmthưmcANHcùngcpvithưmcTOAN,dichuyncác tptintrongthưmcHOAvàothưmcANH (1ñ). 8. TothêmthưmcVEcùngcpvithưmcTOAN,dùngchương trình MsPaint, hãy v c Vit Nam. Lưu tp tin vi tên covietnam.bmp,lưuvàothưmcVE (1ñ). 9. DùngchươngtrìnhMsPaintñsaochépcáchìnhsautrongControl Panel.LưutptinvitênlàPRINTSCREEN.bmptrongthưmcVE (1ñ): 10. `Copycâythưmcvatoradesktop(1ñ ) 12
 14. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc ðTHAMKHO3 (Thigian45phút) 1. TocâythưmcsautrênthưmcgcñĩaD:\(1ñ) 2. TrongthưmcCNPM,toshortcutcho chươngtrìnhEXCEL,tênshortcutlà BANGTINH .(1ñ) 3. Tìmcáctptincóphnmrnglà.docvà chép2tptinvàothưmcMANGMT .(1ñ) 4. Copy shortcut BANGTINH ñã to câu 2 vàothưmcTRUONGCN4vàñitênshortcut nàythànhEXCEL (1ñ) 5. DùngMSPaintvhìnhbên.Lưutêntptinlà TRAITIM.bmptrongthưmcMANGMT(1ñ). 6. SaochépthưmcMANGMTvàoTRUONGCN4và ñitênthànhNETWORK (1ñ). 7. DichuynthưmcCNPMrathưmcTRUONGCN4 (1ñ) 8. To mt shortcut khi ñng cho chương trình Wordpad trong thư mcTRUONGCN4,tênshortcutlàSOANTHAO. (1ñ) MWordpad, sonthonidungbêndưi,lưuvàothưmcTRUONGCN4vitên Muathu(1ñ) Hngnămcvàocuithu,lángoàiñưngrngnhiuvàtrên khôngcónhngñámmâybàngbc,lòngtôilinaoncnhngk nimhoangmangcabuitutrưng. Tôikhôngthnàoquênñưcnhngcmgiáctrongsáng y nyntronglòngtôinhưmycànhhoatươimmcưigiabu triquangñãng.Nhngýtưngytôichưalnnàoghilêngiy, vìhiytôikhôngbitghivàngàynaytôikhôngnhht.Nhưng milnthymyemnhrtrènúpdưinónmlnñutiênñn trưng,lòngtôilitưngbngrnrã 9. MlitptinMuathuñãsonthotrên,thêmvàocuiñonvăn cónidunglàhvàtêncabn:ThanhTnh.Lưuvào thư mc TRUONGCN4vitênMuathu_10. (1ñ) 13
 15. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc PHNWINWORD BÀITPWINWORD1 (Noäi dung: trình baøy font) Trình Baøy Font Chöõ Winwordlàmtchươngtrìnhxlývănbnmnh,ngoàicácchc nănggiúpngưisdnggõnhanhvàñúngmtvănbn,nócònchophép chúngtaddàngchèncáckýtñcbitvàovănbnnhư“©® ☺“,làmchovănbnphongphúhơn. ChúngtacóthnhpvănbndngchthưnghocCHIN ñrisauñócóthñisangmtkiuchthíchhp.Cáclnhthưng dùngtrongvănbncóthtrìnhbàynhanhnhbiutưng (Bold )ñ to chñm , (Italic )ñto chnghiêng , (Underline)ñtorach gchdưi, haykthpcba . Ngoàiracòncócáclnhkháccukỳhơnphivàomenuñtrình bàynhư:WordsOnlychgchdưichotngchmt.Doubleñgch dưihainét.Dottedñgchdưibngduchm,Strikethroughtora Superscript ch gch gia, các lnh và Subcript giúpchúngtatoñưcmt 2 2 biuthcñơngincódngnhưa 1X +b 1Y =0,tcáchgõchthưng cóthñisangdngCHINhocCHCÓKÍCHTHƯCNHHƠN nhvàolnhALLCAPShocSMALLCAPS.Khongcáchgiacácký tcóththayñiddàngnhdùngcáclnhtrongSpacing: Normal Trungtâmtinhc Expanded Trungtâmtinhc Condensed Trungtâmtinhc CácfontchtingVitthưngñưcdùngtrongvănbn: TimesNewRoman,Normal,Italic,Bold,BoldItalic Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic CASTELLAR, BOLD, BOLD ITALIC Monotype Corsiva, Italic, Bold Italic Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic Benguiat Bk BT, Normal, Italic, Bold, Bold Italic Script MT Bold, Normal, Italic, Bold, Bold Italic ALGERIAN, NORMAL, ITALIC, BOLD, BOLD ITALIC 14
 16. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD2 (((Noäi(Noäi dungdung:: Trình baøy ParagraphParagraph)))) Yêucu1:Nhpnidungvănbnsau.Sauñósaochépthêm3ñon na.Dùngchcnăngcanhlñonvănbn(left,center,right,justify)ñ lnlưtñnhdngñonvănbnvàquansátktquhinth. Meï yeâu con neân meï phaûi hoûi xem con saép ñi ñaâu, vôùi ai, khi naøo veà. Meï yeâu con neân meï muoán con tieát kieäm tieàn ñeå mua moät chieác xe ñaïp ñi hoïc cho duø cha meï thöøa söùc mua cho con. Meï yeâu con neân meï im laëng vaø ñeå con töï khaùm phaù ra raèng ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa con khoâng toát Yêucu2 :Nhpnidungvănbnsau.Sauñósaochépthành4ñon. Dùng các chc năng: First Line Indent, Hanging Indent, Left Indent, RightIndentñlnlưtñnhdngchocácñonvănbnvàquansátkt quhinth. Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi (ChcnăngFirstLineIndent ) Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi (ChcnăngHanging Indent) 15
 17. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi (ChcnăngLeftIndent ) Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi (Chcnăng RightIndent ) Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi. (Kt hp các chc năng Left,RightIndentvàFirstlineIndent) Yêucu3 : ThchinlnhFormat Paragraph,ñnhdng spacing(before,after)vikhongcáchlà6ptchocácñonvănbntrên. ðnhdnglinespacingchoñonvănbncuicùnglà1.5linesvàñon vănbnñutiêncómultilineat1.3.Quansátktquhinth. 16
 18. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD3 (Nidung:BulletsandNumbering,BorderandShading) 1. DùngchcnăngBulletsandNumbering,BorderandShadingññnh dngñonvănbnsau: YÙ ÑEÏP LÔØI HAY Cáchduynhtñcóbnbèlàchínhbnthânmìnhphi là mt ngưibnEmerson Bncóyêuñikhông?Vyñngphungphíthigianvìchtliu cacucsngñưclàmbngthigian–Franklin . Thigiankhôngñolưngbngnămthángmàbngnhnggìchúng talàmñưc (H.Cason) Hãysuynghĩttcnhnggìbnnóinhưngñngnóittcnhng gìbnnghĩDelarme 2. DùngchcnăngBulletsandNumberingñtrìnhbàyñonvănbnsau: I. ðNHDNGðONVĂN Mtñonvăn (paragraph) gmmthocnhiudòngñưc kt thúcbngphímEnter. 1. Cácdngtrìnhbàyñonvăn a. Firstline b. HangingIndent c. LeftIndent d. RightIndent 2. ðnhdngñonvănñơngin 3. ðnhdngñonvănphctp: ð ñnh dng ñon văn phc tp hơn, s dng lnh Format/Paragraph: McAlignment McIndentation McSpecial McSpacing McLineSpacing II. TRÌNHBÀYðONVĂNBNDNGLITKÊ 1. Dùngcácbiutưngtrênthanhformatting 2. Dùngmenulnh LpBulleted LpNumbering 17
 19. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD4 (Nidung:TabkthpviBulletandNumbering, WordArt,ClipArt) Têncakhúc Tácgi Casĩthhin 1. Ly röôïu möøng PhaïmPhaïm Ñình Chöông Kieàu Nga 2. Anh cho Em muøa xuaân Nguyeãn Hieàn Elvis Phöông 3. Nhaïc khuùc tình xuaân Nhaät Ngaân NiNi 4. Ñoàn vaéng chieàu xuaân Traàn Thieän Thanh Duy Quang 5. Ñan aùo muøa xuaân Phaïm Theá Myõ Thuùy Vi 6. Gaùi xuaân Töø Vuõ YÙ Lan 7. Xuaân hoïp maët Vaên Phuïng Trònh Vónh Trinh 8. Muøa xuaân cuûa Meï Trònh Laâm Ngaân Vuõ Khanh 9. Ca khuùc möøng xuaân Khuùc Lan Kieàu Nga 10. Lôøi ñaàu naêm cho con Nguyeân Thaûo Duy Khaùnh Côbéơi!Anhnhem Nhưconnítnhcàremvymà! Nhưcondtrngñixa Mthômbngnhquênhàgáychơi Condthìgáymthơi Cònanhgáyhtmtthicontrai. Tinggáybòlênltai Làmchoemnhtmtngàymtñêm 18
 20. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc CNGHÒAXÃHICHNGHĨAVITNAM ðclpTDoHnhPhúc ðƠNXINNHPHC CHƯƠNGTRÌNHðÀOTO BÁCSĨMÁYTÍNHTHCHÀNH Kínhgi :TrungtâmñàotoCôngNghThôngTinXYZ Hvàtên: Nam(N): SCMND: Ngàycp: Nơicp: Ngàysinh: Nguyênquán(theoCMND): ðachliênlc: Liênh: ðinthoibàn(cómãTnh/Thànhph): ðinthoidiñng: Email: ðañimdñnhsñăngkýhc(Tênchinhánh): Côngvichinnay: Trìnhñhcvn: Chưacóbng BngPTTH Bngcaoñng BngðiHc Têntrưng: Chuyênngành: Saukhitìmhiuvànghiêncukchươngtrìnhñàotocatrưng,tôi xinñưcñăngkýthamgiakhóañàotoBácSĩMáyTínhThcHành: ChuyênkhoaPC CKMngvàBomt. Chuyênkhoasachañint CTcnhânCNTT TôicónguynvngtheohckhóaBácsĩMáyTínhThcHành.Nu ñưcnhàtrưngchpnhn,tôixincamñoan: - Nghiêmchnhchphànhniquy,quychñàotocanhà trưngñra. - Thamgiahctpvànphcphíñyñ. Ngày Tháng Năm Ngưiñăngký(ký,ghirõhtên) 19
 21. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD5 (Nidung:Column,Dropcap,BorderandShading,Picture,WordArt) Bill Gates – Nhaø taâm lyù hoïc huùng ta coù leõ ai cuõng bieát tieáng nhöõng phöông tieän phuïc vuï cho vieäc C taêm cuûa nhaø tyû phuù noåi tieáng giaûi trí ñöôïc heát söùc chuù troïng. Vaø theá giôùi cuûa Bill Gate vaø thaønh ñaëc bieät laø caùch cö xöû, quan taâm coâng cuûa coâng ty Microsoft. Moät ñeán khaû naêng vaø caù tính cuûa töøng trong nhöõng bí quyeát cuûa söï thaønh con ngöôøi. coâng ñoù laø oâng raát quan taâm ñeán où theå noùi raèng Bill Gate moâi tröôøng laøm vieäc. Thung luõng C khoâng chæ laø chuyeân gia veà Silicon - nôi coâng ty Microsoft toaï coâng ngheä thoâng tin maø coøn laø laïc laø moät quaàn theå bao goàm taát caû chuyeân gia veà taâm lyù hoïc, nhöõng nhöõng tieän nghi hieän ñaïi nhaát phuïc taùc ñoäng veà maët tinh thaàn ñaõ taïo vuï cho cuoäc soáng, töø vieäc trang trí nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi nhaát cho nhöõng caên phoøng laøm vieäc vaø phoøng söï saùng taïo cuûa nhaân vieân vaø ñaõ ôû cuõng ñöôïc söï tham gia thieát keá taïo neân hieäu quaû vaät chaát khoång cuûa nhöõng chuyeân gia taâm lyù, ñeán loà. Bill Gates – Huyeàn thoaïi veà oâng vua phaàn meàm aêm 1968, ôû tuoåi 13 Bill ngoân ngöõ baäc cao ALGOL, N Gates baét ñaàu laøm quen FORTRAN, COBOL, Vôùi boä ñoà vôùi theá giôùi tin hoïc. Ñoù laø Jeans vaø ñoâi giaøy theå thao daân daõ, thôøi kyø cuûa nhöõng maùy tính theá heä caäu beù hoïc troø Bill ñaõ chöùng toû raèng thöù ba vôùi maïch tích hôïp baùn daãn, khoâng nhaát thieát phaûi maëc complet vôùi heä ñieàu haønh ña chöông trình, thì môùi coù theå ñöôïc coi laø thaàn ña xöû lyù maïnh meõ vaø meàm deûo, caùc ñoàng veà tin hoïc 20
 22. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc i sinh vieân trong ñoù coù maùy ñôøi: ngoân ngöõ laäp ðcuûa Bill ñaõ Altair. Nhaän thaáy trình Basic cho maùy chöùng kieán moät söï Altair chöa coù moät vi tính keøm theo kieän vó ñaïi cuûa Caùch ngoân ngöõ laäp trình, moät chöông trình maïng tin hoïc: söï ra Bill Gates quyeát thoâng dòch. Ñoù laø ñôøi cuûa maùy vi tính. ñònh vaøo cuoäc. Vaø böôùc ngoaët baét ñaàu Töø naêm 1974 baét thaùng 2/1975, saûn cuûa caâu chuyeän veà ñaàu xuaát hieän caùc phaåm phaàn meàm heä moät con ngöôøi coù maùy vi thoáng naêng löïc taùc ñoäng tính 8 bit ñaàu tieân caû moät ngaønh coâng vôùi boä xöû cuûa nhaø ngheä thoâng tin treân lyù Intel tin hoïc toaøn theá giôùi ngaøy 8080, treû chaøo nay. 21
 23. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD6 (Nidung:Table,TabtrongTable) 22
 24. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD7 (Nidung:Equation,ClipArt,Column,DropCap) 1.DùngchươngtrìnhMicrosoftEquationñtocáccôngthctoánhcsau: n 2 n a a 2 tg x 1 n Y = Y = sin x = 2 ∑ i b n b 1+ tg x n i=1 n+1 tga ± tgb n (ax + b) tg (a ± b) = ()ax + b dx = + c vôùi a ≠ ,0 η ≠ 0 1+ tga.tgb ∫ a()n +1 1 + cos x khi x > π  Cho f ()x =  2 khi x = π Tìm lim f ()x  2 x → π  1 − x khi x 0, n ∈ N) n →∞ n  x  ∫ 2 2n 1 0 a − x THISNHCTR Nhoùm EUROPE Vôùi ca khuùc THE FINAL COUNTDOWN EUROPE hoùm FORVET thaønh vaø thaâu thaønh laäp naêm Album ñaàu tieân cuøng teân. N1980 goàm: Jocy The Final Countdown ra ñôøi Tempest(Cocals), John naêm 1996 ñaùnh daáu phuùt Norum(Guitar), John huy hoaøng cuûa Leven(Bass), Remo EUROPE . Naêm 1988 Tosy(Drums). Naêm EUROPE phaùt haønh 1982 FORVET ñoåi Album keá tieáp: “ Out of this world ” 23
 25. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD8 (Nidung:Picture,tab,symbol,bulletsandnumbering) HÓAðƠNDCHVBƯUCHÍNH Kýhiu:BH/2003T Bưuñin Htênngưigi ðach Htênngưinhn ðach TÊNVÀSHIUDCHV THƯCHUYN THÀNH SDNG TIN TIN Stin(1) 300000 Khilưng Cưcchính(2) 5460 Cưcdchvñcbit(3) 0 Cngcưc 5460 ThusutGTGT:10%x(2+3)=TinthuGTGT(4) 546 Tngstinthu(1+2+3+4) 306006 Stinvitbngch: Ngày tháng năm Ngưigiký Nhânviênviêngiaodchký 24
 26. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc (Nidung:SdngthanhDrawingvàcácthaotác Copy,Group) Vmôhìnhsau: SƠðTCHCCÔNGTY HIðNGQUNTR GIÁMðC PHÓGIÁMðC PHÓGIÁMðC PHÓGIÁMðC KINHDOANH KTHUT ðIUHÀNH PhòngMarketing PhòngHtr PhòngHành &Pháttrinth Kháchhàng chínhQuntr trư ng PhòngKinh PhòngPhn PhòngKtoán doanh mm PhòngDán PhòngThitk &Mulitimedia 25
 27. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD9 (Nidung:MailMerge) 1.ToDataSource:ngundliuchatrong1tablelưutptintên DanhSach.Doc 2.ToMainDocument:mubngñimchatrongmttptinmily tênlàPhieuDiem.Doc.Thchinchcnăngmailmergeñimportd liuvàophiuthôngbáo. 26
 28. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPWINWORD10 (Nidung:Style&TableofContents) Giscncómclcsauvinidungchititcatngmclcñãcó. Thchincácyêucusau: 1. Nhpnidungñãcho,khôngcóñnhdng.Vtrítrangcatngmc nhưmclcñãcho. 2. To3stylecóñnhdngnhưdưiñây,ñttênLevel1,Level2,Level3: A. SONTHOVĂNBN Level1 I. Giithiu Level2 1. Chcnăng Level3 3. Gán3styleñatovàonidungñãnhpcâu1 4. Tobngmclctrangsau 5. Cpnhtbngmclc: NhnCtrl+Enterñthayñistrangchotàiliu Quansát bngmclccóthayñikhông Cpnhtbngmclc,quansátktqu 27
 29. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 28
 30. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI TP THAM KH O (Mtschcnăngkhác) 1. TotptinBT1.DOC “Conngưilàñngvtcókhnăngsuynghĩ.Nhưngcókhnăng suynghĩkhôngtñngdnñnbitcáchsuynghĩ.Spháttrin ngàycàngñòihimingưiphibitlàmvic,chyubngcái ñu,ñgiiquytttcácvnñgpphivàracácquytñnh ñúng. 2. Thchintìmkimt“suynghĩ”thayththànht“tưduy”vàngưcli 3. ToFootNoteñtticuiñonvănñutiên “Conngưilàñngvtcókhnăngsuynghĩ.Nhưngcókhnăngsuy nghĩkhôngtñngdnñnbitcáchsuynghĩ.Spháttrinngàycàng ñòihimingưiphibitlàmvic,chyubngcáiñu,ñgiiquyt ttcácvnñgpphivàracácquytñnhñúng.1 4. ToBookMark To10BookMarkti10vtríñu10ñonvănbn To10HyperLink: ðon1 SaochokhiClickvàocácHyperLink ðon2 thìñimchèndichuyntivtrí ðon10 tươngngñãñưcBookMark 5. To AutoText hoc AutoCorrect ñ t ñng nhp chui “suy nghĩ” khigõ“sn”.Sdng chcnăngvatoñnhpliñonvănbntrên. 6. ToPageBorderchotrangin 7. ToHeadervàFooterchotàiliuvinidungtùyý. 8. ToMacrolytênTieudesaochokhichyMacrosinra2dòng, canhgia 9. ToMacrolytênTieudesaochokhichyMacrosinra2dòng(có nidungbêndưi),canhgia,ñm,c14,màuñ,phímttñchy MacrolàCtrl+T. TrưngðiHcCôngNghipTp.HChíMinh TrungTâmTinhc GánMacrovàoButton ,thchyMacronàybng3cách. 1 LigiithiucatrungtâmSángtoðHKHTN 29
 31. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPÔNTP 30
 32. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc PHNEXCEL BÀITPEXCEL1 (Nidungchính:Formatcells(ñnhdngkiungày,s,ñơnv tint,bngtính )thchinchcnăngthayñiñrngct,chiu caohàng,chcnăngfreezepanes,spxpbngtính) Nhpvàtrìnhbàybngtínhnhưsau: Bngtính1 : Câu1 :TínhTHANHTIEN=DONGIA*SOLUONG(ñnhdngñơnv tintlàUSD) Câu 2 : Tính THANHTIENVND = THANHTIEN * 20500 (ñnh dng ñơnvtintlàVND,códuphâncáchhàngnghìn). Câu3 :Spxpbngtínhtrêntheomãhàngtăngdn. 31
 33. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Bngtính2 : Câu1 :TínhctTHÀNHTIN=SLG*ðƠNGIÁ(ñnhdngñơnv tintlàUSD) Câu2 :TínhTHUVAT=10%*THÀNHTIN. Câu3 :TínhTNGTIN=THÀNHTIN+THUVAT Câu4 :SpxpbngtínhtrêntheoMÃC.T(mãchngt)tăngdn, nutrùngmãchngtthìspxptheongàynhpgimdn. Câu5 :ThchinchcnăngFreezePaneschoctdliuMÃC.T. 32
 34. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL2 (Nidungchính:Formatcells,thchànhcáchsdngô ñachtươngñi,tuytñi) Câu1: Trgiátivtrí(1)và(3)=ðƠNGIÁ*SLƯNG(2thángcó cùngñơngiá) Câu2 :PHÍC.CH(phíchuyênch)tivtrí(2)và(4)=TRGIÁ*T LCƯCCHUYÊNCH(theotngtháng).Tínhvàlàmtrònñnhàng ñơnv.Nênlpcôngthccho1tháng,cònthángkiathìsaochépsang, dùngñachtuytñi,hnhp. Câu3 :CngchotngnhómlôhàngtheocáccgTRGIÁ,PHÍC.CH.Cng TRGIÁvàPHÍC.CHchocácnhómhàngðINTticácvtrí(5),(6),(7), (8);chonhómVITÍNHticácvtrí(9),(10),(11),(12). 33
 35. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Câu4 :TínhTNGCNGcho2nhómtheoTRGIÁvàPHÍC.CHti (13),(14),(15),(16).Ti(13)=(5)+(9) Câu5 :PHÍPHÂNBti(17)chocácmthàng=50000(làtngphí phânb),chiachoTNGTRGIÁvàPHÍC.CHtrongc2thángca ttccácmthàngðINTvàVITÍNHvànhânchoTNGTRGIÁ vàPHÍPHÂNBtrong2thángcatngmthàng. Hưngdn :Phíphânbti(17)=50000/tng(13+14+15+16)x tng(1+2+3+4).Nhcñnhñachôcanhngôcóýnghĩatngcng. PhíphânbcaMouseti18=50000tngcácphíphânbcacác mthàngñãñưctínhtrên. 34
 36. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL3 (Nidungchính:mtshàmcơbn:ROUND,MIN,MAX, AVERAGE,SUM,RANK,AND,OR,IF) Bngtính1: Câu 1 : Tính ðTB (ñim trung bình) = (TOAN *2 + VAN*2 + NGOAINGU)/5.Làmtrònñn2chsthpphân. Câu2 :ðinvàoctKQnuðTB>=5ñinlà“ðt”,ngưclilà“Rt”. Câu3 :Tínhñimtrungbình,caonht,thpnht,xphng. Câu 4 : Thêm vào ct KHEN THƯNG sau ct XP HNG, ñin d liuchoctKHENTHƯNGnhưsau:hng1thưng200.000,hng2 thưng100.000,cònlikhôngñưcthưng. 35
 37. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Bngtính2: Câu1 :Thưng83:thưng200.000chonhngnhânviênN,cònli khôngñưcthưng. Câu2 :ThưngA:thưng300.000chonhngnhânviêncóngàycông >=24,cònlikhôngñưcthưng. Câu3 :ThêmvàoctThưngB:thưng100.000chonhngnhânviên Namcóngàycông>26hocnhânviênNcóngàycông>25. Bngtính3: 36
 38. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Câu1 :ThêmvàoctTuikctngày,sauñótínhtuicanhânviên. Câu2 :Tínhlươngcanhânviên=LCB*NGÀY. Câu3 :Tínhtmng=80%*LƯƠNG. Câu4 :ThêmvàomtctTHƯNGkctLƯƠNG,tínhthưngtheo yêucusau:nuchcvlàGðthưng500000,PGDthưng400000, TPthưng300000,PPthưng200000,cònlithưng100000. Câu 5 : Thêm vào ct CÒN LI cui bng tính, tính CÒN LI =LƯƠNG+THƯNGTMNG.Tínhtngcng,bìnhquân, cao nht,thpnht. 37
 39. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL4 (Nidungchính:hàmINT,MODvàmtshàmxlýchui: LEFT,RIGHT,MID ) Bngtính1: Câu1 :CăncvàokýtñutiêncaCHNGTñphânbslưng vàocácctSLƯNGcaXĂNG,GASOILvàDULA. • NukýtñucachngtlàXthìslưngñưcphân bvàoctXĂNG. • NukýtñucachngtlàGthìslưngñưcphân bvàoctGASOIL. • NukýtñucachngtlàLthìslưngñưcphân bvàoctDULA. Câu2 :Tínhthànhtinchomict=SLƯNG*ðƠNGIÁ,trongñó ðƠNGIÁdavàobnggiá,có2loigiá:giácungcp(CC)vàgiákinh doanh(KD);nukýtphicachngtlàCthìlygiácungcp,ngưc lilygiákinhdoanh. Câu3 :Tínhtngvàbìnhquânngày(Tngcng/30)chomict. 38
 40. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Bngtính2: Câu1:Tínhsngàythuê=NGÀYTRNGÀYTHUÊ Câu2 :Tínhstun,sngàyl(dùnghàmINT,MOD) Câu3: Tínhtngsngàythuê,tngstun,tngsngàyl(dùngchc năngAutoSum) 39
 41. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL5 (Nidungchính:hàmdòtìm(VLOOKUP),chcnăng rúttríchdliu) Câu1 :Davàomãhàngvàbngtradliu,ñinsliuchocácct: Tênhàng,giánhp,SLnhp(slưngnhp),SLxut(slưngxut). Câu2 :Tínhthànhtinnhpdavàogiánhpvàslưngnhp. Câu3 :Tínhgiáxutdavàomãhàng:numãhàngcókýtth4(tínht bêntrái)làAthìgiáxut=giánhp+15,nulàBthìgiáxut=giánhp+ 12,cònligiáxut=giánhp+10 Câu4 :Tínhtinxutdavàogiáxutvàslưngxut,ñnhdngñơn vtintlàUSD. Câu5 :Tínhtngcngchomict Câu6 :Tríchradanhsáchcácmthàngcótinxut>=20000 Câu7 :ChènthêmctGhichúcui.ðinthôngtinchoct ghichú nhưsau:nuSLnhp–SLxut>=60thìghi“Bánchm”,nuSLnhp– SLxut>=30thìghi“Bánñưc”,cònlighi“Bánchy”. 40
 42. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL6 (Nidungchính:hàmdòtìm(HLOOKUP),chcnăngrút tríchdliu,cáchàmthngkê) Câu1 :Sngày=ngàyñi–ngàyñn,nungàyñitrùngvingàyñnthì tính1ngày. Câu2 :Giáphòngdavàoloiphòngvàbngñơngiáphòng,nuphòng có1ngưithuêthìlygiá1,nucót2ngưitrlênthìgiá2. Câu3 :Giáphthudavàoloiphòngvàbnggiáphthu Câu 4 :Tinphòng=sngày*(giáphòng+giáphthu), nhưng nu kháchthuêphòngtrên10ngàythìñưcgim10%giáphthu. Câu5 :Thchinbngthngkêtngtintheotngloiphòng Câu6 :TríchradanhsáchkháchthuêphòngloiA. Câu7 :TríchradanhsáchkháchthuêphòngloiBvàcósngưi>2. 41
 43. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL7 (Nidungchính : cáchàmthngkê,ñth ) Câu1 :ðintêntrưngdavàokýtbêntráicaMãHSvàBngtratên trưng. Câu2 :ðinmônthidavàokýtcuicaMãsvàbngtramônthi. Câu3 :Xploidavàobngxploi Câu4 :Xphngdavàoñimthi 42
 44. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Câu 5 :TríchradanhsáchcácthísinhthuctrưngVõTrưng Ton (lưuý:ñnhdnglitiêuñHVÀTÊNnm2ôtươngngvict H,ctTênrimirúttrích). Câu6 :Tríchradanhsáchhcsinhxphngt5trlên. Câu7 :Thchinbngthngkêsau: Môn Ngoing Toán Văn Trưng ðinhTiênHoàng HòaBình NguynDu VõTrưngTon Câu8 :Vñthbiudindliuchobngthngkêtrên. 43
 45. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPEXCEL8 (Nidungchính : cáchàmthngkê,Subtotals, Header&Footer) Câu1 :CtHsdavàocpbc,khuvcvàBnghscôngtácphí (khôngdùngINDEX,sdngVLOOKUPkthphàmIF). 44
 46. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc Câu 2 : Tínhtoán ctH S Thc (chú ý bng ñnh mc thanh toán ngày),nghĩalà:nuHs>170thìly170;nuHs<150thìly150. Câu3 :CtTin=sngàycôngtác*HSThc*LCB Câu4 :Tobngthngkêsngưicôngtáctheochcvvàkhuvc. Câu5 :DùnglnhData Subtotalñthngkêtngtinchotngnhóm khuvccôngtác. Câu6 :ToHeadercónidung:BàitpExcel(canhtrái)–Trungtâm CNTT(canhphi).ToFootercónidung:TrưngðHCN(canhtrái) Strang(Canhphi). 45
 47. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPTNGHP BÀI1 Câu1 :Tínhctthànhtíchdavàogixutphátvàñnñích Câu2 :Xphngdavàoctthànhtích Câu3 :Tínhthànhtíchcánhâncaonht,trungbìnhvàthpnht Câu4 :TínhtngsgicatoànñiA,B,C. Câu5 :Tínhsvnñngviêncamiñi. Câu6 :Tínhthànhtíchtrungbìnhcamtvnñngviêntrongmiñi. 46
 48. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI2 1. ðitưngdavàokýtth2casbáodanh,nulàAthìưu tiên1,làBthìưutiên2,cònliñtrng. 2. NgànhhcdavàokýtthnhtcasbáodanhvàBngñim chun 3. ðindliuchoctktqu:nuñimtng>ñimchunthìkt qulàñu,ngưclilàrt. 4. Thchinbngthngkêtheomu. 47
 49. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI3 Câu1 :Davàongàyñnvàngàyñiñxácñnhstun,sngàyl Câu2 :Davàoloiphòngvàbngñơngiáphòngññindliucho ñơngiátunvàñơngiángày. Câu 3 :Ctphthu:nu1ngưitínhtheophthucaphòng ñơn, 2 ngưitrlêntínhphthucaphòngñôi. Câu4 :Tínhtngtin=ñơngiátun*stun+ñơngiángày*sngày +phthu,nhưngnuñơngiángày*sngày>ñơngiátunthìlyñơn giátun. Câu5 :Tríchradanhsáchcácphòngcótngtin>300. Câu6 :Thchinbngthngkêsau: 48
 50. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI4 Câu1:Davàosbáodanhññindliuvàoctkhithi Câu2:DavàobngưutiênkhuvcdthiññinvàoctDinưutiên. Câu3:ðimưutiênñưctínhnhưsau: Davàobngkhuvcdthi ðimưutiênchñưctínhkhikhôngcómôndthinàolàñim0 Câu4:Tínhtngñim. Câu5:ðindliuchoctktqu:nutngñimlnhơnñimchun thìghi“ðu”,ngưclighi“Rt”.BitrngñimchunkhiAlà20, khiBlà21. Câu6:Thchinbngthngkê Câu7:Tínhtlðu/Rt:shcsinhthiñu/rtchiachotngshc sinhdthi*100. Câu8:Xácñnhñimthkhoatheokhidthi. Câu9:Vñthbiudinshcsinhñu,rttheotngkhi. 49
 51. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI5: 1) To“ BNGTHANHTOÁNTINSÁCH” nhưtrên. Tocôngthctính ct Loihàng làgiátrcakýtcuicùngca Mãhàng .Chèngia2ct ðơngiá và Thànhtin mtctmicó tênlà Tênhàng. Lpcôngthcchoct 2) Tênhàng bitgiátrcakýtñuca Mãhàng là Tênhàng . 3) Tínhct ðơngiá :ðơngiálàkýtñuca Mãhàng vàdòtrong Bnggiá vàct Loihàng NuLoihàng=1thìlyGiá_1.NuLoihàng=2thìlyGiá_2. 4) Thànhtin =Slưng*ðơngiá.Spxpbngtínhtheothttăng dncact ThànhTin 5) Phthu =Thànhtin*%Phthu %phthu làkýtth4(trưc kýtcuicùng)tratrong Bng%phthu 6) Tngtin =Thànhtin+Phthu Tngcng3ct :Thànhtin,PhthuvàTngtin 50
 52. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 7) Lpcôngthctính: Tngslưng và Tngtin tngloihàng trong Bngtnghp 8) Rúttrích(dùngchcnăngAdvancedFilter)ñyñthôngtinnhng mutincóñiukinsau: (Slưng >=200 )và( kítñuca Mãhàng là V hoc G) 9) Thngkêtngscunsáchtheotngtênsáchnhưbngsau:(1ñ) 10) Thngkêtngtinthanhtoánchonhngsáchcóslưng>100 (dùngcôngthcmng={SUM(IF )})theotng loisách và tên sách nhưbngsau: 51
 53. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI6 1.Chobngtínhsau,vñthnhưtronghình(chhinthdliucho tháng1vàtháng2) Tháng1 Tháng2 Tháng3 QuyA 40 20 40 QuyB 40 30 20 QuyC 20 50 40 Yêucu: ThayñikiutônnchoSeriesdliu DichuynkhungLegendñncácvtríkhácnhau. ChènthêmmtSeriesdliutháng3 Sa li tiêu ñ chính ca ñ th thành “Doanh thu 3 quy trong3tháng) 2.Tñthtrên,saliñthsau: 52
 54. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc PHNPOWERPOINT BÀITPPOWERPOINT1 1. Tomtslidemaster(View Master Slidemaster)baogmcác ñnhdngsau: a. Tiêuñslidecófont:Verdana,size:34,color:xanh, hiung(animation):Entrance Blinds. b. Cáccpconcaslidecófont,size,colormcñnh c. Footercónidung:bàitpPowerPoint d. Datearea:chènngàythánghinhành 2. ðóngslidemastervatotrên,trvNormal(View Normal) vàlnlưttocácslidetrangktip. 3. Chothchinslideshowvàquansátcáchiungcóñúngvi hiungñãchnslidemasterkhông?Dùngchcnăng RehearseTimingsñghilithigiantrìnhchiuslidenàu. 4. ThitlpSlidetransitionñthyrõschuyntipgiacácslide. 53
 55. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 54
 56. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 55
 57. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPPOWERPOINT2 Dùngtemplatetocácslideñclpsau.Dùngslidelayoutñchn layoutthíchhp.Thchinvicáchiungtùythích. 56
 58. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 57
 59. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPPOWERPOINT3 − Xâydngmttrìnhdinvinidunglà1bàigingPowerpoint. − Gánhiungphùhpvitrìnhtxuthincatngnidungmun trìnhbày. − Tohiungchuynslide. − DùngslideMasterñnhdngmàuchsizechthngnhtchoc trìnhdin. − Chènâmthanhvàoslide. − Chènfootervinidunglàngàyto. 58
 60. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 59
 61. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc 60
 62. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀITPPOWERPOINT4 − Thitlpcácthôngschovicinnvàlưuthitlpvàofile.Không thchininn,thayvàoñósdngchcnăngPrintPreviewñxem trưctrangin. − Thitlpñnhdnginlàhandouts,6slides/1trang,vàxemktquin. − Chndnginlàhandoutsvi3slides/1trang,vàxemktquin. − Thitlpñincácghichúcasilde. 61
 63. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc MCLC PHNWINDOWS 1 BÀITPWINDOWS1 1 BÀITPWINDOWS2 2 BÀITPWINDOWS3 2 BÀITPWINDOWS4 5 BÀITPWINDOWS5 6 BÀITPWINDOWS6 7 BÀITPWINDOWS7 8 BÀITPTNGHP 10 DTHAMKHO1 11 ðTHAMKHO2 12 ðTHAMKHO3 13 PHNWINWORD 14 BÀITPWINWORD1 14 BÀITPWINWORD2 15 BÀITPWINWORD3 17 BÀITPWINWORD4 18 BÀITPWINWORD5 20 BÀITPWINWORD6 22 BÀITPWINWORD8 24 BÀITPWINWORD9 24 BÀITPWINWORD10 27 BÀITPTHAMKHO 29 BÀITPÔNTP 30 PHNEXCEL 31 BÀITPEXCEL1 31 BÀITPEXCEL2 33 BÀITPEXCEL3 35 BÀITPEXCEL4 38 BÀITPEXCEL5 40 BÀITPEXCEL6 41 BÀITPEXCEL7 42 BÀITPEXCEL8 44 BÀITPTNGHP 46 BÀI1 46 62
 64. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc BÀI2 47 BÀI3 48 BÀI4 49 BÀI5: 50 BÀI6 52 PHNPOWERPOINT 53 BÀITPPOWERPOINT1 53 BÀITPPOWERPOINT2 56 BÀITPPOWERPOINT3 58 BÀITPPOWERPOINT4 61 63
 65. BàitpTinhcVănphòng TrungtâmTinhc ðIHCCÔNGNGHIPTP.HCM KHOAKHOAHCVÀKTHUTMÁYTÍNH TRUNGTÂMTINHC BÀITP TINHC VĂNPHÒNG LƯUHÀNHNIB NĂM2011 64