Bài giảng Tĩnh điện học - Chương 7: Định luật Ampere về tương tác giữa hai phần tử dòng điện - Đại học Quốc gia TP.HCM

pdf 14 trang ngocly 18/05/2021 1470
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tĩnh điện học - Chương 7: Định luật Ampere về tương tác giữa hai phần tử dòng điện - Đại học Quốc gia TP.HCM", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tinh_dien_hoc_chuong_7_dinh_luat_ampere_ve_tuong_t.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tĩnh điện học - Chương 7: Định luật Ampere về tương tác giữa hai phần tử dòng điện - Đại học Quốc gia TP.HCM

 1. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa ĐĐịịnhnh luluậậtt AAmpmpèèrree vvềề ttươươngng ttáácc gigiữữaa hhaaii phphầầnn ttửử ddòòngng đđiiệệnn
 2. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa Nội dung v Phần tử dòng điện: Ø Định nghĩa Ø Định luật Ampère Ø Vectơ cảm ứng từ Ø Vectơ cường độ từ trường v Vectơ cảm ứng từ trong gây ra bởi các dạng mạch khác nhau: Ø Dòng điện thẳng. Ø Dòng điện tròn.
 3. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa I .dl ĐỊNH LUẬT AMPÈRE 1 n M r Phần tử dòng dF I.dl điện: là một đọan dây dẫn ngắn (xem như là đọan uuuuréùuuurr uuur µ I11dl´´I.dlr thẳng) có dòng dF = 0 ëû điện chạy qua. 4π r3
 4. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa I .dl ĐỊNH LUẬT AMPÈRE 1 n M r dF I.dl uuuuréùuuurr uuur µ I11dl´´I.dlr dF = 0 ëû 4π r3
 5. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa VVectectơơ ccảảmm ứứnngg ttừừ •• Đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực éùuuurr uuuruuuurµ I.dlr´uuuuruur dF=Idl´0 ëû=´IdldB 114π r3 11 éùuuurrVectơ cảm ứng từ do phần tử uur µ I.dlr´ dB = 0 ëûdòng điện gây ra tại điểm M, 4π r 3 cách nókhoang r uruur Nguyên lý chồng chập: B= ò dB Cadongdien
 6. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa VVectectơơ ccưườờnngg đđộộ ttừừ trtrưườờngng ur uur B éùuuurr H = uuur 1 ëûI.dlr´ µ dH = 3 0 4π r Nguyên lý chồng chập: uurr uuruuur 1 dlr´ H==dH òò3 CadongdienL4 π r
 7. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ththẳẳngng q uurr 1 uruur µdlr´ B==dB 0 dl òò3 r LL4π r q ur µdlr sinθ B=0 ò 3 R 4πLr R sin;θ= I lR22+ r=+lR22 q2
 8. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ththẳẳnngg((tt)tt) q 1 µ I B =-0 cosθθcos dl r ( 12) q 4π R R I q2
 9. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ththẳẳnngg((tt)tt)
 10. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ttrrònòn
 11. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ttrrònòn uur µ IR.2π2 B==dB 0 . ò 4π 223 L (Rh+) µI πR2 B=0. 3 2π (Rh22+)
 12. Trường Đai học Quốc Gia TpHCM Đại học Bách Khoa TTừừ trtrưườờnngg ddòònngg đđiiệệnn ttrrònòn B uur µ IR.2π2 B==dB 0 . ò 4π 223 L Rh+ h ( ) µI πR2 B=0. 3 2π (Rh22+) R
 13. Tóm tắt v Phần tử dòng điện: Ø Định nghĩa: phần tử dây dẫn mang điện IdL Ø Định luật Ampère: uuuuréùuuurr uuur µ I11dl´´I.dlr dF = 0 ëû 4π r3 Ø Vectơ cảm ứng từ: éùuuurr uur µ I. dlr´ dB = 0 ëû 4π r3 Ø Vectơ cường độ từ trường uuurr uuur 1 éùI.dlr´ dH = ëû 4π r 3
 14. Tóm tắt v Vectơ cảm ứng từ trong gây ra bởi các dạng mạch khác nhau: Ø Dòng điện thẳng. q1 dl r q µ0 I B =-(cosθθcos ) R 4π R 12 Ø Dòng điện tròn. I q2 µ I π R2 B= 0. B 3 2π (Rh22+ ) h R