Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

ppt 9 trang ngocly 17/05/2021 1610
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_quan_tri_nguon_nhan_luc_chuong_8_danh_gia_nang_luc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực - Chương 8: Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên

  1. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.1. Mục đích ➢ Quá trình cạnh tranh về nguồn lao động trên thị trường mạnh mẽ buộc các doanh nghiệp, tổ chức phải chú trọng khuyến khích, động viên thực hiện tốt các mục tiêu của doanh nghiệp. ➢ Đánh giá nhân viên được thực hiện với nhiều mục đích khác nhau: ▪ Cung cấp các thơng tin cho nhân viên biết mức độ thực hiện cơng việc của họ so với người khác, so với tiêu chuẩn mẫu của doanh nghiệp. ▪ Giúp nhân viên điều chỉnh những sai lầm trong quá trình làm việc. ▪ Kích thích, động viên nhân viên cụ thể. ▪ Cung cấp các thơng tin làm cơ sở cho các vấn đề đào tạo, trả lương, khen thưởng, cải tiến cơ cấu tổ chức, thuyên chuyển nhân viên ▪ Tăng cường mối quan hệ tốt đẹp giữa cấp trên và cấp dưới. 1
  2. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.2. Nội dung và trình tự thực hiện cơng việc Xác định các yêu cầu cơ bản cần đánh giá Lựa chọn các phương pháp đánh giá Huấn luyện các nhà lãnh đạo và những người làm cơng tác đánh giá về kỹ năng đánh giá thực hiện cơng việc của nhân viên. Thảo luận với nhân viên về nội dung, phạm vi đánh giá Thực hiện đánh giá theo tiêu chuẩn mẫu trong thực hiện cơng việc Thảo luận với nhân viên về kết quả đánh giá Xác định các mục tiêu và kết quả mới cho nhân viên 2
  3. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.2. Nội dung và trình tự thực hiện công việc Xác định các yêu cầu cơ bản cần đánh giá 1/Kết quả tài chính: ✓ Doanh số ✓ Tỷ lệ lợi nhuận ✓ Tỷ lệ dư nợ quá hạn/ doanh số 2/Phát triển thị trường và sản phẩm mới ✓ Báo cáo nghiên cứu thị trường ✓ Hiệu quả của các chương trình khuyến mãi ✓ Thị phần ✓ Doanh số sản phẩm mới ✓ Phát triển mạng lưới đại lý, cửa hàng 3
  4. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 3/Đào tạo và phát triển nhân viên trong phịng và bản thân ▪ Đào tạo và phát triển nhân viên trong phịng ▪ Phát triển bản thân 4/Đối ngoại ▪ Đánh giá của khách hàng ▪ Đánh giá của chính quyền địa phương 4
  5. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.3. Các phương pháp đánh giá kết quả thực hiện cơng việc của nhân viên 1)Phương pháp xếp hạng luân phiên 2)Phương pháp so sánh cặp 3)Phương pháp bảng điểm 4)Phương pháp lưu giữ 5)Phương pháp quan sát hành vi 6)Phương pháp quản trị theo mục tiêu 5
  6. Chương 8 ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.4. Nâng cao hiệu quả đánh giá năng lực thực hiện cơng việc của nhân viên Năng lực của nhân viên thể hiện qua 3 nội dung: ➢ Nhận thức ➢ Kiến thức ➢ Kỹ năng thực hiện 6
  7. 8.4. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.4.1. Các lỗi thường gặp trong đánh giá nhân viên: 1)Tiêu chuẩn khơng rõ ràng 2)Lỗi thiên kiến 3)Xu hướng thái quá 4)Xu hướng trung bình chủ nghĩa 5)Lỗi định kiến 7
  8. 8.4. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.4.2. Lãnh đạo làm gì để nâng cao hiệu quả đánh giá thực hiện cơng việc: ❑ Làm cho nhân viên tin rằng việc đánh giá là cơng bằng và khuyến khích họ chủ động, tích cực tham gia vào quá trình đánh giá. ❑ Duy trì đánh giá việc thực hiện cơng việc theo định kỳ. Nếu nhân viên làm chưa tốt, họ cũng cĩ cơ hội tìm hiểu các khuyết điểm của mình và tự hồn thiện. ❑ Quan tâm đến nhân viên và hiểu biết cơng việc của nhân viên. ❑ Giữa lãnh đạo và nhân viên phải cĩ sự nhất trí về: trách nhiệm, yêu cầu, tiêu chuẩn trong thực hiện nhiệm vụ của nhân viên. ❑ Nên thực hiện đánh giá kết quả thực hiện cơng việc trên cơ sở so sánh kết quả đạt được với chỉ tiêu đăng ký của cá nhân. 8
  9. 8.4. NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC THỰC HIỆN CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 8.5. Phỏng vấn đánh giá năng lực thực hiện cơng việc của nhân viên ❑ Mục đích của phỏng vấn ❑ Những điều cần tránh ❑ Trình tự thực hiện phỏng vấn Chuẩn bị phỏng vấn Thơng báo về những quyền lợi của nhân viên cĩ thể liên quan đến phỏng vấn Chỉ ra những phần việc, những lĩnh vực mà nhân viên đã thực hiện tốt và những lĩnh vực mà nhân viên cần thực hiện tốt hơn nữa. Mời hợp tác Chú trọng lên vấn đề phát triển 9