Bài giảng Quản trị mạng (Bản đẹp)

pdf 39 trang ngocly 04/06/2021 90
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị mạng (Bản đẹp)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_mang_ban_dep.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị mạng (Bản đẹp)

 1. www.athena.edu.vn TàiLi uH cQu nTr MngACBN ATHENA
 2. Gi ới thi ệu M ạng máy tính TNGQUANV MNG ATHENA
 3. NiDung Mngmáytínhlàgì? Cácki nth cc ơ s? Cáclo im ngmáytính: • MngLAN,MAN,WAN,Internet Cácmôhìnhx lým ng: • Tptrung,Phânph i,C ngtác Cácmôhìnhqu nlým ng: • Workgroup,Domain Cácmôhình ngd ngm ng: • PeertoPeer,ClientServer ATHENA
 4. NiDung Cácd chv mng: • Dchv tptin(FilesServices) • Dchv in n(PrintServices) • Dchv thôngđi p(MessageServices) • Dchv ngd ng(ApplicationServices) • Dchv cơ s d li u(DatabaseServices) ATHENA
 5. NiDung Cácl iíchth cti nc am ng: • Ti tki mđ ư ctàinguyênph nc ng • Traođ id li utr nênd dàngh ơn • Chias ngd ng • Tptrungd li u,b om tvàBackupt t • S dngcácd chv Internet ATHENA
 6. KháiNi mM ngMáyTính Mngmáytínhlàm tnhómcácmáy tính,thi tb ngo iviđ ư ck tn iv i nhauthôngquacácph ươ ngti ntruy n dn ATHENA
 7. Ki nTh cC ơ S Cácthànhph nc uhìnhnênm ngmáy tính: • Máytính:PC,Laptop,MainFrame • Thi tb giaoti p:NIC,Hub,Switch,Router • Môitr ư ngtruy nd n:Cáp,Sóngđi nt • CácProtocol:TCP/IP,NetBeui,AppleTalk • CácHĐHm ng:WinNT,Win2000,Win2k3 • Thi tb ngo ivi:Máyin,máyFax,Scaner ATHENA
 8. CácLo iM ngMáyTính MngLAN(LocalAreaNetwork) • MngLANlà1nhómcácmáytínhvàthi tb truy nthôngđ ư ck tn iv inhautrong1 khuv cnh Đcđi m: • Băngthôngr ngl n • Kíchth ư cm ngb gi ih nb icácthi tb • Chiphícácthi tb mngLANr • Qu ntr đơngi n ATHENA
 9. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhLAN ATHENA
 10. CácLo iM ngMáyTính MngMAN(MetropolitanAreaNetwork) • MngMANg ngi ngnh ư mngLANnh ưng gi ih nc anólà1thànhph hay1qu cgia, mngMANn ik tcácm ngLANl iv i nhau Đcđi m: • Băngthôngtrungbình • Môhìnhph ct ph ơnLAN • Qu ntr khókhănh ơn • Chiphícácthi tb mc ATHENA
 11. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhMAN ATHENA
 12. CácLo iM ngMáyTính MngWAN(WideAreaNetwork) • MngWANbaoph vùngđ alýr ngl n,có th là1l cđ ahaytoànc u Đcđi m: • Băngthôngth p • Ph mviho tđ ngkhônggi ih n • MngWANr tph ct p • Cáct ch cqu ct đngraquiđ nh,qu ntr • Chiphíchocácthi tb rtm cti n ATHENA
 13. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhWAN ATHENA
 14. CácLo iM ngMáyTính MngInternet • MngInternetlàtr ư ngh pđ cbi tc a mngWAN Đcđi m: • Ch acácd chv toànc unh ư:Mail,Web Chat,FTP ph cv mi nphíchom ing ư i dùng ATHENA
 15. CácLo iM ngMáyTính MôhìnhInternet ATHENA
 16. CácLo iM ngMáyTính ATHENA
 17. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýphânph i ATHENA
 18. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • Truyxu td li unhanh • Khôngb gi ih ncác ngd ng Khuy tđi m: • D li ul ưutr rir cnênkhóđ ngb và Backup • Kh năngnhi mViruscao ATHENA
 19. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýt ptrung ATHENA
 20. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • D li uđ ư cb om tantoàn • D Backupvàdi tvirus • Chiphíchocácthi tb th p Khuy tđi m: • Khóđáp ngđ ư ccácyêuc uc anhi u ng dngkhácnhau • Tcđ truyxu tch m ATHENA
 21. CácMôHìnhX LýM ng Môhìnhx lýc ngtác ATHENA
 22. CácMôHìnhX LýM ng Ưuđi m: • Rtnhanhvàm nh • Cóth dùngđ s lýcácphéptoánl n Khuy tđi m: • Cácd li uđ ư cl ưutr trêncácv tríkhác nhau • Khóđ ngb vàBackup • Kh năngnhi mViruscao ATHENA
 23. CácMôHìnhQu nLýM ng MôhìnhWorkgroup ATHENA
 24. CácMôHìnhQu nLýM ng MôhìnhDomain ATHENA
 25. CácMôHình ngD ngM ng Mngnganghàng(PeertoPeer) ATHENA
 26. CácMôHình ngD ngM ng Ưuđi m: • Đơngi n,d càiđ t • T ch cvàqu ntr d dàng • Chiphícácth tb th p Khuy tđi m: • D li uphântánnênkh năngb om tkém • D b xâmnh p • Cáctàinguyênkhôngđ ư cs px pnênr t khóđ nhv vàtìmki m ATHENA
 27. CácMôHình ngD ngM ng Mngnganghàng(PeertoPeer) ATHENA
 28. CácMôHình ngD ngM ng MngDomain(ClientServer) ATHENA
 29. CácMôHình ngD ngM ng Ưuđi m: • D li ul ưutr tptrungnênb om tt t • Backupd dàng • Tàinguyênvàcácd chv đư ct ptrungnên d dàngchias chonhi ung ư idùng Khuy tđi m: • ChiphíchocácServerr tm c • Ph icóng ư iqu ntr h th ng ATHENA
 30. CácMôHình ngD ngM ng MngDomain(ClientServer) ATHENA
 31. CácD chV Mng Dchv tptin(FilesServices): • Chophépcácmáytínhchias cáct ptin, thaotáctrênt ptinchias :copy,l ưutr ATHENA
 32. CácD chV Mng Dchv in n(PrintServices): • Là1 ngd ngm ngđi ukhi nvàqu nlý vi ctruyc pcácmáyin,máyFaxquam ng • Gi mchiphíchonhi ung ư i • Tăngđ linhho tvìcácmáyincóth đtb t kỳn ơinào • Dùngc ơ ch hàngđ iđ nđ nhm cđ ưu tiênchovi cin n ATHENA
 33. CácD chV Mng Dchv thôngđi p(MessageServices): • Là1 ngd ngchophépng ư idùngg i/nh n cácth ư đi nt (Email) • Chophépđínhkèmnhi ulo ifilekhácnhau: phim nh,âmthanh • Ngoàiracòncungc pcác ngd ngkhác nh ư:Chatvoice,Voicemail ATHENA
 34. CácD chV Mng Dchv ngd ng(ApplicationServices): • Dchv nàycungc pcác ngd ngdùng chungđ ư cch atrênServerchocácClient ATHENA
 35. CácD chV Mng Dchv cơ s d li u(DatabaseServices): • D li ut ptrung,b om tc ơ s d li u • Ph cv s lư ngng ư idùngl n,truyxu t nhanhvàoc ơ s d li u ATHENA
 36. CácL iíchC aM ng Ti tki mđ ư ctàinguyênph nc ng • Vd1:Côngngh Bootromdùng1 cng • Vd2:Chias mtmáyinchonhi ung ư i dùng • Vd3:Chias 1ModemvàLineđi ntho i ATHENA
 37. CácL iíchC aM ng Traođ id li ud dàngh ơn • Vd:M tcôngtycó5t ng,t ng1có1máy tínhmu ntraođ id li uv i1máytính trênt ng5thìs nh ư th nào? ATHENA
 38. CácL iíchC aM ng Chias ngd ng • Ch ươ ngtrìnhk toántrênServer Tptrungd li u,b om tvàBackupt t • Tptrungv Server S dngcácph nm m ngd ngtrên mng • Bánvémáybay,vétàu S dngcácd chv Internet • Email,Chat,Web • Muabánhàngquam ng ATHENA
 39. ATHENA