Bài giảng Quản trị chất lượng - Tạ Thị Bích Thủy

pdf 44 trang ngocly 24/05/2021 150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị chất lượng - Tạ Thị Bích Thủy", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_chat_luong_ta_thi_bich_thuy.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chất lượng - Tạ Thị Bích Thủy

 1. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG Tạ Thị Bích Thủy MSc. SOAS, University of London Giảng viên chính – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Email: tathuy60@gmail.com / tathuy60@yahoo.com
 2. •Vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ. NỘI DUNG 9/5/2013 Chất lượng và chiến lược Xác định chất lượng. Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Quản lý chất lượng toàn diện (TQM). Công cụ của TQM. Vai trò kiểm soát của TQM trong dịch vụ 2 Tạ Thị Bích Thủy
 3. MỤC TIÊU 9/5/2013  Hiểu được khái niệm về chất lượng và quản lý chất lượng tòan diện.  Mô tả những tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO.  Giải thích được 6 sigma là gì.  Giải thích được làm thế nào benchmarking được sử dụng.  Giải thích được sản phẩm robust chất lượng và khái niệm Taguchi.  Sử dụng được 7 công cụ của quản lý chất lượng tòan diện. 3 Tạ Thị Bích Thủy
 4. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 5. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013  Theo tiêu chuẩn ANSI/ASQS A3-1987  Theo David L. Goetsch Khái niệm chất lượng được hiểu qua ba khía cạnh sau: + Chất lượng là . + Chất lượng áp dụng + Chất lượng có tính . 5 Tạ Thị Bích Thủy
 6. CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013  Theo tiêu chuẩn ISO 9000 Chất lượng là Các thuộc tính phản ánh chất lượng sản phẩm: 1. Các yếu tố kỹ thuật: 2. Các yếu tố thẩm mỹ, độ tin cậy, độ ., tính , tính . tuổi thọ . của sản phẩm. 6 Tạ Thị Bích Thủy
 7. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 8. QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ? 9/5/2013 Là một hệ thống với yêu cầu của .một cách kinh tế nhất. 8 Tạ Thị Bích Thủy
 9. KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 10. KIỂM SÓAT CHẤT LƯỢNG 9/5/2013 Mục tiêu: xác định Thống kê: 10 Tạ Thị Bích Thủy
 11. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 12. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG 9/5/2013 Đảm bảo chất lượng nhằm:  Triển khai  và . Kiểm tra chất lượng . 12 Tạ Thị Bích Thủy
 13. Các mối liên hệ trong công tác quản trị chất lượng 9/5/2013 QA QC ? QLSX 13 Tạ Thị Bích Thủy
 14. Đặc điểm QLCL hiện nay 9/5/2013 QLCL hiện đại làm theo biện pháp mang tính thống kê. QLCL được thực thi trong tất cả các giai đọan họat động của doanh nghiệp. Mọi thành viên của doanh nghiệp đều cần phải tham gia và hợp tác trong quá trình QLCL 14 Tạ Thị Bích Thủy
 15. Suy nghĩ mang tính thống kê 9/5/2013 1. Suy nghĩ dựa trên số liệu thực tế  Phải dựa trên sự thật, không chỉ trên lý luận hoặc kinh nghiệm 2. Suy nghĩ về nguyên nhân và kết quả  Xem xét sự việc trong mối quan hệ nhân quả 3. Suy nghĩ trên cơ sở đặt điểm trọng tâm 4. Tiêu chuẩn hóa  Đó là duy trì dưới một điều kiện nhất định; nguyên nhân gây ra sự chênh lệch trong kết quả. 5. Lấy sự chênh lệch (so với chuẩn) làm thước đo 15 Tạ Thị Bích Thủy
 16. CHI PHÍ CHO CHẤT LƯỢNG LÀ GÌ?
 17. Chi phí chất lượng 9/5/2013 Là khỏan giữa chi phí và chi phí doanh nghiệp phải chịu, nếu mọi thành viên của doanh nghiệp thực hiện công việc . Chi phí chất lượng giúp nhà quản lý nhận biết các ., thực hiện các họat động quả họat động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 17 Tạ Thị Bích Thủy
 18. CHI PHÍ NÀO?
 19. Mối quan hệ giữa các lọai chi phí chất lượng 9/5/2013 19 Tạ Thị Bích Thủy
 20. Quan điểm cổ điển 9/5/2013 20 Tạ Thị Bích Thủy
 21. Quan điểm mới 9/5/2013 21 Tạ Thị Bích Thủy
 22. Các hệ thống, công cụ quản lý chất lượng 9/5/2013 22 Tạ Thị Bích Thủy
 23. Các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng 9/5/2013 Các tiêu chuẩn hệ thống chất lượng đưa ra các yêu cầu tối thiểu cho một hệ thống đảm bảo chất lượng của doanh nghiệp. Một số tiêu chuẩn đang được áp dụng: ISO 9000, ISO 14000’ GMS, HACCP, QS9000, SA 8000 23 Tạ Thị Bích Thủy
 24. TQM là gì? 9/5/2013 24 Tạ Thị Bích Thủy
 25. TQM là gì? 9/5/2013 25 Tạ Thị Bích Thủy
 26. Quản trị chất lượng đồng bộ (Total Quality Management-TQM) 9/5/2013 Tòan bộ, tất cả mọi người, ở mọi vị trí đều TOTAL làm.  Mức độ xuất sắc của QUALITY sản phẩm, dịch vụ.  Hành động, nghệ MANAGEMENT thuật, phương pháp để kiểm tra, xử lý, hướng dẫn . 26 Tạ Thị Bích Thủy
 27. Đặc điểm 9/5/2013 1. QLCL theo TQM là không là quản trị theo 2. Chất lượng sản phẩm phụ thuộc vào 3. Chất lượng phải là mối quan tâm của trong tổ chức và vì mục đích chung. 4. Hướng tới , tránh sai lầm lặp lại trong quá trình sản xuất. 5. Thực hiện nguyên tắc 27 Tạ Thị Bích Thủy
 28. Cấu trúc 3P 9/5/2013 Để thực hiện tốt TQM, 3 yếu tố cần được cải thiện: 1. : 2. : 3. : 28 Tạ Thị Bích Thủy
 29. Quản trị chất lượng đồng bộ 9/5/2013 29 Tạ Thị Bích Thủy
 30. Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9000 - 2000 9/5/2013 Tiêu chuẩn này ấn định các yêu cầu đối với một hệ thống quản lý chất lượng khi một tổ chức: 1. Có nhu cầu chứng minh khả năng cung cấp sản phẩm ổn định, đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng và các yêu cầu pháp lý. 2. Nâng cao sự thỏa mãn khách hàng thông qua việc áp dụng có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng. 30 Tạ Thị Bích Thủy
 31. 8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo TCVN 9000:2000 9/5/2013 31 Tạ Thị Bích Thủy
 32. 8 nguyên tắc quản lý chất lượng theo TCVN 9000:2000 9/5/2013 32 Tạ Thị Bích Thủy
 33. Quản lý trực quan 9/5/2013 Mục tiêu: 1. Thực hiện đúng các qui định, thao tác một cách dễ dàng. 2. Dễ quan sát, giám sát các họat động sản xuất đang diễn ra. 3. Dễ phát hiện các nguy cơ, lãng phí trong quá trình sản xuất. 33 Tạ Thị Bích Thủy
 34. Quản lý trực quan 9/5/2013  Chuyển đổi các tiêu chuẩn thành những gì bắt mắt, hấp dẫn và dễ chấp nhận. Áp dụng cho: . Những nhắc nhở vận hành và chú ý . Báo hiệu nguy hiểm . Những chỉ báo nơi đặt để vật dụng . Xác định thiết bị . Các cảnh báo duy trì các ngăn ngừa . Các hướng dẫn công việc 34 Tạ Thị Bích Thủy
 35. Vòng tròn cải tiến chất lượng (PDCA) - Deming 9/5/2013 Mục tiêu: ĐỂ QUẢN TRỊ CHẤT LƯỢNG ĐỒNG BỘ MỘT CÁCH HiỆU QUẢ 35 Tạ Thị Bích Thủy
 36. Vòng tròn cải tiến chất lượng (PDCA) - Deming 9/5/2013 36 Tạ Thị Bích Thủy
 37. Cải tiến chất lượng với “3 Mu” và “3 Gen” 9/5/2013 37 Tạ Thị Bích Thủy
 38. 7 công cụ của TQM 9/5/2013 Mục tiêu: Cần phải: 38 Tạ Thị Bích Thủy
 39. 7 công cụ 9/5/2013 39 Tạ Thị Bích Thủy
 40. Các bước để giải quyết một vấn đề chất lượng 9/5/2013 1. Nhận dạng vấn đề 2. Quan sát 3. Phân tích 4. Hành động 5. Kiểm tra 6. Tiêu chuẩn hóa 7. Áp dụng 40 Tạ Thị Bích Thủy
 41. Để chương trình chất lượng thành công 9/5/2013 41 Tạ Thị Bích Thủy
 42. 9/5/2013 42 Tạ Thị Bích Thủy
 43. Tài liệu tham khảo 1. Jay Heizer, Barry Render: Principles of Operations Management. Ninth Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, NJ, 2008. ISBN- 978-0-13-501371-7. 2. Lê Đình Tiến (2013), Chuyên gia tư vấn - Giảng viên , Tài liệu giảng dạy cho lớp Giám đốc Sản xuất tại PMC. 3. Tài liệu giảng dạy môn “Quản Lý Sản Xuất” của khoa Quản lý công nghiệp- Đại Học Kỹ Thuật – TP.HCM
 44. www.themegallery.com