Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 1: Tổng quan về Marketing

ppt 27 trang ngocly 28/05/2021 810
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 1: Tổng quan về Marketing", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_mon_marketing_can_ban_chuong_1_tong_quan_ve_market.ppt

Nội dung text: Bài giảng môn Marketing căn bản - Chương 1: Tổng quan về Marketing

 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING
 2. I. KHÁI NIỆM VỀ MARKETING
 3. Mục tiêu của tiếp thị không phải là bán cho được thật nhiều. Đó là mục tiêu phải biết và hiểu khách hàng thật cặn kẽ đến mức độ sản phẩm và dịch vụ thích hợp với họ và tự nó tiêu thụ.
 4. Nhìn Marketing ôû goùc ñoä quaûn lyù Laø moät heä thoáng ñoàng boä caùc hoïat ñoäng veà hoïach ñònh saûn phaåm, phaân phoái, ñònh giaù vaø khuyeán maõi caùc saûn phaåm dòch vuï nhaèm laøm thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng toát hôn ñoái thuû caïnh tranh, qua ñoù ñaït döôïc muïc tieâu cuûa DN (Staton, 1991)
 5. Nhìn Marketing ôû goùc ñoä kinh teá Marketing laø moät quaù trình kinh teá – xaõ hoäi nhaèm chuyeån dòch coù ñònh höôùng caùc saûn phaåm/ dòch vuï coù giaù trò kinh teá töø ngöôøi saûn xuaát ñeán ngöôøi söû duïng sao cho thoûa maõn toát nhaát söï caân baèng cung – caàu vaø ñaït muïc tieâu toøan xaõ hoäi” (Mc Carthy et al.)
 6. Nhìn Marketing ôû goùc ñoä xaõ hoäi Laø quaù trình xaõ hoäi vaø quaûn lyù trong ñoù caùc caù nhaân hoaëc toå chöùc thoûa maõn nhu caàu vaø öôùc muoán thoâng qua vieäc taïo ra vaø trao ñoåi saûn phaåm coù giaù trò ñoái vôùi ngöôøi khaùc (Kotler, 1991)
 7. Ba ñieåm chuû yeáu cuûa Marketing ❖Höôùng ñeán khaùch haøng, xuaát phaùt töø vieäc thoûa maõn nhu caàu khaùch haøng ❖Caùc noå löïc Marketing (Marketing Mix) phaûi ñöôïc phoái hôïp toát nhau moät caùch ñoàng boä ñeå taïo hieäu quaû cao nhaát trong quaù trình trao ñoåi ❖Moïi hoïat ñoäng Marketing, cuoái cuøng phaûi thoûa muïc tieâu cuûa DN.
 8. II. CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN TRONG HOAÏT ÑOÄNG MARKETING
 9. 1. Nhu caàu (Need) Nhu caàu laø traïng thaùi con ngöôøi caûm thaáy thieáu thoán caùi gì ñoù
 10. 2. Mong muoán (Wants) Laø hình thöùc bieåu hieän cuï theå cuûa nhu caàu. Mong muoán do vaên hoùa vaø baûn saéc cuûa moãi ngöôøi taïo neân. Mong muoán thì ña daïng thay ñoåi theo söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi.
 11. 3. Ñoøi hoûi (Demands) Mong muoán trôû thaønh ñoøi hoûi khi coù khaû naêng thanh toaùn
 12. 4. Saûn phaåm (Product) Saûn phaåm laø baát cöù thöù gì coù theå taïo ra söï chuù yù, söï thu duïng, söû duïng hoaëc tieâu thuï, vaø coù theå thoûa maõn moät nhu caàu hay mong muoán.
 13. 5. Coát loõi cuûa marketing – Trao ñoåi (Exchange) Trao ñoåi laø haønh vi thu ñöôïc moät vaät mong muoán töø ngöôøi khaùc baèng caùch coáng hieán trôû laïi moät vaät gì ñoù.
 14. Ñeå coù theå xaûy ra trao ñoåi caàn coù 5 ñieàu kieän sau ñaây: ➢ Coù ít nhaát hai beân tham gia ➢ Moãi beân coù caùi gì ñoù coù giaù trò ñoái vôùi beân kia ➢ Moãi beân coù khaû naêng truyeàn thoâng vaø phaân phoái ➢ Moãi beân coù quyeàn töø choái hay chaáp nhaän ñeà nghò cuûa beân kia. ➢ Moãi beân ñeàu tin töôûng raèng hoï coù lôïi khi trao ñoåi.
 15. Marketing coù xu höôùng chuyeån töø choã coá gaéng toái ña lôïi nhuaän trong toång soá laàn trao ñoåi hôn laø kieám lôïi nhuaän toái ña trong moät laàn trao ñoåi ➔ Phaûi xaây döïng quan heä laâu daøi tin caäy laãn nhau giöõa caùc ñoái taùc.
 16. 6. Thò tröôøng (Markets) Thò tröôøng laø taäp hôïp taát caû caùc ngöôøi mua hieän taïi vaø nhöõng ngöôøi mua tieàm aån.
 17. III. CAÙC TÖ TÖÔÛNG CHUÛ ÑAÏO TRONG QUAÛN LYÙ TIEÁP THÒ
 18. 1. Quan ñieåm troïng saûn xuaát: Ngöôøi tieâu duøng seõ mua nhieàu hôn neáu saún phaåm doài daøo treân thò tröôøng vôùi giaù haï ➔Lieân tuïc caûi tieán saûøn xuaát vaø môû roäng heä thoáng phaân phoái.
 19. 2. Quan ñieåm troïng saûn phaåm: Ngöôøi tieâu duøng seõ thích saûn phaåm coù chaát löôïng cao, kieåu daùng ñeïp ➔ Lieân tuïc caûi tieán saûn phaåm.
 20. 3. Quan ñieåm troïng baùn haøng: Ngöôøi tieâu duøng seõ khoâng mua ñuû saûn phaåm tröø khi chuùng ta noå löïc baùn haøng vaø khuyeán maõi.
 21. 4. Quan ñieåm troïng tieáp thò: Chìa khoùa ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc laø xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu mong muoán cuûa thò tröôøng muïc tieâu vaø ñaûm baûo thoûa maõn mong muoán moät caùch hieäu quaû hôn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh.
 22. 5. Quan ñieåm tieáp thò vò xaõ hoäi: Chìa khoùa ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu cuûa toå chöùc laø xaùc ñònh ñöôïc nhu caàu mong muoán cuûa thò tröôøng muïc tieâu vaø ñaûm baûo thoûa maõn mong muoán moät caùch hieäu quaû hôn so vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh, ñoàng thôøi giöõ nguyeân hoaëc cuûng coá möùc soáng sung tuùc cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø xaõ hoäi.
 23. IV. VAI TROØ CUÛA MARKETING TRONG NEÀN KINH TEÁ
 24. 1. Vai troø cuûa Marketing trong doanh nghieäp Marketing giuùp ñaùnh giaù tieàm naêng vaø ñònh höôùng hoïat ñoäng cho töøng boä phaän saûn phaåm / dòch vuï. Marketing cung caáp cô sôû hoïach ñònh chieán löôïc hoïat ñoäng cuûa toøan xí nghieäp.
 25. 2. Vai troø cuûa Marketing trong neàn kinh teá/ xaõ hoäi Marketing ñoùng vai troø caàu noái giöõa saûn xuaát vaø tieâu thuï nhaèm guùp vöôït qua nhöõng khaùc bieät vaø khoûang caùch veà nhieàu yeáu toá khaùc nhau. Qua ñoù laøm cho xaõ hoäi vaø töøng thaønh vieân ñöôïc thoûa maõn nhu caàu moät caùch hieäu quaû veà kinh teá.
 26. V. QUI TRÌNH MARKETING
 27. 1. Nghieân cöùu vaø phaân tích cô hoäi thò tröôøng 2. Phaân khuùc vaø choïn thò tröôøng muïc tieâu. 3. Ñònh vò thò tröôøng. 4. Xaây döïng toå hôïp tieáp thò (4Ps). 5. Quaûn lyù caùc noå löïc tieáp thò.