Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp Data Link - Nguyễn Cao Đạt

pdf 25 trang ngocly 25/05/2021 2210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp Data Link - Nguyễn Cao Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mang_may_tinh_chuong_3_lop_data_link_nguyen_cao_da.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 3: Lớp Data Link - Nguyễn Cao Đạt

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP DATA LINK CHÖÔNG III Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Muïc tieâu : – Cung caáp moät giao tieáp tin caäy vaø hieäu quaû giöõa hai maùy z Caùc coâng vieäc : – Xaây döïng frame (framing) – Ñieàu khieån lieân keát luaän lyù (Logical Link Control) z Ñieàu khieån doøng z Ñieàu khieån loãi – Ñieàu khieån truy caäp ( Medium Access Control) z Xem xeùt vaán ñeà ñòa chæ (Link Level Addressing) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 2
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z : •Giao tieáp lôùp datalink Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Xaây döïng frame : – Hoaøn toaøn khoâng theå tìm ra loãi khi söû duïng caùc bit thoâ nhaän ñöôïc töø lôùp physical. – Caàn phaân chia caùc chuoåi bit thaønh caùc frame ñeå coù theå tìm ra loåi treân caùc chuoåi bit khi nhaän ñöôïc. z Caùc phöông phaùp : – Duøng soá ñeám kyù töï – Kyù töï baét ñaàu & keát thuùc keát hôïp cheøn kyù töï – Côø ñaùnh daáu ñaàu & cuoái frame keát hôïp cheøn bit – Maãu bit khoâng hôïp leä Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 4
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Duøng kyù töï ñeám : Character count One character (a) 51234567898012345687890123 Frame 1 Frame 2 Frame 3 Frame 4 5 characters 5 characters 8 characters 8 characters Error (b) 51234767898012345687890123 Frame 1 Frame 2 Now a (Wrong) character count Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 5 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Duøng kyù töï baét ñaàu vaø keát thuùc : – Kyù töï baét ñaàu: DLE STX – Kyù töï keát thuùc: DLE ETX – Stuffing : Cheøn DLE vaøo tröôùc DLE cuûa data DLESTX A DLE B DLE ETX (a) DLESTX A DLE DLE B DLE ETX (b) Stuffed DLE DLESTX A DLE B DLE ETX (c) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 6
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Duøng bit ñaùnh daáu : – Chuoãi bit ñaùnh daáu ñaàu & cuoái frame: 01111110 – Stuffing : Cheøn theâm bit 0 neáu coù 5 bit 1 lieân tuïc 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 Stuffed bits 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 z Duøng caùc maãu bit khoâng hôïp leä : – Bit 1 laø caëp high low – Bit 0 laø caëp low high – Caùc caëp high high vaø low low khoâng ñöôïc duøng cho data – Caùc caëp naøy seõ ñöôïc duøng ñeå ñaùnh daáu vieäc baét ñaàu hay keát thuùc frame Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 7 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Ñieàu khieån loãi vaø ñieàu khieån löu löôïng : – Ñieàukhieånloãi z Duøng tín hieäu ACK, NAK z Duøng timer z Duøng sequence number – Ñieàu khieån löu löôïng: z Beân gôûi nhanh, nhaän chaäm z Maát döõ lieäu khi gôûi z Caàn coù moät qui taéc truyeàn nhaän giöõa hai beân Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 8
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Caùc giao thöùc cô baûn lôùp datalink : – Giaû thieát: z Caùc lôùp physical, datalink, network ñoäc laäp z Phaàn cöùng töï ñoäng tính toaùn boå sung checksum z Duøng cô cheá polling xöû lyù söï kieän z Network luoân saün saøng & frame truyeàn theo thöù töï – Caùc giaûi thuaät : z Unrestricted Simplex Protocol (SGK) z Simplex Stop-and-Wait Protocol (SGK) z Simplex Protocol for a Noisy Channel (SGK) z Sliding Window Protocol(SGK) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 9 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Ñieàu khieån truy caäp : – Xem xeùt ñoái vôùi moâ hình keát noái multiaccess – Moâi tröôøng truyeàn ñöôïc chia xeû. – WAN : z Caáp phaùt keânh truyeàn tónh z Söû duïng TDM hay FDM z Coâng thöùc : •Thôøi gian treã T 1 T = •Dung löôïng keânh C bps µC − λ 1 N •Toác ñoä truyeàn : λ frames/sec T = = = NT FDM /TDM C λ •Chieàu daøi frame : 1/µ bits µ − µC − λ N N Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 10
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Ñieàu khieån truy caäp : – LAN : z Caáp phaùt keânh truyeàn ñoäng. z Chæ coù moät traïm ñöôïc phaùt tín hieäu taïi moät thôøi ñieåm z Caùc traïm seõ thay ñoåi traïng thaùi. z Caùc giao thöùc phaûi ñaûm baûo tính coâng baèng cho taát caû caùc traïm z Söû duïng caùc giao thöùc ña truy caäp sau : – ALOHA – Carrier Sense Multiple Access Protocols – Collision-Free Protocols – Limited-Contention Protocols – Wavelength Division Multiple Access Protocols – Wireless LAN Protocol – Digital Cellular Radio Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 11 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Caùc moâ hình keát noái LAN caàn xem xeùt : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 12
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Giao thöùc ALOHA : – Pure ALOHA : z Cho user truyeàn khi naøo coù data truyeàn z Ñuïng ñoä thì huûy frame z Frame huûy thì chôø thôøi gian random vaø gôûi laïi z Hieäu suaát keùm – Slotted ALOHA: z Thôøi gian chia thaønh slot z Truyeàn baét ñaàu taïi slot z Hieäu suaát coù caûi thieän Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 13 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Giao thöùc CSMA : – Carrier Sense (CS) : z Ñôïi cho ñeán khi keânh truyeàn raûnh z Baét ñaàu truyeàn döõ lieäu ( caùc frame ) – Multiple Access (MA) : z Nhieàu traïm laøm vieäc cuøng duøng chung moät keânh truyeàn z Moãi traïm duøng moät giaûi thuaät veà ña truy caäp. – Vaán ñeà truyeàn ñoàng thôøi coù theå xaûy ra : z AÛnh höôûng laãn nhau. z Goïi laø “collission” Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 14
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Giao thöùc CSMA : – 1-persistent CSMA (SGK) – Nonpersistent CSMA (SGK) – p-persistent CSMA (SGK) – CSMA with Collision Detection (CSMA/CD) : z Laéng nghe trong khi ñang truyeàn. z Phaùt hieän khi coù tín hieäu cuûa moät traïm khaùc can thieäp vaøo. z Ngöng truyeàn khi ñuïng ñoä vaø sau ñoù coá gaéng trôû laïi sau moät thôøi gian ngaãu nhieân. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 15 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802 cho LANs vaø MANs – IEEE : Institure of Electrical and Electronic Engineers – Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet – Chuaån IEEE 802.4 : Token Bus (SGK) – Chuaån IEEE 802.5 : Token Ring – Chuaån IEEE 802.11 : Wireless LAN – Chuaån IEEE 802.6 DQDB (Distributed Queue Dual Bus) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 16
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : – Phoå bieán trong haàu heát caùc LAN – Xem xeùt vaán ñeà truyeàn nhaän : z Chæ moät traïm ñöôïc phaùt taïi moät thôøi ñieåm. z Tín hieäu lan truyeàn trong toaøn boä chieàu daøi caùp z Taát caû caùc traïm nhaän ñöôïc taát caû döõ lieäu ñang truyeàn treân maïng z Duøng giao thöùc CSMA/CD trong vieäc giaûi quyeát truy caäp Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 17 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Maõ hoaù Manchester Bit stream 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 Binary encoding Manchester encoding Differential Manchester encoding Transition here Lack of transition here indicates a 0 indicates a 1 Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 18
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Giaûi thuaät ña truy caäp : 1. Neáu keânh truyeàn raûnh thì truyeàn. Neáu khoâng tieáp tuïc laéng nghe keânh truyeàn cho ñeán raûnh thì truyeàn. 2. Laéng nghe keânh truyeàn trong khi truyeàn döõ lieäu (frame) 3. Neáu phaùt hieän coù ñuïng ñoä trong khi ñang truyeàn thì phaùt tín hieäu “jam” vaø döøng laïi. 4. Quay laïi böôùc 1 vaø coá gaéng gôûi trong moät soá laàn toái ña ( max- try counter ) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 19 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Giaûi thuaät Binary Exponential Backoff : z Chia thôøi gian thaønh nhieàu slot z 1 Slot Time : thôøi gian ñeå gôûi 512 bits z Khi ñuïng ñoä laàn thöù nhaát, ngaãu nhieân choïn {0,1} slot ñeå ñôïi z Khi ñuïng ñoä laàn hai, ngaãu nhieân choïn{0,1,2,3} slot ñeå ñôïi z Coá gaéng ñeán laàn thöù 16, ngaãu nhieân choïn {0, ,1024} slot ñeå ñôïi 0 <= r < 2k-1 z r laø soá ngaãu nhieân ñöôïc taïo ra, z k = MIN(n,10) z n laø soá laàn coá gaéng. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 20
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Ñòa chæ Ethernet : z Theo chuaån IEEE z Moãi traïm laøm vieäc ñöôïc gaùn moät ñòa chæ daøi 48-bit – Ñöôïc xeùt khi NIC (Network Interface Card) ñöôïc saûn xuaát – Vaán ñeà nhaän döõ lieäu : z Taát caû traïm ñeàu nhaän ñöôïc döõ lieäu ñang truyeàn. z Moãi frame coù moät ñòa chæ ñích. z Traïm loaïi boû caùc frame maø khoâng coù ñòa chæ ñích laø noù. z Quan troïng : giao tieáp phaàn cöùng, khoâng phaûi phaàn meàm ñöôïc duøng Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 21 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Daïng frame : Bytes 7 1 6 6 2 0-1500 0-46 4 Destination Source Preamble Data Pad Checksum Address Address Start of frame Length of data delimiter field 802.3 frame format Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 22
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Daïng frame : z Chieàu daøi frame toái thieåu laø : 64 bytes z Preamble : 7bytes moãi byte coù giaù trò 10101010 . z Start of frame : 10101011 z Ñòa chæ nguoàn vaø ñích : 6 bytes z Ñòa chæ ñích : – Moät ñòa chæ ñeán (unicast) – Taát caû caùc traïm (broadcast) – Moät soá caùc traïm treân maïng (multicast) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 23 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Cô cheá hoaït ñoäng : z Phaàn cöùng giao tieáp maïng – Nhaän moät baûn copy cuûa moãi frame truyeàn – Kieåm tra ñòa chæ : chaáp nhaän hoaëc loaïi boû. – Chuyeån caùc frame chaáp nhaän ñeán phaàn meàm heä thoáng. z Phaàn meàm thieát bò maïng : – Kieåm tra loaïi frame. – Chuyeåncaùcframe ñeáncaùcphaànmeàmtöôngöùng(chínhxaùc) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 24
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Caùp trieån khai : Teân Loaïi cable Ñoä daøi toái ña cho Soá node treân AÙp duïng moät segment (m) moät segment 10Base5 Thick coax 500 100 Backbone 10Base2 Thin coax 200 30 Heä thoáng nhoû 10Base-T Twisted pair 100 1024 Deã söûa chöõa 10Base-F Fiber optics 2000 1024 Noái caùc toaø nhaø Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 25 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Phaân loaïi : Controller Controller Transceiver Twisted pair Transceiver + controller cable Core Vampire tap Transceiver Connector Hub (a)10Base5 (b)10Base2 (c) 10Base-T Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 26
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 27 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.3 & Ethernet : (Tieáp theo) – Ethernet toác ñoä cao (High Speed Ethernet): z Fast Ethernet – Hoaït ñoäng ôû toác ñoä 100 Mbps – 100BASE-TX vaø 100BASE-FX – Caùc thieát bò ñi keøm coù theå laø : 10/100 Mbps z Gigabit Ethernet – Hoaït ñoäng ôû toác ñoä 1 Gbps – Heä thoáng söû duïng caùp quang vaø switch. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 28
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : – IBM ñeà xuaát – Toác ñoä : 4Mbps, 16 Mbps – Ít ñöôïc söû duïng – Moâhìnhvaätlyùlaøstar, moâhìnhluaänlyùlaøring. – Keát noái vaät lyù : z Cable : Twisted Pair z Thieát bò maïng : Hub coøn goïi laø MAU (Multistation Access Unit) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 29 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Caáu taïo luaän lyù : Ring Ring 1 bit interface interface buffer To From To From station station station station Ring network Listen mode Transmit mode Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 30
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Hoaït ñoäng : z Keânh truyeàn point-to-point z Token di chuyeån quang voøng , muoán truyeàn thì station phaûi nhaän ñöôïc token z Hai traïng thaùi : listen mode & transmit mode z Listen mode : caùc bit nhaäp ñöôïc copy sang output vôùi thôøi gian delay 1bit time z Transmit mode : interface taùc ra ,truyeàn döõ lieäu z ACK : duøng 1 bit Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 31 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Ñòa chæ : z 6 Bytes ñòa chæ z Thöôøng ñöôïc gaùn khi cheá taïo z Ñònh daïng cuûa ñòa chæ laø khoâng coù quy taéc Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 32
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Daïng frame : Bytes 1 1 1 2 or 6 2 or 6 No limit 4 1 1 Destination Source SD AC FC Data Checksum ED FS Address Address Frame control End delimiter Access Control Frame Status Starting delimiter 802.5 frame format - Data frame format SD AC FC 802.5 frame format - Token format Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 33 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Daïng frame : (tieáp theo) z Moãi frame coù moät ñòa chæ ñích z Taát caû caùc traïm nhaän vaø laëp laïi taát caû caùc tín hieäu nhaän ñöôïc z Caùc traïm taïo ra caùc baûng sao cuûa caùc frame coù ñích laø noù z Quan troïng : giao tieáp phaàn cöùng khoâng phaûi phaàn meàm kieåm tra ñòa chæ – High-speed Token Ring : z Hoaït ñoäng ôû toác ñoä 100 Mbps z 1 Gbps cuõng ñöôïc xem xeùt z IEEE 802.5 z Coù moät vaøi thieát bò duøng cho nhieàu toác ñoä 4/16/100 Mbps Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 34
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Chuaån IEEE 802.5 - Token Ring : ( Tieáp theo) – Vì sao Token Ring ít duøng : z Chæ do IBM ñeà xöôùng z Giaù caû z Phöùc taïp z Chæ coù moät nhaø cung caáp Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 35 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z FDDI : – Duøng caùp quang – Coù ñoä tin caäy cao (dual rings) – Khoâng nhieãu – Tieâu chuaån cuûa ANSI, gaàn vôùi IEEE 802.5 – Truyeàn ôû toác ñoä 100 Mbps Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 36
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z FDDI Dual Ring: Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 37 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Moät soá vaán ñeà khaùc : – ATM – Wireless (802.11) – Fiber Channel – HIPPI – Token Bus (802.4) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 38
 20. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Khaùi nieäm : – Moät thieát bò phaàn cöùng vôùi phaàn meàm toái thieåu – Keát noái 2 hay nhieàu LANs gaàn gioáng laïi vôùi nhau – Di chuyeån caùc frame giöõa caùc LAN ñöôïc keát noái – Khoâng chuyeån collisions, noise, beacons, etc. – Xem xeùt caùc thoâng tin treân lôùp data link – Cho pheùp caùc LAN hoaït ñoäng moät caùch ñoäc laäp z Hoaït ñoäng : – Laéng nghe treân taát caû caùc LAN – Chæ chuyeån caùc frame giöõa caùc LAN neáu caàn thieát – Chæ hoaït ñoäng vôùi thoâng tin ôû lôùp 1/2 Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 39 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Keát noái : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 40
 21. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Keát noái : (Tieáp theo) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 41 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Keát noái : (Tieáp theo) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 42
 22. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Moâ hình : z Caùc quy taéc trong suoát : 1. Theo doõi taát caû caùc frame treân moãi LAN 2. Vôùi moãi frame, löu tröõ ñòa chæ ñích trong moät cache (bridge table) 3. Vôùi moãi frame, cache ñöôïc duøng ñeå hoûi veà ñòa chæ ñích. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 43 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Minh hoaï tính trong suoát : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 44
 23. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Tính chaát loïc : – Duøng ñeå ñieàu khieån LAN traffic – Xem xeùt caùc thoâng tin ôû lôùp data link – Ví duï : z Khoâng chuyeån caùc frame töø ñòa chæ MAC X z Khoâng chuyeån caùc Ethernet frame loaïi X z Khoâng chuyeån caùc frame broadcast töø X z Giôùi haïn soá hop laø 6 Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 45 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Switch : – Vaät lyù thì gioáng vôùi hub – Luaän lyù thì gioáng vôùi bridge – Cho pheùp hoaït ñoäng ôû cheá ñoä full duplex – Nhanh choùng thay theá coâng ngheä hub/bridge – switch laø moät teân ñöôïc duøng trong mua baùn, quaûng caùo Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 46
 24. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Caáu taïo : z Hoaït ñoäng : – Moät segment LAN treân moät host – Keát noái giöõa caùc segment hay caùc host laïi vôùi nhau. z Moät soá tính chaát : – Store vaø Forward – Cut-through – Troän moät soá interface laïi vôùi nhau – VLANs – Quaûn trò maïng z Port Mirror z Baûo maät Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 47 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LAN Bridges and Switches z Virtual LANs : – Ñònh nghóa caùc broadcast domain – Ñeå di chuyeån giöõa caùc VLAN, caàn coù router (thieát bò ôû layer 3) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 48
 25. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Lôùp Data Link z Toång keát : – Caùc kieán thöùc cô baûn ôû lôùp Data Link z Caùch xaây döïng frame z Caùc giao thöùc cô baûn ñieàu khieån lieân keát luaän lyù z Caùc giao thöùc cô baûn ñieàu khieån ña truy caäp – Caùc chuaån hieän nay ôû lôùp Data Link z Ethernet & 802.3 z Token Ring & 802.5 z FDDI – Caáu truùc cuûa LAN bridge vaø Switch Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 49