Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Vi Thị Quyên

ppt 28 trang ngocly 02/06/2021 70
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Vi Thị Quyên", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_hoc_tap_va_lam_theo_tam_guong_dao_duc_ho_chi_minh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Vi Thị Quyên

 1. HUYỆN UỶ KỲ SƠN TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Giảng viên: Vi Thị Quyên- Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Kỳ Sơn, ngày 20 tháng 01 năm 2011 2
 2. “Häc tËp vµ lµm theo tÊm g¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh’’ 3
 3. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Nội dung chính: I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY. II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH. III. KẾT LUẬN 4
 4. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH I. SỰ CẦN THIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY 1. Đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội: * Khái niệm về đạo đức: Đạo đức hiểu theo nghĩa chung nhất, là một hình thái ý thức xã hội, bao gồm những nguyên tắc, chuẩn mức và thang bậc giá trị được xã hội thừa nhận. * Đạo đức có tác dụng: Chi phối, điều chỉnh hành vi của mỗi người, phù hợp với lợi ích của toàn xã hội. 5
 5. HỌC TẬP VÀ LÀ THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Đạo đức có 3 chức năng sau: - Với chức năng giáo dục, chuẩn mức đạo đức được tập thể và cộng đồng chấp nhận tác động vào ý thức và hành vi của mỗi cá nhân, để mỗi cá nhân tự giáo dục, rèn luyện, hoàn thiện nhân cách của mình theo chuẩn mực chung của toàn xã hội. - Với chức năng điều chỉnh, chuẩn mực đạo đức điều chỉnh hành vi của mỗi cá nhân và mối quan hệ giữa người và người trong xã hội. Trong xã hội, quan niệm và hành vi đạo đức của người này có tác động đến quan niệm và hành vi của người khác và ngược lại. - Với chức năng phản ánh, đạo đức phản ánh thực trạng xã hội, do tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội. Những mâu thuẫn đang tồn tại trong xã hội được thể hiện trong đạo đức xã hội. 6
 6. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2. Sự suy thoái đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay: Sự suy thoái về đạo đức, lối sống biểu hiện ở 7 dạng sau: - Chủ nghĩa cá nhân, lối sống vị kỷ, vụ lợi, buông thả, hưởng thụ, thiếu lý tưởng, thiếu ý chí phấn đấu xuất hiện trong tất cả các tầng lớp xã hội. - Tệ tham nhũng, hối lộ, bòn rút của công, lãng phí diễn ra ở nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, đang trở thành quốc nạn, gây bức xúc trong nhân dân. - Hành động cơ hội, “chạy chọt” vì lợi ích cá nhân khá phổ biến. - Lời nói không đi đôi với việc làm, nói và làm trái với Nghị quyết của Đảng; nói nhiều, làm ít; phát ngôn tùy tiện, vô nguyên tắc. - Tệ quan liêu, xa dân, lãnh đạm và vô cảm trước những khó khăn, bức xúc và yêu cầu, đòi hỏi chính đáng của nhân dân. - Tình trạng suy thoái về đạo đức trong quan hệ gia đình và quan hệ cá nhân với xã hội, như gia trưởng, vũ phu, bất hiếu, v.v - Đạo đức nghề nghiệp bị sa sút, ngay cả trong lĩnh vực được xã hội tôn vinh. 7
 7. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH • Nguyên nhân của tình trạng trên: - Về khách quan: + Do tác động của cơ chế thị trường. + Sự tác động của đạo đức, lối sống tư sản phương Tây vào nước ta trong điều kiện hội nhập và bùng nổ thông tin. + Các lực lượng thù địch, phản động luôn tìm mọi cách chống phá, thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”. - Về chủ quan: + Chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc và vai trò nền tảng của đạo đức trong xã hội ổn định và phát triển xã hội. + Chưa coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống. + Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, đảng viên và gia đình chưa nêu gương về đạo đức, lối sống. 8
 8. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Hậu quả của tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống Làm thay đổi lệch lạc về những chuẩn mực, thang bậc giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của dân tộc và cách mạng, có tác hại đến sự trường tồn của dân tộc và sự phát triển của đất nước. Sự suy thoái về đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã làm cho nhân dân lo lắng, bất bình, ảnh hưởng đên uy tín và vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng Thực trạng đó tiềm ẩn nhiều nguy cơ dẫn đến mất ổn định về chính trị xã hội, liên quan đến sự sống còn của Đảng, của chế độ. 9
 9. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH • Giải pháp: Ngày 7/11/2006, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị: 06-CT/TW về tổ chức Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng và toàn xã hội. Thực hiện tốt Cuộc vận động này sẽ góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội. 10
 10. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH II. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 1. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và Nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người Việt Nam học tập và noi theo. 11
 11. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ◼ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh bắt nguồn từ truyền thống đạo đức của dân tộc Việt Nam. ◼ Tư tưởng đạo đức đó kết hợp với đạo đức tiên tiến nhất của thời đại là đạo đức cộng sản trong Hồ Chí Minh, từ đó Người đã xây dựng nên những giá trị đạo đức mới, đó là đạo đức cách mạng. ◼ Đạo đức mới – đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh – đã trở thành nền tảng và động lực tinh thần, là nguồn sức mạnh to lớn để Đảng và nhân dân ta vượt qua mọi thử thách, hi sinh, giành độc lập, tự do, thống nhất cho Tổ quốc, xây dựng đất nước theo mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. 12
 12. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH ◼ Công cuộc đổi mới đất nước hiện nay, cần phát huy mạnh mẽ những chuẩn mực đạo đức mới, sự năng động, sáng tạo, ý chí độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, quyết tâm không chịu mãi đói nghèo, đưa đất nước tiến lên cùng nhân loại và thời đại. ◼ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp để phát huy những mặt tích cực, khắc phục những tiêu cực về đạo đức và lối sống; là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ đảng viên, mỗi người Việt Nam chúng ta. ◼ Để xứng đáng là cán bộ, đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam, do Chủ Tịch Hồ Chí Minh sáng lập, tổ chức và rèn luyện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ của Người phải trở thành nhiệm vụ hàng ngày của mỗi đảng viên và những người đang phấn đấu vào Đảng. 13
 13. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2. Những nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh: 2.1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và mỗi người. 2.2 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam. 2.3 Quan niệm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức 14
 14. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.1 Quan điểm của Hồ Chí Minh về vị trí của đạo đức trong đời sống xã hội và mỗi người. - Đạo đức là gốc của cách mạng. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang - Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc của cây, như ngọn nguồn của sông, suối. - Đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp con người vững vàng trong mọi thử thách. - Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải là đạo đức, là văn minh. 15
 15. Bác coi đạo đức là nền tảng của người CM Người CM phải có đạo đức CM mới hoàn thành được nhiệm vụ CM vẻ vang Đối với con Đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát người triển con người, như gốc của cây, ngọn nguồn của sông suối Đạo đức cách mạng là chỗ dựa giúp con người vững vàng trong mọi thử thách. Vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải xây dựng Đảng ta thật trong sạch, Đảng phải là đạo đức, là văn minh. 16
 16. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.2 Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam. -Đối với đất nước, dân tộc phải“ Trung với nước, hiếu với dân”. -Với mọi người phải “Yêu thương con người, sống có tình, có nghĩa”. -Với mình phải thực sự “Cần, kiệm, liêm, chính chí công, vô tư”. -Mở rộng quan hệ yêu thương con người đối với toàn nhân loại, người cách mạng phải có “Tinh thần quốc tế trong sáng” 17
 17. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 2.3 Quan niệm Hồ Chí Minh về những nguyên tắc xây dựng và thực hành đạo đức mới. - Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức. - Xây đi đôi với chống. - Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. 18
 18. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 3. Noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: - Đạo đức Hồ Chí Minh: Là tấm gương trọn đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. - Đạo đức Hồ Chí Minh: Là tấm gương của ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi thử thách khó khăn để đạt mục đích. - Đạo đức Hồ Chí Minh: Là tấm gương tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. - Đạo đức Hồ Chí Minh: Là tấm gương của một con người nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu, hết mực vì con người. - Đạo đức Hồ CHí Minh: Là tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và đức khiêm tốn phi thường. 19
 19. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4. Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay: 4.1 Thực hiện “Trung với nước, hiếu với dân”. 4.2 Thực hiện đúng lời dạy:“ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” 4.3 Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. 4.4 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. 20
 20. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4.1 Thực hiện “Trung với nước, hiếu với dân”. ◼ Trung thành vô hạn với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, nền văn hóa, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ và sự nghiệp đổi mới, bảo vệ lợi ích của đất nước, dân tộc. ◼ Luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, tôn trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, v.v ◼ Có ý chí vươn lên, thực hiện mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng nước kém phát triển,v.v ◼ Luôn luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết dân tộc, đoàn kết trong Đảng, trong nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống lại mưu mô chia rẽ dân tộc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, chia rẽ Đảng với nhân dân của các thế lực thù địch, cơ hội. ◼ Có tinh thần trách nhiệm cao đối với công việc, có lương tâm nghề nghiệp trong sáng; ham học hỏi, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. ◼ Giải quyết đúng đắn mối quan hệ cá nhân- gia đình - tập thể - xã hội; quan hệ giữa nghĩa vụ và quyền lợi. 21
 21. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4.2 Thực hiện đúng lời dạy:“ cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” ◼ Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; sử dụng lao động, vật tư, tiền vốn của Nhà nước, của tập thể, của chính mình một cách có hiệu qủa. ◼ Quý trọng công sức lao động và tài sản của tập thể, của cá nhân; không xa hoa lãng phí, không phô trương hình thức. ◼ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, thực dụng, không để cho lợi ích cá nhân chi phối, chống thói chạy theo danh vọng, địa vị, giành dật lợi ích cho mình, lạm dụng quyền hạn, chức vụ để chiếm đoạt của công, cục bộ địa phương, thu vén cho gia đình cá nhân. ◼ Thẳng thắn, trung thực, bảo vệ chân lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; chân thành, khiêm tốn; không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che dấu giếm khuyết điểm, v.v ◼ Thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; phải kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, vị kỷ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều, làm ít, làm dốt, làm ẩu. Phải có thái độ rõ rệt, lên án và cương quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, loại trừ mọi biểu hiện vô liêm, bất chính ra khỏi đời sống xã hội. 22
 22. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4.3 Nâng cao ý thức dân chủ và kỷ luật, gắn bó với nhân dân, vì nhân dân phục vụ. ◼ Mỗi cán bộ, đảng viên của Đảng phải đặt mình trong tổ chức, trong tập thể, phải tôn trọng nguyên tắc, pháp luật, kỷ cương. ◼ Gần dân, học dân, có trách nhiệm với dân, khắc phục cho được thói vô cảm, lãnh đạm, thờ ơ trước khó khăn, thắc mắc, những đau khổ của nhân dân. ◼ Coi trọng phê bình và tự phê bình. 23
 23. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH 4.4 Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phát huy chủ nghĩa yêu nước gắn chặt với chủ nghĩa quốc tế trong sáng, đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc, chủ động, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. ◼ Đoàn kết quốc tế trong sáng là thực hiện chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa với tinh thần Việt Nam sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy với các quốc gia trên thế giới, phấn đấu vì độc lập, hòa bình và phát triển. ◼ Tôn trọng độc lập, chủ quyền của các nước khác, mở rộng hợp tác cùng có lợi, cùng nhau phấn đấu vì hòa bình, phát triển, cùng nhau hợp tác chống chiến tranh, chống đói nghèo, bất công, cường quyền, áp đặt trong quan hệ quốc tế. ◼ Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, kết hợp với sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, nguồn lực bên trong và bên ngoài để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. ◼ Nâng cao tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào tự tôn dân tộc; đấu tranh chống tâm lý dân tộc hẹp hòi, tự ti; phê phán tư tưởng ngoại lai, vong bản, vọng ngoại, ảo tưởng chủ nghĩa tư bản. 24
 24. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Câu hỏi thảo luận: 1. Vì sao cần học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh? 2. Trình bày nội dung tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 3. Phân tích nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 25
 25. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH III. KẾT LUẬN Trong bài này cần nắm vững 2 nội dung cơ bản sau đây: * Một là sự cần thiết học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. * Hai là học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong nội dung này cần năm vững: - Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa của nhân loại; là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người học tập và noi theo. - Những nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh. - Về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. - Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. 26
 26. Mét sè h×nh ¶nh vÒ B¸c Hå 27
 27. XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN! 28