Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương I: Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn bảo hiểm xã hội

ppt 21 trang ngocly 27/05/2021 1110
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương I: Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn bảo hiểm xã hội", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_bao_hiem_xa_hoi_chuong_i_doi_tuong_va_noi_dung_ngh.ppt

Nội dung text: Bài giảng Bảo hiểm xã hội - Chương I: Đối tượng và nội dung nghiên cứu môn bảo hiểm xã hội

 1. TÀI LIỆU THAM KHẢO
 2. 1. Luật Bảo hiểm xã hội 2. Nghị định số 152/2006/ND-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc . 3. Thông tư số 03/2007/TT-BLDTBXH ngày 30 tháng 1 năm 2007 hướng dẫn 1 số điều của Nghị định số 152/2006/ND-CP 4. Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 5. Nghị đinh số 190/2007/ND-CP ngày 28/12/2007 Hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện
 3. 6. Thông tư số 02/2008/TT-BLDTBXH ngày 31 tháng 01/2007 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 190/2007/ND-CP 7. Nghị định 127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp 8. Thụng tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 thỏng 01 năm 2009 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 127/2008/ND-CP
 4. CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU MÔN BHXH
 5. TÔI CẦN VIỆC LÀM KHÓĐẶT RỦITRÁNH VẤN RO KHỎI ĐỀ
 6. NHỮNG RỦI RO NÀO? DO TỰ NHIÊN (KHÁCH QUAN)
 7. DO CON NGƯỜI
 8. CÁCH GIẢI QUYẾT RỦI RO ✓TỰ CỨU MÌNH ✓DỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG NHỎ ✓DỰA GIÚP ĐỠ CỦA CỘNG ĐỒNG LỚN ✓DỰA VÀO HỆ THỐNG BẢO HIỂM
 9. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 10. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG, NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NHÀ NƯỚC
 11. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA BÊN BHXH VÀ CÁC BÊN ĐÓNG GÓP
 12. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA BÊN BHXH VÀ BÊN HƯỞNG BHXH
 13. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA THU NHẬP VÀ MỨC ĐÓNG BHXH
 14. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA MỨC ĐÓNG VÀ MỨC HƯỞNG BHXH
 15. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA NHỮNG NGƯỜI THAM GIA BHXH
 16. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ BHXH VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG
 17. I. ĐỐI TƯỢNG 1. CÁCH TIẾP CẬN THỨ NHẤT CÁC MỐI QUAN HỆ CÁC MỐI QUAN HỆ KHÁC
 18. I. ĐỐI TƯỢNG 2. CÁCH TIẾP CẬN THỨ HAI - THAY THẾ THU NHẬP BỊ MẤT - BÙ ĐẮP THU NHẬP BỊ GIẢM
 19. II. NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC BHXH 1. NỘI DUNG CÁC LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ BHXH CÁC CHẾ ĐỘ BHXH QUỸ BHXH TỔ CHỨC QUẢN LÝ, THỰC HIỆN
 20. 2. YÊU CẦU NẮM VỮNG LÝ LUẬN PHÂN TÍCH CÁC CHẾ ĐỘ BHXH VẬN DỤNG VÀO THỰC TIỄN
 21. HẾT CHƯƠNG I