Bài giảng An ninh mạng - Nguyễn Đại Thọ

ppt 204 trang ngocly 04/06/2021 120
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng An ninh mạng - Nguyễn Đại Thọ", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_an_ninh_mang_nguyen_dai_tho.ppt

Nội dung text: Bài giảng An ninh mạng - Nguyễn Đại Thọ

 1. ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ AN NINH MẠNG TS. Nguyễn Đại Thọ Bộ môn Mạng & Truyền thông Máy tính Khoa Công nghệ Thông tin thond_cn@vnu.edu.vn Năm học 2007-2008 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 1
 2. Chương 1 Giới thiệu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 2
 3. Bối cảnh • Nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn – Trước đây • Chỉ cần các phương tiện vật lý và hành chính – Từ khi có máy tính • Cần các công cụ tự động bảo vệ tệp tin và các thông tin khác lưu trữ trong máy tính – Từ khi có các phương tiện truyền thông và mạng • Cần các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 3
 4. Các khái niệm • An ninh thông tin – Liên quan đến các yếu tố tài nguyên, nguy cơ, hành động tấn công, yếu điểm, và điều khiển • An ninh máy tính – Các công cụ bảo vệ dữ liệu và phòng chống tin tặc • An ninh mạng – Các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên mạng • An ninh liên mạng – Các biện pháp bảo vệ dữ liệu truyền trên một tập hợp các mạng kết nối với nhau Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 4
 5. Mục tiêu môn học • Chú trọng an ninh liên mạng • Nghiên cứu các biện pháp ngăn cản, phòng chống, phát hiện và khắc phục các vi phạm an ninh liên quan đến truyền tải thông tin Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 5
 6. Đảm bảo an ninh thông tin • Để thực hiện có hiệu quả cần đề ra một phương thức chung cho việc xác định các nhu cầu về an ninh thông tin • Phương thức đưa ra sẽ xét theo 3 mặt – Hành động tấn công – Cơ chế an ninh – Dịch vụ an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 6
 7. Dịch vụ an ninh • Là một dịch vụ nâng cao độ an ninh của các hệ thống xử lý thông tin và các cuộc truyền dữ liệu trong một tổ chức • Nhằm phòng chống các hành động tấn công • Sử dụng một hay nhiều cơ chế an ninh • Có các chức năng tương tự như đảm bảo an ninh tài liệu vật lý • Một số đặc trưng của tài liệu điện tử khiến việc cung cấp các chức năng đảm bảo an ninh khó khăn hơn Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 7
 8. Cơ chế an ninh • Là cơ chế định ra để phát hiện, ngăn ngừa và khắc phục một hành động tấn công • Không một cơ chế đơn lẻ nào có thể hỗ trợ tất cả các chức năng đảm bảo an ninh thông tin • Có một yếu tố đặc biệt hậu thuẫn nhiều cơ chế an ninh sử dụng hiện nay là các kỹ thuật mật mã • Môn học sẽ chú trọng lĩnh vực mật mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 8
 9. Hành động tấn công • Là hành động phá hoại an ninh thông tin của một tổ chức • An ninh thông tin là những cách thức ngăn ngừa các hành động tấn công, nếu không được thì phát hiện và khắc phục hậu quả • Các hành động tấn công có nhiều và đa dạng • Chỉ cần tập trung vào những thể loại chung nhất • Lưu ý : nguy cơ tấn công và hành động tấn công thường được dùng đồng nghĩa với nhau Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 9
 10. Kiến trúc an ninh OSI • Kiến trúc an ninh cho OSI theo khuyến nghị X.800 của ITU-T • Định ra một phương thức chung cho việc xác định các nhu cầu về an ninh thông tin • Cung cấp một cái nhìn tổng quan về các khái niệm môn học sẽ đề cập đến • Chú trọng đến các dịch vụ an ninh, các cơ chế an ninh và các hành động tấn công Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 10
 11. Các dịch vụ an ninh • Theo X.800 – Dịch vụ an ninh là dịch vụ cung cấp bởi một tầng giao thức của các hệ thống mở kết nối nhằm đảm bảo an ninh cho các hệ thống và các cuộc truyền dữ liệu – Có 5 loại hình • Theo RFC 2828 – Dịch vụ an ninh là dịch vụ xử lý hoặc truyền thông cung cấp bởi một hệ thống để bảo vệ tài nguyên theo một cách thức nhất định Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 11
 12. Các dịch vụ an ninh X.800 • Xác thực – Đảm bảo thực thể truyền thông đúng là nó • Điều khiển truy nhập – Ngăn không cho sử dụng trái phép tài nguyên • Bảo mật dữ liệu – Bảo vệ dữ liệu khỏi bị tiết lộ trái phép • Toàn vẹn dữ liệu – Đảm bảo nhận dữ liệu đúng như khi gửi • Chống chối bỏ – Ngăn không cho bên liên quan phủ nhận hành động Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 12
 13. Các cơ chế an ninh X.800 • Các cơ chế an ninh chuyên dụng – Mã hóa, chữ ký số, điều khiển truy nhập, toàn vẹn dữ liệu, trao đổi xác thực, độn tin truyền, điều khiển định tuyến, công chứng • Các cơ chế an ninh phổ quát – Tính năng đáng tin, nhãn an ninh, phát hiện sự kiện, dấu vết kiểm tra an ninh, khôi phục an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 13
 14. Các hành động tấn công • Các hành động tấn công thụ động – Nghe trộm nội dung thông tin truyền tải – Giám sát và phân tích luồng thông tin lưu chuyển • Các hành động tấn công chủ động – Giả danh một thực thể khác – Phát lại các thông báo trước đó – Sửa đổi các thông báo đang lưu chuyển – Từ chối dịch vụ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 14
 15. Mô hình an ninh mạng Bên thứ ba đáng tin Bên gửi Bên nhận Chuyển đổi Chuyển đổi liên quan Kênh liên quan đến an ninh thông tin đến an ninh Thông Thông báo Thông báo Thông Thông báo toàn an Thông tin Thông báo toàn an Thông tin bí mật bí mật Đối thủ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 15
 16. Mô hình an ninh mạng • Yêu cầu – Thiết kế một giải thuật thích hợp cho việc chuyển đổi liên quan đến an ninh – Tạo ra thông tin bí mật (khóa) đi kèm với giải thuật – Phát triển các phương pháp phân bổ và chia sẻ thông tin bí mật – Đặc tả một giao thức sử dụng bởi hai bên gửi và nhận dựa trên giải thuật an ninh và thông tin bí mật, làm cơ sở cho một dịch vụ an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 16
 17. Mô hình an ninh truy nhập mạng Các tài nguyên tính toán (bộ xử lý, bộ nhớ, Đối thủ ngoại vi) Kênh truy nhập Dữ liệu - Con người Các tiến trình - Phần mềm Phần mềm Chức năng gác cổng Các điều khiển an ninh bên trong Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 17
 18. Mô hình an ninh truy nhập mạng • Yêu cầu – Lựa chọn các chức năng gác cổng thích hợp để định danh người dùng – Cài đặt các điều khiển an ninh để đảm bảo chỉ những người dùng được phép mới có thể truy nhập được vào các thông tin và tài nguyên tương ứng • Các hệ thống máy tính đáng tin cậy có thể dùng để cài đặt mô hinh này Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 18
 19. Chương 2 MÃ HÓA ĐỐI XỨNG Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 19
 20. Hai kỹ thuật mã hóa chủ yếu • Mã hóa đối xứng – Bên gửi và bên nhận sử dụng chung một khóa – Còn gọi là • Mã hóa truyền thống • Mã hóa khóa riêng / khóa đơn / khóa bí mật – Là kỹ thuật mã hóa duy nhất trước những năm 70 – Hiện vẫn còn được dùng rất phổ biến • Mã hóa khóa công khai (bất đối xứng) – Mỗi bên sử dụng một cặp khóa • Một khóa công khai + Một khóa riêng – Công bố chính thức năm 1976 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 20
 21. Một số cách phân loại khác • Theo phương thức xử lý – Mã hóa khối • Mỗi lần xử lý một khối nguyên bản và tạo ra khối bản mã tương ứng (chẳng hạn 64 hay 128 bit) – Mã hóa luồng • Xử lý dữ liệu đầu vào liên tục (chẳng hạn mỗi lần 1 bit) • Theo phương thức chuyển đổi – Mã hóa thay thế • Chuyển đổi mỗi phần tử nguyên bản thành một phần tử bản mã tương ứng – Mã hóa hoán vị • Bố trí lại vị trí các phần tử trong nguyên bản Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 21
 22. Mô hình hệ mã hóa đối xứng Khóa bí mật dùng chung Khóa bí mật dùng chung bởi bên gửi và bên nhận bởi bên gửi và bên nhận Bản mã truyền đi Nguyên bản Nguyên bản đầu vào đầu ra Giải thuật mã hóa Giải thuật giải mã Mã hóa Giải mã Y = EK(X) X = DK(Y) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 22
 23. Mô hình hệ mã hóa đối xứng • Gồm có 5 thành phần – Nguyên bản – Giải thuật mã hóa – Khóa bí mật – Bản mã – Giải thuật giải mã • An ninh phụ thuộc vào sự bí mật của khóa, không phụ thuộc vào sự bí mật của giải thuật Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 23
 24. Phá mã • Là nỗ lực giải mã văn bản đã được mã hóa không biết trước khóa bí mật • Có hai phương pháp phá mã – Vét cạn • Thử tất cả các khóa có thể – Thám mã • Khai thác những nhược điểm của giải thuật • Dựa trên những đặc trưng chung của nguyên bản hoặc một số cặp nguyên bản - bản mã mẫu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 24
 25. Phương pháp phá mã vét cạn • Về lý thuyết có thể thử tất cả các giá trị khóa cho đến khi tìm thấy nguyên bản từ bản mã • Dựa trên giả thiết có thể nhận biết được nguyên bản cần tìm • Tính trung bình cần thử một nửa tổng số các trường hợp có thể • Thực tế không khả khi nếu độ dài khóa lớn Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 25
 26. Thời gian tìm kiếm trung bình Kích thước Số lượng khóa Thời gian cần thiết Thời gian cần thiết khóa (bit) (1 giải mã/μs) (106 giải mã/μs) 32 232 = 4,3 x 109 231 μs = 35,8 phút 2,15 ms 56 256 = 7,2 x 1016 255 μs = 1142 năm 10,01 giờ 128 2128 = 3,4 x 1038 2127 μs = 5,4 x 1024 năm 5,4 x 1018 năm 168 2168 = 3,7 x 1050 2167 μs = 5,9 x 1036 năm 5,9 x 1030 năm 26 ký tự 26! = 4 x 1026 2 x 1026 μs = 6,4 x 106 năm (hoán vị) 6,4 x 1012 năm Khóa DES dài 56 bit Tuổi vũ trụ : ~ 1010 năm Khóa AES dài 128+ bit Khóa 3DES dài 168 bit Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 26
 27. Các kỹ thuật thám mã • Chỉ có bản mã – Chỉ biết giải thuật mã hóa và bản mã hiện có • Biết nguyên bản – Biết thêm một số cặp nguyên bản - bản mã • Chọn nguyên bản – Chọn 1 nguyên bản, biết bản mã tương ứng • Chọn bản mã – Chọn 1 bản mã, biết nguyên bản tương ứng • Chọn văn bản – Kết hợp chọn nguyên bản và chọn bản mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 27
 28. An ninh hệ mã hóa • An ninh vô điều kiện – Bản mã không chứa đủ thông tin để xác định duy nhất nguyên bản tương ứng, bất kể với số lượng bao nhiêu và tốc độ máy tính thế nào – Chỉ hệ mã hóa độn một lần là an ninh vô điều kiện • An ninh tính toán – Thỏa mãn một trong hai điều kiện • Chi phí phá mã vượt quá giá trị thông tin • Thời gian phá mã vượt quá tuổi thọ thông tin – Thực tế thỏa mãn hai điều kiện • Không có nhược điểm • Khóa có quá nhiều giá trị không thể thử hết Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 28
 29. Mã hóa thay thế cổ điển • Các chữ cái của nguyên bản được thay thế bởi các chữ cái khác, hoặc các số, hoặc các ký hiệu • Nếu nguyên bản được coi như một chuỗi bit thì thay thế các mẫu bit trong nguyên bản bằng các mẫu bit của bản mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 29
 30. Hệ mã hóa Caesar • Là hệ mã hóa thay thế xuất hiện sớm nhất và đơn giản nhất • Sử dụng đầu tiên bởi Julius Caesar vào mục đích quân sự • Dịch chuyển xoay vòng theo thứ tự chữ cái – Khóa k là số bước dịch chuyển – Với mỗi chữ cái của văn bản • Đặt p = 0 nếu chữ cái là a, p = 1 nếu chữ cái là b, • Mã hóa : C = E(p) = (p + k) mod 26 • Giải mã : p = D(C) = (C - k) mod 26 • Ví dụ : Mã hóa "meet me after class" với k = 3 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 30
 31. Phá mã hệ mã hóa Caesar • Phương pháp vét cạn – Khóa chỉ là một chữ cái (hay một số giữa 1 và 25) – Thử tất cả 25 khóa có thể – Dễ dàng thực hiện • Ba yếu tố quan trọng – Biết trước các giải thuật mã hóa và giải mã – Chỉ có 25 khóa để thử – Biết và có thể dễ dàng nhận ra được ngôn ngữ của nguyên bản • Ví dụ : Phá mã "GCUA VQ DTGCM" Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 31
 32. Hệ mã hóa đơn bảng • Thay một chữ cái này bằng một chữ cái khác theo trật tự bất kỳ sao cho mỗi chữ cái chỉ có một thay thế duy nhất và ngược lại • Khóa dài 26 chữ cái • Ví dụ – Khóa a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z M N B V C X Z A S D F G H J K L P O I U Y T R E W Q – Nguyên bản i love you Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 32
 33. Phá mã hệ mã hóa đơn bảng • Phương pháp vét cạn – Khóa dài 26 ký tự – Số lượng khóa có thể = 26! = 4 x 1026 – Rất khó thực hiện • Khai thác những nhược điểm của giải thuật – Biết rõ tần số các chữ cái tiếng Anh • Có thể suy ra các cặp chữ cái nguyên bản - chữ cái bản mã • Ví dụ : chữ cái xuất hiện nhiều nhất có thể tương ứng với 'e' – Có thể nhận ra các bộ đôi và bộ ba chữ cái • Ví dụ bộ đôi : 'th', 'an', 'ed' • Ví dụ bộ ba : 'ing', 'the', 'est' Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 33
 34. Các tần số chữ cái tiếng Anh Tần Tần số tương đối (%) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 34
 35. Ví dụ phá mã hệ đơn bảng • Cho bản mã UZQSOVUOHXMOPVGPOZPEVSGZWSZOPFPESXUDBMETSXAIZ VUEPHZHMDZSHZOWSFPAPPDTSVPQUZWYMXUZUHSX EPYEPOPDZSZUFPOMBZWPFUPZHMDJUDTMOHMQ • Tính tần số chữ cái tương đối • Đoán P là e, Z là t • Đoán ZW là th và ZWP là the • Tiếp tục đoán và thử, cuối cùng được it was disclosed yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the viet cong in moscow Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 35
 36. Hệ mã hóa Playfair (1) • Là một hệ mã hóa nhiều chữ – Giảm bớt tương quan cấu trúc giữa bản mã và nguyên bản bằng cách mã hóa đồng thời nhiều chữ cái của nguyên bản • Phát minh bởi Charles Wheatstone vào năm 1854, lấy tên người bạn Baron Playfair • Sử dụng 1 ma trận chữ cái 5x5 xây dựng trên cơ sở 1 từ khóa – Điền các chữ cái của từ khóa (bỏ các chữ trùng) – Điền nốt ma trận với các chữ khác của bảng chữ cái – I và J chiếm cùng một ô của ma trận Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 36
 37. Hệ mã hóa Playfair (2) • Ví dụ ma trận với từ khóa MONARCHY M O N A R C H Y B D E F G I/J K L P Q S T U V W X Z • Mã hóa 2 chữ cái một lúc – Nếu 2 chữ giống nhau, tách ra bởi 1 chữ điền thêm – Nếu 2 chữ nằm cùng hàng, thay bởi các chữ bên phải – Nếu 2 chữ nằm cùng cột, thay bởi các chữ bên dưới – Các trường hợp khác, mỗi chữ cái được thay bởi chữ cái khác cùng hàng, trên cột chữ cái cùng cặp Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 37
 38. Phá mã hệ mã hóa Playfair • An ninh đảm bảo hơn nhiều hệ mã hóa đơn chữ • Có 26 x 26 = 676 cặp chữ cái – Việc giải mã từng cặp khó khăn hơn – Cần phân tích 676 tần số xuất hiện thay vì 26 • Từng được quân đội Anh, Mỹ sử dụng rộng rãi • Bản mã vẫn còn lưu lại nhiều cấu trúc của nguyên bản • Vẫn có thể phá mã được vì chỉ có vài trăm cặp chữ cái cần giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 38
 39. Hệ mã hóa Vigenère • Là một hệ mã hóa đa bảng – Sử dụng nhiều bảng mã hóa – Khóa giúp chọn bảng tương ứng với mỗi chữ cái • Kết hợp 26 hệ Ceasar (bước dịch chuyển 0 - 25) – Khóa K = k1k2 kd gồm d chữ cái sử dụng lặp đi lặp lại với các chữ cái của văn bản – Chữ cái thứ i tương ứng với hệ Ceasar bước chuyển i • Ví dụ – Khóa : deceptivedeceptivedeceptive – Nguyên bản : wearediscoveredsaveyourself – Bản mã : ZICVTWQNGRZGVTWAVZHCQYGLMGJ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 39
 40. Phá mã hệ mã hóa Vigenère • Phương pháp vét cạn – Khó thực hiện, nhất là nếu khóa gồm nhiều chữ cái • Khai thác những nhược điểm của giải thuật – Cấu trúc của nguyên bản được che đậy tốt hơn hệ Playfair nhưng không hoàn toàn biến mất – Chỉ việc tìm độ dài khóa sau đó phá mã từng hệ Ceasar – Cách tìm độ dài khóa • Nếu độ dài khóa nhỏ so với độ dài văn bản, có thể phát hiện 1 dãy văn bản lặp lại nhiều lần • Khoảng cách giữa 2 dãy văn bản lặp là 1 bội số của độ dài khóa • Từ đó suy ra độ dài khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 40
 41. Hệ mã hóa khóa tự động • Vigenère đề xuất từ khóa không lặp lại mà được gắn vào đầu nguyên bản – Nếu biết từ khóa sẽ giải mã được các chữ cái đầu tiên – Sử dụng các chữ cái này làm khóa để giải mã các chữ các tiếp theo, • Ví dụ : – Khóa : deceptivewearediscoveredsav – nguyên bản : wearediscoveredsaveyourself – Mã hóa : ZICVTWQNGKZEIIGASXSTSLVVWLA • Vẫn có thể sử dụng kỹ thuật thống kê để phá mã – Khóa và nguyên bản có cùng tần số các chữ cái Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 41
 42. Độn một lần • Là hệ mã hóa thay thế không thể phá được • Đề xuất bởi Joseph Mauborgne • Khóa ngẫu nhiên, độ dài bằng độ dài văn bản, chỉ sử dụng một lần • Giữa nguyên bản và bản mã không có bất kỳ quan hệ nào về thống kê • Với bất kỳ nguyên bản và bản mã nào cũng tồn tại một khóa tương ứng • Khó khăn ở việc tạo khóa và đảm bảo phân phối khóa an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 42
 43. Mã hóa hoán vị cổ điển • Che đậy nội dung văn bản bằng cách sắp xếp lại trật tự các chữ cái • Không thay đổi các chữ cái của nguyên bản • Bản mã có tần số xuất hiện các chữ cái giống như nguyên bản Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 43
 44. Hệ mã hóa hàng rào • Viết các chữ cái theo đường chéo trên một số hàng nhất định • Sau đó đọc theo từng hàng một • Ví dụ – Nguyên bản : attack at midnight – Mã hóa với độ cao hàng rào là 2 a t c a m d i h t a k t i n g t – Bản mã : ATCAMDIHTAKTINGT Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 44
 45. Hệ mã hóa hàng • Viết các chữ cái theo hàng vào 1 số cột nhất định • Sau đó hoán vị các cột trước khi đọc theo cột • Khóa là thứ tự đọc các cột • Ví dụ – Khóa : 4 3 1 2 5 6 7 – Nguyên bản : a t t a c k p o s t p o n e d u n t i l t w o a m x y z – Bản mã : TTNAAPTMTSUOAODWCOIXKNLYPETZ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 45
 46. Mã hóa tích hợp • Các hệ mã hóa thay thế và hoán vị không an toàn vì những đặc điểm của ngôn ngữ • Kết hợp sử dụng nhiều hệ mã hóa sẽ khiến việc phá mã khó hơn – Hai thay thế tạo nên một thay thế phức tạp hơn – Hai hoán vị tạo nên một hoán vị phức tạp hơn – Một thay thế với một hoán vị tạo nên một hệ mã hóa phức tạp hơn nhiều • Là cầu nối từ các hệ mã hóa cổ điển đến các hệ mã hóa hiện đại Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 46
 47. Mã hóa khối • So với mã hóa luồng – Mã hóa khối xử lý thông báo theo từng khối – Mã hóa luồng xử lý thông báo 1 bit hoặc 1 byte mỗi lần • Giống như thay thế các ký tự rất lớn ( 64 bit) – Bảng mã hóa gồm 2n đầu vào (n là độ dài khối) – Mỗi khối đầu vào ứng với một khối mã hóa duy nhất • Tính thuận nghịch – Độ dài khóa là n x 2n bit quá lớn • Xây dựng từ các khối nhỏ hơn • Hầu hết các hệ mã hóa khối đối xứng dựa trên cấu trúc hệ mã hóa Feistel Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 47
 48. Mạng S-P • Mạng thay thế (S) - hoán vị (P) đề xuất bởi Claude Shannon vào năm 1949 • Là cơ sở của các hệ mã hóa khối hiện đại • Dựa trên 2 phép mã hóa cổ điển – Phép thay thế : Hộp S – Phép hoán vị : Hộp P • Đan xen các chức năng – Khuếch tán : Hộp P (kết hợp với hộp S) • Phát tỏa cấu trúc thống kê của nguyên bản khắp bản mã – Gây lẫn : Hộp S • Làm phức tạp hóa mối quan hệ giữa bản mã và khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 48
 49. Hộp S Đầu vào Đầu ra 3 bit 3 bit 0 0 0 1 1 1 2 2 3 1 3 1 4 4 5 5 0 6 6 0 7 7 Lưu ý : Hộp S có tính thuận nghịch Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 49
 50. Hộp P Đầu vào 4 bit 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 Lưu ý : Hộp P có tính thuận nghịch Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 50
 51. Mã hóa Feistel • Đề xuất bởi Horst Feistel dựa trên khái niệm hệ mã hóa tích hợp thuận nghịch của Shannon • Phân mỗi khối dài 2w bit thành 2 nửa L0 và R0 • Xử lý qua n vòng • Chia khóa K thành n khóa con K1, K2, , Kn • Tại mỗi vòng i – Thực hiện thay thế ở nửa bên trái Li-1 bằng cách XOR nó với F(Ki, Ri-1) – F thường gọi là hàm chuyển đổi hay hàm vòng – Hoán vị hai nửa Li và Ri Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 51
 52. Nguyên bản (2w bit) w bit w bit L0 R0 K1 Vòng 1 + F L R . . . 1 . . . 1 Kn + Vòng n F Ln Rn Ln+1 Rn+1 Bản mã (2w bit) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 52
 53. Các đặc trưng hệ Feistel • Độ dài khối – Khối càng lớn càng an ninh (thường 64 bit) • Độ dài khóa – Khóa càng dài càng an ninh (thường 128 bit) • Số vòng – Càng nhiều vòng càng an ninh (thường 16 vòng) • Giải thuật sinh mã con – Càng phức tạp càng khó phá mã • Hàm vòng – Càng phức tạp càng khó phá mã • Ảnh hưởng đến cài đặt và phân tích Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 53
 54. Giải mã Feistel • Giống giải thuật mã hóa, chỉ khác – Bản mã là dữ liệu đầu vào – Các khóa con được dùng theo thứ tự ngược lại • Tại mỗi vòng kết quả đầu ra chính là các dữ liệu đầu vào của quá trình mã hóa – Đối với quá trình mã hóa • Li = Ri-1 • Ri = Li-1  F(Ri-1, Ki) – Đối với quá trình giải mã • Ri-1 = Li • Li-1 = Ri  F(Li, Ki) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 54
 55. Chuẩn mã hóa dữ liệu • DES (Data Encryption Standard) được công nhận chuẩn năm 1977 • Phương thức mã hóa được sử dụng rộng rãi nhất • Tên giải thuật là DEA (Data Encryption Algorithm) • Là một biến thể của hệ mã hóa Feistel, bổ xung thêm các hoán vị đầu và cuối • Kích thước khối : 64 bit • Kích thước khóa : 56 bit • Số vòng : 16 • Từng gây nhiều tranh cãi về độ an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 55
 56. Giải thuật mã hóa DES Nguyên bản (64 bit) Khóa 56 bit giao hoán thuận giao hoán K vòng 1 1 giao hoán dịch vòng trái K vòng 2 2 giao hoán dịch vòng trái . . . . . . K vòng n n giao hoán dịch vòng trái hoán đổi 32 bit giao hoán nghịch Bản mã (64 bit) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 56
 57. Một vòng DES Li-1 Ri-1 mở rộng g/hoán 48 bit K x i 48 bit hộp S 32 bit giao hoán 32 bit x Li Ri Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 57
 58. Phá mã DES • Khóa 56 bit có 256 = 7,2 x 1016 giá trị có thể • Phương pháp vét cạn tỏ ra không thực tế • Tốc độ tính toán cao có thể phá được khóa – 1997 : 70000 máy tính phá mã DES trong 96 ngày – 1998 : Electronic Frontier Foundation (EFF) phá mã DES bằng máy chuyên dụng (250000$) trong < 3 ngày – 1999 : 100000 máy tính phá mã trong 22 giờ • Vấn đề còn phải nhận biết được nguyên bản • Thực tế DES vẫn được sử dụng không có vấn đề • Nếu cần an ninh hơn : 3DES hay chuẩn mới AES Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 58
 59. Hệ mã hóa 3DES • Sử dụng 3 khóa và chạy 3 lần giải thuật DES – Mã hóa : C = E [D [E [p]]] K3 K2 K1 – Giải mã : p = D [E [D [C]]] K1 K2 K3 • Độ dài khóa thực tế là 168 bit – Không tồn tại K = 56 sao cho C = E (p) 4 K4 • Vì sao 3 lần : tránh tấn công "gặp nhau ở giữa" – C = E (E (p)) X = E (p) = D (C) K2 K1 K1 K2 – Nếu biết một cặp (p, C) • Mã hóa p với 256 khóa và giải mã C với 256 khóa • So sánh tìm ra K1 và K2 tương ứng • Kiểm tra lại với 1 cặp (p, C) mới; nếu OK thì K1 và K2 là khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 59
 60. Chuẩn mã hóa tiên tiến • AES (Advanced Encryption Standard) được công nhận chuẩn mới năm 2001 • Tên giải thuật là Rijndael (Rijmen + Daemen) • An ninh hơn và nhanh hơn 3DES • Kích thước khối : 128 bit • Kích thước khóa : 128/192/256 bit • Số vòng : 10/12/14 • Cấu trúc mạng S-P, nhưng không theo hệ Feistel – Không chia mỗi khối làm đôi Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 60
 61. Các hệ mã hóa khối khác (1) • IDEA (International Data Encryption Algorithm) – Khối 64 bit, khóa 128 bit, 8 vòng – Theo cấu trúc mạng S-P, nhưng không theo hệ Feistel • Mỗi khối chia làm 4 – Rất an ninh – Bản quyền bởi Ascom nhưng dùng miễn phí • Blowfish – Khối 64 bit, khóa 32-448 bit (ngầm định 128 bit), 16 vòng – Theo cấu trúc hệ Feistel – An ninh, khá nhanh và gọn nhẹ – Tự do sử dụng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 61
 62. Các hệ mã hóa khối khác (2) • RC5 – Phát triển bởi Ron Rivest – Khối 32/64/128 bit, khóa 0-2040 bit, 0-255 vòng – Đơn giản, thích hợp các bộ xử lý có độ rộng khác nhau – Theo cấu trúc hệ Feistel • CAST-128 – Phát triển bởi Carlisle Adams và Stafford Tavares – Khối 64 bit, khóa 40-128 bit, 12/16 vòng – Có 3 loại hàm vòng dùng xen kẽ – Theo cấu trúc hệ Feistel – Bản quyền bởi Entrust nhưng dùng miễn phí Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 62
 63. Các phương thức mã hóa khối • ECB (Electronic Codebook) – Mã hóa từng khối riêng rẽ • CBC (Cipher Block Chaining) – Khối nguyên bản hiện thời được XOR với khối bản mã trước đó • CFB (Cipher Feedback) – Mô phỏng mã hóa luồng (đơn vị s bit) • s bit mã hóa trước được đưa vào thanh ghi đầu vào hiện thời • OFB (Output Feeback) • s bit trái đầu ra trước được đưa vào thanh ghi đầu vào hiện thời • CTR (Counter) – XOR mỗi khối nguyên bản với 1 giá trị thanh đếm mã hóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 63
 64. Phương thức ECB p1 p2 pN K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa C1 C2 CN Mã hóa C1 C2 CN K Giải mã K Giải mã K Giải mã p1 p2 pN Giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 64
 65. Đánh giá ECB • Những khối lặp lại trong nguyên bản có thể thấy được trong bản mã • Nếu thông báo dài, có thể – Giúp phân tích phá mã – Tạo cơ hội thay thế hoặc bố trí lại các khối • Nhược điểm do các khối được mã hóa độc lập • Chủ yếu dùng để gửi thông báo có ít khối – Ví dụ gửi khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 65
 66. Phương thức CBC IV p1 p2 pN CN-1 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa C1 C2 CN Mã hóa C1 C2 CN K Giải mã K Giải mã K Giải mã IV CN-1 p1 p2 pN Giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 66
 67. Đánh giá CBC • Mỗi khối mã hóa phụ thuộc vào tất cả các khối nguyên bản trước đó – Sự lặp lại các khối nguyên bản không thể hiện trong bản mã hóa – Thay đổi trong mỗi khối nguyên bản ảnh hưởng đến tất cả các khối bản mã về sau • Cần 1 giá trị đầu IV bên gửi và bên nhận đều biết – Cần được mã hóa giống khóa – Nên khác nhau đối với các thông báo khác nhau • Cần xử lý đặc biệt khối nguyên bản không đầy đủ cuối cùng • Dùng mã hóa dữ liệu lớn, xác thực Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 67
 68. Mã hóa CFB IV CM-1 Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64 64 64 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa 64 64 64 Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi s bit 64-s bit s bit 64-s bit s bit 64-s bit p1 p2 pM s s s s s s s C1 C2 CM Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 68
 69. Giải mã CFB IV CM-1 Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64 64 64 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa 64 s 64 64 Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi s bit 64-s bit s bit 64-s bit s bit 64-s bit s s s s s s C1 C2 CM p1 p2 pM Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 69
 70. Đánh giá CFB • Thích hợp khi dữ liệu nhận được theo từng đơn vị bit hay byte • Không cần độn thông báo để làm tròn khối • Cho phép số lượng bit bất kỳ – Ký hiệu CFB-1, CFB-8, CFB-64, • Là phương thức luồng phổ biến nhất • Dùng giải thuật mã hóa ngay cả khi giải mã • Lỗi xảy ra khi truyền 1 khối mã hóa sẽ lan rộng sang các khối tiếp sau Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 70
 71. Mã hóa OFB IV OM-1 Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64 64 64 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa 64 64 64 Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi s bit 64-s bit s bit 64-s bit s bit 64-s bit p1 s p2 s pM s s s s s C1 C2 CM Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 71
 72. Giải mã OFB IV OM-1 Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch Thanh ghi dịch 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64-s bit | s bit 64 64 64 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa 64 s 64 64 Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi Chọn Bỏ đi s bit 64-s bit s bit 64-s bit s bit 64-s bit s s s s C1 C2 CM p1 p2 pM Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 72
 73. Đánh giá OFB • Tương tự CFB chỉ khác là phản hồi lấy từ đầu ra giải thuật mã hóa, độc lập với thông báo • Không bao giờ sử dụng lại cùng khóa và IV • Lỗi truyền 1 khối mã hóa không ảnh hưởng đến các khối khác • Thông báo dễ bị sửa đổi nội dung • Chỉ nên dùng OFB-64 • Có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thực hiện giải thuật mã hóa trước khi nhận được dữ liệu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 73
 74. Phương thức CTR Biến đếm Biến đếm + 1 Biến đếm + N - 1 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa p1 p2 pN C1 C2 CN Mã hóa Biến đếm Biến đếm + 1 Biến đếm + N - 1 K Mã hóa K Mã hóa K Mã hóa C1 C2 CN p1 p2 pN Giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 74
 75. Đánh giá CTR • Hiệu quả cao – Có thể thực hiện mã hóa (hoặc giải mã) song song – Có thể thực hiện giải thuật mã hóa trước nếu cần • Có thể xử lý bất kỳ khối nào trước các khối khác • An ninh không kém gì các phương thức khác • Đơn giản, chỉ cần cài đặt giải thuật mã hóa, không cần đến giải thuật giải mã • Không bao giờ sử dụng lại cùng giá trị khóa và biến đếm (tương tự OFB) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 75
 76. Bố trí công cụ mã hóa • Giải pháp hữu hiệu và phổ biến nhất chống lại các mối đe dọa đến an ninh mạng là mã hóa • Để thực hiện mã hóa, cần xác định – Mã hóa những gì – Thực hiện mã hóa ở đâu • Có 2 phương án cơ bản – Mã hóa liên kết – Mã hóa đầu cuối Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 76
 77. Mã hóa liên kết • Công cụ mã hóa được sắp đặt ở 2 đầu của mọi liên kết có nguy cơ bị tấn công • Đảm bảo an ninh việc lưu chuyển thông tin trên tất cả các liên kết mạng • Các mạng lớn cần đến rất nhiều công cụ mã hóa • Cần cung cấp rất nhiều khóa • Nguy cơ bị tấn công tại mỗi chuyển mạch – Các gói tin cần được mã hóa mỗi khi đi vào một chuyển mạch gói để đọc được địa chỉ ở phần đầu • Thực hiện ở tầng vật lý hoặc tầng liên kết Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 77
 78. Mã hóa đầu cuối • Quá trình mã hóa được thực hiện ở 2 hệ thống đầu cuối • Đảm bảo an ninh dữ liệu người dùng • Chỉ cần một khóa cho 2 đầu cuối • Đảm bảo xác thực ở mức độ nhất định • Mẫu lưu chuyển thông tin không được bảo vệ – Các phần đầu gói tin cần được truyền tải tường minh • Thực hiện ở tầng mạng trở lên – Càng lên cao càng ít thông tin cần mã hóa và càng an ninh nhưng càng phức tạp với nhiều thực thể và khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 78
 79. Kết hợp các phương án mã hóa Công cụ mã hóa đầu cuối PSN : Packet-switching node Công cụ mã hóa liên kết Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 79
 80. Quản lý khóa bí mật • Vấn đề đối với mã hóa đối xứng là làm sao phân phối khóa an ninh đến các bên truyền tin – Thường hệ thống mất an ninh là do không quản lý tốt việc phân phối khóa bí mật • Phân cấp khóa – Khóa phiên (tạm thời) • Dùng mã hóa dữ liệu trong một phiên kết nối • Hủy bỏ khi hết phiên – Khóa chủ (lâu dài) • Dùng để mã hóa các khóa phiên, đảm bảo phân phối chúng một cách an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 80
 81. Các cách phân phối khóa • Khóa có thể được chọn bởi bên A và gửi theo đường vật lý đến bên B • Khóa có thể được chọn bởi một bên thứ ba, sau đó gửi theo đường vật lý đến A và B • Nếu A và B đã có một khóa dùng chung thì một bên có thể gửi khóa mới đến bên kia, sử dụng khóa cũ để mã hóa khóa mới • Nếu mỗi bên A và B đều có một kênh mã hóa đến một bên thứ ba C thì C có thể gửi khóa theo các kênh mã hóa đó đến A và B Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 81
 82. Phân phối khóa tự động 1. Host gửi gói tin yêu cầu kết nối 2. FEP đệm gói tin; hỏi KDC khóa phiên 3. KDC phân phối khóa phiên đển 2 host 4. Gói tin đệm được truyền đi FEP = Front End Processor KDC = Key Distribution Center Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 82
 83. Chương 3 MẬT MÃ KHÓA CÔNG KHAI Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 83
 84. Giới thiệu • Những hạn chế của mật mã đối xứng – Vấn đề phân phối khóa • Khó đảm bảo chia sẻ mà không làm lộ khóa bí mật • Trung tâm phân phối khóa có thể bị tấn công – Không thích hợp cho chữ ký số • Bên nhận có thể làm giả thông báo nói nhận được từ bên gửi • Mật mã khóa công khai đề xuất bởi Whitfield Diffie và Martin Hellman vào năm 1976 – Khắc phục những hạn chế của mật mã đối xứng – Có thể coi là bước đột phá quan trọng nhất trong lịch sử của ngành mật mã – Bổ xung chứ không thay thế mật mã đối xứng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 84
 85. Đặc điểm mật mã khóa công khai • Còn gọi là mật mã hai khóa hay bất đối xứng • Các giải thuật khóa công khai sử dụng 2 khóa – Một khóa công khai • Ai cũng có thể biết • Dùng để mã hóa thông báo và thẩm tra chữ ký – Một khóa riêng • Chỉ nơi giữ được biết • Dùng để giải mã thông báo và ký (tạo ra) chữ ký • Có tính bất đối xứng – Bên mã hóa không thể giải mã thông báo – Bên thẩm tra không thể tạo chữ ký Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 85
 86. Mã hóa khóa công khai Các khóa công khai Ted Joy Mike Alice Khóa công khai Khóa riêng của Alice của Alice Bản mã truyền đi Nguyên bản Nguyên bản đầu vào Giải thuật Giải thuật đầu ra mã hóa giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 86
 87. Xác thực Các khóa công khai Ted Joy Mike Bob Khóa riêng Khóa công khai của Bob của Bob Bản mã truyền đi Nguyên bản Nguyên bản đầu vào Giải thuật Giải thuật đầu ra mã hóa giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 87
 88. Ứng dụng mật mã khóa công khai • Có thể phân ra 3 loại ứng dụng – Mã hóa/giải mã • Đảm bảo sự bí mật của thông tin – Chữ ký số • Hỗ trợ xác thực văn bản – Trao đổi khóa • Cho phép chia sẻ khóa phiên trong mã hóa đối xứng • Một số giải thuật khóa công khai thích hợp cho cả 3 loại ứng dụng; một số khác chỉ có thể dùng cho 1 hay 2 loại Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 88
 89. Mô hình đảm bảo bí mật Kẻ phá mã Nguồn A Đích B Nguồn Giải thuật Giải thuật Đích th. báo mã hóa giải mã th. báo Nguồn cặp khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 89
 90. Mô hình xác thực Kẻ phá mã Nguồn A Đích B Nguồn Giải thuật Giải thuật Đích th. báo mã hóa giải mã th. báo Nguồn cặp khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 90
 91. Mô hình kết hợp Nguồn A Đích B Nguồn G. thuật G. thuật G. thuật G. thuật Đích th. báo mã hóa mã hóa giải mã giải mã th. báo Nguồn cặp khóa Nguồn cặp khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 91
 92. Trao đổi khóa Khóa ngẫu nhiên Khóa ngẫu nhiên Alice Bob Mã hóa Giải mã Khóa công khai của Bob Khóa riêng của Bob Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 92
 93. Các điều kiện cần thiết • Bên B dễ dàng tạo ra được cặp (KUb, KRb) • Bên A dễ dàng tạo ra được C = E (M) KUb • Bên B dễ dàng giải mã M = D (C) KRb • Đối thủ không thể xác định được KRb khi biết KUb • Đối thủ không thể xác định được M khi biết KUb và C • Một trong hai khóa có thể dùng mã hóa trong khi khóa kia có thể dùng giải mã – M = D (E (M)) = D (E (M)) KRb KUb KUb KRb – Không thực sự cần thiết Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 93
 94. Hệ mã hóa RSA • Đề xuất bởi Ron Rivest, Adi Shamir và Len Adleman (MIT) vào năm 1977 • Hệ mã hóa khóa công khai phổ dụng nhất • Mã hóa khối với mỗi khối là một số nguyên < n – Thường kích cỡ n là 1024 bit ≈ 309 chữ số thập phân • Đăng ký bản quyền năm 1983, hết hạn năm 2000 • An ninh vì chi phí phân tích thừa số của một số nguyên lớn là rất lớn Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 94
 95. Tạo khóa RSA • Mỗi bên tự tạo ra một cặp khóa công khai - khóa riêng theo các bước sau : – Chọn ngẫu nhiên 2 số nguyên tố đủ lớn p q – Tính n = pq – Tính (n) = (p-1)(q-1) – Chọn ngẫu nhiên khóa mã hóa e sao cho 1 < e < (n) và gcd(e, (n)) = 1 – Tìm khóa giải mã d ≤ n thỏa mãn e.d ≡ 1 mod (n) • Công bố khóa mã hóa công khai KU = {e, n} • Giữ bí mật khóa giải mã riêng KR = {d, n} – Các giá trị bí mật p và q bị hủy bỏ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 95
 96. Thực hiện RSA • Để mã hóa 1 thông báo nguyên bản M, bên gửi thực hiện – Lấy khóa công khai của bên nhận KU = {e, n} – Tính C = Me mod n • Để giải mã bản mã C nhận được, bên nhận thực hiện – Sử dụng khóa riêng KR = {d, n} – Tính M = Cd mod n • Lưu ý là thông báo M phải nhỏ hơn n – Phân thành nhiều khối nếu cần Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 96
 97. Vì sao RSA khả thi • Theo định lý Euler –  a, n : gcd(a, n) = 1 a(n) mod n = 1 – (n) là số các số nguyên dương nhỏ hơn n và nguyên tố cùng nhau với n • Đối với RSA có – n = pq với p và q là các số nguyên tố – (n) = (p - 1)(q - 1) – ed ≡ 1 mod (n)  số nguyên k : ed = k(n) + 1 – M < n • Có thể suy ra – Cd mod n = Med mod n = Mk(n) + 1 mod n = M mod n = M Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 97
 98. Ví dụ tạo khóa RSA • Chọn 2 số nguyên tố p = 17 và q = 11 • Tính n = pq = 17 11 = 187 • Tính (n) = (p - 1)(q - 1) = 16 10 = 160 • Chọn e : gcd(e, 160) = 1 và 1 < e < 160; lấy e = 7 • Xác định d : de ≡ 1 mod 160 và d ≤ 187 Giá trị d = 23 vì 23 7 = 161 = 1 160 + 1 • Công bố khóa công khai KU = {7, 187} • Giữ bí mật khóa riêng KR = {23, 187} – Hủy bỏ các giá trị bí mật p = 17 và q = 11 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 98
 99. Ví dụ thực hiện RSA Mã hóa Giải mã Bản Nguyên mã Nguyên bản bản Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 99
 100. Chọn tham số RSA • Cần chọn p và q đủ lớn • Thường chọn e nhỏ • Thường có thể chọn cùng giá trị của e cho tất cả người dùng • Trước đây khuyến nghị giá trị của e là 3, nhưng hiện nay được coi là quá nhỏ • Thường chọn e = 216 - 1 = 65535 • Giá trị của d sẽ lớn và khó đoán Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 100
 101. An ninh của RSA • Khóa 128 bit là một số giữa 1 và một số rất lớn 340.282.366.920.938.000.000.000.000.000.000.000.000 • Có bao nhiêu số nguyên tố giữa 1 và số này ≈ n / ln(n) = 2128 / ln(2128) ≈ 3.835.341.275.459.350.000.000.000.000.000.000.000 • Cần bao nhiêu thời gian nếu mỗi giây có thể tính được 1012 số Hơn 121,617,874,031,562,000 năm (khoảng 10 triệu lần tuổi của vũ trụ) • An ninh nhưng cần đề phòng những điểm yếu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 101
 102. Phá mã RSA • Phương pháp vét cạn – Thử tất cả các khóa riêng có thể • Phụ thuộc vào độ dài khóa • Phương pháp phân tích toán học – Phân n thành tích 2 số nguyên tố p và q – Xác định trực tiếp (n) không thông qua p và q – Xác định trực tiếp d không thông qua (n) • Phương pháp phân tích thời gian – Dựa trên việc đo thời gian giải mã – Có thể ngăn ngừa bằng cách làm nhiễu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 102
 103. Phân tích thừa số RSA • An ninh của RSA dựa trên độ phức tạp của việc phân tích thừa số n • Thời gian cần thiết để phân tích thừa số một số lớn tăng theo hàm mũ với số bit của số đó – Mất nhiều năm khi số chữ số thập phân của n vượt quá 100 (giả sử làm 1 phép tính nhị phân mất 1 s) • Kích thước khóa lớn đảm bảo an ninh cho RSA – Từ 1024 bit trở lên – Gần đây nhất năm 1999 đã phá mã được 512 bit (155 chữ số thập phân) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 103
 104. Hệ trao đổi khóa Diffie-Hellman • Giải thuật mật mã khóa công khai đầu tiên • Đề xuất bởi Whitfield Diffie và Martin Hellman vào năm 1976 – Malcolm Williamson (GCHQ - Anh) phát hiện trước mấy năm nhưng đến năm 1997 mới công bố • Chỉ dùng để trao đổi khóa bí mật một cách an ninh trên các kêch thông tin không an ninh • Khóa bí mật được tính toán bởi cả hai bên • An ninh phụ thuộc vào độ phức tạp của việc tính log rời rạc Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 104
 105. Thiết lập Diffie-Hellman • Các bên thống nhất với nhau các tham số chung – q là một số nguyên tố đủ lớn – là một nguyên căn của q • mod q, 2 mod q, , q-1 mod q là các số nguyên giao hoán của các số từ 1 đến q - 1 • Bên A – Chọn ngẫu nhiên làm khóa riêng XA < q XA – Tính khóa công khai YA = mod q • Bên B – Chọn ngẫu nhiên làm khóa riêng XB < q XB – Tính khóa công khai YB = mod q Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 105
 106. Trao đổi khóa Diffie-Hellman • Tính toán khóa bí mật – Bên A biết khóa riêng XA và khóa công khai YB XA K = YB mod q – Bên B biết khóa riêng XB và khóa công khai YA XB K = YA mod q • Chứng minh XB XA XB YA mod q = ( mod q) mod q = XAXB mod q = XBXA mod q = ( XB mod q)XA mod q XA = YB mod q Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 106
 107. Ví dụ Diffie-Hellman • Alice và Bob muốn trao đổi khóa bí mật • Cùng chọn q = 353 và = 3 • Chọn ngẫu nhiên các khóa riêng – Alice chọn XA = 97, Bob chọn XB = 233 • Tính toán các khóa công khai 97 – YA = 3 mod 353 = 40 (Alice) 233 – YB = 3 mod 353 = 248 (Bob) • Tính toán khóa bí mật chung XA 97 – K = YB mod 353 = 248 mod 353 = 160 (Alice) XB 233 – K = YA mod 353 = 40 mod 353 = 160 (Bob) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 107
 108. Hạn chế của khóa công khai • Tốc độ xử lý – Các giải thuật khóa công khai chủ yếu dùng các phép nhân chậm hơn nhiều so với các giải thuật đối xứng – Không thích hợp cho mã hóa thông thường – Thường dùng trao đổi khóa bí mật đầu phiên truyền tin • Tính xác thực của khóa công khai – Bất cứ ai cũng có thể tạo ra một khóa công bố đó là của một người khác – Chừng nào việc giả mạo chưa bị phát hiện có thể đọc được nội dung các thông báo gửi cho người kia – Cần đảm bảo những người đăng ký khóa là đáng tin Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 108
 109. Chương 4 XÁC THỰC & CHỮ KÝ SỐ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 109
 110. Vấn đề xác thực • Các tiêu chuẩn cần xác minh – Thông báo có nguồn gốc rõ ràng chính xác – Nội dung thông báo toàn vẹn không bị thay đổi – Thông báo được gửi đúng trình tự và thời điểm • Mục đích để chống lại hình thức tấn công chủ động (xuyên tạc dữ liệu và giao tác) • Các phương pháp xác thực thông báo – Mã hóa thông báo – Sử dụng mã xác thực thông báo (MAC) – Sử dụng hàm băm Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 110
 111. Xác thực bằng cách mã hóa • Sử dụng mã hóa đối xứng – Thông báo gửi từ đúng nguồn vì chỉ có người gửi đó mới biết khóa bí mật dùng chung – Nội dung không thể bị thay đổi vì nguyên bản có cấu trúc nhất định – Các gói tin được đánh số thứ tự và mã hóa nên không thể thay đổi trình tự và thời điểm nhận được • Sử dụng mã hóa khóa công khai – Không chỉ xác thực thông báo mà còn tạo chữ ký số – Phức tạp và mất thời gian hơn mã hóa đối xứng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 111
 112. Mã xác thực thông báo (MAC) • Khối kích thước nhỏ cố định gắn vào thông báo tạo ra từ thông báo đó và khóa bí mật chung • Bên nhận thực hiện cùng giải thuật trên thông báo và khóa để so xem MAC có chính xác không • Giải thuật tạo MAC giống như giải thuật mã hóa nhưng không cần nghịch được • Có thể nhiều thông báo cùng có chung MAC – Nhưng nếu biết một thông báo và MAC của nó, rất khó tìm ra một thông báo khác có cùng MAC – Các thông báo có cùng xác suất tạo ra MAC • Đáp ứng 3 tiêu chuẩn xác thực Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 112
 113. Nguồn A Đích B So sánh a) Xác thực thông báo So sánh b) Xác thực thông báo và bảo mật; MAC gắn vào nguyên bản So sánh c) Xác thực thông báo và bảo mật; MAC gắn vào bản mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 113
 114. Vì sao dùng MAC • Nhiều trường hợp chỉ cần xác thực, không cần mã hóa tốn thời gian và tài nguyên – Thông báo hệ thống – Chương trình máy tính • Tách riêng các chức năng bảo mật và xác thực sẽ khiến việc tổ chức linh hoạt hơn – Chẳng hạn mỗi chức năng thực hiện ở một tầng riêng • Cần đảm bảo tính toàn vẹn của thông báo trong suốt thời gian tồn tại không chỉ khi lưu chuyển – Vì thông báo có thể bị thay đổi sau khi giải mã Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 114
 115. MAC dựa trên DES (DAC) Mã hóa Mã hóa Mã hóa Mã hóa (16 - 64 bits) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 115
 116. Hàm băm • Tạo ra một giá trị băm có kích thước cố định từ thông báo đầu vào (không dùng khóa) h = H(M) • Hàm băm không cần giữ bí mật • Giá trị băm gắn kèm với thông báo dùng để kiểm tra tính toàn vẹn của thông báo • Bất kỳ sự thay đổi M nào dù nhỏ cũng tạo ra một giá trị h khác Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 116
 117. Nguồn A Đích B So sánh a) Xác thực thông báo và bảo mật; mã băm gắn vào nguyên bản So sánh b) Xác thực thông báo; mã băm được mã hóa sử dụng phương pháp đối xứng So sánh c) Xác thực thông báo; mã băm được mã hóa sử dụng phương pháp khóa công khai Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 117
 118. Nguồn A Đích B So sánh d) Xác thực bằng mã hóa khóa công khai và bảo mật bằng mã hóa đối xứng So sánh e) Xác thực không cần mã hóa nhờ hai bên chia sẻ một giá trị bí mật chung So sánh f) Xác thực nhờ một giá trị bí mật chung; bảo mật bằng phương pháp đối xứng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 118
 119. Yêu cầu đối với hàm băm • Có thể áp dụng với thông báo M có độ dài bất kỳ • Tạo ra giá trị băm h có độ dài cố định • H(M) dễ dàng tính được với bất kỳ M nào • Từ h rất khó tìm được M sao cho H(M) = h – Tính một chiều • Từ M1 rất khó tìm được M2 sao cho H(M2) = H(M1) – Tính chống xung đột yếu • Rất khó tìm được (M1, M2) sao cho H(M1) = H(M2) – Tính chống xung đột mạnh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 119
 120. Các hàm băm đơn giản 16 bit XOR dịch vòng trái 1 bit XOR mỗi khối 16 bit Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 120
 121. Kiểu tấn công ngày sinh • Nghịch lý ngày sinh – Trong 23 người, xác suất tìm ra 1 người khác có cùng ngày sinh với A là ≈ 6% – Xác suất 2 trong 23 người có cùng ngày sinh là ≈ 50% • Cách thức tấn công mã băm m bit – Tạo ra 2m/2 biến thể đồng nghĩa của thông báo hợp lệ – Tạo ra 2m/2 biến thể của thông báo giả mạo – So sánh 2 tập thông báo với nhau tìm ra 1 cặp có cùng mã băm (xác suất > 0,5 theo nghịch lý ngày sinh) – Để người gửi ký biến thể hợp lệ, rồi dùng chữ ký gắn vào biến thể giả mạo Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 121
 122. An ninh hàm băm và MAC • Kiểu tấn công vét cạn – Với hàm băm, nỗ lực phụ thuộc độ dài m của mã băm • Độ phức tạp của tính một chiều và tính chống xung đột yếu là 2m; của tính chống xung đột mạnh là 2m/2 • 128 bit có thể phá được, thường dùng 160 bit – Với MAC, nỗ lực phụ thuộc vào độ dài k của khóa và độ dài n của MAC • Độ phức tạp là min(2k, 2n) • Ít nhất phải là 128 bit • Kiểu thám mã – Hàm băm thường gồm nhiều vòng như mã hóa khối nên có thể tập trung khai thác điểm yếu hàm vòng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 122
 123. Chữ ký số • Xác thực thông báo không có tác dụng khi bên gửi và bên nhận muốn gây hại cho nhau – Bên nhận giả mạo thông báo của bên gửi – Bên gửi chối là đã gửi thông báo đến bên nhận • Chữ ký số không những giúp xác thực thông báo mà còn bảo vệ mỗi bên khỏi bên kia • Chức năng chữ ký số – Xác minh tác giả và thời điểm ký thông báo – Xác thực nội dung thông báo – Là căn cứ để giải quyết tranh chấp Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 123
 124. Yêu cầu đối với chữ ký số • Phụ thuộc vào thông báo được ký • Có sử dụng thông tin riêng của người gửi – Để tránh giả mạo và chối bỏ • Tương đối dễ tạo ra • Tương đối dễ nhận biết và kiểm tra • Rất khó giả mạo – Bằng cách tạo thông báo khác có cùng chữ ký số – Bằng cách tạo chữ ký số theo ý muốn cho thông báo • Thuận tiện trong việc lưu trữ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 124
 125. Chữ ký số trực tiếp • Chỉ liên quan đến bên gửi và bên nhận • Với mật mã khóa công khai – Dùng khóa riêng ký toàn bộ thông báo hoặc giá trị băm – Có thể mã hóa sử dụng khóa công khai của bên nhận – Quan trọng là ký trước mã hóa sau • Chỉ có tác dụng khi khóa riêng của bên gửi được đảm bảo an ninh – Bên gửi có thể giả vờ mất khóa riêng • Cần bổ xung thông tin thời gian và báo mất khóa kịp thời – Khóa riêng có thể bị mất thật • Kẻ cắp có thể gửi thông báo với thông tin thời gian sai lệch Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 125
 126. Chữ ký số gián tiếp • Có sự tham gia của một bên trọng tài – Nhận thông báo có chữ ký số từ bên gửi, kiểm tra tính hợp lệ của nó – Bổ xung thông tin thời gian và gửi đến bên nhận • An ninh phụ thuộc chủ yếu vào bên trọng tài – Cần được bên gửi và bên nhận tin tưởng • Có thể cài đặt với mã hóa đối xứng hoặc mã hóa khóa công khai • Bên trọng tài có thể được phép nhìn thấy hoặc không nội dung thông báo Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 126
 127. Các kỹ thuật chữ ký số gián tiếp (a) Mã hóa đối xứng, trọng tài thấy thông báo (1) X → A : M ║ E [ID ║ H(M)] KXA X (2) A → Y : E [ID ║ M ║ E [ID ║ H(M)] ║ T] KAY X KXA X (b) Mã hóa đối xứng, trọng tài không thấy thông báo (1) X → A : ID ║ E [M] ║ E [ID ║ H(E [M])] X KXY KXA X KXY (2) A → Y : E [ID ║ E [M] ║ E [ID ║ H(E [M])] ║ T] KAY X KXY KXA X KXY (c) Mã hóa khóa công khai, trọng tài không thấy thông báo (1) X → A : ID ║ E [ID ║ E [E [M]]] X KRX X KUY KRX (2) A → Y : E [ID ║ E [E [M]] ║ T] KRA X KUY KRX Ký hiệu : X = Bên gửi M = Thông báo Y = Bên nhận T = Nhãn thời gian A = Trọng tài Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 127
 128. Chương 5 CÁC ỨNG DỤNG XÁC THỰC Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 128
 129. Giới thiệu • Mục đích của các ứng dụng xác thực là hỗ trợ xác thực và chữ ký số ở mức ứng dụng • Phân làm 2 loại chính – Dựa trên mã hóa đối xứng • Dịch vụ Kerberos • Giao thức Needham-Schroeder – Dựa trên khóa công khai được chứng thực • Dịch vụ X.509 • Hệ thống PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 129
 130. Kerberos • Hệ thống dịch vụ xác thực phát triển bởi MIT • Nhằm đối phó với các hiểm họa sau – Người dùng giả danh là người khác – Người dùng thay đổi địa chỉ mạng của client – Người dùng xem trộm thông tin trao đổi và thực hiện kiểu tấn công lặp lại • Bao gồm 1 server tập trung có chức năng xác thực người dùng và các server dịch vụ phân tán – Tin cậy server tập trung thay vì các client – Giải phóng chức năng xác thực khỏi các server dịch vụ và các client Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 130
 131. Ký hiệu – C : Client – AS : Server xác thực – V : Server dịch vụ – IDC : Danh tính người dùng trên C – IDV : Danh tính của V – PC : Mật khẩu của người dùng trên C – ADC : Địa chỉ mạng của C – KV : Khóa bí mật chia sẻ bởi AS và V – ║ : Phép ghép – TGS : Server cấp thẻ – TS : Nhãn thời gian Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 131
 132. Một hội thoại xác thực đơn giản • Giao thức (1) C → AS : IDC ║ PC ║ IDV (2) AS → C : Thẻ (3) C → V : IDC ║ Thẻ Thẻ = E [ID ║ AD ║ ID ] KV C C V • Hạn chế – Mật khẩu truyền từ C đến AS không được bảo mật – Nếu thẻ chỉ sử dụng được một lần thì phải cấp thẻ mới cho mỗi lần truy nhập cùng một dịch vụ – Nếu thẻ sử dụng được nhiều lần thì có thể bị lấy cắp để sử dụng trước khi hết hạn – Cần thẻ mới cho mỗi dịch vụ khác nhau Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 132
 133. Hội thoại xác thực Kerberos 4 (a) Trao đổi với dịch vụ xác thực : để có thẻ cấp thẻ (1) C → AS : IDC ║ IDtgs ║ TS1 (2) AS → C : E [K ║ ID ║ TS ║ Hạn ║ Thẻ ] KC C,tgs tgs 2 2 tgs Thẻ = E [K ║ ID ║ AD ║ ID ║ TS ║ Hạn ] tgs Ktgs C,tgs C C tgs 2 2 (b) Trao đổi với dịch vụ cấp thẻ : để có thẻ dịch vụ (3) C → TGS : IDV ║ Thẻtgs ║ DấuC (4) TGS → C : E [K ║ ID ║ TS ║ Thẻ ] KC,tgs C,V V 4 V Thẻ = E [K ║ ID ║ AD ║ ID ║ TS ║ Hạn ] V KV C,V C C V 4 4 Dấu = E [ID ║ AD ║ TS ] C KC,tgs C C 3 (c) Trao đổi xác thực client/server : để có dịch vụ (5) C → V : ThẻV ║ DấuC (6) V → C : E [TS + 1] KC,V 5 Dấu = E [ID ║ AD ║ TS ] C KC,V C C 5 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 133
 134. Mô hình tổng quan Kerberos Mỗi phiên người dùng một lần AS Client TGS Mỗi dịch vụ một lần Server dịch vụ Mỗi phiên dịch vụ một lần Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 134
 135. Phân hệ Kerberos • Một phân hệ Kerberos bao gồm – Một server Kerberos chứa trong CSDL danh tính và mật khẩu băm của các thành viên – Một số người dùng đăng ký làm thành viên – Một số server dịch vụ, mỗi server có một khóa bí mật riêng chỉ chia sẻ với server Kerberos • Mỗi phân hệ Kerberos thường tương ứng với một phạm vi hành chính • Hai phân hệ có thể tương tác với nhau nếu 2 server chia sẻ 1 khóa bí mật và đăng ký với nhau – Điều kiện là phải tin tưởng lẫn nhau Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 135
 136. Phân hệ A 1 2 3 1. Yêu cầu thẻ cho TGS cục bộ 4 2. Thẻ cho TGS cục bộ 3. Yêu cầu thẻ cho TGS ở xa 7 6 5 4. Thẻ cho TGS ở xa 5. Yêu cầu thẻ cho server ở xa 6. Thẻ cho server ở xa 7. Yêu cầu dịch vụ ở xa Phân hệ B Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 136
 137. Kerberos 5 • Phát triển vào giữa những năm 1990 (sau Kerberos 4 vài năm) đặc tả trong RFC 1510 • Có một số cải tiến so với phiên bản 4 – Khắc phục những khiếm khuyết của môi trường • Phụ thuộc giải thuật mã hóa, phụ thuộc giao thức mạng, trật tự byte thông báo không theo chuẩn, giá trị hạn dùng thẻ có thể quá nhỏ, không cho phép ủy nhiệm truy nhập, tương tác đa phân hệ dựa trên quá nhiều quan hệ tay đôi – Khắc phục những thiếu sót kỹ thuật • Mã hóa hai lần có một lần thừa, phương thức mã hóa PCBC để đảm bảo tính toàn vẹn không chuẩn dễ bị tấn công, khóa phiên sử dụng nhiều lần có thể bị khai thác để tấn công lặp lại, có thể bị tấn công mật khẩu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 137
 138. Dịch vụ xác thực X.509 • Nằm trong loạt khuyến nghị X.500 của ITU-T nhằm chuẩn hóa dịch vụ thư mục – Servers phân tán lưu giữ CSDL thông tin người dùng • Định ra một cơ cấu cho dịch vụ xác thực – Danh bạ chứa các chứng thực khóa công khai – Mỗi chứng thực bao gồm khóa công khai của người dùng ký bởi một bên chuyên trách chứng thực đáng tin • Định ra các giao thức xác thực • Sử dụng mật mã khóa công khai và chữ ký số – Không chuẩn hóa giải thuật nhưng khuyến nghị RSA Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 138
 139. Khuôn dạng X.509 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 139
 140. Nhận chứng thực • Cứ có khóa công khai của CA (cơ quan chứng thực) là có thể xác minh được chứng thực • Chỉ CA mới có thể thay đổi chứng thực – Chứng thực có thể đặt trong một thư mục công khai • Cấu trúc phân cấp CA – Người dùng được chứng thực bởi CA đã đăng ký – Mỗi CA có hai loại chứng thực • Chứng thực thuận : Chứng thực CA hiện tại bởi CA cấp trên • Chứng thực nghịch : Chứng thực CA cấp trên bởi CA hiện tại • Cấu trúc phân cấp CA cho phép người dùng xác minh chứng thực bởi bất kỳ CA nào Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 140
 141. Phân cấp X.509 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 141
 142. Thu hồi chứng thực • Mỗi chứng thực có một thời hạn hợp lệ • Có thể cần thu hồi chứng thực trước khi hết hạn – Khóa riêng của người dùng bị tiết lộ – Người dùng không còn được CA chứng thực – Chứng thực của CA bị xâm phạm • Mỗi CA phải duy trì danh sách các chứng thực bị thu hồi (CRL) • Khi nhận được chứng thực, người dùng phải kiểm tra xem nó có trong CRL không Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 142
 143. Các thủ tục xác thực Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 143
 144. Chương 6 AN TOÀN THƯ ĐIỆN TỬ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 144
 145. Giới thiệu • Thư điện tử là dịch vụ mạng phổ dụng nhất • Hiện nay các thông báo không được bảo mật – Có thể đọc được nội dung trong quá trình thông báo di chuyển trên mạng – Những người dùng có đủ quyền có thể đọc được nội dung thông báo trên máy đích – Thông báo dễ dàng bị giả mạo bởi một người khác – Tính toàn vẹn của thông báo không được đảm bảo • Các giải pháp xác thực và bảo mật thường dùng – PGP (Pretty Good Privacy) – S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 145
 146. PGP • Do Phil Zimmermann phát triển vào năm 1991 • Chương trình miễn phí, chạy trên nhiều môi trường khác nhau (phần cứng, hệ điều hành) – Có phiên bản thương mại nếu cần hỗ trợ kỹ thuật • Dựa trên các giải thuật mật mã an ninh nhất • Chủ yếu ứng dụng cho thư điện tử và file • Độc lập với các tổ chức chính phủ • Bao gồm 5 dịch vụ : xác thực, bảo mật, nén, tương thích thư điện tử, phân và ghép – Ba dịch vụ sau trong suốt đối với người dùng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 146
 147. Xác thực của PGP Nguồn A Đích B So sánh M = Thông báo gốc EP = Mã hóa khóa công khai H = Hàm băm DP = Giải mã khóa công khai ║ = Ghép KRa = Khóa riêng của A Z = Nén KUa = Khóa công khai của A Z-1 = Cởi nén Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 147
 148. Bảo mật của PGP Nguồn A Đích B EC = Mã hóa đối xứng DC = Giải mã đối xứng Ks = Khóa phiên Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 148
 149. Xác thực và bảo mật của PGP Nguồn A Đích B Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 149
 150. Nén của PGP • PGP nén thông báo sử dụng giải thuật ZIP • Ký trước khi nén – Thuận tiện lưu trữ và kiểm tra, nếu ký sau khi nén thì • Cần lưu phiên bản nén với chữ ký, hoặc • Cần nén lại thông báo mỗi lần muốn kiểm tra – Giải thuật nén không cho kết quả duy nhất • Mỗi phiên bản cài đặt có tốc độ và tỷ lệ nén khác nhau • Nếu ký sau khi nén thì các chương trình PGP cần sử dụng cùng một phiên bản của giải thuật nén • Mã hóa sau khi nén – Ít dữ liệu sẽ khiến việc mã hóa nhanh hơn – Thông báo nén khó phá mã hơn thông báo thô Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 150
 151. Tương thích thư điện tử của PGP • PGP bao giờ cũng phải gửi dữ liệu nhị phân • Nhiều hệ thống thư điện tử chỉ chấp nhận văn bản ASCII (các ký tự đọc được) – Thư điện tử vốn chỉ chứa văn bản đọc được • PGP dùng giải thuật cơ số 64 chuyển đổi dữ liệu nhị phân sang các ký tự ASCII đọc được – Mỗi 3 byte nhị phân chuyển thành 4 ký tự đọc được • Hiệu ứng phụ của việc chuyển đổi là kích thước thông báo tăng lên 33% – Nhưng có thao tác nén bù lại Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 151
 152. Bảng chuyển đổi cơ số 64 Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 152
 153. Phân và ghép của PGP • Các giao thức thư điện tử thường hạn chế độ dài tối đa của thông báo – Ví dụ thường là 50 KB • PGP phân thông báo quá lớn thành nhiều thông báo đủ nhỏ • Việc phân đoạn thông báo thực hiện sau tất cả các công đoạn khác • Bên nhận sẽ ghép các thông báo nhỏ trước khi thực hiện các công đoạn khác Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 153
 154. Sơ đồ xử lý PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 154
 155. Khóa phiên PGP • Cần sử dụng một khóa phiên cho mỗi thông báo – Độ dài 56 bit với DES, 128 bit với CAST-128 và IDEA, 168 bit với 3DES • Cách thức sinh khóa phiên cho CAST-128 – Sử dụng chính CAST-128 theo phương thức CBC – Từ một khóa 128 bit và 2 khối nguyên bản 64 bit sinh ra 2 khối bản mã 64 bit tạo thành khóa phiên 128 bit – Hai khối nguyên bản đầu vào được sinh ngẫu nhiên dựa vào chuỗi các phím gõ từ người dùng – Khóa đầu vào được sinh từ các khối nguyên bản đầu vào và khóa phiên đầu ra trước đó Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 155
 156. Khóa công khai/khóa riêng PGP • Người dùng có thể có nhiều cặp khóa công khai/khóa riêng – Nhu cầu thay đổi cặp khóa hiện thời – Giao tiếp với nhiều nhóm đối tác khác nhau – Hạn chế lượng thông tin mã hóa với mỗi khóa để nâng cao độ an toàn • Cần chỉ ra khóa công khai nào được sử dụng để mã hóa khóa phiên • Cần chỉ ra chữ ký của bên gửi tương ứng với khóa công khai nào Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 156
 157. Định danh khóa công khai PGP • Để chỉ ra mã công khai nào được sử dụng có thể truyền khóa công khai cùng với thông báo – Không hiệu quả • Khóa công khai RSA có thể dài hàng trăm chữ số thập phân • Định danh gắn với mỗi khóa công khai là 64 bit trọng số nhỏ nhất của nó 64 – ID của KUa = KUa mod 2 – Xác suất cao là mỗi khóa công khai có một định danh duy nhất Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 157
 158. Khuôn dạng thông báo PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 158
 159. Vòng khóa PGP • Mỗi người dùng PGP có hai vòng khóa – Vòng khóa riêng chứa các cặp khóa công khai/khóa riêng của người dùng hiện thời • Có thể được chỉ mục bởi định danh khóa công khai (Key ID) hoặc định danh người dùng (User ID) • Khóa riêng được mã hóa sử dụng khóa là giá trị băm của mật khẩu nhập trực tiếp từ người dùng – Vòng khóa công khai chứa các khóa công khai của những người dùng quen biết với người dùng hiện thời • Có thể được chỉ mục bởi định danh khóa công khai hoặc định danh người dùng Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 159
 160. Cấu trúc các vòng khóa PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 160
 161. Sơ đồ tạo thông báo PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 161
 162. Sơ đồ nhận thông báo PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 162
 163. Quản lý khóa PGP • Thay vì dựa trên các CA (cơ quan chứng thực), đối với PGP mỗi người dùng là một CA – Có thể ký cho những người dùng quen biết trực tiếp • Tạo nên một mạng lưới tin cậy – Tin các khóa đã được chính bản thân ký – Có thể tin các khóa những người dùng khác ký nếu có một chuỗi các chữ ký tới chúng • Mỗi khóa có một chỉ số tin cậy • Các người dùng có thể thu hồi khóa của họ Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 163
 164. Mô hình tin cậy PGP (1) • Với mỗi khóa công khai người dùng ấn định độ tin cậy vào chủ nhân của nó trong trường Owner trust – Giá trị ultimate trust được tự động gán nếu khóa công khai có trong vòng khóa riêng – Giá trị người dùng có thể gán là unknown, untrusted, marginally trusted, hay completely trusted • Giá trị các trường Signature trust được sao chép từ các trường Owner trust tương ứng – Nếu không có thì được gán giá trị unknown user Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 164
 165. Mô hình tin cậy PGP (2) • Xác định giá trị của trường Key legitimacy – Nếu khóa công khai có ít nhất một chữ ký với giá trị Signature trust là ultimate thì Key legitimacy là ultimate – Nếu không, Key legitimacy được tính bằng tổng có trọng số các giá trị Signature trust • Các chữ ký completely trusted có trọng số là 1/X • Các chữ ký marginally trusted có trọng số là 1/Y • X và Y là các tham số do người dùng xác định • Nếu tổng số đạt hoặc vượt ngưỡng 1 thì Key legitimacy được gán giá trị complete Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 165
 166. Ví dụ mô hình tin cậy PGP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 166
 167. Thu hồi khóa công khai • Lý do thu hồi khóa công khai – Địch thủ biết nguyên bản khóa riêng – Địch thủ biết bản mã khóa riêng và mật khẩu – Tránh sử dụng cùng một khóa trong một thời gian dài • Quy trình thu hồi khóa công khai – Chủ sở hữu phát hành chứng thực thu hồi khóa • Cùng khuôn dạng như chứng thực bình thường nhưng bao gồm chỉ dấu thu hồi khóa công khai • Chứng thực được ký với khóa riêng tương ứng khóa công khai cần thu hồi – Mau chóng phát tán chứng thực một cách rộng rãi để các đối tác kịp thời cập nhật vòng khóa công khai Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 167
 168. S/MIME • Nâng cấp từ chuẩn khuôn dạng thư điện tử MIME có thêm tính năng an ninh thông tin • MIME khắc phục những hạn chế của SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) – Không truyền được file nhị phân (chương trình, ảnh, ) – Chỉ gửi được các ký tự ASCII 7 bit – Không nhận thông báo vượt quá kích thước cho phép – • S/MIME có xu hướng trở thành chuẩn công nghiệp sử dụng trong thương mại và hành chính – PGP dùng cho cá nhân Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 168
 169. Các chức năng của S/MIME • Bao bọc dữ liệu – Mã hóa nội dung thông báo và các khóa liên quan • Ký dữ liệu – Chữ ký số tạo thành nhờ mã hóa thông tin tổng hợp thông báo sử dụng khóa riêng của người ký – Thông báo và chữ ký số được chuyển đổi cơ số 64 • Ký và để nguyên dữ liệu – Chỉ chữ ký số được chuyển đổi cơ số 64 • Ký và bao bọc dữ liệu – Kết hợp ký và bao bọc dữ liệu Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 169
 170. Xử lý chứng thực S/MIME • S/MIME sử dụng các chứng thực khóa công khai theo X.509 v3 • Phương thức quản lý khóa lai ghép giữa cấu trúc phân cấp CA theo đúng X.509 và mạng lưới tin cậy của PGP • Mỗi người dùng có một danh sách các khóa của bản thân, danh sách các khóa tin cậy và danh sách thu hồi chứng thực • Chứng thực phải được ký bởi CA tin cậy Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 170
 171. Chương 7 AN TOÀN IP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 171
 172. Giới thiệu • Lý do cần IPSec – Có những vấn đề an ninh cần giải quyết ở mức thấp hơn tầng ứng dụng • Đặc biệt các hình thức tấn công ở tầng IP rất phổ biến như giả mạo IP, xem trộm gói tin – An ninh ở mức IP sẽ đảm bảo an ninh cho tất cả các ứng dụng • Bao gồm nhiều ứng dụng chưa có tính năng an ninh • Các cơ chế an ninh của IPSec – Xác thực – Bảo mật – Quản lý khóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 172
 173. Các ứng dụng của IPSec • Xây dựng mạng riêng ảo an toàn trên Internet – Tiết kiệm chi phí thiết lập và quản lý mạng riêng • Truy nhập từ xa an toàn thông qua Internet – Tiết kiệm chi phí đi lại • Giao tiếp an toàn với các đối tác – Đảm bảo xác thực, bảo mật và cung cấp cơ chế trao đổi khóa • Tăng cường an ninh thương mại điện tử – Hỗ trợ thêm cho các giao thức an ninh có sẵn của các ứng dụng Web và thương mại điện tử Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 173
 174. Minh họa ứng dụng IPSec Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 174
 175. Ích lợi của IPSec • Tại tường lửa hoặc bộ định tuyến, IPSec đảm bảo an ninh cho mọi luồng thông tin vượt biên • Tại tường lửa, IPSec ngăn chặn thâm nhập trái phép từ Internet vào • IPSec nằm dưới tầng giao vận, do vậy trong suốt với các ứng dụng • IPSec có thể trong suốt với người dùng cuối • IPSec có thể áp dụng cho người dùng đơn lẻ • IPSec bảo vệ an ninh kiến trúc định tuyến Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 175
 176. Kiến trúc an ninh IP • Đặc tả IPSec khá phức tạp • Định nghĩa trong nhiều tài liệu – Bao gồm RFC 2401 (tổng quan kiến trúc), RFC 2402 (mô tả mở rộng xác thực), RFC 2406 (mô tả mở rộng mã hóa), RFC 2408 (đặc tả khả năng trao đổi khóa) – Các tài liệu khác được chia thành 7 nhóm • Việc hỗ trợ IPSec là bắt buộc đối với IPv6, tùy chọn đối với IPv4 • IPSec được cài đặt như các phần đầu mở rộng sau phần đầu IP – Phần đầu mở rộng cho xác thực là AH – Phần đầu mở rộng cho mã hóa là ESP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 176
 177. Tổng quan tài liệu IPSec Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 177
 178. Các dịch vụ IPSec • Bao gồm – Điều khiển truy nhập – Toàn vẹn phi kết nối – Xác thực nguồn gốc dữ liệu – Từ chối các gói tin lặp • Một hình thức của toàn vẹn thứ tự bộ phận – Bảo mật (mã hóa) – Bảo mật luồng tin hữu hạn • Sử dụng một trong hai giao thức – Giao thức xác thực (ứng với AH) – Giao thức xác thực/mã hóa (ứng với ESP) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 178
 179. Các liên kết an ninh • Khái niệm liên kết an ninh (SA) – Là quan hệ một chiều giữa bên gửi và bên nhận, cho biết các dịch vụ an ninh đối với luồng tin lưu chuyển • Mỗi SA được xác định duy nhất bởi 3 tham số – Chỉ mục các tham số an ninh (SPI) – Địa chỉ IP đích – Định danh giao thức an ninh • Các tham số khác lưu trong CSDL SA (SAD) – Số thứ tự, các thông tin AH và ESP, thời hạn, • CSDL chính sách an ninh (SPD) cho phép điều chỉnh mức độ áp dụng IPSec Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 179
 180. Phần đầu xác thực • Đảm bảo toàn vẹn và xác thực các gói IP – Cho phép một hệ thống đầu cuối hay một thiết bị mạng xác thực người dùng hoặc ứng dụng – Tránh giả mạo địa chỉ nhờ xem xét số thứ tự – Chống lại hình thức tấn công lặp lại • Sử dụng mã xác thực thông báo • Bên gửi và bên nhận phải có một khóa bí mật dùng chung Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 180
 181. Khuôn dạng AH Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 181
 182. Chế độ giao vận và đường hầm Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 182
 183. Phần đầu ESP • Đảm bảo bảo mật nội dung và bảo mật luồng tin hữu hạn • Có thể cung cấp các dịch vụ xác thực giống như với AH • Cho phép sử dụng nhiều giải thuật mã hóa, phương thức mã hóa, và cách độn khác nhau – DES, 3DES, RC5, IDEA, CAST, – CBC, – Độn cho tròn kích thước khối, kích thước trường, che dấu lưu lượng luồng tin Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 183
 184. Khuôn dạng ESP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 184
 185. Giao vận và đường hầm ESP • Chế độ giao vận ESP dùng để mã hóa và có thể có thêm chức năng xác thực dữ liệu IP – Chỉ mã hóa dữ liệu không mã hóa phần đầu – Dễ bị phân tích lưu lượng nhưng hiệu quả – Áp dụng cho truyền tải giữa hai điểm cuối • Chế độ đường hầm mã hóa toàn bộ gói tin IP – Phải bổ xung phần đầu mới cho mỗi bước chuyển – Áp dụng cho các mạng riêng ảo, truyền tải thông qua cầu nối Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 185
 186. Kết hợp các liên kết an ninh • Mỗi SA chỉ có thể cài đặt một trong hai giao thức AH và ESP • Để cài đặt cả hai cần kết hợp các SA với nhau – Tạo thành một gói liên kết an ninh – Có thể kết thúc tại các điểm cuối khác nhau hoặc giống nhau • Kết hợp theo 2 cách – Gần với giao vận – Tạo đường hầm theo nhiều bước • Cần xem xét thứ tự xác thực và mã hóa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 186
 187. Ví dụ kết hợp các SA Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 187
 188. Quản lý khóa • Có chức năng sản sinh và phân phối khóa • Hai bên giao tiếp với nhau nói chung cần 4 khóa – Mỗi chiều cần 2 khóa: 1 cho AH, 1 cho ESP • Hai chế độ quản lý khóa – Thủ công • Quản trị hệ thống khai báo các khóa khi thiết lập cấu hình • Thích hợp với các môi trường nhỏ và tương đối tĩnh – Tự động • Cho phép tạo khóa theo yêu cầu cho các SA • Thích hợp với các hệ phân tán lớn có cấu hình luôn thay đổi • Gồm các thành phần Oakley và ISAKMP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 188
 189. Oakley • Là một giao thức trao đổi khóa dựa trên giải thuật Diffie-Hellman • Bao gồm một số cải tiến quan trọng – Sử dụng cookie để ngăn tấn công gây quá tải • Cookie cần phụ thuộc vào các bên giao tiếp, không thể sinh ra bởi một bên khác với bên sinh cookie, có thể sinh và kiểm tra một cách nhanh chóng – Hỗ trợ việc sử dụng các nhóm với các tham số Diffie- Hellman khác nhau – Sử dụng các giá trị nonce để chống tấn công lặp lại – Xác thực các trao đổi Diffie-Hellman để chống tấn công người ở giữa Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 189
 190. ISAKMP • Viết tắt của Internet Security Association and Key Management Protocol • Cung cấp một cơ cấu cho việc quản lý khóa • Định nghĩa các thủ tục và các khuôn dạng thông báo cho việc thiết lập, thỏa thuận, sửa đổi, và hủy bỏ các liên kết an ninh • Độc lập với giao thức trao đổi khóa, giải thuật mã hõa, và phương pháp xác thực Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 190
 191. Các khuôn dạng ISAKMP Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 191
 192. Chương 8 AN TOÀN WEB Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 192
 193. Vấn đề an ninh Web (1) • Web được sử dụng rộng rãi bởi các công ty, tổ chức, và các cá nhân • Các vấn đề đặc trưng đối với an ninh Web – Web dễ bị tấn công theo cả hai chiều – Tấn công Web server sẽ gây tổn hại đến danh tiếng và tiền bạc của công ty – Các phần mềm Web thường chứa nhiều lỗi an ninh – Web server có thể bị khai thác làm căn cứ để tấn công vào hệ thống máy tính của một tổ chức – Người dùng thiếu công cụ và kiến thức để đối phó với các hiểm họa an ninh Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 193
 194. Vấn đề an ninh Web (2) • Các hiểm họa đối với an ninh Web – Tính toàn vẹn – Tính bảo mật – Từ chối dịch vụ – Xác thực • Các biện pháp an ninh Web Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 194
 195. SSL • Là một dịch vụ an ninh ở tầng giao vận • Do Netscape khởi xướng • Phiên bản 3 được công bố dưới dạng bản thảo Internet • Trở thành chuẩn TLS – Phiên bản đầu tiên của TLS ≈ SSLv3.1 tương thích ngược với SSLv3 • Sử dùng TCP để cung cấp dịch vụ an ninh từ đầu cuối tới đầu cuối • Gồm 2 tầng giao thức Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 195
 196. Mô hình phân tầng SSL Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 196
 197. Kiến trúc SSL (1) • Kết nối SSL – Liên kết giao tiếp từ điểm nút tới điểm nút – Mang tính nhất thời – Gắn với một phiên giao tác – Các tham số xác định trạng thái kết nối • Các số ngẫu nhiên chọn bởi server và client • Khóa MAC của server • Khóa MAC của client • Khóa mã hóa của server • Khóa mã hóa client • Các vector khởi tạo • Các số thứ tự Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 197
 198. Kiến trúc SSL (2) • Phiên SSL – Liên kết giữa client và server – Tạo lập nhờ giao thức bắt tay – Có thể bao gồm nhiều kết nối – Xác lập một tập các tham số an ninh sử dụng bởi tất cả các kết nối trong phiên giao tác • Định danh phiên • Chứng thực điểm nút • Phương pháp nén • Đặc tả mã hóa • Khóa bí mật chủ • Cờ có thể tiếp tục hay không Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 198
 199. Giao thức bản ghi SSL • Cung cấp các dịch vụ bảo mật và xác thực – Khóa bí mật chung do giao thức bắt tay xác lập Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 199
 200. Khuôn dạng bản ghi SSL Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 200
 201. Giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL • Một trong ba giao thức chuyên dụng SSL sử dụng giao thức bản ghi SSL • Chỉ gồm một thông báo chứa một byte dữ liệu có giá trị là 1 • Khiến cho trạng thái treo trở thành trạng thái hiện thời – Cập nhật đặc tả mã hóa cho kết nối Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 201
 202. Giao thức báo động SSL • Dùng chuyển tải các báo động liên quan đến SSL tới các thực thể điểm nút • Mỗi thông báo gồm 2 byte – Byte thứ nhất chỉ mức độ nghiêm trọng • Cảnh báo : có giá trị là 1 • Tai họa : có giá trị là 2 – Byte thứ hai chỉ nội dung báo động • Tai họa : unexpected_message, bad_record_mac, decompression_failure, handshake_failure, illegal_parameter • Cảnh báo : close_notify, no_certificate, bad_certificate, unsupported_certificate, certificate_revoked, certificate_expired, certificate_unknown Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 202
 203. Giao thức bắt tay SSL • Cho phép server và client – Xác thực lẫn nhau – Thỏa thuận các giải thuật mã hóa và MAC – Thỏa thuận các khóa mật mã sẽ được sử dụng • Gồm một chuỗi các thông báo trao đổi giữa client và server • Mỗi thông báo gồm 3 trường – Kiểu (1 byte) – Độ dài (3 byte) – Nội dung ( 0 byte) Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 203
 204. TLS • Là phiên bản chuẩn Internet của SSL – Mô tả trong RFC 2246 rất giống với SSLv3 – Một số khác biệt nhỏ so với SSLv3 • Số phiên bản trong khuôn dạng bản ghi SSL • Sử dụng HMAC để tính MAC • Sử dụng hàm giả ngẫu nhiên để khai triển các giá trị bí mật • Có thêm một số mã báo động • Không hỗ trợ Fortezza • Thay đổi trong trao đổi chứng thực • Thay đổi trong việc sử dụng dữ liệu đệm Nguyễn Đại Thọ An ninh Mạng 204