Hướng dẫn sử dụng Nikon D80

pdf 45 trang ngocly 02/06/2021 580
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Hướng dẫn sử dụng Nikon D80", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfhuong_dan_su_dung_nikon_d80.pdf

Nội dung text: Hướng dẫn sử dụng Nikon D80

 1. CHÖÔNG 1 HEÄ THOÁNG MAÙY 1. Ñeøn flash gaén trong Accessory shoe :. 2. Nuùt môû ñeøn flash gaén trong / Ñaët buø tröø phaùt saùng flash. 3. Nuùt BKT 4. Nôi nhaän tia hoàng ngoïai ( töø Remote ) 5. Daáu chæ ñònh khi gaén oáng kính 6. Nôi gaén daây ñeo maùy . 7. Naép che vuøng keát noái 8. Noái coång USB . 9. Coâng taéc ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh . 10. Noái adapter EH-5 AC ( mua rieâng ) ñeå duøng ñieän DC . 11. Noái keát chuyeån tín hieäu video . 12. Nôi caém daây Remote . 13. Choïn cheá ñoä laáy neùt . 14. Nuùt thaùo OK . 15. Voøng tieáp xuùc oáng kính . 16. Göông phaûn chieáu . 17. Nuùt xem tröôùc chieàu saâu aûnh 18. Tay naém ( grip ). 19. Dóa phuï chænh chöùc naêng . 20. Nuùt choïn caùc cheá ñoä gaøi ñaët . 21. Nôi gaén daây ñeo maùy. 22. Ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF / Ñeøn baùo chuïp self-time / Ñeøn giaõm maét ñoû . 23. Nuùt chuïp. 24. Coâng taéc nguoàn / Coâng taéc chieáu saùng maøn hình . 25. Nuùt ñaët buø tröø thôøi chuïp / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh . 1
 2. 26. Nuùt choïn cheá ñoä chuïp : Qua hình töøng khung / Qua hình lieân tuïc ./ Chuïp Self- time / Chuïp baèng Remote . 27. Nuùt AF / Nuùt ñaët trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh . 28. Maøn hình theo doûi caùc chöùc naêng gaøi ñaët . 29. Naép che Chaân ñeá ñeøn Flash 30. Chaân ñeá ñeøn Flash . 31. Daáu baùo vuøng khôûi ñieåm tieâu cöï . 32. Dóa choïn cheá ñoä . 33. Choïn cheá ñoä ño saùng . / Nuùt ñònh daïng card . 1. Khung ngaém. 2. Mieáng ñeäm phuû quanh khung ngaém 3. Ñieàu chænh ñoä caän cuûa maét ngöôøi söû duïng . 4. Nuùt khoùa AE / AF . 5. Naép che khung ngaém DK-5 . 6. Dóa ñieàu khieån chính . 7. Naép che hoäc chöùa card . 8. Khoaù focus ñaõ choïn . 9. Ñeøn baùo xaùc nhaän card . 10. Nuùt OK . 11 &12 : Naép hoäc chöùa pin vaø choát gaøi 13 . Heä thoáng ñieàu chænh baèng nuùt nhaán . 14. Nôi gaén chaân maùy. 15. Nuùt ñaët quality /size hình / Nuùt phoùng to hình khi xem laïi . 16. Nuùt ñaët ISO / Nuùt thu nhoû hình khi xem laïi ( nhieàu hình ) . 17. Nuùt choïn White balance [ caân baèng traéng ]./ Nuùt hieän baùo thoâng tin trôï giuùp ./ Baûo veä hình khoâng bò xoùa . 18. Nuùt môû MENU . 2
 3. 19. Nuùt phaùt laïi hình . 20. Maøn hình . 21. Nuùt xoùa hình ./ Nuùt ñònh daïng card • : View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor up :chuyeån con troû leân ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu . • View next photo : xem hình keá tieáp / Display sub menu : hieän danh muïc phuï / Make selection : choïn gaøi ñaët . • View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / move cursor down :chuyeån con troû xuống ñeå choïn chöùc naêng trong hoäp menu . • View more photo info : xem caùc thoâng tin aûnh / Return to previos menu : trôû laïi menu tröôùc / Cancel : Xoùa . 1. Vuøng baùo toác ñoä / buø tröø & buø tröø Flash / ISO / trò soá WB hay nhieät ñoä maøu / Soá laàn ghi hình khi chuïp BKT/ 2. Vuøng hieän soá ISO / Hieän baùo ISO Auto . 3. Baùo naêng löôïng pin 4. Baùo ñoàng boä Flash 5. Chaát löôïng hình . 6. Kích côû hình 3
 4. 7. Cheá ñoä WB. 8. Baùo soá löôïng hình / Soá löôïng hình chôø ghi vaøo card / Baùo khi keát noái vi tính / Baùo khi duøng Preset WB. 9. “K “ baùo khi soá löôïng hgi hình leân ñeán treân 1000 kieåu Vuøng neùt / cheá ñoä AF trong vuøng choïn . 10. Caùc cheá ñoä chuïp./ Baùo Self-time / ñieàu khieån Remote. 11. Baùo khaåu ñoä / Taêng giaõm buø tröø / Baùo noái keát vi tính 12. Baùo buø tröø thôøi chuïp 13. Baùo buø tröø Flash 14. Cheá ñoä chuïp Program Linh hoaït 15. Baùo vuøng laáy neùt / Vuøng laáy neùt AF 16. Cheá ñoä AF. 17. Baùo möùc theå hieän BKT . 18. Cheá ñoä ño saùng .Chuïp buø tröø vaø buø tröø WB. 19. Baùo chuïp gheùp 20. Baùo chuïp Traéng Ñen 21. Baùo aâm thanh 22. Baùo khoâng ñaët thôøi gian 23. Baùo ñang choïn cheá ñoä BKT . 4
 5. 1. OÂ löôùi ( hieän khi Custom 8 Grid display ON ). 2. Voøng troøn 8 mm ño saùng troïng taâm . 3. Caûnh baùo khoâng coù card trong maùy . 4. Baùo nguoàn Pin . 5. Baùo cheá ñoä chuïp Traéng Ñen . 6. Caùc oâ laáy neùt 7. OÂ laáy neùt thoâng thöôøng 8. OÂlaáy neùt roäng. 9. Xaùc ñònh ñuùng neùt Ño saùng . 10. Baùo khoùa vuøng phaùt saùng Flash FV lock 11. Khoùa AE 12. Baùo Toác ñoä 13. Baùo Khaåu ñoä 14. Heä thoáng ñieän töû baùo thôøi chuïp . 15. Baùo buø tröø Flash. 16. Baùo buø tröø thôøi chuïp . 17. Vuøng baùo soá hình ñaõ chuïp / baùo soá hình chôø ghi vaøo card / Baùo WB preset / Trò soá buø tröø thôøi chuïp vaø buø tröø Flash / Baùo keát noái maùy vi tính . 18. Baùo Flash chuaån bò . 19. Baùo Auto ISO 20. Baùo nguoàn Pin . 21. Baùo BKT 22. “K” hieän baùo soá hình chuïp treân 1000 kieåu 5
 6. CHÖÔNG II SÖÛ DUÏNG MAÙY . PIN . Maùy D 80 chæ söû duïng Pin EN- EL3e . Khoâng töông thích vôùi caùc loaïi pin daønh cho D100, D70 , D70s laø EN-EL3/a vaø caû pin duøng cho D50 hay vôùi boä gaén pin MS-D70 CR2 Khoâng söû duïng pin khi nhieät ñoä ngoaøi trôøi döôùi 0 ñoä c hay treân 40ñoä C . Nhieät ñoä xaïc pin töø 5 – 35 ñoä C . Sau khi hoaït ñoäng maùy , Pin trôû neân noùng , haõy chôø cho pin nguoäi roài xaïc . Luoân laáy Pin ra khoûi maùy khi khoâng söû duïng . Nhöõng chæ daån treân ñaây chæ giuùp baïn söû duïng nguoàn pin cho thaät toát . Traùnh gaây toån haïi cho maùy chuïp . Khi xaïc pin , ñeøn treân boä xaïc seõ nhaáp nhaùy baùo vaø seõ ngöng nhaáp nhaùy khi xaïc ñaày . Thôøi gian xaïc pin khoaûng 2 tieáng 15 phuùt . Tình traïng pin seõ ñöôïc baùo baèng kyù hieäu treân LCD vaø trong khung ngaém vaø trong menu Setup Battery info . Caùc kyù hieäu baùo pin seõ khoâng hieän khi baïn söû duïng Adapter . Khi mua pin , baïn löu yù pin chính goác do Nikon saûn xuaát thöôøng coù tem baûo veä phaûn quang maøu vaøng coù kyù hieäu chöõ Nikon . Nikon löu yù baïn khoâng neân söû duïng caùc loaïi pin khoâng chính haõng nhaèm cho maùy hoòat ñoäng toát hôn . GAÉN PIN Môû naép che hoäc pin vaø gaén pin vaøo theo nhö hình minh hoïa . Xong , ñaäy naép che laïi . 6
 7. GAÉN CARD . Nikon D-80 söû duïng card SD. Toát nhaát laø baïn neân choïn loaïi card coù toác ñoä truyeàn taûi nhanh . Tröôùc khi gaén card SD , neân kieãm tra laïi nuùt khoùa card ñöôïc môû ra hay chöa . Neáu nuùt trong vò trí khoùa thì baïn seõ khoâng ghi ñöôïc hình vaøo card . 1. Môû naép che hoäc chöùa card . Nhôù taét maùy tröôùc khi mở naép che hoäc chöùa card . 2. Gaén card vaøo ñuùng chieàu vaø ñoùng naép che 3. Môû nguoàn ñieän maùy . 4. Ñeøn baùo nhaän card seõ saùng . 5. Môû maùy vaø gaøi ñaët kích côû hình cuøng dung löôïng . FORMAT CARD . Khi gaén card môùi , baïn neân format card tröôùc khi söû duïng . Format card cuõng laø caùch xoùa heát nhöõng döû lieäu löu trong card ñeå laøm saïch card vaø trôû neân nhö môùi . Neáu chuïp nhieàu , haøng thaùng neân format card moät laàn . 1. Môû maùy vaø nhaán nuùt Delete vaø Ño saùng cuøng moät luùc khoaûng 2 giaây cho ñeán khi chöõ For nhaáp nhaùy treân khung ngaém vaø treân baûng ñieàu k hieån . 2. Nhaán 2 nuùt cuøng luùc laàn nöûa ñeå leänh format ñöôïc thöïc hieän . Trong giai ñoaïn naøy , neáu baïn nhaán nuùt khaùc thì seõ thoaùt khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng format . Khi maùy ñang format khoâng taét maùy hay laáy pin , laáy card cho ñeán khi hoaøn taát format . 7
 8. THAÙO CARD . 1 . Xaùc ñònh ñeøn baùo card taét . 2. Taét maùy vaø môû choát card. 3. Nhaán nuùt ñeå ñaåy card ra vaø baïn laáy card ra khoûi maùy baèng tay . Khoâng ñöôïc laáy card rakhi baïn chöa nhaán nuùt ñaåy card . Neáu card khoâng gaén vaøo maùy thì maøn hình seõ hieän baùo caùc daáu hieäu nhö hình beân treân maøn hình cuõng nhö trong khung ngaém . Khi card ñaày dung löôïng , maøn hình ñieàu khieån cuõngnhö trong khung ngaém hieän baùo chöõ “ FULL “ . Baûng söû duïng card nhôù. • Khi duøng ñaàu ñoïc Card vôùi card töø 2 GH trôû leân , baïn phaûi kieãm tra xem thieát bò coù töông thích vôùi dung löôïng naøy hay khoâng . • Card SDHC söû duïng ñöôïc vôùi maùy . Khi duøng ñaàu ñoïc Card vôùi card loïai naøy , baïn phaûi kieãm tra xem thieát bò coù töông thích vôùi card SDHC naøy hay khoâng 8
 9. OÁNG KÍNH . Ñi keøm theo boä ( KIT ) D80 laø oáng kính AF-S DX Zoom Nikkor 18 -135mm f/3.5-5.6 G IF -ED. OÁng kính ñöôïc laáy neùt vôùi heä thoáng ñoäng cô choáng oàn . Chöùc naêng laáy neùt tay M vaø laáy neùt töï ñoäng A . Baïn coù theå ñieàu chænh theâm neùt baèng tay sau khi ñaõ khoùa neùt trong chöùc naêng laáy neùt töï ñoäng ñôn ( Single servo-auto focus ) M/A . Nhöng khoâng neân xoay voøng neùt khi ñang laáây neùt töï ñoäng . OÁng kính AF-S DX Zoom Nikkor 18 -135mm f/3.5-5.6 G IF-ED ñöôïc trang bò 1 thaáu kính ED vaø 2 thaáu kính Aspherical nhaèm toái öu hoùa hình aûnh . Khoûang caùch laáy neùt gaàn nhaát laø 0.45cm . Khaåu ñoä töø f/3.5 -22 vôùi tieâu cöï 18mm . Vaø töø f/5.6 – 38 taïi tieâu cöï 135mm . 1. Daõy Tieâu cöï . 2. Voøng laáy neùt 3. Daáu xaùc ñònh tieâu cöï . 4. Daáu chæ ñònh khi gaén oáng kính . 5. Naép sau . 6. Maïch tieáp xuùc CPU . 7. Coâng taéc A-M . 8. Voøng Zoom tieâu cöï . 9. Naép ñaäy OK . GAÉN OÁNG KÍNH . 1. Tröôùc heát phaûi taét nguoàn ñieän cuûa maùy . 2. Thaùo naép che mieäng OK treân maùy . 3. Thaùo naép sau cuûa OK . 4. Gaén OK vaøo thaân maùy . Daáu chæ ñònh treân OK phuø hôïp vôùi daáu chæ ñònh treân thaân maùy vaø xoay OK theo chieàu kim ñoàng hoà . 5. Neáu treân OK coù coâng taéc A –M hay M/A –M . Baïn neân choïn A hay M/A . THAÙO OÁNG KÍNH . Nhaán nuùt thaùo giöõ Ok vaø xoay OK ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà . Sau khi thaùo OK , baïn nhôù ñaäy naép phía tröôùc vaø phía sau OK cuõng nhö ñaäy naép mieäng OK treân thaân maùy ñeå choáng buïi . Löu yù : Nuùt thaùo giöõ OK chæ ñöôïc nhaán khi thaùo OK . Khoâng nhaán nuùt naøy khi gaén OK Caùc OK coù CPU , loïai D vaø G ñeàu töông thích vôùi maùy D80 . Nhöng vôùi moät soá OK vaø phuï kieän coù chöùc naêng haïn cheá nhö sau : 9
 10. • PC –Micro Nikkor 85mm f/1.8D khoâng söû duïng ñöôïc AF vaø khoâng thích hôïp vôùi caùc cheá ñoä chuïp laäp trình tröôùc ( Phong caûnh , chaân dung ). • Telecoverter AF-S / AF-I thích hôïp vôùi caùc OK : ƒ AF-S VR Micro ED 105mm f/2.8G IF ( khoâng söû duïng ñöôïc AF ) ƒ AF-S VR ED : 70 -200mm f/2.8G IF , 200mm f/2.8G IF ,300mm f/2.8G IF , 200-400mm f/4G IF . ƒ AF-S ED : 80-200mm f/2.8D IF , 300mm f/2.8D IF , 300mmm f/2.8D II IF , 300mm f/4.8D IF , 400mm f/2.8D IF , 400mmm f/2.8D II IF , 500mm f/4D IF , 500mmm f/4D II IF , 600mm f/4D IF , 600mmm f/4D II IF . ƒ AF-I ED : 300mm f/2.8D IF , 400mm f/2.8D IF , 500mm f/4D IF , 600mm f/4D IF . • AF khoâng duøng ñöôïc vôùi Teleconverter TC-17E II / TC-20E II AF-S . • Neáu OK AF 80-200mm f/2.8 S , 35-70mm f/2.8 S , 28-85mm f/3.4-4.5 S chuyeån Zomm khi ñang ôû vò trí laáy neùt gaàn nhaát . Hình aûnh trong khung ngaém seõ khoâng roû neùt cho duø coù daáu baùo ñuùng neùt . Söû duïng laáy neùt tay . CHUÙ YÙ: nhöõng OK khoâng AF sau ñaây khoâng gaén ñöôïc vaøo maùy D80 ( Maùy hoaëc OK seõ bò hö ). • Boä taêng tieâu cöï OK AF ( teleconverter) TC –16A . • OK khoâng phaûi loaïi AI . • Tele 400mm f/4.5 , 600mm f/5.6 , 800mm f/8 vaø 1200mm f/11 vôùi boä laáy neùt AU –1 • OK Fisheye ( Maét caù ) 8mm f/8 , 6mm f/5.6 . OP 10mm f/5.6 • OK 21mm f/4 loaïi cuõ. • ED 180 – 600mm f/8 ( soá 174180 hay nhoû hôn ) . • ED 360 – 1200mm f/ 11 ( soá 174127 hay nhoû hôn). • 200 –600mm f/ 9.5 ( soá 300490 hay nhoû hôn) • OK daønh cho F3AF (80mm f/2.8 , 200mm f/ 3.5 vaø teleconverter TC-16.) • PC 28mm f/4 ( soá 180900 hay nhoû hôn ) • PC 35mm f/2.8 ( soá 906200 hay nhoû hôn ). • OK PC 35mm f/ 3.5 loaïi cuõ . • OK PC 1000mm f/ 6.3 loaïi cuõ • OK göông Reflex 1000 f/11 ( soá 142361 ñeán 143000 ). • OK göông Reflex 2000 f/11 ( soá 200310 hay nhoû hôn ) . • Voøng K2 . NUÙT ÑIEÀU CHÆNH ÑOÄ CAÄN CUÛA MAÉT . Xoay voøng chænh ñoä caän maét keá khung ngaém ñeå cho khung ngaém roû hay môø tuøy thuoäc vaøo möùc ñoä caän cuûa maét . Möùc Diop töø -2.0 ñeán + 1 . 10
 11. CHÖÔNG III CAÙC CHÖÙC NAÊNG CHUÏP . FOCUS LAÁY NEÙT . Maùy D80 coù hai cheá ñoä laáy neùt : AF ( auto focus ) vaø cheá ñoä laáy neùt tay M. Caùc cheá ñoä naøy ñöôïc ñieàu khieån baèng moät heä thoáng choïn ôû phía tröôùc thaân maùy . Cheá ñoä AF : Nhaán nuùt AF vaø xoay dóa ñieàu khieån ñeå choïn caùc chöùc naêng AF . • AF-S : Single servo AF laáy neùt töï ñoäng Ñôn. Heä thoáng laáy neùt cuûa maùy töï hoaït ñoäng khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Khi chuû ñeà ñuùng neùt , daáu (z) baùo ñuùng neùt hieän trong khung ngaém.Baïn phaûi duy trì ngoùn tay treân nuùt chuïp ñeå giöõ neùt . Vaø nhaán heát nuùt chuïp ñeå ghi hình . Neáu chuû ñeà cuûa baïn di chuyeån khi baïn vaãn duy trì ngoùn tay treân nuùt chuïp ñeå giöõ neùt .Moät heä thoáng laáy neùt di chuyeån cuûa maùy seõ hoaït ñoäng theo doûi chuû ñeà cuûa baïn cho ñeán khi hoaøn taát neùt ñeå baïn coù theå chuïp. Ñöông nhieân laø khi chuû ñeà di chuyeån , baïn cuõng phaûi di chuyeån khung ngaém theo chuû ñeà .Neáu chuû ñeà ñöùng laïi tröôùc khi baïn baám heát nuùt chuïp ghi hình , daáu baùo ñuùng neùt hieän trong khung ngaém vaø ñoä neùt seõ ñöôïc khoùa giöõ laïi ngay taïi khoaûng caùch ñoù . • AF-C : Continuos –servo AF laáy neùt töï ñoäng lieân tuïc : Maùy töï ñoäng ñieàu chænh neùt lieân tuïc khi baïn nhaán nheï nuùt chuïp . Neáu chuû ñeà cuûa baïn di chuyeån , heä thoáng laáy neùt töï ñoäng ñieàu chænh . Khoâng theå khoùa neùt khi chuû ñeà di chuyeån vaø baïn coù theå nhaán nuùt chuïp baát cöù luùc naøo duø ñuùng hay khoâng ñuùng neùt . • AF-A : Maùy töï ñoäng chuyeån qua AF-S khi chuû ñeà ñöùng yeân vaø chuyeån laïi thaønh AF – C khi chuû ñeà di ñoäng . Nuùt chuïp coù theå nhaán baát cöù luùc naøo ngay caû khi khoâng coù daáu baùo neùt ñuùng trong khung ngaém Cheá ñoä M : laáy neùt chænh tay . Söû duïng trong caùc tröôøng hôïp khi chuïp trong caùc ñieàu kieän Maùy khoâng hoaït ñoäng heä thoáng laáy neùt töï ñoäng .Baïn canh neùt baèng voøng laáy neùt treân OK. Neáu OK coù khaåu ñoä toái ña töø 5.6 hay cao hôn , baïn coù theå laáy neùt vôùi heä thoáng doø tìm neùt ñieän töû .Nhöng baïn coù theå nhaán nuùt chuïp baát cöù luùc naøo duø ñuùng hay khoâng ñuùng neùt . Vôùi caùc OK coù coâng taéc M/ A-M baïn coù theå choïn A ( auto focus ) hay M/A ( laáy neùt töï ñoäng coù hoå trôï theâm chænh neùt baèng tay ) 11
 12. FOCUS AREA SELECTION . CHOÏN VUØNG NEÙT . Maùy coù 11 vuøng laáy neùt naèm trong khung ngaém roäng . Ngoaïi tröø khi maùy töï ñoäng cho hieäu quaû chuû ñeà caän caûnh ,Baïn coù theå chænh choïn moät trong 11 vuøng neùt tuyø thuoäc vaøo vò trí chuû ñeà trong khung ngaém hay theo boá cuïc baïn choïn . Söû duïng heä thoáng nuùt 4 chieàu ñeå choïn ñieåm laáy neùt . Sau ñoù baïn coù theå khoùa vuøng neùt choïn ñeå söû duïng maø khoâng thay ñoåi . Chuyeån coâng taéc neùt ñeán L . Vôùi daáu y baïn khoâng khoùa neùt . Trong caùc cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö chaân dung , phong caûnh , theå thao maùy seõ töï ñoäng choïn hoïat ñoäng caùc vuøng neùt . Ñeå theâm khaû naêng cho cheá ñoä laáy neùt tay , baïn coù theå choïn Single Area hay Dynamic area töø CSM 2 . CHIEÁU SAÙNG TRÔÏ GIUÙP AF: Ñeøn chieáu saùng trôï giuùp AF raát caàn thieát ñeå laáy neùt chuû ñeà trong vuøng toái hoaëc nôùi thieáu saùng . Maùy hoaït ñoäng ñeøn chieáu saùng trôï giuùp AF vôùi nhöõng ñieàu kieän sau : • Khi caùc cheá ñoä chuïp khoâng ñaët ôû chuïp theå thao hay chuïp phong caûnh . • Ñeøn phuï trôï AF ñaït hieäu quaû cöï ly neùt töø 0.5 ñeán 3m. Vôùi OK coù tieâu cöï töø 24mm ñeán 200mm phaûi laáy loa che saùng ra khoûi OK . • Sau khi chuïp lieân tuïc coù duøng ñeøn phuï trôï AF , phaûi taïm nghæ trong ít phuùt ñeå baûo quaûn ñeøn. Ñeøn trôû neân noùng khi söû duïng lieân tuïc. Neáu maùy coù gaén ñeøn Flash rôøi coù boä phaän chieáu saùng phuï trôï AF . Khi hoaït ñoäng,ñeøn LED phuï trôï AF treân ñeøn Flash rôøi seõ chieáu saùng. • Ñeøn chieáu saùng hoå trôï AF seõ taét neáu trong CSM 4 choïn Off . NHÖÕNG VUØNG KHOÂNG HOAÏT ÑOÄNG ÑÖÔÏC AF Baïn caàn söû duïng cheá ñoä chænh neùt tay M khi chuïp trong nhöõng vuøng coù ñaëc ñieãm sau : Chuû ñeà raát toái. Laáy neùt tay trong voøng troøn trung taâm hay duøng AF baét neùt ôû caùc chuû ñeà khaùc saùng hôn trong cuøng moät cöï ly. Neáu duøng ñeøn SP AF Led treân ñeøn seõ saùng ñeå AF maùy hoaït ñoäng toát. 12
 13. Vuøng neùt bao goàm nhieàu chuû ñeà . Thí duï chuïp thuù vaät trong chuoàng coù nhieàu song saét hay löôùi bao quanh . Chuû ñeà trong nguoàn saùng maïnh, vaät phaûn chieáu maïnh hoaëc caûnh coù nhieàu aùnh saùng khaùc nhau Chuû ñeà coù nhöõng hình theå maãu töông ñoàng vaø nhieàu : thí duï nhö nhöõng daûy cöûa soå ôû toaø nhaø cao taàng Chuû ñeà quaù nhoû trong vuøng laáy neùt . Chuû ñeà coù nhieàu chi tieát ñoàng daïng : Nhö chuïp caùnh ñoàng hoa hay nhöõng chuû ñeà nhoû khaùc maø khoâng coù söï khaùc bieät trong cuøng moät vuøng saùng . CHOÏN CAÙC CHEÁ ÑOÄ GHI HÌNH . Tuyø thuoäc vaøo caùc cheá ñoä ghi hình , baïn coù theå ghi hình töøng taám , ghi hình lieân tuïc , chuïp Self-time hay ghi hình vôùi chöùc naêng ñaåy göông phaûn chieáu leân . Ñeå choïn caùc caùch thöùc ghi hình , nhaán nuùt chuïp lieân tuïc . Moãi laàn nhaán , caùc cheá ñoä ghi hình seõ laàn löôït hieän baùo treân maøn hình ñieàu khieån . S : single frame : ghi hình töøng khung . thích hôïp vôùi chuû ñeà tænh .Ñeøn baùo seõ saùng sau khi nuùt chuïp ñöôïc nhaán . hình keá tieáp seõ ñöôïc ghi ngay neáu nhö boä nhôù ñeäm coøn troáng Continuous : khi nhaán nuùt chuïp maùy seõ ghi hình moät loaït hình trong khoaûng 3 khung hình /giaây . Self-time : söû duïng ñeå maùy töï chuïp hoaëc traùnh rung . 1. Chuyeån qua daáu Self-time . 2. Khi chuïp vôùi Flash trong caùc cheá ñoä chuïp , phaûi xaùc ñònh daáu a hieän trong khung ngaém . 13
 14. 3. Vôùi caùc cheá ñoä chuïp P,S,A baïn phaûi ñaäy mieáng che khung ngaém nhaèm ngaên ngöøa nguoàn saùng khaùc loït vaøo khung ngaém laøm thay ñoåi thôøi chuïp . 4. Nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ñeå laáy neùt . Xong nhaán heát nuùt chuïp . Ñeøn baùo baét ñaàu chôùp . Hai phuùt tröôùc khighi hình ñeøn seõ ngöng chôùp nhaùy vaø aâm thanh baùo seõ nhanh hôn . Baïn coù theå ñaët thôøi gian hoïat ñoäng Self-time töø 2 , 5 ,10 giaây ( maëc ñònh ) vaø 20 giaây trong menu shooting . Remote vaø self –time : Phaûi coù boä ñieàu khieån töø xa ML- L3 ñeå ñieàu khieån chuïp chaäm . Thích hôïp vôùi chaân dung töï chuïp . Remote : Duøng boä ñieàu khieån töø xa ML-L3 ñeå ñieàu khieån chuïp nhanh . Ñöôïc söû duïng thích hôïp ñeå choáng rung maùy . BOÄ NHÔÙ ÑEÄM . Hình chuïp tröôùc khi löu vaøo card ñöôïc chöùa taïm trong boä nhôù ñeäm ñöôïc trang bò cho maùy . Boä nhôù ñeäm cho pheùp baïn chuïp lieân tuïc . Khi boä nhôù ñeäm ñaày , maùy seõ khoâng chuïp ñöôïc cho ñeán khi nhöõng döû lieäu trong boä nhôù ñeäm chuyeån heát vaøo trong card . Trong cheá ñoä chuïp lieân tuïc , hình aûnh seõ ñöôïc ghi lieân tieáp ñeán möùc toái ña 100 taám trong khoaûng thôøi gian nuùt chuïp coøn ñöôïc nhaán cho ñeán khi boä nhôù ñ eäm ñaày . Khi nhöõng hình aûnh ñöôïc chuyeån qua card , ñeøn baùo nhaän card saùng . Tuyø thuoäc vaøo soá löôïng hình , thôøi gian chuyeån taûi seõ maát khoaûng töø vaøi giaây cho ñeáùn vaøi phuùt. Ñöøng laáy card hay pin ra trong luùc naøy . Neáu coâng taéc nguoàn ôû vò trí OFF , maùy seõ khoâng taét cho ñeán khi chuyeån taûi heát döû lieäu qua card Neáu nguoàn pin caïn khi döû lieäu coøn trong boä nhôù ñeäm , nuùt chuïp seõ khoâng hoaït ñoäng vaø hình aûnh chuyeån qua card. ÑAËT ÑOÄ NHAÏY SAÙNG ISO . ISO SETTING . Ñoä nhaïy saùng ñöôïc choïn theo töông ñöông vôùi ñoä nhaïy cuûa phim töø ISO 100 ñeán ISO 1600 ñöôïc môû roäng vôùi H 0.3 = ISO2000 , H 0.7 = ISO 2500 vaø H 1.0 = ISO 3000 . Trong cheá ñoä chuïp Auto cuõng nhö cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö Phong caûnh , Chaân dung ISO Auto ñöôïc ñaët maëc ñònh . Caùc cheá ñoä chuïp P.S,A,vaø M thì ISO 100 ñöôïc ñaët maëc ñònh . Choïn baèng nuùt ISO . Nhaán nuùt ISO vaø xoay dóa ñieàu khieån cho ñeán khi hieän baùo soá ISO baïn choïn . Cuõng coù theå choïn ISO trong menu shooting Caùc möùc ISO cao nhö H 0.3 , H 0.7 vaø H 1.0 khoâng ñaët ñöôïc vôùi ISO Auto . ÑAËT WB WHITE BALANCE . Nhöõng nguoàn saùng maøu phaûn chieáu töø chuû ñeà coù nhöõng saéc maøu khaùc nhau . Trong baát kyø nguoàn saùng naøo duø döôùi baàu trôøi saùng hoaëc u aùm , hay döôùi aùnh saùng cuûa ñeøn Neon , boùng ñeøn vaøng ; maét con ngöôøi vaãn nhaän ra ñöôïc vaät theå maøu traéng . Vôùi phim chuïp 14
 15. thoâng thöôøng , vaät theå seõ bò aùp saéc döôùi caùc nguoàn saùng maøu maïnh phaûn chieáu ñeán chuû ñeà . Nhaát laø döôùi aùnh saùng maøu nhaân taïo ( ñeøn Neon , ñeøn boùng troøn ) . Rieâng ñoái vôùi maùy aûnh kyõ thuaät soá , nguoàn saùng maøu ñöôïc ñieàu chænh töø nhöõng thoâng tin cuûa caùc caõm öùng hình aûnh ( CCD ) tuyø thuoäc vaøo saéc maøu ñeå ghi nhaän caùc maøu traéng cuûa chuû ñeà. Ñieàu naøy goïi laø Caân baèng traéng . Vôùi maøu saéc thieân nhieân , baïn choïn caân baèng saéc traéng baèng caùch ñaët cho hôïp vôùi nguoàn saùng tröôùc khi chuïp . Khi chuïp trong phoøng Studio , chöùc naêng Auto WB khoâng thích hôïp ñeå choïn . Baïn coù theå choïn WB theo nhieät ñoä maøu hay ñaët Preset . Ñaët WB baèng nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån cho ñeán khi maøn hình hieän baùo cheá ñoä Wb baïn choïn Chænh WB möùc toát nhaát Ngoaøi cheá ñoä K vaø Preset , coù theå tinh chænh WB ñeå ñeàn buø möùc bieán ñoåi cuûa maøu saéc trong nguoàn saùng hoaëc ñeå theå hieän maøu noùng hay laïnh theo yù trong aûnh chuïp . chænh veà möùc + cao nhaát ñeå theå hieän hình aûnh coù saéc hôi xanh hay buø tröø trong nguoàn saùng vuøng chuïp coù saéc vaøng hay ñoû. Chænh veà möùc – thì aûnh coù maøu vaøng hay ñoû nheï hay chuïp buø tröø maøu trong nguoàn saùng xanh . Tinh chænh WB trong daõy töø + 3 ñeán – 3 . Duøng chöùc naêng WB trong Memu shooting hay nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï . 15
 16. Chænh baèng nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï. Choïn nhieät ñoä maøu . Coù theå ño WB baèng nhieät ñoä maøu . Maùy cho daõy nhieät ñoä maøu töø 2.500K ñeán 10.000 K Choïn nhieät ñoä maøu töø nuùt WB . Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï ñeå ñaët nhieät ñoä maøu theo yù . Preset White Balance . Preset WB söû duïng luùc chuïp trong vuøng coù nhieàu nguoàn saùng khaùc nhau hay buø tröø trong vuøng nguoàn saùng mang moät saéc maøu maïnh . Preset Wb cuõng coøn duøng ñeå laáy laïi vuøng traéng trong caùc hình ñaõ chuïp . Coù hai caùch söû duïng Preset WB . 1. Direct measure : duøng vaät theå xaùm hay traéng ñeå maùy ghi nhaän WB . 2. Copy from existing photograph : Sao cheùp Wb töø hình trong card Measuring a Value for Preset WB . WB coù theå ñöôïc ño töø vuøng phaûn chieáu vaät theå xaùm hay traéng . 1. Ñaët vaät theå traéng hay xaùm döôùi nguoàn saùng ñeå ghi hình . Mieáng card xaùm chuaån cuõng ñöôïc söû duïng ñeå ño WB trong studio . 2. Nhaán nuùt WB vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi PRE hieän treân baõng ñieàu khieån . 3. Rôøi tay khoûi nuùt WB roài nhaán trôû laïi cho ñeán khi daáu PRE baét ñaàu nhaáp nhaùy . 4. Ngaém trong khung phaûi phuû ñaày vaät theå xaùm hay traéng . Khi nhaán nuùt chuïp , maùy khoâng ghi hình nhöng ghi nhaän vuøng WB . Vuøng Preset WB cuõng ñöôïc ghi nhaän khi baïn chuïp ño khoâng ñuùng neùt . Neáu baïn khoâng muoán choïn ño PRE thì nhaán nuùt WB ñeå trôû laïi caùc cheá ñoä khaùc . 5. Neáu maùy ghi nhaän ñuùng , treân baõng ñieàu khieån seõ baùo chöõ Good vaø trong khing ngaém seõ chôùp saùng chöõ Gd . 16
 17. Neáu vuøng ghi aûnh quaù saùng hay quaù toái , maùy seõ baùo chöõ noGd trong khung ngaém vaø treân baõng ñieàu khieån . Baïn phaûi trôû laïi töø böôùc 4 . CHAÁT LÖÔÏNG AÛNH VAØ KÍCH CÔÛ .IMAGE QUALITY AND SIZE Moät trong nhöõng ñieàu quan troïng cuûa maùy aûnh kyõ thuaät soá laø baïn caàn phaûi xaùc ñònh chaát löôïng cuøng kích côû aûnh tröôùc khi chuïp . Ñieàu naøy cuõng seõ giuùp baïn bieát ñöôïc Card nhôù baïn ñang söû duïng seõ chöùa ñöôïc bao nhieâu taám aûnh baïn seõ ghi ñöôïc . Chaát löôïng aûnh .( ñònh daïng ñuoâi file ) Maùy aûnh D80 Nikon chaáp nhaän ñöôïc caùc ñònh daïng hình aûnh trong caùc ñuoâi File sau Hoaït ñoäng Ñònh daïng Theå hieän NEF ( RAW) NEF Döû lieäu file Raw neùn ñöôïc löu tröû thaúng vaøo Card töø CCD ghi hình vôùi kyõ thuaät ñònh daïng ñieän töû Nikon NEF (Nikon Electronic Format) JPEG Fine Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:4 JPEG Normal JPEG Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:8 JPEG Basic Ghi hình file JPEG vôùi ñoä neùn 1:16 NEF + JPEG NEF + Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF Fine JPEG vaø moät hình JPEG Fine NEF + JPEG NEF + Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF Normal JPEG vaø moät hình JPEG Normal. NEF + JPEG NEF + Ghi moät luùc hai hình hai ñònh daïng . Moät hình NEF Basic JPEG vaø moät hình JPEG Basic. 17
 18. NEF ( Raw) NEF+RAW : Hình aûnh file NEF chæ coù theå xem treân maùy vi tính vôùi phaàn meàm do Nikon cung caáp theo maùy hay phaàn meàm xem hình Nikon Capture 4 version 4.4( hay cuõ hôn) . Khi chuïp vôùi ñònh daïng hình NEF+JPEG , thì chæ coù hình JPEG hieän treân Monitor . Neáu baïn xoùa hình vôùi ñònh daïng NEF+JPEG , caû hai hình NEF vaø JPEG ñeàu bò xoùa. Buø tröø WB khoâng ñaët ñöôïc trong ñònh daïng NEF ( RAW ) o Teân File : Taát caû hình aûnh löu tröû trong maùy ñeàu mang teân “ DSC nnnn.xxx “ . nnnn laø 4 soá töø 0001 ñeán 9999 . xxx laø ñuoâi file NEF hay JPEG . Vôùi ñònh daïng NEF+JPEG , hình mang cuøng ñuoâi file nhöng khaùc nhau ôû chaát löôïng . Khi ghi hình trong cheá ñoä Optimize Image > Custom > Color Mode II (Adobe RGB), teân hình seõ ôû phía sau moät daáu gaïch döôùi . Thí duï :”_ DSC 0001.JPEG “. Trong menu Retouch , khi copy laïi hình vôùi dung löôïng nhoû hôn thì file naøy ñöôïpc löu laïi vôùi teân “ SSC _ “ cuøng vôùi ñuoâi JPEG . Coøn caùc chöùc naêng khaùc trong menu Retouch seõ cho löu laïi hình döôùi teân “ CSC “ thí duï “ CSC_0001.JPEG . Ñònh daïng aûnh baèng nuùt Qual. Nhaán nuùt Qual vaø xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi choïn ñöôïc ñinh daïng file theo yù . Coù theå choïn chaát löôïng aûnh trong Menu Shooting . Côû aûnh Image size . Côû aûnh laø kích thöôùc pixel theå hieän trong moät hình . Côû aûnh nhoû ( small size) taïo moät file nhoû duøng ñeå gôûi qua e-mail hay ñöa leân trang Web . Côû aûnh Côû hình khi in vôùi ñoä phaân giaûi khoaûng 200 dpi Large 3872x2592 / 10M 3.872 x 2.592 pixel 49.2 x 32.9 cm Medium 2896 x1944 / 5.6M 2.896 x 1.944 pixel 36.8 x 24.7 cm Small 19360x1269 / 2.5 M 1.936 x 1.269 pixel 24.6 x 16.5 cm Ñaët Côû aûnh baèng nuùt Qual. Nhaán nuùt Qual vaø xoay dóa ñieàu khieån phuï cho ñeán khi choïn ñöôïc côû aûnh theo yù . 18
 19. Söû duïng card 1GB Panasonic Pro HIGH SPEED chuïp vôùi ISO 100 , Card seõ löu tröû hình nhö sau : Chaát löôïng Côû hình Côû File Soá hình ghi Soá hình trong aûnh vaøo theû boä nhôù ñeäm NEF (Raw) 12.4 MB 82 6 JPEG Fine L 4.8 MB 133 23 M 2.7 MB 233 100 S 1.2 MB 503 100 JPEG L 2.4 MB 260 100 Normal M 1.3 MB 446 100 S 0.6 MB 918 100 JPEG Basic L 1.2MB 503 100 M 0.7 MB 876 100 S 0.3 MB 1500 100 NEF + L 17.2 MB 54 6 JPEG Fine M 15.1 MB 63 6 S 13.6 MB 72 6 NEF + L 14.8 MB 65 6 JPEG M 13.8 MB 71 6 Normal S 13 MB 76 6 NEF + L 13.6 MB 72 6 JPEG Basic M 13. MB 76 6 S 12.7 MB 78 6 • Taát caû caùc soá MB ñöôïc tính gaàn nhö chính xaùc . Côû hình cuûa file JPEG coù theå khaùc nhau tuyø thuoäc vaøo caûnh chuïp . CAÙC CHEÁ ÑOÄ MAËC ÑÒNH . Ñeå trôû laïi caùc cheá ñoä maëc ñònh cuûa nhaø saûn xuaát gaøi ñaët treân maùy , baïn nhaán vaø giöõ moät luùc hai nuùt Buø tröø saùng vaø AF ( caùc nuùt coù daáu chaám maøu xanh )trong khoûang thôøi gian treân hai giaây . 19
 20. CHÖÔNG IV CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHEÁ ÑOÄ CHUÏP PROGRAM ( P ) Trong cheá ñoä naøy , maùy töï chænh thôøi chuïp ñeå ñaït ñöôïc loä saùng ñuùng khi baïn chuïp ôû baát cöù vò trí naøo . Ñeå ñaày ñuû hôn khi chuïp , baïn coù theå ñaët Flexible program hay thôøi chuïp buø tröø . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán P . 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt vaø chuïp . Khi chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät trong hai daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém : HI : baùo dö saùng , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, duøng Flash. LAÄP TRÌNH LINH HOAÏT ( FLEXIBLE PROGRAM ) . Trong cheá ñoä chuïp program P , khi baïn muoán thay ñoåi caëp Toác / Khaåu ñoä theo yù maø vaãn giöõ nguyeân loä saùng ñuùng , baïn chæ caàn xoay DÓA ÑIEÀU KHIEÅN CHÍNH cho ñeán khi daáu P * hieån thò treân LCD. Muoán xoùa chöùc naêng naøy , baïn chæ caàn xoay dóa ñieàu khieån chính cho ñeán khi daáu P * bieán maát hoaëc thay ñoåi cheá ñoä chuïp ; taét nguoàn ñieän hay söû duïng Flash trong maùy . CHEÁ ÑOÄ CHUÏP KHAÅU ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG S Trong cheá ñoä naøy , cho baïn chænh toác ñoä theo yù töø 30giaây – 1/ 4000 giaây . Maùy töï choïn Khaåu ñoä ñeå cung caáp cho thôøi chuïp ñuùng . Vôùi Toác ñoä cao , baïn coù theå baét ñöùng chuû ñeà chuyeån ñoäng vaø vôùi Toác ñoä chaäm , baïn seõ saùng taïo nhöõng chuyeån ñoäng nhoøe . 20
 21. 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán S vaø ñaët toác ñoä theo yù töø 30 -1/4000 giaây baèng dóa ñieàu khieån chính 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt vaø chuïp. Khi chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät trong hai daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém HI : baùo dö saùng , choïn Toác ñoä cao hay giaõm ñoä nhaïy saùng. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Toác ñoä chaäm hay taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Flash. • Khi baïn ñaët Toác ñoä B trong cheá ñoä chuïp chænh tay M vaø baïn chuyeån qua cheá ñoä chuïp S maø khoâng thay ñoåi trò soá Toác ñoä. Chöõ Buld baùo saùng nôi hieän Toác ñoä vaø maùy khoâng cho baïn chuïp . Baïn caàn thay ñoåi Toác ñoä khaùc tröôùc khi chuïp . CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TOÁC ÑOÄ TÖÏ ÑOÄNG A. Baïn töï choïn Khaåu ñoä . Maùy seõ töï choïn toác ñoä theo ñoù ñeå cho thôøi chuïp ñuùng saùng . Vôùi nhöõng Khaåu ñoä khaùc nhau , baïn coù theå ñieàu chænh chieàu saâu aûnh . Cho tieàn caûnh hay haäu caûnh saéc neùt hoaëc cho haäu caûnh môø nhoøe. Khi chuïp vôùi Flash , thay ñoåi khaåu ñoä theo cöï ly phaùt saùng cuûa Flash. 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán A . Choïn khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï 2. Xaùc ñònh daáu baùo neùt vaø chuïp . Khi chuû ñeà quaù saùng hay quaù toái , moät trong hai daáu hieäu sau ñaây hieän baùo treân LCD vaø trong khung ngaém : HI : baùo dö saùng , choïn Khaåu ñoä nhoû ( soá f lôùn ) hay giaõm ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Fliter ND . Lo : thieáu saùng, choïn Khaåu ñoä lôùn ( soá f nhoû ) hay taêng ñoä nhaïy saùng ISO. Neáu daáu naøy vaãn duy trì , duøng Flash. CHEÁ ÑOÄ CHUÏP CHÆNH CÔ M ( Manual ) Cho pheùp baïn töï choïn ñaët Toác vaø Khaåu ñoä . Baïn coù theå thay ñoåi thôøi chuïp ñeå taïo hieäu quaû theo yù . Vaø ñaët thôøi chuïp laâu vôùi toác ñoä chaäm hôn 30 giaây . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán M vaø boá cuïc aûnh . 2. Ñaët Toác vaø Khaåu ñoä vaø xaùc ñònh thôøi chuïp ñuùng baèng caùch theo maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong khung ngaém. 21
 22. • Ñaët Toác ñoä baèng dóa ñieàu khieån chính. • Ñaët Khaåu ñoä baèng dóa ñieàu khieån phuï. MAÏC H PHAÂN TÍCH AÙNH SAÙNG . Vôùi nhöõng toác ñoä khaùc vôùi toác ñoä B , maïch phaân tích aùnh saùng hieän trong khung ngaém hay treân baõng ñieàu khieån baùo thôøi chuïp baïn choïn coù ñuùng , thieáu hay dö saùng . Tuy nhieân , tuyø thuoäc vaøo caùch baïn chænh böôùc saùng trong EV maø maïch phaân tích saùng baùo khaùc nhau THÔØI CHUÏP LAÂU ( LONG TIME EXPOSURE ). Chöùc naêng naøy duøng ñeå chuïp caûnh ñeâm hay chuïp trôøi nhieàu sao .Choïn thôøi chuïp laâu baèng caùch ñaët Toác ñoä xuoáng ñeán B “ bull” hieän trong khung ngaém vaø treân LCD. Nhaán nuùt chuïp ñeå môû maøn traäp vaø nhaán laïi laàn nöõa ñeå ñoùng maøn traäp .Nhöõng daáu baùo treân maøn hình seõ taét. Maùy seõ giaõm rung khi duøng chaân maùy vaø cheá ñoä chuïp self-time hay söû duïng Remote. METERING ÑO SAÙNG : Heä thoáng ño saùng ñöôïc choïn tuyø thuoäc vaøo cheá ñoä chuïp treân maùy . Tröôùc khi chuïp , baïn nhaán nuùt ño saùng vaø xoay dóa ñieàu khieån chính ñeå xaùc ñònh cheá ñoä ño saùng trong khung ngaém . Coù ba cheá ñoä ño saùng . Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu 3D Color Matrix II / Color Matrix II Ño saùng ma traän maøu 3 chieàu (3D Color Matrix II ) seõ töï hoaït ñoäng khi gaén OK loaïi D hay G . Maùy söû duïng 420 phaàn caõm öùng RGB ñeå ñaët vuøng loä saùng treân nhöõng döû lieäu thoâng tin cô baûn nhö khoûang caùch , saéc maøu , vuøng saùng töø nhöõng vuøng khaùc nhau trong khung hình . Ñeå ñaït ñöôïc hình aûnh töï nhieân nhaát . Vôùi nhöõng OK AF khaùc , maùy söû duïng chöùc naêng Color Matrix II . . Ño saùng Troïng taâm . Maùy ñaët troïng taâm ño saùng vaøo vuøng saùng ngay trung taâm khung ngaém vôùi voøng troøn ñöôøng kính 8mm giöõa khung ngaém . Thích hôïp khi chuïp chaân dung hay duøng Filter coù heä soá cao hôn 1 x . 22
 23. Ño saùng ñieãm . Maùy ño saùng taïi voøng troøn 3. 5mm ngay chính taâm khung ngaém treân vuøng neùt ñang hoaït ñoäng vaø chieám khoaûng 2.5% khung hình .( Khi cheá ñoä Auto Area AF hoaït ñoäng hay khi gaén OK maùy cô , maùy chæ ño saùng ngay vuøng neùt trung taâm ) . KHOÙA AE : AUTOEXPOSURE LOCK Khi baïn chuïp vôùi ño saùng troïng taâm , nguoàn saùng taäp trung ngay taâm vuøng neùt . Neáu nhö chuû ñeà khoâng ñuùng taâm vuøng ño saùng hoaëc baïn boá cuïc hình chuû ñeà ra khoûi vuøng neùt ño saùng. Hình chuû ñeà seõ trôû neân thieáu hay dö saùng . Trong caùc cheá ñoä chuïp P , S, A choïn ño saùng trung taâm hay ño saùng ñieãm . Baïn coù theå choïn vuøng neùt trong cheá ñoä ño saùng ñieãm . Cheá ñoä chuïp M , Auto vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình saún nhö phong caûnh , theå thao ñeàu khoâng söû duïng ñöôïc chöùc naêng naøy • Vò trí chuû ñeà ngay vuøng neùt ñöôïc choïn vaø baïn nhaán nheï nuùt chuïp. Khi daáu baùo ñuùng neùt hieän trong khung ngaém , vaãn giöõ nuùt chuïp vaø duøng ngoùn tay caùi nhaán nuùt AE-L/AF-L . Daáu AE-L hieän baùo trong khung ngaém baùo chöùc naêng naøy hoïat ñoäng . • Vaãn nhaán nuùt AE-L/AF-L , baïn boá cuïc laïi hình vaø chuïp . Khi chöùc naêng naøy hoïat ñoäng , baïn c où theå thay ñoåi caùc thoâng soá Toác , Khaåu ñoä maø khoâng sôï aûnh höô ûng ñeán vuøng ñaõ ño saùng tröôùc ñoù . Trong cheá ñoä chuïp P : thay ñoåi caëp Toác , Khaåu ñoä . Trong cheá ñoä chuïp S : thay ñoåi Toác ñoä . Trong cheá ñoä chuïp A : thay ñoåi Khaåu ñoä CHUÏP BUØ TRÖØ EXPOSURE COMPENSATION . Ñeå ñaït ñöôïc moät nguoàn saùng chính xaùc cho chuû ñeà , coù theå söû duïng buø tröø loä saùng . Theo kinh nghieäm , khi chuïp chuû ñeà ngöôïc saùng ,( coù vuøng haäu caûnh saùng hôn chuû ñeà ) baïn chænh trò soá buø tröø veà cöïc döông . Neáu chuû ñeà saùng hôn haäu caûnh , baïn chænh trò soá buø tröø veà cöïc aâm . • Nhaán nuùt +/- - vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính vaø xaùc ñònh vuøng buø tröø treân LCD vaø trong khung ngaém .Vuøng buø tröø loä saùng töø - 5 EV ñeán +5 EV vôùi giaù trò taêng trong 1/3 EV . • Trò soá vuøng buø tröø seõ hieän treân LCD vaø trong khung ngaém sau khi baïn nhaán nuùt chuïp vaø soá 0 cuûa maïch phaân tích aùnh saùng ñieän töû seõ nhaáp nhaùy. • Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 23
 24. • Chöùc naêng naøy vaãn duy trì ngay caû khi taét maùy . BUØ TRÖØ LIEÂN TUÏC BRACKETING. Chöùc n aêng naøy cho baïn chuïp buø tröø saùng moät caùch lieân tuïc töø hai ñeán ba taám hình . Moät taám thieáu saùng , moät taám ñuû saùng vaø moät taám dö saùng . Cheá ñoä File NEF khoâng theå aùp duïng chöùc naêng naøy . 1. N haán nuùt BKT vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính ñeå choïn soá khung hình chuïp buø tröø .( 2 F : 2 hình , 3F : 3 hình ) 2. Nhaán nuùt BKT vaø xoay diaõ ñieàu khieån phuï ñeå choïn thôøi chuïp taêng vaø giaõm . Trôû laïi cheá ñoä chuïp bình thöôøng baèng caùch chuyeån trò soá veà +/- 0 .0 vaø daáu BKT khoâng coøn hieän treân LCD • Trong chöùc naêng Custom 7 : khi choïn ISO Auto laø ON thì maùy seõ töï ñoäng ñieàu chænh ISO cho phuø hôïp vôùi nguoàn saùng beân ngoøai . Chæ rieâng toác ñoä thay ñoåi sau khi maùy taêng giaõm töï ñoäng ISO . • Vôùi cheá ñoä chuïp lieân tuïc , maùy seõ khoâng chuïp sau khi baïn ñaët chöùc naêng BKT . Choïn cheá ñoä chuïp Auto vaø caùc cheá ñoä chuïp laäp trình khaùc nhö Phong caûnh , Theå thao seõ xoùa chöùc naêng BKT sau khi ñaët . Thôøi chuïp vaø Flash BKT cuõng seõ xoùa khi choïn WB BKT . CAÙC CHEÁ ÑOÄ CHUÏP TÖÏ ÑOÄNG . Nhöõng cheá ñoä chuïp töï ñoäng ñöôïc ñaët trong vuøng chuïp cô baûn nhaèm hoå trôï ngöôøi chuïp thao t aùc nhanh . C aùc cheá ñoä naøy ñöôïc laäp trình saún veà khaåu , Toác ñoä , ñoä nhaïy saùng , ño saùng . . bao goàm : Auto , chaân dung , Phong caûnh , Caän caûnh , theå thao , chaân dung ban ñeâm vaø khoâng phaùt saùng Flash . AUTO : Trong cheá ñoä naøy maùy ño saùng toång quaùt . Trong vuøng thieáu saùng , ñeøn Flash trong maùy töï ñoäng môû ñeå phaùt saùng . Ngoaïi tröø caùc cheá ñoä chuïp Phong caûnh , Theå thao , khoâng Flash thì ñeøn Flash trong maùy khoâng môû . PORTRAIT : Chuïp chaân dung saéc dòu , coù laøn da töï nhieân . Ñeå haäu caûnh ñöôïc môø nhoeø , neân duøng OK Tele hay cho chuû ñeà ñöùng caùch xa haäu caûnh . Ñeøn Flash trong maùy töï môû khi chuïp trong vuøng thieáu saùng . 24
 25. LANDSCAPE : Chuïp phong caûnh coù maøu saéc röï rôû . Ñeøn Flash vaø ñeøn hoå trôï Af seõ taét trong cheá ñoä naøy , CLOSE –UP Chuïp caän caûnh .Ñeå ñaït hình caän caûnh toát nhaát neân duøng OK macro . Söû duïng Tele ôû tieâu cöï lôùn nhaát cuûa OK Zoom ñeå phoùng to chuû ñeà . Ñeøn Flash trong maùy töï môû khi chuïp trong vuøng thieáu saùng . SPORTS Chuïp theå thao . Maùy töï choïn cheá ñoä AI SERVO . Cheá ñoä ghi hình lieân tuïc . ño saùng toaøn phaàn . Neân söû duïng OK Tele . Maùy töï ñoäng laáy neùt theo di chuyeån cuûa chuû ñeà . NIGHT PORTRAIT Chaân dung chuïp ban ñeâm . Maùy töï choïn cheá ñoä ONE SHOT . Cheá ñoä ghi hình töøng taám . Ño saùng toaøn phaàn . Trong cheá ñoä naøy ñeøn seõ phaùt saùng ñoàng boä toác ñoä chaäm cho haäu caûnh saùng . Neân baùo chuû ñeà ñöùng yeân khi chuïp . Duøng chaân maùy traùnh rung NIGHT LANDCAPE : Chuïp phong caûnh ban ñeâm . Toác ñoä chaäm ñöôïc söû duïng ñeå taïo caûnh ñeâm tuyeät vôøi . Ñeøn flash trong maùy vaø ñeøn hoå trôï AF seõ töï ñoäng taét . Duøng chaân maùy ñeå traùnh rung . CHÖÔNG V CHUÏP VÔÙI FLASH Heä thoáng ñeøn Flash trong maùy D80 coù GN (guide number) 13 ( ISO 100) . Goùc phuû saùng töông öùng wide 18 mm . Coù theå söû duïng Flash trong maùy baát cöù luùc naøo khi chuïp ngoaøi trôøi cuõng nhö chuïp trong nhaø . Tuyø theo OK söû duïng , heä thoáng ñieàu khieån Flash khi chuïp phuû saùng ngoaøi trôøi seõ coù caùc chöùc naêng khaùc nhau. i-TTL Balance Fill- Flash : Caân baèng phuû saùng vôùi maùy soá ( digilat SLR ) Hoaït ñoäng deå daøng vôùi OK D & G vaø ñeøn trong maùy vaø ñeøn Flash rôøi SB- 800DX , SB- 600DX Trong cheá ñoä phaùt saùng naøy , heä thoáng naøy ñöôïc quyeát ñònh bôûi ña caõm öùng TTL baèng 420 RGB cuûa maùy Ñeå noù toång hôïp phaân tích caùc döû lieäu ghi nhaän nhö :nguoàn saùng , ñoä töông phaûn , khoaûng caùch , ñoä nhaïy phim , tieâu cöï OK cuøng Khaåu ñoä ñang söû duïng. Cho möùc töï ñoäng phaùt saùng cuûa Flash vaø nguoàn saùng trôøi ñöôïc caân baèng . i-TTL tieâu chuaån vôùi maùy soá . Trong chöùc naêng naøy ,möùc phaùt saùng cuûa Flash ñöôïc ñieàu chænh cho chuû ñeà ñuùng saùng nhöng khoâng tính möùc saùng taïi haäu caûnh .Cuõng coù theå söû duïng khi chuïp chuû ñeà cho noåi baät treân neàn haäu caûnh coù nhieàu chi tieát hay khi söû duïng chöùc naêng chuïp buø tröø . i-TTL tieâu chuaån cho maùy aûnh soá töï hoaït ñoäng khi : • Söû duïng ñeøn Flash trong maùy vôùi cheá ñoä chuïp M . • Söû duïng ño saùng Ñieåm vôùi caùc cheá ñoä chuïp P , S , A . 25
 26. DUØNG FLASH TRONG MAÙY Söû duïng trong cheá ñoä chuïp Auto , Chaân dung , Caän caûnh vaø chuïp chaân dung ban ñeâm . 1. Xoay dóa cheá ñoä chuïp ñeán moät trong caùc cheá ñoä treân . 2. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch xoay dóa ñieàu khieån chính . 3. Ñeøn Flash töï baät leân khi nhaán phaân nöõa nuùt chuïp vaø phaùt saùng theo cheá ñoä gaøi ñaët khi baïn chuïp Söû duïng trong caùc cheá ñoä P , S , A vaø M 1. Choïn cheá ñoä chuïp . 2. Nhaán nuùt Flash ñeå môû ñeøn Flash . 3. Nhaán nuùt Flash vaø ñaët cheá ñoä phaùt saùng baèng caùch xoay dóa ñieàu khieån chính . 4. Choïn cheá ñoä ño saùng vaø thôøi chuïp . 5. Baám nuùt chuïp . 6. Haï ñeøn xuoáng sau khi ñaõ söû duïng Toác ñoä ñoàng boä Flash tuøy thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïp CAÙC OK SÖÛ DUÏNG KHI CHUÏP VÔÙI ÑEØN TRONG MAÙY . 26
 27. Chöùc naêng ñoàng boä ñaët bieät cuûa FLASH. Auto : Khi chuïp trong vuøng thieáu saùng , ñeøn flash ttrong maùy töï baät leân luùc baïn nhaán phaân nöûa nuùt chuïp . Off : khoâng söû duïng ñeøn Flash trong maùy . Red-eye reduction giaõm maét ñoû : Ñeøn giaõm maét ñoû saùng trong khoaûng 1 giaây tröôùc khi phaùt saùng Flash ñeå laøm giaõm maét ñoû khi chuïp ngöôøi hay thuù vaät . Slow sync Ñoàng boä flash toác ñoä chaäm Bình thöôøng , khi chuïp vôùi Flash , Toác ñoä theo ñeøn 1/500 - 1/ 60 giaây. Nhöng khi chuïp caûnh ñeâm , ñoàng boä Flash toác ñoä chaäm seõ laøm cho haäu caûnh coù chi tieát vôùi nhöõng nguoàn saùng saún coù.Caàn söû duïng chaân maùy traùnh rung . Choïn cheá ñoä chuïp P hay A . Rear –curtain sync Trong cheá ñoä chuïp S vaø M , ñeøn Flash seõ phaùt saùng tröôùc khi maøn traäp ñoùng . Taïo moät hieäu öùng daõy saùng theo sau chuû ñeà di chuyeån . CAÙC CHÖÙC NAÊNG PHAÙT SAÙNG FLASH TRONG MAÙY : Chöùc naêng phaùt saùng ñeøn Flash trong maùy tuøy thuoäc vaøo caùc cheá ñoä chuïp . CHÆ DAÅN THEÂM VEÀ CHEÁ ÑOÄ FLASH • Khi gaøi chöùc naêng giaõm maét ñoû hay giaõm maét ñoû cuøng vôùi ñoàng boä Flash toác ñoä chaäm . Ñeøn giaõm maét ñoû chæ saùng trong khoaûng 1 giaây tröôùc khi phaùt saùng Flash . Ñöøng chuyeån ñoäng maùy hay ñeå cho chuû ñeà di chuyeån tröôùc khi maøn traäp môû . • Vôùi moät vaøi OK , aùnh saùng töø ñeøn giaõm maét ñoû coù theå ngoaøi taàm maét cuûa chuû ñeà . Trong moät vaøi tröôøng hôïp , giaõm maét ñoû coù theå khoâng hieäu quaû trong cuøng moät vò trí cuûa chuû ñeà chính . • Khi söû duïng caùc chöùc naêng naøy , Neân duøng chaân maùy traùnh rung . 27
 28. KHOÛANG CAÙCH ÑEØN FLASH PHAÙT SAÙNG Tuøy theo ISO choïn , khoûang caùch ñeøn Flash phaùt saùng theo caùc khaåu ñoä nhö sau : Thí d u ï : Vôùi ISO 100 , khaåu ñoä 5.6 nhaän saùng ñöôïc ñeøn Flash trong maùy taïi khoûang caùch töø 0.6 ñeán 2.3 m . CHÆ DAÅN KHI DUØNG FLASH NGOAØI . • Chæ thích hôïp vôùi caùc loaïi ñeøn SB DX nhö SB - 800 , SB - 600DX . Caùc loaïi ñeøn SB khaùc coù theå söû duïng nhöng khoâng hoaït ñoäng ñöôïc i-TTL . Trong cheá ñoä chuïp laäp trình P, maùy töï ñieàu chænh khaåu ñoä ñeán möùc toái ña tuyø thuoäc vaøo ISO söû duïng. • Vôùi ñeøn SB- 29 , 21 B , 29 S , AF thích hôïp rieâng vôùi OK AF Micro 60mm, 105mm hay 70-180mm . • Vôùi ñeøn SB-27 khi gaén vaøo maùy D80 khoâng söû duïng ñöôïc TTL . Phaûi choïn cheá ñoä A ( khoâng TTL ) . Chuïp vôùi ñeøn flash studio . D80 hoøan toøan thích öùng vôùi ñeøn flash ngoøai studio . Baïn coù theå söû duïng ñeøn flash trong maùy laøm ñeøn kích hoïat flash studio hay duøng SB600 , SB 800 vôùi cheá ñoä phaùt saùng M 1/32 CHÖÔNG VI SÖÛ DUÏNG MENU . SHOOTING MENU Caùc cheá ñoä trong danh muïc naøy goàm coù : • Optimize image : caùc chöùc naêng tinh chænh hình . • Color space : vuøng maøu . • Image quality : Chaát löôïng hình . • Image size : côû hình . 28
 29. • White Bal : möùc Caân baèng traéng . • ISO sensitivity : ñoä nhaïy saùng • Long Exp.NR : choáng nhieåu thôøi chuïp laâu . • High ISO NR : choáng nhieåu ISO cao . • Multiple Exposure : chuïp gheùp OPTIMIZE IAMGE : Caùc chöùc naêng toái öu hoùa hình aûnh Trong cheá ñoä chuïp P,S, A vaø M ñeå laøm noåi baät hình aûnh coù theå choïn töø caùc chöùc naêng Normal , Vivid , More vivid , Portrait . cho toái öu hoùa hình aûnh tuyø thuoäc vaøo caùch baïn taïo hình aûnh hay töø vuøng aûnh chuïp . Hoaït ñoäng Chöùc naêng N Normal AÙp duïng cho haàu heát caùc tröôøng hôïp . (maëc ñònh ) SO Soft Ñöôøng neùt chuû ñeà meàm dòu . Khi chuïp chaân dung chuû ñeà ñeå coù laøn da saéc maøu töï nhieân hay khi ghi hình maø baïn ñaõ aùp duïng chöùc naêng saéc neùt VI Vivid Laøm taêng ñoä baûo hoøa maøu , töông phaûn vaø saéc neùt ñeå taám aûnh coù moät saéc maøu röïc rôõ nhö maøu xanh bieån , xanh trôøi hay maøu ñoû . VI* More vivid Taêng toái ña ñoä baûo hoøa maøu , töông phaûn vaø neùt ñeå chuû ñeà coù neùt saéc bao quanh . PO Portrait Ñoä töông phaûn thaáp vaø haäu caûnh môø ñeå noåi baät chaân dung chuû ñeà Custom Tuyø chænh ñoä saéc neùt , töông phaûn , ñoä baûo hoøa cuøng maøu saéc B&W Back &white Chuïp aûnh Traéng Ñen Töï chænh caùc chöùc naêng toái öu hoùa hình aûnh Optimizing Image trong Custom Image sharpening Hình saéc neùt : khoâng nhìn thaáy tröôùc treân Monitor hay trong khung ngaém tröôùc khi chuïp : • Auto : taïo hình aûnh coù ñöôøng vieàn saéc neùt cho keát quaû toát nhaát . • Normal : taát caû aûnh ñeàu coù möùc saéc neùt nhö nhau . • -2 Low : giaõm ñoä saéc neùt , hình aûnh trôû neân dòu . • -1 Medium Low : giaõm nheï ñoä saéc neùt hôn möùc tieâu chuaån • + 1 Medium High : taêng nheï ñoä saéc neùt hôn möùc tieâu chuaån • + 2 Hight : taêng ñoä saéc neùt cuûa hình aûnh . • None : khoâng thöïc hieän taïo saéc neùt hình . 29
 30. Tone Comp : • A auto : maùy töï ñoäng chænh ñoä töông phaûn , nguoàn saùng tuyø thuoäc vaøo vuøng chuïp . Maùy ñaët maëc ñònh . • Normal : : maùy chænh ñoä töông phaûn , nguoàn saùng cho taát caû hình chuïp ñeàu nhö nhau . • More Contrast :taêng ñoä töông phaûn hình . söû suïng khi chuïp phong caûnh , chuû ñeà thieáu töông phaûn hay döôùi baàu trôøi nhieàu maây. • Less Contrast : giaõm dñoä töông phaûn hình aûnh . Duøng khi chuïp chuû ñeà döôùi nguoàn saùng maïnh taïo boùng ñoå . • Custom : coù trong phaàn meàm Nikon Capture version 4 hay version cuõ hôn vaø dowload vaøo maùy hình . choïn custom ñeå chænh töông phaûn trong curve . Neáu c ustom cuvre khoâng ñöôïc taïo , chöùc naêng naøy trôû laïi Normal / Color Mode cheá ñ o ä maøu: Cho baïn choïn cheá ñoä maøu ñeå xaùc ñònh cheá ñoä maøu cuûa taám aûnh khi in . I (cheá ñoä maøu maùy töï gaøi ñaët ) sRGB Choïn khi chuïp Chaân dung II Adobe RGB Vuøng maøu trong cheá ñoä naøy coù nhieàu gam maøu hôn cheá ñoä maøu sRGB. Baïn choïn cheá ñoä na øy ñeå coù theå chænh laïi maøu cho hình chuïp . III a(sRGB ) Choïn ñ eå chuïp phong caûnh thieân nhieân Saturation Color Baõo hoøa maøu saéc . • Auto : maùy töï ñoäng chænh tuyø theo vuøng chuïp . Toát nhaát khi söû duïng vôùi OK D hay G . Maùy ñaët maëc ñònh . • Normal : söï löïa choïn toát nhaát cho haàu heát moïi tröôøng hôïp . • - Moderate : giaõm ñoä töông phaûn hình . söû duïng khi chuïp phong caûnh , chuû ñeà thieáu töông phaûn hay döôùi baàu trôøi nhieàu maây hoaëc duøng khi seõ xöû lyù hình aûnh chuïp treân maùy vi tính sau khi chuïp . • + Enhanced : theå hieän maøu saéc röïc rôû , taïo hieäu öùng hình in gioáng nhö chuïp maø khoâng caàn chænh laïi . Hue Adjusm e nt : ñieàu chænh ñoä baûo hoaø maøu saéc. Chöùc naêng naøy duøng ñeå taêng giaõm ñoä hoaø maøu saéc khi chuïp .Möùc ñieàu chænh töø - 9° ñeán 9° . Taên g giaõm moãi laàn 3° .Baèng caùch thay ñoåi trò soá töø 0 , baïn seõ taïo ra caùc saéc ñoä maøu khaùc nhau treân ba nguoàn aùnh saùng maøu cô baûn laø maøu ñoû , maøu xanh vaø maøu xanh laù. B&W : chuïp traéng ñen . Standar : traéng ñen bình thöôøng . Custom : chænh saéc ñoä traéng ñen theo caùc Filter . Off : khoâng söû duïng filter . Caùc hieäu öùng filter trong B&W Ye :Yellow : söû duïng chuïp cho baàu trôøi xanh nhìn töï nhieân hôn vaø maây seõ traéng hôn Or : Orange : Söû duïng chuïp baàu trôøi xanh coù veõ ñaäm hôn vaø chuïp hoaøng hoân seõ taêng theâm söï choùi saùng R :Red : baàu trôøi chuïp seõ toái saãm hôn vaø laù ruïng seõ nhìn thaáy saùng hôn . G : Green : chuïp da ngöôøi vaø maøu moâi troâng raát toát IMAGE QUALITY : ñaët chaát löôïng aûnh . ( Xem Chöông III ) IMAGE SIZE : côû hình ( Xem Chöông III ). 30
 31. WHITER B A LANCE . ( Xem Chöông III ). Sao cheùp WB töø hình . Coù theå sao cheùp vuøng WB töø nhöõng hình ñaõ chuïp ñeå ñaët Preset WB . Choïn WB > WB preset töø menu shooting . theo caùc böôùc sau ñaây . ISO SENSITIVITY: ñaët ñoä nhaïy saùng ( xem chöông I ) . LONG EXP.NR : giaõm nhieåu vôùi thôøi chuïp laâu . Off : taét chöùc naêng giaõm nhieåu . On : khi chuïp vôùi toác ñoä 8 giaây hay chaäm hôn , chöùc naêng giaõm nhieåu seõ hoaït ñoäng taêng thôøi gian ghi hình töø 50 -100% . Ñoàng thôøi , giaõm phaân nöûa hình trong boä nhôù ñeäm ( thí duï : thôøi gian chuïp laø 8giaây thì vôùi chöùc naêng Long Exp.NR seõ laø 16 giaây . boä nhôù ñeäm löu 10 taám thì chæ coøn löu 5 taám ) . Khi söû duïng , maøn hình seõ baùo Job nr . Chæ coù theå chuïp aûnh keá tieáp khi Job nr khoâng hieän . HIGH ISO NR . giaõm nhieåu vôùi ISO cao . On ( Normal maëc ñònh ) ( Low ) ( High ) : chöùc naêng naøy coù hieäu quaû khi söû duïng töø ISO 400 hoaëc cao hôn neáu trong CSM b1 ISO Auto choïn On . Choïn Normal hay High ñeå taêng chöùc naêng giaõm nhieåu .Taêng chöùc naêng giaõm nhieåu khi chuïp vôùi ISO treân1600 Off : chöùc naêng giaõm nhieåu taét khi ISOñaët töø 800 hay thaáp hôn . chöùc naêng giaõm nhieåu ôû möùc thaáp nhaát khi ISO cao hôn 800 . 31
 32. MULTIPLE EXPOSURE : chuïp gheùp .( vôùi caùc cheá ñoä chuïp P,S,A, M ) 1. choïn Multiple Exposure vaø nhaán nuùt. 2. Nhaán nuùt ñeå hieän baùo Number of shot roài nhaán nuùt . 3. Nhaán nuùt ñeå choïn soá laàn chuïp . Moãi laàn nhaán nuùt chuïp seõ thöïc hieän moät hình . Nhaán nuùt trôû laïi menu . 4. Nhaán nuùt ñeå hieän baùo Auto Gain roài nhaán nuùt . 5. Nhaán nuùt ñeå choïn ON hay OFF . ON : Gain ñöôïc taêng giaõm tuyø thuoäc vaøo soá laàn chuïp thöïc söï . ( gain ñaët ½ khi chuïp hai laàn , Gain ñaët 1/3 khi chuïp 3 laàn ) . OFF : khoâng taêng giaõm Gain khi chuïp gheùp . 6. Nhaán nuùt ñeå hieän baùo Done roài nhaán nuùt . Daáu baùo chuïp gheùp seõ hieän treân baõng ñieàu khieån . Boá cuïc hình , laáy neùt vaø nhaán nuùt chuïp . chöùc naêng naøy seõ töï ngöng hoaït ñoäng neáu : • Ngöng hoaït ñoäng 30 giaây trong khi chuïp hay 30 giaây sau khi taét maøn hình . • Ngöôøi söû duïng nhaán Reset hay Cancel trong menu chuïp gheùp . • Taét maùy , Heát pin , Xoùa hình . • Neáu khoâng thöïc hieän chöùc naêng naøy , nhaán nuùt Delecte vaø taét maùy . PLAYBACK Sau khi ghi hình xong , baïn nhaán nuùt ñeå xem hình phaùt laïi . Hình aûnh seõ hieän laïi moät taám treân monitor . Ñeå chaám döùt phaùt hình laïi trôû veà cheá ñoä chuïp , baïn nhaán nuùt naøy laàn nöûa hay nhaán phaân nöûa nuùt chuïp . Ñaët chöùc naêng phaùt laïi moät loaït hình . Baïn nhaán nuùt vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính , Monitor seõ phaùt laïi moät loaït töø 4 ñeán 9 khung hình . Söû duïng diaõ choïn baèng caùch haán theo chieàu muõi teân ñeå choïn moät trong nhöõng hình treân Monitor . Hình ñöôïc choïn seõ coù khung phaùt saùng . Baïn coù theå choïn hình trong caùc caùch sau : • Nhaán nuùt ñeå xoù a hình . Monitor seõ hieän leänh xaùc ñònh Choïn NO nuùt ñeå thoaùt ra khoâng xoùa hình . Cho ïn YES nuùt ñeå xoùa hình . • Nhaán nuùt ñeå baûo veä hình khoâng bò xoùa. 32
 33. Phoùng lôùn Xem laïi hình : Khi trong chöùc naêng phaùt laïi hình , baïn nhaán nuùt ñeå phoùng to hình phaùt laïi maø baïn ñaõ choïn . Thay ñoåi ñoä Zoom baèng caùch nhaán nuùt vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính Baïn duøng diaõ choïn ñeå chuyeån khung hình ñeán vò trí khaùc trong taám aûnh .Hoaëc baïn coù theå nhaán nuùt vaø xoay diaõ ñieàu khieån chính theo chieàu kim ñoàng hoà hay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà ñeå thay ñoåi kích côû vuøng hình ñaõ choïn Danh muïc phaùt laïi :PLAYBACK MENU Trong danh muïc naøy , Monitor hieän caùc chuùc naêng ñeå baïn choïn töøng phaàn . DELETE : Xoaù hình . • Selected : choïn hình ñeå xoùa . Trong chöùc naêng naøy , ban choïn moät trong nhöõng hình ñaõ chuïp ñeå xoùa . Daáu hieäu thuøng raùc seõ hieän leân treân taám hình ñoù Maùy seõ coù moät leänh ñeå xaùc nhaän hình baïn muoán xoùa . Trong leänh naøy Yes : xoùa hình . No : thoaùt ra khoâng xoùa hình . • All : Xoùa heát taát caû hình . Trong leänh naøy Yes : xoùa hình . No : thoaùt ra khoâng xoùa hình PLAYBACK FOLDER : phaùt laïi thö muïc . All : Taát caû hình trong moïi folder chöùa trong card ñeàu ñöôïc phaùt laïi Current : chæ rieâng nhöõng hình chöùa trong folder ( taïo töø chöùc naêng folder trong menu shooting môùi ñöôïc phaùt laïi ). ROTATE TALL . Xoay hình theo chieàu cao . On ( maëc ñònh ) : choïn vôùi chöùc naêng Auto Image Rotate hình seõ hieän vôùi chieàu cao khi phaùt laïi vôùi kích côû baèng 2/3 caùc hình ñaày khung LCD . Off: hình theå hieän trong khung ngang SLIDE SHOW : phaùt hình lieân tuïc töï ñoäng . Start : Nhaán choïn Start trong danh muïc Slide Show ñeå hoaït ñoäng chöùc naêng phaùt hình lieân tuïc töï ñoäng . Taát caû hình ñaõ chuïp ñeàu ñöôïc töï ñoäng phaùt laïi töøng taám vôùi moät chuùt thôøi 33
 34. gian taïm ngöng giöõa hai taám hình . Nhöng nhöõng taám aûnh ñaët trong thö muïc giaáu hình ( hide Image ) seõ khoâng hieän ra. Baïn söû duïng chöùc naêng naøy nhö sau : 1. Choïn Selecte photo . 2. Choïn style 3. Choïn start > nhaán OK . 4. Choïn caùc gaøi ñaët khaùc Other settings Selecte photo : All picture : choïn taát caû hình . Selecte photo : choïn rieâng hình ñeå phaùt laïi . Style : Standar : phaùt bình thöôøng . Picmotion : Hình phaùt laïi coù chuyeån ñoäng cuøng nhaïc neàn ( nhaïc neàn chæ phaùt khi noái keát maùy qua tivi ) . Change setting : thay ñoåi caùch gaøi ñaët . Frame interval : thôøi gian chuyeån hình choïn töø 2giaây ñeán 10 giaây . Backgound music : choïn caùc ñieäu nhaïc neàn . HIDE IMAGE : Che giaáu hình . Select / Set : Baïn muoán che giaáu hình sau khi chuïp neân duøng chöùc naêng naøy . Taát caû hình che giaáu khoâng bò xoùa khi baïn söû duïng chöùc naêng Delecte cuõng nhö khi nhaán nuùt . Tuy nhieân , hình aûnh che giaáu seõ bò xoùa khi baïn ñònh daïng ( Format ) laïi Card . Baïn coù theå choïn moät hay nhieàu hình ñeå che giaáu töø caùc chöùc naêng phaùt laïi hình . Hình choïn seõ ñöôïc baùo baèng daáu hieän treân hình . Nhaán nuùt MENU thoùat khoûi chöùc naêng naøy maø khoâng thay ñoåi nhöõng gì ñaõ choïn . Sau khi choïn hình che giaáu , baïn nhaán nuùt ENTER ñeå hoaøn taát vieäc choïn vaø trôû veà danh muïc PLAYBACK . PRINT SET : gaøi chöùc naêng in . Ñöôïc söû duïng ñeå in aûnh tröïc tieáp töø Card nhôù ñeán maùy in , bao goàm caùc thoâng tin trong aûnh cuõng nhö gaøi ñaët soá löôïng aûnh khi in. Select/ Set : choïn hình ñeå in . Deselect All? : töø choái khoâng in hình . 34
 35. DPOF / PictBridge : chöùc naêng naøy cho pheùp hình ñöôïc in tröïc tieáp khi noái maùy chuïp vôùi maùy in qua coång USB . Tuy nhieân , phaûi xaùc ñònh treân maùy in coù chöùc naêng naøy . Trong chöùc naêng Setup cheá ñoä in , baïn coù theå choïn : Start Printing : baét ñaàu in . Page size : kích thöôùc giaáy in . No.of copy : soá laàn nhaân baûn khi in . Border : taïo khung . Time Stamp : in thôøi gian Cropping : caét cuùp hình khi in . Taát caû hình aûnh file RAW ( NEF ) khoâng thích hôïp vôùi cheá ñoä in naøy . Khi in neân set treân maùy cheá ñoä vuøng maøu Color space laø sRGB . Trong chöùc naêng Selecte / Set baïn coù theå choïn : Data imprint : Maùy seõ in Toác , Khaåu ñoä treân moïi hình khi in . Imprint Date : Maùy seõ in ngaøy thaùng treân moïi hình khi in CUSTOM SETTINGS GAØI ÑAËT CHÖÙC NAÊNG THEO YÙ Caùc chöùc naêng CSM hieän baùo tuøy thuoäc vaøo baïn choïn trong menu Setup . Neáu choïn Simple maùy chæ baùo caùc CSM sau : 35
 36. Neáu choïn Full maùy seõ baùo theâm caùc CSM nhö sau : Nhö vaäy CSM cuûa maùy D80 goàm 32 chöùc naêng . CS R :Reset Custom Setting Menu . Gaøi ñaët phuïc hoài caùc chöùc naêng maëc ñònh ( Defaut ) CS 1 : Beep Choïn aâm thanh baùo khi baám nuùt chuïp trong cheá ñoä AF - S . Choïn On : môû . Off : taét . CS 2 : AF-Area Mode ( cheá ñoä vuøng laáy neùt AF ) Single area : Vuøng laáy neùt ñôn . Choïn vuøng laáy neùt baèng tay .Maùy seõ laáy neùt chuû ñeà trong vuøng neùt ñöôïc baïn choïn . thích hôïp khi baïn söû duïng OK Tele hoaëc chuû ñeà thieáu saùng . Dynamic area : Vuøng laáy neùt ñoäng . Choïn vuøng laáy neùt baèng tay. Nhöng maùy seõ caên cöù vaøo caùc thoâng tin töø caùc vuøng neùt ñeå quyeát ñònh khoaûng ñuùng neùt khi chuû ñeà chuyeån ñoäng . Vuøng neùt choïn treân maùy seõ khoâng thay ñoåi . Auto Area AF : Maùy töï ñoäng choïn vuøng neùt . Thích hôïp vôùi caùc cheá ñoä chuïp gaøi saún nhö Phong caûnh , chaân dung , theå thao CS 3 : Centre AF Area . Normal Zone : laáy roû neùt chuû ñeà trong vuøng nhoû maø khoâng coù caùc vaät theå chung quanh laøm caûn trôû vieäc laáy neùt . Wide Zone : Laáy neùt chuû ñeà di ñoäng trong caûnh hoån ñoän . Khoâng töông thích khi choïn Auto-Area AF taïi CS 2 . CS 4 : AF-Assist Trôï giuùp AF . On : ( gaøi maëc ñònh ) ñeøn chieáu saùng trôï giuùp AF hoaït ñoäng trong nhöõng vuøng thieáu saùng . Off : taét ñeøn chieáu saùng trôï giuùp AF . CS 5 :No CF Card ? khi khoâng coù Card CF . Release lock : ( gaøi maëc ñònh ) Nuùt chuïp bò khoùa laïi khi khoâng coù Card nhôù trong maùy . Enable release : Nuùt chuïp nhaán ñöôïc duø khoâng coù Card nhôù trong maùy . 36
 37. CS 6 : Image review Xem hình phaùt laïi . On : ( gaøi maëc ñònh ) hình phaùt laïi treân Monitor sau khi chuïp xong . Off : sau khi chuïp xong , hình khoâng phaùt laïi treân Monitor . CS 7 : ISO Auto Ñaët ñoä nhaïy saùng töï ñoäng . Caùc cheá ñoä chuïp P, S, A, M Off : ( gaøi maëc ñònh ) baïn gaøi ñoä nhaïy saùng baèng tay tuyø theo tình huoáng chuïp . On : neáu chuïp trong vuøng loä saùng toát vaø khoâng caàn söû duïng Flash , heä thoáng ño saùng cuûa maùy seõ töï ñoäng choïn ñoä nhaïy saùng töø ISO 200 ñeán ISO 1600 . ISO Auto hieän baùo treân maøn hình ñieàu khieån . CS 8 : Grip Display Hieän baùo ñöôøng löôùi. Off: ( gaøi maëc ñònh ) khoâng hieän ñöôøng löôùi trong khung ngaém On : hieän ñöôøng löôùi trong khung ngaém. CS 9 : Viewfinder Warning Display. Choïn On ñeå môû nhöõng caûnh baùo trong khung ngaém nhö : heát Pin , khoâng coù card hay khi chuïp Traéng ñen ( maëc ñònh ) Off : taét , khoâng hieän . CS 10 : EV step caùc böôùc thay ñoåi EV ( giaù trò vuøng loä saùng ) 1/3 böôùc.( maëc ñònh ) ½ böôùc CS 11 : Exp Comp buø tröø thôøi chuïp . Off: ( gaøi maëc ñònh ) trong caùc cheá ñoä chuïp P, S , A buø tröø thôøi chuïp baèng caùch nhaán nuùt +/- . On : buø tröø thôøi chuïp baèng caùch xoay dæa ñieàu khieån chính vaø phuï . Caùc chöùc naêng cuûa dæa ñieàu khieån naøy ñöôïc theå hieän trong CS 15 . Nhöng khoâng thích hôïp vôùi cheá ñoä chuïp M . CS 12 : Center Wtd ño saùng troïng taâm . Ño saùng troïng taâm söû duïng voøng troøn 8mm taâm khung ngaém . Baïn coù theå choïn caùc soá voøng troøn coù kích thöôùc khaùc nhau trong khung ngaém töø 6, 8 , 10 ñeán 12mm. CS 13 :BKT set Ñaët buø tröø lieân tuïc . AE & Flash : ( gaøi maëc ñònh ) maùy theå hieän buø tröø loä saùng vaø möùc phaùt saùng Flash trong caùc taám chuïp buø tröø . AE only : maùy thöïc hieän rieâng chuïp buø tröø theo vuøng loä saùng . Flash only : maùy theå hieän möùc phaùt saùng Flash trong caùc taám chuïp buø tröø .( chöc naêng i-TTL , auto khaåu ñoä cuûa ñeøn SB -800 ) WB bracketing : buø tröø theo vuøng Caân baèng traéng . Khoâng aùp duïng vôùi ñuoâi file NEF , NEF + JPEG ( Fine , Normal , Basic ) CS 14 :BKT order Leänh buø tröø lieân tuïc . MTR> Under > Over : ( gaøi maëc ñònh ) ñuû saùng > thieáu saùng > Dö saùng Under > MTR> Over : Thieáu saùng , ñuû saùng , Dö saùng. 37
 38. CS 15 : Command Dial Dæa ñieàu khieån . No : ( gaøi maëc ñònh ) Dæa chính ñieàu khieån Toác ñoä , dæa phuï ñieàu khieån Khaåu ñoä. Yes : Dæa chính ñieàu khieån Khaåu ñoä , dæa phuï ñieàu khieån Toác ñoä. CS 16 : FUNC.Button . Caùc cheá ñoä vôùi nuùt Func. ISO display ( maëc ñònh ) Vuøng baùo ISO hieän khi nhaán nuùt Func . Framing grid : nhaán nuùt Func vaø xoay dóa chænh chính ñeå taét môû ñöôøng löôùi hieän trong khung ngaém . AF-Area mode : nhaán nuùt Func vaø xoay dóa chænh chính ñeå choïn vuøng AF . Centre Area : nhaán nuùt Func vaø xoay dóa chænh chính ñeå choïn giöõa Normal vaø Wide centre AF area . FV Lock . Khi söû duïng Flash trong maùy vaø ñeøn SB coù chöùc naêng CLS . Nhaán nuùt FUNC ñeå söû duïng FV . Nhaán nuùt Func laàn nöûa ñeå xoùa chöùc naêng naøy . Flash Off : Flash khoâng phaùt saùng khi nhaán nuùt Func . Matrix Metering : nhaán nuùt Func ñeå hoaït ñoäng ño saùng Ma traän . CS 17 LCD Illumination Chieáu saùng maøn hình LCD ( baõng ñieàu khieån ) . On ( maëc ñònh ) chæ baät saùng khi nhaán nuùt coù hình boùng ñeøn troøn . Off : chæ chieáu saùng khi heä thoáng ño saùng hoaït ñoäng CS 18 : Assignment of AE –L / AF-L Button AE/AF Lock :maùy töï choïn khoùa caû hai chöùc naêng cuøng moät luùc khi nhaán nuùt AE/AF Lock. AE Lock only : chæ khoùa rieâng AE khi nhaán nuùt AE/AF Lock AF Lock : vuøng neùt khoùa khi nhaán nuùt AE/AF Lock AE Lock hold: khi nhaán nuùt AE/AF Lock , AE seõ khoùa giöõ laïi cho ñeán khi nhaán nuùt AE/AF Lock laàn nöõa hoaëc taét ño saùng . AF –On : nhaán nuùt AE/AF Lock ñeå hoïat ñoäng AF . Nuùt chuïp khoâng ñöôïc duøng ñeå laáy neùt . FV – Lock : nhaán nuùt AE/AF Lock ñeå khoùa FV khi söû duïng vôùi ñeøn SB 800, 600 hay R-200 . Nhaán laàn thöù hai ñeå xoùa cheá ñoä FV . Focus aea selection : nhaán nuùt AE/AF Lock vaø xoay dóa ñieàu khieån phía tröôùc ñeå choïn vuøng laáy neùt . AE-L/AF-L/AF area: nhaán nuùt AE/AF Lock Ñeå khoùa neùt vaø thôøi chuïp . Xoay dóa ñieàu khieån phía tröôùc ñeå choïn vuøng neùt . AE-L /AF area : nhaán nuùt AE/AF Lock Ñeå khoùa thôøi chuïp . Xoay dóa ñieàu khieån phía tröôùc ñeå choïn vuøng neùt . 38
 39. AF-L /AF area: nhaán nuùt AE/AF Lock ñeå khoùa neùt . Xoay dóa ñieàu khieån phía tröôùc ñeå choïn vuøng neùt . AF-On /AF area: nhaán nuùt AE/AF Lock ñeå hoïat ñoäng AF . Xoay dóa ñieàu khieån phía tröôùc ñeå choïn vuøng neùt . CS 19 : AE Lock khoùa AE . Off : khoâng khoùa thôøi chuïp khi nhaán phaân nöûa nuùt chuïp ( maëc ñònh ) On : thôøi chuïp khoùa khi nha án nuùt chuïp phaân nöõa . CS 20 : Focus Area Selection . Off No Wrap ( maëc ñònh ) .Vu øng neùt chuyeån ñoåi bình thöôøng baèng heä thoáng nuùt cuûa dóa choïn löïa . On Wrap :khi nhaán nuùt vuøng neùt chuyeån veà phía döôùi vaø ngöôïc laïi . Khi nhaán nuùt daáu , vuøng neùt seõ chuyeån qua phaûi vaø ngöôïc laïi . CS 21 AF Area Ilumination : Vuøng neùt choïn seõ baät saùng vieàn ñoû chung quanh . Auto ( maëc ñònh ) : vuøng neùt choïn seõ töï ñoäng baät saùng ñoû ñeå nhìn thaáy roû trong vuøng haäu caûnh toái . Off : vuøng neùt choïn khoâng baät saùng . On : vuøng neùt choïn luoân baät saùng ngay caû khi haäu caûnh saùng . CS 22 : Buil-in Flash Mode . Choïn caùc cheá ñoä phaùt saùng cho ñeøn trong maùy . TTL ( maëc ñònh ) : Flash töï ñoäng ñieàu chænh möùc phaùt saùng theo vuøng saùng nôi chuïp . M : phaùt saùng theo möùc choïn töø 1/1 cho ñeán 1/32 Power . Repeating Flash : Flash phaùt moät loaït saùng khi chuïp . Taïo hieäu öùng aùnh saùng Strobe . Choïn Output (möùc phaùt saùng) ,Times ( soá laàn phaùt saùng )vaø Interval Hz (soá laàn phaùt saùng trong moät giaây ) Times : soá laàn phaùt saùng tuyø thuoäc vaøo toác ñoä vaø soá Hz trong Interval . soá laàn phaùt saùng thöïc söï coù theå ít hôn söï gaøi ñaët Comment mode : Söû duïng ñeøn trong maùy laøm moät ñeøn chuû ñeå ñieàu khieån moät hay nhieàu ñeøn ñoàng boä khaùc nhö SB 800, 600, R-200 cuøng phaùt saùng theo . Choïn cheá ñoä phaùt saùng TTL hay M vaø nhoùm phaùt saùng ( Group A hay B ) vaø keânh ñoàng boä ( Chanel ) CS 23 Flash warning On ( maëc ñònh ) : Trong vuøng thieáu saùng , daáu baùo Flash seõ chôùp nhaùy khi nhaán phaân nöûa nuùt chuïp . Off : ñeøn baùo Flash khoâng hoïat ñoäng trong vuøng thieáu saùng . CS 23 Flash Sync Speed Ñaët toác ñoä ñoàng boä ñeøn Flash . Trong cheá ñoä P,A , toác ñoä ñoàng boä laø1/60 giaây( maëc ñònh ). Coù theå choïn toác ñoä thaáp hôn theo baûng chæ daàn . 39
 40. CS25 : Auto FP . Khi duøng ñeøn Flash trong maùy , ñeøn SB-800, 600 hay SB-R-200 , neáu toác ñoä ñaët cao hôn 1/200 giaây , chöùc naêng auto FP high Speed seõ kích hoaït trong cheá ñoä chuïp . CS 26 :Preview Button Actives Modeling Fash Hoaït ñoäng chöùc naêng phaùt saùng ñeøn Flash On ( maëc ñònh ) : Vôùi nhöõng ñeøn SB 800, 600 hay SB-R-200 , khi nhaán nuùt Preview treân maùy thì ñeøn phaùt ra noät nguoàn saùng traéng giuùp ngöôøi chuïp quan saùt tröôùc aùnh saùng ñeøn flash taùc duïng ñeán chuû ñeà . Off : khoâng hoaït ñoäng chöùc naêng naøy . CS 27 : Monitor – Off Taét maøn hình Monitor Ñieàu chænh chöùc naêng taét maøn hình Monitor sau 10s ( giaây ) cho ñeán 10min ( phuùt ) .10s, 20s ( maëc ñònh ) , 1 min , 5 min , 10 min . CS 28 : Auto Meter – off : choïn thôøi gian töï ñoäng taét ño saùng . Maëc ñònh laø 6 giaây . CS 29 : Self – Timer Delay . Trong chöùc naêng naøy cho baïn choïn thôøi gian maùy töï hoaït ñoäng trong cheá ñoä Self- time . töø 2 giaây , 5 giaây,10 giaây ,20 giaây. Maùy töï choïn laø 10 giaây. CS 30: Remote heä thoáng ñieàu khieån töø xa . Baïn choïn taét thôøi gian heä thoáng ñieàu khieån töø xa sau 1 phuùt ( gaøi maëc ñònh ), 5 phuùt 10 phuùt hay 15 phuùt . CS 31 : Exposure Delay Mode Khi choïn ON , sau khi baám nuùt chuïp ,0. 4 giaây sau maøn traäp môùi môû ñeå ghi hình nhaèm giaõm soác rung khi ñang caàm maùy di chuyeån chuïp hoaëc khi chuïp Macro . Maëc ñònh laø Off. CS 32 : MB – D 80 Battery Type . Khi söû duïng phuï kieän pin MB – D200 , choïn nhöõng loaïi pin cho phuø hôïp LR6 ( AA-size Alkaline ) maëc ñònh : choïn khi duøng pin LR6 AA Alkaline . HR6 (AA-size NiMH ) : choïn khi duøng pin HR6 AA NiMH . FR6 (AA-size Lithium ) : choïn khi duøng pin FR6 AA Lithium . ZR6 (AA-size Ni-Mn ) : choïn khi duøng pin ZR6 AA nikel-manganese . MENU SETUP 40
 41. CSM / setup menu : choïn hieån thò caùc chöùc naêng CSM. Format memory card : ñònh daïng card . Laàn ñaàu tieân söû duïng baïn phaûi format card . Sau ñoù neáu chuïp nhieàu thì Format card haøng thaùng moät laàn . Tröôùc khi format , maùy seõ coù caûnh baùo “ Taát caû hình trong card seõ bò xoùa “ . Phaûi xaùc nhaän ,card môùi format ñöôïc . No : thoaùt khoõi chöùc naêng naøy . Yes : ñònh daïng card . Trong luùc format card khoâng ñöôïc taét maùy , laáy pin hay laáy card ra khoûi maùy World Time : ñaët thôøi gian theo muùi giôø quoác teá LCD Brightness :. taêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCD Taêng giaõm ñoä saùng maøn hình LCD töø +2 ñeán -2 . Khoâng aûnh höôûng ñeán hình chuïp . Video Mode:choïn tieâu chuaån Video. NTSC : Khi noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä NTSC. PAL : : Khi noái keát maùy aûnh vôùi caùc maùy thuoäc heä PAL Language : choïn ngoân ngöõ hieån thò treân Menu . USB : choïn noái keát töø coång USB Window XP , Mac OS X : choïn PTP hay Mass Storage . Win 2000 , winMem , Win 98 : choïn Mass Storage . Image Comment : Theâm nhöõng chuù thích vaøo hình . Phaàn naøy chæ xem ñöôïc cuøng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4 hay cuõ hôn . Done : Löu laïi nhöõng thay ñoåi vaø trôû laïi menu Setup . Input comment : nhaäp chöõ vaøo hình . Attacch comment : nhöõng caâu chöõ seõ ñöôïc nhaäp vaøo taát caû hình khi chöùc naêng naøy ñöôïc kieåm tra . Baät saùng chöùc naêng vaø nhaán nuùt thay ñoåi cheá ñoä kieãm tra daáu hieäu taét hay môû FOLDER : choïn ñaët thö muïc Tröôùc khi chuïp , baïn coù theå choïn ñaët thö muïc ghi hình cho khoâng laån loän . Thoâng thöôøng , maùy coù saún caùc thö muïc löu hình . moãi thö muïcchæ löu ñeán 999 hình sau ñoù töï ñoäng löu qua thö muïc khaùc . thí duï thö muïc 100NCD 80 roài ñeán 101 NCD 80 Coù theå choïn ñaët teân khaùc cho thö muïc . Moãi hình chöùa trong thö muïc naøo ñeàu mang teân thö m uïc ñoù . thí duï thö muïc NIKON coù hình teân 100 NIKON , 101NIKON Select folder : choïn thö muïc . New : Choïn thö muïc môùi Rename : ñoåi teân thö muïc. Delecte : Xoùa thö muïc troáng . FILE No.Seq : soá thöù töï file hình Moãi laàn ghi hình , maùy seõ ñaùnh soá thöù töï cho töøng file hình . Off : Moãi laàn thay card , maùy töï ñoäng chuyeån veà soá thöù töï ñaàu tieân . On : Moãi laàn thay card , maùy töï ñoäng ghi soá thöù töï keá tieáp lieân tuïc cho ñeán soá 9999 vaø trôû laïi soá ñaàu tieân 0001. Reset : chuyeån laïi soá thöù töï file hình laø 0001 . 41
 42. MIRROR LOCK-UP : Khoùa göông phaûn chieáu naâng cao. Off : göông phaûn chieáu hoaït ñoäng bình thöôøng . O n : göông phaûn chieáu ñöôïc khoùa giöõ laïi ôû vò trí naâng cao cho baïn duøng oáng thoåi laøm saïch CCD . Löu yù nguoàn pin söû duïng phaûi ñaày . Dust Off Ref Photo . Söû duïng vôùi phaàn meàm Nikon capture 4.4 hay cuõ hôn . 1. gaén OK coù CPU. Neáu gaén OK Zoom , ñaët ôû vò trí Tele. 2. nhaán nuùt . Moät baûng thoâng baùo seõ hieän thoâng baùo : “ chuïp vaät theå traéng bình thöôøng caùch OK 10cm . Neùt ñaët ôû voâ cöïc .” . vaø chöû r EF hieän treân maøn hình vaø trong khung ngaém . 3. choïn khaåu ñoä nhoû . 4. nhaán nuùt chuïp ( chöùc naêng giaõm nhieåu seõ töï ñoäng môû khi chuû ñeà trong vuøng yeáu saùng , taêng thôøi gian caàn thieát ñeå ghi hình .) Maøn hình taét khi nuùt chuïp ñöôïc nhaán . Chöùc naêng naøy laø chöùc naêng ñaëc bieät trong phaàn meàm Nikon capture 4.4 hay cuõ hôn . Chæ thích hôïp vôùi ñuoâi file RAW khoâng thích hôïp vôùi JPEG . Duøng ñeå laøm saïch buïi trong heä thoáng ghi hình . Caùc hình aûnh trong chöùc naêng naøy khoâng theå xem ñöôïc vôùi phaàn meàm maùy vi tính . moät hình coù daïng khung löôùi seõ hieän treân maùy Battery Info : Baùo tình traïng pin EN –EL3 li-on xaïc . Bat.Meter : Möùc ñoä pin hieän taïi . Pic . Meter : baùo soá laàn ghi hình . Charg . Life : baùo naêm möùc nguoàn pin . New : möùc pin ñaày . Replace : thay theá pin . Frimwave Version : baùo phaàn meàm söû duïng maùy Auto image rotation : Töï ñoäng xoay hình aûnh theo chieàu thaúng ñöùng ( ôû vò theá maùy ngang ) sau khi chuïp ôû vò theá maùy ñöùng . MENU RETOUCH . 42
 43. D – LIGHTING : Chöùc naêng naøy cho pheùp baïn chænh nguoàn saùng khi chuïp chuû ñeà trong vuøng thieáu saùng hay ngöôïc saùng . Sau khi choïn hình , chöùc naêng naøy cho baïn chænh qua caùc cheá ñoä nhö : Normal : bình thöôøng , Moderate : taêng saùng vöøa phaûi . Enhance : taêng saùng cao . RED-EYER Correction : : Sau khi choïn hình caàn chænh , maùy seõ töï ñoäng loïai tröø vuøng maét ñoû vaø copy laïi thaønh moät file hình khaùc . TRIM : caét cuùp hình sau khi chuïp . Baïn coù theå taùi boá cuïc hình sau khi chuïp ngay laäp töùc khi söû duïng chöùc naêng naøy . Kích côû hình ñöôïc caét cuùp töông ñöông vôùi kích côû hình goác . Coù nghóa laø neáu baïn choïn kích côû hình nhö theá naøo tröôùc khi chuïp thì sau khi caét cuùp hình vaãn giöõ nguyeân ñònh daïng ñoù . Ñeå ñaït hình chaát löôïng cao , baïn neân choïn kích côû hình lôùn ( L Fine ) tröôùc khi chuïp . MONOCHROME : hình ñôn saéc . Trong chöùc naêng naøy , baïn coù theå choïn caùc hieäu öùng maøu nhö sau Sky light : cho hình aûnh mang saéc ñoä hôi xanh nhö khi söû duïng filter skylight . Hình aûnh seõ theå hieän ngay laäp töùc treân maøn hình . Warm filter : Hình aûnh cho saéc ñoä hôi vaøng ñoû vaø theå hieän treân maøn hình . Color balance : baïn seõ phaûi duøng heä thoáng nuùt 4 chieàu ñeå ñieàu khieån ñieåm choïn vò trí trong baõng maøu . Moãi möùc ñoä maøu baïn choïn ñöôïc theå hieän ngay treân hình hieån thò trong maøn hình . SMALL PICTURE : Sau khi chuïp , muoán gôûi hình cho baïn beø qua E-mail thì baïn khoâng caàn phaûi söû duïng caùc phaàn meàm ñeå ñaët laïi kích thöôùc aûnh . Baïn chæ caàn choïn chöùc naêng naøy ñeå ñònh daïng laïi kích côû aûnh theo yù nhö : • 640 x 480 : ñeå xem qua tivi . • 320 x 240 : ñeå ñaët hình leân trang Web ( hình côû 640 x 480 pixels cuõng laø moät côû hình ñöôïc gôûi leân Web ) • 160 x 120 : gôûi hình qua thö ñieän töû ( E-Mail ) . 43
 44. IMAGE OVERLAY hình gheùp . Baïn cuõng coù theå gheùp hai hình thaønh moät sau khi chuïp neáu coù yù töôûng saùng taïo . Tuy nhieân , chöùc naêng naøy chæ coù theå thöïc hieän vôùi file RAW . 1. Hình môùi ñöôïc löu cuøng vôùi chaát löôïng , kích côû aûnh ñang söû duïng . Tröôùc khi taïo overlay , ñaët kích côû vaø chaát löôïng aûnh . 2. Choïn Overlay trong menu vaø duøng nuùt . Maøn hình hieän baùo Image 1 3. Nhaán nuùt ENTER ñeå nhìn hình file RAW töø card . Nhaán nuùt ñeå choïn hình 4. Nhaán ngay giöõa dóa heä thoá n g nuùt ña chieàu ñeå xaùc nhaän hình choïn vaø trôû laïi maøn hình menu . Hình ñöôïc choïn seõ hieän nôi Image 1 . 5. Nhaán nuùt ñeå choïn vuøng Gain ( haït ) giöõa 0.1 vaø 2.0 . Vuøng maëc ñònh laø 1.0 . c hoïn 0.5 laø giaõm Gain phaân nöûa . choïn 2.0 laø taêng Gain gaáp ñoâi . Hieäu öùng Gain khoâng hieän treân hình ñang hieån thò . 6. Nhaán nuùt ñeå baät saùng Image 2 . Laäp laïi töø böôùc 3 -5 ñeå choïn hình thöù hai vaø taêng giaõm Gain . 7. Nhaán nuùt ñeå baät saùng Overlay vaø nhaán nuùt ENTER ñeå hieän baùo xaùc ñònh leänh ( löu aûnh môùi khoâng hieän baùo xaùc ñònh thoâng baùo baät saùng Save vaø nhaán nuùt ENTER ) . Nhaán nuùt ENTER ñeå löu aûnh môùi hay nhaán nuùt ñeå trôû laïi menu . Taát caû caùc hình sau khi ñöôïc chænh trong caùc cheá ñoä cuûa menu Retouch ñeàu ñöôïc löu laïi thaønh moät file khaùc . File chuïp goác vaãn ñöôïc giöõ nguyeân . Nhöng baïn khoâng theå ñem nhöõng file löu laïi ( file copy ) ñeå thöïc hieän tieáp caùc cheá ñoä khaùc trong menu naøy . THE END 44