Giáo trình Thực hành Điện tử công suất

pdf 34 trang ngocly 01/06/2021 620
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo trình Thực hành Điện tử công suất", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfgiao_trinh_thuc_hanh_dien_tu_cong_suat.pdf

Nội dung text: Giáo trình Thực hành Điện tử công suất

 1. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM BAØI 1 :MÔÛ ÑAÀU VEÀ ÑIEÄN TÖÛ COÂNG SUAÁT A Ñieän töû coâng suaát Caùc thieát bò ñieän töû coâng suaát cho pheùp , ñieàu khieån vaø chuyeån ñoåi caùc tín hieäu ñieän töû coâng suaát nhoû thaønh coâng suaát lôùn ñeå ñieàu khieån cho caùc thieát bò chaáp haønh nhö maùy ñieän , caùc thieát bi coâng ngheä Caùc aùp duïng chuû yeáu cuûa ñieän töû coâng suaát goàm : 1. Sô ñoà chænh löu coâng suaát ,thöc hieän pheùp bieán ñoåi doøng ñieän xoay chieàu (AC)thaønh doøng ñieän 1 chieàu (DC). Öùng duïng chuû yeáu cuûa sô ñoø naøy laø ñieàu khieån caùc ñoäng cô DC baèng nguoàn ñieän löôùi xoay chieàu. 2. Sô ñoà nghòch löu , thöïc hieân pheùp bieán ñoåi doøng ñieän 1 chieàu thaønh xoay chieàu, xöû duïng trong cacaù sô ñoàn coâng suaát. 3. Sô ñoà bieán ñoåi ñieän aùp moät chieàu, söû duïng trong caùc sô ñoà ñieàu khieån coâng suaát. 4. Sô ñoà bieán ñoåi ñieän aùp xoay chieàu vôùi öùng duïng chính laø ñieàu khieån toác ñoä ñoäng cô AC 5. Sô ñoà bieán taàn , thöïc hieän bieán ñoåi caû veà taàn soávaø ñieän aùp xoay chieàu, xöû duïng chính ñeå ñieàu khieån chính xaùc toác ñoä ñoäng cô AC B Caùc linh kieän coâng suaát Caùc linh kieän coâng suaát chuû yeáu ñöôïc söû duïng hieän nay laø diode coâng suaát , thyristor, triac, transistor MOS coâng suaát. I. LÍ THUYEÁT 1. Diode coâng suaát Diode baùn daãn ñöôïc caáu taïo treân lôùp tieáp xuùc baùn daån khaùc loaïi (hình 1a), tjöôøn laø baùn daån loaïi P loaïi N. Treân hình 1b laø kyù hieän quy öôùc cho diode vaø hình 1c –hình daùng diode coâng suaát. Do hieäu öùng khuyeát taùn caùc phaàn töû taûi ñieän cô baûn giöûa hai mieàn , tòa lôùp tieáp xuùc (phaàn truyeàn) seõ hình thaønh ñieän theá tieáp xuùc ,taïo ra ñieän tröôøng Ecoù taùc duïng ngaên ngöøa söï khuyeát taùn tieáp tuïc laøm caùc phaàn töû taûi ñieän töû cô baûn. Keát quaû , ôû traïng thaùicaân baèng , ôû ranh giôùi tieáp xuùc taïo ra mieàn ngheøocaùc phaàn töû taûi ñieän. Khi ñaët vaøo diode moät ñieän tröôøng ngoaøi (U) , traïng thaùi caân baèng bò phaù vôõ. Neáu noái ñieän theá ngoaøi theo chieàu döông + vôùi K vaø – vôùi A cuûa diode, seõ taïo ra ñieän tröôøng ngoaøi cuøng chieàu vôùi ñieän theá tieáp xuùc, ñieän tröôøng toång coäng seõ laøm taêng raøo theá laøm môû roäng mieàn ngheøo cuûa lôùp tieáp xuùc khoâng cho pheùp caùc phaàn töû Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 1
 2. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM taûi ñieän chuyeån quaphaàn truyeàn vaø doøng qua phaàn truyeàn chæ laø doøng doø (doøng ngöôïc) I. Noái ñieän theá ngoaøi theo chieàu + vôùi A vaø – vôùi K cuûa diode , ñieän tröôøng ngoaøi seõ ngöôïc chieàu vôùi tröôøng cuûa ñieän tieáp xuùc, ñieän tröôøng toâng aoäng seõ laøm giaûmhaøng raøo theá,cho pheùp caùc phaàn töû taûi ñieän chuyeån quaphaàn chuyeàn vaø taïo thaønh doøng cuûa diode .treân hình 1b moâ taû ñöôøng ñaëc tröng Volt-Amperecuûa diode töông öùng vôùi quaù trình moâ taû treân . uùng vôùi nhaùnh phaân cöïc ngöôïc , doøng doø laø khoâng ñaùng keå song phuï thuoäc maïnh vaøo nhieät ñoä Diode coâng suaát laøm vieâc ôû doøng thuaän lôùn vì vaäy ñoøi hoûi cheá ñoä giaûi nhieät thích hôïp. Thoâng thöôøng cathode cuûa diode ñöôïc gaén vaøo voû saét coù oác ñeå gaén tröïc tieáp vaøo mieáng toûa nhieät. Caùc diode coâng suaát söû duïng cho caùc thieát bò coâng nghieäpthöôøng ñoøi hoûi ñieän aùp ngöôïc cöïc ñaïitöø vaøi traêm ñeán vaøi ngaøn Volt . Doøng ñeän ñònh möùc(doøng thuaän) töø vaøi ñeán vaøi ngaøn ampere 2. Thyristor (SCR) Thyristor (teân gheùp töø thyratron vaø transistor)ñöôc caáu taïo töø boán lôùp baùn daån p-n-p-n (hình 2a), coù caùc ñieän cöïc ra Anode (A), cathode (K) vaø ñieän cöïc khieån (G)kyù hieäu quy öôùc cho treân hình 1b vaø hình daùng beân ngoaøi – hình 2c Thyristor coù 3 lôùp tieáp xuùc J1,J2,J3 vôùi caùc ñieän tröôøng noäi(gaây ra bôûi hieäu öùng teáp xuùc giöûa hai lôùp baùn daån)E1,E2,E3 coù chieàu nhö treân hình 2a. khi noâi anode vôùi cöc (+) vaø cathode vôùi cöïc (-) cuûa nguoàn moät chieàu , J1 vaø J3 ñöôïc phaân cöïc thuaän vaø J2 phaân cöïc ngöôïc. Keát quaû gaàn nhö toaøn boä ñieän theá nguoàn ñaët leân lôùp tieáp xuùc J2 Neáu taùc ñoäng vaøo cöïc G moät ñieän theá döông so vôùi K, seû laøm cho caùc phaàn töû taûiñieän cô baûn cuûa N2 (ñieän töû ) chaûy sang P2. moät phaàn ñieän töû chaûy vaøo cöïc G (taïo thaønh doøng ñieàu khieån ), ña soá coøn laïi chòu löôïc huùtcuûa ñieän tröôøng toång hôïp treân J2 vaø chuyeån ñoäng qua J2. nhaän naêng löông ñuû lôùn cuûa ñieän tröôøng toång coäng, caùc ñieän töû seû bò ion hoùa caùc nguyeân töû baùn daån, taïo ra caùc ñieän töû môùi(thöù caáp). Caùc ñieän töû thöù caáp laïi nhaän naêng löôïngvaø gaây ion hoaù tieáp theo. Keát quaû laø taïo ra moät thaùc luõ ñieän töû trong lôùp tieáp xuùc J2 chaûy vaøo N1, sau ñoù qua P1 tôùi cöïc A taïo thaønh doøng qua thyristor. Thyristor laøm vieäc trong cheá ñoä naøy laø cheá ñoä môû, coù ñieän Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 2
 3. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM trôû thuaànnhoû vaø doøng daån lôùn nhaát. Khi thyristor ñaû môû, tín hieäu ñieàu khieån trôû neân maát taùc duïng. Trong tröôøng hôïp khoâng coù tín hieäu ñieàu khieån ôû cöïc G hieän töông thaùc luõ nhö treân cuõng coù theå xaûy ra khi taêng ñieän theá U ñaët leân thyristor. Khi ñieän theá U ñuû lôùn(U>U moài) caùc ñieän töû nhaän ñuû naêng löôïngñeå gaây neân hieän töôïng ion hoùa do va chaïm, laøm môû thyristor trong tröôøng hôïp naøy hoaït ñoäng cuûa thyristor gaàn gioáng hoaït ñoâng cuûañeøn neon. Ñeå ñöa thyristor veà traïng thaùi caám(khoùa), caàn tieán haønh theo hai caùch nhö sau: - Giaûm doøng daån I xuoáng giaù tròduy trì daån. - Ñaûo chieàu ñieän theá phaân aùp U hoaëc taïo ñieän theá phaân cöïc ngöôïc cho thyristor. Khi ñaët ñieän aùp ngöôïc leân thyristor ñang daån (A noái “+” K noái “-“), hai lôùp tieáp xuùc J1vaøJ3 bò phaân cöïc ngöôïc , J2 ñöôïc phaân cöïc thuaän. Caùc ñieän töû ñang hieän dieän trong thyristors seû ñaûo chieàu haønh trình, taïo doøng ñieän ngöôïc töø Aveà Kvaø veà cöïc – cuûa nguoàn. Taïi thôøi ñieåm töø môû sang caám, doøng ngöôïc naøy khaù lôùnsau ñoù khi J1 vaøJ3 bò caám, caùc ñieän töû giöûa chuùng seû daàn bò tieâu taùn, caáu truùc phaàn truyeán cuûa thyristor ñöôïc khoâi phuc laïi , thyristor chuyeån sang traïng thaùi caám vôùi doøng nhoû. Quaù trình thay ñoåi doøng thyristor töø môû sang caám ñöôïc moâ taû treân hình 3a. sau khi thyristorcaám, vieäc ñaûo cöïc laïi theá U(U<U moài treân thyristor(A sang + , K sang - )khoâng laøm thyristor daån. Caàn löu yù khi thyristor chuyeån töø daån sang caám trong khoaûng thôøi gian ñaàu khoaûng vaøi chuïc µs,thyristor coøn daån vôùi doøng ngöôïc lôùn. Neáu trong khoaûng thôøi gian naøy ñaët ngay theá ngöôïc, coù theå laøm hoûng thyristor. Ñaëc tröng Volt Ampere cuûa thyristor ñöôïc moâ taû treân hình 3b. Thyristor coù caáu truùc vaø hoaït ñoâng töông ñöông vôùi caëp transistor maéc lieân keát collector-base(hinh3c) Moät soá ñaëc ñieåm löu yù khi söû duïng thyristor: * Moãi loaïi thyristor coù caáu taïo ñaëc tröng khaùc nhau, caàn löïa choïn loaïithích hôïp vôùi yeâu caàu söû duïng: - Doøng ñieän ñònh möùc I n :( tuyø loaïi) ~1A – 1000A. - Doøng ñieän doø ~mA. - Ñieän aùp ngöôïc cöïc ñaïi U in.max :(tuyø loaïi)vaøi traêm Volt ñeán vaøi kV. - Doøng ñieän ñieàu khieån I g. - Toác ñoä taêng doøng ñieän dI/dt : A/µs - Toác ñoä taêng ñieän aùp dv/dt :V/µs Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 3
 4. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM - Thôøi gian khoaù :vaøi chuïc µs - Thôøi gian môû : vaøi chuïc µs * Quaù trình chuyeån töø môû sang caámkhoâng xaûy ra töùc thôøi. Neáu thyristor chöa caám haún maø xaùc laäp theá U ñeå U A-k döông, seû laøm ñoaûn maïch nguoàn laøm hoûng thyristor. * Khi ñaët vaøo thyristor ñieän theá xoay chieàu, thyristor chæ laøm vieäc vôùi baùn kyø döông maø khoâng laøm vieäc vôùi baùn kyø aâm cuûa ñieän theá nuoâi. Ôû baùn kyø aâm, thyristor töï ñoâng chuyeånveà cheá ñoä caámdo söï daûo cöïc cuûa ñieän theá nuoâi 3. Triac (Triode Alternative Current) Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, thyristor laø duïng cuï chæ môû khi phaân aùp U A-K döông. Neáu nhö maéc hai thyristor ngöôïc chieàu nhau, coù theå ñieàu khieån môû hai chieàu , coù theå ñieàu khieån chuùng môû töông öùng vôùi caû chieàu theá phaân cöïc aâm döông. Trong tröôøng hôïp naøy caàn coù hai tín hieäu ñieàu khieàn ñoàng boä vôùi nhau. Triac laø duïng cuï töông ñöông vo8í hai thyristor maéc ngöôïc nhau coù chung moät cöïc ñieàu khieån Do laøm vieäc vôùi caû nguoàn phaân cöïc aâm vaø döông, khaùi nieäm cuûa Anode va Cathode cuûa triac khoâng phuø hôïp. Ñöôïc quy öôùc söû duïng kyù hieäu T2 (hoaëc B2) vaø T1 (B1)cho caùc cöïc ñoái ravaø caùc cöïc ñieàu khieån G ôû gaàn T1. Caáu truùc baùn daån cuûa triac coù theå moâ taû baêng hai caáu truùc chöùa boán lôùp tieáp xuùc baùn daån Ta vaø Tb (hình 4a). trong tröôøng hôïp noái T2 vôùi nguoàn(+) vaø T1 vôùi (-), G vôùi (+), nöûa Ta cuûa triac laøm vieäc nhö moät thyristor thoâng thöôøng. Neáu phaân cöïc nguoàn ngöôïc laïi, ñieän töû N3 seû phoùng vaøo P2, gaây ra quaù trình thaùc luõ do va chaïm laøm daån Tb. Trong thöïc teá, triac ñöôïc thieát keá vôùi caáu truùc lieân keát vôùi caùc lôùp chaát baùn daãn N1, P1, N2, P2 laø chung cho caû hai nöûa. Kyù hieäu quy öôùc cuûa triac cho treân hình 4b Ñaêc tröông Volt –Ampere cuûa triac (hinh5) coù tính ñoái xöùng. Nhaùnh ôû cung phaàn tö thö nhaát töông öùng vôùi T2 noái (+) vaùT1 noái(-). Ôû nhaùnh cung phaàn tö thöù ba, ñaëc tröông töông öôùng vôùi söï ñaûo chieàu ñieän theá treân T1 vaø T2 Khaùc vôùi thyristor, triac coù theå laøm vieäc vôùi ñieän theá ñieàu khieån aâmvaø khoâng ñaûo traïng thaùi khi ñaûo cöïc nguoån theá nuoâi. 4. Transistor MOS coâng suaát Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 4
 5. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Transistor tröôøng (FET : Field – Effect transistor) ñöôïc cheá taïo theo coâng ngheä MOS(Metal- Oxide-semiconductor)laø moät duïng cuï chuyeån maïch ñieän töûcoù coâng suaát lôùn . Caáu truùc transistor MOS caùc cöïc chính : Drain (maùng) – Source (nguoàn) vaø Gate (cöûa). Khaùc vôùi transistor löôûng cöïc thoâng thöôøng. Khi ñieän aùp giöûa Cöûa vaø Nguoàn = 0, transistor MOS khoâng daån doøng - bò caám cho duø theá giöûa maùng vaø cöïc nguoàn ñaït tôùi vaøi traêm Volt II. THÖÏC HAØNH: 1. Khaûo saùt diode: ••• Phaân cöïc thuaän cho diode baèng nguoàn DC : _ Ño ñieän aùp treân taûi . _ Ño suït aùp treân diode C Ñaëc ñieåm söû duïng transistor löôõng cöïc, thyristor vaø transistor MOS Do caùc ñieän aùp chòu ñieän theá cao , doøng lôùn , caùc ñaëc tính caùch ñieän cao khi ngaét vaø ñieän trôû daån nhoû beù , khaû naêng chuyeån maïch nhanh ,deã gheùp vôùi sô ñoà ñieän töû , caùc linh kieän coâng suaát ñöôïc öùng duïng roäng raûi thay cho caùc chuyeån maïch tieáp ñieåm. Vieäc löïa choïn linh kieân loaïi naøo cho öôùng dung cuï theå phuï thuoäc vaøo caùc trò soá giôùi haïn , caùc toån hao ,thôøi gian chuyeån maïch, giaù thaønh Thyristor coù trò soá giôùi haïn cao nhaát, toån hao nhoû nhaát reû tieàn, song coù thöøi gian chuyeån maïch chaämvì vaäy thích hôïp cho caùc sô ñoà bieán ñoåi ñieän löôùi(50Hz – 60 Hz) nhö caùc boä phaän chinh löu , bieán taàn nghòch löu taàn soá thaáp Ñoái vôùi sô ñoà nghòch löu taàn soá cao(>15kHz) söû duïng transistor CMOS thích hôïp hôn. Ô daõi taàn 20-100kHz, transistor coâng suaát löôõng cöïc ñöôïc söû duïng vì caùc ñaëc tính taùc ñoäng nhanh , tuy toån hao ñieàu khieån toán hôn transistor CMOS Veà cheá ñoä nhieät, caùc transistor coâng suaát coù theå chòu tôùi 200 0C, trong khi thyristor125 0C Trong khi caùc maïch coâng suaát hay coù söï coá , thyristor coù tính baûo veä choáng laïi söï coá neân thöôøng ñöôïc choïn söï duïng. Triac thöôøng coù coâng suaát nhoû hôn so vôùi thyristor neânkhaû naêng söû duïng cuûa chuùng bò giôùi haïn. D Caùc sô ñoà kích thyristor vaø triac Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 5
 6. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Thyristor vaø triac coù theå ñöôïc kích baèng nguoàn 1 chieàu nhö ñaõ khaûo saùt trong muïc C. caàn löu yù khaùc vôùi thyristor , triac ñöôïc kích daån caû theá aâm hoaëc döông , vôùi ñieän theá nuoâi laø aâm döông baát kyø Thôøi gian kích ñeå chuyeån traïng thaùi thrristor vaø triac laø khoâng lôùn , sau khi ñöôïc kích daån tín hieäu ñieàu khieån bò maát taùc duïng. Chính vì vaäy coù theå ñieàu khieåncaùc linh kieän naøy baèng xung coù bieân ñoä vaø thôøi gian keùo daøi töông öùng vöùi töôøng loaïi söû duïng. Moät ñaëc ñieåm öùng duïng quan troïng cuûa ñieän töû coâng suaát laø quaù trình kích daãn thyristor ñoàng boä vôùi ñieän löôùi caáp. Nhôø vaäy coù theå thay ñoåi ñieän theá xoay chieàu hoaëc bieán ñoåi chuùng theo nhu caàu söû duïng. Treân hình 6 giôùi thieäu moät soá kieåu sô ñoà ñieàu khieån ñoàng boä pha cho thyristorvaø treân hình 7giaûn ñoà thôøi gian hoaït ñoäng töông öùng Tín hieäu xoay chieàu caáp cho loái vaøo Acuûa sô ñoà hình 6 laø ñoàng pha vôùi tín hieäu xoay chieàu caáp cho taûi Rt maéc treân thyristor. Sô ñoà seû khuyeát ñaïi tín hieäu sin loái vaøo thaønh xung vuoâng goùc coù ñoä roäng töông öùng , söû duïng ñeå ñoùng khoaù K1, cho pheùp doøng I1 naïp cho tuï C2. töông öùng vôùi tín hieäu döông cuûa tín hieäu vaøo, treân tuï C2 seû coù xung dang raêng cöa.boä so saùnh A1 thöïc hieän theá so saùnh theá raêng cöavôùi theá ñaët Vp. Khi theá raêng cöa lôùn hôn theá ñaët, boä so saùnh taïo xung döông loái ra , söû duïng ñeå ñieàu khieån thyristor SCR1. Nhö vaäy khi thay ñoåi Vp, seû laøm dich thôøi ñieåm môû SCR. Giaù trò Vp ñöôïc quy öôùc töông öùng vôùi giaù trò ñaïi löôïng goùc caét . Giaù trò = 0 (töông öùng vôùi Vp = 0), thyristor môû toaøn boä 100%theo moåi baùn kyø döông. Vôùi = 45 0, thyristor môû 75%, baùn kyø döông treân taûi bò laáy ñi 25% Vôùi = 90 0, thyristor môû 50%, baùn kyø döông treân taûi bò laáy ñi 50% Vôùi =135 0,thyristor môû 25%,baùn kyø döông treân taûi bò laáy ñi 75% Keát quaû laø vôùi vieäc thay ñoåi goùc caét, coù theå ñieàu khieån môû SCRtöông öùng vôùi giaù trò pha ñieän löôùi , laøm thay ñoåi töông öùng ñieän theá AC treân taûi. Trong phaàn thöïc haønh caùc sô ñoà öùng duïngthyristor vaø triac ñeå chænh löu vaø bieán ñoåi ñieän theá AC Hoïc vieân coù theå tham khaûo theâm caùc taøi lieäu veà ñieän töû coâng suaát : 1. Cyrit W.lander : Ñieän töû coâng suaát vaø ñieàu khieån ñoäng cô ñieän. Nhaø xuaát baûn KH&KT, 11.07.1997 2. Nguyeãn bính : Ñieän töû coâng suaát. Nhaø xuaát baûn KH&KT, 10.1997 Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 6
 7. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM BAØI 2 :THYRISTOR, TRIAC & SÔ ÑOÀ KÍCH A. THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG. 1. Thieát bò cho thöïc taäp cho ñieän töû coâng suaát PE-501(hình A.1)chöùa caùc baûng chöùc naêng: - Baûng nguoàn, caàu dao töï ñoäng 220VAC , caàu chì (~ 24V), ñeøn baùo nguoàn , ñoàng hoà ño doøng(~30A), caùc loái ra cho nguoàn ~24VAC/20A, taûi (boùng ñeøn 24V/1A), taûi caûm (bieán theá ~24VAC: 24VAC/10A) - Baûng coâng suaát , chöùa diode D1(10A),D2(50A),Thyristor SCR1(5A),SCR2(20A), Triac TR1(5A), TR2(20A). - Baûng 1 chöùa 1 boä lieân keát quang, nguoàn kích 1 chieàu vaø boä lieân keát bieán theá. - Baûng 2 chöùa maùy phaùt xung UJT, maùy phaùt ña haøi maùy phaùt 555. - Baûng 3 chöùa boä ñieàu khieån tao xung ñoàng boä. 2. Dao ñoäng kyù 2 tia. 3. Dhuï tuøng daây coù choát caém 2 ñaàu. B. CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP. PHAÀN I: CAÙC NGUOÀN KÍCH THÍCH SCR & TRIAC. 1. Nguoàn kích DC. Nhieäm vuï Bieán trôû laø sô ñoà ñôn giaûn caáp nguoàn moät chieàu ñieàu chænh ñöôïc (hình I.1). tuy nhieân, ñaây laø moät nguoàn coù trôû khaùng loái ra bieán ñoåi theo ñieän theá ra. Ñeå taïo nguoàn loái ra oån ñònh cao vaø coù trôû khaùng ra nhoû vaø khoâng ñoåi,duøng ñeå kích thyristor, triac caùc loaïi, caàn söû duïng boä khueách ñaïi thuaät toaùn vôùi sô ñoà phaûn hoài aâm (hình I.b). Sô ñoà vôùi phaûn hoài aâm 100% giöõa loái ra (Emitter T1)vôùi loái vaøo aâm cuûa boä khueách ñaïi thuaät toaùn IC1 cho pheùp truyeàn theá töø bieán trôû P1 tôùi loái ra cuûa sô ñoà. Khi vaën bieán trôû P1,theá ra cuõng thay ñoåi töông öùng theo. Trôû khaùng loái ra cuûa sô ñoà laø trôû khaùng cuûa taàng Dralington treân T1 khaù nhoû. Trong phaàn thöïc hieän naøyseõ tìm hieåu hoaït ñoäng cuûa boä nguoàn oån ñònh coù chöùa boä khuyeách ñaïi thuaät toaùn. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 7
 8. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM +12V +12V +V R1 3K3 R4 10K P1 3 OUT + 10K 1 C2 2 741 D768 0.22 - R2 -V 3K3 -12V R4 -12V 330 -12V a) Sô ñoà ñôn giaûn b) Sô ñoà nguoàn oån ñònh Hình I.I nguoàn kích moät chieàu Caùc böôùc thöïc hieän 1. Caáp nguoàn ±12V maûng sô ñoà nguoàn kích moät chieàu (hìnhI.1b). ñaát ñaõ ñöôïc noái saün. 2. Söû duïng ñoàng hoà hoaëc dao ñoäng kyùñeå ño theá loái ra. Duøng ñoàng hoà ño theá (khoaûng ño DC – 20V)ñeå ño theá taïi P1 vaø theá loái ra 3. Vaën bieán trôû P1, ño theá ñaët ôû P1 vaø theá loái ra (OUT), ghi vaøo giaù trò theá ño vaøo baûng I.1 Theá ra -4V -3V -2V -1V 0V 1V 2V 3V 4V P1 Theá loái ra 4. Nhaän seùt veà söï phuï thuoäc giöõa theá ra vaø theá ñaët treân P1. Tính ñoä leäch giöõa chuùng II. Sô ñoà dao ñoâng ña haøi. Tìm hieåu nguyeân taéc laøm vieäc cuûa boä dao ñoâng ña haøi ñoái söùng duøng transistor. Caùc böôùc thöïc hieân. 1. Caáp nguoàn +12Vcho maûng sô ñoà maùy phaùt ña haøi(hinhI.2). noái ñaát baûng 1 vaø 2 thieát bò PE – 501 2. ñaët thang ño theá loái vaøo cuûa dao ñoäng kyù ôû 5V/cm. Ñaët thôøi gian queùt cuûa dao ñoäng kyù ôû 1ms/cm. Chænh cho caû hai tia naèm khoaûng phaàn treân vaø phaàn döôùi cuûa maøn dao ñoäng kyù. Söû duïngcaùc nuùt chænh vò trí ñeå ñònh vò trí ñeå dòch tia theo chieàu X vaø Yveà vò trí deå quan saùt. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 8
 9. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM Noái keânh 1 dao ñoäng kyù vôùi collector cuûa transistor T2 (loái ra). Söû duïng keânh 2 ñeå quan saùt daïng tín hieäu taïi caùc ñieån sô ñoà. 4. Quan saùt vaø veõ daïng tín hieäu taïi collector vaø base cuûa T1 vaøT2. Veõ giaûn ñoà xung töông öùng. Ño chu kì T xung ra, tính taàn soá maùy phaùt : f=1/T(giaây). +12V R2 R4 R3 R1 1K5 100K 100K 1K5 C1 C2 10uF 10uF T1 T2 C828 C828 Hình I.2. Boä doa ñoäng ña haøi 5. Giaûi thích nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa sô ñoà. Keát luaän veà vai troø cuûa maïch CR trong vieäc hình thaønh ñoä roäng xung ra. III. Sô ñoà xung treân IC 555 Nhieän vuï Tìm hieåu nguyeân taéc söû duïng vi maïch 555 ñeå hình thaønh xung vuoâng goùc. Caùc böôùc thöïc hieän 1. Caáp nguoàn +12Vcho maûng sô ñoà maùy phaùt xung 555(hìnhI.3). Noái ñaát baûng 1 vaø baûng 2 thieát bò PE -501. R1 12V 2K2 4 8 P1 7 OUT 50K 3 IC R7 LM555 2K2 2 C1 6 0.22 5 1 C2 0.1 2. Ñaët thang ño theá loái vaøo cuûa dao ñoäng kí ôû 5V/cm. Ñaët thôøi gian queùt cuûa dao ñoäng kyù ôû 1ms/cm. Chænh cho caû hai tia naèm giöõa khoaûng phaàn treân vaø phaàn döôùi cuûa dao ñoäng kí. Söû duïng caùc nuùt chænh vò trí ñeå dòch tia theo chieàu X vaø Yveà vi trí deã quan saùt. Noái moät keânh ra vôùi loái ra OUTPUT. Söû duïng 2 keânh dao ñoäng kyù ñeå quan saùt tín hieäu taïi hai ñieåm sô ñoà Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 9
 10. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 3. Vaën bieán trôû P1 ôû vò trí cöïc tieåu . ño bieân ñoä tín hieäu ra , thôøi gian keùo daøi xung ra tx, chu kyø xung T ,taàn soá maùy phaùt f=1/T, veõ daïng tín hieäu taïi TP1 vaø loái ra OUT(IC1/3). 4. Vaën bieán trôû P1 ôû vò trí cöïc ñaïi. ño bieân ñoä tín hieäu ra , thôøi gian keùo daøi xung ra tx, chu kyø xung T ,taàn soá maùy phaùt f=1/T, veõ daïng tín hieäu taïi TP1 vaø loái ra OUT. Xaùc ñònh khoaûng taán soá laøm vieäc cuûa maùy phaùt. 5. Veõ giaûn ñoà hình thaønh cuûa trong ñoù coù bieåu dieãn : -Daïng tín hieäu taïi TP1. -DaÏng xung ôû loái ra OUT, töông öùng vôùi xung taïi TP1. III. Sô ñoà maùy phaùt UJT Nhieäm vuï Tìm hieåu nguyeân taéc laøm vieäc vaø ñaëc tröng cuûa boä dao ñoäng söû duïng UJT. Caùc böôùc thöïc hieän Cheá ñoä phaùt xung khoâng ñoàng boä 1. Caáp nguoàn +12V cho maûng sô ñoà maùy phaùt xung ña haøi(hnìnhoån). Noái ñaát baûng 1 vaø 2 thieát bòPE-501. R1 1K R2 24VAC 4K7 R3 P1 470 50K Z12V UJT OUT C1 R4 022 330 Hình I.4. Sô ñoà phaùt xung treân UJT 2. Ñaët thang ño theá loái vaøo cuûa dao ñoäng kyù ôû 5V/cm. Ñaët thôøi gian queùt cuûa dao ñoäng kyù ôû 1ms/cm. Chænh cho hai tia naèm giöõa khoaûng phaàn treân vaø phaàn döôùi cuûa maøn dao ñoäng kyù .Söû duïng caùc nuùt chænh vò trí ñeå ñònh tia theo chieàu X vaø Y veà vò trí deã quan saùt . Noái keânh 1cuûa dao ñoäng kyù vôùi ra OUTPUT. 3. Quan saùt tín hieäu ra vaø tín hieäu treân TP1 . Veõ laïi daïng tín hieäu . thay ñoåi bieán trôû P1, quan saùt söï thay ñoåi chu kyø xung ra 4. Giaûi thích nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa sô trong cheá ñoä khoâng ñoàng boä. Cheá ñoä khoâng ñoäng boä Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 10
 11. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 1. ngaét daây nguoàn caáp +12VDC. Caáp nguoàn xoay chieàu ~24VACcho maûng sô ñoà maùy phaùt UJT. Khi ñoù theá taïi choát +12VDClaø theá cuûa boä chænh löu caàu BR1. 2. Söû duïng dao ñoäng kyù ñeå quan saùt tín hieäu taïi caùc vò trí +12VDC, loái ra (OUTPUT) vaø tín hieäu treân TP1.Veõ laïi daïng tín hieäu vaø giaûn ñoà xung töông öùng vôùi tín hieäu taïi choát +12VDC.Thay ñoåi bieán trôû P1, quan saùt söï thay ñoåi vò trí xung öùng vôùi baùn kyø döông cuûa ñieän löôùi. 3. Giaûi thích nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa sô trong cheá ñoä ñoàng boä. PHAÀN II:SÔ ÑOÀ LIEÂN KEÁT Nhieäm vuï Tìm hireåu hoaït ñoäng cuûa sô ñoà lieân keát caùch ly , söû duïng trong caùc boä kích SCR vaø triac Caùc böôùc thöïc hieän II.1.Sô ñoà lieân keát quang (Optocouler) 1. Caáp nguoàn +12V cho maûng sô ñoàlieân keát quang . Noái ñaát ñaõ ñöôïc noái saün vôùi choát OUT 2. 2. Ñaët thang ño theá loái vaøo cuûa dao ñoäng kyù ôû 5V/cm. Ñaët thôøi gian queùt cuûa dao ñoäng kyù ôû 1ms/cm. Chænh cho hai tia naèm giöõa khoaûng phaàn treân vaø phaàn döôùi cuûa maøn dao ñoäng kyù .Söû duïng caùc nuùt chænh vò trí ñeå ñònh tia theo chieàu X vaø Y veà vò trí deã quan saùt . +12V R2 100K OUT1 S IN 1 3 D1 OPTO-COUPLER 4148 4N38 COMM1 2 4 Hình II.1. Sô ñoà lieân keát quang 3. Noái vaøo sô ñoà lieân keát quang (S.INPUT1vaø COMM1)vôùi nguoàn 24 VAC. 4. Söû duïng dao ñoäng kyù ñeå quan saùt loái vaøo vaø ra (OUTPUT). Veõ giaûn ñoà xung vaøo vaø xung ra. Chuù yù :Do loái vaøo vaø ra coù ñaát caùch ly , vì vaäy duøng moät keânh cuûa dao ñoäng kyù ñeå quan saùt laàn löôït tín hieäu vaø ra theo ñaát töông öùng II.2. Sô ñoà lieân bieán theá 1. Caáp nguoàn +12V cho maûng sô ñoàlieân keát vôùi bieán theá xung ,sô ñoà phaùt xung ña haøi vaø 555 . Noái ñaát hai baûng 1-2 ñaõ noái saün vôùi ñaát nguoàn . Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 11
 12. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM D2 A 3 4148 R3 1K OUT1 1 D1 4 B 4148 5 A 2 D3 4148 R4 R1 10K 1K OUT2 T1 6 IN1 D768 B TR1 C1 100p R2 10K T2 IN2 C828 C1 100p Hình II.2 Sô ñoà lieân keát bieán theá 2. Ñaët thang ño theá loái vaøo cuûa dao ñoäng kyù ôû 5V/cm. Ñaët thôøi gian queùt cuûa dao ñoäng kyù ôû 1ms/cm. Chænh cho hai tia naèm giöõa khoaûng phaàn treân vaø phaàn döôùi cuûa maøn dao ñoäng kyù .Söû duïng caùc nuùt chænh vò trí ñeå ñònh tia theo chieàu X vaø Y veà vò trí deã quan saùt . 3. Noái vaøo INPUT1 vôùi sô ñoà phaùt xung 555. Noái vaøo INPUT2 vôùi sô ñoà ña haøi. 4. quan saùt tín hieäu ôû loái vaøo vaø ra (OUTPUT1,2/A-B). Veõ giaûn ñoà xung vaøop vaø xung ra. Chuù yù :Do loái vaøo vaø ra coù ñaát caùch ly , vì vaäy duøng moät keânh cuûa dao ñoäng kyù ñeå quan saùt laàn löôït tín hieäu vaø ra theo ñaát töông öùng PHAÀN III:KHAÛO SAÙT ÑAËC TÍNH CUÛA DIODE , SCR & TRIAC Khaûo saùt diode coâng suaát 1. Noái nguoàn +12V qua taûi boùng ñeøn vaø diode D1 nhö hình III.1a ñeå maéc phaân cöïc ngöôïc cho diode . Ño suït theá treân diode vaø doøng qua diode . 2. Noái nguoàn +12V qua taûi boùng ñeøn vaø diode D1 nhö hình III.1b ñeå maéc phaân cöïc thuaät cho diode . Ño suït theá treân diode vaø doøng qua diode. 3. Noái nguoàn xoay chieàu ~24VAC qua taûi boùng ñeøn vaø diode D2 nhö hình III.2a. Söû duïng dao ñoäng kyù ñeå quan saùt daïng tín hieäu treân taûi boùng ñeøn. 4. Noái nguoàn xoay chieàu ~24VAC qua taûi caûm vaø diode D2 nhö hình III.2b. Söû duïng dao ñoäng kyù ñeå quan saùt daïng tín hieäu treân taûi caûm. 5. Treân cô sô nguyeân taéc hoaït ñoäng cuûa diode , Giaûi thích hoaït ñoäng cuûa sô ñoà hình III.1-2 . Giaûi thích taïi sao laïi coù söï khaùc nhau veà daïng tín hieäu giöõa sô ñoà vôùi taûi caûm vaø taûi trôû. Khaûo saùt Thysistor coâng suaát Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 12
 13. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 1. Noái nguoàn +12Vqua taûi boùng ñeøn vaø thysistor SCR1nhö hình III.3.caáp nguoàn +12 V cho maûng nguoàn kích moät . Noái lloái ra OUTPUTcuûa boä nguoàn kích DC vôùi G cuûa Thysistor. 2. Vaën bieán trôû chænh nguoàn kích P1 cuûa boä nguoàn kích DC cho ñeán khi ñeøn saùng .Ño giaù trò theá vaø doøng ñieàu khieån vaø theá –doøng ra töông öùng .Vaën ngöôïc bieán trôû P1 , giaû thích taïi sao ñeøn khoâng taéc. 3. Vaën P1 veà rìa traùi , ngaét daây noái taûi ñeøn vaø choát A cuûa Thysistor, laäp laïi böôùc 2 vaøi laàn . +12V +12V R1 +12V 3K3 R3 10k P1 + R 10k 741 T1 LOAD C1 _ D768 0.22 A R3 T2 3K3 D768 SCR1 G K R4 -12V -12V 330 -12V Hình III.3 Sô ñoà khaûo saùt Thyristor 4. Thay nguoàn +12V trong sô ñoà hình III.3 baèng nguoàn ~24AC, laëp laïi thí nghieäm .Quan saùt daïng tín hieäu treân taûi theo giaù trò P1 . 5. Laëp laïi caùc böôùc treân cho Thysistor 2. Khaûo saùt triac. 1. Noái nguoàn +12Vqua taûi boùng ñeøn vaø Triac TR1 nhö hình III.4.caáp nguoàn +12 V cho maûng nguoàn kích moät . Noái lloái ra OUTPUTcuûa boä nguoàn kích DC vôùi chaân G cuûa Triaci. 2. Vaën bieán taêng trôû chænh nguoàn kích P1 cuûa boä nguoàn kích DC cho ñeán khi ñeøn saùng .Ño giaù trò theá vaø doøng ñieàu khieån vaø theá –doøng ra töông öùng .Vaën ngöôïc bieán trôû P1 , giaû thích taïi sao ñeøn khoâng taéc. 3. Vaën P1 veà rìa traùi , ngaét daây noái taûi ñeøn vaø choát T2 cuûaTriac, laäp laïi böôùc 2 vaøi laàn Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 13
 14. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM +12V +12V R1 +12V 3K3 R3 10k P1 + R 10k 741 T1 LOAD C1 _ D768 0.22 R3 T2 T2 3K3 D768 G R4 T1 -12V -12V 330 -12V Hình III.4 sô ñoà khaûo saùt triac 4. Vaën bieán giaûm trôû chænh nguoàn kích P1 cuûa boä nguoàn kích DC cho ñeán khi ñeøn saùng .Ño giaù trò theá vaø doøng ñieàu khieån vaø theá –doøng ra töông öùng . 5. Laëp laïi caùc böôùc treân cho Triac TR2 6. Thay nguoàn +12V baèng nguoàn ~24AC, laëp laïi thí nghieäm .Quan saùt daïng tín hieäu treân taûi theo giaù trò P1 . 7. So saùnh söï hoaït ñoäng khaùc nhau giöõa Thysistor vaø Triac trong caùc sô ñoà noái treân. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 14
 15. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM BAØI 3: CHÆNH LÖU COÂNG SUAÁT 1 PHA A. THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG 1. Thieát bò cho thöïc taäp cho ñieän töû coâng suaát PE-502(hình A.1)chöùa caùc baûng chöùc naêng: a. Baûng nguoàn,chöùa: - Aptomat 3 PHA -220V/380VAC - Caàu chì 3 PHA(~24VAC) - Ñoàng hoà ño doøng AC(~30A),ñoàng hoà ño theá AC(30V) - Caùc loái ra cho nguoàn ~24VAC 3pha/20A - Caùc loái ra cho nguoàn +12VDC, -12VDC - Taûi trôû (boùng ñeøn 24V/1A) ,taûi caûm moâtô DC Max – 75VDC) - Bieán theá nguoàn 3pha( ñaáu sao hoaëc tam giaùc)220/280VAC – 20A :24/36VAC – 20A b. Baûng coâng suaát, chöùa diode D1-D4(50A), thyristor SCR1 – SCR6(50A) c. Baûng ñieàu khieån chöq1 3 keânh CH –A, CH – B, CH –C . 2. Dao ñoäng kyù 2 tia. 3. Phuï tuøng daây coù choát caém 2 ñaàu. B. CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP PHAÂN I : BOÄ CHÆNH LÖU DIODE COÂNG SUAÁT I. BOÄ CHÆNH LÖU DIODE MOÄT NÖÛA BAÙN KYØ 1. Maéc sô ñoà cho diode D1 nhö hình I.1a. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu treân taûi ñeøn. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho tín hieäu treân taûi trôû (ñeøn) theo ñieän theá vaøo. a) b) Hình I.1. Sô ñoà chænh löu diode moät nöûa chu kyø Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 15
 16. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 2. Maéc sô ñoà cho diode D1 nhö hình I.1b khi thay taûi trôû baêng taûi caûm (moâtô DC)söû duïng dao ñoäng kyùquan saùt tín hieäu treân taûi caûm 3. So saùnh daïng tín hieäu cho taûi trôû vaø taûi caûm. Giaûi thích söï khaùc nhau giöûa chuùng. II.BOÄ CHÆNH LÖU CAÀU DIODE 1. Maéc sô ñoà cho diode D1-D4 nhö hình I.2 . söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu treân taûi ñeøn. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho tín hieäu treân taûi trôû (ñeøn) theo ñieän theá vaøo. Chuù yù do loái vaøo vaø loái ra coù ñaát caùch ly, vì vaäy duøng 1 keânh dao ñoäng kyù ñeå quan saùt laàn löôït tín hieäu vaøo vaø ra theo ñaát töông öùng. 2. Maéc sô ñoà cho diode D1-D4 nhö hình I.2b khi thay taûi trôû baêng taûi caûm (moâtô DC)söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu treân taûi caûm Veõ giaûn ñoà cho tín hieäu treân taûi trôû (ñeøn) theo ñieän theá vaøo. 3. So saùnh daïng tín hieäu cho taûi trôû vaø taûi caûm. Giaûi thích söï khaùc nhau giöûa chuùng. PHAÀN II : BOÄ CHÆNH LÖU ÑIEÀU KHIEÅN 1 PHA I. sô ñoà ñieàu khieån ñoàng boä cho thyristor 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình II.1. - Caáp nguoàn + 12V cho maûng CH-A. - Caáp nguoàn ~ 24V cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån (maûng CH-A).chuù yù chieàu ñaùnh daáu *. - Noái loái ra vôùi goùc ñieàu khieån goùc caét Vri vaøo REF1-2 töông öùng cuûa maûng CH- A. 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu taïi loái vaøo vaø caùc ñieåm TP1A,2A,3A,4A,REF1,REF2, loái ra sô ñoà ñôn haøi IC3vaø caùc loái ra OUTPUT1A,2A Vaën bieán trôû POT1 ñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä . Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu ra töông öùng vôùi theá ~ 24V loái vaøo theo giaù trò POT1. 3. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho caùc tín hieäu töông öùng vôùi tín hieäu vaøo. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 16
 17. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM 4. Ñaûo ngöôïc daây noái ~ 24Vcho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån ñoàng boä. Quan saùt tín hieäu nhö caùc böôùc treân . Giaûi thích sö khaùc nhau giöõa chuùng. II. Sô ñoà löu caøu baùn ñieàu khieån vôùi diode vaø thyristor 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình II.2 - Caáp nguoàn + 12V cho maûng CH-A. - Caáp nguoàn ~ 24V cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån (maûng CH-A).chuù yù chieàu ñaùnh daáu *. - Noái loái ra vôùi goùc ñieàu khieån goùc caét Vri vaøo REF1-2 töông öùng cuûa maûng CH- A. - Noái caùc loái ra OUTPUT 1/A-B vaø OUTPUT 2/A-B vôùi cöïc G vaø cöïc K cuûa SCR1 vaø SCR2 töông öùng. - Noái caùc diode D1,D2,SCR1 vaø SCR2 thaønh sô ñoà caàu - Noái taûi trôû (ñeøn ) cho loái ra maïch caàu. 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu taïi loái vaøo vaø treân taûi ñeøn. Vaën bieán trôû POT1 ñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä . Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu ra treân taûi trôû theo giaù trò POT1. 3. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho caùc tín hieäu cuûa boä ñieàu khieån vaø tín hieäu treân taûi töông öùng vôùi tín hieäu caáp cho taûi (~ 24V) theo caùc giaù trò goùc caét pha (ñieàu chænh POT1) = 0 0 ( SCR môû 100 % ) , = 45 0 ( SCR môû 75 % ) , = 90 0 ( SCR môû 50 % ) , = 135 0 ( SCR môû 25 % ) 4. Thay theá taûi trôû baèng taûi caûm(moâtô DC) nhö hình II.3. laëp laïi thí nghieäm nhö vôùi taûi ñeøn. 5. So saùnh vaø giaûi thích söï khaùc nhau veà daïng tín hieäu treân taûi cho hai tröôøng hôïp taûi ñeøn vaø taûi caûm. III. Sô ñoà chænh löu caàu ñieàu khieån toaøn pha vôùi Thyristor 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình II.4 - Caáp nguoàn + 12V cho maûng CH-A vaø CH -B - Caáp nguoàn ~ 24V cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån (maûng CH-A vaø CH-B).Chuù yù chieàu ñaùnh daáu *. - Noái loái ra vôùi goùc ñieàu khieån goùc caét Vri vaøo REF1-2 töông öùng cuûa maûng CH- A vaø CH – B. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 17
 18. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM - Noái caùc loái ra OUTPUT 1/A-B vaø OUTPUT 2/A-B vôùi cöïc G vaø cöïc K cuûa SCR1, 2, 3, vaø 4 töông öùng - Noái caùc thyristor, SCR1,2,3 vaø thaønh sô ñoà caàu. - Noái taûi trôû (ñeøn ) cho loái ra maïch caàu. 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu taïi loái vaøo vaø treân taûi ñeøn Vaën bieán trôû POT1 ñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä . Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu ra treân taûi trôû theo giaù trò POT1. 3. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho caùc tín hieäu cuûa boä ñieàu khieån vaø tín hieäu treân taûi töông öùng vôùi tín hieäu caáp cho taûi (~ 24V) theo caùc giaù trò goùc caét pha (ñieàu chænh POT1) = 0 0 ( SCR môû 100 % ) , = 45 0 ( SCR môû 75 % ) , = 90 0 ( SCR môû 50 % ) , = 135 0 ( SCR môû 25 % ) 4. Thay theá taûi trôû baèng taûi caûm(moâtô DC). Laëp laïi thí nghieäm nhö ñoái vôùi taûi ñeøn. 5. So saùnh vaø giaûi thích söï khaùc nhau veà daïng tín hieäu treân taûi cho hai tröôøng hôïp taûi ñeøn vaøtaûi caûm Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 18
 19. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM BAØI 4: CHÆNH LÖU COÂNG SUAÁT 3 PHA A. THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG 1. Thieát bò cho thöïc taäp veà ñieän töû coâng suaát PE-502(hình A.1), chöùa caùc baûng chöùc naêng: a. Baûng nguoàn, chöùa: - Aptomat 3 PHA-220V/380VAC - Caàu chì 3 pha (~24VAC/30A ) - Ñoàng hoà ño doøng ~24VAC 3pha/30A - Caùc loái ra cho nguoàn ~24VAC 3pha/20A - Caùc loái ra cho nguoàn +12VDC.-12VDC - Taûi trôû (boùng ñeøn 24V/1A), taûi caûm( bieán theá 3 pha 24VAC- ñaáu kieåu sao) - Bieán theá nguoàn 3 pha( ñaáu sao hoaëc tam giaùc) 220/380VAC – 20A:24/36VAC-20A b. Baûng coâng suaát, chöùa diode D1-D4(50A), thyristor SCR1-SCR6(50A) c. Baûng ñieàu khieån chöùa 3 keânh CH-A, CH-B, CH-C 2. Dao ñoäng kyù 2 tia 3. Phuï tuøng: daây coù choát caám 2 ñaàu. B.CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình 1. - Caáp nguoàn + 12V cho maûng CH-A vaø CH –B vaø CH-C - Caáp nguoàn ~ 24V cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån (maûng CH-A vaø CH-B vaø CH- C).Chuù yù chieàu ñaùnh daáu *.Noái loái vaøo cho caùc CD-A,B,C theo kieåu tam giaùc . - Noái loái ra vôùi goùc ñieàu khieån goùc caét Vri vaøo REF1-2 töông öùng cuûa maûng CH- A vaø CH-B vaø CH-C - Noái caùc loái ra OUTPUT 1/A-B vaø OUTPUT 2/A-B vôùi cöïc G vaø cöïc K cuûa SCR1, 2, 3, vaø 4 töông öùng - Noái boå xung caùc choát ñieàu khieån theo caùc diode loái ra boä so saùnh nhö hình 1. - Noái caùc thyristor, SCR1-6 thaønh sô ñoà caàu. - Noái taûi trôû (ñeøn ) cho loái ra maïch caàu. 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt tín hieäu taïi loái vaøo vaø treân taûi ñeøn. Vaën bieán trôû POT1 ñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä . Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu ra treân taûi trôû theo giaù trò POT1. 3. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho caùc tín hieäu cuûa boä ñieàu khieån vaø tín hieäu treân taûi töông öùng vôùi tín hieäu caáp cho taûi (~ 24V) theo caùc giaù trò goùc caét pha (ñieàu Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 19
 20. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM chænh POT1) = 0 0 ( SCR môû 100 % ) , = 45 0 ( SCR môû 75 % ) , = 90 0 ( SCR môû 50 % ) , = 135 0 ( SCR môû 25 % ) 4. Thay theá taûi trôû baèng taûi caûm(moâtô DC) . Laëp laïi thí nghieäm nhö vôùi taûi ñeøn. 5. So saùnh vaø giaûi thích söï khaùc nhau veà daïng tín hieäu treân taûi cho hai tröôøng hôïp taûi ñeøn vaø taûi caûm. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 20
 21. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM BAØI 5: BIEÁN ÑOÅI ÑIEÄN AÙP XOAY CHIEÀU A. THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG 2. Thieát bò cho thöïc taäp veà ñieän töû coâng suaát PE-503(hình A), chöùa caùc baûng chöùc naêng: a. Baûng nguoàn, chöùa: - Aptomat 3 PHA-220VAC - Caàu chì 3 pha (~24VAC/20A ) - Ñoàng hoà ño doøng ~24VAC 3pha/20A - Caùc loái ra cho nguoàn ~24VAC 3pha/20A - Caùc loái ra cho nguoàn +12VDC.-12VDC - Taûi trôû (boùng ñeøn 24V/1A), taûi caûm( bieán theá 3 pha 24VAC- ñaáu kieåu sao) - Bieán theá nguoàn 3 pha( ñaáu sao hoaëc tam giaùc) 220/380VAC – 20A:24/36VAC-20A b. Baûng coâng suaát, chöùa caùc triac TR1-6 (20A) c. Baûng ñieàu khieån chöùa 3 keânh CH-A, CH-B, CH-C 3. Dao ñoäng kyù 2 tia 4. Phuï tuøng: daây coù choát caám 2 ñaàu. B.CAÙC BAØI THÖÏC TAÄP I. Sô ñoà ñieàu khieån ñoàng boä söû duïng TCA780 1. Sô ñoà thí nghieäm - Caáp nguoàn +12V cho maûng ñieàu khieån - Caáp nguoàn ~24VAC cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån ( Maûng CH-A ) chuù yù chieàu ñaùnh daáu * - Noái loái ra theá ñieàu khieån goác caét Vref vaøo REF1 cuûa maûng CH-A 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt daïng tín hieäu taïi loái vaøo vaø caùc ñieåm TP1A, 2A, REF1, loái ra OUTPUT1 vaø 12 Vaën bieán trôû Vref thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä. Quan saùt söï thay ñoåi vò trí tín hieäu ra töông öùng vôùi theá ~24V loái vaøo theo giaù trò POÙT 3. Veõ giaûn ñoà thôøi gian cho caùc tín hieäu töông öùng vôùi tín hieäu vaøo 4. Khaûo saùt töông töï keânh CH-B vaø CH-C Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 21
 22. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM TF2A D13 +12V R1 D11 1 5 4A 4148 300 Vref R34 ZD1 4 8 OUT11 9V +12V 5A R13 16 13 6 T11 CH-A 15 D768 TF1A R11 1A 1 3 2K2 R15 5 TCA780 C13 14 TF2A D14 24VAC D12 1 5 6A 2A 2 4 1 9 10 12 11 4148 R35 R12 C12 4 8 OUT12 47K C11 220p 7A 220p R14 T12 D768 +12V R16 C14 16 13 6 CH-B TF1A R21 15 1 3 2K2 1 TF2B 3 1B TCA780 4B 5 14 24VAC 1 2 OUT21 2 4 2 4 2B 5B 1 9 10 12 11 R22 C22 1 TF3B 3 6B 47K C21 220p 220p 1 2 OUT22 2 4 7B +12V 16 13 6 CH-C 1 TF3B 3 8B TF1A R31 15 1C 1 3 2K2 TCA780 1 2 5 14 OUT23 2 4 24VAC 9B 2 4 2C 1 TF3B 3 1 9 10 12 11 10B R32 C32 1 2 47K C31 220p OUT24 220p 2 4 11B Hình I.1. sô ñoà ñieàu khieån xung ñoàng boä treân TCA780 II. Sô ñoà bieán ñoåi theá AC moät pha söû duïng triac 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình I.2 - Caáp nguoàn +12V cho maûnh ñieàu khieån - Caáp nguoàn ~24VAC cho loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån ( Maûng CH-A ). Chuù yù chieàu ñaùnh daáu - Noái loái ra theá ñieàu khieån goùc caét Vref vôùi REF1 cuûa maûng CH-A - Noái caùc loái ra OUTPUT11 vôùi cöïc G vaø T1 cuûa TR1 - Noái taûi trôû (ñeøn) theo hình I.2 2. Söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt daïng tín hieäu taïi loái vaøo vaø treân taûi ñeøn. Vaën bieán trôû Vref ñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä . Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu ra treân taûi trôû theo giaù trò Vref Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 22
 23. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM +12V R1 300 Vref ZD1 9V +12V ~24v 13 6 4B 16 CH-B 1 TF2B 3 TF1A R11 15 1B 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 T2 5 14 24VAC 2 4 5B 2B 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6B R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7B R Load 3. Veõ giaõn ñoà thôøi gian cho aùc tín hieäu cuûa boä ñieàu khieån vaø tín hieäu treân taûi töông öùng vôùi tín hieäu caáp cho taûi (~24V) theo caùc giaù trò goùc caét pha(Vref) a= 0 (triac môû 100%) = 45 o (triac môû 75%) = 90 o ( triac môû 50% ) = 135 o ( triac môû 25% ) 4. Thay theá taûi trôû baèng taûi caûm. Laëp laïi thí nghieäm nhö ñoái vôùi taûi ñeøn +12V R1 300 Vref ZD1 9V +12V ~24v 13 6 4B 16 CH-B 1 TF2B 3 TF1A R11 15 1B 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 T2 5 14 24VAC 2 4 5B 2B 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6B R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7B R Load 5. So saùnh vaø giaûi thích söï khaùc nhau veà daïng tín hieäu treân taûi cho 2 tröôøng hôïp taûi ñeøn vaø taûi caûm 6. Noái song song loái ra OUT11 vaø OØUT ñeå ñieàu khieån triac hoaït ñoäng theo toaøn soùng . Laëp laïi caùc böôùc thí nghieäm treân cho taûi trôû vaø taûi caûm II. Sô ñoà bieán ñoåi ñieän theá AC ñieàu khieån toaøn pha vôùi Triac 1. Noái sô ñoà thí nghieäm nhö hình II.1 Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 23
 24. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM +12V R1 300 Vref TR1 ZD1 9V U +12V ~24V 13 6 4A 16 CH-B 1 TF2B 3 R1 TF1A R11 15 1A 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5A 2A 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6A R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7A TR1 V +12V ~24V 13 6 4B 16 CH-B 1 TF2B 3 R2 TF1A R11 15 1B 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5B 2B 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6B R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7B TR1 W +12V ~24V 13 6 4C 16 CH-B 1 TF2C 3 R3 1C TF1A R11 15 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5C 2C 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3C 3 6C R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7C Hình II.1 Sô ñoà bieán ñoåi ñieän theá AC 3 pha vôùi taûi trôû - Caáp nguoàn +12V cho maûng ñieàu khieån - Caáp nguoàn ~24VAC/3 pha cho caùc loái vaøo sô ñoà ñieàu khieån U-V-W töông öùng vôùi caùc maûng CH-A CH-B CH-C chuù yù chieàu ñaùnh daáu * - Noái loái ra theá ñieàu khieån goác caét Vref vaøo REF1-2-3 töông öùng vôùi caùc maûng CH-A CH-B CH-C Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 24
 25. Tröôøng Đại Học Công Nghiệp Tp.HCM +12V R1 300 Vref TR1 ZD1 T1 9V U N +12V ~24V 13 6 4A 16 CH-B 1 TF2B 3 TF1A R11 15 1A 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5A 2A 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6A R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7A TR1 V T2 +12V ~24V 13 6 4B 16 CH-B 1 TF2B 3 TF1A R11 15 1B 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5B 2B 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3B 3 6B R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7B TR1 W T3 +12V ~24V 13 6 4C 16 CH-B 1 TF2C 3 1C TF1A R11 15 1 3 2K2 TCA780 1 2 OUT11 5 14 24VAC 2 4 5C 2C 2 4 1 9 10 12 11 1 TF3C 3 6C R12 C12 1 2 OUT12 47K C11 220p 220p 2 4 7C Hình II.2 Sô ñoà bieán ñoåi ñieän theá AC 3 pha vôùi taûi caûm - Noái song song caùc loái ra OUTPUT 11/A-B vôùi OUTPUT 12/A-B vaø vôùi caùc cöïc G vaø K cuûa TR1 - Noái song song caùc loái ra OUTPUT 21/A-B vôùi OUTPUT 22/A-B vaø vôùi caùc cöïc G vaø K cuûa TR2 - Noái song song caùc loái ra OUTPUT 31/A-B vôùi OUTPUT 32/A-B vaø vôùi caùc cöïc G vaø K cuûa TR3 - Noái caùc taûi trôû (ñeøn) theo sô ñoà II.1. chuù yù caùc cöïc N ñaõ ñöôïc noái. 2. söû duïng dao ñoäng kyù quan saùt daïng tín hieäu taïi loái vaøo vaø treân taûi ñeøn. Vaën bieán trôû Vrefñeå thay ñoåi ngöôõng ñoàng boä. Quan saùt söï thay ñoåi tín hieäu treân taûi trôû theo giaù trò Vref. Giaùo trình thöïc haønh ñieän töû coâng suaát 25
 26. HÌNH SÔ ÑOÀ CAÛNH BAÙO TÖØ TRÖÔØNG Trang 34
 27. R4 R5 12V 49K 49K9 R 39K R1 12V C1 9K 10uF +12V GAIN R S2 TP1 U1A R6 7K15 8 S2 TP2 2 - 7k15 TP6 U1A R2 IC1a 1 5 - IC2 3 + IC1b 7 6 + S3 78L05 5V P1 TL082 C2 OUT 01 TL082 -12V4 R8 R3 OFFSET R 1K5 100uF R30 C6 C7 R31 +12V +12V +12V -12V HÌNH SÔ ÑOÀ ÑO VÔÙI CAÛM BIEÁN NHIEÄT BAÙN DAÃN Trang 35
 28. R19 R15 75K4 P4 30K TP7 R11 GAIN TC+ +12V R 4 C1 1K5 TP9 U1A R16 7K15 100uF 2 - 4K22 TP12 U1A IC3a 1 5 - +12V R12 3 + IC3b 7 TC- 6 + TL082 C4 OUT 01 P1 1K5 8 TL082 R10 TP8 -12V R14 R18 SENSOR 500 75K15 OFFSET 10K TP10 R13 10 -12V-12V HÌNH SÔ ÑOÀ ÑO VÔÙI CAËP NHIEÄT ÑIEÄN Trang 36
 29. SENSOR R23 R29 TS1 3 TL082 58K + TP15 IC4A 1 3K6 R27 IC6 2 - 78L05 R22 3K6 +12 GIAN 10K 8 TP14 C5 0.1 5 - IC5 TP17 IC4B 7 R20 R21 78L05 R26 6 + 1K5 5V R24 TL082 1K 7K15 4 TS2 R28 -12 TP16 3K6 R25 OFFSET TP100 VCC HÌNH SÔ ÑOÀ ÑO VÔÙI CAÛM BIEÁN NHIEÄT PT-100 Trang 37
 30. VCC R1 R2 R3 R4 1K 2K2 5K6 10K C2 C1 J1 VCC J2 VCC J3 VCC J4 VCC 100uF 100uF VCC VCC VCC VCC -12V +12V R17 R16 +12V S1 P3 VCC VCC -12V +12V LEVER SENSOR +12V -12V R15 1K VCC VCC S2 R8 10K +12V D1 12V IC3 R10 GAIN 78L05 10K R14 U2A 4K7 2 - TP2 R9 2 + R7 IC1a 1 6 - TP3 IC1C 7 T1 R5 3 + IC1b 1 3 - A1015 1K 10K 5 + 18K R9 TL082 R11 10K 1 TL082 10K TL082 P1 OFFSET R6 1K HÌNH SÔ ÑOÀ ÑO QUANG ÑIEÄN VAØ CAÛNH BAÙO Trang 38
 31. R8 5V C4 C3 R14 T1 0.22 D468 +12V R5 47p R9 R10 R1 R3 2 - 1K 8 4 5K6 IC2 1 2 - TP4 7 R35 3 + IC3 1 R R TL082 VCC 3 + IC1 R6 TP3 TL082 R2 2 R R7 C5 R11 E1 DE1 10K LM555 R R TP1 D1 D2 100p R12 R13 6 E2 C1 5 +12V 1K 1K -12V DE2 BASE LINE 0.1 C2 0.1 5V 5V R17 R16 470 10K D3 2 - D4 7 IC4 OUT R15 P2 3 + 1N4148 10K 10K TL082 C8 TP5 1 GND LEVER HÌNH SÔ ÑOÀ THU PHAÙT HOÀNG NGOAÏI Trang 39
 32. HÌNH SÔ ÑOÀ CAÙP QUANG Trang 40
 33. HÌNH SÔ ÑOÀ THU PHAÙT SOÙNG SIEÂU AÂM Trang 41
 34. HÌNH SÔ ÑOÀ CAÂN ÑIEÄN TÖÛ Trang 42