Cách làm báo cáo khoa học

pdf 26 trang ngocly 2640
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Cách làm báo cáo khoa học", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcach_lam_bao_cao_khoa_hoc.pdf

Nội dung text: Cách làm báo cáo khoa học

 1. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Dươ ng Quý Ph ươ ng. QuyPhuong@viettechs.com Mục l ục: Ch ươ ng 1 : M ở đầ u 3 1.1 M ục đích. 3 1.2 Công c ụ. 3 1.3 Kinh nghi ệm 3 Ch ươ ng 2 :Hình th ức trình bày lu ận v ăn th ạc s ĩ 4 2.1 So ạn th ảo v ăn b ản 4 2.2 2. Ti ểu m ục 4 2.3 3. B ảng bi ểu, hình v ẽ, ph ươ ng trình 4 2.4 Vi ết t ắt 5 2.5 Tài li ệu tham kh ảo và cách trích d ẫn 5 2.6 Ph ụ l ục c ủa lu ận v ăn 5 Ch ươ ng 3 : M ột s ố k ỹ thu ật cho m ột v ăn b ản khoa h ọc. 6 3.1 Định d ạng đầ u m ục 6 3.2 FootNote. 7 3.3 M ục l ục. 7 3.4 Thêm ghi trú cho hình v ẽ, b ảng bi ểu, công th ức. 8 3.5 Th ống kê hình v ẽ, b ảng bi ểu 9 3.6 Tham kh ảo chéo 9 3.7 Chú ý 10 Ch ươ ng 4 : K ết lu ận. 11 Ch ươ ng 5 : Ph ụ l ục 12 5.1 Ph ụ l ục 1 12 5.2 Ph ụ l ục 2 13 5.3 Ph ụ l ục 3 14 5.4 Ph ụ l ục 4 15 5.5 Ph ụ l ục 5 16 Ch ươ ng 6 Bài vi ết c ủa thày Quách Tu ấn Ng ọc 17 6.1 L ời gi ới thi ệu 17 6.2 M ục đích làm đồ án 17 6.3 Câu h ỏi l ớn khi làm lu ận án 17 6.4 Yêu c ầu đố i với sinh viên 18 6.5 Các b ước ti ến hành khi làm lu ận án t ốt nghi ệp 18 6.6 Trình bày lu ận v ăn t ốt nghi ệp 19 6.7 M ột s ố v ấn đề v ề b ản quy ền 19 6.8 Th ời gian n ộp lu ận án 20 6.9 Đề c ươ ng vi ết lu ận án 20 6.10 B ố c ục lu ận v ăn t ốt nghi ệp 20 6.11 B ảo v ệ lu ận án 23 Danh m ục hình v ẽ: Hình 3.1 : Style m ặc đị nh 6 Hình 3.2 : Định d ạng l ại style 6 Hình 3.3 : Các style 7 Hình 3.4 :Update Field. 8 Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 1.
 2. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Hình 3.5 : Thêm label 8 Hình 3.6 : Đặt option để l ấy s ố ch ươ ng 8 Hình 3.7 : H ộp th ọai thêm b ảng th ống kê hình v ẽ, b ảng bi ểu 9 Hình 3.8 : Ch ọn tham kh ảo t ới hình 10 Hình 3.9 : C ập nh ật l ại style 10 Hình 3.10 :Thêm m ột style m ới. 10 Danh m ục các b ảng: Bảng 2-1: Style và đầu m ục 6 Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 2.
 3. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 1 : M ở đầ u 1.1 Mc đích. - Nh ằm tránh nh ững nh ầm l ẫn, b ực b ội không đáng có. - Có được b ản báo cáo hòan thi ện, đúng chu ẩn. - Nếu anh ch ị có v ăn b ản đúng chu ẩn thì khi có s ự thay đổ I v ề s ố trang, s ố ch ươ ng , ch ỉ c ần ch ọn tòan b ộ v ăn b ản (ctrl-A), nh ắp chu ột ph ải và ch ọn Update Field là m ọi cái đề u đúng . - Anh chi có th ể th ử nghi ệm b ằng cách dàn trang l ại v ăn b ản này, xóa hay thêm m ột số trang, hình v ẽ r ồi update l ại, m ọI th ứ l ại đâu vào đấy. 1.2 Công c . - Nếu dùng Dùng font unicode thì nên dùng công c ụ Unikey để gõ ti ếng Vi ệt 1.3 Kinh nghi m. - Nên trú tr ọng vào báo cáo. - Ph ải đặ t đóng bìa c ứng tr ước it nh ất 3 ngày: th ường là ph ải m ất m ột ngày để làm, sau đó lên xem có sai sót không, có thì yêu c ầu s ửa ngay. Có th ể liên h ệ Duy Tân 134-136 Nguy ễn Đình Chi ểu ( đố i di ện đạ i h ọc kinh t ế) – 8232140- 8294604- 8243792. - Không nên t ự in báo các ở nhà vì t ốn th ời gian : 100 trang*8 cu ốn= 800 trang là mất c ả 6 ti ếng. Nên ra ngòai in, giá bây gi ờ ch ỉ có 180 đ/trang và in ch ỉ m ất 40 phút/800 trang. Có th ể liên h ệ ti ệm tr ước c ổng tr ường Bách Khoa (c ổng Tô hi ến thành). Kinh nghiêm là nên xem máy in tr ước khi in, n ếu máy in th ật là to thi m ới ch ịu in, còn máy th ường là ch ờ m ệt x ỉu. - Nên in kh ỏang 12 cu ốn slice cho ngày báo báo. M ột trang 2 slice. Tòan b ộ báo cáo ch ỉ kho ảng 25-30 slice là v ừa. - Ph ải k ết thúc báo cáo tr ước 1 ngày để đóng bìa cứng (Th ường m ất 1 ngày cho 8 cu ốn). - Nên in m ột b ản nháp tr ước và đư a cho b ạn bè ng ười thân ki ểm tra chính t ả dùm, th ầy cô r ất ghét chính t ả. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 3.
 4. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 2 :Hình th ức trình bày lu ận v ăn th ạc s ĩ ĐẠI H ỌC Qu ốc Gia TP.HCM Tr ường ĐH Khoa h ọc T ự nhiên Lu ận v ăn ph ải được trình bày ng ắn g ọn, rõ ràng, m ạch l ạc, s ạch s ẽ, không được t ẩy xóa, có đánh s ố trang, đánh s ố b ảng bi ểu, hình v ẽ, đồ th ị. Lu ận v ăn đóng bìa c ứng màu xanh bi ển, in ch ữ nh ũ đủ d ấu ti ếng Vi ệt xem Ph ụ l ục 2, trang ph ụ bìa (title page) xem Ph ụ l ục 3 , mục l ục xem Ph ụ l ục 1. 2.1 So n th o v ăn b n Lu ận v ăn s ử d ụng ch ữ VNI-Times c ỡ ch ữ 13 c ủa h ệ so ạn th ảo Winword ho ặc t ươ ng đươ ng; m ật độ bình th ường, không được nén ho ặc dãn kho ảng cách gi ữa các ch ữ, dãn dòng đặt ở ch ế độ 1.5 Lines, l ề trên 3.5 cm, l ề d ưới 3 cm, l ề trái 3.5 cm, l ề ph ải 2 cm. S ố trang được đánh ở gi ữa, phía trên đầu m ỗi trang gi ấy. Các b ảng bi ểu trình bày theo chi ều ngang kh ổ gi ấy thì đầu b ảng là l ề trái c ủa trang, nh ưng h ạn ch ế trình bày theo cách này. Lu ận v ăn được in trên m ột m ặt gi ấy tr ắng kh ổ A4 (210 x 297 mm). 2.2 2. Ti u m c Các ti ểu m ục c ủa lu ận v ăn được trình bày và đánh s ố thành nhóm ch ữ s ố, nhi ều nh ất gồm b ốn ch ữ s ố v ới s ố th ứ nh ất ch ỉ s ố ch ươ ng (ví d ụ: 4.1.2.1. ch ỉ ti ểu m ục 1 nhóm ti ểu m ục 2 mục 1 ch ươ ng 4). T ại m ỗi nhóm ti ểu m ục ph ải có ít nh ất hai ti ểu m ục, ngh ĩa là không th ể có ti ểu m ục 2.1.1 mà không có ti ểu m ục 2.1.2 ti ếp theo. 2.3 3. B ng bi u, hình v , ph ng trình Vi ệc đánh s ố b ảng bi ểu, hình v ẽ, ph ươ ng trình ph ải g ắn v ới s ố ch ươ ng; ví d ụ hình 3.4 có ngh ĩa là hình th ứ 4 trong Ch ươ ng 3. M ọi đồ th ị, b ảng bi ểu l ấy t ừ các ngu ồn khác ph ải được trích d ẫn đầ y đủ . Ngu ồn được trích d ẫn ph ải được li ệt kê chính xác trong danh m ục Tài li ệu tham kh ảo. Đầ u đề c ủa b ảng bi ểu ghi phía trên b ảng, đầ u đề c ủa hình v ẽ ghi phía d ưới hình. Thông th ường, nh ững b ảng ng ắn và đồ th ị ph ải đi li ền v ới ph ần n ội dung đề c ập t ới các bảng và đồ th ị này ở l ần th ứ nh ất. Các b ảng dài có th ể để ở nh ững trang riêng nh ưng c ũng ph ải ti ếp theo ngay ph ần n ội dung đề c ập t ới b ảng này ở l ần đầ u tiên. Các b ảng r ộng v ẫn nên trình bày theo chi ều đứ ng dài 297mm c ủa trang gi ấy, chi ều rộng c ủa trang gi ấy có th ể h ơn 210mm. Chú ý g ấp trang gi ấy sao cho s ố và đầu đề c ủa hình vẽ hoặc b ảng v ẫn có th ể nhìn th ấy ngay mà không c ần m ở r ộng t ờ gi ấy. Tuy nhiên h ạn ch ế s ử dụng các b ảng quá r ộng này. Đối v ới nh ững trang gi ấy có chi ều đứ ng h ơn 297mm (b ản đồ , b ản v ẽ ) thì có th ể để trong m ột phong bì c ứng đính bên trong bìa sau c ủa lu ận v ăn. Các hình v ẽ ph ải s ạch s ẽ b ằng mực đen để có th ể sao ch ụp l ại; có đánh s ố và ghi đầy đủ đầ u đề , c ỡ ch ữ ph ải b ằng c ỡ ch ữ s ử dụng trong v ăn b ản lu ận v ăn. Khi đề c ập đế n các b ảng bi ểu và hình v ẽ ph ải nêu rõ s ố c ủa hình và b ảng bi ểu đó, ví d ụ “ được nêu trong Bảng 4.1” ho ặc “xem Hình 3.2” mà không được vi ết “ được nêu trong b ảng d ưới đây” ho ặc “trong đồ th ị c ủa X và Y sau”. Vi ệc trình bày ph ươ ng trình toán h ọc trên m ột dòng đơ n ho ặc dòng kép là tùy ý, tuy nhiên ph ải th ống nh ất trong toàn lu ận v ăn. Khi ký hi ệu xu ất hi ện l ần đầ u tiên thì ph ải gi ải thích và đơ n v ị tính ph ải đi kèm ngay trong ph ươ ng trình có ký hi ệu đó. N ếu c ần thi ết, danh mục c ủa t ất c ả các ký hi ệu, ch ữ vi ết t ắt và ngh ĩa c ủa chúng c ần được li ệt kê và để ở ph ần đầ u của lu ận v ăn. T ất c ả các ph ươ ng trình c ần được đánh s ố và để trong ngo ặc đơn đặt bên phía l ề ph ải. N ếu m ột nhóm ph ươ ng trình mang cùng m ột s ố thì nh ững s ố này c ũng được để trong Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 4.
 5. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ ngo ặc, ho ặc m ỗi ph ươ ng trình trong nhóm ph ươ ng trình (5.1) có th ể được đánh s ố là (5.1.1), (5.1.2), (5.1.3). 2.4 Vi t t t Không l ạm d ụng vi ệc vi ết t ắt trong lu ận v ăn. Ch ỉ vi ết t ắt nh ững t ừ, c ụm t ừ ho ặc thu ật ng ữ được s ử d ụng nhi ều l ần trong lu ận v ăn. Không vi ết t ắt nh ững c ụm t ừ dài, nh ững m ệnh đề; không vi ết t ắt nh ững c ụm t ừ ít xu ất hi ện trong lu ận v ăn. N ếu c ần vi ết t ắt nh ững t ừ thu ật ng ữ, tên các c ơ quan, t ổ ch ức thì được vi ết t ắt sau l ần vi ết th ứ nh ất có kèm theo ch ữ vi ết tắt trong ngo ặc đơn. N ếu lu ận v ăn có nhi ều ch ữ vi ết t ắt thì ph ải có b ảng danh m ục các ch ữ vi ết t ắt (x ếp theo th ứ t ự ABC) ở ph ần đầ u lu ận v ăn. 2.5 Tài li u tham kh o và cách trích d n Mọi ý ki ến, khái ni ệm có ý ngh ĩa, mang tính ch ất g ợi ý không ph ải c ủa riêng tác gi ả và m ọi tham kh ảo khác ph ải được trích d ẫn và ch ỉ rõ ngu ồn trong danh m ục Tài li ệu tham kh ảo c ủa lu ận v ăn. Không trích d ẫn nh ững ki ến thức ph ổ bi ến, m ọi ng ười đề u bi ết c ũng nh ư không làm lu ận v ăn n ặng n ề v ới nh ững tham kh ảo trích d ẫn. Vi ệc trích d ẫn, tham kh ảo ch ủ y ếu nh ằm th ừa nh ận ngu ồn c ủa nh ững ý t ưởng có giá tr ị giúp ng ười đọ c theo được m ạch suy ngh ĩ c ủa tác gi ả, không làm tr ở ng ại việc đọ c. Nếu không có điều ki ện ti ếp c ận được m ột tài li ệu g ốc mà ph ải trích d ẫn thông qua một tài li ệu khác thì ph ải nêu rõ cáh trích d ẫn này, đồng th ời tài li ệu g ốc đó không được li ệt kê trong danh m ục Tài li ệu tham kh ảo c ủa lu ận v ăn. Cách s ắp x ếp danh m ục Tài li ệu tham kh ảo xem ph ụ l ục 4. Vi ệc trích d ẫn là theo s ố th ứ t ự c ủa tài li ệu ở danh m ục tài li ệu tham kh ảo và được đặ t trong ngo ặc vuông, khi c ần có cả s ố trang, ví d ụ [15, tr.314-315]. Đối v ới ph ần được trích d ẫn t ừ nhi ều ngu ồn tài li ệu khác nhau, s ố c ủa t ừng tài li ệu được đặ t độ c l ập trong t ừng ngo ặc vuông, theo th ứ t ự t ăng d ần, ví dụ [19], [25], [41], [42]. 2.6 Ph l c c a lu n v ăn Ph ần này bao g ồm n ội dung c ần thi ết nh ằm minh h ọa ho ặc h ỗ tr ợ cho n ội dung lu ận v ăn nh ư số li ệu, m ẫu bi ểu, tranh ảnh . Phụ l ục không được dày h ơn ph ần chính c ủa lu ận v ăn. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 5.
 6. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 3 : M ột s ố k ỹ thu ật cho m ột v ăn b ản khoa h ọc. 3.1 Đnh d ng đ u m c1 Với v ăn b ản m ới, các style m ặc đị nh bao g ồm : Hình 3.1 : Style m ặc đị nh Bây gi ờ các anh ch ị ti ến hành định d ạng l ại: Bảng 3-1: Style và đầu m ục Heading 1 : làm đầu m ục ch ươ ng. Heading 2 : làm đầu m ục l ớn 1. Heading 3 : làm đầu m ục 2. Heading 4 : làm đầu m ục con 3. Anh ch ị m ở file v ăn b ản này, xóa tòan b ộ n ội dung và copy n ộI dung bài báo các c ủa anh chi vào là đã có đầy đủ các đị nh d ạng. Có th ể thay đổ i b ằng cách vào : Format/ Bullete and Numbering, trong h ộp th ọai ch ọn tab Outline Numbered : Hình 3.2 : Định d ạng l ại style. Khi đã định d ạng xong các style, các đị nh d ạng này s ẽ dùng cho ph ần (3.3 Mục l ục.) 1 Style Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 6.
 7. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ 3.2 FootNote. FootNote 2 là công c ụ giúp tác gi ả trú thích m ột s ố thu ật ng ữ ở d ưới trang tài li ệu. Để làm được điều này các b ạn c ần qua các b ước sau: - Ch ọn t ừ c ần trú thích. - Vào menu Insert/Footnote. Ví d ụ : T ừ footnote m ầu đỏ ở trên đã được gi ải thích ở d ưới trang. Khi tác gi ả dàn l ại trang, các t ừ footnote 3 có th ể s ẽ nh ảy qua trang khác, th ật tuy ệt vời là footnote c ũng nh ảy theo. 3.3 Mc l c4. Khi k ết thúc cu ốn báo cáo, c ần ph ải có m ục l ục. N ếu m ục l ục làm b ằng tay thì r ất m ất th ờI gian, d ễ sai sót và ph ảI làm l ạI t ừ đầ u n ếu tác gi ả dàn trang l ại. Trong word h ỗ tr ợ k ỹ thu ật thêm m ục l ục t ự độ ng. Các đầu m ục5 s ẽ được gán cho m ột c ấp độ nào đó. Xem hình sau: Hình 3.3 : Các style Để t ạo được m ục l ục c ần qua các b ước sau: - Ch ọn style cho các đầu m ục: Ví d ụ: Ch ọn Heading1 cho Mở đầ u. Ch ọn Heading2 cho Mục đích . - Sau khi đã ch ọn c ấp độ cho đầ u m ục xong thì tr ở v ề trang đầ u tiên. Ch ọn Insert/index and table , trong h ộp th ọai ch ọn table of content . R ồI b ấm OK. Well Done. Anh ch ị chi đã có bảng m ục l ục. Có th ể vào trong b ảng m ục l ục này s ửa l ại th ỏai mái. N ếu anh ch ị dàn l ại trang thì ch ỉ c ần đưa chu ột vào m ục l ục (ph ần xám) rồi nh ấp chu ột ph ải, ch ọn Update Field: 2 Ph ần trú thích thêm cho thu ật ng ữ 3 T ừ footnote là t ừ được trú thích 4 Index 5 Heading Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 7.
 8. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Hình 3.4 :Update Field. 3.4 Thêm ghi trú 6 cho hình v , b ng bi u, công th c. Các hình v ẽ, b ảng bi ểu, công th ức yêu c ầu ph ải có s ố th ứ t ự, s ố c ủa ch ươ ng. MS Word có công c ụ làm t ự độ ng. - Ch ọn hình v ẽ, nh ấn chu ột ph ải và ch ọn Caption. - Trong h ộp th ọai ch ọn nút New Label và thêm label “ Hình ” Hình 3.5 : Thêm label - Ch ọn Ok, trong combo Label ch ọn label Hình, ph ần Caption gõ thú thích cho hình. - Để có được s ố ch ươ ng ch ọn Numering, trong h ộp th ọai ch ọn: Hình 3.6 : Đặt option để l ấy s ố ch ươ ng 6 Caption Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 8.
 9. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Tươ ng t ự cho ph ần b ảng bi ểu, công th ức. 3.5 Th ng kê hình v , b ng bi u. Báo cáo yêu c ầu ph ải có b ảng th ống kê các hình v ẽ, các b ảng bi ểu. Vi ệc này nh ỏ nh ư con th ỏ, làm g ần gi ống nh ư cho m ục l ục. - Đư a con tr ỏ v ề trang c ần thêm ph ần th ống kê các hình, ch ọn Insert/Index and table, trong h ộp th ọai ch ọn table of figure. Hình 3.7 : H ộp th ọai thêm b ảng th ống kê hình v ẽ, b ảng bi ểu - Ch ọn Ok và các anh ch ị có được b ảng thông kê t ự độ ng. Khi có s ự thay đổ i trang, ch ỉ c ần Update là . Tươ ng t ự cho ph ần b ảng bi ểu, công th ức. 3.6 Tham kh o chéo 7. Cái này r ất d ễ gây nh ầm l ẫn cho các anh ch ị. Nh ưng r ất may là MS Word h ỗ tr ợ t ự động. Các b ước nh ư sau: - Đư a con tr ỏ v ề ph ần c ần thêm tham kh ảo chéo. Ch ọn Insert/Cross-referrence. - Trong h ộp th ọai anh ch ị có th ể th ỏai mái ch ọn l ọai tham kh ảo. Ví d ụ : Anh chi hãy xem các l ời khuyên (Kinh nghi ệm. trang 3) theo các b ước sau Ch ọn Reference Type : Heading. Ch ọn Insert reference to : Heading Text Ch ọn nút Insert Ngõ thêm “ trang ” Ch ọn Insert reference to : Page number. Ch ọn nút Insert WellDone 7 Cross reference Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 9.
 10. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ví d ụ : Thêm tham kh ảo (Hình 3.6 : Đặt option để l ấy s ố ch ươ ng) thì làm theo hình sau Hình 3.8 : Ch ọn tham kh ảo t ới hình 3.7 Chú ý. - Có th ể đị nh d ạng l ại các style. Ví d ụ, n ếu Heading1 có đị nh d ạng không nh ư mong mu ốn. Anh ch ị hãy định d ạng l ại đầ u m ục, r ồi gán l ại cho Heading 1, khi đó máy s ẽ h ỏi : Hình 3.9 : C ập nh ật l ại style. Bấm OK, khi đó các đầ u m ục có đị nh d ạng Heading1 s ẽ thay đổ i đị nh d ạng theo. - Khi dàn trang lại, để máy t ự độ ng c ập nh ật l ại : M ục l ục, B ảng li ệt kê b ảng bi ểu hình vẽ, tham kh ảo chéo thì ch ọn tòan b ộ v ăn b ản (ctrl-A), nh ắp chu ột ph ảI và ch ọn Update Field. - Có th thêm m I Style : Đư a con tr ỏ chu ột vào ô text style và nh ập vào style m ới “Hinh ve” : Hình 3.10 :Thêm m ột style m ới. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 10.
 11. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 4 : K ết lu ận. Chúc anh ch ị thành công. Có m ột s ố l ỗi chính t ả, xin thông c ảm. Anh ch ị nào có tuy ệt chiêu gì thi b ổ sung và g ởi l ại cho m ọi ng ười tham kh ảo. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 11.
 12. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 5 : Ph ụ l ục 5.1 Ph l c 1 MỤC L ỤC Trang bìa Trang ph ụ bìa Mục l ục Danh m ục các ký hi ệu, các ch ữ vi ết t ắt Danh m ục các b ảng Danh m ục các hình v ẽ, đồ th ị MỞ ĐẦ U Ch ươ ng 1 – T ỔNG QUAN 1.1. 1.2. Ch ươ ng 2 – 2.1. 2.1.1. 2.2.2. 2.2. Ch ươ ng 4 – K ẾT LU ẬN KẾT LU ẬN VÀ KI ẾN NGH Ị DANH M ỤC CÔNG TRÌNH C ỦA TÁC GI Ả TÀI LI ỆU THAM KH ẢO PH Ụ L ỤC Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 12.
 13. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ 5.2 Ph l c 2 MU BÌA LU N ÁN CÓ IN CH NH (kh 210*297) ĐẠI H ỌC QU ỐC GIA THÀNH PH Ố H Ồ CHÍ MINH TR ƯỜNG ĐẠ I H ỌC KHOA H ỌC T Ự NHIÊN Họ và tên tác gi ả lu ận v ăn TÊN ĐỀ TÀI LU ẬN V ĂN LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ (ghi ngành c ủa h ọc v ị được công nh ận) Tên thành ph ố – N ăm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 13.
 14. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ 5.3 Ph l c 3 MU TRANG PH BÌA LUN ÁN (trang title ĐẠI H ỌC QU ỐC GIA THÀNH PH Ố H Ồ CHÍ MINH TR ƯỜNG ĐẠ I H ỌC KHOA H ỌC T Ự NHIÊN Họ và tên tác gi ả lu ận v ăn TÊN ĐỀ TÀI LU ẬN V ĂN Chuyên ngành: Mã s ố: LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ: (ghi ngành c ủa h ọc v ị được công nh ận) NG ƯỜI H ƯỚNG D ẪN KHOA H ỌC: 1. 2. Tên thành ph ố – N ăm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 14.
 15. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ 5.4 Ph l c 4 HƯỚNG D ẪN X ẾP TÀI LI ỆU THAM KH ẢO 1. Tài li ệu tham kh ảo được x ếp riêng theo t ừng ngôn ng ữ (Vi ệt, Anh, Pháp, Đứ c, Nga, Trung, Nh ật, ). Các tài li ệu b ằng ti ếng n ước ngoài ph ải gi ữ nguyên v ăn, không phiên âm, không dịch, k ể c ả b ằng ti ếng Trung Qu ốc, Nh ật, ( đố i v ới nh ững tài li ệu b ằng ngôn ng ữ còn ít ng ười bi ết có th ể thêm ph ần d ịch ti ếng Vi ệt đi kèm theo m ỗi tài li ệu). 2. Tài li ệu tham kh ảo x ếp theo th ứ t ự ABC h ọ tên tác gi ả lu ận v ăn theo thông l ệ c ủa t ừng nước: - Tác gi ả là ng ười n ước ngoài: x ếp th ứ t ự ABC theo h ọ. - Tác gi ả là ng ười Vi ệt Nam: x ếp th ứ ABC theo tên nh ưng v ẫn gi ữ nguyên th ứ t ự thông th ường c ủa tên ng ười Vi ệt Nam, không đả o lên tr ước h ọ. - Tài li ệu không có tên tác gi ả thì x ếp theo th ứ t ự ABC t ừ đầ u c ủa tên c ơ quan ban hành báo các hay ấn ph ẩm, ví d ụ: T ổng c ục th ống kê x ếp vào v ần T, B ộ Giáo d ục và Đào t ạo x ếp vào v ần B, 3. Tài li ệu tham kh ảo là sách, lu ận v ăn, lu ận án, báo cáo ph ải ghi đầ y đủ các thông tin sau: - Tên tác gi ả ho ặc c ơ quan ban hành (không có d ấu ng ăn cách) - (n ăm xu ất b ản), ( đặ t trong ngo ặc đơn, d ấu ph ẩy sau ngo ặc đơn) - tên sách, lu ận v ăn, lu ận án ho ặc báo cáo, (in nghiên, d ấu ph ẩy cu ối tên) - nhà xu ất b ản, (d ấu ph ẩy cu ối tên nhà xu ất b ản) - n ơi xu ất b ản, (d ấu ch ấm k ết thúc tài li ệu tham kh ảo). (Ph ụ l ục 5) Tài li ệu tham kh ảo là bài báo trong t ạp chí, bài trong m ột cu ốn sách ghi đầ y đủ các thông tin sau: - tên các tác gi ả (không có d ấu ng ăn cách) - (n ăm công b ố), ( đặ t trong ngo ặc đơn, d ấu ph ẩy sau ngo ặc đơn) - “tên bài báo”, ( đặc trong ngo ặc kép, không in nghiên, d ấu ph ẩy cu ối tên) - tên t ạp chí ho ặc tên sách, (in nghiên, d ấu ph ẩy cu ối tên) - t ập (không có d ấu ng ăn cách) - (s ổ), ( đặ t trong ngo ặc đơn, d ấu ph ẩy sau ngo ặc đơn) - các s ố trang, (g ạch ngang gi ữa hai ch ữ s ố, d ấu ch ấm k ết thúc) (Ph ụ l ục 5) Cần chú ý nh ững chi ti ết v ề trình bày nêu trên. N ếu tài li ệu dài h ơn m ột dòng thì nên trình bày sao cho t ừ dòng th ứ hai lùi vào so v ới dòng th ứ nh ất 1cm để ph ần tài li ệu tham kh ảo được rõ ràng và d ể theo dõi. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 15.
 16. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ 5.5 Ph l c 5 TÀI LI ỆU THAM KH ẢO Ti ếng Vi ệt [1] Quách Ng ọc Ân (1992), “Nhìn l ại hai n ăm phát tri ển lúa lai”. Di truy ền h ọc ứng d ụng, 98 (1), tr. 10-16. [2] B ộ Nông nghi ệp & PTNT (1996), Báo cáo t ổng k ết 5 n ăm (1992 – 1996) phát tri ển lúa lai, Hà N ội. [3] Nguy ễn H ữu Đố ng, Đào Thanh B ằng, Lâm Quang D ụ, Phan Đứ c Tr ực (1997, Độ t bi ến – Cơ s ở lý lu ận và ứng d ụng, Nxb Nông nghi ệp, Hà N ội. [23] Võ Th ị Kim Hu ệ (2000), Nghiên c ứu chu ẩn đoán và điều tr ị b ệnh , Lu ận án Ti ến s ĩ Y khoa, Tr ường Đạ i h ọc Y Hà N ội, Hà N ội. Ti ếng Anh [28] Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota, The Cheese Case, American Economic Review, 75(1), pp. 178-90. [29] Boulding, K.E. (1995), Economics Analysis, Hamish Hamilton, London. [30] Burton G. W. (1988), “Cytoplasmic male-sterility in pesrl millet (penni-setum glaucum L.)”, Agronomic Journal 50, pp. 230-231. [31] Central Statistical Organization (1995), Statistical Year Book, Beijing. [32] FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970 - 1980), Vol. II. Rome. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 16.
 17. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ch ươ ng 6 Bài vi ết c ủa thày Quách Tu ấn Ng ọc. ( Định d ạng bài vi ết này đã thay đổI cho dúng vói đinh dang c ủa tài li ệu này. Các b ạn có th ể liên h ệ thày để có tài li ệu g ốc: qtngoc@moet.edu.vn ) 6.1 Li gi i thi u Có th nói Lu n án t t nghi p là m t tác ph m vô cùng quan tr ng, là a con tinh th n c a th i sinh viên. Song làm nh th nào, vi t nh th nào, b o v nh th nào thì sinh viên còn có quá nhi u b ng và có th nói ó là c m t quá trình công ngh giáo d c. Chính vì v y chúng tôi vi t b n h ưng d n này nh m giúp sinh viên ph n nào tháo g các khó kh n y. N u các b n sinh viên, các th y cô giáo có góp ý b sung thêm, xin c m nh d n trao i. M i ý ki n phê bình u ưc trân tr ng cu i cùng lu n án t t nghi p c a sinh viên s tr nên ngày càng sáng giá h ơn. Mi góp ý ho c yêu c u copy t p v n b n g c này xin g i t i a ch : Quách Tu n Ng c E_mail: qtngoc@moet.edu.vn 6.2 Mc ích làm án Đồ án t ốt nghi ệp là m ột d ịp r ất t ốt để sinh viên : • Rèn luy ện k ĩ n ăng t ổng h ợp các ki ến th ức đã h ọc trên m ọi ph ươ ng di ện. • Rèn luy ện tính t ự ch ủ và tinh th ần trách nhi ệm trong công vi ệc. • Độc l ập, t ự ch ủ t ạo ra m ột b ản thi ết k ế, m ột b ản lu ận v ăn hoàn ch ỉnh. 6.3 Câu h i l n khi làm lu n án Quá trình làm đồ án t ốt nghi ệp hay nh ận nhi ệm v ụ th ực t ập, sinh viên c ần nh ớ và tr ả lời được 3 câu h ỏi l ớn nh ư sau: • Làm gì ? • Làm nh ư th ế nào ? • Kết qu ả ra sao ? Tr ả l ời t ốt được 3 câu h ỏi trên s ẽ d ẫn đế n thành công, gi ải quy ết được s ự lúng túng. Làm gì ? Nhi ệm v ụ được giao ho ặc t ự mình xác định c ần ph ải gi ải quy ết. Làm nh ư th ế nào ? Ph ần này bao g ồm nh ững ý chính nh ư sau: • Tổng h ợp, phân tích, đánh giá nh ững cái ng ười khác đã làm (trong n ước và qu ốc t ế). • Ghi chép l ại các tài li ệu tham kh ảo, website, ph ần m ềm tham kh ảo để trích dẫn và để x ếp vào ph ần ph ụ l ục. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 17.
 18. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ • Đề xu ất ra ph ươ ng án gi ải quy ết c ủa mình. Ch ứng minh, lí gi ải vì sao ch ọn ph ươ ng án nh ư th ế. • Thi ết k ế chi ti ết theo đề xu ất c ủa mình. Kết qu ả ra sao ? • Kết qu ả mình đã làm nh ư các k ết qu ả điều tra, k ết qu ả ph ần c ứng, ph ần m ềm, các bi ểu b ảng, hình v ẽ ), • Đánh giá k ết qu ả, so sánh v ới ý mu ốn ban đầ u, so sánh v ới k ết qu ả c ủa ng ười khác • Đề ra ph ươ ng h ướng kh ắc ph ục nh ững cái ch ưa gi ải quy ết được Với t ư duy c ủa 3 câu h ỏi trên, các b ạn sinh viên s ẽ yên tâm thoát kh ỏi s ự lúng túng ngay. Ph ần sau đây s ẽ trình bày chi ti ết h ơn các công vi ệc ph ải làm. 6.4 Yêu c u đ i v i sinh viên Sinh viên ph ải có trách nhi ệm g ặp th ầy giáo h ướng d ẫn hàng tu ần để báo cáo công vi ệc đã làm trong tu ần và xin ý ki ến v ề các công vi ệc ti ếp theo. Th ời gian g ặp do th ầy giáo qui định song thông th ường thu ận l ợi nh ất là sáng th ứ hai hàng tu ần t ại B ộ môn. Ho ặc trong điều ki ện cho phép, th ầy trò liên l ạc nhau qua e_mail, v ừa ti ện l ợi l ại v ừa nhanh chóng. Liên h ệ và tho ả thu ận với th ầy v ề điều ki ện và ph ươ ng ti ện làm vi ệc. Khi được th ầy giáo hướng d ẫn b ố trí n ơi làm thì sinh viên ph ải làm vi ệc t ại phòng máy và có trách nhi ệm b ảo qu ản máy móc và các trang thi ết b ị khác và tuân th ủ n ội qui phòng máy ho ặc phòng thí ngi ệm Đảm b ảo th ời gian làm vi ệc. Về nguyên t ắc, sinh viên ph ải có m ặt t ại n ơi làm vi ệc 8 gi ờ/ngày. Khi sinh viên đi làm tại c ơ quan ngoài, sinh viên ph ải tuân th ủ m ọi ch ế độ làm vi ệc, th ời gian làm vi ệc và ch ịu s ự qu ản lí c ủa c ở s ở bên ngoài. Kỉ lu ật Tr ước khi b ảo v ệ t ốt nghi ệp, Khoa t ổ ch ức H ội đồ ng xét duy ệt t ư cách b ảo v ệ t ốt nghi ệp và xem xét nghiêm túc các tr ường h ợp sau: Sinh viên c ả đợ t làm lu ận v ăn t ốt nghi ệp không g ặp th ầy giáo h ướng d ẫn sau l ần giao nhi ệm v ụ đầ u tiên, hàng tu ần không báo cáo ti ến độ th ực hi ện s ẽ b ị x ử lí nh ư là không làm lu ận v ăn và b ị đình ch ỉ, không được b ảo v ệ lu ận v ăn. Đến h ạn không n ộp báo cáo s ẽ b ị coi nh ư không làm lu ận v ăn. Ng ười h ướng d ẫn đánh giá lu ận án không đạ t yêu c ầu thì lu ận án s ẽ không được xét cho b ảo vệ. 6.5 Các b c ti n hành khi làm lu n án t t nghi p • Nh ận đề tài Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 18.
 19. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ • Đi tìm tài li ệu tham kh ảo t ại các th ư vi ện, t ại các c ơ quan, Tr ường h ọc ho ặc qua b ạn bè Đây là khâu r ất quan tr ọng. Có tài li ệu tham kh ảo t ốt s ẽ đả m b ảo lu ận án thành công t ốt. • Nghiên c ứu s ơ b ộ tài li ệu và đề tài, sau đó vi ết đề c ươ ng (s ơ b ộ) c ủa lu ận án và thông qua giáo viên h ướng d ẫn. Đề c ươ ng s ẽ giúp sinh viên khái quát v n tr ước khi đi vào chi ti ết. Cái t ổng th ể ph ải được hình dung tr ước, làm tr ước cái chi ti ết. • Ti ến hành nghiên c ứu lí thuy ết, làm th ực nghi ệm theo n ội dung đề tài đã được v ạch ra trong đề c ươ ng. Va làm v a vi t lu ận án để k ịp th ời gian và d ễ x ử lí. • Báo cáo s ơ b ộ v ới th ầy giáo h ướng d ẫn tình hình th ực hi ện đề c ươ ng và k ết qu ả nghiên c ứu. • Hoàn ch ỉnh lu ận án t ốt nghi ệp. • Nộp lu ận án cho th ầy h ướng d ẫn duy ệt l ần cu ối. • Nộp lu ận án cho b ộ môn ho ặc khoa. • Chu ẩn b ị b ảo v ệ t ốt nghi ệp: chu ẩn b ị phim chi ếu, b ảo v ệ th ử, vi ết tóm t ắt n ội dung bảo v ệ, chu ẩn b ị máy tính và máy chi ếu, b ản v ẽ các lo ại 6.6 Trình bày lu n v ăn t t nghi p Lu ận v ăn là th ể hi ện k ết qu ả cu ối cùng c ủa c ả quá trình làm đồ án t ốt nghi ệp. Báo cáo Lu ận án t ốt nghi ệp là m ột c ơ s ở quan tr ọng để các th ầy giáo và h ội đồ ng ch ấm điểm. Ch ữ Vi ệt: So ạn th ảo trên Win Word v ới b ộ ch ữ ABC theo tiêu chu ẩn TCVN-5712 để d ễ l ưu tr ữ, trao đổi, khai thác. Ho ặc phông ch ữ Unicode (Tuy nhiên đứng ở góc độ m ĩ thu ật v ăn b ản thì phông ch ữ Vi ệt Unicode ch ưa đẹp). Ch ữ vi ết qui đị nh là .Vn Time Roman, co ch ữ 13 nh ư dòng ch ữ này, cách dòng đơ n. Ho ặc ch ữ .VnArial, co ch ữ 12, cách dòng đơ n nh ư dòng này. Kh ổ gi ấy A4, l ề trái 4.0 cm, l ề ph ải 2.5 cm, l ề trên: 2.0 cm, l ề d ưới: 2.0 cm nh ư m ẫu b ản hướng d ẫn này. Bìa: không nên đóng bìa các-tông m ầu xanh, ch ữ vàng vì r ất t ối, khó nhìn. Nên đóng bìa ngoài là phim mica trong su ốt. Bìa sau là bìa m ầu để còn có th ể dán phong bì đựng đĩ a. Gáy bìa nên vi ết tên sinh viên, l ớp và tên đồ án để khoa và các th ầy d ễ tìm ki ếm. Công c ụ vi ết lu ận án : nên l ưu ý s ử d ụng b ộ công c ụ Visio g ồm: Visio Technical 1 đĩa CD Visio Professional 1 đĩa CD Visio Professional 1 đĩa CD để v ẽ không ch ỉ s ơ đồ các lo ại máy tính, m ạng máy tính mà còn c ả s ơ đồ phân tích và thi ết k ế h ệ th ống. Ngoài ra ph ần m ềm này còn h ữu ích cho r ất nhi ều chuyên ngành khác: điện, điện t ử và dùng Visio Home đối v ới các ngành ki ến trúc, xây d ựng Hi ện nay đã có Microsoft Visio 2002. Bạn có th ể tham kh ảo tài li ệu h ướng d ẫn và tra c ứu Visio và các font ch ữ đặ c d ụng khác (ch ữ phiên âm, kí hi ệu điện t ử, đồ v ật ) được biên so ạn t ại Trung tâm Công ngh ệ Thông tin, B ộ Giáo d ục và Đào t ạo. Tel: 869.3715 6.7 Mt s v n đ v b n quy n Đồ án t ốt nghi ệp th ường được hi ểu là có hai lo ại: Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 19.
 20. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Th ực hi ện m ột nhi ệm v ụ nào đó để hoàn thành quá trình h ọc t ập, nh ận b ằng t ốt nghi ệp. Sinh viên có th ể t ự xoay s ở điều ki ện làm vi ệc để hoàn thành lu ận án. Sinh viên có quy ền khai thác và s ử d ụng lu ận án c ủa mình vào nh ững vi ệc khác. Th ực hi ện m ột đề tài, m ột nhi ệm v ụ trong ý đồ chi ến l ược, trong ch ươ ng trình và đề tài nghiên c ứu khoa h ọc và lao động s ản xu ất c ủa th ầy giáo, c ủa c ơ s ở đào t ạo (Trung tâm, Vi ện nghiên c ứu, các Công ty). C ơ s ở đào t ạo cung c ấp các ph ươ ng ti ện và điều ki ện làm vi ệc khác: máy móc, sách v ở, điện tho ại, truy c ập Internet, máy in, d ụng c ụ thi ết b ị thí nghi ệm Trong tr ường h ợp này, toàn b ộ b ản quy ền không thu ộc v ề sinh viên. Sinh viên ch ỉ là m ột ng ười tham gia th ực hi ện. S ản ph ẩm làm ra, sinh viên không c tu ti n s d ng nh ng nơi khác v i m c ích khác. Vai trò c ủa th ầy h ướng d ẫn là định h ướng và cho ý t ưởng đề tài, cung c ấp các tài li ệu tham kh ảo (n ếu có), t ạo điều ki ện c ơ s ở v ật ch ất (ch ỗ ng ồi, máy tính, máy in, v ật t ư tiêu hao, ph ươ ng ti ện thông tin liên l ạc, Internet ) để hoàn thành công vi ệc. Khi có ý t ng t t + tài li u tham kh o t t thì lu ận án đã hoàn thành được t ới h ơn 50% . 6.8 Th i gian n p lu n án Th ời gian n ộp cho th ầy giáo h ướng d ẫn: thông th ường 10 ngày tr ước khi b ảo v ệ để th ầy h ướng d ẫn ch ỉnh s ửa l ần cu ối cùng. Th ời gian n ộp cho khoa: thông th ường 7 ngày tr ước khi b ảo v ệ. 6.9 Đ c ng vi t lu n án Dựa vào n ội dung b ố c ục lu ận án và yêu c ầu t ại các ph ần 3, 4 c ủa các b ước ti ến hành làm lu ận v ăn t ốt nghi ệp, sinh viên c ần l ập đề c ươ ng vi ết lu ận án cho th ầy h ướng d ẫn kèm theo báo cáo k ết qu ả đã làm để th ầy giáo có th ể ch ỉnh s ửa, h ướng d ẫn và tháo g ỡ khó kh ăn gặp ph ải. Đề c ươ ng này đóng vai trò quan tr ọng, giúp sinh viên có m ột khung t ổng quát v ề lu ận án c ủa mình, sau đó m ới vi ết chi ti ết. 6.10 B c c lu n v ăn t t nghi p Nội dung lu ận án có th ể g ồm nhi ều ph ần. Trong đó m ột s ố ph ần có th ể có nhi ều ch ươ ng. Sau đây là m ột s ố g ợi ý để sinh viên tham kh ảo. • Nhi ệm v ụ đồ án có th ể là t ổng h ợp c ủa nhi ều ph ần nh ư sau: • Thi ết k ế m ột máy công tác, m ột dây chuy ền s ản xu ất • Xây d ựng m ột h ệ th ống tin h ọc t ươ ng đối hoàn ch ỉnh. • Phân tích - thi ết k ế h ệ th ống, l ập ch ươ ng trình • Thi ết k ế và thi công m ạch điện t ử (ph ần c ứng), • Đọc tài li ệu và t ổng h ợp ki ến th ức, • Khai thác ph ần m ềm, vi ết tài li ệu h ướng d ẫn s ử d ụng. Nh ư v ậy m ột lu ận án, lu ận v ăn có khi ch ỉ là đọc sách, t ổng h ợp biên t ập l ại sao cho d ễ hi ểu, t ổng quan, đầ y đủ v ới các phân tích c ủa sinh viên, không nh ất thi ết ph ải ra m ột ph ần mềm, m ột cái máy. Lời c ảm ơn: th ầy giáo h ướng d ẫn và các cán b ộ h ỗ tr ợ, các c ơ s ở đào t ạo liên quan Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 20.
 21. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Ph ần I. Gi ới thi ệu chung v ề ch ủ đề c ủa lu ận án. B ối c ảnh ra đờ i. Nhu c ầu th ực ti ễn v ề s ản xu ất ho ặc NCKH. Ph ần II. T ổng h ợp ki ến th ức liên quan đến lu ận án. Ph ần III. Phân tích nhi ệm v ụ. Nêu các ph ươ ng án th ực hi ện khác nhau và so sánh, đánh giá lựa ch ọn m ột gi ải pháp thích h ợp. Ph ần IV. Thi ết k ế và th ực hi ện ph ươ ng án l ựa ch ọn c ủa mình. Trong đó cu ối ph ần này có báo cáo k ết qu ả th ực nghi ệm và s ản ph ẩm (ph ần m ềm, phần c ứng) và đánh giá k ết qu ả. Đây là ph ần th ể hi ện thành qu ả c ủa sinh viên nên là ph n quan tr ng nh t, c ần nói rõ k ết qu ả đã đạt được do chính sinh viên làm ra để các th ầy d ễ đánh giá. Ph ần V. K ết lu ận và định h ướng phát tri ển ti ếp (n ếu có). Ph ần ph ụ l ục: • Cụm t ừ điển gi ải thích thu ật ng ữ ti ếng Anh có liên quan. • Tài li ệu tham kh ảo (k ể c ả các lu ận án n ăm tr ước). Nên ghi theo th ứ t ự: Tên tác gi ả (1 dòng) Tên sách, bài , Nhà xu ất b ản, N ăm xu ất b ản. • Danh m ục các đị a ch ỉ website liên quan đến lu ận án. • Th ư m ục và n ội dung đĩ a m ềm kèm theo (n ếu có). Th ư m ục và n ội dung đĩ a m ềm kèm theo • Đĩa m ềm ho ặc đĩ a CD kèm theo m ỗi đồ án để l ưu tr ữ c ần có: • Tệp v ăn b ản c ủa báo cáo đồ án. • Ch ươ ng trình ngu ồn. • Các b ản v ẽ s ơ đồ c ần thi ết. Để tránh th ất l ạc và nh ầm l ẫn, đĩ a m ềm được để trong túi nilon và k ẹp ghim ho ặc dán vào trang bìa 3 c ủa báo cáo. Trên nhãn đĩa c ần ghi rõ: H ọ và Tên sinh viên và L ớp, th ời gian làm th ực t ập. Đĩ a này được n ộp cho th ầy giáo h ướng d ẫn để l ưu tr ữ và có th ể đem theo để trình bày tr ước H ội đồ ng. B ạn c ần vi ết m ột trang h ướng d ẫn trên đĩa có gì, ch ức n ăng c ủa t ừng t ệp trên đĩa Hi ện nay n ội dung nhi ều đồ án t ốt nghi ệp đã v ượt quá khuôn kh ổ đĩ a m ềm nên c ần ph ải lưu tr ữ trên đĩa CD. Thí d ụ các đồ án nghiên c ứu v ề ph ần m ềm Multimedia trên Windows có dung l ượng d ữ li ệu khá l ớn. R ất may cho các b ạn sinh viên: Giá thành làm đĩa CD-R tr ắng hi ện nay đã khá r ẻ: 3000-15000 đồng (tu ỳ lo ại). Lưu ý 1: trong quá trình vi t án, nh th ng xuyên sao l u (back up) k t qu ra a mm tránh m t mát và h ng hóc d li u. Không ch p nh n l i báo cáo do b h ng a, b virus nên không còn k t qu án t t nghi p. Lưu ý 2: phân l ưng gi a các ph n vi t ph i cân i. Ph n IV là ph n sinh viên làm ph i chi m s trang cân x ng, l n. Tránh s m t cân i là ph n t ng h p ki n th c (th ưng là dch sách, chép t tài li u tham kh o) thì vi t nhi u còn ph n thi t k thì ít. iu này r t k : ng ưi ch m hi u r ng sinh viên không có gì sáng t o m i, ch i chép sách ra . Về cách vi ết cho s ản ph ẩm (ph ần m ềm, ph ần c ứng ) c ủa sinh viên: Nhi ều sinh viên lúng túng khi th ấy các công c ụ tin h ọc đã làm giúp cho mình g ần h ết nên không bi ết vi ết gì nữa. Điều đó th ể hi ện sinh viên ch ưa n ắm rõ m ục đích c ủa đồ án t ốt nghi ệp. Sinh viên c ần ph ải vi ết rõ quá trình thi ết k ế ph ần m ềm, ph ần c ứng c ủa mình ch ứ không ch ỉ là mô t ả s ử Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 21.
 22. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ dụng và mô t ả ch ức n ăng ph ần m ềm c ủa mình. Vi ết sao cho ng ười khác không bi ết gì, các bạn sinh viên sau khi đọc lu ận án c ủa mình c ũng có th ể b ắt ch ước làm l ại được. V ới m ục đích nh ư v ậy các b ạn có thể s ản xu ất ra nhi ều trang lu ận án có giá tr ị. Đánh giá k ết qu ả • Điểm đồ án g ồm 3 điểm: • Điểm c ủa th ầy giáo h ướng d ẫn, • Điểm c ủa th ầy ph ản bi ện đọ c quy ển, • Điểm b ảo v ệ đồ án tr ước h ội đồ ng. Điểm c ủa th ầy giáo h ướng d ẫn được cho trong tài li ệu này nh ư là m ột đị nh h ướng tham kh ảo, trên c ơ s ở các y ếu t ố sau, thang điểm 100 để d ễ tham kh ảo: CÔNG VI ỆC THANG ĐIỂM Mức độ th ời s ự c ủa đề tài, m ức độ khó c ủa đề tài. 15 Tính đúng đắn và h ợp lí c ủa thi ết k ế, c ủa gi ải pháp được nêu 45 ra trong đồ án. M ức độ hoàn thành công vi ệc c ủa sinh viên. Tinh th ần và thái độ làm vi ệc: ch ăm ch ỉ, c ần cù, nghiêm túc 15 và tinh th ần t ự l ập trong khi làm vi ệc. Kh ả n ăng đọc sách ngo ại ng ữ tham kh ảo. 5 Kh ả n ăng t ổng h ợp ki ến th ức, vi ết báo cáo. 10 Hình th ức trình bày báo cáo. 5 Th ời h ạn hoàn thành và n ộp báo cáo. 5 Tổng c ộng: 100 điểm Bảng phân điểm nói trên là m ột định h ướng tham kh ảo cho sinh viên ph ấn đấu, ch ưa có tính pháp lí, tu ỳ thu ộc t ừng th ầy giáo và t ừng b ộ môn. B ảng điểm trên đã nh ận được s ự ủng h ộ và góp ý c ủa Phòng đào t ạo đại h ọc, ĐHBK-HN. Chúng tôi c ũng hi v ọng m ột ngày nào đấy, các Khoa s ẽ th ống nh ất được b ảng điểm này để giúp cho sinh viên yên tâm ph ấn đấu làm t ốt lu ận án và t ốt nh ất là được Hi ệu tr ưởng thông qua để có đủ giá tr ị pháp lí cho sinh viên ph ấn đấu. Mục 1 nêu rõ m ức độ khó và tính th ời s ự c ủa đề tài. V ới nh ững đề tài đã quá ph ổ thông, thí d ụ qu ản lí nhân s ự, qu ản lí v ật t ư b ằng FoxPro thì điểm này ch ỉ nên cho 5 điểm ho ặc 0 điểm. Ngh ĩa là điểm t ối đa c ủa lu ận án ch ỉ còn 8 điểm. Đây chính là điểm khuy ến khích cho h ọc sinh gi ỏi, tìm đến các đề tài công ngh ệ m ới. Điểm b ảo v ệ đồ án tr ước h ội đồng được cho trên c ơ s ở trình bày c ủa sinh viên, th ể hi ện sinh viên th ực s ự làm đồ án, không vay m ượn n ội dung, n ắm v ững được các v ấn đề đã h ọc và làm, tr ả l ời được các câu h ỏi c ủa H ội đồng. Sau khi có điểm t ổng c ộng thì qui tròn theo thang điểm 10. Lu ý: Nh ng gì v ưt ra ngoài t m nhi m v yêu c u t ra và v ưt ra ngoài kh n ng áp ng c a sinh viên thì c ng nên thuy t minh rõ khi ưc h i, tránh ưc các câu h i quá ti và tránh ưc các câu h i không phù h p n i dung ã ưc yêu c u làm. Điểm c ủa ng ười ph ản bi ện được cho d ựa trên các y ếu t ố c ủa m ục 1, 2, 4 và 5 là chính. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 22.
 23. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Điểm c ủa H ội đồng ch ấm b ảo v ệ lu ận án được cho ch ủ y ếu trên c ơ s ở các m ục 1, 2 k ết h ợp với kh ả n ăng trình bày lu ận án tr ước H ội đồng, tr ả l ời các câu h ỏi c ủa H ội đồng đặt ra, bi ết cách b ảo v ệ nh ững cái mình làm ra. 6.11 Bo v lu n án Mỗi sinh viên nên t ập trung trình bày 10 phút , t ối đa không quá 15 phút. L ưu ý càng trình bày dài thì càng ít điểm vì ch ứng t ỏ ch ưa n ắm v ững n ội dung chính của lu ận án. Tránh nói quá dài v t ng quan lí lu n. Hãy i th ng vào v n : ch chính c a tài, sinh viên ã ch n gi i quy t v n gì, cách gi i quy t và k t qu ra làm sao . S ơ đồ càng ph ức t ạp thì trình bày càng ph ải ng ắn g ọn, tránh nói quá chi ti ết vì không đủ th ời gian và các th ầy c ũng ch ẳng thích thú gì. Khi nào có th ầy đặt câu h ỏi thêm thì s ẽ có d ịp trình bày k ĩ h ơn. Tâm lí chung các th ầy ng ồi h ội đồng là không thích nghe nói dài, nh ất là khi có nhi ều sinh viên b ảo v ệ lu ận án. Tr ước đây sinh viên ph ải v ẽ r ất nhi ều b ản v ẽ trên gi ấy A0 để b ảo v ệ t ốt nghi ệp. Th ời đại CNTT đã n ằm trong t ầm tay vì v ậy c ũng ph ải c ải ti ến cách trình bày, t ối thi ểu là t ận d ụng đèn chi ếu để trình bày Cách dùng đèn chi ếu (OverHead): Đây là ph ươ ng án đơ n gi ản nh ất và hi ệu qu ả nh ất. Hãy chu ẩn b ị bài trình bày (k ể c ả hình v ẽ) trong l ễ b ảo v ệ b ằng cách s ử d ụng Power Point để ch ế b ản phim chi ếu. Sau đó dùng máy in laser in tr ực ti ếp ra phim trong (transparency), giá thành kho ảng 2000 đ/phim trong. B ạn có th ể dùng các bút d ạ m ầu lo ại vi ết trên phim trong để trình bày thêm cho đẹp. (Không ph ải lo ại bút d ạ nào c ũng dùng t ốt cho phim trong, nên tìm mua bút d ạ For projection có nhãn hi ệu nh ư Staedler , lo ại Non Permanent là lo ại dùng nước xoá được, còn lo ại Permanent thì không xoá được). Cỡ ch ữ trình bày trên phim chi ếu nên tối thi ểu là 14 đậm. Nên dùng lo ại c ỡ ch ữ này khi bảo v ệ t ốt nghi ệp vì H ội đồng ít ng ười, kho ảng cách t ới màn chi ếu ng ắn nên r ất d ễ xem. Các c ỡ ch ữ to khác có th ể dùng nh ưng h ạn ch ế. Ví d ụ C ỡ ch ữ 18 Cỡ ch ữ 18 đậm. Ch ữ Arial Ví d ụ C ỡ ch ữ 20 Cỡ ch ữ 20 đậm Nên dùng ch ữ VnArial đậm để nhìn cho rõ. Tất nhiên sinh viên có th ể dùng các ki ểu phông ch ữ khác. Bản photocopy cho H ội đồng: Đối v ới H ội đồng, sinh viên nên photocopy cho m ỗi u ỷ viên H ội đồng m ột b ộ sao các phim mình chi ếu lên. N ếu ch ỉ là ch ữ không, có th ể ch ụp theo ch ế độ 6 trang phim lên 1 trang A4 (trong Power Point đã có s ẵn ch ế độ này). Còn s ơ đồ thì nên ch ụp nguyên t ỉ l ệ 1/1. Nh ư vậy các th ầy s ẽ hoàn toàn có th ể theo dõi quá trình b ảo v ệ l ẫn toàn b ộ n ội dung b ảo v ệ để đặt câu h ỏi. Có th ể b ổ sung thêm m ột trang tóm t ắt lu ận án ho ặc m ột trang m ục l ục lu ận án. Để ch ế b ản các hình v ẽ, s ơ đồ đã có lên phim, b ạn có th ể dùng công ngh ệ c ắt hình và dán gi ấy lên m ột t ờ gi ấy A4 làm b ản th ảo, sau đó photocopy lên phim chi ếu. Đây là cách làm Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 23.
 24. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ nhanh g ọn và ti ết ki ệm. N ếu các ch ế b ản này có s ẵn trên máy tính thì b ạn có th ể in th ẳng t ừ máy in laser ra. Nên l ưu ý mua phim chi ếu lo ại ch ịu nhi ệt để photocopy và in laser. Lo ại vi ết ch ữ bình th ường có th ể không ch ịu được nhi ệt. T ốt nh ất là nên th ử. Có th ể h ỏi mua l ẻ các phim chi ếu này t ại Trung tâm máy tính, Th ư vi ện Bách khoa Để bi ểu di ễn ph ần m ềm, n ếu có Video Projector để dùng là t ốt nh ất song đắt ti ền khi mua: kho ảng 8000 USD/máy. Video Projector là máy chi ếu có th ể n ối th ẳng vào máy tính để chi ếu lên màn tr ắng to. Đây là tr ường h ợp lí t ưởng nh ất. N ếu không có Video Projector, sinh viên có th ể bi ểu di ễn ph ần m ềm c ủa mình trên máy tính để bàn c ũng được. Nên đấu 2 màn hình song song, m ột cho sinh viên nhìn, m ột cho h ội đồng xem. Có th ể thuê m ượn được màn hình 21 inch thì càng t ốt. Giá thuê máy chi ếu n ối th ẳng máy tính kho ảng 500.000 đ/ngày. Trong khi b ảo v ệ, tuy t i không nên cho các th ầy hút thu ốc lá và u ống bia. Nên cho các th ầy u ống n ước chè, cà phê để t ỉnh táo, ho ặc n ước hoa qu ả cho mát. Bảo v ệ th ử Nên t ổ ch ức t ập b ảo v ệ th ử gi ữa các sinh viên v ới nhau để t ập trình bày v ới các m ục tiêu: nói n ng l u loát, rõ ràng, ngn g n và c n gi . Sau đó c ần ch ỉnh s ửa ho ặc b ổ sung thêm ho ặc c ắt đi nh ững cái r ườm rà. Nh ấn m ạnh và ch ỉ rõ cái mình làm được. Tâm lí H ội đồng ng ồi c ả ngày m ệt m ỏi nên càng ph ải tránh trình bày r ườm rà, lòng vòng. Các b ạn sinh viên trong "H ội đồng b ảo v ệ th ử" hi ểu được v ấn đề mình trình bày thì có th ể yên tâm được ph ần nào. Bố c ục các phim chi ếu Trang phim đầu nói v ề Tên và Nhi ệm v ụ đồ án t ốt nghi ệp. D ưới đó ghi rõ tên Sinh viên th ực hi ện đồ án và th ầy giáo h ướng d ẫn. Thí d ụ v ề n ội dung trang phim đầu tiên này: TR ƯỜNG ĐẠI H ỌC BÁCH KHOA HÀ N ỘI Khoa Công ngh ệ Thông tin LU ẬN ÁN T ỐT NGHI ỆP ĐẠI H ỌC Đề tài: XÂY D ỰNG PH ẦN M ỀM D ẠY H ỌC V ẬT LÍ Sinh viên: Ph ạm Vi ệt Hà Th ầy giáo h ướng d ẫn: Quách Tu ấn Ng ọc Nhi ệm v ụ đề tài: Tìm hi ểu ph ần m ềm tác gi ả Director. Tìm hi ểu các bài h ọc V ật lí l ớp 10. Tìm hi ểu lí lu ận v ề ph ần m ềm d ạy h ọc. Xây d ựng ph ần m ềm d ạy h ọc v ề Động c ơ đốt trong v ới Multimedia. Ki ểm tra th ử nghi ệm v ới m ột s ố h ọc sinh Một hai phim tóm t ắt v ề m ột s ố v ấn đề liên quan đến n ội dung đồ án: tình hình th ực ti ễn, nhu cầu s ản xu ất và NCKH. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 24.
 25. HÌNH TH ỨC TRÌNH BÀY LU ẬN V ĂN TH ẠC S Ĩ Các phim trình bày gi ải pháp thi ết k ế c ủa mình. Đây là ph ần chính c ủa đồ án. Có th ể có nhi ều ph ươ ng án khác nhau. Lí do đư a ra ph ươ ng án mình ch ọn. Cách thi ết k ế ph ần c ứng, ph ần mềm c ủa mình. K ết qu ả c ủa lu ận án. Các phim trình bày k ết qu ả th ực nghi ệm (n ếu có). Đánh giá k ết qu ả và k ết lu ận. Nên tránh Vi ết trên phim quá chi ti ết v ề l ưu đồ thu ật gi ải. Ch ỉ nên vi ết nh ững cái khái quát. Vi ết quá nhi ều ch ữ trên phim, th ậm chí có ng ười ch ụp nguyên b ản m ột trang v ăn b ản bình th ường v ới co ch ữ 12 lên phim. Copyright © 2004 Viettechs-www.viettechs.com. Page 25.