Các bài tập quấn dây rotor động cơ một chiều và động cơ vạn năng

pdf 79 trang ngocly 01/06/2021 50
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Các bài tập quấn dây rotor động cơ một chiều và động cơ vạn năng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfcac_bai_tap_quan_day_rotor_dong_co_mot_chieu_va_dong_co_van.pdf

Nội dung text: Các bài tập quấn dây rotor động cơ một chiều và động cơ vạn năng

 1. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän CAÙC BAØI TAÄP QUAÁN DAÂY ROTOR ÑOÄNG CÔ MOÄT CHIEÀU VAØ ÑOÄNG CÔ VAÏN NAÊNG ë I/ TOÙM TAÉT LYÙ THUYEÁT LIEÂN QUAN : 1/ Ñònh Nghóa Caùc Ñaïi Löôïng * Phaân loaïi daây quaán : - Daây quaán xeáp : Xeáp ñôn giaûn vaø xeáp phöùc taïp . - Daây quaán soùng : Soùng ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp . - Daây quaán hoãn hôïp : Keát hôïp giöõa xeáp ñôn giaûn vaø soùng phöùc taïp cuøng noái leân 1 coå goùp . * Phaàn töû ( boái daây ) : * Raõnh thöïc – raõnh phaàn töû ( raõnh nguyeân toá ) : - Raõnh thöïc Z : laø raõnh hieän höõu treân keát caáu cuûa Rotor nhìn thaáy ñöôïc . - Raõnh phaàn töû Z nt : laø raõnh töôûng töôïng chæ chöùa 1 caïnh taùc duïng treân vaø 1 caïnh taùc duïng döôùi cuûa 2 boái daây khaùc nhau . Moät raõnh thöïc coù theå chöùa 1 raõnh hay nhieàu raõnh nguyeân toá . * Caùc böôùc daây vaø böôùc phieán goùp : - Böôùc thöù nhaát y 1 : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa boái daây . - Böôùc thöù hai y 2 : laø khoaûng caùch giöõa caïnh chöùa ñaàu ra cuûa boái tröôùc ñeán caïnh chöùa ñaàu vaøo cuûa boái keá tieáp . - Böôùc toång hôïp y : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuøng chöùa ñaàu vaøo hoaëc ñaàu ra cuûa 2 boái daây keá tieáp nhau . - Böôùc phieán goùp y G : laø khoaûng caùch giöõa 2 caïnh taùc duïng cuûa 1 phaàn töû noái leân phieán goùp . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 1
 2. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän 2/ Coâng Thöùc Tính Toaùn Caùc Böôùc : * Daây quaán xeáp : * m = 1,ta coù daây quaán xeáp ñôn . Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán phaûi) * m ≥ 2,ta coù daây quaán xeáp phöùc . Duøng daáu (- ) → quaán luøi (quaán traùi) * Daây quaán soùng : * m = 1,ta coù daây quaán soùng ñôn. Duøng daáu (+) → quaán tieán (quaán phaûi) * m ≥ 2,ta coù daây quaán soùng phöùc. Duøng daáu (- ) → quaán luøi ( quaán traùi) 3/ Caùch laäp sô ñoà noái caùc phaàn töû : ∗ Goïi soá thöù töï raõnh nguyeân toá chöùa caïnh taùc duïng treân laø lôùp treân – cuõng laø soá thöù töï phieán goùp noái vôùi ñaàu daây yaøo lôùp treân . Goïi soá thöù töï raõnh chöùa caïnh taùc duïng döôùi laø lôùp döôùi . * Toång quaùt ta coù : - Daây quaán xeáp : Neáu m = 2 (daây quaán xeáp phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín . - Daây quaán soùng : Neáu m = 2 (daây quaán soùng phöùc ) thì ta coù 2 maïch kín . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 2
 3. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Chuù yù : Neáu soá thöù töï raõnh tìm ñöôïc laø soá 0 , soá aâm hay soá döông coù giaù trò lôùn hôn G ( raõnh nguyeân toá ) thì ta quy ñoåi : Neáu soá thöù töï coù giaù trò laø 0 hay soá aâm thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù + G Neáu soá thöù töï coù giaù trò döông lôùn hôn G thì : Soá quy ñoåi = soá hieän coù – G 4/ Caùch xaùc ñònh vò trí ñaàu daây cuûa boái daây noái leân phieán goùp : * Ñoäng cô 1 chieàu : - Daây quaán xeáp : Choïn 1 cuoän daây baát kyø laøm chuaån roài tìm truïc cuûa noù. Choïn phieán goùp saùt beân traùi truïc noái vôùi ñaàu ñaàu boái daây . Choïn phieán goùp saùt beân phaûi truïc noái vôùi ñaàu cuoái boái daây ( neáu xeáp tieán ) . Caùc boái daây coøn laïi ñaáu töông töï nhö cuoän chuaån . Neáu daây quaán xeáp ñoâi thì ñaàu cuoái caùch ñaàu ñaàu 1 phieán goùp ( Vd : Ñaàu noái vôùi phieán goùp soá 1 thì cuoái noái phieán goùp soá 3 ) . Vd : Ñoäng cô Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 , quaán xeáp ñôn giaûn , thöïc hieän caùc böôùc nhö treân ta coù sô ñoà sau : Sô ñoà veõ ñöôïc nhö sau : - Daây quaán soùng : Döïng truïc cuûa boái daây töï choïn ( cuoän chuaån ) . Töø vò trí phieán goùp truøng vôùi truïc, ta ñeám veà phía phaûi ( y G + 1 ) :2 phieán taïi goùp ,taïi ñoù ta noái ñaàu cuoái boái daây. Töông töï, ta ñeám veà phía traùi truïc soá löôïng phieán goùp nhö treân , taïi ñoù ta noái ñaàu ñaàu cuûa boái daây . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 3
 4. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Vd : y G = 13 thì töø truïc boái daây ta ñeám veà phía phaûi 7 phieán goùp , taïi ñoù noái ñaàu cuoái boái daây ; cuõng töø truïc ta ñeám veà phía traùi 7 phieán goùp, taïi ñoù ta noái ñaàu ñaàu boái daây(xem sô ñoà döôùi ñaây ) Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p =2 . * Ñoäng cô vaïn naêng : Z , Z nt : raõnh thöïc, raõnh nguyeân toá - Ñeå phaân bieät vôùi ñ/c DC ta kyù hieäu : K : phieán goùp . y C : böôùc phieán goùp . - Ñaàu daây vaøo ñoäng cô vaïn naêng noái leân phieán goùp seõ laø1 trong 3 vò trí : hoaëc leân thaúng , hoaëc ñaù leäch phaûi , hoaëc ñaù leäch traùi tuøy thuoäc vaøo vò trí ñaët oå choåi than . - Lyù thuyeát : khi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng treân Rotor truøng vôùi trung tính hình hoïc thì Rotor cho ngaãu löïc quay cöïc ñaïi . - Neáu truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän khoâng truøng vôùi trung tính hình hoïc , ta phaûi dôøi truïc theo caùc böôùc nhö sau : B1 : Döïng sô ñoà traûi coù ñaàu daây vaøo leân thaúng phieán goùp roài cho doøng ñòeân vaøo ñeå xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor . B2 : Xaùc ñònh vò trí truïc choåi than thöïc teá treân ñ/cô so vôùi trung tính hình hoïc. B3 : Bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc treân sô ñoà troøn ñeå xaùc ñònh höôùng vaø soá löôïng raõnh caàn dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi trung tính hình hoïc theo quy taéc sau : Quy taéc : Muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor veà höôùng traùi thì ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà phía phaûi; soá raõnh caàn dôøi truïc veà höôùng traùi baèng soá raõnh caàn ñaù leäch phaûi cho ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 4
 5. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Töông töï cho höôùng dôøi truïc ngöôïc laïi . Ví duï 1 : Ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 coù truïc choåi than leäch 60 ° so vôùi trung tính hình hoïc, ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 6 vaø raõnh 12 nhôø veõ sô ñoà traûi daây leân thaúng va øcho doøng ñieän vaøo (xem hình ) : Sô ñoà xaùc ñònh truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän treân Rotor * Veõ sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc : Löu y ù : Chieàu ñaùnh soá thöù töï raõnh vaø soá thöù töï phieán goùp ngöôïc vôùi chieàu quay cuûa Rotor . Sô ñoà xaùc ñònh vò trí ñaàu daây vaøo noái leân phieán goùp BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 5
 6. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Sô ñoà cho thaáy höôùng dôøi truïc laø höôùng traùi ;soá löôïng raõnh caàn rôøi laø 1 ⇒ Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp phaûi ñaù leäch veà höôùng phaûi, soá löôïng raõnh caàn ñaù laø 1 raõnh . Veõ laïi sô ñoà vaø cho doøng ñieän vaøo, thaáy truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 5 vaø raõnh 11, truøng vôùi trung tính hình hoïc nhö mong muoán . Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng coù ñaàu daây vaøo ñaù phaûi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 6
 7. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Ví duï 2 : Xaùc ñònh ñaàu daây vaøo leân phieán goùp cho ñoäng cô vaïn naêng coù Z =12 , k =12, 2p = 2 coù truïc choåi than truøng trung tính hình hoïc . Giaûi: ∗ Cuõng töø sô ñoà daây leân thaúng ta xaùc ñònh ñöôïc truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän naèm ôû raõnh 6 vaø 12 . ∗ Döïng sô ñoà bieåu dieãn caùc ñöôøng truïc Sô ñoà cho thaáy muoán dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà truøng vôùi trung tính hình hoïc ta phaûi ñaù phaûi 1 raõnh ⇒ Ñaàu daây vaøo leân phieán goùp ñaù leäch traùi 1 raõnh . Sô ñoà khai trieån daây quaán Rotor ñoäng cô vaïn naêng BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 7
 8. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän coù ñaàu daây vaøo ñaù traùi 1 raõnh Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . ÑÒNH MÖÙC VAÄT TÖ ( Tính cho 2 SV ) * ø Daây ñieän töø • Daây coù ñöôøng kính Φ = 0,50 mm duøng quaán ñoäng cô DC : Söû duïng 4 boä daây/11 baøi taäp . Moãi boä 0.15kg ⇒ Möùc tieâu toán cho 11 baøi taäp laø : 0,15kg x 4boä = 0,6 kg . • Daây coù döôøng kính Φ = o,25mm duøng quaán doäng cô vaïn naêng :Söû duïng 5 boä (1 boä daây chæ söû duïng 1 laàn ) . Möùc tieâu toán cho 5 baøi taäp laø : 0.04kg x 5boä = 0,2kg . ⇒ Toång coäng löôïng daây caàn duøng laø : 0,6kg + 0,2kg = 0,8kg . * Caùc vaät tö thöù yeáu khaùc goàm coù : giaáy caùch ñieän , chì haøn , daây daãn ñieän ñöôïc keâ ôû baûng döôùi ñaây: STT Teân vaät tö Quy caùch Soá löôïng Ñ/v tính Ghi chuù 1 Daây ñieän töø φ50 0,6 Kg Quaán ñoäng cô DC 2 Daây ñieän töø φ20 0,2 Kg Quaán ñoäng cô vaïn naêng 3 Giaáy caùch ñieän 0,25 0,5 m2 4 Giaáy caùch ñieän 0,10 1 m2 5 Chì haøn φ1 10 m Ruoät coù nhöïa thoâng 6 Daây boïc caùch ñieän 2 x 32 0,6 m 7 Sôn caùch ñieän 0,3 lít BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 8
 9. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Baøi Taäp 1 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( phaàn Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá raõnh baèng soá phieán goùp vaø soá cöïc töø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy . - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 9
 10. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 1 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 10
 11. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12 ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh : • Boái daây1:ñaàu vaøo soá 1 , ñaàu ra soá 1’ quaán leân raõnh 1-6 . • Boái daây 2 : ñaàu vaøo soá 2 , ñaàu ra soá 2’ quaán leân raõnh 2-7 . • Caùc boái daây coøn laïi quaán tuaàn töï leân caùc raõnh 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 ,7-12 , 8-1 ,9-2, 10-3 , 11- 4 , 12-5 . * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1 raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh laïi . Ghi chuù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu : kyù hieäu ñaàu daây ra . ••• B3: Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm truøng ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (Truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ). * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp: •Ñaàu 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . •Ñaàu 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Caùc ñaàu coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân. * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 11
 12. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây1 noái leân phieán goùp soá 1 •Ñaàu daây2 noái leân phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây12 noáivaøophieángoùpsoá 12 ( xem hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô , ñaáu daây vaän haønh thöû . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ. nhö hình veõ beân • Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay phaûi maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 12
 13. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Baøi Taäp 2 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng quaán xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu döôùi ñaây ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24 ,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 13
 14. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 2 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 14
 15. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1 → 1’ . • Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’. • Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ . • Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4: Ñaàu 4 → 4’ • Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5: Ñaàu 5 → 5’ • Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6: Ñaàu 6 → 6’ • Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7: Ñaàu 7 → 7’ • Raõnh 4 - 10 :quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’ • Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’ • Raõnh 11- 4 : quaán boái 21:Ñaàu 21 →21’ • Raõnh 11-5 : quaán boái 22: Ñaàu 22 →22’ • Raõnh 12-5 : quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’ • Raõnh 12-6 : quaán boái 24: Ñaàu 24 →24’ * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng 1 raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh . Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 15
 16. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ) * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . . • Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 1 . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . . • Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24 * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗∗∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng M Ω nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô ∗∗∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . .∗∗∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay ph aûi maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp phaûi nhoû BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 16
 17. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . ∗∗∗ Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . ∗∗∗ Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 3 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4. ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc giôùi thieäu ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 17
 18. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi: - Noái caùc phaàn töû : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 18
 19. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 3 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi, ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 19
 20. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Döïa vaøo sô ñoà traûi , quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) Boái 1: Ñaàu daây 1 →1’ . • Raõnh 1 - 4 : Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’. Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’. • Raõnh 2 - 5 : Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’. * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra * Neâm chaët mieäng raõnh baèng neâm tre . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 4 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 2 ) ∗∗∗ Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . . • Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 1 . ∗∗∗ Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. ∗∗∗ Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . . • Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 20
 21. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗∗∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . ∗∗∗ Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . ∗∗∗ Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . ∗∗∗ Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 4 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 21
 22. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ 50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : * Chuù yù : Daây quaán phöùc taïp coù beà roäng choåi than phuû heát 2 phieán goùp ñeå cuøng luùc tieáp ñieän cho caû 2 maïch kín . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 22
 23. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 4 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 23
 24. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12 ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh : • Boái daây 1 coù ñaàu vaøo ghi soá 1 , ñaàu ra ghi soá 1’ ñöôïc quaán leân raõnh 1-6 . • Boái daây 2 coù ñaàu vaøo ghi soá 2 , ñaàu ra ghi soá 2’ ñöôïc quaán leân raõnh 2-7 . • Caùc boái daây coøn laïi quaán töông töï theo quy luaät hình beân ) . * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soáâ 3 ) * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3. • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . . • Ñaàu daây 12’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . * Caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2. . • Ñaàu daây 12 noái vôùi phieán goùp 12 . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . ∗∗∗ Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 24
 25. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 5 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4. ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 25
 26. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 26
 27. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 5 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát . 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 27
 28. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1 → 1’ . • Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’. • Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ • Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’ • Raõnh 5-11: quaán boái 10: Ñaàu 10 →10’ • Raõnh 12-5 : quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’ • Raõnh 12-6 : quaán boái 24: Ñaàu 24 →24’ * Neâm chaët mieäng raõnh laïi . *Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái raõnh 1 vôùi raõnh 6 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 ) * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ taïi raõnh soá 6 noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 2’ vaø 3’ taïi raõnh soá 7 noái vôùi phieán goùp soá 4 vaø 5 . . • Caùc ñaàu daây vaø phieán goùp coøn laïi noái tieáp tuïc theo hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Töø sô ñoà traûi , laàn löôït noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 vaø 2 taïi raõnh soá 1 noái leân phieán goùp soá 1 vaø 2 . • Ñaàu daây 3 , 4 taïi raõnh soá 2 noái leân phieán goùp soá 3, 4 . . • Caùc ñaàu daây ra coøn laïi noái tieáp tuïc nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù :Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 28
 29. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quayñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 6 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 29
 30. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : - Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 30
 31. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 6 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 31
 32. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , quaán thöù töï caùc ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân raõnh nhö sau : Boái 1: Ñaàu daây 1 →1’ . • Raõnh 1 - 4 : Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’. Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’. • Raõnh 2 - 5 : Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’. . . . . . . ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 32
 33. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm ñöôøng trung tröïc cuûa daây cung noái töø raõnh 1 tôùi raõnh 4 (truøng ñöôøng keùo daøi raõnh soâ 2 ) * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . . • Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . . • Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 33
 34. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 7 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 34
 35. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 35
 36. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 7 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 36
 37. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Döïa vaøo sô ñoà traûi , laàn löôït quaán 12 ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân 12 raõnh : • Boái daây 1 coù ñaàu vaøo ghi soá 1 , ñaàu ra ghi soá 1’ ñöôïc quaán leân raõnh 1-6 . • Boái daây 2 coù ñaàu vaøo ghi soá2 , ñaàu ra ghi 2’ ñöôïc quaán leân raõnh 2-7 . • Caùc boái daây coøn laïi quaán tuaàn töï leân caùc raûnh 3-8 , 4-9 , 5-10 , 6-11 ,7-12 , 8-1 , 9-2 10-3 , 11- 4 , 12-5 . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 37
 38. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 9 *Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu 1’ noái vôùi phieán goùp 2 . • Ñaàu 2’ noái vôùi phieán goùp 3 . • Caùc ñaàu coøn laïi noái theo hình beân. * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái leân phieán goùp 1 . • Ñaàu daây 2 noái leân phieán goùp 2 . • Ñaàu daây 12 noái vaøo phieán goùp 12 ( xem hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng M Ω nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM) • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu • Löïc quay maïnh . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 38
 39. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 8 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 39
 40. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Noái caùc phaàn töû : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 40
 41. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 8 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 41
 42. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 42
 43. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 10 . ∗∗∗ Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 24. • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 1 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 3. • Ñaàu daây 16’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . * Loùt lôùp caùch ñieän leân caùc ñaàu daây ra ñeå caùch ly vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1 noái leân phieán goùp soá 1 . •Ñaàu daây 2 noái leân phieán goùp soá 2 . • Ñaâu daây 19 noái leân phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái leân phieán goùp soá 4 . ( xem hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : •Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . •Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . •Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 43
 44. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 9 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö * Sôn caùch ñieän ( verni ) . ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 Duïng cuï , thieát bò * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Ñoäng cô Z=12,G=12,2p=2 . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Nguoàn AC vaø DC . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 44
 45. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Tuû saáy . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : 12 Z nt y1 = ± b = −1 = .5 ( böôùc ngaén ) 2 p 2 12 2 Z nt ± m − yG = = = 10 ( soùng luøi ) p 1 Hình 9 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 45
 46. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 46
 47. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . * Quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo hình chöõ V ) • Boái 1 : Quaán raõnh 1-6 , ñaàu 1 →1’ . • Boái 2 : Quaán raõnh 6-11 , ñaàu 2 →2’ . • Boái 3 : Quaán raõnh 11-4 , ñaàu 3 →3’ . • Boái 4 : Quaán raõnh 4-9 , ñaàu 4 →4’ . • Boái 5 : Quaán raõnh 9-2 , ñaàu 5 →5’ . • Boái 6 : Quaán raõnh 2-7 , ñaàu 6 →6’ . • Boái 7 : Quaán raõnh 7-12 , ñaàu 7 →7’ . • Boái 8 : Quaán raõnh 12-5 , ñaàu 8 →8’ . • Boái 9 : Quaán raõnh 5-10 , ñaàu 9 →9’ . • Boái 10 : Quaán raõnh 10-3, ñaàu 10 →10’ • Boái 11 : Quaán raõnh 3-8 , ñaàu 11 →11’ • Boái 12 : Quaán raõnh 8-1 , ñaàu 12 →12’ ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo daøi cuûa raõnh soá 11 . * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp 11 . •Ñaàu daây 6’ noái vôùi phieán goùp 12 . . • Ñaàu daây 8’ noái vôùi phieán goùp soá 10 ( nhö hình beân ) . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 47
 48. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1 . • Ñaàu daây 6 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 8 noái vôùi phieán goùp soá 12 ( nhö hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 48
 49. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Baøi Taäp 10 : Quaán soùng phöùc taïp Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=12,G=24,2p=2. * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 49
 50. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình 10 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu . Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 50
 51. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Quaán tuaàn töï : ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) • Raõnh 1- 6 : quaán boái 1: Ñaàu 1 → 1’ . • Raõnh 1- 7 : quaán boái 2 :Ñaàu 2 → 2’. • Raõnh 2 -7 : quaán boái 3 : Ñaàu 3 → 3’ . • Raõnh 2 - 8 : quaán boái 4 : Ñaàu 4 → 4’ • Raõnh 3 - 8 : quaán boái 5 : Ñaàu 5 → 5’ • Raõnh 3 - 9 : quaán boái 6 : Ñaàu 6 → 6’ • Raõnh 4 - 9 : quaán boái 7 : Ñaàu 7 → 7’ • Raõnh 4 - 10 : quaán boái 8: Ñaàu 8 → 8’ • Raõnh 5 - 10 : quaán boái 9 : Ñaàu 9 →9’ • Raõnh 11- 4 :quaán boái 21: Ñaàu 21 →21’ • Raõnh 11- 5 :quaán boái 22 :Ñaàu 22 →22’ • Raõnh 12- 5 :quaán boái 23 :Ñaàu 23 →23’ • Raõnh 12- 6 :quaán boái 24 :Ñaàu 24 →24’ * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau * Duøng neâm tre neâm chaët mieäng raõnh . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 10 ( theo sô ñoà traûi ) . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 . . • Ñaàu daây 24’ noái vôùi phieán goùp soá 22 . ( nhö hình beân ) . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 51
 52. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . . • Ñaàu daây 24 noái vôùi phieán goùp soá 24 ( nhö hình beân ) . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Rotor phaûi quay ñuùng chieàu . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 52
 53. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Baøi Taäp 11 : Quaán soùng phöùc taïp Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ50 * Ñoäng cô Z=14,G=28,2p=4 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 28 Z nt 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : y1 = ± b = −1 = .6 ⇒ daây quaán böôùc thöôøng . 2 p 4 28 2 Z nt ± m − y G = = = 13 ( soùng luøi ) . p 2 Noái caùc phaàn töû : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 53
 54. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình11 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô ñieän 1 chieàu Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 54
 55. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . *Döïa vaøo sô ñoà traûi , tuaàn töï quaán caùc ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) boái daây leân raõnh: Boái 1: Ñaàu daây 1 →1’ . • Raõnh 1 - 4 : Boái 2 : Ñaàu daây 2→2’. Boái 3 : Ñaàu daây 3→3’. • Raõnh 2 - 5 : Boái 4 ; Ñaàu daây 4→4’. . . . . . . ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 55
 56. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi cuûa raõnh soá 13 . * Noái ñaàu daây ra leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 14 . •Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 15 . . • Ñaàu daây 28’ noái vôùi phieán goùp soá 13 . •Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : •Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. •Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . . •Ñaàu daây 28 noái vôùi phieán goùp soá 28 . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . Löu yù : Taát caû caùc ñaàu daây noái leân phieán goùp ñeàu phaûi ñöôïc luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . •Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô ∗∗∗ Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : •Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . •Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . •Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . •Kieåm tra ñieän aùp nguoàn ∗∗∗Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu. •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 56
 57. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . ∗∗∗ Taåm saáy boä daây baèng veni : •Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . •Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h •Thôøi gian saáy khoaûng 12 . ∗∗∗ Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . Baøi Taäp 12 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . ( Loaïi Coù Truïc Choåi Than Leäch 30 °°° So Vôùi Trung Tính Hình Hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . Duïng cuï , thieát bò * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2 . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 57
 58. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Nguoàn AC vaø DC . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Tuû saáy . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Noái caùc phaàn töû : Do truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ leân thaúng phieán goùp . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 58
 59. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình12 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 59
 60. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) daøi raõnh soá 1 . ∗∗∗ Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc caùc boái daây theo thöù töï nhö sau : •Boái daây 1: Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 1 leân raõnh 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 2. • Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 2 leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 3 • Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo quy luaät hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù : Daây coù Φ.> 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . ∗∗∗ Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . ∗∗∗ Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . ∗∗∗ Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . •Rotor phaûi quay ñuùng chieàu. •Löïc quay maïnh . •Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : . • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C •Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h •Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 60
 61. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän BAØI TAÄP 13 : QUAÁN SOÙNG ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 12 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than leäch 30 °°° so vôùi trung tính hình hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng soùng ñôn giaûn coù soá phieán goùp baèng soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 * Ñoäng cô Z=12,K=12,2p=2 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’ . IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Z = 12 , K= 12 ⇒ Z nt = Z = 12. 12 Z nt y 1 = ± b = −1 = 5 ( böôùc ngaén ). 2 p 2 BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 61
 62. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän 12 1 Z nt ± m − y C = y = = = 11 ( soùng luøi ) . p 1 Noái caùc phaàn töû : Hình13 : Sô ñoà daây quaán soùng ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 12 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 62
 63. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . B2 : Quaán vaø noái caùc boái daây leân raõnh . ∗∗∗ Phieán goùp soá 1 truøng vôùi ñöôøng keùo ( Choïn phöông phaùp quaán theo sô ñoà traûi ) daøi raõnh soá 1 . * Khoâng caét daây , quaán vaø noái lieân tuïc caùc boái daây theo thöù töï nhö sau : • Boái daây 1 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 1 leân raõnh soá 1 vaø raõnh 6 ; quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp 12 . • Boái daây 2 : Khôûi ñaàu töø phieán goùp soá 2 leân raõnh soá 2 vaø soá 7 , quaán ñuû soá voøng quy ñònh , noái ñaàu cuoái veà phieán goùp soá 1. . • Caùc boái daây coøn laïi quaán vaø noái theo quy luaät hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : •Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng MΩ nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp ∗∗∗Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . Löïc quay maïnh . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 63
 64. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BAØI TAÄP 14 : QUAÁN XEÁP ÑÔN GIAÛN Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi trung tính hình hoïc ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp ñôn giaûn coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 4 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 64
 65. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö Duïng cuï , thieát bò ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25. * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Nguoàn AC vaø DC . * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía phaûi 1 raõnh môùi truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch traùi 1 raõnh . 24 Z nt y1 = ± b = − 2 = 10 . ( böôùc ñuû ) . 2 p 2 yC = +1 ( quaán phaûi ) . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 65
 66. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình14 : Sô ñoà daây quaán xeáp ñôn giaûn ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 66
 67. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . * Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 67
 68. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 12 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 5 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo. * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B3 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng M Ω nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 68
 69. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BAØI TAÄP 15 : QUAÁN XEÁP PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . ( loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô daïng xeáp phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö * Sôn caùch ñieän ( verni ) . ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25 Duïng cuï , thieát bò * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . * Nguoàn AC vaø DC . * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) * Ñoàng hoà VOM , M Ω . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 69
 70. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Tuû saáy . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’ . IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : Do phaûi dôøi truïc phaân chia 2 nhoùm doøng ñieän veà phía traùi 2 raõnh môùi truøng vôùi trung tính hình hoïc neân ñaàu daây vaøo seõ ñaù leäch phaûi 2 raõnh . 24 Z nt y1 = ± b = − 2 = 10 ( böôùc ngaén ) . 2 p 2 yC = ± m = +2 ( quaán phaûi ) . Noái caùc phaàn töû : BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 70
 71. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän Hình15 : Sô ñoà daây quaán xeáp phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 71
 72. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 72
 73. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 4 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 5. • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 6 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. •Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . •Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán goùptheo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng M Ω nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 73
 74. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BAØI TAÄP 16 : QUAÁN SOÙNG PHÖÙC TAÏP Ñ/C VAÏN NAÊNG Z = 12 , K = 24 , 2P = 2 . (loaïi coù truïc choåi than truøng vôùi truïc cöïc töø ) I/ Muïc ñích yeâu caàu : - Muïc ñích : ∗ Giuùp HSSV naém ñöôïc caùc böôùc quaán daây ( Rotor ) ñeå quaán hoaøn thieän 1 ñoäng cô vaïn naêng daïng soùng phöùc taïp coù soá phieán goùp gaáp ñoâi soá raõnh vaø coù soá cöïc töø laø 2p = 2 . ∗ Reøn luyeän kyõ naêng tay ngheà quaán daây cho HSSV thoâng qua heä thoáng baøi taäp thöïc haønh taïi lôùp . ∗ Hoïc xong baøi taäp thöïc haønh naøy , HSSV coù khaû naêng quaán môùi hoaøn chænh , ñaáu daây vaän haønh vaø söûa chöõa caùc hö hoûng ñoäng cô loaïi naøy - Yeâu caàu : ∗ HSSV phaûi xaây döïng ñöôïc sô ñoà traûi daïng daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng coù soá lieäu nhö treân . ∗ HSSV phaûi thöïc hieän ñaày ñuû , nghieâm tuùc vaø ñuùng ñaén caùc böôùc quaán daây ñöôïc Giaùo vieân chæ daãn . ∗ Ñaûm baûo an toaøn moïi maët trong hoïc taäp . II/ Giôùi thieäu thieát bò vaät tö vaø duïng cuï hoïc taäp : Vaät tö * Chì haøn ( ruoät coù nhöïa thoâng ) ∗ Daây quaán ñieän töø Φ25. * Sôn caùch ñieän ( verni ) . * Giaáy caùch ñieän daøy 0,25 ; 0,10 * Tre khoâ laøm neâmvaø dao tæa . Duïng cuï , thieát bò * Daây daãn boïc caùch ñieän 2x32 . * Ñoäng cô Z=12,K=24,2p=2 . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 74
 75. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Nguoàn AC vaø DC . * Côø leâ,kìm,tuoác vít . * Keùo , buùa ( nhöïa + saét ) . * Tuû saáy . * Ñoàng hoà VOM , M Ω . III/ Thôøi gian : - Höôùng daãn 45’ . - Thöïc haønh 185’. IV/ Trình töï thöïc haønh : A/ Chuaån bò : 1) Xaây döïng sô ñoà traûi : 24 Z nt y1 = ± b = − 2 = 10 ( böôùc ngaén ) . 2 p 2 24 2 Z nt ± m ± yC = = = 24 − 2 = 22 ( soùng luøi ) . p 1 Noái caùc phaàn töû : Hình16 : Sô ñoà daây quaán soùng phöùc taïp ñoäng cô vaïn naêng Z = 12 , K = 24 , 2p = 2 . 2)Veä sinh maët ngoaøi ñoäng cô , ñaùnh daáu caùc vò trí caàn thieát ñeå thuaän tieän khi raùp laïi. 3)Thaùo ñoäng cô vaø xeáp ñaët caùc boä phaän theo trình töï ñeå tieän khi raùp laïi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 75
 76. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän 4)Laøm veä sinh raõnh . 5)Xeáp ñaët caùc duïng cuï vaät tö caàn thieát vaøo nôi laøm vieäc sao cho goïn gaøng , ngaên naép vaø khoa hoïc . B/ Caùc böôùc thöïc haønh : Böôùc Quaán Daây Höôùng Daãn Thöïc Hieän B1 : Ño , caét giaáy loùt caùch ñieän raõnh Rotor . * Ño , caét theo hình beân : D = L + 0.6mmx2 . H = ab + bc + cd + ( 1 ÷ 2mm ) * Gaáp mí taïo gôø : Gaáp moãi beân 3mm ( theo ñöôøng neùt ñöùt ) ñeå taïo gôø nhaèm cho mieáng giaáy khi ñaõ loùt vaøo raõnh seõ khoâng chaïy ra ngoaøi khi bò ñaåy tôùi ñaåy lui. * Nheùt giaáy vaøo raõnh : Giaáy loùt ñaït yeâu caàu khi duøng tay ñaåy tôùi ñaåy lui theo chieàu doïc raõnh vaø ñaåy töø ñaùy raõnh leân mieäng raõnh khoâng bò tuoät ra ngoaøi . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 76
 77. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B2 : Quaán caùc boái daây leân raõnh . ( Choïn phöông phaùp quaán töøng caëp boái song song ) ∗∗∗ Neâm chaët mieäng raõnh laïi . Löu yù: Caùc caïnh taùc duïng cuaû caùc boái daây khaùc nhau naèm chung trong cuøng raõnh phaûi ñöôïc loùt caùch ñieän nhau . * Ghi chu ù : - Daáu + : kyù hieäu ñaàu daây vaøo . - Daáu • : kyù hieäu ñaàu daây ra . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 77
 78. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän B3 : Noái caùc ñaàu daây leân phieán goùp . * Phieán goùp soá 1 naèm treân ñöôøng keùo daøi raõnh soá 3 . * Noái caùc ñaàu daây ra leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1’ noái vôùi phieán goùp soá 23 . • Ñaàu daây 2’ noái vôùi phieán goùp soá 24 . • Ñaàu daây 19’ noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 20’ noái vôùi phieán goùp soá 2 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái theo quy luaät nhö hình beân . * Loùt caùch ñieän lôùp ñaàu daây ra vôùi lôùp ñaàu daây vaøo . * Noái caùc ñaàu daây vaøo leân phieán goùp : • Ñaàu daây 1 noái vôùi phieán goùp soá 1. • Ñaàu daây 2 noái vôùi phieán goùp soá 2 . • Ñaàu daây 19 noái vôùi phieán goùp soá 3 . • Ñaàu daây 20 noái vôùi phieán goùp soá 4 . . • Caùc ñaàu daây coøn laïi noái vôùi phieán goùptheo quy luaät nhö hình beân . * Haøn chì caùc moái noái treân phieán goùp . * Löu yù : Daây coù Φ > 0.15mm thì ñaàu daây noái leân phieán goùp phaûi luoàn trong oáng caùch ñieän . B4 : Laép raùp ñoäng cô ñaáu daây vaän haønh . * Kieåm tra toång theå treân Rotor : • Kieåm tra ñoä caùch ñieän giöõa boä daây quaán vôùi phaàn kim loaïi cuûa Rotor : Duøng M Ω nhö hình veõ beân . • Kieåm tra söï chaéc chaén cuûa caùc neâm ôû mieäng raõnh . • Kieåm tra caùc moái haøn treân phieán goùp . * Laép raùp ñoäng cô . * Kieåm tra tröôùc khi ñoùng ñieän : • Kieåm tra phaàn cô : Duøng tay xoay truïc Rotor neáu thaáy nheï laø ñöôïc . • Kieåm tra caùch ñieän boä daây vôùi voû ñoäng cô ( duøng M Ω ) . • Kieåm tra thoâng maïch ( duøng VOM ) . • Kieåm tra ñieän aùp nguoàn . * Ñoùng ñieän cho ñoäng cô chaïy vaø ñaùnh giaù caùc chæ tieâu kyõ thuaät . • Chieàu quay Rotor ñuùng quy ñònh . • Löïc quay maïnh . • Tia löûa ñieän treân phieán goùp nhoû . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 78
 79. TRÖÔØNG ÑH COÂNG NGHIEÄP TP.HCM Khoa Ñieän * Ñeøn coù tim thaép trong tuû ñöôïc caáp ñieän aùp 70 ÷80% ñieän aùp ñònh möùc . * Taåm saáy boä daây baèng veni : • Laøm noùng boä daây quaán 40 ÷50 °C . • Taåm sôn caùch ñieän boä daây quaán treân Rotor khi coøn noùng . h • Thôøi gian saáy khoaûng 12 . * Duøng M ΩΩΩ 500V ño ñoä caùch ñieän khi coøn noùng , giaù trò phaûi ñaït treân 1M ΩΩΩ . BIEÂN SOAÏN : ÑINH XUAÂN CHIEÁN Trang 79