Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 - Chương 6: Tập lệnh - Macro - Lê Thị Minh Nguyện

pdf 22 trang ngocly 980
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 - Chương 6: Tập lệnh - Macro - Lê Thị Minh Nguyện", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_tin_hoc_ung_dung_trong_kinh_doanh_2_chuong_6_tap_l.pdf

Nội dung text: Bài giảng Tin học ứng dụng trong kinh doanh 2 - Chương 6: Tập lệnh - Macro - Lê Thị Minh Nguyện

 1. 8/5/2014 TIN HỌC ỨNG DỤNG TRONG KINH DOANH 2 Chương 6 TẬP LỆNH - MACRO Giảng Viên: Lê Thị Minh Nguyện Email: nguyenltm@hotmail.com NỘI DUNG 1 Giới thiệu 2 Tập lệnh đơn 3 Các hành động trong tập lệnh 4 Các biến cố xảy ra trên biểu mẩu 5 Tập lệnh gom nhóm có điều kiện 2 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 1
 2. 8/5/2014 GIỚI THIỆU  Macro trong MS Access là tập hợp các lệnh (Hành động ) được định sẵn nhằm tự động thực hiện chuỗi các tác vụ nào đó mà không cần sự can thiệp từng bước của người sử dụng.  Macro được dùng khi có các hành động nào thường xuyên lặp lại trong MS Access hoặc được dùng khi cần kết hợp các hành động đơn giản nhằm giải quyết một vấn đề nào đó khi xây dựng các ứng dụng nhằm tăng thêm tính hiệu quả và chính xác cho cơ sở dữ liệu. 3 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro GIỚI THIỆU Giả sử xây dựng một form với nút đóng form bằng cách tạo nút trên form và xây dựng một macro để đóng form sau đó gán macro cho sự kiện Click của nút. 4 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 2
 3. 8/5/2014 GIỚI THIỆU  Các loại Macro . Standalone Macros: Là một đối tượng của cơ sở dữ liệu, Macro này sau khi được tạo và lưu thì nó xuất hiện trong phần Macro của Navigation Pane. . Data Macros: Là loại Macro được lưu trữ như một phần của một Table. . Embedded Macros: Là loại Macro được lưu trữ như một phần của một Form hoặc Report. Macros này chỉ thực thi khi Form hoặc Report hoặc một đối tượng trên Form hoặc Report chịu tác động của một sự kiện. 5 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh đơn Cách tạo . Chọn Tab Create trên thanh Ribbon, trong nhóm lệnh Macro & Code, Click nút Macro. . Xuất hiện cửa sổ thiết kế Macro với các thành phần: • Khung bên trái dùng để chọn các Action trong Macro. • Khung bên phải chứa các Action theo nhóm và các đối tượng trong cơ sở dữ liệu đã được gán Macro6 . 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 3
 4. 8/5/2014 Tập lệnh đơn Cách tạo 7 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh đơn Cách tạo . Chọn Action trong khung Add New Action. . Ứng với những Action khác nhau thì xuất hiện các ô cho bạn chọn hoặc nhập các Argument tương ứng. 8 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 4
 5. 8/5/2014 Tập lệnh đơn Thực thi Macro . Đối với macro không gán cho sự kiện của một đối tượng cụ thể thì chọn tên Macro và Click nút Run để thực thi hoặc Double Click vào tên Macro, thường dùng cho các Macro chứa các lệnh Open. . Đối với Macro mà chỉ có thể thực thi khi tác động vào một đối tượng cụ thể trên Form hoặc Report thì sau khi tạo và lưu Macro thì phải gán Macro cho sự kiện của đối tượng cụ thể. Cách thực hiện 9 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh đơn Thực thi Macro • Mở Form hoặc Report chứa đối tượng cần gán Macro. • Click phải trên đối tượng chọn Properties, hoặc chọn đối tượng → Mở Properties Sheet. • Chọn Tab Event, chọn sự kiện (Event). • Trong danh sách xổ xuống chọn tên Macro. 10 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 5
 6. 8/5/2014 CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TẬP LỆNH Các Action thường dùng . Data Entry Operations • DeleteRecord • EditListItems • SaveRecord . System Commands • Beep • CloseDatabase • QuitAccess 11 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TẬP LỆNH Các Action thường dùng . Macro Commands • OnError • RemoveAllTempVars • RunDataMacro • RunMenuCommand • SetLocalVar • SetTempVar • StopAllMacros • StopMacro 12 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 6
 7. 8/5/2014 CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TẬP LỆNH Các Action thường dùng . Data Objects • GotoControl • GotoPage • GotoRecord • OpenForm • OpenReport • OpenTable • PrintObject • PrintPreview • SelectObject • SetProperty 13 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TẬP LỆNH Các Action thường dùng . Filter/Query/Search • ApplyFilter • FindNextRecord • FindRecord • OpenQuery • RemoveFilterSort • SetFilter • SetOrderBy • ShowAllRecords 14 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 7
 8. 8/5/2014 CÁC HÀNH ĐỘNG TRONG TẬP LỆNH Các Action thường dùng . User Interface Commands • AddMenu • BrowseTo • LockNavigationPane • MessageBox • SetMenuItem • UndoRecord 15 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Các biến cố trên xảy ra trên biểu mẫu Các event . Mouse và keyboard 16 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 8
 9. 8/5/2014 Các biến cố trên xảy ra trên biểu mẫu Các event . Form Event 17 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Các biến cố trên xảy ra trên biểu mẫu Các event . Form data Events 18 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 9
 10. 8/5/2014 Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện . Hàm MsgBox («msg», «type», «title») . Các tham số của hàm • Message: Nội dung của chuỗi thông báo. • Type: giá trị số biểu diễn các nút lệnh và biểu tượng trên hộp thông báo. • Title: tiêu đề của hộp thông báo. 19 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Giá trị số của các biểu tượng và nút lệnh trên hộp thông báo 20 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 10
 11. 8/5/2014 Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Giá trị trả về của hàm là sự chọn lựa nút lệnh trên hộp thông báo 21 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Sub Macro . Các Macro được tạo bên trong một Macro gọi là Submacro. . Một Macro chứa nhiều Submacro bên trong nó vì vậy mỗi Submacro thành phần bên trong phải được phân biệt bằng một tên riêng. . Cách tạo • Trong cửa sổ thiết kế Macro, mở khung Action Catalog bằng cách Click nút Action Catalog trong tab Design trên thanh Ribbon. 22 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 11
 12. 8/5/2014 Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Sub Macro . Cách tạo • Drag chuột kéo Submacro trong khung Action Catalog vào cửa sổ thiết kế Macro. 23 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Sub Macro . Cách tạo • Trong cửa sổ thiết kế xuất hiện khung Submacro. Nhập tên cho Submacro Chọn Action cho Submacro 24 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 12
 13. 8/5/2014 Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Ví dụ: khi click nút xóa chương trình sẽ xuất hiện hộp thông báo xác nhận "Bạn có chắc chắn xóa không?", nếu người dùng click nút yes thì xóa, ngược lại thì không xóa. Biểu thức điều kiện có dạng: 25 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Tập lệnh gom nhóm có điều kiện Các hàm thường dùng trong biểu thức điều kiện . Hàm MsgBox (“Message”, “Type”, “Title”) • Ví dụ – MsgBox("Ban co muon xoa khong",32+4,"Thong bao")=6 Title 32 Message 4 26 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 13
 14. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 27 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 28 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 14
 15. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 29 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 30 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 15
 16. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 31 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 32 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 16
 17. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 33 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 34 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 17
 18. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 35 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 36 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 18
 19. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 37 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 38 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 19
 20. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 39 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 40 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 20
 21. 8/5/2014 Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 41 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro Ứng dụng Chương trình quản lý điểm 42 19/08/2012 - MaMH: 701006 - Chương 6. Tập lệnh – Macro 21
 22. 8/5/2014 TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH 22