Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 2: Thu thập dữ liệu - Nguyễn Tiến Dũng

pdf 14 trang ngocly 220
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 2: Thu thập dữ liệu - Nguyễn Tiến Dũng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_thong_ke_ung_dung_chuong_2_thu_thap_du_lieu_nguyen.pdf

Nội dung text: Bài giảng Thống kê ứng dụng - Chương 2: Thu thập dữ liệu - Nguyễn Tiến Dũng

 1. Chương 2 THU THẬP DỮ LIỆU Ths. Nguyễn Tiến Dũng Viện Kinh tế và Quản lý, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn
 2. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG ● Sau khi kết thúc chương này, người học có thể: ● Phân biệt được DL thứ cấp và DL sơ cấp ● Kể tên và nêu được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên và không ngẫu nhiên ● Phân biệt được DL định tính và DL định lượng và ý nghĩa của hai loại DL này trong phân tích TK. © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 2
 3. CÁC NỘI DUNG CHÍNH 2.1 XÁC ĐỊNH DL CẦN THU THẬP 2.2 DỮ LIỆU THỨ CẤP VÀ DL SƠ CẤP 2.3 CÁC PP THU THẬP DL SƠ CẤP 2.4 CÁC KỸ THUẬT LẤY MẪU 2.5 DL ĐỊNH TÍNH VÀ DL ĐỊNH LƯỢNG © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 3
 4. 2.1 XÁC ĐỊNH DL CẦN THU THẬP ● Tiến trình NC ● Vấn đề quản trị >> Mục tiêu NC >> Kế hoạch NC >> Thu thập DL >> Phân tích DL ● TD: NC mức độ yêu thích chuyên ngành của SV và kết quả học tập ● Mức độ yêu thích chuyên ngành ● Kết quả học tập ● DL khác: ● Về SV: khoa, trường, học năm thứ mấy ● Về môi trường học tập: đặc điểm nhà trường, xã hội ● 2 loại DL: ● DL thứ cấp ● DL sơ cấp © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 4
 5. 2.2 DỮ LIỆU THỨ CẤP ● DL không có sẵn ● Tiếp cận nguồn DL ● Nguồn bên trong DN ● Nguồn bên ngoài DN ● Các tổ chức chuyên TK của nhà nước: TCTK (gso.gov.vn), Cục TK ● Các tổ chức không chuyên TK ● Các tổ chức dịch vụ cung cấp thông tin: TNS, A.C. Nielsen © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 5
 6. General Statistical Office in Vietnam: www.gso.gov.vn © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 6
 7. 2.3 DỮ LIỆU SƠ CẤP ● DL không có sẵn ● Tự làm hay thuê ngoài ● Các phương pháp thu thập DL sơ cấp ● Quan sát ● Nhật ký ● Phỏng vấn sâu ● Thảo luận nhóm ● Điều tra chọn mẫu: PV trực tiếp, qua điện thoại, qua thư © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 7
 8. 2.4 CÁC KỸ THUẬT (PHƯƠNG PHÁP) LẤY MẪU Các phương pháp Các phương pháp Yêu cầu đối với lấy lấy mẫu ngẫu lấy mẫu không mẫu nhiên ngẫu nhiên • Sai số • Lấy mẫu ngẫu • Lẫy mẫu thuận • Chi phí nhiên đơn giản tiện • Thời gian • Lấy mẫu hệ • Lẫy mẫu theo thống định mức • Lấy mẫu phân • Lẫy mẫu bằng tầng phán đoán • Lấy mẫu theo • Lấy mẫu theo cụm giới thiệu © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 8
 9. 2.4.1 Các kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên ● 2.4.1.1 Lấy mẫu ngẫu nhiên đơn giản ● Tra bảng số ngẫu nhiên ● Rút thăm ngẫu nhiên ● Khởi tạo số ngẫu nhiên: ● Hàm RANDBETWEEN(a;b) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 9
 10. 2.4.1.2 Lấy mẫu hệ thống ● N = 49; n = 5 ● Cách 1: ● Tính bước nhảy k = [N/n] = 9 ● Chọn ngẫu nhiên p.tử đầu tiên trong [1;9] 6 ● Tính ra các p.tử tiếp theo: 15, 24, 33, 42 ● Cách 2: ● Tính bước nhảy k = N/n = 9,8 làm tròn là 10. ● Chọn ngẫu nhiên p.tử đầu tiên trong [1;10] 7 ● Các phần tử tiếp theo: 17, 27,37,47 (đủ) ● Chọn ngẫu nhiên p.tử đầu tiên: [1;10] 10 ● Các phần tử tiếp theo: 20, 30, 40, 50 ● 50 – 49 = 1 lấy mẫu quay vòng © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 10
 11. 2.4.1.3 Lấy mẫu phân tầng ● Tổng thể gồm nhiều nhóm (gọi là tầng), có đặc điểm khác nhau. ● Yêu cầu: lấy ra một số lượng hay tỷ lệ nhất định theo từng nhóm (tầng). ● TD: Có DS gồm N = 20 khách nam + 20 khách nữ. Cần chọn ra n = 4 khách nam và 4 khách nữ để phỏng vấn (rút mẫu đều . ● Theo mục đích, tỷ lệ rút mẫu trong các tầng có thể không đều © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 11
 12. 2.4.1.4 Lấy mẫu theo cụm (cluster sampling) ● Tổng thể gồm nhiều nhóm (gọi là cụm), có đặc điểm khác nhau, mỗi cụm lại có thể bao gồm các cụm con. ● Lấy mẫu theo cụm 1 giai đoạn ● Chọn ngẫu nhiên một số cụm ● Trong các cụm đã chọn, chọn ngẫu nhiên một số p.tử ● Lấy mẫu theo cụm 2 giai đoạn ● Chọn ngẫu nhiên một số cụm ● Trong các cụm đã chọn, lấy ngẫu nhiên một số cụm con ● Trong các cụm con đã chọn, lấy ngẫu nhiên một số p.tử ● TD: N = 20 nhà x 10 tầng x 10 hộ; n = 100 © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 12
 13. 2.4.2 Các kỹ thuật lấy mẫu không ngẫu nhiên (phi xác suất) ● Lấy mẫu thuận tiện (convenience sampling) ● Lấy mẫu định mức (quota sampling) ● Lấy mẫu theo phán đoán (judgemental sampling) ● Lấy mẫu theo giới thiệu (snowball sampling) © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 13
 14. 2.5 DỮ LIỆU ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG ● Dữ liệu định tính ● DL định danh ● DL thứ bậc ● Dữ liệu định lượng ● DL khoảng ● DL tỷ lệ ● Không thể tính TB và PS của DL định tính ● Thang đo Dữ liệu Phương pháp PT DL © 2013 Nguyễn Tiến Dũng 14