Bài giảng Quản trị văn phòng - Nguyễn Nam Hà

pdf 157 trang ngocly 28/05/2021 1140
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị văn phòng - Nguyễn Nam Hà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_van_phong_nguyen_nam_ha.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị văn phòng - Nguyễn Nam Hà

 1. TRƯỜNG ĐẠI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TPHCM MOÂN QUAÛN TRÒVAÊN PHOØNG (OFFICEMANAGEMENT) GV: TS. NGUYEÃN NAM HAØ namhadhcn@yahoo.com.vn Monday, September 13, 2010 1 n Soáñôn vò hoïc trình: 2tín chæ(30tieát lyù thuyeát) Chöôngtrìnhmoân hoïc: Goàm2phaànvôùi9chöông n Phaàn I: Tổng quan về quaûn trò văn phoøng ¨ Chöông 1: Khaùi quaùt veàquản trị vaên phoøng ¨ Chöông 2: Quản trị thoâng tin & hồ sơ. ¨ Chöông 3: Giao tieáp vaên phoøng ¨ Chöông 4: Quaûn trò hoäi hoïp & xaây döïng chöông trình, keáhoaïch hoaït ñoäng. Monday, September 13, 2010 2 1
 2. n Phaàn II: Kyõ thuaät soaïn thaûo & trình baøy vaên baûn ¨ Chöông 5: Khaùi quaùt chung veàvaên baûn ¨ Chöông 6: Theåthöùc vaøkyõ thuaät trình baøy vaên baûn ¨ Chöông 7: Phong caùch ngoân ngöõ trong vaên baûn haønh chính –coâng vuï ¨ Chöông 8: Quy trình soaïn thaûo vaøban haønh vaên baûn ¨ Chöông 9: Kyõ thuaät soaïn thaûo vaøtrình baøy moät soávaên baûn haønh chính thoâng duïng. Monday, September 13, 2010 3 Muïcñíchmoân hoïc: n Cungcaápkieánthöùcveà: ¨ Chöùc naêng, nhieäm vuï, cô caáu toåchöùc, hình thöùc toåchöùc vaên phoøng. ¨ Heäthoángvaên baûnquyphaïmphaùpluaät, văn bản tư phaùp vaøvaên baûnhaønhchính. n Reøn luyeän kyõ naêng soaïnthaûovaøtrìnhbaøy moätsoávaên baûnhaønhchính–coâng vuïthoâng duïngnhöquyeátñònh, thoângbaùo, tôøtrình, baùo caùo, coângvaên, hôïpñoàng. Monday, September 13, 2010 4 2
 3. Taøilieäumoân hoïc: n GiaùotrìnhKyõ thuaätsoaïnthaûovaên baûncuûa TröôøngÑHCN TPHCM, 2007 n Quaûn trò haønh chính vaên phoøng, NXB Toång hôïp TPHCM, 2008 Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät: n Hieánphaùpnaêm1992; n LuaätBan haønhvaên baûnquyphaïmphaùpluaätnaêm 2008 (01/01/2009); n Luaät Ban haønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân, Uyûban nhaân daân naêm 2004 Monda(y01, Sep/te4mbe/20r 13, 05); 2010 5 n Nghò ñònh cuûa Chính phuûsoá 24/2009/NĐ-CP ngaøy 05/03/2009 quy ñònh chi tieát veàbieän phaùp thi haønh luaät ban haønh văn baûn quy phaïm phaùp luaät. n Nghò ñònh cuûa Chính phuûsoá110/2004/NÑ-CP ngaøy 08/4/2004 veàcoâng taùc vaên thö. n Nghò ñònh cuûa Chính phuûsoá9/2010/NÑ-CP ngaøy 08/2/2010 söûa ñoåi boåsung moät soáñieàu cuûa Nghò ñònh soá110/2004/NÑ-CP ngaøy 08/4/2004 veàcoâng taùc vaên thö. Monday, September 13, 2010 6 3
 4. n Thoângtölieântòch soá55/2005/TTLT-BNV- VPCP ngaøy06/5/2005 cuûaBoänoäivuï, Vaên phoøng Chínhphuû“Höôùngdaãnveàtheåthöùcvaø kyõthuaättrìnhbaøyvaên baûn”. Caùc website tham khảo: n (Quốc hội) n (Chính phủ) n (DHCN TPHCM) n (Khoa QTKD) Monday, September 13, 2010 7 ÑEÀTAØI TIEÅU LUAÄN 1. Vaên phoøng aûo: thöïc traïng vaøgiaûi phaùp phaùt trieån. 2. Coâng taùc leã taân vaên phoøng: thöïc traïng vaøgiaûi phaùp hoaøn thieän. 3.Vaán ñeàphong thuûy trong löïa choïn vò tríñaët vaên phoøng: thöïc traïng vaømoät soákieán nghò. 4. Vaán ñeàphong thuûy trong baøi trívaên phoøng: thöïc traïng vaømoät soákieán nghò. 5. Vaán ñeàkhoâng gian vaøaùnh saùng trong vaên phoøng: thöïc traïng vaømoät soákieán nghò. Monday, September 13, 2010 8 4
 5. 6. Hoaøn thieän kyõ thuaät soaïn thaûo quyeát ñònh haønh chính. 7. Hoaøn thieän kyõ thuaät soaïn thaûo thoâng baùo. 8. Hoaøn thieän kyõ thuaät soaïn thaûo tôøtrình. 9.Hoaøn thieän kyõ thuaätsoaïnthaûobaùocaùo. 10.Hoaøn thieän kyõ thuaätsoaïnthaûocoângvaên. 11.Hoaøn thieän kyõ thuaätsoaïnthaûohôïpñoàng kinhdoanh. 12.Hoaøn thieän kyõ thuaätsoaïnthaûohôïpñoàng daânsöï. Monday, September 13, 2010 9 PHAÀNI TOÅNG QUAN VEÀQUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG Monday, September 13, 2010 10 5
 6. CHÖÔNG 1 KHAÙI QUAÙT VEÀQUAÛN TRÒ VAÊN PHOØNG SOÁTIEÁT HOÏC: 2 Monday, September 13, 2010 11 NỘI DUNG CHÍNH n Khái niệm, chức năng, nhiệm vụ văn phòng n Cơ cấu tổ chức văn phòng: ¨ Nguyên tắc hoạt động ¨ Tổ chức văn phòng ¨ Bố trí văn phòng Monday, September 13, 2010 12 6
 7. 1.Khaùi nieäm, chöùc naêng, nhieäm vuï 1.1.Khaùinieämvaên phoøng n Nghĩa roäng: Vaên phoøng laøboämaùy ñieàu haønh cuûa cô quan, toåchöùc. n Nghĩa heïp: Văn phoøng laøtruïsôûlaøm vieäc cuûa cô quan, toåchöùc. n Vaên phoøng laøboämaùy ñieàu haønh toång hôïp cuûa cô quan, toåchöùc, laønôi thu thaäp, xöûlyù thoâng tin phuïc vuïñieàu haønh vaøbaûo ñaûm caùc ñieàu kieän vaät chaát, kyõ thuaät cho hoaït ñoäng cuûa cô quan, toåchöùc. Monday, September 13, 2010 13 1.2. Khaùi nieäm quaûn trò vaên phoøng n Quaûn trò vaên phoøng laøvieäc hoaïch ñònh, toå chöùc, phoái hôïp, kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng xöû lyùthoâng tin. Quaûn trò vaên phoøng coù5 chöùc naêng cô baûn: n Hoaïch ñònh coâng vieäc vaên phoøng n Toåchöùc thöïc hieän coâng vieäc vaên phoøng n Laõnh ñaïo coâng taùc vaên phoøng n Kieåm soaùt coâng vieäc vaên phoøng n Dòch vuïhaønh chính vaên phoøng Monday, September 13, 2010 14 7
 8. 1.3. Chöùc naêng cuûa vaên phoøng 1.3.1. Chöùc naêng tham möu, toång hôïp n Toång hôïp, xöûlyùvaøcung caáp thoâng tin veà hoaït ñoäng cuûa cô quan, toåchöùc n Tham möu cho laõnh ñaïo veàcaùc bieän phaùp giaûi quyeát vaøxöûlyù n Giuùp laõnh ñaïo caùc coâng vieäc sau: ¨ Xaây döïng chöông trình, keáhoaïch, lòch laøm vieäc ¨ Theo doõi, ñoân ñoác caùc ñôn vò, boäphaän ¨ Toåchöùc, ñieàu phoái caùc hoaït ñoäng chung Monday, September 13, 2010 15 1.3.2. Chöùc naêng haäu caàn n Toåchöùc vieäc quaûn lyù, söûduïng caùc khoaûn kinh phí, quaûn lyùtaøi saûn cuûa cô quan, toåchöùc n Baûo ñaûm cô sôûvaät chaát, phöông tieän vaø ñieàu kieän laøm vieäc cuûa cô quan, toåchöùc 1.3.3. Chöùc naêng ñaïi dieän n Laøñaàu moái giao tieáp cuûa cô quan, toå chöùc Monday, September 13, 2010 16 8
 9. 1.4.Nhieäm vuïcuûa vaên phoøng n Xaây döïng chöông trình, keáhoaïch coâng taùc n Chuaån bò taøi lieäu phuïc vuïlaõnh ñaïo giaûi quyeát coâng vieäc haønh ngaøy, hoäi hoïp n Soaïn thaûo vaøban haønh vaên baûn, ñeàxuaát caùc bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh n Toåchöùc hoäi hoïp n Quaûn lyù, löu tröõ vaên baûn n Toåchöùc giao tieáp ñoái noäi, ñoái ngoaïi n Quaûn lyùtaøi saûn cuûa ñôn vò n Chaêm lo ñôøi soáng vaät chaát, tinh thaàn cho caùn Mondaybo, Septä,e mbenhr 13a, ân vieân 2010 17 2.Cô caáu –toåchöùc cuûa vaên phoøng 2.1. Nguyeân taéc hoaït ñoäng n Hoaït ñoäng theo nguyeân taéc haønh chính (thuû tröôûng laõnh ñaïo) n Vaên phoøng cô quan, toåchöùc caáp treân höôùng daãn, kieåm tra chuyeân moân vaên phoøng cô quan, toåchöùc caáp döôùi n Quaûn lyùcaùn boä, nghieäp vuïchuyeân moân theo quy ñònh cuûa phaùp luaät vaøquy ñònh cuûa cô quan, toåchöùc. Monday, September 13, 2010 18 9
 10. 2.2. Toåchöùc vaên phoøng 2.2.1. Hình thöùc toåchöùc: n Coù2 hình thöùc: taäp trung moät ñaàu moái vaøtaäp trung theo chöùc naêng. n Hình thöùc taäp trung moät ñaàu moái: moïi hoaït ñoäng cuûa vaên phoøng ñaët döôùi söïñieàu haønh cuûa nhaøquaûn trò haønh chính n Öu ñieåm: deã ñieàu haønh coâng vieäc, huy ñoäng nhaân söï, deã kieåm tra, ñieàu ñoäng, phaân boå trang thieát bò, phöông tieän laøm vieäc n Nhöôïc ñieåm: khoùchuyeân moân hoùa, khoùquan taâm ñuùng möùc taàm quan troïng cuûa töøng loaïi coâng vieäc. Monday, September 13, 2010 19 n Hình thöùc taäp trung theo chöùc naêng: hoaït ñoäng cuûa vaên phoøng ñaët taïi caùc boäphaän chuyeân moân döôùi söïgiaùm saùt cuûa nhaø quaûn trò haønh chính n Öu ñieåm: chuyeân moân hoùa coâng vieäc, töøng loaïi coâng vieäc ñöôïc ñaët ñuùng taàm quan troïng cuûa noù n Nhöôïc ñieåm: deã daãn ñeán vi phaïm cheáñoä thuûtröôûng Monday, September 13, 2010 20 10
 11. 2.2.2.Cô caáu toåchöùc n Laõnh ñaïo vaên phoøng -phoøng haønh chính: ¨ Chaùnh vaên phoøng –Tröôûng phoøng haønh chính ¨ PhoùChaùnh vaên phoøng –Phoùphoøng haønh chính n Caùc boäphaän tröïc thuoäc: ¨ Boäphaän vaên thö ¨ Boäphaän toång hôïp ¨ Boäphaän quaûn lyùcô sôûvaät chaát (quaûn trò) ¨ Boäphaän baûo veä, leã taân, taïp vuï Monday, September 13, 2010 21 n Boäphaän vaên thö: quaûn lyù, ñieàu haønh coâng taùc tieáp nhaän, xöûlyù, baûo quaûn, baûo maät, chuyeån giao vaên baûn trong vaøngoaøi cô quan, toåchöùc. n Boäphaän toång hôïp: goàm caùc chuyeân vieân coù nhieäm vuïnghieân cöùu chuûtröông, chính saùch cuûa caáp treân, caùc lónh vöïc chuyeân moân coù lieân quan. Tham möu cho laõnh ñaïo trong vieäc trong ñieàu haønh hoaït ñoäng cuûa cô quan toå chöùc (ñeàxuaát caùc phöông aùn giaûi quyeát coâng vieäc). Monday, September 13, 2010 22 11
 12. 3. Boátrívaên phoøng 3.1. Muïc ñích, yeâu caàu: n Taïo moâi tröôøng thích hôïp cho coâng vieäc cuûa nhaân vieân nhaèm naâng cao hieäu quaûlaøm vieäc n Thuaän tieän cho vieäc tieáp khaùch n Ñaûm baûo giöõ gìn bímaät vaên baûn, taøi lieäu n Taän duïng toái ña maët baèng, tieát kieäm vaøsöû duïng cô ñoäng dieän tích vaên phoøng n Giaûm thieåu thôøi gian di chuyeån giöõa caùc boä phaän cuûa vaên phoøng. Monday, September 13, 2010 23 3.2. Caùc phöông phaùp boátrívaên phoøng n Vaên phoøng boátrítheo khoâng gian ñoùng (vaên phoøng chia nhoû): laøcaùch boátrívaên phoøng truyeàn thoáng; töøng boäphaän boátríphoøng rieâng coùtöôøng ngaên, cöûa ra vaøo ñoùng kín. n Öu ñieåm: ¨ Baûo maät coâng vieäc ¨ Baûo ñaûm tính rieâng töcuûa moãi nhaân vieân ¨ Phuøhôïp vôùi coâng vieäc taäp trung cao n Nhöôïc ñieåm: toán dieän tích, taêng chi phíñieän, Mondathy, Siepeteátmbe br 13ò , vaên phoøng. 2010 24 12
 13. n Vaên phoøng boátrítheo khoâng gian môû: caùc boäphaän ñöôïc boátrítrong cuøng moät phoøng khoâng coùvaùch ngaên hoaëc coùvaùch ngaên thaáp mang tính trang trí. n Öu ñieåm: ¨ Tieát kieäm chi phí, dieän tích ¨ Thuaän tieän trong giao tieáp giöõa caùc boä phaän n Nhöôïc ñieåm: ¨ Khoâng phuøhôïp coâng vieäc taäp trung cao Monday, September 13, 2010 25 3.3. Trang thieát bò vaên phoøng n Thieát bò vaên phoøng: ñieän thoaïi, maùy fax, Maùy photo-copy, maùy vi tính, maùy tính ñieän töû nÑoàduøng vaên phoøng: baøn, gheá, tuûñöïng hoàsô, giaù ñeåtaøi lieäu, tuûaùo n Hieän ñaïi hoùa coâng taùc vaên phoøng: tin hoïc hoùa, töï ñoäng hoùa, vieãn thoâng hoùa coâng taùc vaên phoøng n Xaây döïng vaên phoøng “khoâng giaáy”, vaên thöñieän töû. n Xaây döïng ñoäi nguõ nhaân vieân coùtrình ñoäquaûn lyù, chuyeân moân nghieäp vuï, kyõ naêng haønh chính Monday, September 13, 2010 26 13
 14. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Vaên phoøng laøgì? 2. Caùc chöùc naêng cô baûn cuûa vaên phoøng? 3. Cô caáu toåchöùc vaên phoøng? 4. Caùc hình thöùc toåchöùc vaên phoøng? 5. Phaân tích vai troøcuûa vaên phoøng ñoái vôùi cô quan, toåchöùc? 6. Vìsao noùi “Vaên phoøng laøboämaët cuûa cô quan, toåchöùc”? Monday, September 13, 2010 27 14
 15. CHÖÔNG 2 QUAÛN TRÒ THOÂNG TIN & THÔØI GIAN Monday, September 13, 2010 1 NỘI DUNG CHÍNH ¨ Tổng quát hệ thống thông tin. ¨ Xử lý công văn đến. ¨ Xử lý công văn đi. ¨ Quản trị thời gian Monday, September 13, 2010 2 1
 16. 1. Tổng quát hệ thống thông tin 1.1. Khái niệm thông tin n Thông tin làsựtruyền tín hiệu, tin tức về những sự kiện, hoaït ñoäng ñaõ, ñang vaøseõ xaûy ra cho nhieàu ngöôøi cuøng bieát. n Thông tin là đại lượng vô hình, không nhìn thấy, sờ mó được. n Con người chỉ nắm được “vật mang tin”làcác tài liệu, hình vẽ, phương tiện điện tử .v.v. n Dưới góc độ quản trị, thông tin là: ¨ Sản phẩm ¨ Tài sản vô hình Monday, September 13, 2010 3 1.2. Vai troøcuûa thoâng tin n Phöông tieän quaûn lyù: thoáng nhaát hoaït ñoäïng cuûa cô quan, toåchöùc nhaèm ñaït muïc tieâu chung. n Cô sôûñeåban haønh caùc quyeát ñònh quaûn lyù n Coâng cuïquan troïng cuûa nhaøquaûn trò trong: ¨ Xaây döïng chương trình, keáhoaïch ¨ Toåchöùc quaûn lyùcaùc nguoàn löïc ¨ Chæñaïo, ñieàu haønh, höôùng daãn, kieåm tra. Monday, September 13, 2010 4 2
 17. 1.3. Phaân loại thoâng tin n Theo caáp quaûn lyù: thoâng tin töøtreân xuoáng, töø döôùi leân, thoâng tin cheùo. n Theo lónh vöïc hoaït ñoäng: thoâng tin chính trò, kinh teá, vaên hoùa -xaõ hoäi, khoa hoïc –kyõ thuaät, an ninh –quoác phoøng. n Theo tính chaát phaùp lyù: thoâng tin chính thöùc, khoâng chính thöùc. n Theo hình thöùc truyeàn tin: vaên baûn, lôøi noùi. n Theo thôøi gian: quaùkhöù, hieän taïi, töông lai Monday, September 13, 2010 5 Cơ quan, tổ chức bênngoài Thông tin đầuvào Thông tin (vănthư đến) đầura (vănthưđi) Cơ quan, tổ chức (thôngtin nộibộ) Monday, September 13, 2010 6 3
 18. 2. Xử lý công văn đến 2.1. Các bước xử lý n Phân loại văn thư. n Mở thư. n Đóng dấu công văn đến vàghi ngày nhận n Vào sổ công văn đến. n Trình cấp trên duyệt. n Soạn phiếu chuyển. n Phân phối văn thư. Monday, September 13, 2010 7 2.2. Phân loại văn thư n Thư khẩn: điện tín, thư phát nhanh, thư bảo đảm. n Thư cánhân hoặc thư cóin dấu “mật”. n Thư hạng một: các loại thư, bưu ảnh, bưu kiện, hoá đơn, thư trong nội bộ. n Thư hạng hai: báo vàtạp chí. n Thư loại ba: các Catalogue vàcác ấn phẩm khác. Monday, September 13, 2010 8 4
 19. 2.3. Mở thư n Thư ký, nhân viên văn phòng không được quyền mở các loại thư cánhân và thư có ký hiệu “mật”. 2.4. Đóng dấu ngày, giờ n Xác định ngày nhận. n Xác định thời hạn trả lời văn thư. n Các đề nghị giao kết hợp đồng, tài liệu dự thầu cóthể cóngày hết hạn. Monday, September 13, 2010 9 Mẫu dấu công văn đến TEÂN CÔ QUAN, TOÅCHÖÙC COÂNG VAÊN ÑEÁN Soá: Ngaøy . thaùng . naêm . Kính chuyeån: Monday, September 13, 2010 10 5
 20. Mẫu sổ coâng văn đến Trích Nơigửi Số Ngày Ngày yếu Người Ký STT Công tháng đến công nội nhận tên văn năm văn dung Monday, September 13, 2010 11 3. Xử lý công văn đi n Kiểm tra: ¨ Văn thư đã đề ngày tháng chưa. ¨ Địa chỉ cóchính xác không. ¨ Địa chỉ bên trong cóphùhợp với địa chỉ bên ngoài. ¨ Văn thư đã ký tên, đóng dấu chưa. n Vào sổ công văn đi. n Chuyển phát. Monday, September 13, 2010 12 6
 21. Mẫu sổ công văn đi Trích Số và Đơnvị Ngày yếu Nơi ký hoặc Ghi tháng nội nhận hiệu người chú CV dung CV CV nhận CV Monday, September 13, 2010 13 4. Quản trị thời gian 4.1. Khái niệm: n Quản trị thời gian làviệc hoạch định, tổ chức vàkiểm soát việc sử dụng quỹ thời gian một cách cóhiệu quả. 4.2. Đặc điểm của thời gian: n Tồn tại khách quan n Mang tính một chiều, không lặp lại n Cógiới hạn Monday, September 13, 2010 14 7
 22. n Liên tục không thay đổi n Giátrị phụ thuộc vào chủ thể sử dụng n Thuộc về mọi người n Tài nguyên quý hiếm không thể tích lũy, dùmuốn hay không thìchúng ta đều phải tiêu dùng nóvới tốc độ 60 giây trong 1 phút. Monday, September 13, 2010 15 4.3. Nguyên nhân mất thời gian n Không lập hoặc lập kế hoạch không tốt. n Không phân quyền, phân công hiệu quả. n Tốn thời gian vào việc không tên, lặt vặt. n Đọc tài liệu quáchậm, không biết phương pháp đọc nhanh. n Không tập trung trong công việc. Monday, September 13, 2010 16 8
 23. 4.4. Các biện pháp tiết kiệm thời gian n Lập kế hoạch, lịch làm việc. n "Giờ nào việc nấy" -Làm đúng theo kế hoạch làm việc. n Tập trung vào công việc đang làm. n Liệt kê các công việc theo thứ tự ưu tiên. n Phải biết nói “Không”khi cần thiết. n Tận dụng sự giúp đỡ của mọi người. n Làm việc theo nhóm, siêng năng. Monday, September 13, 2010 17 4.5. Những nguyên tắc quản trị thời gian n Suy nghĩ chậm, chắc chắn, tích cực. n Nói ít đi, làm nhiều hơn. n Nói, nghĩ, làm phải đi liền với nhau. n Bám sát công việc theo lịch trình. n Đầu tư thời gian một cách khoa học. n Luôn hướng tới các mục tiêu của cuộc sống. n Tôn trọng thời gian./. Monday, September 13, 2010 18 9
 24. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâukhaùinieämthoâng tin? 2. Neâu caùc böôùc xöûlyùcoâng vaên ñeán? 3. Caùc bieän phaùp giuùp söûduïng hieäu quaûthôøi gian? Monday, September 13, 2010 19 10
 25. CHÖÔNG 3 TỔ CHỨC COÂNG TAÙC LEÃ TAÂN Monday, September 13, 2010 1 NỘI DUNG CHÍNH n Giới thiệu tổng quát về công tác lễ tân. n Công tác đón, tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp. n Tiếp khách qua điện thoại. Monday, September 13, 2010 2 1
 26. 1. Giới thiệu tổng quát về công tác lễ tân 1.1. Khái niệm lễ tân n Lễ tân làtổng hợp các hoạt động diễn ra trong quátrình tiếp xúc, trao đổi, làm việc giữa các tổ chức, cánhân. n Lễ tân làhoạt động diễn ra trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Monday, September 13, 2010 3 1.2. Phân loại lễ tân n Lễ tân ngoại giao. n Lễ tân nội bộ. n Lễ tân kinh doanh. Monday, September 13, 2010 4 2
 27. 1.2.1. Lễ tân ngoại giao n Bộ phận của hệ thống nghi thức nhà nước n Gồm các hoạt động đối ngoại giữa các quốc gia, vùng lãnh thổ. n Quy định điều chỉnh: thông lệ quốc tế, tập quán quốc gia. n Nội dung: ¨ Thủ tục thiết lập ngoại giao, bổ nhiệm đại sứ ¨ Thăm chính thức. Monday, September 13, 2010 5 1.2.2. Lễ tân nội bộ quốc gia n Các hoạt động diễn ra trong quátrình tiếp xúc, trao đổi giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước. 1.2.3. Lễ tân kinh doanh n Các hoạt động diễn ra trong quátrình tiếp xúc, trao đổi giữa các tổ chức kinh tế. n Những hoạt động lễ tân nói chung được thực hiện trên cơ sở quy định của pháp luật, tập quán. Monday, September 13, 2010 6 3
 28. 1.3. Vai trò của công tác lễ tân n Tổ chức tốt công tác lễ tân giúp: ¨ Tiết kiệm thời gian cho lãnh đạo. ¨ Tạo ấn tượng tốt đẹp cho khách ¨ Tạo thuận lợi cho quan hệ đối tác Monday, September 13, 2010 7 1.4. Nguyên tắc cơ bản của công tác lễ tân n Tuân thủ tập quán, thông lệ quốc tế. n Tôn trọng quy định, tập quán của mỗi quốc gia. n Tôn trọng những phong tục, tập quán của từng địa phương, vùng, miền. n Bình đẳng, cùng cólợi. n Thận trọng, lịch sự, nghiêm túc trong lời nói, cử chỉ. Monday, September 13, 2010 8 4
 29. n Tập quán: Thói quen hình thành từ lâu trong đời sống, được mọi người làm theo. Vídụ:sửdụng âm lịch, gia đình nhiều thế hệ n Phong tục: Thói quen xã hội của một địa phương, một nước. Vídụ:Tết, giỗ chạp, cưới hỏi Monday, September 13, 2010 9 2. Công tác đón, tiếp khách tại cơ quan, doanh nghiệp 2.1. Phân loại khách n Khách ngoài cơ quan, doanh nghiệp: liên hệ công tác, khiếu nại, tố cáo n Khách trong cơ quan, doanh nghiệp: liên hệ công tác giữa các phòng ban, gặp lãnh đạo Monday, September 13, 2010 10 5
 30. 2.2. Tổ chức đón, tiếp khách n Chào hỏi: thái độ vui vẻ, niềm nở, lịch sự n Bày tỏ sự quan tâm: trả lời đầy đủ các câu hỏi của khách n Tìm hiểu tên, nơi làm việc, mục đích của khách: n Mời khách vào phòng đợi n Thường trực tại nơi làm việc n Ghi biên bản làm việc khi lãnh đạo yêu cầu. Monday, September 13, 2010 11 2.3. Tổ chức các cuộc hẹn gặp n Sắp đặt chương trình cho các buổi xin hẹn: sắp xếp quỹ thời gian tiếp khách của lãnh đạo. n Thu xếp các buổi xin hẹn: thời gian, địa điểm. n Hủy bỏ các buổi xin hẹn: xin lỗi khéo léo & thông báo cho khách biết. n Tiết kiệm thời gian cho doanh nghiệp. Monday, September 13, 2010 12 6
 31. 2.4. Phương châm ứng xử khi tiếp khách n Bình tĩnh, tự tin, kiên nhẫn. n Nhã nhặn, lịch sự. n Ân cần, chu đáo, linh hoạt, không tự ái. n Không hách dịch với người có địa vị thấp n Không quáhạmình với người có địa vị cao. n Đặt lợi ích & uy tín của doanh nghiệp lên trên hết. Monday, September 13, 2010 13 3. Tiếp khách qua điện thoại 3.1. Đặc điểm: n Là phương tiện kỹ thuật liên lạc hữu ích n Công cụ giao tiếp đứng đầu về mức độ tiện lợi (nhanh chóng, dễ sử dụng) n Phong cách giao tiếp qua điện thoại thể hiện nhân cách của người giao tiếp. Monday, September 13, 2010 14 7
 32. 3.2. Giọng nói qua điện thoại: n Lịch sự n Rõ ràng n Tốc độ vừa phải n Có âm điệu n Nhấn mạnh những câu quan trọng Monday, September 13, 2010 15 3.3. Cách ứng xử khi nghe điện thoại n Tốc độ nghĩ nhanh hơn tốc độ nói 3 –4 lần n Tập trung lắng nghe, cố gắng không cắt ngang lời người đối thoại n Nếu không rõ, không hiểu cóthể yêu cầu người đối thoại nói chậm hoặc nhắc lại n Dành thời gian cho người đối thoại cởi mở, bộc lộ hết ý kiến của mình. n Chắt lọc thông tin để bổ sung kiến thức và Monday, September 13, 2010kinh nghiệm cho bản thân. 16 8
 33. Những nguyên tắc nghe điện thoại: n Trả lời ngay: sau hồi chuông đầu tiên n Tự xưng danh: ¨ Cty Rạng Đông kính chào quý khách! ¨ Dạ, Cty Rạng Đông xin nghe! n Ghi số điện thoại vàtên khách hàng n Biết cách trả lời trong các trường hợp đặc biệt. Monday, September 13, 2010 17 3.4. Cách ứng xử khi gọi điện thoại n Không gọi vào đầu hoặc cuối giờ làm việc n Không gọi vào giờ ăn hoặc nghỉ trưa n Không vào thờ gian quásớm hoặc quátrễ đến nhàriêng, nếu cóviệc khẩn cấp thì phải xin lỗi trước khi vào nội dung. n Nếu gọi ra nước ngoài phải tính múi giờ để tránh làm phiền người đối thoại. Monday, September 13, 2010 18 9
 34. Những nguyên tắc khi gọi điện thoại: n Chuẩn bị trước nội dung cuộc gọi n Kiểm tra số máy n Tự xưng danh n Trình bày dễ hiểu, tự nhiên, rõ ràng mục đích cuộc gọi. Monday, September 13, 2010 19 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâu yùnghóa cuûa coâng taùc leã tanâ ñoái vôùi hoaït ñoäng cuûa cô quan toåchöùc? 2. Laäp keáhoaïch ñoùn tieáp moät ñoaøn khaùch nöôùc ngoaøi ñeán Tröôøng ÑHCN döï hoäi thaûo khoa hoïc? 3. Trình baøy caùch ứng xöûkhi goïi vaø nhaän ñieän thoaïi? Monday, September 13, 2010 20 10
 35. CHÖÔNG 4 QUẢN TRỊ HỘI HỌP & XAÂY DỰNG CHÖÔNG TRÌNH, KEÁHOAÏCH COÂNG TAÙC Monday, September 13, 2010 1
 36. NỘI DUNG CHÍNH n Hoạch định, tổ chứccáccuộchộihọp nCácloạihộinghị n Chuẩnbịhộinghị n Điềukhiểnhộinghị n Lậpchươngtrình, kế hoạchcôngtác Monday, September 13, 2010 2
 37. 1. Hoaïchñònh, toåchöùccaùccuoächoäihoïp 1.1. Khaùinieämhoäihoïp n Hoäihoïplaøsöïtaäphôïpnhiềungöôøitrong moätthôøigiannhaátñònhñaëtdöôùisöïñieàu khieåncuûamoätngöôøi(chuûtrì, chuûtòch ñoaøn) ñeå: ¨ Baønthảoveàmoäthay nhieàuvaánñeà ¨ Tìmgiaûiphaùptoáiöugiảiquyết nhöõngvaánñeàñoù. Monday, September 13, 2010 3
 38. 1.2. YÙnghóa n Taïorasöïthoángnhaátveàyùthöùc, quanñieåm, naângcaonhaänthöùcnhaèmphoáihôïpthöïchieän coângvieäc n Kíchthíchtranhluaänñeåtìmranhöõnggiaûi phaùptoáiöu n Taïosöïphoáihôïphaønhñoängtrongcoângvieäc, naângcaotinhthaàntraùchnhieäm n Phoåbieánchínhsaùch, coângvieäc, thaùogôõkhoù khaên, söûachöõasaileächtrongquaùtrìnhthöïc hieän Monday, September 13, 2010 4
 39. 1.3. Caùcloaïihoäihoïp 1.3.1. Họpnộibộkhoângnghithức: n Hoïpgiaûiquyeátcoângvieäccuûaban laõnh ñaïo, phoøngban chöùcnaêng nCoùthökyùghibieânbaûn Monday, September 13, 2010 5
 40. 1.3.2. Hoäinghòchæhuy: n Ngöôøichuûtrìlaølaõnhñaïocôquan, toåchöùc n Hoäinghòmangtínhñoäcthoaïi, quyeátñònh cuûahoäinghòñaõñöôïcxaùcñònhtröôùc n Nhöõngngöôøithamdöïkhoângcaànphaùt bieåu. Khoângcaànthökyùghibieânbaûn. n Muïcñích: ¨ Truyeànñaïtchæthò, quyeátñònh, giaûi phaùpñaõñöôïcthoângqua ¨ Giaonhieämvuïchocaápdöôùiñeåtrieån Monday, Sepkhtembeair 13,, thöïchieän 2010 6
 41. 1.3.3. Hoäinghòthaêmdoø(Hoäithaûo) n Chuûtrìhoäinghòkhoângnhaátthieátlaølaõnh ñaïocôquan, toåchöùc n Thaønhphaànthamdöïbaogoàmcaûngöôøi ngoaøicôquan, toåchöùc n Nhöõngngöôøithamdöïthamgiathaûoluaän n Coùthökyùghibieânbaûnhoäinghò n Muïcñích: ¨ Tìmkieámthoângtin, giaûiphaùpgiuùpnhaø quaûntròquyeátñònhmoätvaánñeànaøoñoù. Monday, September 13, 2010 7
 42. 1.3.4. Hoäinghòquyeátnghò(Quyeátñònh) n Nhöõngngöôøithamdöïcoùquyeànphaùt bieåu, chaátvaánlaãnnhau n Keátthuùchoäinghòphaûiñöaraquyeátnghò -khiñöavaøovaênbaûntrôûthaønhnghò quyeát. n Muïcñích: ¨ Kieåmñieåmnhöõngcoângvieäcñaõlaøm vaøñeàraphöônghöôùngnhieämvuïcho giaiñoaïntieáptheo. Monday, September 13, 2010 8
 43. 1.4. Chuaånbòhoäihoïp n Xaùcñònhtínhchaátcuoächoïp, hoäinghò n Xaùcñònhñòañieåm, thôøigian, thaønh phaànthamdöï n Laäpchöôngtrìnhnghòsöï n Chuaånbòtaøilieäuphaùtchongöôøitham giahoäinghò. n Chuaånbòcôsôûvaätchaátchohoäinghò Monday, September 13, 2010 9
 44. 1.5. Ñieàukhieånhoäinghò: n Ngöôøichuûtrìhoäinghòphaûitrunglaäp, khaùchquan, taïonieàmtin chotaátcaûmoïi ngöôøi. n Khoângnghieângyùkieáncuûamìnhveàmoät beânnaøokhicoùnhieàuyùkieánñoáilaäp n Kieàmcheá, khoângtranhluaäntayñoâi, thieânvòtrongchæñònhngöôøiphaùtbieåu. n Khoângaùpñaëtyùchícuûamìnhchongöôøi Mondakhy, Sepatemùc.ber 13, 2010 10
 45. n Traàmtónh, khoângbieåuhieänthaùiñoäñoàng tìnhhay khoângñoàngtình, pheâphaùnyù kieánngöôøithamgiahoäinghò n Ñoängvieân, höôùngdaãnmoïingöôøitaäp trungphaùtbieåuvaøochuûñeàhoäinghò n Ngaênchaënnhöõngyùkieáncoùtínhcoâng kích, pheâphaùncaùnhaânñeåtraùnhgaâybaàu khoângkhícaêngthaúng, maátñoaønkeát tronghoäinghò. n Toùmtaétyùkieánphaùtbieåu, toångkeáthoäi nghò. Monday, September 13, 2010 11
 46. Nhieämvuïcuûathökyù n Ghicheùptoaønboänhöõngyùkieánphaùtbieåu taïihoäinghòtrungthöïc, chínhxaùc n Khoângñöôïcghilôøinhaänxeùt, bìnhluaän theoquanñieåmchuûquancuûamình n Vaitroøcuûabieânbaûn: n Chöùngcöùphaùplyù n Caêncöùban haønhquyeátñònh, nghòquyeát n Ngöôøiphaùtbieåuthaäntroïngkhinoùi. Monday, September 13, 2010 12
 47. 1.6. Coângvieäccaànlaømsauhoäihoïp n Ñoáivôùicaùccuoächoïpthoângthöôøng: löugiöõbieân baûncuoächoïp n Ñoáivôùicaùchoäinghòlôùn, quantroïng: laäphoàsô hoäinghòñöavaøolöutröõ, goàm: ¨ Giaáymôøi, giaáytrieäutaäp ¨ Danhsaùchñaïibieåu ¨ Danhsaùchngöôøithamdöïhoäinghò ¨ Lôøikhaimaïc, Lôøibeámaïc ¨ Caùcbaùocaùo, thamluaän, lôøiphaùtbieåu ¨ Nghòquyeátcuoächoïp, Bieânbaûnhoäinghò Monday, September 13, 2010 13
 48. 2. Laäpchöôngtrình, keáhoaïchcoângtaùc 2.1. Khaùinieäm n Ngöôøiquaûnlyùlaøngöôøiraquyeátñònhvaøtoaønboä boämaùycuûañônvòmìnhseõhaønhñoängtheonghò quyeátñoù n Quyeátñònh, keáhoaïchsailaàmcuûanhaøquaûnlyùseõ aûnhhöôûngñeánvaänmeänhcuûañônvò n Chöôngtrình, keáhoaïchcoângtaùclaøsöïñònhhình, döïbaùomuïctieâu, ñònhhöôùngvaøphöôngthöùcthöïc hieäncaùcmuïctieâu, ñònhhöôùngñoùcuûacôquan, toå chöùctrongmoätkhoaûngthôøigiannhấtñònh Monday, September 13, 2010 14
 49. n Laäpkeáhoaïchcoângtaùc: laøbaûndöïkieáncoâng vieäcñeångöôøiquaûnlyùvaønhaânvieâncaêncöùvaøo ñoùchæñaïothöïchieän, ñieàuhaønhvaøthihaønh phaänsöïcuûamìnhtrongtöøngthôøigiannhaát ñònhnhaèmthöïchieänmuïctieâuchung n Chöôngtrình: döïbaùocoùtínhphöônghöôùng, chuûtröôngchomoätkhoaûngthôøigiandaøi, nhieàu naêm n Keáhoaïch: hoaïtñoängcuïtheånhaèmtrieånkhai nhöõngmuïctieâuñaõñònhtrongthôøigianngaén n Lòchcoângtaùc (laømvieäc): nhöõngcoângvieäccuï theåcuûamoãituaàn Monday, September 13, 2010 15
 50. n Caùcphöôngphaùpquaûnlyùchiathaønh2 loaïi n Quaûnlyùtheocaùchöùngphoù: ¨ Ñònhñaâulaømñoù, phaûnöùng, ñoáiphoù ¨ Keáhoaïchluoânthayñoåivìkhilaømthìchöachoïn ñöôïcgiaûiphaùptoáiöu ¨ Ngöôøithöïchieänmaátloøngtin ñ/vngöôøilaõnhñaïo n Quaûnlyùtheocaùchlaäpchöôngtrình, keáhoaïch ¨ Xaùcñònhtöøtröôùccoângvieäcseõthöïchieän, döïñoaùn ñöôïckeátquaûcuoáicuøng ¨ Coùkeáhoaïchgiaûiquyeátcaùctìnhhuoángxaûyra ¨ Giaotraùchnhieäm, quyeànhaïnroõraøngchongöôøi thöïchieänñeåhoïkhoângbòñoäng Monday, September 13, 2010 16
 51. n Trongthöïcteákhoânggaëptröôønghôïpthuaàn tuùynhötreân n Thoângqua caùchöùngphoùñoáivôùinhöõngtình huoángbaátngôøgiuùpnhaøquaûnlyùcoùtheâmkinh nghieäm, saùngtaïoñoàngthôøicuõnglaømoättieâu chuaånñeåñaùnhgiaùnaênglöïccaùnboä n Trongxaõhoäihieänñaïivôùisöïcaïnhtranhgay gaét, caàncoùsöïkeáthôïphaøihoøagiöõahai phöôngthöùcquaûnlyùneâutreân Monday, September 13, 2010 17
 52. 2.2. YÙnghóacuûachöôngtrình, keáhoaïch n Taïosöïchuûñoäng, toaøndieäntrongquaûnlyù n Giuùpchovieäcñieàuhaønhñöôïcthoángnhaát, taäp trung n Hoaïtñoängcuûacôquan, toåchöùccoùmuïctieâu roõraøng, cuïtheå n Nhaøquaûnlyùnaémñöôïctieánñoäcoângvieäc n Phoáihôïpñöôïccaùcnguoànlöïchieäuquaû n Tieânlieäucaùctìnhhuoángquaûnlyù n ÖÙngphoùvôùinhöõngthayñoåicuûamoâitröôøng beânngoaøi Monday, September 13, 2010 18
 53. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâuyùnghóacuûahoäihoïpñoáivôùihoaït ñoängquaûntròvaênphoøng? 2. Phaânloaïihoäinghò? 3. Neâucaùcphöôngphaùpquaûnlyù, öu nhöôïcñieåmcuûatöøngphöôngphaùp? Monday, September 13, 2010 19
 54. CHÖÔNG 4 QUẢN TRỊ HỘI HỌP & XAÂY DỰNG CHÖÔNG TRÌNH, KEÁHOAÏCH COÂNG TAÙC Monday, September 13, 2010 1
 55. NỘI DUNG CHÍNH n Hoạch định, tổ chứccáccuộchộihọp nCácloạihộinghị n Chuẩnbịhộinghị n Điềukhiểnhộinghị n Lậpchươngtrình, kế hoạchcôngtác Monday, September 13, 2010 2
 56. 1. Hoaïchñònh, toåchöùccaùccuoächoäihoïp 1.1. Khaùinieämhoäihoïp n Hoäihoïplaøsöïtaäphôïpnhiềungöôøitrong moätthôøigiannhaátñònhñaëtdöôùisöïñieàu khieåncuûamoätngöôøi(chuûtrì, chuûtòch ñoaøn) ñeå: ¨ Baønthảoveàmoäthay nhieàuvaánñeà ¨ Tìmgiaûiphaùptoáiöugiảiquyết nhöõngvaánñeàñoù. Monday, September 13, 2010 3
 57. 1.2. YÙnghóa n Taïorasöïthoángnhaátveàyùthöùc, quanñieåm, naângcaonhaänthöùcnhaèmphoáihôïpthöïchieän coângvieäc n Kíchthíchtranhluaänñeåtìmranhöõnggiaûi phaùptoáiöu n Taïosöïphoáihôïphaønhñoängtrongcoângvieäc, naângcaotinhthaàntraùchnhieäm n Phoåbieánchínhsaùch, coângvieäc, thaùogôõkhoù khaên, söûachöõasaileächtrongquaùtrìnhthöïc hieän Monday, September 13, 2010 4
 58. 1.3. Caùcloaïihoäihoïp 1.3.1. Họpnộibộkhoângnghithức: n Hoïpgiaûiquyeátcoângvieäccuûaban laõnh ñaïo, phoøngban chöùcnaêng nCoùthökyùghibieânbaûn Monday, September 13, 2010 5
 59. 1.3.2. Hoäinghòchæhuy: n Ngöôøichuûtrìlaølaõnhñaïocôquan, toåchöùc n Hoäinghòmangtínhñoäcthoaïi, quyeátñònh cuûahoäinghòñaõñöôïcxaùcñònhtröôùc n Nhöõngngöôøithamdöïkhoângcaànphaùt bieåu. Khoângcaànthökyùghibieânbaûn. n Muïcñích: ¨ Truyeànñaïtchæthò, quyeátñònh, giaûi phaùpñaõñöôïcthoângqua ¨ Giaonhieämvuïchocaápdöôùiñeåtrieån Monday, Sepkhtembeair 13,, thöïchieän 2010 6
 60. 1.3.3. Hoäinghòthaêmdoø(Hoäithaûo) n Chuûtrìhoäinghòkhoângnhaátthieátlaølaõnh ñaïocôquan, toåchöùc n Thaønhphaànthamdöïbaogoàmcaûngöôøi ngoaøicôquan, toåchöùc n Nhöõngngöôøithamdöïthamgiathaûoluaän n Coùthökyùghibieânbaûnhoäinghò n Muïcñích: ¨ Tìmkieámthoângtin, giaûiphaùpgiuùpnhaø quaûntròquyeátñònhmoätvaánñeànaøoñoù. Monday, September 13, 2010 7
 61. 1.3.4. Hoäinghòquyeátnghò(Quyeátñònh) n Nhöõngngöôøithamdöïcoùquyeànphaùt bieåu, chaátvaánlaãnnhau n Keátthuùchoäinghòphaûiñöaraquyeátnghò -khiñöavaøovaênbaûntrôûthaønhnghò quyeát. n Muïcñích: ¨ Kieåmñieåmnhöõngcoângvieäcñaõlaøm vaøñeàraphöônghöôùngnhieämvuïcho giaiñoaïntieáptheo. Monday, September 13, 2010 8
 62. 1.4. Chuaånbòhoäihoïp n Xaùcñònhtínhchaátcuoächoïp, hoäinghò n Xaùcñònhñòañieåm, thôøigian, thaønh phaànthamdöï n Laäpchöôngtrìnhnghòsöï n Chuaånbòtaøilieäuphaùtchongöôøitham giahoäinghò. n Chuaånbòcôsôûvaätchaátchohoäinghò Monday, September 13, 2010 9
 63. 1.5. Ñieàukhieånhoäinghò: n Ngöôøichuûtrìhoäinghòphaûitrunglaäp, khaùchquan, taïonieàmtin chotaátcaûmoïi ngöôøi. n Khoângnghieângyùkieáncuûamìnhveàmoät beânnaøokhicoùnhieàuyùkieánñoáilaäp n Kieàmcheá, khoângtranhluaäntayñoâi, thieânvòtrongchæñònhngöôøiphaùtbieåu. n Khoângaùpñaëtyùchícuûamìnhchongöôøi Mondakhy, Sepatemùc.ber 13, 2010 10
 64. n Traàmtónh, khoângbieåuhieänthaùiñoäñoàng tìnhhay khoângñoàngtình, pheâphaùnyù kieánngöôøithamgiahoäinghò n Ñoängvieân, höôùngdaãnmoïingöôøitaäp trungphaùtbieåuvaøochuûñeàhoäinghò n Ngaênchaënnhöõngyùkieáncoùtínhcoâng kích, pheâphaùncaùnhaânñeåtraùnhgaâybaàu khoângkhícaêngthaúng, maátñoaønkeát tronghoäinghò. n Toùmtaétyùkieánphaùtbieåu, toångkeáthoäi nghò. Monday, September 13, 2010 11
 65. Nhieämvuïcuûathökyù n Ghicheùptoaønboänhöõngyùkieánphaùtbieåu taïihoäinghòtrungthöïc, chínhxaùc n Khoângñöôïcghilôøinhaänxeùt, bìnhluaän theoquanñieåmchuûquancuûamình n Vaitroøcuûabieânbaûn: n Chöùngcöùphaùplyù n Caêncöùban haønhquyeátñònh, nghòquyeát n Ngöôøiphaùtbieåuthaäntroïngkhinoùi. Monday, September 13, 2010 12
 66. 1.6. Coângvieäccaànlaømsauhoäihoïp n Ñoáivôùicaùccuoächoïpthoângthöôøng: löugiöõbieân baûncuoächoïp n Ñoáivôùicaùchoäinghòlôùn, quantroïng: laäphoàsô hoäinghòñöavaøolöutröõ, goàm: ¨ Giaáymôøi, giaáytrieäutaäp ¨ Danhsaùchñaïibieåu ¨ Danhsaùchngöôøithamdöïhoäinghò ¨ Lôøikhaimaïc, Lôøibeámaïc ¨ Caùcbaùocaùo, thamluaän, lôøiphaùtbieåu ¨ Nghòquyeátcuoächoïp, Bieânbaûnhoäinghò Monday, September 13, 2010 13
 67. 2. Laäpchöôngtrình, keáhoaïchcoângtaùc 2.1. Khaùinieäm n Ngöôøiquaûnlyùlaøngöôøiraquyeátñònhvaøtoaønboä boämaùycuûañônvòmìnhseõhaønhñoängtheonghò quyeátñoù n Quyeátñònh, keáhoaïchsailaàmcuûanhaøquaûnlyùseõ aûnhhöôûngñeánvaänmeänhcuûañônvò n Chöôngtrình, keáhoaïchcoângtaùclaøsöïñònhhình, döïbaùomuïctieâu, ñònhhöôùngvaøphöôngthöùcthöïc hieäncaùcmuïctieâu, ñònhhöôùngñoùcuûacôquan, toå chöùctrongmoätkhoaûngthôøigiannhấtñònh Monday, September 13, 2010 14
 68. n Laäpkeáhoaïchcoângtaùc: laøbaûndöïkieáncoâng vieäcñeångöôøiquaûnlyùvaønhaânvieâncaêncöùvaøo ñoùchæñaïothöïchieän, ñieàuhaønhvaøthihaønh phaänsöïcuûamìnhtrongtöøngthôøigiannhaát ñònhnhaèmthöïchieänmuïctieâuchung n Chöôngtrình: döïbaùocoùtínhphöônghöôùng, chuûtröôngchomoätkhoaûngthôøigiandaøi, nhieàu naêm n Keáhoaïch: hoaïtñoängcuïtheånhaèmtrieånkhai nhöõngmuïctieâuñaõñònhtrongthôøigianngaén n Lòchcoângtaùc (laømvieäc): nhöõngcoângvieäccuï theåcuûamoãituaàn Monday, September 13, 2010 15
 69. n Caùcphöôngphaùpquaûnlyùchiathaønh2 loaïi n Quaûnlyùtheocaùchöùngphoù: ¨ Ñònhñaâulaømñoù, phaûnöùng, ñoáiphoù ¨ Keáhoaïchluoânthayñoåivìkhilaømthìchöachoïn ñöôïcgiaûiphaùptoáiöu ¨ Ngöôøithöïchieänmaátloøngtin ñ/vngöôøilaõnhñaïo n Quaûnlyùtheocaùchlaäpchöôngtrình, keáhoaïch ¨ Xaùcñònhtöøtröôùccoângvieäcseõthöïchieän, döïñoaùn ñöôïckeátquaûcuoáicuøng ¨ Coùkeáhoaïchgiaûiquyeátcaùctìnhhuoángxaûyra ¨ Giaotraùchnhieäm, quyeànhaïnroõraøngchongöôøi thöïchieänñeåhoïkhoângbòñoäng Monday, September 13, 2010 16
 70. n Trongthöïcteákhoânggaëptröôønghôïpthuaàn tuùynhötreân n Thoângqua caùchöùngphoùñoáivôùinhöõngtình huoángbaátngôøgiuùpnhaøquaûnlyùcoùtheâmkinh nghieäm, saùngtaïoñoàngthôøicuõnglaømoättieâu chuaånñeåñaùnhgiaùnaênglöïccaùnboä n Trongxaõhoäihieänñaïivôùisöïcaïnhtranhgay gaét, caàncoùsöïkeáthôïphaøihoøagiöõahai phöôngthöùcquaûnlyùneâutreân Monday, September 13, 2010 17
 71. 2.2. YÙnghóacuûachöôngtrình, keáhoaïch n Taïosöïchuûñoäng, toaøndieäntrongquaûnlyù n Giuùpchovieäcñieàuhaønhñöôïcthoángnhaát, taäp trung n Hoaïtñoängcuûacôquan, toåchöùccoùmuïctieâu roõraøng, cuïtheå n Nhaøquaûnlyùnaémñöôïctieánñoäcoângvieäc n Phoáihôïpñöôïccaùcnguoànlöïchieäuquaû n Tieânlieäucaùctìnhhuoángquaûnlyù n ÖÙngphoùvôùinhöõngthayñoåicuûamoâitröôøng beânngoaøi Monday, September 13, 2010 18
 72. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâuyùnghóacuûahoäihoïpñoáivôùihoaït ñoängquaûntròvaênphoøng? 2. Phaânloaïihoäinghò? 3. Neâucaùcphöôngphaùpquaûnlyù, öu nhöôïcñieåmcuûatöøngphöôngphaùp? Monday, September 13, 2010 19
 73. PHAÀNII KYÕTHUAÄT SOAÏN THAÛO &TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN Monday, September 13, 2010 1 CHÖÔNG 5 TOÅNG QUAN VEÀVAÊN BAÛN Monday, September 13, 2010 2 1. Khaùinieämvaên baûn n Nghóa roäng: ¨ Vaätbaátkyøcoùchöùañöïngtin ¨ Ñöôïcghibaèngkyùhieäuhoaëcngonâ ngöõ nhaátñònh ¨ Muïcñíchñeåghinhaänvaøtruyeànñaïtthongâ tin töøchuûtheånaøyñeánchuûtheåkhaùc. Víduï: saùchvôû, biañaù, hoaønhphi, cauâ ñoái, khaåuhieäu, baûnveõ Monday, September 13, 2010 3 1
 74. n Nghóa heïp: ¨ Vanê baûn laøcaùc taøi lieäu hình thaønh trong quaùtrình hoaït ñoäng cuûa cô quan, toåchöùc nhöchæthò, thongâ tö, nghò quyeát, quyeát ñònh n Ngoân ngöõ: ¨ Vanê baûn laøbaûn vieát hoaëc baûn in, mang noäi dung laønhöngõ gìcaàn ñöôïc ghi ñeålöu laïi laøm baèng (Töøñieån tieáng Vieät cuûa Vieän ngonâ ngö õ hoïc namê 1992, trang 1078). Monday, September 13, 2010 4 2. Caùc heäthoáng vaên baûn n Văn bản quy phạm phaùp luật ¨ Vanê baûn luaät ¨ Vanê baûn döôùi luaät n Vaên baûn haønh chính ¨ Vanê baûn haønh chính caùbieät ¨ Vanê baûn haønh chính thongâ thöôøng n Vaên baûn töphaùp Monday, September 13, 2010 5 2.1. Vaên baûnquyphaïmphaùpluaät n Chuûtheåban haønh: côquannhaønöôùccoùthaåm quyeàn (Quoác hoäi, Chuûtòch nöôùc, Chính phuû ) n Thuûtuïc, trìnhtöïban haønh: do phaùpluaätquy ñònh (Luaät ban haønh VBQPPL ) n Noäidung: quyñònhnhöõngquytaécxöûsöïchung n Muïcñích: ñieàuchænhcaùcquanheäxaõhoäi n Bieänphaùpbaûoñaûmthihaønh: mangtínhcöôõng cheáNhaønöôùcgoàmcaùccheátaøi:hìnhsöï, haønh chính, kinhteá n Hieäu löïc thi haønh: treân phaïm vi caûnöôùc hoaëc Mondayñ, Sòepate mphöber 13, ông cuïtheå. 2010 6 2
 75. Phaân loaïi Vaên baûnquyphaïmphaùpluaät Vaên baûnluaät: n Quoáchoäi ban haønh: Hieán phaùp, Luaät (Bộ luật). n UÛyban thöôøngvuïQuoáchoäiban haønh: Phaùp leänh. Vaên baûndöôùiluaät: n Cô quannhaønöôùccoùthaåmquyeànôûtrungöôngnhö Chính phuû, caùc Boä, Cơ quan ngang Bộ ban haønh ñeå thi haønh luaät, phaùp leänh: Nghò ñònh, Thoâng tö, Quyeát ñònh n Cô quan nhaønöôùc coùthaåm quyeàn ôûñòaphöôngnhö UBND, HÑND banhaønh ñeåthi haønh vanê baûn döôùi luaät cuûa cô quan trung öông: Nghò quyeát, quyeát ñònh, Moncdahy, æSepthtemò.ber 13, 2010 7 2.2. Vaên baûnhaønhchính n Chuûtheåban haønh: ngöôøi ñöùng ñaàu cô quan, toå chöùc ban haønh n Trình töï, thuûtuïc ban haønh: do Boä, Cô quan ngang boäquy ñònh n Noäi dung: thöïcthicaùcvaên baûnquyphaïmphaùp luaät n Muïc ñích: truyeàn ñaït thoâng tin, thöïc hieän chuyeân moân, nghieäp vuï, giaûi quyeát nhöõng coâng vieäc theo thaåm quyeàn cuûa cô quan, toåchöùc n Bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh: bieän phaùp haønh chính n Hieäu löïc thi haønh: trong phaïm vi ngaønh, ñòa phöông, cơ quan, tổ chức, ñoái töôïng cuïtheå Monday, September 13, 2010 8 Vaên baûnhaønhchínhcoùhailoaïi: n Vaên baûncaùbieät: AÙpduïngmoätlaànchomoätcaù nhanâ hoaëcmoätvuïvieäccuïtheå n Víduï: quyeátñònhveànhanâ söï, cheáñoä, chính saùchcuûangöôøiñöùngñaàucôquan, toåchöùc. n Vaên baûnhaønhchínhthoângthöôøng: Duøngñeå traoñoåithonâ gtin, taùcnghieäptronghoaïtñoäng cuûacôquan, toåchöùc. n Vanê baûnhaønhchínhthonâ gthöôønggoàm2 loaïi: n Khoângcoùteânloaïi: conâ gvaên n Coùteânloaïi: thonâ gbaùo, chöôngtrình, keá hoaïch, ñeàaùn, baùocaùo, bienâ baûn, tôøtrình Monday, September 13, 2010 9 3
 76. 2.3. Vaên baûn töphaùp n Chuûtheåban haønh: caùc cô quan töphaùp nhöToøa aùn, Vieän kieåm saùt, Cô quan coâng an; n Trình töï, thuûtuïc ban haønh: do phaùp luaät toátuïng quy ñònh; n Noäi dung: thöïc thi caùc quy ñònh cuûa vaên baûn quy phaïm phaùp luaät; n Muïc ñích: giaûi quyeát nhöõng vuïvieäc thuoäc lónh vöïc töphaùp. n Bieän phaùp baûo ñaûm thi haønh: mang tính cöôõng cheáNhaønöôùc goàm caùc cheátaøi: hình söï, haønh chính, kinh teá. n Hieäu löïc thi haønh: treân phaïm vi caûnöôùc. Monday, September 13, 2010 10 Vaên baûn töphaùp bao goàm: n Quyeát ñònh khôûi toávuïaùn, quyeát ñònh khôûi toá bò can, leänh taïm giöõ, leänh taïm giam cuûa cô quan congâ an, Vieän kieåm saùt n Baûn caùo traïng cuûa Vieän kieåm saùt n Baûn aùn, quyeát ñònh, leänh taïm giam cuûa Toøa aùn. Monday, September 13, 2010 11 3. Hệ thống văn bản quy phạm phaùp luật n Quốc hội: Hiến phaùp, luật, nghị quyết. n Uỷ ban thường vụ Quốc hội: Phaùp lệnh, nghị quyết. n Chủ tịch nước: Lệnh, quyết định. n Chính phủ: Nghị ñịnh. n Thủ tướng Chính phủ: Quyết định. n Hội đồng Thẩm phaùn TAND tối cao: Nghị quyết n Chaùnh aùn TAND tối cao, Viện trưởng Viện MondaKy, SepNDtember 13 t, ối cao: Thoâng tư. 2010 12 4
 77. n Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ: Thoâng tư. n Tổng Kiểm toaùn Nhaø nước: Quyết định. n Nghị quyết lieân tịch giữa Uỷ ban thường vụ Quốc hội hoặc giữa Chính phủ với cơ quan trung ương của tổ chức chính trị -xa õ hội. n Thoâng tư lieân tịch giữa Chaùnh aùn TAND tối cao -Viện trưởng Viện kiểm saùt ND tối cao - Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. n Hội đồng nhanâ danâ , Uỷ ban nhanâ danâ : Nghò quyeát, Quyeát ñònh, Chæthò. Monday, September 13, 2010 13 3.1. Vaên baûn do Quoác hoäi ban haønh 3.1.1Hieánphaùp Hieánphaùplaø đạo luaätcôbaûncuûaNhaønöôùc, coùhieäulöïcphaùplyùcaonhaát. Baogoàmcaùcquy ñònhmangtínhnguyenâ taécveàcheáñoächínhtrò, kinhteá, vanê hoùa, xaõhoäi, an ninh, quoácphoøng, quyeànvaønghóavuïcuûacôbaûncuûaconâ gdanâ , cô caáu, nguyenâ taéctoåchöùcvaøhoaïtñoängcuûacaùccô quannhaønöôùc. Moïivanê baûnquyphaïmphaùpluaätphaûiphuø hôïMondapy, Sepvôùtemiber H13, ieánphaùp. 2010 14 3.1.2. Luaät n CuïtheåhoùacaùcquyñònhcuûaHieánphaùp n Baogoàmcaùcquyphaïmphaùpluaätnhaèmñieàu chænhcaùclónhvöïcquanheäxaõhoäi n Toåchöùc, hoaïtñoängcuûaboämaùynhaønöôùc (VD: Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ ) n Quanheäxaõhoäivaøhoaïtñoängcuûaconâ gdanâ (VD: Bộ Luật danâ söï, Luaät Honâ nhanâ & gia ñình ) n Quanheäñoáingoaïi, (VD: Luaät Kyùkeát gia nhaäp ñieàu öôùc quoác teá ) Monday, September 13, 2010 15 5
 78. 3.1.3. Nghị quyết của Quốc hội n Quyết định nhiệm vụ phaùt triển kinh tế, xa õ hội n Dự toaùn nganâ saùch nhaø nước vaøphanâ bổ nganâ saùch trung ương n Phe â chuẩn quyết toaùn nganâ saùch nhaø nước n Phe â chuẩn điều ước quốc tế Monday, September 13, 2010 16 3.2. Vaên baûndo UÛyban thöôøngvuïQuoáchoäi ban haønh 3.2.1. Phaùpleänh: n Ñieàuchænhnhönõ gquanheäxaõhoäimaø chöacoù luaätñieàuchænh. n Phaùpleänhcoùgiaùtrò phaùplyùnhöluaät, saumoät thôøigianthöïchieänseõñöôïcQuoáchoäixemxeùt ban haønhthaønhLuaät. n Phaùpleänhdo UÛyban thöôøngvuïQuoáchoäi thonâ gqua vaøChuûtòchnöôùckyùleänhconâ gboá. Monday, September 13, 2010 17 3.2.2. Nghòquyeát -UÛy ban thöôøng vuïQuoác hoäi n GiaûithíchHieánphaùp, luaät, phaùpleänh n GiaùmsaùtvieäcthihaønhHieánphaùp, luaät n GiaùmsaùthoaïtñoängcuûaChínhphuû, Toøaaùn nhanâ danâ toáicao, Vieänkieåmsaùtnhanâ danâ toái cao n Giaùmsaùtvaøhöôùngdanã hoaïtñoängcuûaHoäi ñoàngnhanâ daân n Quyeátñònhtuyenâ boátìnhtraïngchieántranh, toångñoängvienâ hoaëcban boátìnhtraïngkhaån caáp Monday, September 13, 2010 18 6
 79. 3.3. Vaên baûncuûaChuûtòchnöôùc 3.3.1. Leänh cuûa Chuûtòch nöôùc n Conâ gboáHieánphaùp, luaät, phaùpleänh n Toångñoängvieânhoaëcñoängvienâ cuïcboä n Ban boátìnhtraïngkhaåncaáptrongcaûnöôùc hoaëctöøngñòaphöông Monday, September 13, 2010 19 3.3.2. Quyeátñònh cuûa Chuûtòch nöôùc n Boånhieäm, mienã nhieäm, caùchchöùcPhoùthuû töôùng, Boätröôûng n Phonghaøm, caápsóquancaocaápLLVT n Taëngthöôûnghuanâ , huychöông, giaûithöôûng Nhaønöôùc n Cöû, trieäuhoàiÑaïisöù n Pheâchuaån, gianhaäpñieàuöôùcquoácteá n Quyeátñònhchonhaäp, thoiâ quoáctòchVN n Quyeátñònhñaëcxaù. Monday, September 13, 2010 20 3.4. Nghị định của Chính phủ n Quy định chi tiết thi haønh luật, phaùp leänh, nghị quyết của Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước * n Quy định caùc biện phaùp cụ thể ñể thực hiện chính saùch kinh tế, xa õ hội, quốc phoøng, an ninh, taøi chính, tiền tệ, nganâ saùch, văn hoùa, giaùo dục, y tế, khoa học, moiâ trường * n Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ maùy của caùc Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ * Monday, September 13, 2010 21 7
 80. 3.5. Quyeát ñònh cuûaThuûtöôùngChínhphuû n Ban haønhtrongquaùtrìnhthöïchieänchöùcnangê vaøquyeànhaïncuûaThuûtöôùngChínhphuû: ¨ Lanõ hñaïoconâ gtaùcChínhphuû ¨ Boånhieäm, mienã nhieämcaùcthöùtröôûng ¨ Pheâchuaånvieäcbaàucöû, ñieàuñoäng, caùch chöùcChuûtòch, phoùchuûtòchUBND tænh, thaønhphoátröïcthuoäctrungöông. Monday, September 13, 2010 22 3.6. Thoâng töcuûaBoätröôûng, Thuûtröôûngcô quanngangboä: n Quy định chi tiết thi haønh Luật, Phaùp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội; lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị ñịnh của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ n Quy định về quy trình, quy chuẩn kỹ thuật của ngaønh, lĩnh vực do mình phụ traùch n Quy định biện phaùp để thực hiện chức năng quản lyùngaønh, lĩnh vực do mình phụ traùch Monday, September 13, 2010 23 3.7. Nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng nhaân daân n Ñeàra caùc chuûtröông, bieän phaùp thöïc hieän vanê baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa caùc cô quan nhaønöôùc caáp tren.â Monday, September 13, 2010 24 8
 81. 3.8. Vaên baûn cuûa UÛy ban nhaân daân 3.8.1. Quyeát ñònh cuûa UÛy ban nhaân daân: n Ban haønh caùc bieän phaùp cuïtheåthöïc hieän chuû tröông, chính saùch, quy ñònh cuûa Chính phuû, Thuûtöôùng Chính phuû, Boätröôûng, Thuûtröôûng cô quan ngang boävaøNghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng nhanâ danâ cuøng caáp. 3.8.2. Chæthò cuûa UÛy ban nhaân daân n Chæñaïo thöïc hieän caùc chuûtröông, chính saùch cuûa Trung öông, nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng nhanâ danâ , giao nhieäm vuïcho cô quan haønh chính caáp döôùi Monday, September 13, 2010 25 3.9. Vaên baûn cuûa Toøa aùn nhaân daân toái cao 3.9.1. Nghò quyeát cuûa Hoäi ñoàng Thaåm phaùn Toøa aùn nhaân daân Toái cao: n Ban haønh ñeåhöôùng danã Toøa aùn caùc caáp aùp duïng thoáng nhaát phaùp luaät, toång keát kinh nghieäm xeùt xöû. 3.9.2.Thoâng töcuûa Chaùnh aùn Toøa aùn nhaân daân toái cao: n Ban haønh ñeåhöôùng danã congâ taùc xeùt xöûcuûa Toøa aùn caùc caáp. Monday, September 13, 2010 26 3.10.Thoâng töcuûaVieäntröôûngVieänkieåm saùtnhaândaântoáicao: Banhaønhñeåquy ñònh nhieäm vuï, keáhoaïch congâ taùc kieåm saùt trong ngaønh kieåm saùt. 3.11. Quyết định của Tổng Kiểm toaùn Nhaø nước Ban haønh để quy ñịnh, hướng dẫn caùc chuẩn mực kiểm toaùn nhaø nước; quy định cụ thể quy trình kiểm toaùn, hồ sơ kiểm toaùn. Monday, September 13, 2010 27 9
 82. 4. Văn bản hành chính n Nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản cam kết, bản thoả thuận, giấy chứng nhận, giấy uỷ quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, giấy đi đường, giấy biên nhận hồ sơ, phiếu gửi, phiếu chuyển, thư công. Monday, September 13, 2010 28 4.1. Coâng vaên: duøng ñeåtrao ñoåi congâ vieäc, trieäu taäp hoäi hoïp giöaõ caùc cô quan, toåchöùc hoaëc giöõa cô quan, toåchöùc vôùi congâ daân 4.2.Coângñieän:laøhìnhthöùcñaëc bieät cuûa congâ vanê ñöôïc söûduïng trong tröôøng hôïp khaån caáp, caàn thongâ nhanh moät meänh leänh, moät quyeát ñònh hoaëc moät congâ vieäc caàn thöïc hieän 4.3. Baùo caùo: laøvanê baûn duøng ñeåphaûn aùnh hoaït ñoäng cuûa cô quan, toåchöùc trong moät khoaûng thôøi gian cuïtheånhaèm kieán nghò caùc giaûi phaùp hoaëc phöông höôùng xöûlyù. Monday, September 13, 2010 29 4.4. Ñeàaùn: trình baøy döïñònh, muïc tieuâ , keá hoaïch thöïc hieän moät nhieäm vuïcongâ taùc trong moät thôøi gian nhaát ñònh 4.5. Phöông aùn: neuâ döïkieán veàcaùch thöùc, trình töïtieán haøng congâ vieäc trong hoaøn caûnh, ñieàu kieän nhaát ñònh 4.6.Tôøtrình: cô quan, toåchöùc caáp döôùi ñeàxuaát vôùi cô quan, toåchöùc caáp trenâ phe â chuaån hay xeùt duyeät moät vaán ñeàmôùi maømình khongâ theåtöï quyeát ñònh ñöôïc Monday, September 13, 2010 30 10
 83. 4.7. Thoâng caùo: Laøvanê baûn cuûa caùc cô quan lanhõ ñaïo Ñaûng, Nhaønöôùc duøng ñeåcongâ boámoät quyeát ñònh, moät söïkieän quan troïng veàñoái noäi, ñoái ngoaïi cuûa quoác gia. 4.8. Thoâng baùo: duøng ñeåthongâ tin veàtình hình, keát quaûhoaït ñoäng, caùc quyeát ñònh cuûa cô quan, toåchöùc ñeåcaùc ñoái töôïng lienâ quan bieát hoaëc thöïc thi. Monday, September 13, 2010 31 4.9. Keáhoaïch: laøvanê baûn duøng ñeåxayâ döïng phöông höôùng, nhieäm vuï, chætieuâ congâ taùc cuûa cô quan, tổ chức trong moät thôøi gian nhaát ñònh. 4.10. Bieân baûn: duøng ñeåghi laïi söïvieäc ña õ xaûy ra hoaëc ñang xaûy ra. Bienâ baûn goàm 2 loaïi: bienâ baûn hoäi hoïp vaøbienâ baûn vuïvieäc 4.11. Hôïp ñoàng: laøvanê baûn ghi nhaän söïthoûa thuaän, giao öôùc giöaõ caùc benâ quy ñònh veàquyeàn vaønghóa vuïcuûa caùc benâ tham gia hôïp ñoàng (Hôïp ñoàng danâ söï, lao ñoäng, thöông maïi ) Monday, September 13, 2010 32 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neuâ khaùinieämvanê baûn? 2. Trìnhbaøyheäthoángvanê baûnquyphaïmphaùp luaät? 3. Trìnhbaøyheäthoángvanê baûnhaønhchính? 4. Trìnhbaøyñieåmgioáng vaøkhaùcbieätgiöaõ vanê baûnquyphaïmphaùpluaät vaøvanê baûnhaønh chính? Neuâ vai troøcuûa vanê baûn haønh chính ñoái vôùi cô quan, toåchöùc noùi riengâ vaøñoái vôùi ñôøi soáng xa õ hoäi noùi chung? Monday, September 13, 2010 33 11
 84. CHÖÔNG 6 THEÅTHÖÙC &KYÕ THUAÄT TRÌNH BAØY VAÊN BAÛN 1. Vaên baûn phaùp luaät quy ñònh veàtheå thöùc vaøkyõ thuaät trình baøy vaên baûn: n Nghò ñònh soá110/2004/NÑ-CP ngaøy 08/4/2004 cuûa Chính phuûveàcoâng taùc vaên thö; n Thoâng tölieân tòch soá55/2005/TTLT- BNV-VPCP ngaøy 06/5/2005 cuûa Boä noäi vuïvaøVaên phoøng Chính phuû “Höôùng daãn veàtheåthöùc vaøkyõ thuaät trình baøy vaên baûn”. 1.1. Phaïm vi aùp duïng: n Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät; n Vaên baûn haønh chính; n Văn bản tư phaùp; n Baûn sao vaên baûn. 1.2. Ñoái töôïng aùp duïng: n Cô quan nhaønöôùc; n Toåchöùc; n Ñôn vò löïc löôïng vuõ trang. 1
 85. 2. Yeâu caàu veàtheåthöùc vaên baûn: 2.1. Khaùi nieäm theåthöùc vaên baûn: n Laøtaäp hôïp caùc thaønh phaàn caáu thaønh vanê baûn, bao goàm: n Nhöngõ thaønh phaàn chung aùp duïng ñoái vôùi taát caûcaùc loaïi vanê baûn n Thaønh phaàn boåsung aùp duïng ñoái vôùi moät soá loaïi vanê baûn nhaát ñònh. 2.2. Ñaëc ñieåm cuûa theåthöùc vaên baûn: n Laønhöngõ quy ñònh mang tính phaùp lyù; n Baét buoäc caùc cô quan, toåchöùc phaûi tuanâ theo. 2.3. Thể thức văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính bao gồm các thành phần sau: n Quốc hiệu; n Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản; n Số, ký hiệu của văn bản; n Địa danh vàngày, tháng, năm ban hành văn bản; n Tên loại vàtrích yếu nội dung của văn bản; n Nội dung văn bản; n Chức vụ, họ tên vàchữ ký của người cóthẩm quyền; n Dấu của cơ quan, tổ chức; n Nơi nhận; n Dấu chỉ mức độ khẩn, mật (đối với những văn bản loại khẩn, mật).* 3. Trình baøy vaên baûn: 3.1. Khoågiaáy: n Ñoái vôùi vaên baûn quy phaïm phaùp luaät vaøvanê baûn haønh chính phaûi trình baøy trenâ khoågiaáy A4 (210 mm x 297 mm). n Ñoái vôùi caùc loaïi vanê baûn khaùc nhögiaáy giôùi thieäu, bienâ nhaän hoàsô, phieáu chuyeån, phieáu gôûi coùtheåtrình baøy trenâ khoågiaáy A5 (148 mm x 210 mm). 2
 86. 3.2. Kieåu trình baøy: n Ñoáivôùivaênbaûnquyphaïmphaùpluaätvaøvaên baûnhaønhchínhphaûitrìnhbaøytheochieàudaøi tranggiaáy. n Caùcbaûng, bieåucoùtheåñöôïctrìnhbaøytheo chieàuroängcuûatranggiaáy. 3.3. Ñònh leàvaên baûn: n Leàtrenâ (Top): 20 –25 mm n Leàdöôùi(Bottom): 20 –25 mm n Leàtraùi(Insize): 30 –35 mm n Leàphaûi(Outsize): 15 –20 mm 3.4. Ñaùnhsoátrang: n Kieåusoá: soáAÛ-Raäp(1,2,3 ) n Vòtrí: chínhgiöaõ leàtrenâ hoaëcgoùcphaûicuoái trang. n Baétñaàuñaùnhsoátöøtrang2 trôûñi. 3.5. Font chöõ: n Söûduïngcaùcfont chöõTieángVieät n Kieåuchöõchanâ phöông, nghiemâ tuùc n Ñoáivôùivaênbaûntraoñoåithonâ gtin ñieäntöû giöaõ caùccôquannhaønöôùcphaûisöûduïngfont chöõtieángVieätUnicode ñeåbaûoñaûmkhonâ gbò thaátlaïc. 3
 87. SÔ ÑOÀCAÙC THAØNH PHAÀN VAÊN BAÛN 20 –25 mm TEÂN TOÅCHÖÙC BAN HAØNH QUOÁC HIEÄU SOÁ, KYÙHIEÄU VAÊN BAÛN ÑÒA DANH, NGAØY THAÙNG NAÊM TEÂN LOAÏI VAÊN BAÛN TRÍCH YEÁU NOÄI DUNG VAÊN BAÛN 30 –35 mm NÔI NHAÄN VAÊN BAÛN 15 –20 mm NOÄI DUNG VAÊN BAÛN NÔI NHAÄN VAÊN BAÛN CHÖÙC VUÏ CON DAÁU, CHÖÕ KYÙ HOÏ& TEÂN 20 –25 mm QUOÁC HIEÄU: COÄNGHOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM Ñoäclaäp–Töïdo–Haïnhphuùc Teâncôquan, toåchöùcban haønhvaênbaûn: BOÄCOÂNG THÖÔNG TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC COÂNG NGHIEÄP TP HCM Soá, kyùhieäu vaên baûn quy phaïm phaùp luaät: Víduï: Soá: 55/2005/TTLT-BNV-VPCP (Thonâ gtölienâ tòchsoá55 ngaøy06/5/2005 cuûaBoänoäivuïvaøVanê phoøngChínhphuû) Soá, kyùhieäuvaênbaûnhaønhchính: Víduï: Soá: 24/BXD-QLN (Conâ gvanê soá24 cuûaCuïcQuaûnlyùnhaø BoäXayâ döïng) 4
 88. Ñòa danh ghi treân vaên baûn: n Ñòa danh nôi cô quan, toåchöùc ñoùng truïsôû. n Chö õ in thöôøng, nghiengâ , cô õ chö õ 13-14 n Ñòa danh ghi trenâ vanê baûn cuûa cô quan, toå chöùc Trung öông laøtenâ cuûa tænh, thaønh phoá nôi cô quan, toåchöùc ñoùng truïsôû Víduï: HaøNoäi, Ñoái vôùi vanê baûn cuûa BoäConâ g thöông n Ñoái vôùi thaønh phoátröïc thuoäc Trung öông laø tenâ cuûa thaønh phoá n Víduï: thaønh phoáHoàChíMinh, n Vanê baûn cuûa UBND TP HCM n Ñoái vôùi caùc tænh: laøtenâ cuûa thò xa,õ thaønh phoá thuoäc tænh hoaëc huyeän nôi cô quan, toåchöùc ñoùng truïsôû n Víduï1: ThuûDaàu Moät, n Vanê baûn cuûa UBND tænh Bình Döông n Víduï2: Tanâ Bieân, n Vanê baûn cuûa Vöôøn Quoác gia LoøGoø–Xa Maùt truïsôûñoùng taïi huyeän Tanâ Bienâ , tænh Tayâ Ninh n Ñoái vôùi cô quan caáp quaän, huyeän laøtenâ cuûa quaän, huyeän n Ñoái vôùi toåchöùc caáp xa,õ phöôøng laøtenâ cuûa xaõ, phöôøng. 5
 89. ngaøy, thaùng, naêm ban haønh vaên baûn: n Ñoáivôùivaênbaûnquyphaïmphaùpluaätdo Quoáchoäi, UBTVQH, Hoäiñoàngnhanâ daân ban haønhlaøngaøy, thaùng, namê vanê baûnñöôïc thonâ gqua. n Ñoáivôùivaênbaûnquyphaïmphaùpluaätkhaùc vaøvanê baûnhaønhchínhlaøngaøy, thaùng, naêm vanê baûnñöôïckyùban haønh. n Chöõin thöôøng, nghiengâ , côõchöõ13-14 TEÂN VAÊN BAÛN: n Ghi teân cuïtheåloaïi vaên baûn ñöôïc ban haønh. n Taát caûvaên baûn quy phaïm phaùp luaät vaø vaên baûn haønh chính ñeàu coùteân goïi, tröø coâng vaên. n Chöõ in hoa, ñaäm, côõ chöõ 14-15 n Víduï: QUYEÁT ÑÒNH Trích yeáu noäi dung vaên baûn: n Ghikhaùiquaùtnoäidung chuûyeáucuûavanê baûn, giuùpxaùcñònhnhanhchoùngnoäidung vanê baûn vaøthuaäntieänchovieäctheodoiõ , tratìmkhi caànthieát. n Víduï: V/v nanâ glöông 6
 90. Noäi dung vaên baûn: n Phuøhôïpvôùihìnhthöùcvanê baûnsöûduïng; n Phuøhôïpchínhsaùch, chuûtröôngcuûaÑaûng, quy ñònhcuûaphaùpluaät; n Söûduïngngonâ ngöõvieát, ñôngiaûn, deãhieåu; n Duøngtöøphoåthongâ , khonâ gduøngtöøñòaphöông vaøtöøngöõnöôùcngoaøi; n Khonâ gvieáttaétcuïmtöøkhonâ gthonâ gduïng. Chöùc vuï, hoïteân, chöõ kyù: n Ngöôøikyùvanê baûnchòutraùchnhieämveàvaên baûnmìnhñaõkyù. n Coùnhieàuhìnhthöùckyùvanê baûn: n Kyùtröïctieáp; n Kyùthay(KT); n Thaymaët(TM); n Thöøauûyquyeàn(TUQ); n Thöøaleänh(TL); 4. Theåthöùc, kyõ thuaät trình baøy baûn sao: 4.1. Caùctheåthöùcbaûnsao: n Sao y baûnchính: laøbaûnsaoñaàyñuû, chính xaùcnoäidung cuûabaûnchính. n Tríchsao: laøbaûnsaomoätphaànnoäidung cuûavanê baûnñöôïcthöïchieäntöøbaûnchính. n Sao luïc: laøbaûnsaoñaàyñuû, chínhxaùcnoäi dung cuûavanê baûntöøbaûnsaoy baûnchính. 7
 91. 4.2. Kyõthuaättrìnhbaøybaûnsao: TEÂN CQ, TC SAO Y BAÛN CHÍNH Soá: /SY Ñòadanh, ngaøythaùngnaêm Nôinhaän: CHÖÙC VUÏNGÖÔØI KYÙ - Chöõkyù, daáu - - Löu Hoïvaøteân CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neuâ theåthöùctrìnhbaøyvanê baûnhaønhchính– conâ gvuï? 2. Neuâ kyõthuaättrìnhbaøyvanê baûnhaønhchính– conâ gvuï? 8
 92. CHÖÔNG 7 PHONGCAÙCH NGOÂN NGÖÕ HAØNH CHÍNH –COÂNG VUÏ & KYÕ THUAÄT SÖÛDUÏNG TIEÁNG VIEÄT TRONG VAÊN BAÛN HAØNH CHÍNH – COÂNG VUÏ Monday, September 13, 2010 1 1. Phong caùch ngoân ngöõ 1.1. Khaùi nieäm: laøcaùch löïa choïn, keát hôïp vaøvaän duïng phöông tieän ngoân ngöõ lieân quan ñeán nhieäm vuïgiao tieáp. 1.2. Ñaëc ñieåm n Hoaøn caûnh giao tieáp: moãi vaên baûn phaûi tuaân theo moät chuaån möïc ngoân ngöõ phuø hôïp vôùi theåloaïi vaên baûn; n Muïc ñích giao tieáp: moãi vaên baûn gaén vôùi Mondamuy, Septïcembe ñr 13í,c h nhaát ñònh. 2010 2 1
 93. n Ñoái töôïng giao tieáp: Ngoân ngöõ vaên baûn phaûi phuøhôïp vôùi ñoái töôïng cuûa vaên baûn n Quan heäcuûa ngöôøi tham gia giao tieáp: Ngoân ngöõ vaên baûn phaûi phuøhôïp vôùi noäi dung cuûa vaên baûn. Monday, September 13, 2010 3 1.3. Phaân loaïi phong caùch ngoân ngöõ n Phong caùch haønh chính –coâng vuï n Phong caùch khoa hoïc –kyõ thuaät n Phong caùch baùo chí–coâng luaän n Phong caùch chính luaän n Phong caùch sinh hoaït haøng ngaøy Monday, September 13, 2010 4 2
 94. 2. Phong caùch ngoân ngöõ haønh chính – coâng vụ 2.1. Khaùi nieäm n Laøkhuoân maãu ñeåxaây döïng vaên baûn haønh chính –coâng vuïtheåhieän vai troø, vò trícuûa ngöôøi toåchöùc, quaûn lyù, ñieàu haønh cô quan, toåchöùc. 2.2. Ñaëc ñieåm n Chuaån möïc ngoân ngöõ vieát, phi ngheä thuaät, khoâng mang tính bieåu caûm. Monday, September 13, 2010 5 n Mangtínhnghieâmtrang, khoângtöïdo, tuøytieän. n Khoângmangyeáutoácaùnhaân: chöõkyù cuûangöôøicoùthaåmquyeànban haønh vaênbaûnchæxaùcnhaängiaùtròphaùplyù cuûavaênbaûn, khoângmangtínhxaùc nhaäntaùcgiaûcuûavaênbaûn. n Ñöôïcsöûduïngtronghoaøncaûnhtheo nghithöùc: ñöùngñaén, nghieâmtuùc. Monday, September 13, 2010 6 3
 95. 2.3. Chöùc naêng cuûa phong caùch ngoân ngữ haønh chính -coâng vuï n Chöùcnaêngthoângtin: truyeànñaïtthoâng tin phuïcvuïhoaïtñoängquaûnlyù, ñieàu haønhvaøgiaodòchcuûacôquan, toåchöùc. n Chöùcnaêngphaùplyù: quy ñònhcaùc nguyeântaécöùngxöûchungtrongcaùc quanheäxaõhoäi. Chöùng cöùphaùp lyùtrong quaùtrình hoaït ñoäng cuûa cô quan, toå chöùc. Monday, September 13, 2010 7 n Chöùc naêng quaûn lyù: coâng cuïchuûyeáu trong hoaït ñoäng cuûa cô quan quaûn lyù haønh chính nhaønöôùc. n Chöùc naêng vaên hoùa: truyeàn ñaït thoâng tin, thuyeát phuïc moïi ngöôøi chaáp haønh caùc quy ñònh cuûa nhaønöôùc, quy taéc öùng xöûchung cuûa xaõ hoäi Monday, September 13, 2010 8 4
 96. n Chöùcnaêngxaõhoäi: nhìnnhaänvaøgiaûi quyeátcaùcvaánñeàphaùtsinhtrongxaõ hoäitrongthôøiñieåmvaøphaïmvi cuïtheå. n Chöùcnaênggiaotieáp. n Chöùcnaêngsöûlieäu. n Chöùcnaêngthoángkeâ. Monday, September 13, 2010 9 2.4. Tínhchaátcuûaphongcaùchhaønh chính–coângvuï n Tínhchínhxaùc: chínhxaùctrongsöû duïngtöø, ñaëtcaâu; tínhxaùcñònh, ñôn nghóatrongnoäidung vaênbaûn.;chæ chopheùphieåutheomoätcaùch. n Tínhnghieâmtuùc, khaùchquan: khoâng bieåuhieäncaûmxuùc, yùchíchuûquan. n Tínhkhuoânmaãu: theåthöùc, kyõthuaät trìnhbaøyphaûitheomaãudo phaùpluaät quyñònh. Monday, September 13, 2010 10 5
 97. 3. KyõthuaätsöûduïngtieángVieättrong vaênbaûnhaønhchính–coângvuï 3.1. Töø, ngöõtrongvaênbaûn n Söûduïngnhoùmtöøthoângduïng, ñônnghóa: chæcoùtheåhieåutheomoätcaùchduynhaát nhaèmbaûoñaûmtínhchínhxaùccuûavaên baûn. n Khoângsöûduïngtöøngöõvaênchöôngboùng baåy, töøñòaphöông, tieángloùng, töøngöõ mangyùnghóañaëcbieät, töømôùichöacoù nghóaoånñònh. Monday, September 13, 2010 11 n Söûduïngnhoùmtöøngöõhaønhchính: toå chöùc, quyeànhaïn, quaûnlyù n KhisöûduïngtöøHaùn-Vieätcaànnaémroõ nghóacuûatöø. n Söûduïngnhoùmthuaätngöõphaùplyùvaø thuaätngöõthoângthöôøng: chæsöûduïng nhöõngthuaätngöõmaøcaùchhieåuñaõ ñöôïcthoángnhaátvaøñöôïcsöûduïngphoå bieán. Monday, September 13, 2010 12 6
 98. 3.2. Caâu trong vaên baûn n Chæsöûduïngcaâukeåvaøcaâucaàukhieán n Khoângsöûduïngcaâuhoûi, caâucaûmvaøcaâu than. n Caànsöûduïngcaâuñôncoùñaàyñuûhai thaønhphaànchuûngöõvaøvòngöõ. n Coùtheåduøngcaâukhuyeátchuûngöõkhichuû ngöõñaõñöôïcxaùcñònhtröôùcñoù. n Khoâng söûduïng lôøi noùi tröïc tieáp, tröøbieân baûn. Monday, September 13, 2010 13 3.3. Ñoaïnvaênvaøcaáutruùcñoaïnvaên trongvaênbaûn: n Dieãnñaïtmoätyùtöôngñoáitroïnveïn n Soálöôïngcaâutrongñoaïnvaênkhoânghaïn cheá, nhöngcaànphaûicoùcaâumangyù chính, caùccaâucoønlaïidieãnyùphuï. Monday, September 13, 2010 14 7
 99. Phöông phaùp laäp luaän phoåbieán: n Phöôngphaùpdieãndòch: ñöaranguyeân lyùlaømtieànñeà, sauñoùphaùttrieån, giaûi thíchlaømroõvaánñeàñoù. n Phöôngphaùpquynaïp: ñöaranhöõng luaänchöùng(chöùng cöùthöïc teálaøm cô sôû cho laäp luaän) baèngsöïvieächoaëcsoálieäu, sauñoùphaântích, khaùiquaùt, toånghôïplaïi vaøkeátluaän. Monday, September 13, 2010 15 n Phöôngphaùpsong haønh: Ñöaranhöõngluaänchöùng coùgiaùtrò nhönhautrongvieäctheåhieänchuûñeà cuûañoaïnvaên. Monday, September 13, 2010 16 8
 100. 3.4. Caáu truùc vaên baûn haønh chính – coâng vuï n Thoâng thöôøng goàm 3 phaàn: ¨ Phaàn môûñaàu ¨ Phaàn noäi dung ¨ Phaàn keát thuùc. Monday, September 13, 2010 17 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Phaântíchphongcaùchngoânngöõhaønh chính-coângvuï? 2. PhaântíchkyõthuaätsöûduïngtieángVieät trongvaênbaûnhaønhchính-coângvuï? Monday, September 13, 2010 18 9
 101. CHÖÔNG 8 QUYTRÌNH SOAÏN THAÛO THUÛTUÏC BAN HAØNH VAÊN BAÛN Monday, September 13, 2010 1 1. Nguyeân taéc soaïn thaûo vaên baûn 1.1. Noäi dung phaûi hôïp hieán vaøhôïp phaùp n Noäi dung vaên baûn phaûi phuøhôïp vôùi caùc nguyeân taéc cô baûn cuûa Hieán phaùp vaøcaùc quy ñònh cuûa phaùp luaät. n Baûo ñaûm tính thoáng nhaát, thöùbaäc hieäu löïc phaùp lyùtrong heäthoáng phaùp luaät. n Vaên baûn cuûa cô quan, toåchöùc caáp döôùi khoâng ñöôïc traùi vôùi vaên baûn cuûa cô quan, toåchöùc caáp treân. Monday, September 13, 2010 2 1
 102. Thaåmquyeànbaõiboû, ñìnhchæthihaønh vaên baûn quy phaïm phaùp luaät: n Quoác hoäi n UÛy ban thöôøng vuïQuoác hoäi n Thuûtöôùng Chính phuû Monday, September 13, 2010 3 Quoác hoäi Coùquyeàn baõi boûmoät phaàn hoaëc toaøn boä: n Luaät, nghò quyeát cuûa Quoác hoäi traùi Hieán phaùp; n Vaên baûn quy phaïm phaùp luaät cuûa UÛy ban thöôøng vuïQuoác hoäi, Chuûtòch nöôùc, Chính phuû, Thuûtöôùng Chính phuû, Toøa aùn nhaân daân toái cao, Vieän kieåm saùt nhaân daân toái cao traùi Hieán phaùp, luaät, nghò quyeát cuûa Quoác hoäi. Monday, September 13, 2010 4 2
 103. UÛyban thöôøngvuïQuoáchoäi coùquyeànhuûyboûmoätphaànhoaëctoaønboä: n VaênbaûnquyphaïmphaùpluaätcuûaChínhphuû, ThuûtöôùngChínhphuû, Toøaaùnnhaândaântoái cao, Vieänkieåmsaùtnhaândaântoáicaotraùi phaùpleänh, nghòquyeátcuûaUÛyban thöôøngvuï Quoáchoäi. n NghòquyeátsaitraùicuûaHoäiñoàngnhaândaân caáptænh. Monday, September 13, 2010 5 UÛyban thöôøngvuïQuoáchoäi Coùquyeànñìnhchæthihaønhvaøñeà nghòQuoáchoäihuûyboû: Vaênbaûnquyphaïmphaùpluaätcuûa Chínhphuû, ThuûtöôùngChínhphuû, Toøa aùnnhaândaântoáicao, Vieänkieåmsaùt nhaândaântoáicaotraùiHieánphaùp, luaät, nghòquyeátcuûaQuoáchoäi. Monday, September 13, 2010 6 3
 104. ThuûtöôùngChínhphuû Coùquyeànbaõiboû, ñìnhchæthihaønh: Vaênbaûnquyphaïmphaùpluaätcuûa Boätröôûng, Thuûtröôûngcôquanngang boä, UÛyban nhaândaâncaáptænhtraùi Hieánphaùp, luaätvaøvaênbaûnquyphaïm phaùpluaätcuûacôquannhaønöôùccaáp treân. Monday, September 13, 2010 7 1.2. Ñuùngtheåthöùcquyñònh: Theåthöùcvaênbaûnlaøhìnhthöùctrình baøycuûamoätloaïivaênbaûnnhaátñònhvaø ñöôïcnhaønöôùcthoángnhaátdöôùihình thöùcmaãuquyñònh. 1.3. Ñuùngthaåmquyeàn: Thaåmquyeànban haønhcaùcvaênbaûn quyphaïmphaùpluaätnhösau: Monday, September 13, 2010 8 4
 105. n Quoáác hoääi: Hieáná phaùpù , luaätä , nghò quyeát.á n UÛÛy ban thöôønø g vuïï Quoácá hoäiä : phaùpù leänä h, nghò quyeát.á n Chuûû tòch nöôùcù : leänä h, quyeátá ñònh. n Chính phuûû: nghò quyeátá , nghò ñònh. n Thuûû töôùùng Chính phuû:û quyeátá ñònh, chæ thò. Monday, September 13, 2010 9 n Boää tröôûûng, Thuûû tröôûnû g caùcù cô quan ngang Boää: quyeátá ñònh, chæ thò, thoângâ tö. n Hoääi ñoààng nhaânân daânân caùcù caápá : nghò quyeát.á n UÛÛy ban nhaânân daânân caùcù caápá : quyeátá ñònh, chæ thò. Monday, September 13, 2010 10 5
 106. 1.4. Phaûibaûoñaûmtínhkhaûthi: n Phuøhôïpvôùilónhvöïc, ñoáitöôïngñieàu chænh. n Caêncöùvaøoñieàukieänthöïcteánhaèm baûoñaûmvieäcthöïcthi. n Tuaânthuûphaïmvi caùcvaánñeàñöôïc giaûiquyeáttrongvaênbaûn. Monday, September 13, 2010 11 1.5. Trình baøyø theo phong caùchù ngoânân ngöõõ haøønh chính – coângâng vuï:ï Phong caùchù ngoânân ngöõõ duøngø trong lónh vöïc phaùpù luaätä , quaûnû lyùù nhaøø nöôùcù vaøø toåå chöùc haønhø chính. Monday, September 13, 2010 12 6
 107. 2.Trìnhtöïsoaïnthaûovaøban haønh vaênbaûn 2.1. Chuaånbò: n Xaùcñònhmuïcñíchcuûavaênbaûnlaø nhaèmgiaûiquyeátvaánñeàgì. n Xaùcñònhnoäidung vaøteânloaïivaênbaûn ñeåtöøñoùxaùcñònhcaùcthaønhphaàn chínhvaøthaønhphaànboåsung cuûatheå thöùcvaênbaûn. Monday, September 13, 2010 13 n Xaùcñònhñoáitöôïngcuûavaênbaûn. n Chuaånbòdöõkieän(thuthaäpvaøxöûlyù thoângtin) ñeåxaâydöïngdöïthaûonoäi dung vaênbaûn. 2.2.Xaâydöïngñeàcöôngvaênbaûn: n Löïachoïnthoângtin ñeåñöavaøotrong töøngphaàncuûacaáutruùcvaênbaûn. n Toùmtaétcaùcyùchínhcuûavaênbaûnñeå taïothaønhñeàcöông. Monday, September 13, 2010 14 7
 108. 2.3. Vieáát döï thaûoû noäiä dung vaênên baûnû n Döïa vaøoø ñeàà cöông vaøø maãuã vaênê baûnû theo quy ñònh vieátá baûnû thaûoû vaênê baûn.û 2.4. Duyeäät vaøø kyùù vaênên baûnû n Trình duyeätä vaênê baûnû . n Caùcù noäiä dung caànà duyeät:ä thaåmå quyeànà ban haønhø , theåå thöùc cuûaû vaênê baûnû , noäiä dung vaênê baûnû , muïcï ñích ban haønh.ø n Caùc noäi dung ngöôøi duyeät ghi: duyeät, soá baûn ban haønh, ngaøy duyeät, chöõ kyù. Monday, September 13, 2010 15 2.5. Ban haønh vaên baûn: n Bản gốc văn bản: làbản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản được cơ quan, tổ chức ban hành vàcóchữ ký trực tiếp của người cóthẩm quyền; n Bản chính văn bản: làbản hoàn chỉnh về nội dung, thể thức văn bản và được cơ quan, tổ chức ban hành. n Baûngoáclaøcôsôûphaùplyùñeåhìnhthaønh baûnchính. Monday, September 13, 2010 16 8
 109. n Ñoùng daáu, vaøo soåcoâng vaên ñi. n Phaùt haønh vaên baûn. n Lưu văn bản: bản gốc lưu tại Văn thư cơ quan, tổ chức vàbản chính lưu trong hồ sơ. n Theo doõi vieäc thöïc hieän ñeåkòp thôøi ñieàu chænh vaøruùt kinh nghieäm trong vieäc ban haønh vaên baûn môùi. Monday, September 13, 2010 17 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâucaùcyeâucaàuñoáivôùivieäcsoaïnthaûo vaøban haønhvaênbaûn? 2. Neâucaùcböôùcsoaïnthaûovaøban haønh vaênbaûn? Monday, September 13, 2010 18 9
 110. CHƯƠNG 9 KỸ THUẬT SOẠN THẢO & TRÌNH BAØY QUYẾT ĐỊNH Monday, September 13, 2010 1 1. Khaùi nieäm 1.1. Quyeát ñònh quy phaïm phaùp luaät n Quy ñònh cheáñoä, chính saùch, chuû tröông, nhieäm vuï, quyeàn haïn toåchöùc boä maùy nhaønöôùc. 1.2. Quyeátñònhhaønhchính n Quyñònhcheáñoä, chínhsaùchtrongnoäi boäcôquan, toåchöùc; n Quyeát ñònhcoângtaùcnhaânsöï, laoñoäng Mondatiey, Sepàntembelrö 13ôn, g, saûnxuaátkinhdoanh 2010 2 2. Thaåm quyeàn ban haønh 2.1. Quyeát ñònh quy phaïm phaùp luaät n Chuûtòch nöôùc, Thuûtöôùng Chính phuû, Tổng kiểm toaùn Nhaønöôùc, UÛy ban nhaân daân caùc caáp. 2.2. Quyeátñònhhaønhchính n Ngöôøi ñöùngñaàucôquan, toåchöùc. Monday, September 13, 2010 3 1
 111. 3. Caáu truùc cuûa quyeát ñònh n Goàm hai phaàn: ¨ Caên cöùban haønh ¨ noäi dung ñieàu chænh. n Phaàn caên cöùban haønh: ¨ Caên cöùphaùp lyù ¨ Caên cöùthöïc teá. n Caên cöùphaùp lyùbao goàm: ¨ Caên cöùthaåm quyeàn ¨ Caên cöùaùp duïng. Monday, September 13, 2010 4 n Caên cöùthaåm quyeàn: chöùng minh cho quyeàn cuûa chuûtheåphaùp nhaân ban haønh quyeát ñònh nhaèm ñieàu chænh caùc quan heä trong phaïm vi chöùc naêng, quyeàn haïn cuûa mình. n Caên cöùaùp duïng: neâu cô sôûphaùp lyùseõ söûduïng trong trong noäi dung ñieàu chænh. n Caên cöùthöïc teá: laøñieàu kieän hoaëc cô sôû thöïc tieãn ñeåban haønh quyeát ñònh. Monday, September 13, 2010 5 Noäidung ñieàuchænh: Quyeát ñònh taêng löông, khen thöôûng (2Ñieàu) n Ñieàu1: haønhvi ñieàuchænh, ñoáitöôïngñöôïc ñieàuchænh, möùcñoäñieàuchænhvaøthôøigian ñieàuchænh. n Víduï: Nanâ glöôngchoonâ gNguyenã Vanê A, sinh năm 1986, nhanâ vienâ phoøng kinh doanh töø möùclöông2.500.000đ/thaùnglenâ möùclöông 3.500.000đ/thaùng töøngaøy20/8/2010. n Ñieàu 2: laøñieàu khoaûn thi haønh (ai laøngöôøi phaûi thi haønh quyeát ñònh). Monday, September 13, 2010 6 2
 112. Quyeát ñònhboånhieäm, ñieàuñoäng, thoâi vieäc (3 ñieàu): n Ñieàu 1: haønh vi ñieàu chænh, ñoái töôïng ñöôïc ñieàu chænh, möùc ñoäñieàu chænh vaø thôøi gian ñieàu chænh. n Ñieàu 2: quyñònhveàlöôngvaøphuïcaáp n Ñieàu 3: ñieàukhoaûnthihaønh Monday, September 13, 2010 7 Quyeát ñònh thaønh laäp cô quan, toåchöùc, ñôn vò (4 Ñieàu): n Ñieàu 1: haønh vi ñieàu chænh, ñoái töôïng ñöôïc ñieàu chænh, möùc ñoäñieàu chænh vaøthôøi gian ñieàu chænh. n Ñieàu 2: quy ñònh chöùc nangê , nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa cô quan, toåchöùc. n Ñieàu 3: quy ñònh veàcô caáu toåchöùc, nhanâ söï. n Ñieàu 4: laøñieàu khoaûn thi haønh. Monday, September 13, 2010 8 TOÅNG CTY SOÂNG ÑAØ COÄNGHOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM COÂNG TY TNHH HOØA BÌNH Ñoäclaäp-Töïdo -Haïnhphuùc Soá: /QÑ-GÑ Ñòadanh, ngaøy thaùng naêm . QUYEÁT ÑÒNH V/v nanâ glöông, khen thöôûng GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY Caên cöùquy ñònh cuûa Boäluaät lao ñoäng; Caên cöùÑieàu leäcongâ ty; Theo ñeànghòcuûaTröôûngphoøngnhanâ söï, QUYEÁT ÑÒNH Ñieàu1: Haønh vi,ñoáitöôïng, phaïmvi, thôøigianñieàuchænh Ñieàu2: Ñieàu khoaûnthihaønh Nôinhaän: GIAÙM ÑOÁC ¨ . ; Monday, September 13, 2010¨ LöuVT, (6).H. 9 3
 113. TOÅNG CTYSOÂNG ÑAØ COÄNGHOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM COÂNG TY TNHH HOØA BÌNH Ñoäclaäp-Töïdo -Haïnhphuùc Soá: /QÑ-GÑ Ñòadanh, ngaøy thaùng naêm QUYEÁT ÑÒNH V/v boånhieäm, ñieàuñoäng GIAÙM ÑOÁC COÂNG TY CaêncöùLuaät Doanh nghieäp naêm 2005; CaêncöùÑieàu leäCongâ ty; Caêncöùthöïc te ,á QUYEÁTÑÒNH Ñieàu1: Haønh vi,ñoáitöôïng, phaïmvi, thôøigianñieàuchænh Ñieàu2: Quy ñònhveàlöôngvaøphuïcaáp, cheáñoä. Ñieàu3: Ñieàu khoaûnthihaønh Nôinhaän: GIAÙMÑOÁC ¨ ; Monday, September 13, 2010¨ LöuVT, (6).H. 10 TEÂN CQ, TC CAÁP TREÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM TEÂNCÔ QUAN, TOÅCHÖÙC Ñoäclaäp-Töïdo -Haïnhphuùc Soá: /QÑ- Ñòadanh, ngaøy thaùng nam ê QUYEÁT ÑÒNH V/v thaønh laäp cô quan, toåchöùc THAÅM QUYEÀN BAN HAØNH Canê cöùthaåm quyeàn Canê cöùaùp duïng Canê cöùthöïc teá QUYEÁTÑÒNH Ñieàu1: Noäi dung, ñoáitöôïng, phaïmvi, thôøigianñieàuchænh Ñieàu2: Chöùc nangê , nhieäm vuï, quyeàn haïn cuûa Cô quan. Toåchöùc Ñieàu 3: Cô caáu toåchöùc, nhanâ söïcuûa Cô quan. Toåchöùc Ñieàu4: Ñieàu khoaûnthihaønh Nôinhaän: CHÖÙC VUÏQUYEÀN HAÏN NGÖÔØI KYÙ n Monday, Sep ;tember 13, n Lö2010uVT, (6).H. 11 Caâuhoûioântaäp 1. Neâukyõthuaätsoaïnthaûovaøtrìnhbaøy quyeátñònhhaønhchính? 2. Soaïnthaûoquyeátñònhnaânglöôngcho nhaânvieântrongcoângty? 3. Soạn thảo quyết ñịnh boånhieäm tröôûng phoøng kinh doanh cuûa Giaùm ñoác Cty TNHH Hoøa Bình. Monday, September 13, 2010 12 4
 114. KYÕ THUAÄT SOAÏN THAÛO VAØ TRÌNH BAØY THOÂNG BAÙO 1. Khaùinieäm: n Laøloaïivanê baûnhaønhchính n Duøngñeåtruyeànñaïtnoäidung moätquyeátñònh, tin töùc, söïvieäc n Thonâ gtin veàhoaïtñoängcuûacôquan, toåchöùc n Truyeànñaïtchuûtröông, chínhsaùch Monday, September 13, 2010 1 2. Yeâucaàu: n Thoângtin nhanh, kòpthôøi n Ngắn, cuïtheå, deãhieåu n Khoânglaäpluaän, nhaänñònhdaøidoøng n Xaùcñònhroõnoäidung caànthoângbaùo n Xaùcñònhmuïcñíchvaøthaåmquyeànra thoângbaùo. Monday, September 13, 2010 2 3. Caáutruùc thoâng baùo: goàm3 phaàn n Phaànmôûñaàu: neâumuïcñích, chuûtheå, thaåmquyeànrathoângbaùo, ñoáitöôïng nhaänthoângbaùo. n Phaànnoäidung: noäidung caànthoângbaùo n Phaànkeátthuùc: nhaánmaïnhnoäidung caàn thoângbaùo, xaùcñònhthôøihaïncoùhieäulöïc vaøquytaécxöûsöïseõñöôïcaùpduïngneáucoù vi phaïm. Monday, September 13, 2010 3 1
 115. 4. Caùcloaïithoângbaùo 4.1. Thoângbaùoveàmoätsöïvieäc n Víduï: thoângbaùoveàkeátquaûcuoächoïp, hoäinghò(cuoächoïpcoùtoåchöùcñeåbaøn baïccoângvieäc), hoäithaûo(hoïpñeåtraoñoåi roängraõiveàmoätvaánñeà) n Noäidung chínhcaànthoângbaùo: ¨ Thôøigian, ñòañieåm, thaønhphaàntham döï, ngöôøichuûtrìhoäinghò; Monday¨, SeptToember 13ùm, taétcaùcquyeátñònhcuûahoäinghò. 2010 4 4.2. Thoângbaùoveàvaênbaûnmôùi, chuû tröông, chínhsaùch n Noäidung caànthoângbaùo: ¨Chuûtheåban haønhvaênbaûnmôùi ¨Teânvaøthôøigianban haønhcuûavaên baûnmôùi; ¨Toùmtaétnoäidung cuûavaênbaûnmôùi; ¨Thôøigianvaøphaïmvi thöïchieän. Monday, September 13, 2010 5 4.3. Thoângbaùoveàhoaïtñoängquaûnlyù n Noäidung caànthoângbaùo: ¨ Noäidung cuûahoaïtñoängquaûnlyù; ¨Lyùdo tieánhaønhhoaïtñoängquaûnlyù; ¨ Thôøigiantieánhaønh 4.4. Thoângbaùoveànhieämvuïñöôïcgiao n Noäidung caànthoângbaùo: ¨ Toùmtaétcaùcnhieämvuïñöôïcgiao; ¨ Caùcyeâucaàukhithöïchiện nhieämvuï; ¨Caùcbieänphaùpcaànñöôïcaùpduïngñeåhoaønthaønh nhieämvuïñöôïcgiao. Monday, September 13, 2010 6 2
 116. TEÂNCQ, TC CAÁP TREÂN COÄNGHOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM TEÂNCÔ QUAN, TOÅCHÖÙC Ñoäclaäp-Töïdo -Haïnhphuùc Soá: /TB Ñòadanh, ngaøy thaùng naêm . THOÂNG BAÙO V/v . . . . . . . . . . Phaànmôûñaàu: neuâ muïcñích, chuûtheå, thaåmquyeànthonâ gbaùo Phaànnoäidung: nhönõ gnộidung caànthonâ gbaùo Phaànkeátthuùc: yeuâ caàu thöïc hieän, thôøigian toåchöùc vaøhieäulöïc thihaønh, quytaécxöûsöïseõñöôïcaùpduïng neáu vi phaïm. Nôinhaän: QUYEÀN HAÏN, CHÖÙCVUÏNGÖÔØI KYÙ - ; -LöuVT, (6).H. Monday, September 13, 2010 7 CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neuâ caùcyeuâ caàucuûathonâ gbaùo? 2. Caáutruùccuûathonâ gbaùovaønhönõ gnoäidung chínhcuûacaùcloaïithonâ gbaùo? 3. Soaïnthonâ gbaùoveàkeátquaûcuoächoïpñaàu namê trieånkhaiphöôngaùn, keáhoaïchsaûnxuaát kinhdoanhcuûaconâ gtynôibaïnñanglaøm vieäc? 4. Soaïn thongâ baùo veàvieäc chuyeån truïsôûlaøm vieäc Cty nôi em ñang laøm vieäc. Monday, September 13, 2010 8 3
 117. KYÕ THUAÄT SOAÏN THAÛO VAØ TRÌNH BAØY TÔØTRÌNH 1. Khaùinieäm: n Laøloaïivaênbaûnhaønhchính n Chæduøngchocôquan, toåchöùccaápdöôùi n Noäidung: ñeàxuaát, xinpheâduyeät. Monday, September 13, 2010 1 2. Yeâucaàu: n Vaánñeàxinpheâduyeät, ñeàxuaátphaûiñöôïcdieãn giaûibaèngphöôngaùn; n Caùcgiaûiphaùptoåchöùcthöïchieänphaûimang tínhkhaûthi; n Caùckieánnghòcaànroõraøng; n Phaûineâuñöôïctínhcaápthieátcuûavaánñeàxin pheâduyeät, ñeàxuaát. Monday, September 13, 2010 2 1
 118. 3. Caáu truùc cuûa tôøtrình: goàm 3 phaàn n Phaànmôûñaàu: nhaänñònhchungveàtình hìnhthöïcteá, nhöõngthuaänlôïivaøkhoù khaêntöøñoùchæratínhcaápthieátcuûavaán ñeàxinpheâduyeät, ñeàxuaát. n Phaànnoäidung: neâunoäidung cuûañeà xuaát, nhöõngthuaänlôïivaøkhoùkhaên, caùc phöôngaùnthöïchieän. n Phaànkeátthuùc: neâuyùnghóa, taùcduïng cuûañeàxuaát. Monday, September 13, 2010 3 TEÂNCQ, TC CAÁP TREÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM TEÂNCÔ QUAN, TOÅCHÖÙC Ñoäclaäp-Töïdo -Haïnhphuùc Soá: /TT Ñòadanh, ngaøy thaùng naêm . TÔØTRÌNH Veàvieäc. . . . . . . . . . . . Kínhgôûi: Phaànmôûñaàu: nhaän ñònh tình hình, phaân tích nhöõng maët tieâu cöïc, tích cöïc cuûa tình hình laøm cô sôûcho vieäc ñeàxuaát vaán ñeàmôùi Phaànnoäidung: -neâu toùm taét noäi dung cuûa ñeànghò môùi, ñeàxuaát caùc phöông aùn thöïc hieän, döïkieán nhöõng vaán ñeàcoùtheåphaùt sinh khi thöïc hieän. -Neâu nhöõng khoùkhaên, thuaän lôïi (chuûquan, khaùch quan) khi trieån khai thöïc hieän vaødöïkieán bieän phaùp khaéc phuïc Phaànkeátthuùc: Neâu yùnghóa, taùc duïng cuûa ñeànghò môùi; ñeànghò caáp treân xem xeùt chaáp thuaän ñeåsôùm trieån khai thöïc hieän. Nôinhaän: QUYEÀN HAÏN, CHÖÙCVUÏNGÖÔØI KYÙ n ; Monday, September 13, n L2010öuVT, (6).H. 4 2
 119. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâucaùcyeâucaàucuûatôøtrình? 2. Caáutruùccuûatôøtrìnhvaønhöõngnoäidung chínhcuûatôøtrình? Monday, September 13, 2010 5 3
 120. KYÕ THUAÄT SOAÏN THAÛO & TRÌNH BAØY BAÙO CAÙO Monday, September 13, 2010 1 1. Khaùinieäm: n Laøloaïivanê baûnhaønhchính n Duøngchocôquan, toåchöùccaápdöôùi n Noäidung: phaûnaùnhsöïvieäc, vuïvieäc, quaù trình hoaïtñoängcuûacôquan, toåchöùc trong moät khoaûng thôøi gian cuïtheå n Chöùcnangê : giuùpcôquan, toåchöùccaáptreân ñaùnhgiaùñöôïctìnhhìnhthöïcteátrongquaûnlyù, lanõ hñaïo, kòpthôøiñeàracaùcchínhsaùchphuø hôïp. Monday, September 13, 2010 2 2. Yeâucaàu cuûa baùo caùo: n Trungthöïc, khaùchquan, chínhxaùc: caùc chi tieát, soálieäu cuûa baùo caùo phaûi ñuùng vôùi thöïc teá n Cuïtheå, coùtroïngtaâm: giuùp cô quan, toåchöùc caáp trenâ toång keát, ñaùnh giaùñuùng tình tình ñeå ban haønh caùc quyeát ñònh quaûn lyù n Kòpthôøi, nhanhchoùng: vìmuïc ñích cuûa baùo caùo laøphuïc vuïcho congâ taùc quaûn lyùnhaø nöôùc, saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp Monday, September 13, 2010 3 1
 121. 3. PHAÂN LOAÏI BAÙO CAÙO BAÙO CAÙO COÂNG TAÙC CHUYEÂN MOÂN CHUYEÂN ÑEÀ THÖÏC TEÁ CHUNG Monday, September 13, 2010 4 n Baùocaùocoângtaùc: sôkeát, toångkeát n Baùocaùochuyeânñeà: moätvaánñeàtrong hoaïtñoängcuûacôquan, toåchöùc n Baùocaùochuyeânmoân: taøichính, thueá nBaùocaùochung: ñeàcaäpkhaùiquaùtveàtaát caûcaùcmaëthoaïtñoängcuûacôquan, toå chöùc n Baùocaùothöïcteá: thöïcteácoângtaùcvaøñeà xuaátbieänphaùpgiaûiquyeátvaánñeà. Monday, September 13, 2010 5 4. Caáutruùccuûabaùocaùo: n Môûñaàu: nhieämvuïñöôïcgiao, thuaänlôïi vaøkhoùkhaêntrongquaùtrìnhthöïchieän n Noäidung: keátquaû, coângvieäclaømñöôïc, chöalaømñöôïc, nguyeânnhaân, phöông höôùng n Keátthuùc: muïctieâu, nhieämvuïmôùi, caùc bieänphaùpthöïchieän, kieánnghòñoáivôùi caáptreân. Monday, September 13, 2010 6 2
 122. 5. Phöông phaùp soaïn thaûo baùo caùo n Chuaån bò: xaùc ñònh muïc ñích cuûa baùo caùo theo yeuâ caàu cuûa caáp trenâ hoaëc tính chaát cuûa congâ vieäc ñang thöïc hieän n Thu thaäp dö õ lieäu caàn baùo caùo: caàn ñoái chieáu caùc thongâ tin thu nhaän ñöôïc ñeåkieåm chöùng ñoäxaùc thöïc cuûa thongâ tin n Saép xeáp, toång hôïp caùc dö õ lieäu ñeåñöa vaøo baùo caùo n Ñaùnh giaùtình hình, ruùt kinh nghieäm, ñeàxuaát yùkieán lenâ caáp tren.â Monday, September 13, 2010 7 n Vieát baùo caùo: n Baùo caùo sô keát: kieåm ñieåm nhöngõ vieäc ña õ laøm ñöôïc, chöa laøm ñöôïc, öu ñieåm, khuyeát ñieåm, nguyenâ nhanâ , nhöngõ bieän phaùp caàn coù ñeåtieáp tuïc thöïc hieän nhöngõ nhieäm vuïcoøn laïi n Baùo caùo toång keát: chi tieát vaøcuïtheåhôn baùo caùo sô keát. Toång hôïp toaøn boäsöïvieäc, nhieäm vuïña õ hoaøn thaønh hoaëc chöa hoaøn thaønh, trenâ cô sôûñoùñeàra phöông höôùng nhieäm vuïcho congâ vieäc saép tôùi. Monday, September 13, 2010 8 TEÂN CQ, TC CAÁP TREÂN COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛNGHÓA VIEÄT NAM TEÂN CÔ QUAN, TOÅCHÖÙC Ñoäc laäp -Töïdo -Haïnh phuùc Soá: /BC Ñòa danh, ngaøy thaùng naêm . BAÙO CAÙO Veàvieäc. . . . . . . . . . . . Kính gôûi: Phaàn môûñaàu: Neâu ñaëc ñieåm tình hình, nhöõng nhieäm vuïñöôïc giao, nhöõng khoùkhaên thuaän lôïi aûnh höôûng ñeán vieäc thöïc hieän nhieäm vuïñöôïc giao. Phaàn noäi dung: -Kieåm ñieåm nhöõng vieäc ñaõ laøm ñöôïc vaønhöõng toàn taïi cuï theå, neâu nguyeân nhaân -Ñaùnh giaùkeát quaûkeøm theo caùc soálieäu thöïc teá(ñaït bao nhieâu % chætieâu, nhieäm vuïñöôïc giao) Phaàn keát thuùc: Neâu muïc tieâu, nhieäm vuïsaép tôùi. Caùc bieän phaùp thöïc hieän. Neâu nhöõng kieán nghò, ñeàxuaát vôùi cô quan, toåchöùc caáp treân. Nôi nhaän: QUYEÀN HAÏN, CHÖÙC VUÏNGÖÔØI KYÙ n ; n MLoöndau yV, STep,t e(m6be).rH. 13, 2010 9 3
 123. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP 1. Neâucaùcyeâucaàucuûabaùocaùo? 2. Caáutruùccuûabaùocaùovaønhöõngnoäi dung chínhcuûabaùocaùo? 3. Soaïnbaùocaùoveàhoaïtñoängcuûalôùpnaêm hoïcvöøaqua? Monday, September 13, 2010 10 4
 124. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 1. Khaùi nieäm bienâ baûn 2. Phanâ loaïi bienâ baûn 3. Phöông phaùp ghi bienâ baûn 4. Caáu truùc cuûa bienâ baûn 1. Khái niệm biên bản o Biên bản làloại văn bản ghi lại những sự việc, vụ việc đã xảy ra hoặc đang diễn ra để làm chứng cứ pháp lý về sau o Biên bản phải được ghi trung thực, khách quan, chính xác và đầy đủ. 1
 125. 2. Các loại biên bản o Biên bản hội họp: ghi lại tiến trình, diễn biến các cuộc họp hay hội nghị o Biên bản hành chính: ghi lại một sự việc theo quy định hành chính như: biên bản vi phạm, biên bản giao nhận o Biên bản trong lĩnh vực tư pháp: ghi lại những sự việc theo quy định của pháp luật tố tụng trong hoạt động của các cơ quan tư pháp như: biên bản phiên tòa, biên bản lấy lời khai, biên bản khám nghiệm hiện trường 3. Phương pháp ghi biên bản o Phân loại thông tin khi ghi: n Nếu là thông tin để biết thìchỉ cần ghi ý chính n Nếu là thông tin để thực hiện thìphải ghi đầy đủ o Nếu người phát biểu yêu cầu ghi nguyên văn thìcó thể sử dụng hình thức dẫn lời nói trực tiếp o Tâp trung lắng nghe, ghi chép nhanh o Sử dụng kỹ thuật biến đổi câu để chọn các câu ngắn nhưng vẫn bảo đảm nội dung của thông tin 4. Cấu trúc của biên bản o Bố cục của biên bản gồm 3 phần: o Mở đầu: thời gian, địa điểm lập biên bản, thành phần tham dự o Nội dung: n Nếu làbiên bản hội họp hoặc vụ việc đang diễn ra thì ghi theo tiến trình n Nếu làbiên bản sự việc đã xảy ra thìmô tả lại hiện trường, ghi lại lời khai các nhân chứng, nhận định của những người liên quan o Kết luận: ghi thời gian, địa điểm kết thúc việc lập biên bản, nếu biên bản được đọc thông qua những người tham dự thì cần ghi rõ. Ghi rõ số bản được lập. Biên bản phải cóchữ ký của người lập biên bản vàchủ tọa cuộc họp, hội nghị 2
 126. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP o Phaân loaïi bieân baûn? o Neâu phöông phaùp ghi bieân baûn? o Caáu truùc cuûa bieân baûn? 3
 127. KỸ THUẬT SOẠN THẢO & TRÌNH BÀY HỢP ĐỒNG 13/09/2010 1 NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH: n Khái niệm hợp đồng n Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng n Các loại hợp đồng n Thời hiệu khởi kiện các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng n Cấu trúc của hợp đồng n Những điều cần lưu ý khi soạn thảo hợp đồng n Các lỗi thường gặp khi soạn thảo hợp đồng. 13/09/2010 2 1. Khái niệm hợp đồng n Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên trên cơ sở tự nguyện, không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên. n Hợp đồng có tính ràng buộc về mặt pháp lý. n Mỗi điểm thỏa thuận trong hợp đồng phải rõ ràng, có chủ thể đi kèm để tránh những tranh chấp có thể xảy ra. 13/09/2010 3
 128. 2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng n Chủ thể tham gia hợp đồng phải có thẩm quyền ký kết hợp đồng n Mục đích và nội dung của hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật n Chủ thể tham gia hợp đồng phải hoàn toàn tự nguyện n Hình thức của hợp đồng phải phù hợp với các quy định của pháp luật 13/09/2010 4 2. Các loại hợp đồng n Hợp đồng dân sự n Hợp đồng kinh doanh, thương mại n Hợp đồng lao động 3. Thời hiệu khởi kiện giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng n Từ ngày 1/1/2005, ngày có hiệu lực của Bộ luật tố tụng dân sự, thời hiệu khởi kiện giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng là 2 năm 13/09/2010 5 4. Cấu trúc của hợp đồng: Gồm 3 phần n Phần căn cứ pháp lý và thực tế: • Văn bản pháp quy làm cơ sở cho hợp đồng • Căn cứ thực tế trao đổi giữa các bên n Phần chủ thể giao kết: • Tên chủ thể giao kết • Thông tin liên quan đến chủ thể (địa chỉ, chức vụ, tài khoản, mã số thuế, điện thoại) n Phần nội dung thỏa thuận: • Thể hiện thông qua các điều khoản hợp đồng 13/09/2010 6
 129. Phần nội dung thỏa thuận của hợp đồng: n Các điều khoản trong phần nội dung thỏa thuận của hợp đồng được chia làm 3 loại: • Điều khoản chủ yếu • Điều khoản thường lệ • Điều khoản tùy nghi 13/09/2010 7 n Những điều khoản chủ yếu: n Là những điều khoản cơ bản, nhất thiết phải có trong hợp đồng. Nếu thiếu chúng thì hợp đồng không có giá trị. Đó là các điều khoản về: • Đối tượng của hợp đồng • Số lượng • Chất lượng • Giá cả, phương thức thanh toán • Địa điểm và thời gian thực hiện hợp đồng 13/09/2010 8 n Những điều khoản thông thường: là những điều khoản đã được pháp luật ghi nhận, các bên có dẫn chiếu hay không dẫn chiếu trong hợp đồng thì vẫn phải thực hiện n Ví dụ: điều khoản về bồi thường thiệt hại n Những điều khoản tùy nghi: là những điều khoản mà các bên thỏa thuận để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong khuôn khổ pháp luật. Nếu không thỏa thuận thì không phải thực hiện n Ví dụ: điều khoản về phạt do vi phạm hợp đồng 13/09/2010 9
 130. NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG Theo Bill Gates thì tính chặt chẽ của hợp đồng là một trong những yếu tố quan trọng duy trì sự ổn định và thành công của các hoạt động kinh doanh, đồng thời bản hợp đồng chặt chẽ còn thể hiện sự tôn trọng đối với khách hàng. John Mene - cố vấn pháp luật của Ford, cho biết: “Trung bình, mỗi ngày Ford ký kết gần 3.000 hợp đồng. Chỉ cần một hợp đồng có sai sót, cũng đủ để mất đi hàng triệu USD. Do vậy, quá trình soạn thảo, ký kết hợp đồng luôn được thực hiện chặt chẽ, có chữ ký của các nhân viên soạn thảo hợp đồng”. 13/09/2010 10 CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI SOẠN THẢO HỢP ĐỒNG n Tên hợp đồng: Tên của các hợp đồng được ký kết nên thể hiện rõ nội dung của thỏa thuận n Không ít doanh nghiệp vẫn có thói quen ký kết hợp đồng với tên gọi là hợp đồng kinh tế. n Nên đặt tên cho hợp đồng theo nội dung, điều này vừa tạo thuận lợi cho công tác quản lý, vừa là cơ sở để giới hạn được phạm vi của các văn bản pháp luật điều chỉnh. n Ví dụ: nếu là hợp đồng gia công thì đặt tên là “Hợp đồng gia công”, mua bán hàng hóa thì ghi rõ là “Hợp đồng mua bán hàng hóa”. 13/09/2010 11 Điều khoản thanh toán không rõ ràng Điều khoản thanh toán là phần không thể thiếu trong hợp đồng Một hợp đồng chặt chẽ thì các điều khoản thanh toán phải được quy định rõ ràng: - Như quy định về số tiền sẽ được nợ - Thời gian được nợ - Các chế tài sẽ được áp dụng nếu một bên không thanh toán hay chậm thanh toán - Quy định phân chia trách nhiệm thanh toán các khoản thuế liên quan tới hợp đồng. 13/09/2010 12
 131. Thiếu các điều khoản tùy nghi: Hợp đồng phải có các điều khoản tùy nghi để hạn chế việc phải nhờ đến các cơ quan tài phán giải quyết tranh chấp nếu có phát sinh. Ví dụ: Điều khoản về các trường hợp miễn trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; Điều khoản về mức phạt vi phạt cụ thể nếu vi phạm hợp đồng; Điều khoản về bên thua kiện phải trả chi phí thuê luật sư của bên thắng kiện trong trường hợp tranh chấp; Điều khoản về tất cả những sửa đổi của hợp đồng phải được lập thành văn bản; Điều khoản về không được chuyển nhượng hợp đồng cho bên thứ ba 13/09/2010 13 Thiếu cụ thể, rõ ràng trong các điều khoản hợp đồng - Đối với máy móc, thiết bị không quy định rõ phần mềm hay phụ tùng liên quan có kèm theo. - Những thiệt hại cụ thể do giao hàng chậm. - Địa điểm giao hàng và người chịu chi phí vận chuyển. - Nếu trong điều khoản hợp đồng có từ ngữ có thể hiểu không rõ ràng hoặc có thể hiểu theo nhiều nghĩa, cần phải có giải thích cụ thể cách hiểu - Tránh tối đa việc phải giải thích các điều khoản của hợp đồng sau khi đã ký kết. 13/09/2010 14 Vụ tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa Cty bảo hiểm AAA và Ngân hàng Đại Tín: n Ngân hàng Đại Tín ký với Cty bảo hiểm AAA hợp đồng bảo hiểm chiếc xe ô-tô Mercedes với phạm vi bảo hiểm như sau: âm va, lật đổ, hỏa hoạn, cháy nổ, bão, lũ lụt, sụt lở, sét đánh, động đất, mưa đá, mất toàn bộ xe và tai nạn rủi ro bất ngờ khác. n Ngày 1/8/2008 mưa kết hợp với triều cường đã ngập tầng hầm để xe của ngân hàng gây hư hỏng nặng chiếc Mercedes. Kết quả giám định thiệt hại là 400 triệu đồng. 13/09/2010 15
 132. n Ngân hàng Đại Tín cho rằng trường hợp chiếc xe Mercedes nằm trong phạm vi “tai nạn rủi ro bất ngờ” và yêu cầu AAA bồi thường. n AAA thì cho rằng việc nước ngập gây hư hại chiếc Mercedes không thuộc phạm vi bảo hiểm vì theo AAA thì “tai nạn rủi ro bất ngờ” là những rủi ro xảy chỉ trong tích tắc, không lường trước được như bị cành cây rơi, xe mất lái Còn sự cố mưa ngập của Đại Tín xảy ra trong khoảng thời gian dài từ 16h30 – 17h nên không phải là “tai nạn rủi ro bất ngờ”. 13/09/2010 16 n Theo Từ điển Tiếng Việt 1994 – NXB KHXH thì “bất ngờ” là “không ai ngờ, xảy ra ngoài dự tính”. n Từ điển Tiếng Việt – Ngôn ngữ học Việt Nam, NXB Thanh Hóa cũng định nghĩa “Bất ngờ” là “không ngờ tới, không dự tính trước được”. n Như vậy “bất ngờ” không bao hàm khái niệm “Xảy rraa trong tích tắc”. n Kết luận: Tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa AAA và Đại Tín xuất phát từ sự thiếu chặt chẽ và rõ ràng trong điều khoản quy định về phạm vi bảo hiểm, các bên đã không cụ thể hóa các trường hợp thuộc “tai nạn rủi ro bất ngờ”. 13/09/2010 17 CÂU HỎI ÔN TẬP n Hợp đồng là gì? n Nêu các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng? n Cấu trúc của hợp đồng? n Soạn hợp đồng mua bán hàng hóa? 13/09/2010 18
 133. NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 1. Khaùi nieäm congâ văn haønh chính 2. Caùc loaïi congâ văn haønh chính 3. Đaëc ñieåm cuûa congâ văn haønh chính 4. Phương phaùp soaïn thaûo congâ vanê haønh chính 5. Noäi dung cuûa moät soáloaïi congâ vanê haønh chính 1. Khái niệm công văn hành chính o Công văn hành chính làhình thức văn bản không cótên loại o Công văn làloại văn bản hành chính được sử dụng phổ biến trong hoạt động của cơ quan, tổ chức o Công văn là phương tiện giao tiếp chính thức của các cơ quan, tổ chức, giữa cơ quan tổ chức với công dân. 1
 134. 2. Các loại công văn hành chính o Công văn chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị o Công văn trả lời (phúc đáp) o Công văn hướng dẫn o Công văn giải thích o Công văn đôn đốc, nhắc nhở o Công văn chỉ đạo o Công văn mời họp o Công văn cảm ơn 3. Đặc điểm của công văn hành chính o Chủ thể ban hành: n Cơ quan, tổ chức n Cán bộ, công chức nhà nước cóthẩm quyền o Mục đích ban hành: n Giải quyết các vấn đề theo thẩm quyền & chức năng được giao 4. Phương pháp soạn thảo o Bố cục của công văn gồm 3 phần: n Mở đầu: nêu lý do, mục đích của công văn n Nội dung: nêu thông tin cần truyền đạt n Kết luận: tùy theo loại công văn cóthể là yêu cầu hoặc lời chào trân trọng 2
 135. 5. Nội dung cụ thể một số loại công văn Công văn chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị: o Mở đầu: nêu lý do, mục đích của việc chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị o Nội dung: nêu thực trạng tình hình dẫn đến việc phải chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị o Nêu nội dung cụ thể vấn đề chất vấn, yêu cầu, kiến nghị, đề nghị. Thời hạn cần được xem xét, giải quyết o Kết luận: đề nghị giải quyết vàlời cảm ơn. Công văn trả lời, phúc đáp o Mở đầu: nêu rõ trả lời theo đơn, công văn (số, ký hiệu, ngày tháng năm) của ai, về vấn đề gì o Nội dung: nêu nội dung trả lời theo từng vấn đề được yêu cầu. Nếu vấn đề nào chưa trả lời cần giải thích rõ lý do. o Kết thúc: thể hiện sự quan tâm đối với những vấn được hỏi và đối với người hỏi. Công văn đôn đốc, nhắc nhở o Mở đầu: nhắc lại chủ trương, chính sách, kế hoạch, quyết định, văn bản đã được chỉ đạo để thực hiện o Nội dung: tóm tắt tình hình thực hiện, đề ra biện pháp tiếp tục thực hiện những mặt còn tồn tại, giao trách nhiệm cho cơ quan, đơn vị cấp dưới tiếp tục thực hiện vànêu rõ thời gian thực hiện o Kết thúc: yêu cầu cơ quan, đơn vị cấp dưới khẩn trương triển khai thực hiện vàbáo cáo kết quả 3
 136. Công văn hướng dẫn, giải thích o Mở đầu: phân tích sơ bộ nguồn gốc của chủ trương, chính sách, quyết định sẽ được hướng dẫn, giải thích trong công văn o Nội dung: Phân tích ý nghĩa, tác dụng của chủ trương chính sách đóvềmặt kinh tế -xã hội. Mục đích của chủ trương chính sách vàcách tổ chức thực hiện o Kết thúc: thể hiện sự quan tâm của đơn vị mình đối với việc hướng dẫn, giải thích các công văn Công văn mời họp o Mở đầu: nêu rõ lý do, mục đích của cuộc họp hoặc hội nghị o Nội dung: nêu nội dung chính của cuộc họp, hội nghị, thành phần tham dự, thời gian, địa điểm tổ chức o Kết thúc: yêu cầu đại biểu đến dự đúng giờ, đúng thành phần vàlời mong sự cómặt của đại biểu./. CAÂU HOÛI OÂN TAÄP o Coâng vaên haønh chính laøgì? o Neâu ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi coâng vaên haønh chính? o Soaïn coâng vaên traûlôøi ñôn khieáu naïi cuûa caùc hoädaân veàvieäc Cty SBT nôi baïn ñang laøm vieäc, thaûi nöôùc thaûi chöa qua xöûlyùra soâng gaây thieät haïi cho vieäc ñaùnh baét vaønuoâi troàng thuûy saûn cuûa hoï. 4
 137. 1 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Bài giảng 04 ) 4.1 Sự Cần Thiết và Phương Pháp Phân Tích Chứng Khoán 4.1.1 Sự cần thiết phải phân tích chứng khoán Phân tích chứng khoán giúp cho các nhà đầu tư xét đoán, cân nhắc loại chứng khoán nào nên mua, nên bán và mua bán lúc nào thì có lợi nhất Truong DH Cong Nghiep 4 1 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4.1.2 PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 4.1.2.1 Phương pháp so sánh 4.1.2.2 Phương pháp phân tích xu hướng 4.1.2.3 Phương pháp phân tích thống kê mô tả 4.1.2.4 Phương pháp phân tích chỉ tiêu Đây là phương pháp phân tích đặc trưng của phân tích các chỉ số trong phân tích chứng khoán. Phương pháp phân tích các chỉ số thường được sử dụng trong phân tích cơ bản. Truong DH Cong Nghiep 4 2 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4.1.2 Nội dung phân tích chứng khoán Phân tích chứng khoán gồm phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật 4.1.2.1 Phân tích cơ bản Là phương pháp nghiên cứu xác định xem giá trị của công ty là bao nhiêu và các yếu tố nào khiến cho giá trị này cao hơn hay thấp hơn mức giá giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường, bằng cách nghiên cứu các báo cáo tài chính của công ty, tìm hiểu xu hướng lợi tức, tìm hiểu các tỷ số phản ảnh khả năng sinh lời, lãi suất đầu tư. Truong DH Cong Nghiep 4 3 1
 138. 2 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Phân tích cơ bản nhằm những mục đích sau: - Biết tỷ lệ tăng trưởng của công ty trong quá khứ và có thể dự đoán mức tăng trưởng trong tương lai. -Biết tỷ số phản ánh khả năng sinh lời và tỷ số phản ánh doanh lợi, nhằm xác định giá trị của công ty chính - Biết được sức cạnh tranh về tài chính của công ty -Dự đoán tình hình tài chính xem công ty thu được doanh lợiTruong trong DH Cong tương Nghiep 4 lai như thế nào. 4 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN (Bài giảng 05 -03 tiết) 4.2.1.1 Chỉ số thanh khoản Chỉ ra khả năng của công ty đáp ứng nợ ngắn hạn cũng như chuyển tài sản hiện thời thành tiền mặt để trả nợ a) Chỉ tiêu vốn hoạt động thuần Voán hoaït ñoäng thuaàn Toaøn boä taøi saûn ngaén haïn - Toaøn boä nôï ngaén haïn (Vốn hoạt động thuần = Vốn luân chuyển thuần (NWC) b) Chỉ tiêu khả năng thanh toán hiện hành (Rc) Toaøn boä taøi saûn ngaén haïn R c Toaøn boä nôï ngaén haïn Chỉ số Rc ở mức độ an toàn trong khoảng 2,0 Truong DH Cong Nghiep 4 5 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN c) Chỉ số khả năng thanh toán nhanh (Rq) Toaøn boä taøi saûn ngaén haïn - Haøng toàn kho R q Toaøn boä nôï ngaén haïn d) Chỉ số thanh khoản (k) (hay hệ số thanh toán nhanh bằng tiền) Tieàn Caùc chöùng khoaùn khaû maïi k Toaøn bo änô ïngaén haïn Nếu: k >1: tốt k=1: bình thường k<1: có khó khăn Truong DH Cong Nghiep 4 6 2
 139. 3 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN e) Lưu chuyển tiền tệ (dòng lưu kim = dòng tiền) Löu chuyeån tieàn teä Lôïi nhuaän roøng (loã) khaáu hao haøng naêm Nếu lưu chuyển tiền tệ dương cho thấy công ty có thu nhập đầy đủ để chi trả các chi phí và phân chia cổ tức Nếu lưu chuyển tiền tệ âm có nghĩa rằng công ty bị thua lỗ và có thể gặp khó khăn trong thanh toán nợ ngắn hạn. Truong DH Cong Nghiep 4 7 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN: Báo cáo tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TÀI SẢN Mã Số tiền NGUỒN VỐN Mã Số tiền 1. Tài sản ngắn hạn: 1 1,610 3. Nợ vay 3 2,940 -Tiền mặt: 1.1 160 -Nợ ngắn hạn: 3.1 1,140 -Chứng khoán khả mại: 1.2 350 + Phải trả cho người bán: 3.1.1 330 -Các khoản phải thu: 1.3 450 + Vay ngắn hạn ngân hàng: 3.1.2 450 -Hàng tồn kho: 1.4 500 +Thương phiếu phải trả: 3.1.3 240 -Tài sản ngắn hạn khác: 1.5 150 +Tài sản ngắn hạn khác: 3.1.4 120 -Nợ dài hạn: 3.2 1,800 2. Tài sản cố định: 2 4,490 4. Vốn chủ sở hữu: 4 3,160 -Nhà xưởng: 2.1 1,690 -Cổ phần ưu đãi: 4.1 500 -Máy móc thiết bị: 2.2 1,700 -Cổ phần thường: 4.2 2,000 -Tài sản vô hình: 2.3 1,100 -Thặng dư vốn cổ phần: 4.3 200 -Lợi nhuận giữ lại: 4.4 460 Tổng tài sản: = 1 + 2 6,100 Tổng nguồn vốn: = 3 + 4 6,100 Truong DH Cong Nghiep 4 8 BẢNG BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH (PL) (PL: Profit & Loss) (ĐV: Triệu đ) Chỉ tiêu Mã Số tiền Doanh thu: 1 2,500 trừ Giá vốn hàng bán: 2 1,200 Lãi gộp: 3 1,300 trừ Chi phí Bán hàng & Quản lý: 4 620 Lợi nhuận hoạt động (EBIT) 5 680 trừ: Lãi vay: 6 100 Lợi nhuận trước thuế 7 580 trừ Thuế Thu nhập DN: 8 145 Lợi nhuận sau thuế: 9 435 trừ: Cổ tức cổ phần ưu đãi: 60 Lợi nhuận ròng dành cho cổ đông thường: 375 Truong DH Cong Nghiep 4 9 3
 140. 4 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 4.2.1.2 Chỉ số về khả năng tạo vốn a) Chỉ số trái phiếu Meänh giaù traùi phieáu Chæ soá traùi phieáu Toaøn bo ävoán daøi haïn b) Chỉ số cổ phiếu ưu đãi Meänh giaù coå phieáu öu ñaõi Chæ soá coå phieáu öu ñaõi Toaøn boä voán daøi haïn Truong DH Cong Nghiep 4 10 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN c) Chỉ số cổ phiếu thường Meänh giaù coå phieáu thöôøng thaëng dö voán thu nhaäp giöõ laïi Chæ soá coå phieáu thöôøng Toaøn boä voán daøi haïn d) Chỉ số nợ trên vốn cổ phần (D/E) Traùi phieáu Coå phieáu öu ñaõi Chæ soá nôï treân voán coå phaàn Meänh giaù coå phieáu thöôøng thaëng dö voán thu nhaäp giöõ laïi Note: Thăng dư vốn = thặng dư vốn cổ phần. Thu nhập giữ lại = Lợi nhuận giữ lại. Truong DH Cong Nghiep 4 11 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 e) Chỉ số nợ trên tổng tài sản(D/A) Tổng nợ vay RD/A = Tổng nguồn vốn (hoặc tổng tài sản) Truong DH Cong Nghiep 4 12 4
 141. 5 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 4.2.1.3 Chỉ số bảo chứng Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) Heä soá thanh toaùn laõi traùi phieáu Laõi traùi phieáu phaûi traû haøng naêm a) Hệ số thanh toán lãi trái phiếu Lôïi nhuaän tröôùc thueá vaø laõi vay (EBIT) He äsoá thanh toaùn laõi traùi phieáu Laõi traùi phieáu phaûi traû haøng naêm Truong DH Cong Nghiep 4 13 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 b) Hệ số thanh toán cổ tức ưu đãi Lôïi nhuaän sau thueá Heä soá thanh toaùn coå töùc öu ñaõi Coå töùc öu ñaõi Truong DH Cong Nghiep 4 14 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 4.2.1.4 Chỉ số về khả năng lợi nhuận và sử dụng tài sản a) Hệ số lợi nhuận gộp Lôïi nhuaän goäp Heä soá lôïi nhuaän goäp Doanh thu thuaàn b) Hệ số lợi nhuận ròng (ROS) Lôïi nhuaän roøng Heä soá lôïi nhuaän roøng (ROS) Doanh thu thuaàn Note: Lợi nhuận ròng = Lợi nhuận sau thuế (nếu không có cổ tức ưu đãi) Truong DH Cong Nghiep 4 15 5
 142. 6 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 c) Tỷ suất sinh lợi trên tổng tài sản (ROA) Tỷ suất sinh lợi Lợi nhuận sau thuế trên Tổng tài sản = (ROA) Tổng tài sản Truong DH Cong Nghiep 4 16 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 d)Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) Tỷ suất sinh lợi Lợi nhuận sau thuế trên vốn = Chủ sở hữu (ROE) Vốn chủ sở hữu Truong DH Cong Nghiep 4 17 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 c) Tỷ lệ hoàn vốn cổ phiếu thường Lôïi nhuaän roøng - Coå töùc öu ñaõi Tyû leä hoaøn voán coå phaàn thöôøng Meänh giaù coå phieáu thöôøng thaëng dö voán thu nhaäp giöõ laïi c) Tỷ lệ luân chuyển hàng hoá Giaù voán haøng baùn (chi phí haøng hoùa) Tyû leä luaân chuyeån haøng hoùa Haøng toàn kho = Vòng quay hàng tồn kho Truong DH Cong Nghiep 4 18 6
 143. 7 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 c) Giá sổ sách của cổ phiếu thường Giaù soå saùch Toång taøi saûn - taøi saûn vo hìnâh - toång nôï phaûi tra û- coå phieáu öu ñaõi cuûa coå phieáu Soá coå phieáu thöôøng thöôøng Truong DH Cong Nghiep 4 19 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 4.2.1.5 Đánh giá thu nhập a) Thu nhập của mỗi cổ phiếu thường (EPS) Lôïi nhuaän sau thueá - Coå töùc öu ñaõi EPS Soá coå phieáu thöôøng ñang löu haønh b) Cổ tức cho một cổ phiếu thường (DPS) Lôïi nhuaän sau thueá - Coå töùc öu ñaõi - Lôïi nhuaän giöõ laïi DPS Soá co phieáåu thöôøng ñang löu haønh Truong DH Cong Nghiep 4 20 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 c) Chỉ số giá cả trên thu nhập (P/E) Giaù thò tröôøng cuûa coå phieáu Chæ soá giaù caû treân thu nhaäp EPS d) Hệ số chi trả cổ tức DPS Heä soá chi traû coå töùc EPS Truong DH Cong Nghiep 4 21 7
 144. 8 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 e) Lơï tức hiện thời (hệ số lãi cổ phần trên thời giá = Lợi suất cổ tức) Coå töùc haøng naêm cuûa moãi coå phieáu thöôøng Lôïi töùc hieän thôøi cuûa 1 coå phieáu thöôøng Giaù trò thò tröôøng cuûa moãi coå phieáu thöôøng Truong DH Cong Nghiep 4 22 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 f) Chỉ số giá trị trên sổ sách (P/B) Chỉ số giá trị Thị giá trên sổ sách = (P/B) Giá trị trên sổ sách Truong DH Cong Nghiep 4 23 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 g)Tốc độ tăng trưởng cổ tức (hay tốc độ tăng trưởng lợi nhuận): g g = Tỷ lệ thu nhập giữ lại *ROE Truong DH Cong Nghiep 4 24 8
 145. 9 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 4.2.2 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Phân tích kỹ thuật là phân tích nhằm bổ sung cho phân tích cơ bản,. Nhằm mục đích giúp nhà đầu tư xem xét và quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện mua bán chứng khoán dựa trên việc nghiên cứu xu hướng biến động của giá cả chứng khoán trên thị trường chứng khoán. Các nhà khoa học sử dụng đa dạng các học thuyết khác (như học thuyết về lãi suất ngắn hạn, học thuyết lô lẽ .) Truong DH Cong Nghiep 4 25 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 4.3 ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 4.3.1 ĐỊNH GIÁ TRÁI PHIẾU Định giá chứng khoán, cần phải xem xét các nguồn thu nhập bằng tiền và lợi suất của chứng khoán. 4.3.1.1 Nguồn thu nhập bằng tiền của trái phiếu Nguồn thu nhập bằng tiền của trái phiếu gồm có 2 dòng tiền: tiền lãi của trái phiếu (khoản thanh toán coupon) và vốn gốc được hoàn trả vào lúc đáo hạn theo mệnh giá của trái phiếu. Truong DH Cong Nghiep 4 26 CHƯƠNG 4:PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN Bài giảng 05 Ví dụ: Một trái phiếu có thời hạn 10 năm, lãi suất 8% một năm và mệnh giá là 1.000 USD. Nguồn thu nhập tiền tệ như sau: Tiền lãi 80 USD và mệnh giá 1.000USD. Như vậy trái phiếu có nguồn thu nhập tiền tệ 80 USD mong đợi trong thời hạn 10 năm và một nguồn thu nhập bằng tiền 1.000USD mong đợi khi đáo hạn 10 năm. Cũng ví dụ trên, nếu thời gian trả lãi là 6 tháng thì lãi suất của trái phiếu là 4% trên 6 tháng. Trái phiếu sẽ có 20 nguồn thu nhập bằng tiền 40 USD mong đợi trong thời gian 20 kỳ 6 tháng và một nguồn thu nhập bằng tiền 1.000 USD mong đợi khi đáo hạn 10 năm. Truong DH Cong Nghiep 4 27 9