Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Tài chính doanh nghiệp

pdf 5 trang ngocly 24/05/2021 1030
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Tài chính doanh nghiệp", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_tai_chinh_chuong_4_tai_chinh_doanh_nghiep.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Tài chính doanh nghiệp

  1. 11/15/2014 TÀI CHÍNH DOANH NGHI ỆP I. Một s ố khái ni ệm c ơ b ản II. Cấu trúc tài chính c ủa DN III. Nội dung c ủa TCDN IV. Thu nh ập và l ợi nhu ận I. M ột s ố khái ni ệm c ơ b ản I. M ột s ố khái ni ệm c ơ b ản 1.Th Kháiực hi niệệnm các về hotàiạt chính doanh nghi ệp Có quy trình 2. Vai trò của tài chính doanh nghi ệp độ ng kinh doanh sản xu ất -Tổ ch ức huy độ ng và phân ph ối sử dụng các ngu ồn lực tài chính Theo Paul Samuelson & William D. Nordhaus “Doanh nghi ệp là có hi ệu qu ả đơ n vị sản xu ất cơ bản trong một nền kinh tế tư bản ho ặc hỗn hợp. - Ki ểm tra đánh giá hi ệu qu ả ho ạt độ ng kinh doanh của doanh Nó thuê lao độ ng và mua nh ững th ứ khác ở đầ u vào nh ằm sản xu ất nghi ệp. và bán hàng hóa” -Tạo lập các đòn bẩy tài chính để kích thích điều ti ết các ho ạt Điều 4, Lu ật Doanh nghi ệp năm 2005 đị nh ngh ĩa: “Doanh nghi ệp độ ng kinh tế trong doanh nghi ệp là tổ ch ức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có tr ụ sở giao dịch ổn đị nh, đượ c đă ng ký kinh doanh theo quy đị nh của pháp lu ật nh ằm mục đích th ực hi ện các ho ạt độ ng kinh doanh”. 1
  2. 11/15/2014 I. M ột s ố khái ni ệm c ơ b ản I. M ột s ố khái ni ệm c ơ b ản Lưu ý: Kho ản 1, Điều 3 Ngh ị đị nh s ố 56/2009/N Đ-CP ngày 30/6/2009 c ủa Doanh Chính ph ủ v ề Đị nh ngh ĩa Doanh nghi ệp nh ỏ và v ừa: Nghi p DN TC: nhi ệm Doanh nghi p vụ chính là phi tài chính: KD ti ền t ệ - tín nhi ệm v ụ dụng (nh ư chính là s ản NHTM, công xu ất – kinh ty b ảo hi ểm, doanh hàng ) hóa – dịch v ụ. www.themegallery.com Company Name www.themegallery.com Company Name II. C ấu trúc tài chính c ủa doanh nghi ệp 1. C ấu trúc v ề v ốn tài s ản Xem xét b ảng Cân đố i k ế toán c ủa m ột doanh nghi ệp a. Khái ni ệm và đặ c điểm v ốn tài s ản: TÀI S N NGU N V N Là nh ững ph ương ti ện, các y ếu t ố v ật ch ất mà 1 DN ph ải có để ti ến hành các ho ạt độ ng KD b. V ốn tài s ản c ố đị nh (v ốn c ố đị nh) TÀI S N NG N N NG N H N HN (L U Nh ững TLL Đ nào th ỏa đủ 2 đk sau đuợc g ọi là TSC Đ: NG) - Có th ời gian s ử d ụng dài (theo thông l ệ qu ốc t ế là t ừ 1 n ăm tr ở lên. N DÀI H N TÀI S N DÀI + V N CH S - Có giá tr ị l ớn (quy đị nh hi ện hành ở VN hi ện nay là 30tr đ tr ở HN (TS C HU lên) NH) + L I NHU N 2
  3. 11/15/2014 1. C ấu trúc v ề v ốn tài s ản CHUY ỂN HÓA TSL Đ QUA 1 CHU K Ỳ KINH DOANH Vốn c ố đị nh c ủa DN là s ự bi ểu hi ện b ằng ti ền v ề toàn b ộ TIÊU TH TI N M T HÀNG HÓA TSC Đ ph ục v ụ cho ho ạt độ ng KD c ủa DN. Đặ c điểm: - Tham gia nhi ều chu k ỳ kinh doanh - Không thay đổ i hình thái t ồn t ại NGUYÊN - Luân chuy ển giá tr ị d ần t ừng ph ần vào trong giá tr ị s ản VT LI U LU KHO U VÀO ph ẩm d ướ i hình th ức kh ấu hao TSC Đ SN XU T HÀNG HÓA 1. C ấu trúc v ề v ốn tài s ản 2. C ấu trúc ngu ồn tài tr ợ a. Khái ni ệm: c. V ốn tài s ản l ưu động (v ốn l ưu độ ng): Ngu ồn tài tr ợ cho ho ạt độ ng KD c ủa DN là nh ững ngu ồn l ực tài chính Khi tham gia quá trình kinh doanh, TSL Đ có các đặ c điểm: có trong n ền kinh t ế, đượ c DN huy độ ng để đả m b ảo nhu c ầu v ốn cho - Có s ự chuy ển hóa v ề hình th ức t ồn t ại qua các công đoạn ho ạt độ ng KD của quá trình kinh doanh b. Các ngu ồn v ốn tài tr ợ: - Ch ỉ tham gia 1 chu k ỳ kinh doanh (ngo ại tr ừ CCDC) -Căn c ứ vào tính ch ất s ở h ữu: => c im c a v n l u ng: + Ngu ồn v ốn thu ộc ch ủ s ở h ữu -Vốn l ưu độ ng chuy ển toàn b ộ giá tr ị c ủa nó vào trong giá + Ngu ồn v ốn vay (tín d ụng th ươ ng m ại, tín d ụng ngân hàng ) tr ị s ản ph ẩm m ới -Căn c ứ vào th ời gian tài tr ợ có: - Hoàn thành 1 vòng tu ần hoàn sau 1 chu k ỳ kinh doanh + Ngu ồn v ốn tài tr ợ ng ắn h ạn của doanh nghi ệp + Ngu ồn v ốn tài tr ợ trung và dài h ạn 3
  4. 11/15/2014 2. C ấu trúc ngu ồn tài tr ợ III. N ội dung c ủa TCDN PHÂN BI T N VÀ V N CH S H U TRONG C U TRÚC Lập k ế ho ạch tài chính : NGU N TÀI TR -Kế ho ạch đầ u t ư Tiêu th c Vn ch s hu N ph i tr -Kế ho ạch c ơ c ấu v ốn Quy ền qu ản lý Có Không -Kế ho ạch phân ph ố l ợi nhu ận Kỳ hạn Không Có Đố i xử thu ế Không tính vào chi phí Tính vào chi phí -Kế ho ạch tài chính ng ắn h ạn: Qu ản lý v ốn l ưu độ ng, qu ản lý tài Ki ểm soát tâm lý ỷ lại Kém h ơn Tốt h ơn sản l ưu độ ng và các kho ản n ợ ph ải tr ả trong ng ắn h ạn. Nguyên tc la ch n ngu n tài tr : La ch n ngu n có chi phí s dng vn th p nh t trên cơ s ri ro ch p nh n c. a. Qu ản lý và s ử d ụng v ốn tài s ản c ố đị nh b. Qu ản lý và s ử d ụng v ốn tài s ản l ưu độ ng Qu ản lý hi ện vật: - Qu ản lý vốn bằng ti ền: cần lập kế ho ạch tài chính xác đị nh nhu -Căn cứ vào hình thái bi ểu hi ện có: TSC Đ hữu hình và vô hình. cầu vốn bằng ti ền ph ục vụ kinh doanh hàng tháng, th ậm chí hàng -Căn cứ vào quy ền sở hữu có: TSC Đ thu ộc và không thu ộc sở hữu tu ần. của DN - Qu ản lý các kho ản ph ải thu: cần có bi ện pháp gi ảm th ấp hệ số -Căn cứ vào tình hình sử dung có: TSC Đ đang sử dụng, ch ưa sử dụng, vốn bị chi ếm dụng, rút ng ắn kỳ thu ti ền bình quân không cần dùng - Qu ản lý hàng tồn kho: cần xác đị nh lượ ng dự tr ữ ở mức tối thi ểu -Căn cứ vào công dụng có: cần thi ết nh ằm đả m bảo quá trình kinh doanh đượ c liên tục và + TSC Đ tr ực ti ếp dùng cho khâu SX – KD nâng cao hi ệu qu ả sử dụng đồ ng vốn. + TSC Đ dùng cho công tác qu ản lý + TSC Đ dùng cho khâu tiêu th ụ hàng hóa + TSC Đ dùng cho các ho ạt độ ng phúc lợi 4
  5. 11/15/2014 IV. Thu nh ập và l ợi nhu ận c ủa DN IV. Thu nh ập và l ợi nhu ận c ủa DN 1. Thu nh ập c ủa DN: 2. Chi phí của doanh nghi ệp: - Thu nh ập c ủa DN là toàn b ộ s ố ti ền mà DN thu đượ c: - Giá vốn hàng bán + Doanh thu bán hàng và cung c ấp d ịch v ụ - Chi phí TC + Doanh thu t ừ ho ạt độ ng tài chính - Chi phí bán hàng + Thu nh ập khác. - Chi phí QLDN - Trong k ỳ KD, thu nh ập c ủa DN t ồn t ại d ướ i 2 d ạng: - Chi phí khác + S ố ti ền th ực thu + S ố n ợ ph ải thu IV. Thu nh ập và l ợi nhu ận c ủa DN DOANH BÙ L Ỗ THU NỘP LỢI THU Ế LI LẬP CÁC NHU ẬN NHU N QU Ỹ TR ƯỚ C SAU THU Ế THU CHIA CHI PHÍ CHO CSH GI Ữ L ẠI 1 PH ẦN 5