Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 2: Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn

pdf 21 trang ngocly 27/05/2021 610
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 2: Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_kinh_doanh_chuong_2_xac_dinh_n.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chiến lược kinh doanh - Chương 2: Xác định nhiệm vụ chiến lược của doanh nghiệp - Nguyễn Văn Sơn

 1. Ch ươ ng 2 QU N TR CHI N L ƯC Xácđ nhnhi m v chi nl ưc cadoanhnghi p Ti n s ĩ Nguy n V ăn S n Mc tiêu nghiên c u 1. Làm rõ b n ch t s mnh (hay nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p. 2. Nm đưc n i dung c ơ b n nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. 3. Tìm hi u cách th c và thành ph n tham gia xác đnh nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. 2-2 1
 2. Ni dung c ơ b n 1. Khái ni m s mnh c a doanh nghi p. 2. Các y u t hp thành b n tuyên b s mnh c a doanh nghi p. 3. Cách th c phát tri n nhi m v chi n l ưc ca doanh nghi p. 2-3 Kh áini ms mnhc adoanhnghi p S mnh là gì? ðc đim s mnh ca doanh nghi p. S cn thi t khách quan ph i mơ t rõ ràng s mnh c a doanh nghi p. 2-4 2
 3. S mnh l à gì ? Là tuyên b ca m t doanh nghi p v nh ng nhi m v ch yu (hay m c đích tn t i, hay tri t lý phát tri n) cĩ tính ch t n đnh lâu dài; Gn li n v i nh ng điu ki n ho t đng (s n ph m, th trưng ) c th ; ð phân bi t doanh nghi p đĩ vi nh ng doanh nghi p khác. 2-5 ðcđi ms mnhc adoanhnghi p Bi u hi n tri t lý kinh doanh c a nh ng ng ưi quy t đnh chi n l ưc c a cơng ty. Nĩi lên hình t ưng doanh nghi p quy t tâm theo đui các d án kinh doanh. Ph n ánh s đ ánh giá ca doanh nghi p v chính b n thân nĩ. 2-6 3
 4. ðcđi ms mnhc adoanhnghi p S mnh ph i nêu lên đưc: Sn ph m (d ch v ) ch yu trong ph m vi kinh doanh c a doanh nghi p; và Nh ng nhu c u c a khách hàng mà doanh nghi p ph i c gng th a mãn. 2-7 S cn thi t kh ách quan ph i mơ t rõ ràng s mnh c a doanh nghi p Th hi n qua nh ng vai trị sau đây: Làm tiêu đim đ kt n i m i thành viên vi đnh h ưng phát tri n doanh nghi p, to ra s th ng nh t ý chí và hành đng. Làm c ăn c đ chuy n hĩa m c đích ca doanh nghi p thành các m c tiêu và gi i pháp chi n l ưc c th . 2-8 4
 5. S cn thi t kh ách quan ph i mơ t rõ ràng s mnh c a doanh nghi p Th hi n qua nh ng vai trị sau đây: Làm c ơ s đ huy đng và phân ph i các ngu n tài nguyên c a doanh nghi p mt cách cĩ hi u qu . ðĩng vai trị quan tr ng trong vi c t o ra mơi tr ưng v ăn hĩa t ch c phù hp đ ràng bu c vàđng viên ng ưi lao đng. 2-9 Các y u t hp th ành b n tuyên b s mnh c a doanh nghi p Cĩ ba y u t hp thành, g m: Nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. Tri t lý phát tri n doanh nghi p. Mc đích c a doanh nghi p. 2-10 5
 6. Nhi mv chi nl ưcc adoanhnghi p Là nh ng đnh h ưng chi n l ưc mà doanh nghi p cam k t theo đui lâu dài. Tính ch t c a nhi m v chi n l ưc: Cĩ ý ngh ĩa đnh h ưng cho các m c đích. ðnh h ưng cho vi c đư a ra các quy t đnh chi n l ưc và phân ph i tài nguyên. Thúc đy s ci thi n thành tích c a doanh nghi p đđt đưc các m c tiêu. 2-11 Tri t lý ph át tri n doanh nghi p Là các quan đim kh ng đnh lý do t n t i và phát tri n c a doanh nghi p, bao g m: Quan đim h ưng đn khách hàng. ðm b o ch t l ưng s n ph m. Chú tr ng trách nhi m xã h i, các chu n mc đo đc vàvănh ĩa. 2-12 6
 7. Quanđi mh ưngđ nkh áchh àng Quan đim h ưng đn khách hàng đi lp v i quan đim h ưng đn s n ph m: Hưng đn s n ph m: ch bán cái cơng ty cĩ, chú tr ng l i ích c a doanh nghi p. Hưng đn khách hàng: bán cái khách hàng c n, ch ăm lo l i ích c a khách hàng. Khung đnh ngh ĩa doanh nghi p c a Giáo s ư Derek F. Abell th hi n quan đim h ưng đn khách hàng. 2-13 Khungđ nhngh ĩadoanhnghi p ca Abell ðáp ng ðáp ng cho ai ? cái g ì ? CCácác nhnhĩmĩm Nhu c u c a khkháchách hhàngàng khkháchách hhàngàng Doanh nghi p ttn t ii Làm th nào đ th a mãn nhu c u ca kh ách h àng ? Nh ng kh năng đđc bi tt 2-14 7
 8. Quanđi mđ mb och tl ưngs nph m Tri t lý m i –đm b o ch t l ưng hàng hĩa là mt chu n m c c a s phát tri n. Tm quan tr ng c a ch t l ưng yêu c u: Trong s n xu t ph i đm b o s n đnh ca ch t l ưng s n ph m. ðm b o s an tồn c a s n ph m đi v i ng ưi s dng. 2-15 Quanđi mch ú tr ngtr áchnhi mxãh i Doanh nghi p ph i chú tr ng đn trách nhi m xã h i, b i vì: S tn t i c a doanh nghi p ph thu c vào mơi tr ưng xung quanh. Doanh nghi p ph i tuân th các chu n m c xã h i do lu t pháp nhànưc ràng bu c. Chính sách xã h i t t s tác đng đn giá tr th trưng và làm t ăng kh năngtn t i dài hn c a doanh nghi p. 2-16 8
 9. Quanđi mch ú tr ngtr áchnhi mxãh i Trách nhi m xã h i đưc bi u hi n c th qua ngh ĩa v ca doanh nghi p đi vi các bên cĩliênquan , như: Ng ưi s dng s n ph m. Ng ưi lao đng c a doanh nghi p. Cơng chúng nĩi chung. Cđơngca doanh nghi p 2-17 Quanđi mch ú tr ngtr áchnhi mxãh i Do đĩ, v n đ đm b o trách nhi m xã hi ph i đưc chú tr ng: ðt ra trong lúc so n th o chi n l ưc. Th c hi n th ng nh t v i các hành vi kinh t trong lúc th c hi n chi n l ưc. Ki m tra hi u ch nh đng b vi s ki m tra điu ch nh chi n l ưc. 2-18 9
 10. Các chu n m c đo đc Mc đích chính là gi i quy t các v n đ ph c t p v đo đc trong kinh doanh. Yêu c u c ơ b n: Bn tuyên b s mnh ph i nêu lên các giá tr đo đc mà doanh nghi p theo đui. Nh n m nh đn tiêu chu n đo đc khi l a ch n cán b qu n lý c p cao. 2-19 Các gi á tr vănh ĩa c a t ch c Bao g m các t ư t ưng, bi u t ưng, giá tr tinh th n c t lõi cĩ nh h ưng điu ch nh hành vi ng x trong kinh doanh. Yêu c u c ơ b n: Nêu rõ bi u t ưng và giá tr tinh th n c t lõi màcơngtytheođui. Truy n bávănh ĩa t ch c m nh m trong tồn th nhân viên c a cơng ty. 2-20 10
 11. Mc đích c a doanh nghi p Là bi u hi n c th nhi m v chi n l ưc ca doanh nghi p. Yêu c u ph i: Rõ ràng và cĩ th đolưng đưc. Nh m vào nh ng v n đ tr ng y u. Cĩ tính thách th c, nh ưng ph i hi n th c. Ch rõ th i k ỳ chi n l ưc. 2-21 Mc đích c a doanh nghi p Mc đích quan tr ng h ơn c là ti đa hĩa thu nh p c a các bên cĩ quy n l i liên quan v i doanh nghi p. Mc đích cĩ tính ch t dài h n và sđưc c th hĩa thành các m c tiêu chi n l ưc dài, trung và ng n h n. (Các m c tiêu c th sđưc đ cp rõ hơn trong các ch ươ ng 5, 6, 7 và 8). 2-22 11
 12. Cách th c ph át tri n nhi m v chi n lưc c a doanh nghi p Ti n trình phát tri n nhi m v chi n l ưc. Các thành ph n tác đng đn nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. Ni dung c th ca s mnh (nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p. Thay đi, b sung nhi m v chi n l ưc. 2-23 Ti ntr ìnhph áttri nnhi mv chi nl ưc (1) Th ăm dị ý ki n các c p qu n tr : Ti sao cơng ty tham gia ngành này ? Mc đích kinh t ca cơng ty là gì? Năng l c c t lõi và li th cnh tranh ? Hình t ưng cơng ty vàquanđim v ch t lưng ra sao ? Khách hàng mu n gì, làm sao đáp ng ? Quan đim v trách nhi m c a cơng ty đi vi các bên cĩ quy n l i liên quan ? 2-24 12
 13. Ti ntr ìnhph áttri nnhi mv chi nl ưc (2) Qu n tr cp cao (và/ho c thuê t ư v n) tng h p, so n th o tuyên b s mnh. (3) Phát tán b n th o đn các c p qu n tr và yêu c u gĩp ý. (4) Sa ch a, b sung, h p thơng qua. (5) Ban hành chính th c b n tuyên b s mnh đn m i thành viên cơng ty. 2-25 Các th ành ph n t ác đng đn nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p ThThànhành ph ph nn ThThànhành ph ph nn bênbên trong trong bênbên ngo ngồiài SSmmnhnh Kh ách h àng; Sáng l p viên, (nhi(nhimm v v chichinn Nh à cung c p; cđơng ; lưc) c a lưc) c a Ng ưi cho vay; Hi đng qu n cơngcơng ty ty tr ; Ch ính ph ; Ban qu n lý; Nghi p đồn; Ban ki m so át; ði th cnh tranh; Cơng nhân. Cơng ch úng. 2-26 13
 14. Cđơng (haygi ich doanhnghi p) Quan tâm đn quy n l i c ăn b n c a h : Mu n cĩ c tc cao. Giá tr th trưng c a c phi u t ăng nhanh Tđ ĩ, địi h i nhi m v chi n l ưc ph i bao hàm s thúc đy phát tri n nhanh và vng ch c chu i giá tr ca cơng ty. 2-27 Hiđ ngqu ntr ( đidi ngi ich ) Cĩ tác đng quy t đnh ban hành và sa đi nhi m v chi n l ưc c a cơng ty. Thơng qua các quy n: La ch n, b nhi m T ng giám đc, qu n lý c p cao và quy t đnh ch đđãing h. Quy t đnh huy đng v n và chia l i nhu n. Quy t đnh các k ho ch, chi n l ưc do Tng giám đc đ trình 2-28 14
 15. Tng gi ám đc v à Ban qu n lý Gi vai trị chính trong vi c phát tri n nhi m v chi n l ưc, xây d ng và th c hi n chi n l ưc c a doanh nghi p. Qu n lý c p cao c n chú tr ng: Giao vi c và ki m tra đ cp th a hành tuân th đ úng lu t pháp và chu n m c đo đc. Khơng ch y theo l i nhu n tr ưc m t đ đáp ng yêu c u c a gi i ch , mà ph i theo đui các m c tiêu l i ích b n v ng lâu dài. 2-29 Ban ki m so át v à cơng nhân Ban ki m sốt giám sát vi c th c hi n chi n l ưc và qu n tr kinh doanh. Cơng nhân quy t đnh k t qu th c hi n chi n l ưc. H mu n cĩ thu nh p cao, điu ki n vàmơitrưng làm vi c t t. Các thành ph n này cĩ tác đng m nh đn vi c điu ch nh nhi m v chi n l ưc. 2-30 15
 16. Kh ách h àng Mi quan tâm c a khách hàng: s n ph m, dch v tt h ơn, ti n d ng và an tồn h ơn, cịn giá c thì rđitươngđi V th trong quan h thương lưng c a khách hàng ngày càng cao h ơn. Khách hàng cĩ tác đng lên m i khâu xây dng, th c hi n và điu ch nh nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. 2-31 Các nh à cung c p v à cho vay Mi quan tâm c a h là: tri n v ng, m c tăng tr ưng và kh năng sinh li c a cơng ty cĩ tt và n đnh hay khơng ? Nu cơng ty phát tri n t t, v th thương lưng c a cơng ty đi v i h scaohơn . Các thành ph n này c ũng cĩ tác đng lên mi khâu xây d ng, th c hi n, điu ch nh nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. 2-32 16
 17. Ch ínhph , đo ànth xãh i,cơngch úng Quan tâm đn trách nhi m xã h i c a cơng ty: X lý ơ nhi m và bo v mơitrưng; Khơng khai thác tài nguyên b a bãi; Th c hi n ngh ĩa v tài chính, tài tr tăngph úc l i cho c ng đng đa ph ươ ng Thái đ ca h đi v i cơng ty cĩ th là: ch ng đi, ng h , hay bàng quan. Mc tiêu chi n l ưc c a cơng ty ph i tranh th s ng h ca các thành ph n này. 2-33 Các đi th cnh tranh Các đi th cnh tranh dị xét nhau v : Năng l c c t lõi (cơng ngh , s n ph m, giá c, thươ ng hi u, màng l ưi phân ph i ). V th cnh tranh (th ph n, quan h khách hàng ). ði th cnh tranh v a làcănc, v a là đích ng m đđt ra các nhi m v chi n lưc c a cơng ty. 2-34 17
 18. Ni dung c th ca s mnh (nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p Bao g m, nh ưng khơng gi i h n, các n i dung sau đây: (1) Khách hàng: phân l p theo thu nh p, theo hành vi tiêu dùng (2) Sn ph m / d ch v : nêu các s n ph m ch lc c a doanh nghi p. (3) Th trưng: phân khúc theo khơng gian. 2-35 Ni dung c th ca s mnh (nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p Bao g m, nh ưng khơng gi i h n, các n i dung sau đây: (4) ðnh h ưng chính sách cơng ngh . (5) Mi quan tâm đi v i v n đ sng cịn, tr ng tâm phát tri n và kh năng sinh li c a doanh nghi p. 2-36 18
 19. Ni dung c th ca s mnh (nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p Bao g m, nh ưng khơng gi i h n, các n i dung sau đây: (6) Tri t lý phát tri n: nêu rõ các giá tr và chu n m c là ni m tin mà doanh nghi p cam k t theo đui. (7) Tđ ánh giá các n ăng l c c t lõi vàưu th cnh tranh c a doanh nghi p. 2-37 Ni dung c th ca s mnh (nhi m v chi n l ưc) c a doanh nghi p Bao g m, nh ưng khơng gi i h n, các n i dung sau đây: (8) Mi quan tâm đn hình nh đi chúng: th hi n qua cam k t v trách nhi m xã hi c a doanh nghi p. (9) Mi quan tâm đi v i ng ưi lao đng: th qua các cam k t ch ăm lo v điu ki n làm vi c, đ ào t o, đãing 2-38 19
 20. Thayđ i,b sungnhi mv chi nl ưc Thay đi, b sung nhi m v chi n l ưc cho phù hp là mt yêu c u khách quan. Lý do doanh nghi p c n ph i thay đi, b sung nhi m v chi n l ưc: Mơi tr ưng kinh doanh thay đi liên t c. Phát sinh nhi u mâu thu n v qu n tr . Phát sinh nh ng b t đng v quy n l i gi a các nhĩm cĩ quan h . 2-39 Thayđ i,b sungnhi mv chi nl ưc Các tr ưng h p c n thay đi, b sung nhi m v chi n l ưc: Theo k t qu ki m tra đnh k ỳ gi a các giai đon chi n l ưc. Khi cĩ bi n đng m nh v điu ki n mơi tr ưng. X lý các mâu thu n, b t đng l n n y sinh trong quá trình th c hi n chi n l ưc. 2-40 20
 21. Kt lu n Xác đnh rõ s mnh (hay nhi m v chi n l ưc) làbưc đu tiên và vơ cùng quan tr ng trong qui trình qu n tr chi n lưc các doanh nghi p. Yêu c u ph i n m rõ b n ch t, n i dung, và cách th c phát tri n nhi m v chi n lưc c a doanh nghi p đđm b o vi c đnh h ưng chi n l ưc đưc đúng đn, điu hành chi n l ưc cĩ hi u qu cao. 2-41 Câu h i th o lu n 1. Phân tích s cn thi t khách quan ph i mơ t rõ s mnh c a doanh nghi p. 2. Phân tích các y u t hp thành s mnh ca doanh nghi p. Cho ví d minh h a. 3. Trình bày các thành ph n tác đng đn nhi m v chi n l ưc c a doanh nghi p. 4. Trình bày n i dung c th ca b n tuyên b s mnh. Cho ví d minh h a. 2-42 21