Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Hệ thống thông tin quản trị

pdf 15 trang ngocly 17/05/2021 1880
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Hệ thống thông tin quản trị", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_chuong_5_he_thong_thong_tin_qu.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Chương 5: Hệ thống thông tin quản trị

 1. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ MỤC TIÊU CHƯƠNG 5  Nắm được hệ thống thông tin phụïc vụ quản trị chiến lược.  Biết cách xác định nhu cầu và nguồn cung cấp thông tin cho quản trị chiến lược.  Hiểu các mô hình thu thập thông tin của doanh nghiệp. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 1
 2. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 1. Hệ thống thông tin quản trị Hệ thống thông tin quản trị Xác định Xác định Xây dựng Dự báo Thiết lập nguồn thông các nguồn hệ thống thay đổi nhu cầu tin tổng thông tin thu thập của môi thông tin quát cụ thể thông tin trường Cập nhật Phân tích Đề ra Tổng hợp hệ thống mạnh, yếu, chiến lược môi trường thông tin cơ hội, phản ứng kinh doanh quản trị nguy cơ MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 2
 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 2. Xác định nhu cầu thông tin  Thông tin về tình hình kinh tế, chính sách của nhà nước, khuynh hướng thay đổi các yếu tố xã hội.  Thông tin về khách hàng, đối thủ, đối thủ tiềm ẩn, nhà cung cấp.  Thông tin về hoạt động marketing, sản xuất, tài chính, thu mua, R&D. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 3
 4. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 3. Xác định nguồn thông tin tổng quát  Nguồn thông tin thứ cấp nội bộ : Tài liệu, báo các, bản kê, ấn phẩm của doanh nghiệp.  Nguồn thông tin thứ cấp bên ngoài : Niên giám thống kê, sách, tạp chí, Cơ quan quản lý.  Nguồn thông tin sơ cấp nội bộ : Phỏng vấn nhà quản lý và nhân viên của doanh nghiệp.  Nguồn thông tin sơ cấp bên ngoài : Phỏng vấn đại lý, người tiêu dùng. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 4
 5. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 4. Xây dựng hệ thống thu thập thông tin 4.1. Mô hình thu thập thông tin không thường xuyên  Thu thập thông tin không thường xuyên.  Thu thập các sự kiện đặc biệt khi có sự cố.  Thông tin liên quan đến quá khứ.  Phục vụ cho các quyết định ngắn hạn.  Chủ yếu do công ty thực hiện. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 5
 6. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 4.2. Mô hình thu thập thông tin định kỳ  Thu thập thông tin định kỳ.  Thu thập các sự kiện chọn lọc phục vụ cho quyết định.  Thông tin liên quan đến hiện tại và quá khứ.  Phục vụ cho các quyết định ngắn hạn.  Chủ yếu do công ty thực hiện. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 6
 7. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 4.3. Mô hình thu thập thông tin thường xuyên  Thu thập thông tin thường xuyên liên tục.  Thu thập tất cả các thông tin cần thiết từ mội trường.  Thông tin liên quan đến dự báo về tương lai.  Phục vụ cho các quyết định dài hạn.  Chủ yếu do các tổ chức nghiên cứu thị trường và tư vấn thực hiện. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 7
 8. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 5. Dự báo môi trường kinh doanh  Phương pháp chuyên gia.  Phép ngoại suy xu hướng.  Xu hướng liên hệ.  Mô hình kinh tế lượng.  Phương pháp thực nghiệm.  Phương pháp đầu vào và đầu ra.  Kịch bản nhiều lần. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 8
 9. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 6. Tập hợp các thông tin thu thập . Tập hợp và phân chia thông tin thu thập được theo các nhóm như sau :  Thông tin về cơ hội bên ngoài.  Thông tin về nguy cơ bên ngoài.  Thông tin về điểm mạnh bên trong.  Thông tin về điểm yếu bên trong. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 9
 10. HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN TRỊ 7. Phân loại các thông tin thu thập . Đánh giá và phân loại tầm quan trọng của cơ hội, nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu theo thang điểm :  5 điểm : Rất quan trọng.  4 điểm : Khá quan trọng.  3 điểm : Trung bình  2 điểm : Ít quan trọng.  1 điểm : Không quan trọng. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 10
 11. Bài tập Thiết kế 1 bảng câu hỏi phỏng vấn để thu thập thông tin : 1. Mức độ hài lòng của người tiêu dùng đối với chính sách marketing của doanh nghiệp. 2. Mức độ hài lòng của nhân viên với chính sách động viên của doanh nghiệp. MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 11
 12. Bài tập 1. Thông tin về doanh số, lợi nhuận, tài sản lấy từ nguồn nào ? Bằng cách nào ? 2. Thông tin về mức độ hài lòng của khách hàng với sản phẩm công ty lấy từ nguồn nào? bằng cách nào? 3. Bạn có 1 ý tưởng chiến lược phát triển NH-KS của bạn ra Hà Nội bạn cần có những thông tin nào ? 4. Bạn có 1 ý tưởng chiến lược mở rộng quy mô cho khách sạn hiện nay bạn cần những thông tin nào ? MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 12
 13. Bài tập 1. Lợi nhuận của một công ty giảm mạnh sử dụng mô hình thu thập thông tin nào ? Thu thập những thông tin nào ? 2. Muốn biết thông tin về số liệu tiêu thụ, số liệu sản xuất, chi phí nguyên liệu hàng năm sử dụng mô hình thu thập thông tin nào ? Bằng cách nào ? 3. Một công ty nghiên cứu thị trường thường xuyên khảo sát xu hướng người tiêu dùng về sản phẩm kem đánh răng là sử dụng mô hình nào ? Cách thu thập số liệu này ? MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 13
 14. Bài tập 1. Công ty Mai Linh phát triển dịch vụ vận chuyển khách đường dài ? Chiến lược này tên gì ? Công ty có điểm mạnh(hoặc yếu) bên trong và cơ hội ( hoặc nguy cơ ) bên ngoài hỗ trợ cho chiến lược này ? 2. Công ty Honda bổ sung thêm các loại xe giá thấp Wave Alpha, SuperDream ? Chiến lược này tên gì? Công ty có điểm mạnh(hoặc yếu) bên trong và cơ hội ( hoặc nguy cơ ) bên ngoài hỗ trợ cho chiến lược này ? MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 14
 15. Bài tập 1. KFC đã đạt được sự thành công nhất định ở TP.HCM với chuỗi cửa hàng phát triển nhanh ở các quận, Công ty có điểm mạnh(hoặc yếu) bên trong và cơ hội ( hoặc nguy cơ ) bên ngoài hỗ trợ cho chiến lược này ? MãMH : 702003-Hệ thống thông 03/06/2014 tin quản trị 15