Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài mở đầu: Giới thiệu quản trị chiến lược - Nguyễn Đình Hoà

pdf 7 trang ngocly 17/05/2021 1450
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài mở đầu: Giới thiệu quản trị chiến lược - Nguyễn Đình Hoà", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_giang_quan_tri_chien_luoc_bai_mo_dau_gioi_thieu_quan_tri.pdf

Nội dung text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Bài mở đầu: Giới thiệu quản trị chiến lược - Nguyễn Đình Hoà

  1. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG Khoa : Quản trị kinh doanh - Bộ mơn : Quản trị Mơn học : Quản trị chiến lược - Mã MH : 702003 Người biên soạn : Nguyễn Đình Hồ Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 1
  2. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 1. Mục tiêu của mơn học :  Hiểu các khái niệm về quản trị chiến lược.  Nắm được qui trình quản trị chiến lược.  Biết các loại chiến lược phổ biến.  Phát triển năng lực giải quyết vấn đề về quản trị chiến lược. Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 2
  3. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 2. Kết cấu mơn học : Tên chương Lý Bài thuyết tập 1. Tổng quan về quản trị chiến 3 2 lược 4 1 2. Phân tích môi trường ngoại vi 4 1 3. Phân tích môi trường nội bộ 2 1 4. Hệ thống thông tin quản trị 2 1 5. Thiết lập sứ mạng và mục 4 2 tiêu dài hạn 3 2 6. Hình thành và lựa chọn chiến 3 2 lược 3 2 7. Các chiến lược cấp công ty 2 1 8. Chiến lược SBUMã MHvà : 702003bộ -Giới phậnthiệu mơn 03/06/2014chức năng học 3
  4. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 3. Tài liệu tham khảo :  TS.Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam, Chiến lược và chính sách kinh doanh, NXB Thống Kê.  Fred R. David, Khái luận về quản trị chiến lược, NXB Thống Kê, Hà Nội.  Garry D.Smith, Danny R.Arnold, Bobby G.Bizzell, Chiến lược và sách lược kinh doanh, NXB Thống Kê. Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 4
  5. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 4. Phương pháp học  Lấy sinh viên làm trung tâm, giảng viên là người dẫn dắt, đưa ra vấn đề và tĩm lược bài giảng.  Sinh viên lên lớp thuyết trình, trao đổi và nghe giảng viên tĩm lược bài giảng chiếm 2/3 thời lượng.  Sinh viên tham gia giải quyết các tình huống và thảo luận nhĩm trên lớp chiếm 1/3 thời lượng.  Sinh viên tự học, làm bài tập thực hành thiết lập chiến lược cho cơng ty tại nhà. Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 5
  6. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 5. Phương pháp đánh giá :  Điểm 10% : Dựa trên kết quả thuyết trình, mức độ tham gia thảo luận nhĩm và trao đổi trên lớp.  Điểm 20% : Dựa trên kết quả kiểm tra tập trung giữa kỳ hoặc tiểu luận.  Điểm 70% : Dựa trên kết quả thi cuối kỳ. Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 6
  7. GIỚI THIỆU QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC 6. Các nguồn tham khảo trên Internet :  www.12manage.com  www.quickmba.com  www.marketingteacher.com Mã MH : 702003 -Giới thiệu mơn 03/06/2014 học 7