Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 8: Khái niệm về hợp đồng xây dựng - Nguyễn Duy Long

pdf 10 trang ngocly 24/05/2021 900
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 8: Khái niệm về hợp đồng xây dựng - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mo_phong_monte_carlo_chuong_8_khai_niem_ve_hop_don.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 8: Khái niệm về hợp đồng xây dựng - Nguyễn Duy Long

 1. 6/1/2010 Khái Ni ệmmvvề Hợp Đồng Xây Dựng Introduction to Construction Contracts ©2010 củaNguyễn Duy Long, TiếnSỹ 1 Nội dung  Trách nhiệm trong xây dựng  Khái niệm về hợp đồng  Các loạihợp đồng xây dựng và phương thức thanh toán  Các mẫuhợp đồng trong xây dựng  Các loạibảo lãnh hợp đồng ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 2 1
 2. 6/1/2010 Liability in the Construction Process TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TRONG XÂY DỰNG ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 3 Trách nhiệm pháp lý trong xây dựng  Trách nhiệmvề hợp đồng (contract liability)  Trách nhiệmvề sai sót dân sự (tort liability)  Trách nhiệm pháp lý (statutory liability) ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 4 2
 3. 6/1/2010 KHÁI NIỆMMVVỀ HỢP ĐỒNG ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 5 Cái gì tạo nên mộtthhợp đồngng?? 1. Sự chào hàng/sựđềnghị (offer) 2. Sự chấp nhận (acceptance) 3. Sựđền đáp (consideration) o Hợp đồng không được đingượcvới pháp luật liên quan ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 6 3
 4. 6/1/2010 Các tài liệuuttạo nên hợp đồng  Tài liệu đấuthầu(Hồ sơ mờithầu, chỉ dẫn cho các nhà đấuthầu, và hồ sơ dự thầu)  Các điềukhoản chung củahợp đồng  Các điềukhoảnphụ thêm củahợp đồng  Qui định kỹ thuật(specifications)  Bản vẽ  Các báo cáo khảosátđiềukiệnhiện trường  v.v. ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 7 Giai Đoạn Thi Công CÁC LOẠIIHHỢP ĐỒNG ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 8 4
 5. 6/1/2010 Các loạiihhợp đồng (1/3)  Phương pháp tính toán chi phí cho nhà thầuthi công có ảnh hưởng đến chi phí, thờigiancủa dự ánvà mức độ liên quan củachủ đầu tư/đơn vị thiếtkế vớidự án  Các hình thứchợp đồng: ◦ Hợp đồng giá cốđịnh  Hợp đồng trọn gói (hợp đồng khoán gọn)  Hợp đồng theo đơn giá (hợp đồng theo giá đơnvị) ◦ Hợp đồng bồi hoàn chi phí (hợp đồng thanh toán theo thựcchi) ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 9 Các loạiihhợp đồng (2/3) Loạihợp đồng Giá cốđịnh Bồi hoàn chi phí (fixed price) (cost reimbursable) Trọn gói Chi phí + phí cốđịnh (lump sum) (cost + fixed fee) Đơn giá/Khốilượng Chi phí + % phí (unit price/bill of quantity) (cost + % fee) Giá cao nhất được đảmbảo Dự toán mụctiêu (guaranteed maximum price) (target estimate) ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 10 5
 6. 6/1/2010 Các loạiihhợp đồng (3/3)  Các câu hỏicầnxemxét: ◦ Có hợp đồng không và ở mức nào? ◦ Bao nhiêu gói? ◦ Dùng loạihợp đồng nào? ◦ Lộ trình thựchiệncủa các gói? ◦ Quan hệ pháp lý giữa các bên ◦ Chủ đầu tư nên cung cấp thiết bị hay dịch vụ không? ◦ Sử dụng công nghệ có quyềnsở hữu? ◦ Ai quảnlýhợp đồng và quảnlýcôngviệc? ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 11 Thi công xây Qui trình hợp đồng dựng Chiếnlược hợp đồng Bồi hoàn chi Giá cốđịnh phí Hạn chế về Kiểm nghiệm nhà thầusẵn chiếnlượcHĐ có Phân tích các lợiích Bồi Giá cố hoàn định Phân tích các trách chi phí nhiệm chi phí Ngôn ngữ hợp đồng Thương lượng Lựachọn nhà thầu Quảnlýhợp đồng ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 12 6
 7. 6/1/2010 Giá cốđịnh Bồi hoàn chi phí  Giá hợplýdự trên qui mô  Qui mô và chi phí của công công việccụ thể, thiếtkế và việc không định nghĩa đầy đủ qui định kỹ thuật đầy đủ, và  Các nhà thầu đủ năng lực không sẵn sàng chấpnhậnrủi điềukiệntự nhiên đãbiết ro tài chính củahợp đồng giá  Giám sát và nghiệmthuđầy cố định đủ từ các bên khác  Chủđầumuốnkiểm soát nhiềuhơn, phát triểnthiếtkế  Nhà thầunhậntối đarủiro, và theo tiếntriểncủa DA, hay có khích lệđểthựchiệnmột nhận chuyển giao công nghệ cách kinh tế từ nhà thầu  Đòi hỏichủđầutư hơn trong lựachọn và giám sát nhà thầu  Chủ đầu tư chấpnhậnnhiều rủirohơn Các điềuukikiệnnccơ bảnnccủa các loạiihhợp đồng ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 13 Các loạiihhợp đồng và các y ếutu tố khác Trọn gói p p ấ ấ Trọn gói + hiệuchỉnh Th Th T T Bảng khốilượng (Bill of quantities) Đ Đ Danh mục giá (Schedule of rates)) aC aC ủ ủ ng c độ Chi phí + phí cốđịnh m soát c ể Linh Ki Chi phí + % phí Cao Cao ThấpCaoRủirocủaCĐT Ghi chú: CaoKhuyếnkhíchNT thựchiện Thấp CĐT: Chủđầutư Chắc Định nghĩadự án của Có thể thay NT: Nhà thầu CĐT đổi ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 14 7
 8. 6/1/2010 Thờiigiangian dự án và loạiihhợp đồng 5 Kỹ thuậtcần để ng 4 thi công xây đồ dựng p Thi công ợ 3 ih ạ Bắt đầuthi Lo 2 công Hoàn thành dự án 1 Thờigiancủadự án 1. Bồi hoàn chi phí + % phí 2. Bồi hoàn chi phí + phí cốđịnh 3. Giá mụcti 4. Giá cao nhất được đảmbảo 5. Giá cốđịnh trọn gói ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 15 Các loạiihhợp đồng ở ViệttNamNam  Trong điềukiệnViệt Nam (theo thông tư 06/2007/TT-BXD): ◦ Hợp đồng trọn gói ◦ Hợp đồng đơngiácốđịnh ◦ Hợp đồng theo giá điềuchỉnh ◦ Hợp đồng kếthợpcácloạigiátrên  Tham khảo quản lý nhà nước về đấu thầucủaBộ Kế Hoạch và ĐầuTư: ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 16 8
 9. 6/1/2010 Sample forms of construction contracts CÁC MẪUHU HỢP ĐỒNG TRONG XÂY DỰNG ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 17 Các mẫuhu hợp đồng trong xây dựng  Mẫutự tạobởi các bên trong dự án  FIDIC  AIA  AGC  ASCE  ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 18 9
 10. 6/1/2010 Bonds CÁC LOẠIIBBẢO LÃNH HỢP ĐỒNG ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 19 Các loạiibbảo lãnh hợp đồng  Bảo lãnh dự thầu  Bảo lãnh thực hiện hợp đồng  Bảo lãnh tạm ứng  Bảo lãnh trả tiền nhân công và vậttư  ©2010 của Nguyễn Duy Long, Tiến Sỹ 20 10