Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 4: Giới thiệu về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long

pdf 29 trang ngocly 24/05/2021 820
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 4: Giới thiệu về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mo_phong_monte_carlo_chuong_4_gioi_thieu_ve_xay_du.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 4: Giới thiệu về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long

 1. Giӟi thiӋu vYӅӅ ““xâyxây dGӵӵng tinh Jӑnn”” Lean Construction ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 1 1ӝi dung y “Xây dӵng tinh gӑn” Ń Giӟi thiӋu Ń &ҩu trúc công viӋc (work structuring) Ń .Ӄ hoҥch “nhìn trѭӟc” (lookahead planning) Ń .Ӄ hoҥch hàng tuҫn (weekly work planning) ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 2 1
 2. Lean Construction (LC) XÂY D'ӴӴNG TINH G*ӐӐN ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 3 ĈһĈһWt ÿLӇm cFӫӫa thi công xây dGӵӵng y 6ҧn phҭm ÿӭng yên y ThiӃt kӃ chӍ dùng mӝt lҫn y 6ҧn phҭm hiӃm khi sҧn xuҩt trѭӟc khi khách hàng ÿһt mua y NhiӅu nguӗn biӃn ÿәi (variability) y 0ӭc sai sót trong sҧn phҭm và thiӃt NӃ qui trình cao y Công viӋc ÿѭӧc thӵc hiӋn trong các ÿLӅu kiӋn dѭӟi (không) tӕi ѭu ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 4 2
 3. 'ӵ án ÿang quҧn lý ra saosao?? y Xác ÿӏnh yêu cҫu cӫa chӫÿҫu tѭ và thiӃt kӃ ÿӇÿҥt ÿѭӧc nó. Cân ÿӕi thiӃt kӃt vӟi giӟi Kҥn vӅ chҩt lѭӧng, tiӃn ÿӝ, và ngân sách. y Quҧn lý dӵ án bҵng cách chia nhӓ ra tӯng phҫn viӋc, ѭӟc lѭӧng thӡi gian và yêu cҫu tài nguyên cho mӛi phҫn viӋc, rӗi ÿѭa các phҫn viӋc trong mӝt thӭ tӵ phù hӧp vӟi CPM. y Phӕi hӧp vӟi viӋc sӱ dөng tiӃn ÿӝ tәng thӇ và các cuӝc hӑp hàng tuҫn. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 5 'ӵ án ÿang quҧn lý ra saosao?? y Giao hay hӧp ÿӗng cho mӛi phҫn viӋc, khӣi công và theo dõi mӛi phҫn viӋc ÿӇÿҧm bҧo an toàn, chҩt lѭӧng, tiӃn ÿӝ và chi phí. Hành ÿӝng khi có nhӳng sӵ sai khác kém Yӟi các chuҭn/tiêu chuҭn. y Chi phí có thӇ giҧm thiӇu bӣi nâng cao Qăng suҩt lao dӝng; thӡi gian bҵng cách Wăng tӕc mӛi phҫn công viӋc hay thay ÿәi trình tӵ công viӋc. Chҩt lѭӧng và an toàn Wӕt hѫn vӟi viӋc giám sát kiӇm tra. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 6 3
 4. +Ӌ thӕng cung cFҩҩp dGӵӵ án tinh gJӑӑn 6ѫ phác ThiӃt kӃt Gia công Thayÿәi 0өc ÿích 9ұn hành thӱ YӅ thiӃt kӃ Vҧn phҭm và hұu cҫn hoһc phá bEӓӓ Tiêu chuҭn ThiӃt kӃ 9ұn hành .ӻ thuұt thiӃt kӃ qui trình /ҳp ÿһt và bҧo trì chi tiӃt Xác ÿӏnh dӵ án ThiӃt kӃ tinh gӑn Cung ҩp tinh gӑn /ҳp ÿһt tinh gӑn 6ӱ dөng (Use) (Project Definition) (Lean Design) (Lean Supply) (Lean Assembly) KiӇm Soát Sҧn Xuҩt (Production Control) &ҩu Trúc Công ViӋc (Work Structuring) Learning Nguͫn: Ballard, 2000 Loops ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 7 &ҩu trúc công viӋc và hoҥҥWt ÿӝng 0ӭThec l ӵextenta ch of choicesӑn cho on the thi designӃt ofk opӃ erationscác hoҥt ÿӝng ThTimeӡi gian 0ӭExtentc lofӵ remaininga chӑn cònchoices lҥi Giai ÿRҥn 1: Cҩu Giai ÿRҥn 2: Last Phase 1: Planner® (“Ngѭӡi trúc công viӋc và Phase 2: W ork S tructuring and HoLastҥ chPlanner Ĉӏnh Cuӕi”) côngdesign activitiestác thiӃt kӃ Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 8 4
 5. Nhӳng hiӇu lOҫҫm vYӅӅ ““xâyxây dGӵӵng tinh Jӑn”n” (LC) y LC không phҧi y LC Ąang phát triӇn lý ÿang phӓng theo thuyӃt sҧn xuҩt mӟi các kӻ thuұt sҧn vӟi dӵ án là mӝt xuҩt vào thi công hình thӭc cѫ bҧn xây dӵng. cӫa hӋ thӕng sҧn xuҩt. y LC không hiӇu sҧn y LC hiӇu sҧn xuҩt là xuҩt (production) là thiӃt kӃ và chӃ tҥo ‘chӃ tҥo’ (‘making’). tҩt cҧ các tҥo tác (artifacts). ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 9 Xây Dӵng Tinh Gӑn &ҨU TRÚC CÔNG VIӊC –– WORK STRUCTURING ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 10 5
 6. +Ӌ thӕng hoҥch ÿӏnh truyӅn thӕng ((ÿҭy))y PROJECT OBJECTIVES PLANNING THE INFORMATION WORK SHOULD EXECUTING RESOURCES THE PLAN DID Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 11 .Ӄ hoҥch công viӋc thi công hàng tuҫn 1 WEEK PLAN PROJECT: Pilot FOREMAN: PHILLIP ACTIVITY DATE: 9/20/96 Est Act Mon Tu Wed Thurs Fri Sat Sun PPC REASON FOR VARIANCES Gas/F.O. hangers O/H "K" xxxx xxxx No Owner stopped work (48 hangers) Sylvano, Modesto, Terry (changing elevations) Gas/F.O. risers to O/H "K" xxxx xxxx xxxx xxxx No Same as above-worked on (3 risers) Sylvano, Mdesto, Terry backlog & boiler blowdown 36" cond water "K" 42' xxxx xxxx xxxx Yes 2-45 deg 1-90 deg Charlie, Rick, Ben Chiller risers (2 chillers wk.) xxxx xxxx xxxx No Matl from shop rcvd late Thurs. Charlie, Rick, Ben Grooved couplings shipped late. Hang H/W O/H "J" (240'-14") xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Yes Mark M., Mike Cooling Tower 10" tie-ins (steel) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Yes (2 towers per day) Steve, Chris, Mark W. Weld out CHW pump headers xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Yes "J" mezz. (18) Luke Weld out cooling towers (12 towers) xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx No Eye injury. Lost 2 days Jeff welding time F.R.P. tie-in to E.T. (9 towers) 50% xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx Yes Firt, Packy, Tom WORKABLE BACKLOG Boiler blowdown-gas vents -rupture disks ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 12 6
 7. +Ӌ thӕng Last Planner® Project Objectives Planning SHOULD Information the Work The Last Can Planner WILL Inputs Production DID Nguͫn: Ballard, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 13 Các nguyên tWҳҳc cFӫӫa Last Planner y 7ҩt cҧ các kӃ hoҥch ÿӅu là dӵ báo và tҩt các các dӵ báo là sai. Dӵ báo càng xa, càng sai. Dӵ báo càng chi tiӃt, càng sai. Ń Hoҥch ÿӏnh chi tiӃt hѫn khi bҥn ÿӃn gҫn vӟi viӋc thӵc hiӋn công viӋc ÿó Ń 7ҥo kӃ hoҥch vӟi ngѭӡi sӁ thӵc hiӋn công viӋc. Ń Cùng nhau nhұn diӋn và xóa các ràng buӝc cӫa các công tác ÿã kӃ hoҥch. Ń 7ҥo lӡi hӭa tin cұy Ń +ӑc tӯ các sai sót. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 14 7
 8. &ҩu trúc công viӋc y &ҩu trúc công viӋc là hoҥch ÿӏnh, hay thiӃt NӃ qui trình: Ń Hoҥch ÿӏnh bҳt ÿҫu vӟi thiӃt kӃ toàn bӝ hӋ thӕng sҧn xuҩt ÿӃn thiӃt kӃ tӯng hoҥt ÿӝng riêng lҿ. Ń ThiӃt kӃ qui trình thay ÿәi ÿӇ tҥo ra giá trӏ dӵa trên sҧn phҭm. Ń ThiӃt kӃ sҧn phҭm thay ÿәi ÿӇ tҥo ra giá trӏ dӵa trên qui trình và giҧm thiӇu lãng phí. y Nguyên lý chính cӫa LC là kӃt hӧp thiӃt kӃ Vҧn phҭm và qui trình. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 15 .Ӄt quҧ Fӫa cFҩҩu trúc công viӋc y Trình tӵ tәng quát (global sequencing) y 6ѫÿӗ tә chӭc/hӧp ÿӗng cӫa dӵ án y Hình trҥng cӫa chuӛi cung ӭng (supply chain configurations) y ThiӃt kӃ hoҥt ÿӝng “thô” (rough cut operations designs) y ThiӃt kӃ hoҥt ÿӝng chi tiӃt (detailed operations designs) y TiӃn ÿӝ tәng thӇ (master schedule) và các tiӋn ÿӝ giai ÿRҥn (phase schedules) ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 16 8
 9. Chӭc nQăăng cFӫӫa tiӃӃQn ÿӝ Wәng thӇ y ThӇ hiӋn tính khҧ thi hoàn thành công viӋc trong thӡi gian sҹn có. y Phát triӇn và hiӇn thӏ các chiӃn lѭӧc thӵc hiӋn. y Xác ÿӏnh khi nào cҫn vұt tѭ mua sҳm lâu (long lead items). y Nhұn ra các mӕc (milestones) quan trӑng Yӟi chӫÿҫu tѭ và các bên liên quan (stakeholders). ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 17 TiӃӃQn ÿӝ Wәng thӇ ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 18 9
 10. TiӃӃQn ÿӝ Wәng thӇ ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 19 TiӃӃQn ÿӝ Wәng thӇ ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 20 10
 11. Liên kNӃӃt tiӃQӃn ÿӝ và kiӇm soát sVҧҧn xuҩt y Giҧn ÿӗÿӅ nghӏ cho các cҩu trúc công viӋc: Ń 'ӵ án (project) Ń Giai ÿRҥn (phase): chuҭn bӏ công trѭӡng, kӃt cҩu bên dѭӟi, kӃt cҩu bên trên, Ń Hoҥt ÿӝng (operation) (vӟi kӃt cҩu bên dѭӟi): ÿinh vӏ, ÿào, chӕng, cӑc khoan nhӗi, Ń Qui trình (process) (vӟi cӑc khoan nhӗi): gia công lӗng thép, khoan tҥo lӛ, ÿһt lӗng thép, ÿә bê tông. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 21 Liên kNӃӃt tiӃQӃn ÿӝ và kiӇm soát sVҧҧn xuҩt y Giҧn ÿӗÿӅ nghӏ cho các cҩu trúc công viӋc: Ń %ѭӟc (step) (trong gia công lӗng thép): nhұn vұt Wѭ, ÿһt thép thanh vào khung dүn, hàn thép ÿai vào thép thanh, hàn móc treo. Ń Phân công (assignment) (hôm nay): Thӵc hiӋn các bѭӟc hàn trong thi công gia công lӗng thép. Gia công các lӗng 101, 102 và 103 theo thӭ tӵ. y “Chӕt” liên kӃt là chuyӇn giao (handoffs) giӳa các nhóm thӵc hiӋn các hoҥt ÿӝng khác nhau trong các giai ÿRҥn. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 22 11
 12. Ví dGөө:: Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 23 Chӭc nQăăng cFӫӫa tiӃӃQn ÿӝ giai ÿRҥn y 0өc ÿích: tҥo kӃ hoҥch ÿӇ hoàn thành mӝt giai ÿRҥn công viӋc mà ÿӏnh rõ chuyӇn giao giӳa các nhóm công viӋc. y 7ҥo ra kӃ hoҥch khҧ dƭ tӕt nhҩt bҵng sӵ tham gia cӫa chuyên môn thích hӧp và Eҵng hoҥch ÿӏnh gҫn hành ÿӝng (planning near action). ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 24 12
 13. Chӭc nQăăng cFӫӫa tiӃӃQn ÿӝ giai ÿRҥn y %ҧo ÿҧm mӑi ngѭӡi trong giai ÿRҥn hiӇu và ӫng hӝ NӃ hoҥch bҵng viӋc cùng tҥo ra tiӃn ÿӝ. y %ҧo ÿҧm sӵ lӵa chӑn các công tác giá trӏ gia tăng mà giҧi phóng công viӋc khác bҵng cách làm ngѭӧc tӯ ngày hoàn thành mөc tiêu ÿӇ tҥo ra tiӃn ÿӝ “kéo” (pull schedule). y Công khai xác ÿӏnh lѭӧng thӡi gian cho dӵ phòng và cùng quyӃt ÿӏnh dùng nó ra sao. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 25 Chӭc nQăăng cFӫӫa tiӃӃQn ÿӝ giai ÿRҥn y Qui trình: Ń Xác ÿӏnh các hҥng mөc (deliverable) và qui mô Ń Dùng sѫÿӗ mҥng tính ngѭӧc (backward pass) Ń Gán thӡi gian không ÿӋm vào các công tác Ń Tái kӃ hoҥch nӃu cҫn thiӃt ÿӇ tҥo thӡi gian dӵ trӳ Ń Gán thӡi gian dӵ trӳ (dӵ phòng tiӃn ÿӝ) vào các công tác găng và công tác biӃn ÿәi ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 26 13
 14. Hoҥch ÿӏnhnh,, kiӇm soátsoát,, và hiӋu chӍnh Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 27 Xây Dӵng Tinh Gӑn .ӂ HOҤCH ““NHÌNNHÌN TRѬӞC”C” ––LOOKAHEADLOOKAHEAD PLANNING ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 28 14
 15. +Ӌ thӕng Last Planner: Design Qui trình nhìn trѭӟc Criteria Work Master Structuring & Phase Schedule Action to prevent Selecting, repetitive Current status sequencing, & Lookahead errors & forecasts sizing work we think can be done Selecting, Make work sequencing, Workable Weekly Chart PPC ready by & sizing work Information Backlog Work Plans & Reasons screening, we know pulling, & FRS can be done Completed Ghi chú: PPC = Percent Plan Complete: Resources Production Work Ph̿n trăm k͗ ho̹ch hoàn thành Nguͫn: Ballard, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 29 LOOKAHEAD SCHEDULE Project: Same Day Sugery Planner: Dena Deibert Six Week Lookahead / Constraints Analysis Week of 10-23-00 10/24/04 10/31/04 11/7/04 11/14/04 11/21/04 11/28/04 Responsible Activity Party Comments / Other M TWRFSMTWRFSM TWRFSMTWRFSM TWR FSMTWRFS 1 Build mock-up of room 11 Boldt xxxxx xxx x Millwork & mirror CD's will be issued prior to this info; 1 Microscope vibration study SLMC/ STS xxxxx Isolation system will come as addendum 1 Bid & award bid pack 3 Boldt xxxxx Review with Brad 1 Submit-review-approve roofing shopdrwngs Langer xxxxx xxxxx x Additional submittals required 1 Release updated construction documents ARC xxxxx Coordinate with Ring & Du 1 Demolition Boldt xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x 1 Pour roof Boldt x x 1 Expedite stone production BDI xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x x x Stone was ordered 10-19-00 1 Steel Shops: Curtainwall Support Duwe xxxxx xxxxx x Klein Dickert will coordinate with Mike D 1 Roof detailing Duwe xx xxx x 1 Phase 3 Millwork Shop Drwngs Precision xxxxx xxxxx xxxxx 1 Fabricate louvers Air Flow xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x x 5-6 week lead time - Ordered 10-19-00 1 Fabricate auto entrance doors Besam xxxxx xxxxx Shipping 11-3; Besam header to Dickert 1 Fabricate curtainwall KleinDickertxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x x Waiting for framing materials-by October 2 Mock-up review SLMC xx xx x x Millwork; Mirror 2 Masonry Work BDI xxx xxxxx xxxxx xxxxx xxx x x Roger needs to confirm if brick is in 2 Penthouse framing & decking Duwe xxx xx x Boldt to confirm placement of AHU's 2 Bid Pack 3 Submittals TBD xxxxx xxxxx xxxxx x x Award contracts 2 Start work on patient rooms 3847 -49 TBD xxxxx xxxxx xxxxx xx Need to coordinate with Jan Keepers Workable Backlog Fabricate AHU's / ACCU Trane Shipping: 11-13-00 Med Gas Equip. Lead-Time Squires Delivery: 11-6-00 Demo shades at main entrance TBD x Review room numbering ARC/ Lukes Nguͫn: Ballard, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 30 15
 16. 0ө0өFc ÿích cFӫӫa qui trình nhìn trѭӟc y Ĉӏnh hình trình tӵ và mӭc luӗng công viӋc y Phӕi chӑn luӗng công viӋc và công suҩt y Duy trì “công viӋc tӗn ÿӑng” (backlog) Fӫa các công viӋc sҹn sàng y Phát triӇn các kӃ hoҥch chi tiӃt vӅ công viӋc ÿѭӧc thӵc hiӋn ra sao ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 31 .Ӄ hoҥch nhìn trѭӟc trong Last Planner khác kNӃӃ hoҥch nhìn trѭӟc truyӅn thӕng ra saosao?? y TiӃn ÿӝ nhìn trѭӟc truyӅn thӕng ÿѭӧc dùng ÿӇ cung cҩp yӃt thӏ trѭӟc các công viӋc bҳt ÿҫu và thѭӡng gҳn liӅn vӟi tiӃn ÿӝ tәng thӇ khá chi tiӃt. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 32 16
 17. Các bEѭӟѭӟc trong qui trình nhìn trѭӟc y Làm nә (explode) các công tác ÿã lұp tiӃn ÿӝ thành chi tiӃc ӣ mӭc phân công công viӋc, dùng mô hình ÿӏnh nghƭa công tác (Activity Definition Model) và các nghiên cӭu thӱ (First Run Studies). y Sàng lӑc (screen) các ràng buӝc cho mӛi công viӋc phân công trong “thӡi ÿRҥn nhìn trѭӟc” (lookahead window). y 7ҥo (make) các công viӋc phân công sҹn sàng Eҵng cách tháo dӥ các ràng buӝc. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 33 Các bEѭӟѭӟc trong qui trình nhìn trѭӟc y Cân bҵng (balance) Oѭӧng tҧi (load) và công suҩt (capacity) bҵng cách tiӃn hành/trì hoãn công viӋc ÿã lên tiӃn ÿӝ, tăng/giҧm công suҩt, hay quyӃt ÿӏnh ÿҫu tѭ thêm công suҩt ra sao. y HiӋu chӍnh (adjust) các tiӃn ÿӝ giai ÿRҥn hay tәng thӇ nӃu cҫn. y +ӑc (learn): ÿo lѭӡng và cҧi tiӃn sӵ thӵc hiӋn. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 34 17
 18. Ngôn ngӳ ÿӏnh dGҥҥngng:: Mô hình ÿӏnh nghƭa công viӋc Ĉҥt các ChӍ dүn tiêu chí? Công viӋc Qui trình .Ӄt quҧ tiên quyӃt Tài nguyên Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 35 Ví dGөө YӅ mô hình ÿӏnh nghƭa công viӋc ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 36 18
 19. ““LàmLàm nQәә” công tác (task explosion) schedule, schedule, etc. accuracy of Meets location verify locations measureme Criteria? verification nt YES location stakes foundation location precast concrete piles piles in design PILEDRIVING LAYOUT stakes access to location place drawings sequencing plan surveyor foundation and helper, crew, totalstation, piledriver stakes Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 37 Qui trình làm nQәә Step 3- List Criteria Step 6 - Upon Completion of Work Determine Match of Criteria to Deliverable Criteria Match Yes No Step 1- Determine Deliverable Step 2-map process steps Engineering Prerequisites Process Deliverable Step 4- List Prerequisites Step 5- Determine Resources Resources Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 38 19
 20. Mô hình ÿӏnh nghƭa công viӋc:c: Ví Gө YӅ khe co giãn Expansion Joint Step 3 - List Directives Step 6 - Upon Completion Specification Section 05810 of Work Determine Match Contract Documents of Criteria to Deliverable Contract Directives Match Yes No Note: Step 1 The Specifications and Step 2 Determine Contract Documents have been superseded because of Describe the Deliverable the redesign process Delevop Method of Procedure for Exterior Expansion Joints Prerequisite Engineering Deliverable Work Process Step 4 - List Prerequisite Work Step 5 - Determine Resources Video tape of installation from Conspec Equipment and staging Approved exterior expansion joint drawings Method of attachment Superintendent plus 3 irion workers Engineering Resources Activity Definition Model Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 39 FRS: Ví dGөө YӅ ÿә bê tông Fill Lift Place Lower & Spot Bucket A 45 30 30 30 Crane Idle 30 30 30 Durations in Seconds Placing Cycle 135 Seconds Fill Lift Place Bucket A 45 30 30 Fill Bucket B 30 30 30 12 45 Lift Place Crane 30 30 30 12 30 30 Lift Place Lower Change & Spot Hook Placing Cycle 102 Seconds Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 40 20
 21. Xây Dӵng Tinh Gӑn .ӂ HOҤCH HÀNG TUҪN ––WEEKLYWEEKLY WORK PLANNING ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 41 +Ӌ thӕng Last Planner: .ӃKӃ Design Criteria Hoҥch Công ViӋc Hàng Tuҫn Master Work & Phase Structuring Schedule Action to prevent Selecting, repetitive Current status sequencing, & Lookahead errors & forecasts sizing work we think can be done Selecting, Make work sequencing, Chart PPC Workable Weekly ready by & sizing work & Information Backlog Work Plans screening, we know Reasons pulling, & FRS can be done Completed Resources Production Work Nguͫn: Ballard, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 42 21
 22. 6ӵ Chҳc Chҳn cFӫӫa Thҩt B%ҥҥi SHOULD WILL CAN ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 43 Hình thành kNӃӃ hoҥch cam kNӃӃt SHOULD THESE TASKS NEED TO BE MADE READY ELGIBLE FOR CAN W ILL POSSIBLE WORKABLE BACKLOG Nguͫn: Ballard, 2004 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 44 22
 23. .Ӄ Hoҥch Hàng Tuҫn và PPC Project: Same Day Sugery Planner: Dena Deibert Week of 10/16/00 PPC = 69% Assignment Description Done? PPC Analysis Remember the Five Criteria for Release of Assignments Responsible Defined - Sound - Proper Sequence - Right Size - Able to Party Learn M TW T F S Y N Reasons For Variance / Comments Review mock-up drywall dimensions Randy xxxxx Y Wardrobe dimensions changed Review microscope vibration Study David xxxxx N Review bids - Bid Pack 3 Dena/ Brad xxxxx Y Will award next week. Review roofing shops Jose' xxxxx Y Week 1 of 2 Complete concrete haunches Randy xxx Y Releae order on limestone Dena x Y Re-submit curtainwall support shops Dick xxxxx N Waiting for curtainwall shop drwg. Roof framing: 75% complete Bob Brue xxxxx Y Submit Phase 2 Millwork Shops Precision xxxx N Fabricate mock-up millwork Precision xxxxx Y Week 2 of 3 Re-submit curtainwall shops & structural calcs Jim Leicht xxx N Middle of next week Finalize review of louver shops Tony/ David xxxx Y Review GL-1 and GL-2 ARC/Jim Leight xxx Y Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 45 ĈһĈһFc ÿLӇm chҩt lOѭӧѭӧng cFӫӫa các kNӃӃ hoҥch công viӋc hàng tuҫn y Tính xác Ąӏnh (Definition) y Tính Ąҫy Ąӫ (Soundness) y Tính trình tӵ (Sequence) y Kích cӥ (Size) y Sӵ hӑc (Learning) Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 46 23
 24. BiӇӇXu ÿӗ PPC +Ӌ thӕng phân phӕi ÿLӋn 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% PPC 50% 50% 4 Week Moving Average 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 0% 0% 12- 20- 27- 3- 10- 17- 24- 21- 28- 5- 18- 9- 14- 21- Mar Mar Mar Apr Apr Apr Apr May May Jun Jun Jul Jul Jul Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 47 Qui T7ҳҳc TiӃp Nhұn (Entry Rules) y Qui tҳc 1: Cho phép các công tác giӳ nguyên trong tiӃn ÿӝ tәng thӇ/giai ÿRҥn trӯ khi biӃt nó không nên hay không thӇ thӵc hiӋn nhѭÿã lên tiӃn ÿӝ. y Qui tҳc 2: Cho phép các công tác giӳ nguyên trong “thӡi ÿRҥn nhìn trѭӟc” (lookahead window) chӍ khi kӃ hoҥch viên tin rҵng nó có thӇ sҹn sàng cho thi công khi ÿѭӧc lên tiӃn ÿӝ. (Screening) y Qui tҳc 3: Cho phép các công tác trong các NӃ hoҥch công viӋc hàng tuҫn chӍ khi tҩt cҧ các ràng buӝc ÿã ÿѭӧc tháo dӥ. (Shielding) ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 48 24
 25. Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 49 Ҧnh hKѭӣѭӣng cFӫӫa Last Planner Began making quality assignments Worse 3.5 Weekly Productivity 3 2.5 2 nce Factor 1.5 1 Performa Cumulative Productivity 0.5 Better 0 9/2/94 9/9/94 9/ 16/ 94 8/ 19/ 94 8/ 26/ 94 9/ 23/ 94 9/ 30/ 94 10/ 7/ 94 11/ 4/ 94 12/ 2/ 94 12/ 9/ 94 10/ 14/ 94 10/ 21/ 94 10/ 28/ 94 11/ 11/ 94 11/ 18/ 94 11/ 25/ 94 12/ 16/ 94 Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 50 25
 26. ““V9ұұt LýLý”” Fӫcӫa sVҧҧn xuҩt:t: Variability, Lead Time, & Capacity Utilization A Capacity Utilization 100% Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 51 Tác ÿӝng cFӫӫa biӃӃQn ÿәi (variability) Wait Time PPC=50% PPC=70% PPC=90% Capacity Utilization 100% Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 52 26
 27. PPC và sVӵӵ Vӱ Gөng công suҩt (capacity utilization) Wait Time PPC=50% PPC=70% PPC=90% Target 50% 65% 80% 100% Capacity Utilization Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 53 Có thӇ quҧn lý sVӵӵ khó lOѭӡѭӡng và biӃQӃn ÿәi y Giҧm khó lѭӡng rӗi làm tăng tӕc. y ĈLӇm ÿӇ bҳt ÿҫu “che chҳn” sҧn xuҩt Wӯ sӵ biӃn ÿәi cӫa luӗng (flow variability) bҵng cách chӍ làm nhӳng công viӋc “chҩt lѭӧng” (‘quality’ assignments). y Quҧn lý sӵ biӃn ÿәi còn lҥi vӟi vӏ trí và kích thѭӟc hӧp lý cӫa các ÿӋm tӗn trӳ và công suҩt. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 54 27
 28. Tóm lOѭӧѭӧc các ÿӅ nghӏ cho kiӇm soát sVҧҧn xuҩt y Giӟi hҥn tiӃn ÿӝ tәng thӇ vӟi các mӕc và vұt tѭ mua sҳm lâu. y 7ҥo tiӃn ÿӝ giai ÿRҥn vӟi nhóm sӁ thӵc hiӋn công viӋc, tính ngѭӧc, và ÿӇ thӡi gian dӵ trӳ tѭӡng minh. y ĈӇ các công tác tӯ tiӃn ÿӝ giai ÿRҥn vào tiӃn ÿӝ nhìn trѭӟc 6 tuҫn, sàng lӑc các ràng buӝc, và chӍ tiӃn hành khi các ràng buӝc có thӇ tháo dӥ kӏp thӡi. y &ӕ gҳng chӍ tҥo các viӋc ÿѭӧc giao chҩt lѭӧng. Cho phép các viӋc ÿѭӧc giao bӏ tӯ chӕi. y Theo dõi PPC và hành ÿӝng vӟi các lý do ÿӇ kӃ hoҥch thҩt bҥi. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 55 Ĉo lOѭӡѭӡng sVӵӵ thӵc hiӋn dGӵӵ án (project performance) PROJECT ARE OBJECTIVES WE ON TRACK TO ACHIEVE PROJECT OBJECTIVES? INFORM- INITIAL SHOULD ATION PLANNING STATUS & ADJUSTING ADJUSTED FORECASTS SCHEDULE SHOULD LAST PLANNER CAN PLANNING WILL PROCESS WORK RESOURCES DID EXECUTION Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 56 28
 29. Ĉo Oѭӡng Vӵ thӵc hiӋn Fӫa KӋ thӕng kNӃӃ hoҥch (planning system performance) PROJECT OBJECTIVES HOW WELL DOES INFORM- INITIAL SHOULD SHOULD MATCH ATION PLANNING ADJUSTED SHOULD ? HOW WELL DOES STATUS & ADJUSTING ADJUSTED ADJUSTED FORECASTS SCHEDULE SHOULD SHOULD MATCH W ILL? LAST PLANNER HOW WELL CAN WILL PLANNING PROCESS DOES WILL MATCH DID? RESOURCES WORK EXECUTION DID Nguͫn: Lean Construction Institute, 2001 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 57 29