Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 2: Nền tảng khái niệm về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long

pdf 14 trang ngocly 24/05/2021 1070
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 2: Nền tảng khái niệm về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mo_phong_monte_carlo_chuong_2_nen_tang_khai_niem_v.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mô phỏng Monte Carlo - Chương 2: Nền tảng khái niệm về xây dựng tinh gọn - Nguyễn Duy Long

 1. 1Ӆn tWҧҧng khái niӋm vYӅӅ ““xâyxây Gӵng tinh gJӑӑnn”” Fundamentals for Lean Construction ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 1 1ӝi dung y 1Ӆn tҧng khái niӋm ÿӇ hình thành “xây dӵng tinh gӑn” y Các lý thuyӃt sҧn xuҩt ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 2 1
 2. Xây Dӵng Tinh Gӑn 1ӄNTN 7ҦҦNG KHÁI NIӊM ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 3 'ӵ án ÿang gJһһp rUҳҳc rUӕӕi y Nhà máy nhiӋW ÿLӋn – giai ÿRҥn xây Gӵng hҥ Wҫng y Bê tông sӕ Oѭӧng lӟn – trҥm trӝn trên công trѭӡng y 'ӵ án trӉ, vѭӧt chi phí y Phӕi hӧp giӳa công tác cӕpha và ÿә bê tông. y Tìm phѭѫng án thay thӃ ÿӝi bê tông y ĈLӋn thoҥi và hӑp hành mӛi ngày ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 4 2
 3. 9ҩ9ҩQn ÿӅ YӅ quҧn lý sVҧҧn xuҩt y Áp lӵc cao trong sҧn xuҩt Ń 9ӝi khӣi công nhѭng chұm trӉ trong viӋc hoàn thành Ń 9ӝi vàng và chӡ ÿӧi y Luӗng công viӋc (work flow) không tin Fұy Ń Khu vӵc thi công ÿông ÿúc hay trӕng vҳng Ń 6ӵ Fҧn trӣ giӳa các nhóm ÿӝi y 0ӝt viӋF ҧnh hѭӣng mӑi viӋc y Các vҩQ ÿӅ YӅ chҩt lѭӧng ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 5 Câu hKӓӓi thҧo luұn y 1Ӄu giҧ sӱ bҥn là giám ÿӕc dӵ án Pӟi, bҥn sӁ làm gì? ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 6 3
 4. Câu hKӓӓi y Sau sӵ thay ÿәi có nhiӅu loҥi công Fө? ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 7 Giҧi pháp y *ĈDA #1 Ń Ĉӕi thoҥi, phӕi hӧp y 9ăn phòng công ty Ń KiӇm soát dӵ án và ÿӝng viên y *ĈDA #2 Ń Quҧn lý sҧn xuҩt ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 8 4
 5. Cách mPӟLӟi ÿӇ thiӃt kNӃӃ và sVҧҧn xuҩt Quҧn lý dӵ án Quҧn lý sҧn xuҩt +Ӌ thӕng cung cҩp dӵ án tinh gӑn ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 9 Các loҥi sVҧҧn phҭm ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 10 5
 6. 1Ӆn tWҧҧng cho quҧn lý hKӋӋ thӕng Vҧn xuҩt theo dGӵӵ án y /ӏch sӱ Ń 6ӵ xuҩt hiӋn cӫa hӋ thông sҧn xuҩt Toyota (Toyota Production System, TPS) Ń 6ӵ không ÿҫ\ ÿӫ Fӫa quҧn lý dӵ án truyӅn thӕng y Lý thuyӃt Ń 6ӵ Vҧn xuҩt Ń 'ӵ án Ń Quҧn lý ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 11 /ӏch sVӱӱ Vҧn xuҩt thӫ công y 6ҧn phҭm tùy chӍnh y Các công cө linh hoҥt, giҧn ÿѫn y /ӵc lѭӧng lao ÿӝng tay nghӅ cao y Phát triӇn sҧn phҭm tích hӧp y Chҩt lѭӧng thông qua vá víu (tinkering) và làm lҥi (rework) y Xây ÿӇÿһt hàng (Build to Order) y Chi phí cao – sҧn lѭӧng thҩp ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 12 6
 7. /ӏch sVӱӱ YӅ luӗng công nghiӋp (Ford) y 6ӵ sҧn xuҩt theo luӗng y Các công cө chuyên dөng (dedicated) y Nhóm phát triӇn tích hӧp nhӓ y Tuәi thӑ sҧn phҭm dài y Chҩt lѭӧng thông qua kiӇm tra y Nhu cҫu ÿӅu không giӟi hҥn y Không ÿa dҥng sҧn phҭm ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 13 /ӏch sVӱӱ YӅ công nghiӋp sVҧҧn xuҩt hàng loҥt y Ĉa dҥng sҧn phҭm y Các công cө Oӟn, tӕF ÿӝ, và tӵ ÿӝng hóa Wăng dҫn y Cácmҿ(batch) và tӗn trӳ (inventory) lӟn y Chҩt lѭӧng “ÿӫ Wӕt” (“good enough”) y 7ә chӭc theo phòng ban y Chu kǤ phát triӇn sҧn phҭm dài y 0ӭF ÿәi mӟi thҩp vì tính phӭc tҥp cӫa KӋ thӕng và kinh phí ÿҫu tѭ ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 14 7
 8. +Ӌ thӕng sVҧҧn xuҩt Toyota (TPS) y 9ҩQ ÿӅ: Sҧn xuҩt sӕ Oѭӧng nhӓ Fӫa nhiӅu sҧn phҭm y Khái niӋm chҩt lѭӧng và giá trӏ chú trӑng khách hàng: Ĉáp ӭng các yêu cҫu cө thӇ Fӫa mӛi khách hàng y 0өF ÿích chính: ChӍ Vҧn xuҩt nhӳng gì bán ÿѭӧc và giao hàng tӭc thì y ChiӃn lѭӧc chính: liên tөc chú tâm giҧm lãng phí: thiӃt lұp tӭc thӡi, không có gì trong cӱa hiӋu. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 15 1ăng lOӵӵc thiӃt kNӃӃ Nhұt Hoa KǤ „ Avg. Engineering Hours (millions) 1.7 3.1 „ Avg. Development Time (months) 46.2 60.4 „ # Employees in Project Team 485 903 „ # of Body Types per New Car 2.3 1.7 „ Supplier Share of Engineering 51% 14% „ Ratio of Delayed Products 1 in 6 1 in 2 „ Prototype Lead Time (months) 6.2 12.4 „ Prod. Start to First Sale (months) 1 4 „ Return to Normal Quality (months) 1.4 11 Nguӗn: The Machine that Changed the World by James P.Womack and Daniel T. Jones ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 16 8
 9. 1ăng lOӵӵc nhà máy lOҳҳp ráp ((gigiӳa thұp niên 1980) y Output: Nhұt Hoa KǤ Ń Productivity (hrs/vehicle) 16.8 25.1 Ń Quality (defects/100 vehicles) 60.0 82.3 y Work Force: Ń % of Work Force in Teams 69.3 17.3 Ń Number of Job Classes 11.9 67.1 Ń Suggestions/Employees 61.6 .4 y Layout: Ń Space (sq.ft./vehicle/year) 5.7 7.8 Ń Repair Area - % of assembly space 4.1 12.9 Ń Inventories (days) .2 2.9 Nguӗn: The Machine that Changed the World by James P.Womack and Daniel T. Jones ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 17 %ҧy loҥi lãng phí cFӫӫa Ohno y KhuyӃt tұt trong sҧn phҭm y 6ҧn xuҩt hàng quá nhiӅu không cҫn thiӃt y 7ӗn trӳ hàng chӡ xӱ lý hay tiêu thө (công viӋc chӡ công nhân) y 6ӵ xӱ lý (processing) không cҫn thiӃt y 6ӵ di chuyӇn không cҫn thiӃt cӫa con ngѭӡi y 6ӵ vұn chuyӇn không cҫn thiӃt cӫa sҧn phҭm y Công nhân chӡ thiӃt bӏ hoàn thành công viӋc hay chӡ công viӋc ÿӭng trѭӟc (upstream) hoàn thành (công nhân chӡ viӋc) ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 18 9
 10. The Theories of Production CÁC LÝ THUYӂTST 6ҦҦN XUҨT ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 19 Lý thuyӃt và thӵc tiӉn “ThΉc ti͝n ÿi tŕͳc lý thuy͗t nh́ng thi͗u lý thuy͗t s͕ h̹n ch͗ sΉ phát tri͛n ti͗p cͿa thΉc ti͝n.” Nguͫn: khuy͗t danh ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 20 10
 11. Các chӭc nQăăng cFӫӫa lý thuyӃt y Giҧi thích y 'ӵ báo y 1Ӆn tҧng ÿӇ xây dӵng công cө y Cung cҩp ngôn ngӳ chung y Ĉӏnh hѭӟng cho viӋc hӑc y Cho phép chuyӇn giao kiӃn thӭc ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 21 Các lý thuyӃt vYӅӅ Vҧn xuҩt y Quan ÿLӇm vӅ biӃn ÿәi (transformation) Ń %ҧng khӕi lѭӧng vұt tѭ (bills of materials) Ń Ĉӏnh tuyӃn (routings) Ń Quҧn lý qui mô (scope management) Ń Phân cҩp công viӋc (hierarchical breakdown) y Quan ÿLӇm “luӗng” (flow view) Ń Khái niӋm lãng phí cӫa Gilbreth Ń Giҧm chu kǤ (cycle time) Ń Luұt Little: Cycle time=WIP/Throughput ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 22 11
 12. Các lý thuyӃt vYӅӅ Vҧn xuҩt y Quan ÿLӇm giá trӏ (value view) Ń Khách hàng là trӑng tâm Ń Giá trӏ cung cҩp qua sҧn phҭm Ń 6ҧn phҭm có giá trӏ cho phép khách hàng ÿҥt mөc ÿích cӫa hӑ vӟi ràng buӝc vӅ thӡi gian, tiӅn bҥc, v.v. Ń 6ҧn xuҩt là mӝt hành ÿӝng cӫa sӵ sáng Wҥo ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 23 Các quan ÿLӇm sVҧҧn xuҩt Quan ÿLӇm Quan ÿLӇm Quan ÿLӇm biӃQ ÿәi YӅ luӗng giá trӏ Khái niӋm Là sӵ biӃQ ÿәi Là luӗng thông tin, Là hàng ÿӝng YӅ Vҧn Wӯ ÿҫu vào ÿӃn Yұt tѭ, bӝ phұn di sáng tҥo xuҩt ÿҫu ra chuyӇn, biӃQ ÿәi, giám sát, và chӡ ÿӧi. Nguyên lý Phân chia cҩp Giҧm thiӇu lãng Thӓa mãn mөc chính công viӋc phí, thӡi gian; giҧm ÿích thiӇu biӃQ ÿәi Phѭѫng WBS, MRP, sѫ Luӗng liên tөc, kéo KiӇm tra mөc pháp ÿӗ Wә chӭc (pull), và cҧi tiӃn ÿích vӟi các ràng trách nhiӋm. không ngӯng buӝc, diӉn giҧi tӯ VOC, giám sát vs. mөF ÿích Nguͫn: Koskela, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 24 12
 13. Các quan ÿLӇm sVҧҧn xuҩt Quan ÿLӇm Quan ÿLӇm Quan ÿLӇm biӃQ ÿәi YӅ luӗng giá trӏ Ĉóng Quan tâm phҧi Quan tâm làm Quan tâm sҧn góp thӵc làm cái gì các viӋc không phҭm cho phép tiӉn Fҫn thiӃt càng ít khách hàng ÿҥt càng tӕt PөF ÿích cӫa hӑ Tên ÿӅ Quҧn lý công Quҧn lý luӗng Quҧn lý giá trӏ nghӏ cho tác(task (flow (value áp dөng management) management) management) thӵc tiӉn Fӫa quan ÿLӇm Nguͫn: Koskela, 2000 ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 25 7ѭ duy tinh gJӑӑn (lean thinking) y Ĉӏnh rõ giá trӏ (value) bҵng sҧn phҭm y Xác ÿӏnh dòng giá trӏ (value stream) y Làm sҧn phҭm “chҧy” (flow) y 9ӟi sӵ kéo (pull) cӫa khách hàng y Trong khi theo ÿXәi sӵ hoàn hҧo (perfection) Ń 6ҧn phҭm tùy chӍnh, thӡi gian phân phӕi Eҵng không, không có gì trong cӱa hiӋu. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 26 13
 14. Các kNӻӻ thuұt sVҧҧn xuҩt tinh gJӑӑn 1. 'ӯng dây chuyӅn ÿӇ sӱa lӛi ngay 2. Kéo (pull) vұt tѭ qua hӋ thӕng sҧn xuҩt ÿӇÿáp ӭng các nhu cҫu cө thӇ cho ÿҫu ra (vs. ÿҭy (pushing)) 3. Tӕi thiӇu thӡi gian thiӃt lұp/lҳp dӵng (set-up time). 4. Ĉӗng bӝ hóa và sҳp xӃp các bѭӟc ÿӇ tránh chұm trӉ và tӗn kho. 5. Tҥo mӝt qui trình minh bҥch ÿӇ tҩt cҧ mӑi ngѭӡi có thӇ thҩy tình trҥng cӫa hӋ thӕng tӯ Eҩt cӭÿâu trong hӋ thӕng. ©2010 bӣi NguyӉn Duy Long, TiӃn Sӻ 27 14