Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Huyền Minh (Phần 2)

pdf 201 trang ngocly 210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Huyền Minh (Phần 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_marketing_quoc_te_nguyen_huyen_minh_phan_2.pdf

Nội dung text: Bài giảng Marketing quốc tế - Nguyễn Huyền Minh (Phần 2)

 1. BÀI GI NG MƠN H C MARKETING QU C T Gi ng viên: TS Nguy n Huy n Minh Khoa Kinh t và Kinh doanh qu c t Tng 2 nhà B, ði hc Ngo i th ươ ng 91 ph Chùa Láng – qu n ðng ða – Hà Ni Email: baigiangmkt@yahoo.com
 2. MKT401.4_LT– Marketing QT Yêu cu sinh viên nghiêm túc th c hi n các ni quy, quy ch ca nhà tr ưng, đc bi t là vn đ đeo th sinh viên . Sinh viên b t bu c ph i đeo th bng dây đeo ca nhà tr ưng khi vào tr ưng, vào gi ng đưng, trong su t bu i h c c ũng nh ư khi đi li trong khuơn viên nhà tr ưng. KHƠNG ðEO TH = KHƠNG VÀO H I TR ƯNG, KHƠNG ð ƯC ðI M DANH, KHƠNG ð ƯC NH N ð KI M TRA, KHƠNG ð ƯC D THI.
 3. MKT401.4_LT– Marketing QT Cn gi gìn v sinh phịng hc cũng nh ư trong khuơn viên nhà tr ưng và trên đưng ph , to np sng văn hĩa và văn minh hc đưng. Rèn luy n ý th c k lu t, tác phong nhanh nh n; nghiêm túc, trung th c; đi hc đúng gi , gi tr t t; đc tài li u, ph n bi n bài gi ng đ hc tp cĩ hi u qu .
 4. MKT401.4_LT– Marketing QT Giáo trình: (1) Giáo trình Marketing lý thuyt (Trưng ði hc Ngoi thương), PGS.TS. Lê ðình Tưng (ch biên), NXB Giáo dc, 2000. (2) Giáo trình Marketing quc t (Trưng ði hc Ngoi thương), PGS.TS. Nguyn Trung Vãn (ch biên), NXB Lao đng Xã hi, 2008.
 5. MKT401.4_LT– Marketing QT Tài liu tham kho ch yu: International Marketing , Philip R. Cateora, Mary C. Gilly, John L. Graham, McGrawHill/Irwin, 14 th edition, 2009.
 6. MKT401.4_LT– Chương trình mơn hc Marketing quc t Chương I. Khái quát chung v Marketing và Marketing quc t Chương II. Mơi trưng Marketing quc t Chương III. Nghiên cu th trưng th gii Chương IV. K hoch hĩa chin lưc Marketing quc t Chương V. Chin lưc sn phm quc t Chương VI. Chin lưc giá quc t Chương VII. Chin lưc phân phi quc t Chương VIII. Chin lưc xúc tin quc t
 7. MKT401.4_LT – Ti n đ mơn hc (t 22/02 đn ht 19/04/2011) 22/02: Chương III (1) 01/03: Chương III (2) 08/03: Chương IV 15/03: Chương V (1) 22/03: Chương V (2) + Chương VI (1) 29/03: Chương VI (2) 05/04: Chương VII (1) 12/04: Ngh l (cĩ th s hc bù theo thơng báo ca nhà trưng) Nu hc bù vào 16/04: Chương VII (2)+ Chương VIII (1) 19/4: Chương VIII (2)
 8. MKT401.4_LT– Marketing QT Cách tính đim hc phn ðim chuyên cn (10%) : ðim danh ngu nhiên c lp 4 ln (8 đim) + ðim danh ngu nhiên mi sinh viên 1 ln (1 đim) + ðim thưng (phát biu ý kin xây dng bài, tr li câu hi, phn bin bài ging: ti đa 1 đim). ðim gia kỳ (30%) : bài tp nhĩm + thuyt trình (theo hưng dn ca thy Phm Văn Chin) ðim cui kỳ (60%) : thi vn đáp (theo s ch đo ca B mơn và hưng dn ca thy Phm Văn Chin)
 9. MKT401.4_LT– Marketing QT Thơng tin phn hi v ging viên và mơn hc: Trc tip cho ging viên (ðT 01 226 376 787). Cho ging viên ph trách lp (thy Phm Văn Chin). Phịng Qun lý đào to (tng 2 nhà A). Giáo viên ch nhim Khoa chuyên ngành. B mơn Marketing quc t (Trưng B mơn: PGS. TS. Nguyn Thanh Bình, Phịng Qun lý đào to, tng 2 nhà A, ðT: 04 3259 5158, ext 205). Khoa Kinh t và Kinh doanh quc t (Trưng Khoa: PGS. TS. Bùi Th Lý, tng 2 nhà B, ðT: 04 3835 6801, ext 518). Ban Giám hiu (Hiu trưng: GS. TS. Hồng Văn Châu, tng 8 nhà A, ðT: 04 3834 4403, ext 168). H thng hp thư ly ý kin đt trong khuơn viên trưng hoc ti đa ch do Trung tâm đm bo cht lưng (tng 10 nhà A) qun lý.
 10. MKT401.4_LT– Marketing QT Lưu ý v vic liên lc vi ging viên: Vui lịng tránh liên lc qua đin thoi (gi đin hay nhn tin) trưc 8h hoc sau 21h, tr trưng hp khn cp. Ưu tiên liên lc qua email, vui lịng ghi rõ trên tiêu đ (subject): MKT401.4 Ni dung hi. Ví d: MKT401.4 – Bài ging chương III MKT401.4 – Bài tp chương Giá MKT401.4 – Thc mc v kt qu đim danh Xin vui lịng KHƠNG đưa ging viên vào danh sách bn bè trên các mng xã hi (Facebook, LinkedIn ) hoc đàm thoi trc tuyn (Yahoo!Messenger ). Ging viên KHƠNG tip sinh viên ti nhà riêng vi bt kỳ lý do gì. NGHIÊM CM tng quà dưi bt kỳ hình thc nào.
 11. CÁC VĂN BN PHÁP LUT LIÊN QUAN ðN HOT ðNG MARKETING Lut Cnh tranh 2004 Lut Thương mi 2005 Lut ðu tư 2005 Lut Doanh nghip 2005 Lut S hu trí tu 2005 Lut cht lưng SP, HH 2007 Lut bo v quyn li NTD 2010 Pháp lnh Qung cáo 2001 
 12. MKT401.4_LT – Lưu ý v phương pháp hc và thi Thi gian hc trên lp theo tín ch b rút ngn so vi niên ch; mc đ gn kt và h tr trong lp gim thiu; lưng thơng tin cp nht cn trao đi so vi kin thc lý thuyt chun trong giáo trình khơng ngng tăng lên sinh viên cn ý thc đưc vic t hc ca bn thân mình và tip cn kin thc mt cách ch đng, sáng to, phù hp vi hồn cnh cá nhân.
 13. MKT401.4_LT – Lưu ý v phương pháp hc và thi Ging viên đánh giá cao vic sinh viên mt mt đm bo k lut chung và thc hin đúng các ch dn, mt khác tích cc tham gia xây dng bài ging, tìm hiu thêm v các vn đ do ging viên gi ý và trao đi trên lp sinh viên cn cĩ tác phong nhanh nhn, nghiêm túc, tp trung nghe đ hiu đúng và đ các vn đ đưc nêu ra, hc đ hiu, bin kin thc thành hiu bit ca bn thân.
 14. MKT401.4_LT – Lưu ý v phương pháp hc và thi Thi vn đáp yêu cu sinh viên thuc bài hiu bài din đt tt giao tip tt ng phĩ vi nhng tình hung bt ng phát sinh
 15. MKT401.4_LT – Lưu ý v phương pháp hc và thi Khơng cĩ mt phương pháp ging duy nht, khơng cĩ mt phương pháp hc duy nht, khơng cĩ mt phương pháp làm vic duy nht sinh viên cn thích nghi vi điu kin hc tp đt mc tiêu hc tp, đng thi rèn luyn các k năng đ cĩ th làm vic cĩ hiu qu v sau này.
 16. CH ƯƠ NG 5 CHI N L ƯC S N PH M QT 1. Khái ni m 2. Vịng đi sn ph m qu c t 3. Các quy t đnh v phát tri n sn ph m 4. Bao bì, nhãn hi u sn ph m Nguyn Huyn Minh (FTU)
 17. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.1. ðnh ngh ĩa: - xem GT Marketing LT (tr.73) - SP = SP hu hình + SP vơ hình - SP = Hàng hĩa và/ho c dch v - Khái ni m SP m rng : hàng hĩa, dch v, ý tưng, con ng ưi, đa đim Theo AMA (1985): goods, services, ideas Theo AMA (2007): offerings Nguyn Huyn Minh (FTU)
 18. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.2. 5 cp đ cu thành (1): - xem GT Marketing LT (tr.74) - Li ích ct lõi : là giá tr s dng, hay cơng dng ca sn ph m; - Sn ph m hi n th c: là kt cu các b ph n ca sn ph m đưc th hi n tr c ti p hay gián ti p dưi dng vt ch t; Nguyn Huyn Minh (FTU)
 19. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.2. 5 cp đ cu thành (2): - Sn ph m mong đi: là tp hp nh ng thu c tính hay nh ng điu ki n mà khách hàng trơng ch hay kỳ vng khi mua sn ph m; - Sn ph m b sung : là ph n tăng thêm vào sn ph m hi n hu nh ng dch v, ti n ích hay li ích khác đ th a mãn tt hơn yêu cu ca khách hàng và to s khác bi t so vi sn ph m cnh tranh cùng lo i. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 20. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.2. 5 cp đ cu thành (3): - Sn ph m ti m năng : là tồn b nh ng yu t tăng cưng và thay đi ca sn ph m mc cao nh t cĩ th trong tươ ng lai. Nu nh ư sn ph m b sung th hi n ph n tăng thêm vào sn ph m hơm nay, thì sn ph m ti m năng th hi n kh năng phát tri n ca sn ph m trong tươ ng lai nh m đc đnh hĩa và chi m ưu th cnh tranh vưt tr i. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 21. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.3. Phân lo i sn ph m: - xem GT Marketing LT (tr. 78-82) - Hàng tiêu dùng (Consumer products ): th ưng xuyên/khơng th ưng xuyên; lâu bn/khơng lâu bn - Hàng cơng nghi p (B2B products ): nguyên, nhiên vt li u; linh ki n, bán thành ph m; máy mĩc thi t b; máy văn phịng; văn phịng ph m, vt dng th ưng ngày. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 22. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.4. Mt s lưu ý v các dch v: Tính vơ hình (intangibility) Tính đng th i (simultaneity) Tính kh bi n (variability), hay tính khơng đng nh t (heterogeneity) Khơng th phân chia (inseparability) Khơng th lưu kho, d tr (perishability) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 23. MARKETINGMIX ðI VI DCH V MarketingMix truy n th ng vi 4P: Sn ph m (Product) Giá (Price) Xúc ti n (Promotion) Place (Phân ph i)
 24. MARKETINGMIX ðI VI DCH V 3 yu t đc thù đi vi các dch v: Mơi tr ưng vt ch t (Physical evidence) Quy trình nghi p v (Process) Yu t con ng ưi (People)
 25. MARKETINGMIX ðI VI DCH V Mt s yu t khác cn lưu ý: Tác phong chuyên nghi p (Professionalism) ðnh hưng ưu tiên (Priority) Quan h đi tác (Partnership)
 26. - CHƯƠNG 5 - 1. Khái ni m sn ph m 1.5. ðnh v sn ph m: - Là vi c xác đnh v trí ca sn ph m ca doanh nghi p so vi sn ph m cnh tranh trong ti m th c ca ng ưi tiêu dùng . -La ch n t ng , slogan/strapline , hình nh, logo, màu sc đc tr ưng. -Mt s nguyên tc (ng ưi đu tiên/ngưi dn đu; nguyên tc đi đu; quy tc Miller ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 27. - CHƯƠNG 5 - 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.1. Khái ni m v vịng đi sn ph m (PLC): - xem GT Marketing LT (tr. 86) - Cĩ th coi, PLC là kho ng th i gian đưc tính t khi sn ph m đưc đư a ra th tr ưng cho đn khi nĩ đưc rút kh i th tr ưng . - Vịng đi sn ph m ph thu c vào nhi u yu t: nhu cu trên th tr ưng, bn thân sn ph m và các chính sách h tr ca DN, các yu t mơi tr ưng (KT, CN, cnh tranh ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 28. - CHƯƠNG 5 - 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.1. Khái ni m v vịng đi sn ph m (PLC): Nguyn Huyn Minh (FTU)
 29. - CHƯƠNG 5 - 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.2. ðc đim các giai đon (1): - 4 giai đon: 1-Thâm nh p, 2-Tăng tr ưng/Phát tri n, 3-Bão hịa/Chín mu i, 4-Suy tàn. - DS: Th p, tăng nhanh, tăng ch m dn và đt cc đi ri gi m. - LN: Âm, bt đu tăng, đt mc cao ri gi m. -Mc tiêu: Gi i thi u sn ph m, m rng th tr ưng, gi th ph n đ đt li nhu n, gi m chi phí đ tn thu. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 30. - CHƯƠNG 5 - 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.2. ðc đim các giai đon (2): - SP: Tiêu chu n, dch v đi kèm, đa dng hĩa ki u dáng mu mã, thu hp dn. - Giá: 2 tr ưng hp: + Cao, gi m dn, n đnh và gi m + Th p, tăng dn, n đnh và gi m. - Phân ph i: Ch n lc, m rng h th ng, mnh, thu hp dn. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 31. CH ƯƠ NG 5 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.2. ðc đim các giai đon (3): - Xúc ti n: + Thu hút chú ý, khuy n khích s dng th + Tp trung vào tồn b các nhĩm KH + Qu ng cáo duy trì (NH), khuy n khích s dng nhi u + Gi m mc ti thi u pha suy tàn. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 32. CH ƯƠ NG 5 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.3. Ý ngh ĩa th c ti n: - Ph i hp đưc các thành ph n cơ bn ca Marketing hn hp mt cách hi u qu ; - Ki m sốt đưc v mt doanh s, chi phí, li nhu n đ phân b đưc tt hơn các ngu n lc; - ðư a ra mt danh mc sn ph m ti ưu (cf. đánh giá và la ch n SBU trong ch ươ ng KHH). Nguyn Huyn Minh (FTU)
 33. CH ƯƠ NG 5 2. Vịng đi sn ph m qu c t 2.4. Vịng đi sn ph m qu c t (IPLC): - ðc GT Marketing qu c t tr. 281 – 293. - Lưu ý 5 pha ca IPLC: ði mi trong nưc – ði mi ngồi nưc – Tăng tr ưng và chín mu i – Kh p nơi bt ch ưc – ði mi ng ưc chi u. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 34. CH ƯƠ NG 5 3. Các quy t đnh v phát tri n sn ph m 3.1. Ma tr n Ansoff (Product-Market Expansion Grid) - SPHH/TTHH : Cng c và m rng khai thác th tr ưng hi n ti. Market penetration - SPHH/TT mi: Tìm ki m th tr ưng mi cho sn ph m hi n ti. Market development - SP mi/TTHH : Phát tri n sn ph m nh m đáp ng tồn di n nhu cu trên th tr ưng hi n ti. Product development - SP mi/TT mi: ða dng hĩa SP, m rng TT Diversification Nguyn Huyn Minh (FTU)
 35. CH ƯƠ NG 5 3. Các quy t đnh v phát tri n sn ph m 3.1. The Starbucks case: - Market penetration , first: making more sales to current customers without changing its products. - Market development , second: review new demographic and geographical markets. - Product development , third: offering modified or new products to current markets (new reduced-calories options, or chocolate beverage for non-coffee drinkers). - Diversification : new Starbucks entertainment division, casual clothing Nguyn Huyn Minh (FTU)
 36. CH ƯƠ NG 5 3. Các quy t đnh v phát tri n sn ph m 3.2. Căn c la ch n: - Vịng đi sn ph m - Tình hình th tr ưng (nhu cu, cnh tranh ) -Mc tiêu, kh năng và ngu n lc ca doanh nghi p Nguyn Huyn Minh (FTU)
 37. CH ƯƠ NG 5 3. Các quy t đnh v phát tri n sn ph m 3.3. Các bưc phát tri n sn ph m mi: - Hình thành ý tưng Idea generation - Tuy n ch n ý tưng Idea screening & Concept testing -Lp lu n ch ng kinh t k thu t Business Analysis - Thi t k và tuy n ch n mu Product development -Sn xu t th Production testing - Bán th Test marketing -Sn xu t hàng ho t và th ươ ng mi hĩa Commercialization Nguyn Huyn Minh (FTU)
 38. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.1. Bao bì sn ph m (1): - Vai trị và ch c năng (7P): Bo v, Duy trì, Mang vác, Cân đi, Gi i thi u, Thúc đy, Sn sàng. - Phân lo i: Bao bì th ươ ng ph m (bao bì ch a đng, bao bì ngồi) đưc gn tr c ti p và đưc bán cùng; bao bì khơng cĩ tính ch t th ươ ng ph m. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 39. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.1. Bao bì sn ph m (2): - Mã vch sn ph m: + Khái ni m + Các h th ng (UPC và EAN) + Phân tích mã vch - Gi i thi u mã 2 chi u và nh ng ng dng bưc đu trong đi sng kinh t xã hi Nguyn Huyn Minh (FTU)
 40. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.1. Bao bì sn ph m (2): - Mã vch sn ph m: + Khái ni m: Là vi c mã hĩa (đánh mã s) cho sn ph m theo mt quy tc chung nh m đm bo s thu n ti n t sn xu t đn vn chuy n, phân ph i và tiêu dùng trên ph m vi qu c gia và qu c t. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 41. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.1. Bao bì sn ph m (2): - Mã vch sn ph m: + Các h th ng: UPC: Universal Product Code (Bc M) và EAN: European Article Number (EU, Nh t) + Phân tích mã vch: Mã QG-Mã DN-Mã MH-Ch s ki m tra Nguyn Huyn Minh (FTU)
 42. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.1. Bao bì sn ph m (2): Mã QG: VN: 893 ðc: 40-43, 440 Pháp: 30-37 TQ: 690-695 Nh t: 45 và 49 Th y S: 760-769 Nga: 46 USA: 00, 01, 03, 06-13 Anh: 50 Nguyn Huyn Minh (FTU)
 43. CH ƯƠ NG 5 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: - Brand vs Trademark (theo AMA, theo WIPO, theo th c ti n kinh doanh) - Nhãn hi u vs th ươ ng hi u trong ti ng Vi t - Nhãn hi u theo B Lu t Dân s cũ (đ. 785) - Nhãn hi u theo Lu t SHTT (đ. 4.16 và đ . 72) - Các thành ph n ca nhãn hi u - Các ni dung liên quan Nguyn Huyn Minh (FTU)
 44. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: - Brand : Name, term, sign, symbol, design or a combination of them. - Trademark : A distinctive sign which identifies certains goods or services as those produced or provided by a specific person or enterprise.(WIPO) - Trademark : Any word, name, symbol or device, slogan, package design or combination of these that serves to identify and distinguishes a specific product from others in the market place or in trade.(ITA) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 45. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: - Brand : Name, term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller’s good or service as distinct from those of other sellers.[ ] (AMA, Dictionary of Marketing Terms, 2009) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 46. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: - Trademark :[ ] The legal term for brand is trademark. (AMA, Dictionary of Marketing Terms, 2009) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 47. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: (Theo Lu t SHTT, 2005) ðiu 4. Gii thích t ng Trong Lut này, các t ng dưi đây đưc hiu như sau: [ ] 16. Nhãn hiu là du hiu dùng đ phân bit hàng hố, dch v ca các t chc, cá nhân khác nhau. 17. Nhãn hiu tp th [ ] 18. Nhãn hiu chng nhn [ ] 19. Nhãn hiu liên kt là các nhãn hiu do cùng mt ch th đăng ký, trùng hoc tương t nhau dùng cho sn phm, dch v cùng loi hoc tương t nhau hoc cĩ liên quan vi nhau. 20. Nhãn hiu ni ting là nhãn hiu đưc ngưi tiêu dùng bit đn rng rãi trên tồn lãnh th Vit Nam. [ ] Nguyn Huyn Minh (FTU)
 48. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.2. Nhãn hi u sn ph m: (Theo Lu t SHTT, 2005) ðiu 72. ðiu kin chung đi vi nhãn hiu đưc bo h Nhãn hiu đưc bo h nu đáp ng các điu kin sau đây: 1. Là du hiu nhìn thy đưc dưi dng ch cái, t ng, hình v, hình nh, k c hình ba chiu hoc s kt hp các yu t đĩ, đưc th hin bng mt hoc nhiu mu sc; 2. Cĩ kh năng phân bit hàng hố, dch v ca ch s hu nhãn hiu vi hàng hố, dch v ca ch th khác. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 49. THE MARKETINGMIX & PRODUCTS Product Mix (Product portfolio) decisions: Product Mix : full set of a firm’s products and variants across all markets served. Product line : group of products closely related to each other. Product Mix width : number of product lines Product line length : number of items Product line depth : number of variants
 50. THE MARKETINGMIX & PRODUCTS Product Mix (Product portfolio) decisions: Unilever: Pers. care, Home care, Foods ( Mix width ) Lifebouy, Lux, Pond’s, Sunsilk, Dove (product line length ) Dove brand: soap, body washes, shampoos, conditioners, deodorants (product line depth )
 51. THE MARKETINGMIX & PRODUCTS Product Mix (Product portfolio) decisions: Colgate: Oral care, Pers. care, Household care (Mix width ) Colgate Total, Colgate Tartar Control, Colgate 2in1, Colgate Cavity Protection, Colgate Sensitive, Colgate Fresh Confidence, Colgate Max Fresh, Colgate Simply White, Colgate Sparkling White (Colgate’s line of Toothpastes depth )
 52. THE MARKETINGMIX & PRODUCTS How to lengthen a company’s product line? By line stretching: downwards (Mercedes Cclass), upwards (Lexus, Infinity, Acura) or both ways. By line filling: by adding more items within the present range of the line (Solar powered Walkman, waterproof Walkman )
 53. Brand developmentTHE MARKETINGMIX & PRODUCTS Exisiting New Product Product Existing Line Extension Brand extension Brand Name (Nestle’s Ski (Kimberly youghurt Clark’s Huggies) range) New Brand Multibrands New brands Name (Procter&Gam (Matsushita) ble)
 54. -CH ƯƠ NG 5 - 4. Bao bì và nhãn hi u sn ph m 4.3. Vn đ xây dng, phát tri n và bo v th ươ ng hi u: - Doanh nghi p ch cĩ th đă ng ký nhãn hi u đ đưc bo h. Th ươ ng hi u – bao gm c các yu t vơ hình – khơng th đưc đă ng ký. - Doanh nghi p cn cĩ ý th c xây dng và t bo v th ươ ng hi u ca mình, vì th ươ ng hi u là tài sn vơ hình và là ch đng lâu dài trong ti m th c và trái tim ca khách hàng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 55. BRAND EQUITY = BRAND CONTRIBUTION X BRAND MOMENTUM (BrandZ method)
 56. THE MARKETINGMIX Brand = Brand& PRODUCTS name + Brand mark Types of brands: Manufacturer brands Distributor/Store/Private brands Licensed brands Cobranding
 57. Brand equity: the marketplace THE MARKETINGMIX value of a brand& PRODUCTS based on reputation and goodwill. 4 levels of a brand value: (4 cp đ ca giá tr thương hiu) Brand awareness (nhn bit) Brand acceptability (chp nhn) Brand preference (ưa thích) Brand loyalty (trung thành)
 58. 4 c p đ ca giá tr th ươ ng hi u: - Hai cp đ đu tiên thiên v hu hình - Hai cp đ ti p theo thiên v vơ hình - Cp đ cu i cùng là cp đ cĩ tính bn vng cao nh t, g n kt khách hàng, b o v uy tín th ươ ng hi u
 59. CH ƯƠ NG 6 CHI N L ƯC GIÁ QU C T Giáo trình Marketing lý thuy t, tr. 100 – 122 Giáo trình Marketing qu c t, tr. 328 - 376 1. Khái ni m và các mc tiêu 2. Các căn c xác đnh giá QT 3. Các lo i giá qu c t 4. Các chi n lưc v giá QT 5. Quy trình xác đnh giá QT Nguyn Huyn Minh (FTU)
 60. - CHƯƠNG 6 - 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.1. Khái ni m: - Giá: kho n ti n, lưng hàng hĩa hay nh ng dch v mà ng ưi mua cn b ra đ đi ly nh ng hàng hĩa hay dch v t ng ưi bán. - Giá qu c t: hình thái ti n t qu c t ca giá tr sn ph m, đưc hình thành thơng qua cnh tranh và quan h cung cu trên ph m vi th gi i. ► Giá qu c t là mc giá đi di n cho mt lo i hàng hĩa trên th tr ưng qu c t. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 61. - CHƯƠNG 6 - 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.1. Khái ni m: - 3 điu ki n: + là giá ca các hp đng th ươ ng mi thơng th ưng, giao dch vi kh i lưng ln + đưc ký kt bng đng ti n t do chuy n đi ($, €, £, ¥ ) + là giá nh ng trung tâm quan tr ng nh t trong mu dch qu c t v mt hàng đĩ. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 62. - CHƯƠNG 6 - 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.1. Khái ni m: - Cách tham kh o: + ti các S, Trung tâm giao dch truy n th ng + Giá ca nưc xu t/nh p kh u ch yu + Giá ca nưc sn xu t/cung cp ch yu Nguyn Huyn Minh (FTU)
 63. - CHƯƠNG 6 - 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.2. Các mc tiêu (tng th /c c b): 1.2.1. Mc tiêu li nhu n: -Li nhu n tuy t đi : π = TR – TC -Li nhu n tươ ng đi: π/I (%) -Li nhu n tr ưc thu /sau thu - Các ch s khác (ROR/ROI ) 1.2.2. Mc tiêu doanh s: TR = P × Q Nguyn Huyn Minh (FTU)
 64. - CHƯƠNG 6 - 1. Các mc tiêu ca chính sách giá 1.2.3. Mc tiêu th ph n: - Th ph n, hay th ph n tuy t đi (MS) là t l ph n tr ăm gi a doanh thu hay lưng bán ca DN so vi tng doanh thu hay lưng bán tươ ng ng trên tồn b khu vc th tr ưng. - Th ph n tươ ng đi (RMS) là t l gi a doanh thu hay lưng bán ca DN so vi doanh thu hay lưng bán ca đi th cnh tranh mnh nh t (s dng cho mơ hình BCG). Nguyn Huyn Minh (FTU)
 65. - CHƯƠNG 6 - 1. Các mc tiêu ca chính sách giá 1.2.4. Các mc tiêu khác: - Thâm nh p th tr ưng - Tung sn ph m mi ra th tr ưng - Ch n lc th tr ưng -M rng th tr ưng -Bo v và chi m lĩnh th tr ưng ► ðây là các mc tiêu tình th , phù hp vi tng th i kỳ cũng nh ư chi n lưc phát tri n ca doanh nghi p. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 66. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c xác đnh giá QT 2.1. Phân tích chi phí và giá thành: - Các lo i giá thành và chi phí tươ ng ng - Giá bán = Giá thành + %LN d ki n - VD: Ng ưi sn xu t căn c vào giá thành cơng xưng, ng ưi bán l căn c vào giá thành bán l đ đnh giá bán sau khi đã cng t l % lãi d ki n. ðc bi t lưu ý các lo i thu , phí XNK trong GDTMQT. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 67. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c đnh giá 2.2. Căn c vào đim hịa vn (BEP): -Sn lưng hịa vn: BEV = FC / (P – VC) - Kh i lưng bán đt li nhu n mc tiêu: TRV = (TR + FC) / (P – VC) - Mi n gi m giá ti ưu: v < M < P - ðim hịa vn dưi/đim hịa vn trên Nguyn Huyn Minh (FTU)
 68. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c đnh giá 2.3. Căn c vào h s co giãn cu – giá (1): -H s co giãn cu giá (PED) là t l so sánh gi a % thay đi ca cu tươ ng ng vi % thay đi ca giá - Cơng th c tính: ∆ ∆ eD = ( Q/Q 0) / ( P/P 0) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 69. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c đnh giá 2.3. Căn c vào h s co giãn cu – giá (2): − -Nu eD 0 : cu co giãn ng ưc (đc bi t) -H s co giãn chéo (CPED) gi a 2 mt hàng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 70. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c đnh giá 2.4. Các căn c đnh giá khác: - Theo mc giá th tr ưng - Theo các giai đon ca vịng đi sn ph m - ðnh giá theo cm nh n và tâm lý khách hàng (Ph ươ ng pháp đnh giá Gabor-Granger qua kh o sát, điu tra khách hàng ti m năng) ►Mt s lo i (chi n lưc) giá đin hình Nguyn Huyn Minh (FTU)
 71. - CHƯƠNG 6 - 2. Các căn c đnh giá 2.4. Các căn c đnh giá khác: Ph ươ ng pháp đnh giá Gabor-Granger qua kh o sát, điu tra khách hàng ti m năng qua hai mc Giá (ng ưng trên và ng ưng dưi): - Vi mc giá dưi bao nhiêu ti n thì quý khách ko mua vì cho rng SP khơng đm bo ch t lưng? - Vi mc giá trên bao nhiêu ti n thì quý khách ko mua vì cho rng nĩ quá đt? Nguyn Huyn Minh (FTU)
 72. - CHƯƠNG 6 - 3. Các lo i giá qu c t - Theo ph ươ ng th c giao dch: + Giá ký kt th c t + Giá đu giá qu c t + Giá đu th u qu c t + Giá yt bng S giao dch qu c t + Giá tham kh o Nguyn Huyn Minh (FTU)
 73. - CHƯƠNG 6 - 3. Các lo i giá qu c t - Theo ph ươ ng pháp tính giá: + Giá c đnh (fixed price) + Giá linh ho t (flexible price) + Giá kt hp + Giá di đng, giá tr ưt (sliding scale price): P1 = P 0 (a + b x M 1/M 0 + c x S 1/S 0) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 74. - CHƯƠNG 6 - 4. Các chi n lưc giá qu c t - Trong giai đon thâm nh p + Skimming pricing + Penetration pricing - Trong giai đon tăng tr ưng và chín mu i: + Differentiation pricing >>> Nguyn Huyn Minh (FTU)
 75. - CHƯƠNG 6 - 4. Các chi n lưc giá qu c t Giá phân bi t: - Theo nhĩm khách hàng - Theo khu vc đa lý - Theo tính ch t hàng hĩa - Theo hình nh ca sn ph m - Theo mùa v - Theo các điu ki n th ươ ng mi qu c t (b 13 điu ki n theo Incoterms 2000; 11 điu ki n theo Incoterms 2010) - Giá leo thang (Price Escalation ): tính đn các chi phí làm hàng XK, thu và l phí, lm phát, t giá hi đối, chi phí giao dch, vn ti vàNguyn bo hiHuynm Minh (FTU)
 76. - CHƯƠNG 6 - 4. Các chi n lưc giá qu c t Mt s lo i giá đin hình khác (giá theo tâm lý khách hàng, theo cm nh n ca ng ưi mua, theo xu t x hàng hĩa, giá theo danh mc hàng hĩa, giá tng ph n/giá tr n gĩi, mua bán đi lưu (countertrade), chuy n giá (transfer pricing), giá kh ng ch (administered pricing) )
 77. - CHƯƠNG 6 - 5. Các bưc quy t đnh giá QT - Xác đnh mc tiêu & ph ươ ng pháp tính giá - Xác đnh chi phí (giá thành SX, chi phí lưu thơng, thu , phí XNK ) - D báo tng cu và lưng bán - Xác đnh giá cnh tranh - Thơng báo giá, đàm phán, điu ch nh - Quy t đnh mc giá bán ti ưu (khung giá, bi u giá, các mc gi m giá và chi t kh u, ph ươ ng án d phịng) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 78. THE MARKETINGMIX & PRICING Monetary PERCEIVED BENEFIT Product Cost Benefit V Time Service Cost A Benefit L Energy Personnel Cost U Benefit E Psychic Image Cost PERCEIVED COST Benefit
 79. CH ƯƠ NG 7 CHI N L ƯC PHÂN PH I QT 1. Khái quát chung 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 3. Các trung gian phân ph i 4. Các chi n lưc phân ph i đin hình Nguyn Huyn Minh (FTU)
 80. CHƯƠNG 7 1. Khái quát chung 1.1. Khái ni m: - Phân ph i (distribution ) là các ho t đng nh m đư a hàng hĩa ti đa đim và vào th i gian mà KH mong mu n mua chúng. Nĩi cách khác, phân ph i bao gm tồn b ho t đng đ đư a sn ph m t NSX đn NTD ho c ng ưi s dng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 81. CH ƯƠ NG 7 1. Khái quát chung 1.1. Khái ni m: - Các ho t đng Marketing liên quan đn quá trình phân ph i bao gm: thu th p thơng tin, cung cp tài chính, chia s ri ro, la ch n và tr ưng bày sn ph m, xúc ti n, đnh giá, phân ph i vt ch t và dch v khách hàng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 82. CH ƯƠ NG 7 1. Khái quát chung 1.2. Mc đích: - ðư a SP t NSX đn NTD mt cách nhanh chĩng và hi u qu - Chuy n giao quy n s hu v hàng hĩa - Thu doanh s - Cung cp và thu nh n thơng tin v th tr ưng - Th a mãn nhu cu và xây dng mi quan h vi khách hàng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 83. CH ƯƠ NG 7 1. Khái quát chung 1.3. Yêu cu (4R): - ðúng hàng Right product - ðúng đa đim Right place - ðúng th i gian Right time - ðúng chi phí Right cost (Chi phí ti thi u) (Minimum cost) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 84. CH ƯƠ NG 7 1. Khái quát chung 1.4. Ch c năng: - Ct gi m và ki m sốt chi phí mt cách ti ưu - To ra các giá tr /ti n ích/l i ích (utilities ): v khơng gian, v th i gian, v thơng tin&xúc ti n và v giao dch. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 85. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.1. Khái ni m: - Ph ươ ng th c phân ph i là cách th c mà hàng hĩa đưc lưu chuy n t nhà sn xu t đn ng ưi tiêu dùng cu i cùng - Kênh phân ph i là là tp hp nh ng cá nhân hay t ch c tham gia lưu chuy n lu ng hàng hĩa t nhà sn xu t đn ng ưi tiêu dùng cu i cùng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 86. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.1. Ph ươ ng th c phân ph i tr c ti p: - Hàng hĩa đưc phân ph i tr c ti p t NSX đn NTD khơng thơng qua h th ng các trung gian. VD: Bán ti ca hàng gi i thi u SP ca cơng ty, máy bán hàng t đng, website ca NSX Nguyn Huyn Minh (FTU)
 87. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.1. Ph ươ ng th c phân ph i tr c ti p: - Ưu đim: Ki m sốt đưc tồn b quá trình phân ph i, ti p xúc vi KH là NTD cu i cùng, khơng ph i chia s li nhu n. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 88. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.1. Ph ươ ng th c phân ph i tr c ti p: - Nh ưc đim: ðịi hi cao v ngu n lc tài chính, nhân s cũng nh ư v kinh nghi m và qu n lý. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 89. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.2. Ph ươ ng th c phân ph i gián ti p: - Hàng hĩa đưc lưu chuy n t NSX đn NTD thơng qua h th ng các trung gian. VD: hàng bán qua ca hàng tp hĩa, các đi lý, h th ng các siêu th , trên website ca nhà phân ph i Nguyn Huyn Minh (FTU)
 90. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.2. Ph ươ ng th c phân ph i gián ti p: - Ưu đim: Giúp DN tp trung các ngu n lc cho SX, gi m bt s lưng các mi quan h giao dch và tăng hi u qu ca chúng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 91. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.2. Các ph ươ ng th c phân ph i: 2.2.2. Ph ươ ng th c phân ph i gián ti p: - Nh ưc đim: Khơng ki m sốt đưc tồn b quá trình phân ph i, kém nh y bén tr ưc nh ng bi n đng ca th tr ưng, DN ph i phát tri n cân đi và hài hịa quan h đi tác vi các trung gian phân ph i. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 92. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i GiGi áá XXúúcc titi nn SSnn phph mm PhânPhân phph ii ThTh NhNh àà ssnn xuxu tt trtr ưưngng HHpp ttáácc NhNh àà phânphân phph ii mmcc PhânPhân phph ii SSnn phph mm tiêutiêu XXúúcc titi nn GiGi áá
 93. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.3. Các kênh phân ph i: 2.3.1. ði vi hàng tiêu dùng: - Kênh 0: NSX ► NTD - K. cp 1: NSX ► NBL ► NTD - K. cp 2: NSX ► NBB ► NBL ► NTD - K. cp 3: NSX ► ði lý/Mơi gi i ► ► NBB ► NBL ► NTD Nguyn Huyn Minh (FTU)
 94. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.3. Các kênh phân ph i: 2.3.2. ði vi hàng cơng nghi p: - Kênh 0: NSX ► Doanh nghi p mua - K. cp 1: NSX ► ði di n ho c Nhà phân ph i CN ► DNM - K. cp 2: NSX ► ði di n ► Nhà phân ph i CN ► DNM Nguyn Huyn Minh (FTU)
 95. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.3. Các kênh phân ph i: - Kênh 0 cịn gi là kênh phân ph i tr c ti p. Các kênh cịn li là kênh phân ph i gián ti p. - Kênh cp 1 là kênh phân ph i ng n (ch s dng 1 trung gian), t cp 2 tr lên là kênh phân ph i dài (qua nhi u trung gian). Nguyn Huyn Minh (FTU)
 96. CH ƯƠ NG 7 2. Ph ươ ng th c và kênh phân ph i 2.4. Các căn c la ch n ph ươ ng th c và kênh phân ph i: - ðc đim ca khách hàng - ðc đim ca sn ph m - ðc đim ca h th ng phân ph i - ðc đim ca mơi trưng kinh doanh - Mc tiêu và kh năng ca nhà sn xu t Nguyn Huyn Minh (FTU)
 97. CH ƯƠ NG 7 3. Các trung gian phân ph i 3.1. ði lý (Agent ): - Cĩ th đi di n cho bên mua hay bên bán (mua h hay bán h), là đi lý bán buơn hay đi lý bán l. - Ho t đng dưi tên ca ngưi mà h đi di n, khơng cĩ quy n s hu đi vi hàng hĩa, thu li nhu n qua ti n hoa hng đưc quy đnh trong hp đng đi lý. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 98. CH ƯƠ NG 7 3. Các trung gian phân ph i 3.2. Mơi gi i (Broker ): - Xúc ti n vi c mua bán hàng hĩa, làm cho cung cu trên th trưng gp nhau, k t ni gi a bên mua v i bên bán. - Khơng tr c ti p tham gia vào vi c mua bán, vì vy càng khơng cĩ quy n s hu đi vi hàng hĩa. - Thu hoa hng t c bên bán và bên mua. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 99. CH ƯƠ NG 7 3. Các trung gian phân ph i 3.3. Ng ưi bán buơn (Wholesaler ): - Là ngưi cung ng hàng hĩa, d ch v cho ngưi mua đ bán li ho c s dng vào mc đích kinh doanh. - Ví d: Chi nhánh/VPðD bán hàng, đu mi bán buơn tng hp, đu mi bán buơn chuyên doanh, trung tâm bán buơn cash-and-carryNguyn Huyn Minh (FTU)
 100. CH ƯƠ NG 7 3. Các trung gian phân ph i 3.4. Ng ưi bán l (Retailer ): - Là ng ưi cung ng hàng hĩa, d ch v cho ngưi mua nh m mc đích tiêu dùng cá nhân ho c phi th ươ ng mi. - Ví d: C a hàng bách hĩa, c a hàng chuyên doanh, siêu th , đi siêu th , trung tâm mua s m, c a hàng ti n li, hi u tp hĩa, các hình th c bán khơng qua ca hàng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 101. CCáácc lolo ii hhììnhnh phânphân phph ii phph bibi nn hihi nn naynay BBáánn buơnbuơn ((WholesalerWholesaler ):): Ng ưi cung ng hàng hĩa, d ch v cho ng ưi mua đ bán li ho c s dng vào mc đích kinh doanh. BBáánn ll ((RetailerRetailer ):): Ng ưi cung ng hàng hĩa, d ch v cho ng ưi mua nh m mc đích tiêu dùng cá nhân ho c phi th ươ ng mi.
 102. CCáácc lolo ii hhììnhnh phânphân phph ii phph bibi nn hihi nn naynay Bán buơn: - Chi nhánh/VPðD bán hàng - ðu mi bán buơn tng hp (McLane Company ) - ðu mi bán buơn chuyên doanh (Alpine Lace ) - Trung tâm bán buơn Cash-n-Carry (Metro AG )
 103. CCáácc lolo ii hhììnhnh phânphân phph ii phph bibi nn hihi nn naynay Bán l: - Ca hàng bách hĩa (Harrods, Macy ) - Ca hàng chuyên doanh (C&A, Fnac ) - Siêu th , đi siêu th (Sainsbury, Tesco ) - Trung tâm mua s m (Wal.Mart, Target ) - Ca hàng ti n dng (7-Eleven, 8 à Huit ) - Bán khơng qua ca hàng (máy bán hàng, Internet, th ư tín )
 104. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam Quy ch v siêu th và trung tâm th ươ ng mi (B Cơng th ươ ng, 2004): - Siêu th là lo i hình c a hàng hi n đi; kinh doanh tng h p ho c chuyên doanh; cĩ cơ cu ch ng lo i hàng hĩa phong phú, đa d ng, b o đm ch t lưng; đ áp ng các tiêu chu n v di n tích kinh doanh, trang b k thu t và trình đ qu n lý, t ch c kinh doanh; cĩ các ph ươ ng th c ph c v văn minh, thu n ti n nh m th a mãn nhu c u mua s m hàng hĩa c a khách hàng.
 105. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam Quy ch v siêu th và trung tâm th ươ ng mi (B Cơng th ươ ng, 2004): - Trung tâm th ươ ng m i là lo i hình t ch c kinh doanh th ươ ng m i hi n đi, đa chc n ăng, bao gm t hp các lo i hình c a hàng, cơ s ho t đng, d ch v , h i tr ưng, phịng h p, văn phịng cho thuê đưc b trí tp trung, liên hồn trong mt ho c m t s cơng trình ki n trúc li n k [ ] đáp ng nhu c u phát tri n ho t đng kinh doanh ca th ươ ng nhân và th a mãn nhu c u v hàng hĩa, d ch v ca khách hàng.
 106. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam Quy ch v siêu th và trung tâm th ươ ng mi (B Cơng th ươ ng, 2004): - Phân hng (I, II, III) theo: + tính ch t kinh doanh, + di n tích kinh doanh, + s lưng mt hàng.
 107. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam ðc tr ưng ca siêu th : - Là ca hàng bán l, theo ph ươ ng th c khách hàng t xem xét, l a ch n, - Cơ s vt ch t hi n đi, phong cách chuyên nghi p, ph c v văn minh, thanh tốn thu n ti n, - Ch ng lo i hàng hĩa đa dng, bày hàng sáng to, khuy n mãi hp dn.
 108. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam ðc tr ưng ca trung tâm th ươ ng mi: - Là trung tâm mua s m, vui ch ơi, gi i trí đa ch c năng, - Cơ s vt ch t hi n đi, phong cách chuyên nghi p, ph c v văn minh, thanh tốn thu n ti n, - T ch c ho t đng phong phú, đa d ng, to khơng khí cu n hút, sơi ni, vui v, thân thi n.
 109. CCáácc siêusiêu thth vvàà trungtrung tâmtâm thth ươươ ngng mmii ViVi tt NamNam Th c tr ng các siêu th và trung tâm th ươ ng mi Vi t Nam: - ðiu ki n cơ s vt ch t và ch t lưng ph c v ch ưa cao, - Phong cách cịn thi u tính chuyên nghi p, k c các siêu th nưc ngồi, - Mc đ cnh tranh cao, nh ưng năng lc cnh tranh cịn th p.
 110. TTmm nhnh ììnn chichi nn lưlư cc ccaa nhnh àà phânphân phph ii V trí ca phân ph i trong chu i cung ng: Chu i cung ng Kênh Marketing (truy n th ng) (truy n th ng) NguyênNguyên CungCung SSnn BBáánn BBáánn TiêuTiêu lili uu ngng xuxu tt buơnbuơn ll ddùùngng Chu i giá tr - Value Chain (Qu n tr chu i cung ng t ng th )
 111. CH ƯƠ NG 7 3. Các trung gian phân ph i GiGi áá XXúúcc titi nn SSnn phph mm PhânPhân phph ii ThTh NhNh àà ssnn xuxu tt trtr ưưngng HHpp ttáácc NhNh àà phânphân phph ii mmcc PhânPhân phph ii SSnn phph mm tiêutiêu XXúúcc titi nn GiGi áá
 112. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.1. Khái ni m: - Chi n lưc phân ph i là tp hp các quy t đnh v cơ cu, quy mơ và tính ch t h th ng phân ph i mà nhà sn xu t s dng đ lưu chuy n sn ph m ca mình đn tay ngưi tiêu dùng cu i cùng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 113. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.1. Khái ni m: - Cũng cĩ th coi chi n lưc phân ph i là các quy t đnh v ph ươ ng th c và kênh phân ph i: tr c ti p hay gián ti p, m t hay nhi u kênh, đ dài mi kênh, s lưng đim bán và lo i trung gian s dng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 114. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.2. Các chi n lưc đin hình: 4.2.1. Chi n lưc phân ph i đc quy n (Exclusive distribution ): - Ch s dng 1 trung gian làm đi lý/đim bán/đi tác phân ph i đc quy n cho mi khu vc đa lý hay khu vc dân cư xác đnh. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 115. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.2. Các chi n lưc đin hình: 4.2.1. Chi n lưc phân ph i đc quy n (Exclusive distribution ): - Th ưng s dng đi vi máy mĩc thi t b, ơ tơ, đ cao cp, hàng xa x ph m - Doanh nghi p ki m sốt đưc ho t đng phân ph i, nh ưng cũng b ph thu c vào các trung gian phân ph i đc quy n trong quan h kinh doanh. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 116. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.2. Các chi n lưc đin hình: 4.2.2. Chi n lưc phân ph i ch n lc (Selective distribution ): - Ti mi khu vc th trưng ch la ch n mt s lưng hn ch các trung gian phân ph i cĩ năng lc và phù hp nh t đ bán sn ph m ca mình. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 117. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.2. Các chi n lưc đin hình: 4.2.2. Chi n lưc phân ph i ch n lc (Selective distribution ): - Th ưng s dng đi vi hàng lâu bn (qu n áo, đ đin gia dng, m t s mt hàng m ph m, th i trang, đin tho i di đng ). Nguyn Huyn Minh (FTU)
 118. CH ƯƠ NG 7 4. Các chi n lưc phân ph i 4.2. Các chi n lưc đin hình: 4.2.3. Chi n lưc phân ph i mnh (Intensive distribution ): - S dng s lưng ti đa các trung gian phân ph i đ bán sn ph m trên kh p khu vc th trưng. - Th ưng áp dng đi vi hàng tiêu dùng thưngNguyn xuyên. Huyn Minh (FTU)
 119. CH ƯƠ NG 8 CHI N L ƯC XÚC TI N QT 1. Các mc tiêu 2. Các chi n lưc 3. Các cơng c ch yu Nguyn Huyn Minh (FTU)
 120. CH ƯƠ NG 8 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.1. Cơ ch truy n thơng Marketing Media Intended E D Perceived Message Message Message Noise Sender Receiver
 121. CH ƯƠ NG 8 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.2. Vai trị ca truy n thơng trong KD: - Gĩp ph n th c hi n các mc tiêu tng th ca doanh nghi p - Duy trì liên tc mi quan h gi a DN vi th tr ưng - Là vũ khí cnh tranh trên th ươ ng tr ưng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 122. CH ƯƠ NG 8 1. Khái ni m và các mc tiêu 1.3. Các mc tiêu ca XT&HTKD: - Truy n đt thơng tin v sn ph m và doanh nghi p ti th tr ưng - ðy mnh vi c bán hàng và phát tri n khách hàng - Duy trì/b o v hình nh và li th cnh tranh ca DN trên th tr ưng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 123. CH ƯƠ NG 8 2. Các chi n lưc xúc ti n 2.1. Cơ ch tác đng: - Mơ hình AIDA ( Strong , 1925) Attention – Interest – Desire – Action - Tham kh o mơ hình ELM ( Elaboration Likelihood Model , Cacioppo et al., 1985) v đưng dn trung tâm (tr c tác đng chính) và đưng dn ngo i vi (tr c tác đng ph ) đn thái đ ca NTD Nguyn Huyn Minh (FTU)
 124. CH ƯƠ NG 8 2. Các chi n lưc xúc ti n 2.2. Các chi n lưc: 2.2.1. Chi n lưc kéo (pull strategy ): - Nh m thu hút, lơi kéo khách hàng bng cách tác đng đn ng ưi tiêu dùng cu i cùng - Cơng c s dng: qu ng cáo, khuy n mãi (gi m giá), PR, hi ch tri n lãm Nguyn Huyn Minh (FTU)
 125. CH ƯƠ NG 8 2. Các chi n lưc xúc ti n 2.2.2. Chi n lưc đy (push strategy ): - Nh m đy sn ph m ra th tr ưng thơng qua tác đng vào các trung gian - Cơng c s dng: khuy n mi (chi t kh u, th ưng DS bán), chia s chi phí, ph i hp đào to đi ng ũ nhân viên bán hàng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 126. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD Các cơng c ch yu: - Qu ng cáo - Quan h cơng chúng - Xúc ti n bán - Hi ch tri n lãm - Bán hàng cá nhân (GT, tr. 158, 159) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 127. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.1. Khái ni m (1): - Là tt c các hình th c gi i thi u và xúc ti n mang tính ch t phi cá nhân và cĩ thu phí đi vi các ý tưng, hàng hĩa hay dch v ca 1 t ch c nào đĩ (P. Kotler, Marketing Management, 1996 ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 128. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.1. Khái ni m: - Tham kh o thêm đnh ngh ĩa ca AMA, trong đĩ phân bi t advertising (ho t đng qu ng cáo) và advertisement (n i dung/thơng đip qu ng cáo). Nguyn Huyn Minh (FTU)
 129. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.1. Khái ni m (2): - Là gi i thi u đn ng ưi tiêu dùng v ho t đng kinh doanh hàng hĩa, d ch v, bao gm dch v cĩ mc đích sinh li và dch v khơng cĩ mc đích sinh li (Pháp lnh qu ng cáo ca Vi t Nam, 2001 ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 130. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.1. Khái ni m: - Là gi i thi u đn cơng chúng v ho t đng kinh doanh hàng hĩa, d ch v cĩ mc đích sinh li và dch v khơng cĩ mc đích sinh li (D th o ln 4 Lu t qu ng cáo, 2009 ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 131. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.1. Khái ni m: - Ng ưi qu ng cáo: DN mu n gi i thi u SP, d ch v ca mình ti cơng chúng. - Ng ưi kinh doanh dch v qu ng cáo: Các cơng ty, các hãng qu ng cáo. - Ng ưi phát hành qu ng cáo: Cơ quan truy n phát qu Nguynng Huyn cáo Minh (FTU)đn cơng chúng.
 132. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.2. Các ph ươ ng ti n qu ng cáo: - Nhĩm ph ươ ng ti n nghe nhìn - Nhĩm ph ươ ng ti n in n - Nhĩm ph ươ ng ti n qu ng cáo ngồi tr i - Nhĩm ph ươ ng ti n qu ng cáo di đng - Các ph ươ ng ti n qu ng cáo khác Nguyn Huyn Minh (FTU)
 133. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.3. M t s lo i qu ng cáo th ưng g p (1): - Qu ng cáo gi i thi u sn ph m (Product ad) - Qu ng cáo gi i thi u nhãn hi u/duy trì th ươ ng hi u (Brand ad) - Qu ng cáo gi i thi u doanh nghi p (Corporate/Institutional ad) - Qu ng cáo so sánh (Comparative ad) - Qu ng cáo chung (Coop ad) - Qu ng cáo liên kt, liên kt nhãn hi u (Co- branding)
 134. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.3. M t s lo i qu ng cáo th ưng g p (2): - Qu ng cáo gi i thi u thơng tin (informative advertising) - Qu ng cáo nh m thuy t ph c (persuasive advertising) - Qu ng cáo nh c nh , duy trì (reminder advertising) - Qu ng cáo thúc đy, tăng cưng, cng c (reinforcement advertising)
 135. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.3. Quy trình th c hi n qu ng cáo (1): - Xác đnh mc tiêu - Phân đnh trách nhi m - n đnh ngân sách - La ch n ph ươ ng ti n - So n th o ni dung Nguyn Huyn Minh (FTU)
 136. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.3. Quy trình th c hi n qu ng cáo (2): - La ch n hình th c th hi n - Quy t đnh khơng gian và th i gian truy n phát - Ph i hp các lc lưng - Ki m tra, đánh giá hi u qu Nguyn Huyn Minh (FTU)
 137. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.4. Thi t k ni dung qu ng cáo (1): ► Thơng đip qu ng cáo • ði tưng cn thuy t ph c là ai ? • Thuy t ph c nh m mc tiêu c th gì ? • Các đi th cnh tranh đã và đang làm gì ? •Ha hn điu gì, nh ư th nào, dưi sc thái nào ?
 138. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1. Qu ng cáo: 3.1.4. Thi t k ni dung qu ng cáo (2): ► Hình th c th hi n •La ch n hình nh, nhân vt, phân cnh • Cách trang trí, b cc qu ng cáo • Ngơn ng truy n ti • Màu sc, âm thanh đi kèm
 139. Các thành ph n cơ bn
 140. Thi t k qu ng cáo là gì? Qu ng cáo là truy n thơng: • Nĩi vi ai? • Nĩi cái gì? • Nĩi đâu? • Nĩi nh ư th nào? Câu tr li: Thi t k qu ng cáo
 141. Thi t k qu ng cáo là gì? Ng ưi thi t k qu ng cáo là mt ng ưi gi i quy t vn đ (problem solver) & mt nhà truy n thơng (communicator) Vn đ là làm th nào khơng bng ngơn t mà th hi n bút bi Bic vi t đưc rt lâu?
 142. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.5. Hi u qu qu ng cáo (1): -H s co giãn cu-qu ng cáo: -H s co giãn cu-qu ng cáo (ADe D) là t l so sánh gi a % thay đi ca cu tươ ng ng vi % thay đi ca chi phí qu ng cáo. - Cơng th c tính:
 143. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.5. Hi u qu qu ng cáo (2): - Chi phí trên 1000 contacts (CPM): -T l nh qu ng cáo trên 1 phương tin:
 144. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.5. Hi u qu qu ng cáo (3): Advertising Expenditure Market Share
 145. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.5. Hi u qu qu ng cáo (4): “I know that half the money I spend on advertising is wasted, but I never can find out which half ”, John Wanamaker* *Lord Leverhulme (Unilever), according to “Confessions of an Advertising man” (David Ogilvy). Source: AAAA
 146. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.5. Above-The-Line vs Below-The-Line ATL: mass media communication Awareness or Attention focussed marketing BTL: other communication forms Interest and Desire focussed marketing
 147. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.6. Standardization or Adaptation COM. PRODUCT Standardization Adaptation THINK & ACT THINK LOCAL Standardization GLOBAL ACT GLOBAL THINK GLOBAL THINK & ACT Adaptation ACT LOCAL LOCAL
 148. CHƯƠNG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.1.7. Mt s yêu cu đi vi qu ng cáo: ▪ Nh t quán vi các mc tiêu Marketing và mc tiêu truy n thơng ▪ Phù hp vi mơi tr ưng văn hĩa và thĩi quen, s thích ca ng ưi tiêu dùng ▪ ðc đáo, mi l, gây n tưng tt ▪ D hi u, d thu c, d nh ▪ ðáng tin cy và thuy t ph c ▪ Cĩ kh năng thay đi, điu ch nh linh ho t
 149. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.1. Khái ni m (v cơng chúng): - Là bt c nhĩm ng ưi/t ch c nào cĩ mi quan tâm và/ho c cĩ th gây nh hưng vào th i đim hi n ti ho c trong tươ ng lai đi vi ho t đng ca doanh nghi p cũng nh ư kh năng đt đưc các mc tiêu ca doanh nghi p. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 150. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.1. Khái ni m (v PR): - Là hình th c qu n tr truy n thơng, trong đĩ s dng tuyên truy n và các hình th c xúc ti n và thơng tin khơng ph i tr phí khác nh m tác đng đn cm nh n, chính ki n và ni m tin ca ng ưi mua, khách hàng ti m năng, c đơng và các đi tưng khác v doanh nghi p, sn ph m hay dch v, giá tr ca chúng cũng nh ư v chính các ho t đng ca bn thânNguyn doanh Huyn Minh nghi(FTU) p. ( Theo AMA )
 151. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2.2. ði tưng (các nhĩm cơng chúng): Chính quyn Gi i truy n thơng Dư lu n xã hi, t ch c đồn th Khách hàng (ng ưi mua, ng ưi tiêu dùng) Gi i đu tư (c đơng, ngân hàng ) ði tác (nhà cung ng, nhà phân ph i ) ði th cnh tranh ði ng ũ cán b, nhânNguyn viênHuyn Minh trong (FTU) DN
 152. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.3. Vai trị ca PR: - Tr giúp DN gi i thi u và tung ra SP mi - H tr cho đnh v/tái đnh v sn ph m - Gây nh hưng và tác đng tích cc ti mt nhĩm cơng chúng c th - Xây dng và cng c hình nh, đng th i bo v sn ph m/nhãn hàng/thươ ng hi u/doanh nghiNguynp Huyn khi Minh cĩ (FTU) vn đ phát sinh
 153. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.4. Các hình th c tri n khai (1): - Quan h vi gi i truy n thơng (Hp báo, thơng cáo báo chí ) - Các n ph m (Báo cáo tài chính, các lo i bn tin ) - Hi ngh khách hàng và đi tác Nguyn Huyn Minh (FTU)
 154. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.4. Các hình th c tri n khai (2): - T ch c s ki n - Tài tr cho giáo dc, văn hĩa, th thao - Tham gia các ho t đng XH và cng đng - T ch c ngày hi m ca, ngày hi vi c làm Nguyn Huyn Minh (FTU)
 155. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.5. Các b ưc th c hi n (1): - Xác đnh mc tiêu ca ho t đng PR, đc bi t là các đi tưng cơng chúng cn ti p cn - Lên k ho ch, phân đnh trách nhi m, n đnh ngân sách - La ch n hình th c, kch bn, th i đim ti n hành Nguyn Huyn Minh (FTU)
 156. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: 3.2.5. Các b ưc th c hi n (2): - Chu n b k lưng v ni dung, v ph i hp, tp hu n đi ng ũ, chu n b kch bn và ph ươ ng án d phịng - Ti n hành tri n khai th c hi n đng b vi các cơng c xúc ti n khác - Th ăm dị ph n ng, đánh giá hi u qu - Truy n thơngNguyn hu Huyn PR Minh (FTU)
 157. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: Nh ng điu c n l ưu ý (1): - Mc dù PR đang phát tri n mnh m, nh ưng khơng hồn tồn thay th qu ng cáo - PR và qu ng cáo cũng khơng thay th cho ch t lưng sn ph m - Cn la ch n PR hay các cơng c truy n thơng phù hp vi đi tưng cơng chúng, vi mc tiêu và kh năng ca DN Nguyn Huyn Minh (FTU)
 158. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: Nh ng điu c n l ưu ý (2): - Khâu chu n b vn là khâu đĩng vai trị quy t đnh cho hi u ng tt nh t ca ho t đng PR - Internet và các cơng ngh mi làm thay đi ho t đng PR c v lưng ln v ch t - Yêu cu ca PR trong truy n thơng kh ng ho ng: nhanh chĩng, nh t quán, khéo léo, linh ho t x lý vn đ đ gi uy tín cho doanh Nguyn Huyn Minh (FTU) nghi p và cng c ni m tin nơi cơng chúng
 159. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.2. Quan h cơng chúng: Nh ng điu c n l ưu ý (3): - PR là cơng c h tr truy n thơng tt nh ưng nu s dng khơng đúng ch , khơng đúng cách thì s gây hi u ng ng ưc - PR khơng th to ra tt c: uy tín và danh ti ng ch cĩ th đưc xây dng qua mt quá trình lâu bn vi nh ng n lc khơng ng ng nh m đáp ng nhu cu và kỳ vng ca cơng chúng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 160. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.1. Khái ni m: - Khuy n mi là ho t đng XTTM c a th ươ ng nhân nh m xúc ti n vi c mua bán HH, cung ng DV b ng cách dành cho KH nh ng li ích nh t đnh. ( ðiu 88 Lu t Th ươ ng mi VN, 2005) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 161. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.1. Khái ni m: - Khuy n mi (Trade sales promotion và Internal sales promotion ) ≠ Khuy n mãi (Consumer sales promotion và Retail sales promotion ) - Lưu ý: Lu t Th ươ ng mi VN đu gi chung là khuyNguynn Huyn m Minhi (FTU)
 162. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2. Các k thu t thưng dùng: - Các hình th c gi m giá - Các lo i phi u ưu đãi - Các lo i quà tng - Các hình th c khác Nguyn Huyn Minh (FTU)
 163. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.1. Các hình th c gi m giá (cents-off offers ): - Gi m giá ho c t ăng l ưng: 50¢ off; contains 25% more; thêm 50% sng khối, giá khơng đi - Bán hàng theo lơ (reduced-price pack ): two for the priceNguyn of Huyn one; Minh (FTU) mua 3 tr ti n 2
 164. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.1. Các hình th c gi m giá (cents-off offers ): - Bán kèm ( banded pack ): bán g p các sn ph m khác lo i v i nhau 19.000 + 8 .000 25 .000 đ Nguyn Huyn Minh (FTU)
 165. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.2. Các lo i phi u ưu đãi (coupons, couponing ): - Phi u trên báo ( media coupons ) - Phi u g i tr c ti p ( direct-mail coupons ) - Phi u kèm bao bì (package coupons ): in-pack/on-pack; instantly redeemable coupon; cross-couponing Nguyn Huyn Minh (FTU)
 166. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.2. Các lo i phi u ưu đãi (coupons, couponing ): - Phi u chuy n qua kênh phân ph i (retailer-distributed coupons ) - Phi u hồn tr (cash-refund offers, money-refunds, rebates ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 167. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.3. Các lo i quà tng (premiums/gifts): - Hàng m u ( free samples, sampling ) - Quà tng tr c ti p (with-pack/on-pack/in- pack/with-purchase premiums ) - Quà tng sau (free-in-the-mail/mail-in premiums ) - Quà tng gi m giá (self-liquiditing premiums ) Nguyn Huyn Minh (FTU)
 168. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.4. Các hình th c khác (1): - Trị ch ơi cĩ thưng (games, sweepstakes) - Thi ly th ưng (contest) - Th ưng đim cho khách hàng th ưng xuyên, th ưu đãi, th khách hàng thân thi t Nguyn Huyn Minh (FTU)
 169. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: 3.3.2.4. Các hình th c khác (2): - Phi u đi l y s n ph m m i - Bao bì tt h ơn, bao bì đc bi t - Cam k t b i hồn - Kêu g i trách nhi m xã h i Nguyn Huyn Minh (FTU)
 170. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.3. Xúc ti n bán: Quy đnh c th ti Vi t Nam: - Ngh đnh 37/2006/Nð-CP ngày 4/4/2006 c a Chính ph - Thơng t ư liên t ch 07/2007/TTLT-BTM- BTC ( Thơng t ư 07) ngày 6/7/2007 c a liên B Thương mi-Tài chính Nguyn Huyn Minh (FTU)
 171. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.4. Hi ch tri n lãm: 3.4.1. Khái ni m (điu 129, Lu t TM): - Là ho t đng XTTM đưc th c hi n tp trung trong 1 th i gian và ti 1 đa đim nh t đnh đ th ươ ng nhân tr ưng bày, gi i thi u HH, DV nh m mc đích thúc đy, tìm ki m cơ hi giao kt hp đng mua bán HH, h p đng DV Nguyn Huyn Minh (FTU)
 172. CH ƯƠ NG 8 3. Các cơng c XT&HTKD 3.4. Hi ch tri n lãm: 3.4.2.ðc đim: - Quy t đưc mt lưng khách hàng ln - Th ăm dị nhanh ph n ng ca ngưi tiêu dùng và đánh giá đi th cnh tranh - Tr ưng bày, gi i thi u sn ph m, ký kt hp đng, m rng kt ni giao th ươ ng Nguyn Huyn Minh (FTU)
 173. Marketing qu c t Lưu ý (GT Marketing LT tr.180-182): Tình hình bi n đng ca mơi tr ưng nh hưng đn tt c các bưc KHH Marketing vi nh ng mc đ khác nhau đi vi tng doanh nghi p. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 174. Marketing qu c t Lưu ý (GT Marketing LT tr.180-182): Khơng tn ti mu k ho ch Marketing hồn ho mà khi xây dng KH Marketing, các DN đu ph i căn c vào tính kh thi và mc đ phù hp vi mơi tr ưng và th tr ưng. Nguyn Huyn Minh (FTU)
 175. Marketing qu c t Lưu ý (GT Marketing LT tr.180-182): Thích nghi vi mơi tr ưng và th c s hưng ti khách hàng – nh ng ng ưi tr c ti p quy t đnh s thành bi ca DN, và là nh ng giám kh o cơng bng nh t ch m đim “bài thi” Marketing ca các DN – chính là chìa khĩa đư a DN ti thành cơng trong kinh doanh. Nguyn Huyn Minh (FTU)