Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các vấn đề liên quan về truyền thông - Nguyễn Cao Đạt

pdf 19 trang ngocly 25/05/2021 1380
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các vấn đề liên quan về truyền thông - Nguyễn Cao Đạt", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_mang_may_tinh_chuong_2_cac_van_de_lien_quan_ve_tru.pdf

Nội dung text: Bài giảng Mạng máy tính - Chương 2: Các vấn đề liên quan về truyền thông - Nguyễn Cao Đạt

 1. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM LÔÙP VAÄT LYÙ CHÖÔNG II Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 1 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Truyeàn thoâng tin : – Vaät lyù : z Soùng aùnh saùng. z Soùng ñieän töø. – Toaùn hoïc : z Caùc lyù thuyeát maõ hoaù. z Heä nhò phaân, thaäp luïc phaân, thaäp phaân. – Caùch truyeàn döõ lieäu : Serial, Parallel – Caùc mode giao tieáp : Singlex, Half - duplex, Full - duplex – Bieåu dieãn thoâng tin : z Tín hieäu töông töï. z Tín hieäu soá. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 2
 2. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Kyõ thuaät truyeàn analog : – Maõ hoùa caùc bit nhö daïng soùng – Söû duïng trong heä thoáng telephone/modem – Radio (wireless LAN) – Keânh veä tinh z Kyõ thuaät truyeàn digital : – Maõ hoùa caùc bit nhö daïng xung – Truyeàn baseband qua caùp ñoàng truïc – Optical Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 3 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 4
 3. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 5 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Modems : z CSU/DSU : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 6
 4. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Baseband vaø broadband : z PCM : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 7 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Moät soá hieäu öùng khoâng mong muoán vaø giôùi haïn : – Trì hoaõn lan truyeàn tín hieäu – Baêng thoâng, nhieãu, meùo daïng – Ñoä suït giaûm tín hieäu z Moät soá coâng thöùc tính toaùn : – Ñoä suït giaûm tín hieäu : 10 x log10(P1/P2) (dB) – Toác ñoä keânh truyeàn khi keânh truyeàn khoâng nhieãu : C=2W x log2M (bps) – Toác ñoä keânh truyeàn khi keânh truyeàn coù nhieãu : C=W x log2(1 + S/N)(bps) (Tæ leä tín hieäu treân nhieãu : SNR=10 x log10(S/N) (dB) ) – Trì hoaõn lan truyeàn tín hieäu : Tp = S/V – Trì hoaõn khi truyeàn thoâng tin : Tx = N/R Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 8
 5. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Chia xeû moâi tröôøng truyeàn : Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 9 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙC VAÁN ÑEÀ LIEÂN QUAN VEÀ TRUYEÀN THOÂNG z Packet Switching vaø Circuit Switching : – Circuit Switching : z Phuø hôïp vôùi tín hieäu lieân tuïc. z Baêngthoângcoáñònh. z Ñöôøng ñi khoâng ñoåi. z Dung löôïng ñöôøng truyeàn ñoâi khi khoâng taän duïng. – Packet Switching : z Phuø hôïp vôùi tín hieäu khoâng lieân tuïc. z Ñieàu khieån “end – to – end“ z Ñöôøng ñi coù theå thay ñoåi. z Vaán ñeà taéc ngheõn treân ñöôøng truyeàn. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 10
 6. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM GIÔÙI THIEÄU CAÙC MOÂI TRÖÔØNG TRUYEÀN – Höõu tuyeán : z Caëp caùp xoaén (Twisted Pair) z Caùp ñoàng truïc (Coaxial Cable) – Baseband Coaxial Cable – Broadband Coaxial Cable z Caùp quang (Fiber Optics) – Voâ tuyeán : z Soùng ngaén z Soùng voâ tuyeán z Tia hoàng ngoaïi z Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 11 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAËP CAÙP XOAÉN z Caëp caùp xoaén : – Caáu taïo : z Goàm hai daây ñoàng boïc caùch ñieän z Hai daây naøy xoaén laïi vôùi nhau – Ñaëc tính: z Hai loaïi söû duïng roäng raõi trong maïng maùy tính laø Category 3 &5 z Moâ hình keát noái : Point to Point hay Multiaccess z Toác ñoä truyeàn thoâng tin : – LAN : toác ñoä 10Mbps ~ 100Mbps – WAN : T1 : ~1,5Mbps, E1 ~ 2Mbps, telephone line : 64Kbps Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 12
 7. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Caùpù UTP (Unshielded Twisted-Pair) - Deã caøi ñaët. - Raát nhaïy caûm ñoái vôùi söï nhieåu soùng tín hieäu. - Chi phí thaáp. - Phaân loaïi: Type Use Category 1 Voice Only (Telephone Wire) Category 2 Data to 4 Mbps (LocalTalk) Category 3 Data to 10 Mbps (Ethernet) Category 4 Data to 20 Mbps (16 Mbps Token Ring) Category 5 Data to 100 Mbps (Fast Ethernet) Category 5e, 6 Data to 1Gbps (Gigabit Ethernet) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 13 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Caùpù STP (Shielded Twisted-Pair) - Toác ñoä truyeàn: töø 16Mbps ñeán 155Mbps. - Choáng nhieãu toát. - Giaù maéc vaø ít thoâng duïng cho LAN. - STP thöôøng ñöôïc duøng cho maïng Token Ring vaø AppleTalk. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 14
 8. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRIEÅNÅ KHAI MAÏNGÏ VÔÙIÙ CAÙPÙ TP RJ45 Connector Sơđồđi cáp Twisted-pair Hub/ Switch Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 15 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRIEÅNÅ KHAI MAÏNGÏ VÔÙIÙ CAÙPÙ TP Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 16
 9. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PHUÏÏ KIEÄNÄ RJ45 MODULE JACK Theo chuaåån : - Thò tröôøng hieän coù hai loaïi theo hai chuaån T568-A vaø T568-B. Theo toáác ñoää: - Cuõng coù hai loaïi, thöù nhaát coù toác ñoä töø 100Mbps trôû xuoáng, vaø thöù hai coù toác ñoä töø 100Mbps trôû leân. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 17 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Caáuá truùcù RJ45 Module Jack Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 18
 10. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Chöùc Naêng Cuûûa Caùùc Pin Theo Chuaåån T568-B Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 19 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Chöùc Naêng Cuûûa Caùùc Pin Theo Chuaåån T568-A Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 20
 11. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM PHUÏÏ KIEÄÄN Category 5 Patch Cable Assemblies Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 21 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Quy Taécé Ñaùnhù Soáá Cho Rj45 Soá ñöôïc ñaùnh töø traùi sang phaûi theo thöù töï taêng daàn (nhìn töø maët tröôùc) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 22
 12. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙCÙ PHUÏÏ KIEÄNÄ KHAÙCÙ •Workstation Outlets •Patch Panel Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 23 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Straight-thru Cable z Yeâu caàu: – Caû hai ñaàu cuûa sôïi caùp phaûi ñöôïc thöïc hieän theo cuøng moät chuaån T568- A hoaëc T568-B. z ÖÙng duïng: – Duøng ñeå noái thieát bò maïng vaø maùy tính. z Caùc böôùc thöïc hieän: 1. Xaùc ñònh khoaûng caùch thöïc caàn thieát cho ñoaïn caùp, sau ñoù coäng theâm 20-25 cm. 2. Boùc voû moät ñaàu cable töø 2,5-4 cm tính töø ñaàu sôïi caùp. 3. Saép xeáp caùc ñoâi caùp theo chuaån T568-A hoaëc T568-B vaø söûa caùc sôïi caùp cho thaúng. 4. Duøng duïng cuï caét caùc sôïi caùp taïi vò trí caùch meùp voû töø 1,5-2 cm. 5. Kieåm tra laïi vò trí caùc ñoâi caùp. Ñöa caùc ñoâi caùp vaøo RJ45 Connector. 6. Thöïc hieän baém baèng duïng cuï baém caùp. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 24
 13. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM Crossover Cable Yeâu caàu: - Hai ñaàu caùp ñöôïc thöïc hieän theo hai chuaån khaùc nhau. Neáu moät ñaàu laø T568-A thì ñaàu con laïi laø T568-B. Chöùc naêng: - Duøng ñeå noái caùc thieát bò maïng vôùi nhau, hai maùy tính vôùi nhau. Caùc böôùc thöïc hieän: - Töông töï nhö straight-thru cable. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 25 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙP ÑOÀNG TRUÏC – Caáu taïo : – Phaân loaïi : z 50 Ohm-cable : söû duïng trong truyeàn döõ lieäu soá. Goïi laø baseband coaxial. z 75 Ohm-calbe :söû duïng trong truyeàn tín hieäu töông töï. Goïi laø broadband coaxial. – Ñaëc tính : z Hai loaïi söû duïng roäng raõi trong maïng maùy tính laø Thin cable vaø Thick cable z Moâ hình keát noái : Point to Point hay Multiaccess z Toác ñoä truyeàn thoâng tin : – LAN: toác ñoä 10Mbps (Ethernet) – MAN: toác ñoä 2Mbps (HDSL) Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 26
 14. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRIEÅN KHAI MAÏNG VÔÙI THINNET Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 27 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TRIEÅN KHAI MAÏNG VÔÙI THINNET Thin coax & Connectors BNC,T Connectors & Terminator Sơ đồ đi cáp Thin coax Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 28
 15. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CAÙP QUANG Sheath Jacket – Caáu taïo : Core (glass) Cladding Jacket (glass) (plastic) Core Cladding (a) (b) – Ñaëc tính : z Ñoä suy hao nhoû. Duøng trong khoaûng caùch lôùn. z Toác ñoä truyeàn raát cao.Chuû yeáu trong truïc thoâng tin chính. z Moâ hình keát noái : point –to –point z Phaïm vi trieån khai raát ña daïng : – LAN (vaøi km), – WAN (haøng chuïc km). Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 29 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM SOÙNG NGAÉN – Ñaëc ñieåm: z Soùng mang ñöôïc phaùt vaøo khoâng gian theo moät höôùng nhaát ñònh baèng moät suùng phaùt soùng. – Tính naêng & öùng duïng : z Taàn soá soùng mang treân 100Mhz , toác ñoä truyeàn raát cao. z Duøng ñeå trieån khai WAN duøng moâ hình keát noái Point to Point. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 30
 16. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM SOÙNG VOÂ TUYEÁN – Ñaëc ñieåm: z Soùng mang ñöôïc phaùt ra moïi höôùng. – Ñaëc tính: z Taàn soá soùng mang khoaûng 10Khz ñeán 100Khz. z Toác ñoä truyeàn khaù cao( treân 10Mbps) z Duøng ñeå trieån khai wireless LAN Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 31 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏTAÀNG MAÏNG Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 32
 17. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG MAÏNG z Card giao tiếpmạng (Network interface card –NIC) – Slot cắm. – Tốc độ truyềndữ liệu. – Giao dieän. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 33 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏ TAÀNG MAÏNG z Repeater : – Phuïc hoài tín hieäu, khueách ñaïi tín hieäu – Cho pheùp môû roäng maïng vöôït xa chieàu daøi giôùi haïn cuûa moät moâi tröôøng truyeàn. – Ñöôïc hieän thöïc baèng phaàn cöùng. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 34
 18. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏTAÀNG MAÏNG z Hub : – Thöïc hieän chöùc naêng nhö Repeater tuy nhieân coù môû roäng. – Taïo ra ñieåm keát noái taäp trung. – Tín hieäu ñöôïc phaân phoái ñeán taát caû caùc thieát bò keát noái. – Moät soá chöùc naêng quaûn lyù cuõng ñöôïc hieän thöïc. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 35 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏTAÀNG MAÏNG z Switch : – Switch thôngminhhơn hub và có bandwidth cao hơn. – Tính chấtchọnlọc khi gởidữ liệu. – Thöôøng ñöôïc hieän thöïc ôû layer 2/3. Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 36
 19. Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM CÔ SÔÛ HAÏTAÀNG MAÏNG z Router : – So sánh với switch, router còn thông minh hơn. – Dùng để liên mạng, lựachọn đường đi. – Thường đượchiệnthực ở lớp3/4 Cisco router Series 4000, 2500 Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 37 Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Tp.HCM TỔNG KẾT – Caùc vaán ñeà lieân quan veà truyeàn thoâng: z Caùc kyõ thuaät truyeàn z Caùc thieát bò hoå trôï z Chia xeû moâi tröôøng truyeàn z Caùc coâng ngheä truyeàn soá lieäu – Caùc moâi tröôøng truyeàn hieän nay: z Höõu tuyeán z Voâ tuyeán z Öùng duïng trong maïng maùy tính – Cô sôû haï taàng maïng: z NIC (Network Interface Card) z Repeater & Hub z Switch, Router Baûn quyeàn ®2001- Khoa Coâng Ngheä Thoâng Tin Trang 38