Bài giảng Luật thi đấu cờ vua - Bùi Ngọc

ppt 17 trang ngocly 29/05/2021 520
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Luật thi đấu cờ vua - Bùi Ngọc", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_luat_thi_dau_co_vua_bui_ngoc.ppt

Nội dung text: Bài giảng Luật thi đấu cờ vua - Bùi Ngọc

 1. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Luật thi đấu Cờ Vua Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Thạc sĩ: Bùi Ngọc Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 2. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Các nhân tố trên bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cột Cách đi nhập thành dọc Bài tập 1 Trung Trung tâm mở rộng Bài tập 2 tâm Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit - Hàng ngang
 3. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân trên bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Bên Đen Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Bên Trắng Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 4. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Tượng Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Đi chéo Cách đi quân Hậu theo màu ô Cách đi quân Mã mà nó Cách đi quân Tốt đứng. Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 5. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi của quân Xe Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã - Đi ngang Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành - Đi dọc Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 6. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Hậu Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã - Đi ngang Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua - Đi dọc Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 - Đi chéo Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 7. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi của quân Mã Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu - Đi theo Cách đi quân Mã đường Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua chéo của Cách đi nhập thành hình chữ Bài tập 1 Bài tập 2 nhật gồm Bài tập 3 6 ô cờ Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 8. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi của quân Tốt Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu -Đi thẳng: Cách đi quân Mã Khi chưa di Cách đi quân Tốt chuyển , có Cách đi quân Vua thể đi 1 ô Tốt g2 của trắng có thể đến ô g4 Cách đi nhập thành hoặc 2 ô. Bài tập 1 Bài tập 2 - Ăn chéo Tốt f2 của trắng có Bài tập 3 thể đến ô f3 Bài tập 4 - Bắt tốt Bài tập 5 Ván đấu minh họa qua đường Thi đấu Thoát /Exit - Phong cấp
 9. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Cách đi của quân Vua Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Vua chỉ đi Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã được 1 ô Cách đi quân Tốt cờ Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành - Đi ngang Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 - Đi dọc Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa - Đi chéo Thi đấu Thoát /Exit
 10. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Nước đi nhập thành Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách thức nhập Cách đi quân Xe thành: Đặt Vua Cách đi quân Hậu sang 2 ô (về bên Cách đi quân Mã muốn nhập thành) Cách đi quân Tốt và đặt Xe sang Cách đi quân Vua bên cạnh Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Nhập thành gần Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Nhập thành Xa Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 11. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Bài tập thực hành Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 1 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Tượng Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Trắng có Bài tập 1 thể bắt Bài tập 2 Bài tập 3 những Bài tập 4 quân nào ở Bài tập 5 Ván đấu minh họa hình bên? Thi đấu Thoát /Exit
 12. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 2 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Xe Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành Bài tập 1 những quân Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 bên? Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 13. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Bài tập thực hành Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Cách đi quân Hậu Bài tập 3 Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Hậu Trắng Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành Bài tập 1 những quân Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 bên? Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 14. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Bài tập thực hành Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Bài tập 4 Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Mã Trắng Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành những Bài tập 1 Bài tập 2 quân nào ở Bài tập 3 hình bên? Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 15. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Bài tập thực hành Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Bài tập 5 Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Tốt Trắng Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua có thể bắt Cách đi nhập thành những quân Bài tập 1 Bài tập 2 nào ở hình Bài tập 3 bên? Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 16. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe Ván đấu minh họa Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Ví dụ: Trận tranh chức vô địch thế giới Bài tập 1 giữa Kacpov và Kasparov Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit
 17. Bộ môn Cờ - Trường Đại học TDTT I Trang chủ Bàn cờ Vị trí các quân Cách đi quân Tượng Cách đi quân Xe CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG Cách đi quân Hậu Cách đi quân Mã Cách đi quân Tốt Cách đi quân Vua Cách đi nhập thành Bài tập 1 Bài tập 2 Bài tập 3 Bài tập 4 Bài tập 5 Ván đấu minh họa Thi đấu Thoát /Exit