Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa

ppt 10 trang ngocly 27/05/2021 1940
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_vi_mo_chuong_4_chinh_sach_tai_khoa.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế vĩ mô - Chương 4: Chính sách tài khóa

 1. Chương 4 CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 1
 2. I. CÁC DẠNG CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA 1. Chính sách tài khóa mở rộng: G v T →AD →Y Nên dùng khi KT chưa toàn dụng (suy thoái) 2. Chính sách tài khóa thu hẹp: G v T →AD →Y Nên dùng khi KT trên toàn dụng (lạm phát) 2
 3. * Những khó khăn của CSTK ◼ Cần xác định đúng tình trạng của nền kinh tế và mức sản lượng cần điều tiết. ◼ Xác định lượng ΔAD cần thay đổi, muốn vậy cần xác định số nhân K ◼ Định lượng ΔG, ΔT cần thay đổi trong toàn xã hội và cho từng ngành. ◼ Những thiệt hại sẽ xảy ra khi thực thi chính sách: - KTST: NSNN thâm hụt, dùng CSTKMR để chống ST, THNS↑ - KTLP: Để giảm lạm phát, dùng CSTKTH (↓G,↑T), có thể ảnh hưởng xấu đến các ngành GD, YT , các khu vực công và sức sản xuất nói chung 3
 4. II. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHI, THU NGÂN SÁCH ĐỐI VỚI AD - Chi ngân sách thay đổi ΔGo ΔGo → ΔADo(G) = ΔGo - Thu ngân sách thay đổi ΔTo ΔTo → ΔYd = -ΔTo → ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔT0 = ΔADo(T) => Chi, thu ngân sách cùng thay đổi ΔADo = ΔADo(G) + ΔADo(T) ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 4
 5. III. CSTK 1. CSTK chủ quan. Là việc CP chủ động thay đổi thu chi ngân sách để đạt mục tiêu cho trước - Thay đổi tổng cầu và sản lượng cân bằng. TD: Yt=1.500tỷ, Cm=2/3, Yp=1.800tỷ K=6. Dùng CSTK để ổn định kinh tế 5
 6. ΔY =Yp – YT = 300 Y 300 AD = = = 50 0 K 6 ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo 50 = x - 2/3y (pt vô số nghiệm) C1: Chỉ sử dụng G => ΔTo = 0, ΔGo = ΔADo = 50 C2: Chỉ sử dụng T => ΔGo=0, ΔTo=-ΔADo/Cm=-75 C3: Sử dụng cả G và T (tùy theo tình hình thực tế mà chọn nghiệm thích hợp) 30x3 Giả sử ΔGo = 20 => To = − = −45 2 6
 7. - Không thay đổi tổng cầu và sản lượng nhưng CP cần thay đổi thu chi ngân sách TD: CP cần tăng lương cho cán bộâ, công nhân viên 1.000 tỷ, biết Cm=2/3. Hỏi CP cần làm gì để giá cả không tăng? 7
 8. ΔADo = ΔGo – Cm.ΔTo ΔADo = 0 => ΔGo = Cm. ΔTo ΔTo = 1.500 => ΔYd = -1.500 => ΔCo = Cm.ΔYd = -Cm.ΔTo = -2/3x1.500 = -1.000 8
 9. 2. CSTK tự động CSTK tự động là việc tự động thay đổi phần thu chi ngân sách để YT có xu hướng trở về Yp. - Thuế: + KTST: Y↓ → Tx↓ →AD↑ →Y↑ →↓ST + KTLP: Y ↑ → Tx ↑ →AD↓ →↓LP - Trợ cấp: + KTST: Y↓ → TN ↑ → Tr ↑ →Y↑ →↓S + KTLP: Y ↑→ TN ↓→ Tr↓→AD↓→↓LP T 9
 10. BÀI TẬP 1/ GDP danh nghĩa 2007 là 4.000 tỷ, GDP danh nghĩa 2008 là 4.200 tỷ; Chỉ số giá 2005 là 120%, năm 2008 là 130%. Hỏi: a/ Tỷ lệ tăng trưởng kinh tế năm 2008? b/ Tỷ lệ tăng giá năm 2008 ? 2/ Trong nền kinh tế có các hàm định lượng sau: C=70+0,8Yd, I=130+0,1Y, T=30+0,15Y, X=300, G=250, M=30+0,25Y, Un=4%, Yp=1.650 tỷ. Tính a/ Sản lượng cân bằng và tỷ lệ thất nghiệp tại đó. b/ Nếu tăng xuất khẩu thêm 70 tỷ, cán cân thương mại có thể tốt hơn không? Tại sao? 10