Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường

ppt 17 trang ngocly 250
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptbai_giang_kinh_te_doanh_nghiep_thuong_mai_dich_vu_chuong_1_d.ppt

Nội dung text: Bài giảng Kinh tế doanh nghiệp thương mại, dịch vụ - Chương 1: Doanh nghiệp thương mại, dịch vụ trong nền kinh tế thị trường

 1. KINH TẾ DNTM,DV SỐ TÍN CHỈ: 2 BM: Kinh tế doanh nghiệp 1
 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PP NC HỌC PHẦN • ĐỐI TƯỢNG NC KINH DOANH ? Kinh doanh tm,dv ? Các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình kinh doanh CÁC YẾU TỐ KHÁI NIỆM ? ĐẶC ĐIỂM ? Hoạt động kinh doanh CẦN THIẾT ? của DNTM, DV: Lý luận, thực tế => tư duy, phương pháp nhận thức và giải quyết vấn đề cho các nhà kinh tế, quản lý 2
 3. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU: 5 CHƯƠNG (LÝ THUYẾT, BÀI TẬP KINH TẾ, THẢO LUẬN) • CHƯƠNG 1: DNTM, DV TRONG NỀN KTTT • CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG TM HÀNG HOÁ CỦA DNTM, DV (bài tập kinh tế) • CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG KINH TẾ TRONG TM DỊCH VỤ CỦA DNTM, DV • CHƯƠNG 4: CÁC NGUỒN LỰC CỦA DNTM, DV • CHƯƠNG 5: HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DNTM, DV 3
 4. PHƯƠNG PHÁP NC • Duy vật biện chứng, mô hình hoá và các công cụ định lượng • NGHIÊN CỨU TÀI LIỆU: BÀI GIẢNG, SÁCH CHUYÊN KHẢO, TẠP CHÍ, • LIÊN HỆ THỰC TẾ: LÝ THUYẾT => THỰC TẾ: QUAN SÁT, THAM GIA, PHỎNG VẤN, => SO SÁNH, GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 4
 5. TÀI LIỆU THAM KHẢO • PGS.TS Phạm Công Đoàn, TS. Nguyễn Cảnh Lịch, 2004, Kinh tế DNTM, NXB Tkê, Hà Nội • PGS.TS Phạm Công Đoàn, 2004, Bài tập Kinh tế DNTM, NXB Thống kê, Hà Nội. • Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Kinh tế học, 2002, NXB Thống kê, Hà Nội. • Tài liệu về bán hàng, mua hàng, marketing, nguồn lực, hiệu quả, . 5
 6. CHƯƠNG 1: DNTM, DV TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG • CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU CỦA DNTM, DV TRONG NỀN KTTT • DNTM, DV LÀ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI • CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM, DV: TÍNH HỆ THỐNG, TÁC ĐỘNG CỦA THỊ TRƯỜNG, SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC • PHÂN LOẠI DNTM, DV 6
 7. CHƯƠNG 1 . 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu của DNTM,DV 1.1.1. Khái niệm DN, DNTM, DV 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 1.1.3. Mục tiêu 1.1.4. Vai trò 7
 8. Kinh doanh => DN => DNTM,DV Góc độ tiếp cận bên ngoài DN ? Góc độ Góc độ tiếp cận theo tiếp cận kinh tế Luật DN 2005 8
 9. Khái niệm . • Góc độ tiếp cận bên ngoài: DN là một tập hợp các yếu tố như là tên gọi, biển hiệu, hàng hoá, nhãn hiệu hàng hoá, trụ sở, con người, • Góc độ tiếp cận Giáo trình kinh tế: DN là một cộng đồng người liên kết với nhau để sản xuất ra của cải, dịch vụ và cùng nhau thừa hưởng thành quả do việc sản xuất đó đem lại. • Góc độ tiếp cận Luật DN 2005: DN là một tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định được đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật nhằm mục đích thực hiện các hđkd. 9
 10. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU • Chức năng chung: thực hiện hđkd dv, tm trên thị trường => chức năng cụ thể : chuyên môn kỹ thuật, thương mại, tài chính, quản trị các nhiệm vụ : vị trí công việc cụ thể • Mục tiêu: lý do tồn tại và ptr của DNTM, DV => các yêu cầu của mục tiêu: cụ thể, đo được, linh hoạt, khả thi, hợp lý, thống nhất 10
 11. VAI TRÒ CỦA DNTM,DV SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI,DV TIÊU DÙNG 11
 12. Mô hình Stan Shih => Bill Gate và Microsoft ; Walton và Wal-Mart. 12
 13. CHƯƠNG 1 . 1.2. DNTM, DV LÀ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT, PHÂN PHỐI 1.2.1. DNTM, DV LÀ MỘT ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO ? CÁC YẾU TỐ ĐẦU RA (SẢN PHẨM) ? 13
 14. 1.2.2. DNTM, DV LÀ MỘT ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI KẾT QUẢ KINH DOANH: DOANH THU, GTGT, LỢI NHUẬN KINH DOANH ĐỐI TƯỢNG PHÂN PHỐI: NHÀ CUNG ỨNG, CƠ QUAN QUẢN LÝ NN, NGƯỜI LAO ĐỘNG, TỔ CHỨC TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ, CHỦ DN, 14
 15. CHƯƠNG 1 . 1.3. CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM, DV 1.3.1. DNTM, DV LÀ MỘT HỆ THỐNG HỆ THỐNG? DNTM, DV LÀ MỘT HỆ THỐNG: CÓ MỤC TIÊU, CÓ QUẢN LÝ, CÓ TÍNH MỞ, TÍNH ĐỘNG 15
 16. 1.3.2. CÁC QUY LUẬT KINH TẾ CỦA THỊ TRƯỜNG TÁC ĐỘNG ĐẾN DNTM, DV QUY LUẬT GIÁ TRỊ QUY LUẬT CUNG CẦU QUY LUẬT CẠNH TRANH 1.3.3. SỰ ĐIỀU TIẾT CỦA NHÀ NƯỚC ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA DNTM, DV HỆ THỐNG PHÁP LUẬT CÁC CÔNG CỤ ĐIỀU TIẾT NỘI DUNG QUẢN LÝ NN ĐỐI VỚI DN 16
 17. CHƯƠNG 1 . 1.4. PHÂN LOẠI DNTM, DV THEO QUY MÔ THEO TÍNH CHẤT SỞ HỮU THEO TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA DN THEO ĐỐI TƯỢNG KINH DOANH TỔNG KẾT CHƯƠNG 1:???? 17