Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng - Nguyễn Văn Thạnh

pdf 48 trang ngocly 3210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng - Nguyễn Văn Thạnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_chi_tiet_may_chuong_6_bo_truyen_banh_rang_nguyen_v.pdf

Nội dung text: Bài giảng Chi tiết máy - Chương 6: Bộ truyền bánh răng - Nguyễn Văn Thạnh

 1. CHƯƠNG 6 BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 1 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 2. Truyền động bánh răng 6.1 ÑÑÒNHÒNH NGHNGHÓÓÓAA TruyeTruyeàààànnnñññoooäääängng babaù ùùùnhnh raêng ththöï öïöïccchiehiehieäääänn truyetruyeà ààànnnchuyechuyechuyeåååånnnñññoooäääängng hoahoaë ëëëcc thayñño ooååååiiidadadaïïïïngng chuyechuyeå ååånnnñññoooäääängng nhônhôø øøøsssöïöï aên khôkhôù ùùùpppcucucuûûûûaaacacacaùùùùcccraêngraêng treân babaù ùùùnhnh raêng hoahoaë ëëëcc thanh raêngraêng. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 2 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 3. 6.1.1 NGUYÊN LÝ LÀM VIỆC 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 3 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 4. 6.1.2 PHAÂN LOALOAÏÏÏÏII a) Theo ssöïöï phaân boboá ááágigigiöööõaõaõa caù caùùùccctrutrutruïïïïcccchiachia rara: : TruyeTruyeTruyeàààànnnñññoooäääängng babaù ùùùnhnh raêng trutruï ïïï:: cacaùùùùccctrutrutruïïïïcccsongsong song TruyeTruyeTruyeàààànnnñññoooäääängng babaù ùùùnhnh raêng nonoù ùùùnnn(((coâncoâncoân):): cacaùùùùccctrutrutruïïïïccccacacaéééétt nhau TruyeTruyeTruyeàànàànnñññoooäääängng babaù ùùùnhnh raêng trutruï ïïïchechecheùùùùooo,, babaùùùùnhnh raêng nonoù ùùùnnnchechecheùùùùooo:: cacaùùùùccctrutrutruïïïïcccchechecheùùùùoo nhau b) Theo ssöïöï phaân boboá ááácucucuûûûûaaacacacaùùùùcccraêngraêng treân babaù ùùùnhnh raêng chiachia: : BoBoBoäääätruyeà truyeààànnnaênaên khôkhôù ùùùpppngoangoangoaøøøøiii:: cacaùùùùccraêngc raêng nanaè èèèmmmphphphíííaaangoangoangoaøøøøiiibababaùùùùnhnh raêng BoBoBoäääätruyeà truyeààànnnaênaên khôkhôù ùùùppptrongtrongtrong:: momoäääätttbababaùùùùnhnh cocoù ùùùraêngraêng phíph ííaaatrongtrongtrong,, momoäääätttbababaùùùùnhnh cocoù ùùù raêng phphí ííaaangoangoangoaøøøøiii c) Theo phphöööôngông raêng so vôvôùùùùiiiñöñöñöôôôøøøøngng sinhsinh: : Ta cocoùùùùboboboäääätruyetruyetruyeàààànnnbababaùùùùnhnh raêng thathaú úúúngngng,, raêng nghieângnghieâng, , raêng chchö ööõõõõV,V, raêng cong d) Theo bieân dadaï ïïïngng raêngraêng: : Ta coùcoùùùbababaùùùùnhnh raêng thaân khaikhai, , babaùùùùnhnh raêng xicloâit vavaø øøøbababaùùùùnhnh raêng cung trotroø øøønn ((thththöööôôôøøøøngng ssöû öû duduï ïïïngng babaù ùùùnhnh raêng thaân khai vvì ììvavavaäääännntototoááááccctrtrtröööôôôïïïïtttnhonhonhoûûûûneânneân hiehieääääuuusuasuasuaáááátttcaocaocao,, babaùùùùnnnkkkííínhnh cong ôôûûûûvuvuvuøøøøngng tietieá ááápppxuxuxuùùùùcccñññuuuûûûûlôlôlôùùùùnnnneânneân khakhaû ûûûnaêngnaêng tataû ûûûii lôlôùùùùnnn 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 4 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 5. Phân loại 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 5 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 6. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 6 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 7. 6.1.3 ÑÑAAAÙÙÙÙNHNH GIAÙGIAÙÙÙÖÖÖUU NHNHÖÖÖÔÔÔÏÏÏÏCC ÑÑIEIEIEÅÅÅÅMM VAVAØØØØPHAPHAPHAÏÏÏÏMM VI SSÖÛÖÛ DUDUÏ ÏÏÏNGNG a) Öu ñieåm: - Kích thöôùc nhoû, khaû naêng taûi lôùn - Tæ soá truyeàn khoâng thay ñoåi do khoâng coù hieän töôïng tröôït trôn - Hieäu suaát cao, coù theå ñaït 0,97 - 0,98 - Tuoåi thoï cao, ñoä tin caäy lôùn (L = 30.000 giôø) - Laøm vieäc toát trong phaïm vi vaän toác lôùn (150m/s), coâng suaát cao (vaøi chuïc ngaøn KW), tæ soá truyeàn khaù roäng (vaøi ngaøn). b) Nhöôïc ñieåm: - Cheá taïo töông ñoái phöùc taïp - Ñoøi hoûi ñoä chính xaùc cao - Coù nhieàu tieáng oàn khi vaän toác lôùn c) Phaïm vi söû duïng: - Söû duïng roäng raõi trong ngaønh cheá taïo maùy 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 7 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 8. 6.2 CACAÙÙÙÙCC THOÂNG SOSOÁÁÁÁHÌNHHÌNH HOHOÏÏÏÏCC CÔ BAÛBAÛÛÛNN CUÛCUÛÛÛAA BOÄBOÄÄÄ TRUYETRUYEÀÀÀÀNN BAÙBAÙÙÙNHNH RAÊNG TRUÏTRUÏÏÏ 6.2.1. RAÊNG THATHAÚÚÚÚNGNG • Z1, Z2 - Soá raêng cuûa baùnh nhoû vaø baùnh lôùn • u - Tæ soá truyeàn u = n1/n2 = Z2/Z1 • n1, n2 - Vaän toác voøng cuûa baùnh nhoû vaø baùnh lôùn • p - Böôùc raêng treân maët truï chia • α - Goùc profin α = 20o • m - Moâ dun aên khôùp: m = p/π , ñieàu kieän ñeå 2 baùnh aên khôùp laø cuøng m, m ñöôïc tieâu chuaån hoùa theo daõy soá sau (daõy 1 ñöôïc öu tieân): • Daõy1:1 1,25 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 12 18 20 25 32 40 • Daõy2 1,125 1,375 1,75 2,25 3,5 4,5 5,5 7 9 11 14 19 22 28 36 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 8 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 9. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 9 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 10. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 10 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 11. 6.2.2. RAÊNG NGHIEÂNG GoGoùùùùccctatataïïïïoooneânneân bôbôû ûûûiiitrutrutruïïïïcccbababaùùùùnhnh raêng vavaø øøøgiaogiao tuyetuyeá ááánnncucucuûûûûaaamamamaëëëëtt phaphaú úúúngng thanh raêng vôvôù ùùùii mamaëëëëtttphaphaphaúúúúngng chia gogoï ïïïiiilalalaøøøøgogogoùùùùcc nghieâng β 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 11 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 12. 6.2.3. SSÖÏÖÏ DÒCH CHCHÆÆÆNHNH TRONG BOBOÄÄÄÄTRUYETRUYETRUYEÀÀÀÀNN BABAÙÙÙÙNHNH RAÊNG - DDòch chænh nhaèm caûi thieän chaát löôïng aên khôùp baèng caùch duøng ñoaïn thaân khai khaùc. Cheá taïo baùnh raêng dòch chænh baèng caùch dòch dao moät khoaûng laø x.m. CoCoCoùùùù22 phphöööôngông phaphaù ùùùpppdòchdòch chchæ æænhnhnh:: a) Dòch chchæ æænhnh ññe eeààààuuu:: •BaBaBaùùùùnhnh raêng nhonhoû ûûûdòchdòch dao ddö ööôngông (x1 > 0), babaùùùùnhnh raêng lôlôù ùùùnnndòchdòch dao aâm (x2 < 0) vavaøøøøtototoåååångng heheä äääsososoáááádòchdòch chchæ æænhnh khoâng ñño ooååååiii:: xt = x1 + x2 = 0 •TreânTreân vovoø øøøngng chia chiechieà àààuuudadadaøøøøyyybababaùùùùnhnh raêng nhonhoû ûûûtaêngtaêng vavaø øøøchiechiechieààààuuudadadaøøøøyyybababaùùùùnhnh raêng lôlôùùùùnnngiagiagiaûûûûmmm,, nhnhöööngng totoå ååångng chiechieà àààuuudadadaøøøøyy khoâng ñño ooååååiiivavavaøøøøbababaèèèèngng p, ttöùöùöùcccvovovoøøøøngng trotroø øøønnnchiachia trutruøøøøngng vôvôù ùùùiiivovovoøøøøngng trotroø øøønnnlaênlaên nhnhö ööbababaùùùùnhnh raêng khoâng dòch chchæ æænhnhnh KhoaKhoaûûûûngng cacaù ùùùchch trutruïïïïcccvavavaøøøøgogogoùùùùcccaênaên khôkhôù ùùùpp khoâng thay ñño ooååååiii:: a = (d1 + d2)/2 = (dw1 + dw2)/2 α α w = 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 12 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 13. ≠ b) Dòch chchæ æænhnh gogoù ùùùccc:: xt = x1 + x2 0 •ThoângThoâng ththö ööôôôøøøøngng x t > 0 vavaøøøøxx1, x2 ññeeeààààuuulôlôlôùùùùnnnhônhôn khoângkhoâng. . Khi ñño ooùùùùbebebeàààà dadaøøøøyyyraêngraêng cucuû ûûûaaabababaùùùùnhnh raêng nhonhoû ûûûvavavaøøøøbababaùùùùnhnh raêng lôlôù ùnùùnntreântreân vovoø øøøngng chia lôlôùùùùnnnhônhôn p/2 vaøvaøøøraõnhraõnh cucuû ûûûaaachuchuchuùùùùngng nhonhoû ûûûhônhôn p/2. Do ññoooùùùùcacacaùùùùcccvovovoøøøøngng chia khoâng tieátie ááápppxuxuxuùùùùcccvôvôvôùùùùii nhaunhau, , babaùùùùnhnh raêng aên khôkhôù ùùùppptheotheo vovoø øøøngng laên cocoù ùùùdd1 (d1 +d2)/2 α α •GoGoGoùùùùcccaênaên khôkhôù ùùùppp:: w > •DòchDòch dao ddö ööôngông lalaø øøømmmtaêngtaêng chiechieà àààuuudadadaøøøøyyychaânchaân raêng do ññoooùùùùseõseõ taêng ññoooääääbebebeàààànnnuououoáááánnncucuûcuûûûaaaraêngraêngraêng,, gogoùùùùcccaênaên khôkhôù ùùùppptaêngtaêng lalaø øøømmmtaêngtaêng ñño ooääääbebebeàààànn tietieá ááápp xuxuùùùùccccucucuûûûûaaaraêngraêngraêng NhNhöööngng dòch chchæ æænhnh ddö ööôngông lalaø øøømm nhonhoï ïïïnnnraêngraêng vavaø øøø giagiaûûûûmmmheheheääääsososoáááátrutrutruøøøøngng khôkhôù ùùùpppdodo ññoooùùùù khoâng chochoï ïïïnnxn x quaquaùùùùlôlôlôùùùùnnn ThThöööôôôøøøøngng duduøøøøngng dòch chchæ æænhnh trong nhnhö ööõngõngõng trö trööôôôøøøøngng hôhôï ïïïpppsososoááááraêngraêng nhonhoû û(Zûû (Z1<30) ññeeeååååcacacaûûûûiiithiethiethieäääännnchachachaáááátttlllöööôôôïïïïngng aên khôkhôù ùùùppp,, taêng ñño ooääääbebebeàààànn truyetruyeà ààànnnñññoooäääängng babaùùùùnhnh raêng hay khi cacaà ààànnndòchdòch chchæ æænhnh ññe eeååååbababaûûûûoooñññaaaûûûûmm khoakhoaû ûûûngng cacaù ùùùchch trutruïïïïcccchocho trtrö ööôôôùùùùccc 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 13 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 14. 6.2.4. HEHEÄÄÄÄSOSOSOÁÁÁÁTRUTRUTRUØØØØNGNG KHÔKHÔÙÙÙÙPP 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 14 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 15. • Ñoä chính xaùc coù aûnh höôûng ñeán chaát löôïng cuûa boä truyeàn, TCVN quy ñònh 12 caáp chính xaùc theo thöù töï ñoä chính xaùc giaûm daàn, thöôøng duøng nhaát laø caùc caáp chính xaùc 6, 7, 8, 9. Ngoaøi ra ñeå baûo ñaûm khoâng keït raêng khi aên khôùp TCVN coøn quy ñònh 6 daïng khe hôû: H - khe hôû baèng khoâng; E - khe hôû nhoû; C&D - khe hôû giaûm; B - khe hôû thöôøng; A - khe hôû taêng (H, E, C caàn baûo ñaûm ñoä chính xaùc cheá taïo cao). Ngoaøi ra TCVN coøn quy ñònh dung sai khoaûng caùch truïc, ñoä nghieâng truïc vaø moät soá thoâng soá khaùc. • Keát caáu baùnh raêng phuï thuoäc vaøo ñöôøng kính baùnh raêng, quy moâ saûn xuaát vaø phöông phaùp laép vôùi truïc: neáu khoaûng caùch töø ñaùy raêng ñeán raõnh then ≤2,5m vôùi baùnh raêng thaúng vaø ≤1,6m vôùi baùnh raêng nghieâng thì thöôøng cheá taïo baùnh raêng lieàn truïc; baùnh raêng coù d 600mm cheá taïo baèng haøn hoaëc ñuùc. •KhiKhi chochoï ïïïnnncacacaáááápppchchchííínhnh xaxaù ùùùccccococoùùùùthethetheåååådddöïöïöïaaavavavaøøøøooocoângcoâng duduï ïïïngng vavaø øøøñññieieieààààuu kiekieäääännlan lalaøøøømmmvievievieääääccccucucuûûûûaaaboboboäääätruyeà truyeààànnnhayhay vavaäääännntototoáááácccvovovoøøøøngng ññe eeååååchochochoïïïïnnn 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 15 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 16. 6.3. LLÖÖÖCC TATAÙÙÙÙCC DUÏDUÏÏÏNGNG TRONG QUAQUAÙÙÙÙTRÌNH AÊN KHÔKHÔÙÙÙÙPP - LLöïöïöïccctatataùùùùcccdududuïïïïngng trong quaquaù ùùùtrtrtrìììnhnh aên khôkhôù ùùùpppcacacaàààànnnthiethiethieááááttttrongtrong ttí íínhnh toatoaùùùùnnnbababaùùùùnhnh raêngraêng, , trutruïïïïccc,, ooåååå KhiKhi xaxaù ùùùcccñññònhònh llöï öïöïccctatataùùùùcccdududuïïïïngng leân cacaù ùùùcccraêngraêng aên khôkhôù ùùùppptata boboû ûûû qua aaûûûûnhnh hhö ööôôôûûûûngng cucuû ûûûaaalllöïöïöïcccmama sasaùùùùttt(((vvvìììheheheääääsososoáááámama sasaùùùùtttff khakhaùùùùnhoû nhoûûû).). LLLöïöïöïcc phaphaù ùùùpp tuyetuyeá ááánnnFFn do babaùùùùnhnh 1 tataùùùùcccñññoooäääängng vavaø øøøooobababaùùùùnhnh 2 seõ truyetruyeàààànnnñññiiitrongtrong mamaë ëëëtt phaphaú úúúngng aên khôkhôù ùùùpp vuoâng gogoù ùùùcccvôvôvôùùùùiiicacacaùùùùcccmamamaëëëëtt raêng khi lalaø øøømmmvievievieääääccc 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 16 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 17. a) TrTröööôôôøøøøngng hôhôï ïïïpppraêngraêng thathaú úúúngng 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 17 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 18. b) TrTröööôôôøøøøngng hôhôï ïïïpppbababaùùùùnhnh raêng nghieâng 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 18 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 19. 6.4. TATAÛÛÛÛII TROTROÏÏÏÏNGNG TTÍÍÍNHNH 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 19 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 20. 6.4.1. HEHEÄÄÄÄSOSOSOÁÁÁÁTATATAÄÄÄÄPP TRUNG TAÛTAÛÛÛII TROTROÏÏÏÏNGNG Kβ 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 20 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 21. ÑÑeeeåååågiagiagiaûûûûmmmbôbôbôùùùùtttsssöïöï tataä äääppptrungtrung tataû ûûûiiitrotrotroïïïïngngng:: CoCoùùùùthethetheååååsssöûöû duduï ïïïngng cacaù ùùùcccbiebiebieäääänn phaphaù ùùùpppsausausau:: SSSöûöû duduï ïïïngng babaù ùùùnhnh raêng vavaù ùùùtttmememeùùùùpppôôûôûûûñññaaaààààuuuraêngraêng CheCheCheáááátatataïïïïooobababaùùùùnhnh raêng babaè èèèngng vavaä ääätt lielieä äääuuuchachachaïïïïyyymomomoøøøønnntototoááááttt(((ñññoooääää raraéééénn < 350HB). CheCheCheáááátatataïïïïoooraêngraêng hhì ììnhnh trotroá ááángng HaHaHaïïïïnnnchechecheáááábebebeààààrororoäääängng babaù ùùùnhnh raêng b TaêngTaêng ñño ooääääcccöùöùöùngng cucuû ûûûaaatrutrutruïïïïccc,, thaân mamaù ùùùyy TaêngTaêng ñño ooäääächchchííínhnh xaxaù ùùùcccgiagia coâng ÑÑÑaaaëëëëtttbababaùùùùnhnh raêng ôôû ûûûvòvò trtrí ííííítttchòuchòu aaû ûûûnhnh hhö ööôôôûûûûngng cucuû ûûûaaañññoooääää voõng trutruï ïïïcc 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 21 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 22. 6.4.2. HEHEÄÄÄÄSOSOSOÁÁÁÁTATATAÛÛÛÛII TROTROÏÏÏÏNGNG ÑÑOOOÄÄÄÄNGNG KV 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 22 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 23. 6.4.3. HEHEÄÄÄÄSOSOSOÁÁÁÁPHAÂNPHAÂN BOBOÁÁÁÁKHOÂNG ÑÑEEEÀÀÀÀUU CUCUÛÛÛÛAA TATAÛÛÛÛII TROTROÏÏÏÏNGNG GIGIÖÖÖÕAÕA CACAÙÙÙÙCC RAÊNG Kα 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 23 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 24. 6.5. HIEHIEÄÄÄÄUU SUASUAÁÁÁÁTT BOBOÄÄÄÄTRUYETRUYETRUYEÀÀÀÀNN BAÙBAÙÙÙNHNH RAÊNG 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 24 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 25. 6.6. CACAÙÙÙÙCC DADAÏÏÏÏNGNG HOHOÛÛÛÛNGNG VAVAØØØØCHCHCHÆÆÆTIEÂUTIEÂU TTÍÍÍNHNH Khi truyetruyeà ààànnnmoâmenmoâmen xoaxoaé ééénnn,, tataïïïïiiichoãchoã aên khôkhôù ùùùpp ngoangoaø øøøiiitatataùùùùcccdududuïïïïngng cucuû ûûûaaalllöïöïöïcc phaphaùùùùpppFF cocoøøøønnntototoàààànnntatataïïïïiiilllöïöïöïcccmama sasaùùùùtttFF = f.F do cacaùùùùcccbebebeààààmamamaëëëëtttraêngraêng trtrö ööôôôïïïïtt n s σ n σ leân nhaunhau. . CaCaùùùùcccöùöùöùngng suasuaá ááátttchuchuchuûûûûyeyeyeááááuu H vavaøøøø F thay ñño ooååååiiitheotheo chu kykyø øøø mamaïïïïchch ñño ooäääängng giagiaù ùùùnnnñññoaoaoaïïïïnnn ÑÑoooùùùùlalalaøøøønguyeânnguyeân nhaân gaây ra cacaù ùùùcccdadadaïïïïngng hohoû ûûûngng raêngraêng:: 1) Gaõyraêng:raêng : do öùöùngng suasuaá ááátttuououoáááánnngaâygaây neânneân, , ththöööôôôøøøøngng xaxaû ûûûyyyrara ôôû ûûûñññaaaùùùùyyychoãchoã gogoù ùùùcc llöööôôôïïïïnncun cucuûûûûaaathôthôthôùùùùchòuchòu kekeù ùùùooododo quaquaùùùùtatataûûûûiiihayhay do momoûûûûiii σ ≤ σ –ÑÑÑeeeååååtratratraùùùùnhnh gaõy phaphaû ûûûiiitttííínhnh toatoaù ùùùnn F [ F]; ngaên ngngöø öøöøaaabababaèèèèngng cacaù ùùùchch taêng m, duduøøøøngng dòch chchæ æænhnhnh,, nhienhieäääätt luyeluyeä ääännn,, taêng babaù ùùùnnnkkkííínhnh gogoù ùùùccclllöööôôôïïïïnnn 2) TroùTroùcùùcvc vìvìmoì moûmoûiûûibei beàbeàmaàà maëmaëtëëtraêngt raêng:raêng: ththöööôôôøøøøngng babaé ééétttñññaaaààààuuutttöøöø vuvuø øøøngng taâm aên khôkhôù ùùùpppphphphíííaa chaân raêng do öùöùngng suasuaá ááátt tietieá áááppxup xuxuùùùùcccvavavaøøøølllöïöïöïcccmama sasaùùùùtttlôlôlôùùùùnnn TroTroùùùùccccococoùùùùthethetheåååålalalaøøøø nhanhaáááátttthôthôthôøøøøiii(((khikhi ñño ooääääraraéraééénnnbebebeààààmamamaëëëëtttthathathaááááppp)) hay trotroùùùùccclanlan ((khi khi ñño ooääääcccöùöùöùngng bebeà ààà mamaëëëëtttcaocaocao).). σ ≤ σ –ÑÑÑeeeååååtratratraùùùùnhnhphaphaû ûûûiiitttííínhnh toatoaù ùùùnn H [ H]; cocoùùùùthethetheåååådududuøøøøngng cacaù ùùùcccbiebiebieäääännnphaphaphaùùùùpp ngaên trotroùùùùcccnhnhnhööönaângnaâng cao ñño ooäääärararaéééénnncucucuûûûûaaaraêngraêng babaè èèèngng nhienhieä ääätttluyeluyeluyeäääännn,, taêng gogoùùùùcccaênaên khôkhôù ùùùpppbababaèèèèngng dòch chchæ æænhnhnh,, naâng cao cacaá ááápppchchchííínhnh xaxaù ùùùccccucuûcuûûûaaabababaùùùùnhnh raêngraêng 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 25 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 26. 3) MoøMoøøønnnraêngraêngraêng:: xaxaûûûûyyyrara trong cacaù ùùùcccboboboäääätruyetruyetruyeàààànnnboâiboâi trôn khoâng totoá ááátt do öùöùngng suasuaá ááátt tietieá ááápppxuxuxuùùùùccchayhay aaùùùùpppsuasuasuaáááátttcaocao . ÑÑeeeåååågiagiagiaûûûûmmmmomomoøøøønn babaèèèèngng cacaù ùùùchch taêng ñño ooääääcccöùöùöùngng vavaø øøønhanhanhaüüüünnnbebebeààààmamamaëëëëttt,, khoângcho bubuï ïïïii babaëëëëmmmbaybay vavaøøøøooo,, duduøøøøngng dadaà àààuuuboâiboâi trôn ththí ííchch hôhôï ïïïppp 4) DíDínhínhraêng:raêng : xaxaûûûûyyyrara vôvôù ùùùiiicacacaùùùùcccboboboäääätruyetruyetruyeàààànnnchòuchòu tataû ûûûiiilôlôlôùùùùnnn,, vavaäääännntototoáááácc cao ((nhie nhienhieäääätttñññoooäävaää vavaøøøøaaaùùùùpppsuasuasuaáááátttcaocaocao).). ÑÑeeeååååtratratraùùùùnhnh ddí íínhnh raêng cocoù ùùùthethetheåååå duduøøøøngng cacaù ùùùcccbiebiebieäääänn phaphaù ùùùppp:: vavaùùùùtttñæñæñænhnh raêngraêng, , taêng ccö ööôôôøøøøngng lalaø øøømm nguonguoääääiiidadadaààààuuu,, chochoïïïïnnnvavavaäääätt lielieä äääuuuthththíííchch hôïhô ïïïppp,, duduøøøøngng dadaà àààuuuchochochoáááángng ddííínhnhnh 5) BieáBieánáándan daïdaïngïïngdeûde ûoûûobeo beàbeàmaàà maëmaëtëëtraêngt raêng:raêng: xaxaûûûûyyyrara vôvôù ùùùiiibababaùùùùnhnh raêng babaè èèèngng thetheùùùùpppcococoùùùùñññoooäääärararaéééénnnthathathaááááppp,, chòu tataû ûûûiiilôlôlôùùùùnnn,, vavaäääännntototoáááácccthathathaááááppp(((bebebeààààmamamaëëëëtt bò biebieá ááánnndadadaïïïïgggdededeûûûûooododo bò kekeù ùùùoootheotheo phphö ööôngông cucuû ûûûaavaa vavaäääännntototoáááácc trtröööôôôïïïïttt).). 6) Bong beàbeàmaàà maëmaëtëëtraêngt raêng:raêng: xaxaûûûûyyyrara vôvôù ùùùiiibababaùùùùnhnh raêng cocoù ùùùchachachaáááátttlllöööôôôïïïïngng nhienhieäääätttluyeluyeluyeäääännnkhoângkhoâng totoá áááttt,, chòu tataû ûûûiiitrotroïtroïïïngng quaquaù ùùùlôlôlôùùùùnnn 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 26 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 27. •TrongTrong cacaù ùùùcccdadadaïïïïngng hohoû ûûûngng treân ththì ììtrotrotroùùùùcccroãroã bebeà àààmamamaëëëëtttraêngraêng lalaø øøø dadaïïïïngng hohoû ûûûngng chuchuû ûûûyeyeyeááááuuuñññoooááááiiivôvôvôùùùùiiiboboboäääätruyetruyetruyeàààànnnkkkííínnn,, boâi trôn totoááááttt Do ññoooùùùùtata ttí íínhnh toatoaù ùùùnnnthiethiethieáááátttkekekeáááátheotheo ñño ooääääbebebeàààànn tietieá ááápppxuxuxuùùùùccc •TrongTrong cacaù ùùùcccboboboäääätruyeà truyeààànnnhôhôhôûûûûvavavaøøøøboâiboâi trôn khoâng totoá áááttt,, gaõy raêng laøla øøødadadaïïïïngng hohoû ûûûngng chuchuû ûûûyeyeyeááááuuu TrTröööôôôøøøøngng hôhôï ïïïpppnananaøøøøyyytttííínhnh toatoaùùùùnnntheotheo ssöù öùöùcccbebebeàààànnnuououoáááánnn •CaCaCaùùùùcccdadadaïïïïngng hohoû ûûûngng khakhaù ùùùcccñöñöñöôôôïïïïcccxexexeùùùùtttñññeeeáááánn khi chochoï ïïïnn öùöùngng suasuaá ááátttchocho phepheù ùùùppp •ChChChææ tieâu ttí íínhnhnh:: σ ≤ σ H [ H] ññeeeååååtratratraùùùùnhnh trotroù ùùùcc σ ≤ σ F [ F] ññeeeååååtratratraùùùùnhnh gaõy 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 27 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 28. 6.7. VAVAÄÄÄÄTT LIELIEÄÄÄÄUU CHEÁCHEÁÁÁTATATAÏÏÏÏOO BAÙBAÙÙÙNHNH RAÊNG VaVaäääätt lielieä äääuuulalalaøøøømmmbababaùùùùnhnh raêng phaphaû ûûûiiithothothoûûûûaaamaõnmaõn cacaù ùùùcccñññieieieààààuuukiekiekieäääännnveveveààààcacacaùùùùcccñññoooääääbebebeàààànn tietieá ááápp xuxuùùùùcccvavavaøøøøñññoooääääbebebeàààànnnuououoáááánnn,, ththöööôôôøøøøngng duduø øøøngng thetheù ùùùpp gang vavaøøøøchachachaáááátttdededeûûûûooo 1) TheùTheùùùpp:p: phuphuïïïïthuothuothuoääääcccvavavaøøøøoooñññoooäääärararaéééénnnvavavaäääätt lielieä äääuuuchiachia ra hai nhonhoù ùùùmmm:: ÑÑoÑooääääraraéraééénnHBn HB ≤ 350: babaùùùùnhnh raêng ñöñöô ôôïïïïcccthththöööôôôøøøøngng hohoù ùùùaaahoahoahoaëëëëccctoâitoâi cacaû ûûûiiithiethiethieäääännn,, cho phepheùùùùpp tietieá ááánnnhahahaøøøønhnh cacaé ééétttgogogoïïïïtttchchchííínhnh xaxaù ùùùcccsausau nhienhieä ääätt luyeluyeä ääännn BaBaùùùùnhnh raêng nhonhoù ùùùmmmvavavaäääätt lielieääääuuunananaøøøøyyycococoùùùùkhaû khaûûû naêng chachaï ïïïyyymomomoøøøønnntototoááááttt,, khoâng bò phaphaù ùùùhuhuhuûûûûyyygiogiogioøøøønn khi chòu tataû ûûûii trotroïïïïngng ñño ooäääängngng,, neân chochoï ïïïnnnvavavaäääätttlielielieääääuuubababaùùùùnhnh nhonhoû ûûûcococoùùùùcucucuøøøøngng cô ttí íínhnh hoahoaë ëëëccctototoááááttthônhôn babaùùùùnhnh lôlôù ùùùnnnvavavaøøøøñññoooäääärararaéééénnncaocao hônhôn: : H1 ≥ H2 + (10 15).HB -Ñ- ÑoÑoäoäraää raéraénéénHB > 350: toâi thetheå åååtttíííchchch,, toâi tataà ààànnnsososoáááácaocaocao,, thathaáááámmmcacacaùùùùcccbon,bon, thathaáááámm nitônitô. . ÑöÑöôôôïïïïcccbiebiebieååååuuuthòthò babaè èèèngng HRC (HRC = 10.HB). CaCaùùùùcccdadadaïïïïngng nhienhieä ääätttluyeluyeluyeäääännnñññaaaëëëëcc biebieäääätttchocho phepheù ùùùpppñññaaaïïïïtttñññoooäääärararaéééénn HRC = 50 60, khi ñño ooùùùùöùöùöùngng suasuaá ááátttchocho phepheù ùùùpp taêng leân 2 lalaàààànnnvavavaøøøøkhaû khaûûûnaêngnaêng tataû ûûûii taêng leân 4 lalaàààànnnsoso vôvôùùùùiiithethetheùùùùpppthththöööôôôøøøøngng vavaø øøøtoâitoâi cacaû ûûûii thiethieäääännn 2) Gang: duduøøøøngng cho babaù ùùùnhnh raêng cocoù ùùùkkkíííchch ththö ööôôôùùùùccclôlôlôùùùùnnn,, babaùùùùnhnh raêng cacaá ááápppchachachaäääämmmvavavaøøøø babaùùùùnhnh raêng cucuû ûûûaaaboboboäääätruyetruyetruyeàààànnnhôhôhôûûûû Gang cocoùùùùsssöùöùöùcccbebebeàààànnnchochochoáááángng ddí íínhnh totoá áááttt,, lalaøøøømmmvievievieääääcc ñöñöôôôïïïïcccvôvôvôùùùùiiinhnhnhöööõngõngõng nôi boâi trôn kkí íínnn,, rereûûûûhônhôn thetheù ùùùpppnhnhnhöööngng ssöù öùöùcccbebebeàààànnnuououoáááánnnkekeùkeùùùmmm 3) ChaáChaáááttdet deûdeûûûoo:o: ththöööôôôøøøøngng duduø øøøngng teâctolit (E = 6000 8000Mpa), Lignofon (E = 10000 12000 MpaMpa)) ssöûöû duduï ïïïngng trong boboä ääätruyetruyetruyeàààànnncococoùùùùtatataûûûûiiitrotrotroïïïïngng thathaá áááppp 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 28 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 29. 6.8. ÖÙÖÙNGNG SUASUAÁÁÁÁTT CHO PHEÙPHEÙÙÙPP 6.8.1. ÖÙÖÙNGNG SUASUAÁÁÁÁTT TIETIEÁÁÁÁPP XUXUÙÙÙÙCC CHO PHEÙPHEÙÙÙPP 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 29 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 30. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 30 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 31. 6.8.2. ÖÙÖÙNGNG SUASUAÁÁÁÁTT UOUOÁÁÁÁNN CHO PHEÙPHEÙÙÙPP 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 31 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 32. 7. TÍNH TOÁN THIẾT KẾ 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 32 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 33. 7.1 TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ RĂNG THẲNG 7.1.1 Tính theo ứng suất tiếp xúc: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 33 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 34. Bán kính cong tương đương: Tải trọng phân bố: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 34 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 35. Thay tất cả vào công thức Hezt, ta có: - Công thức kiểm tra bền: Với cặp vật liệu: thép-thép: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 35 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 36. - Công thức thiết kế (khoảng cách trục): 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 36 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 37. 7.1.2 Tính theo ứng suất uốn: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 37 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 38. 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 38 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 39. 7.2 Tính bền bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 39 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 40. 7.2.1 Tính theo ứng suất tiếp xúc: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 40 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 41. 7.2.2 Tính theo ứng suất uốn: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 41 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 42. 8. TRUYỀN ĐỘNG BÁNH RĂNG NÓN 8.1 THÔNG SỐ HÌNH HỌC: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 42 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 43. 8.2 Lực tác dụng: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 43 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 44. 8.3 Tải trọng tính: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 44 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 45. 8.4 Tính bền bộ truyền bánh răng nón răng thẳng: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 45 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 46. 8.4.1 Tính theo ứng suất tiếp xúc: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 46 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 47. 8.4.2 Tính theo ứng suất uốn: 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 47 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.
 48. HẾT CHƯƠNG 6 10/11/2009 GV:NGUYỄN VĂN THẠNH 48 Please purchase PDF Split-Merge on www.verypdf.com to remove this watermark.