Bài giảng Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước - Trần Minh Hải

pdf 40 trang ngocly 02/06/2021 1210
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước - Trần Minh Hải", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfbai_giang_cac_chi_tieu_danh_gia_chat_luong_nuoc_tran_minh_ha.pdf

Nội dung text: Bài giảng Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng nước - Trần Minh Hải

 1. CAÙC CHÆ TIEÂU ÑAÙNH GIAÙ CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ™ThS. Trần Minh Hải 1 June 9, 2006 CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC (water quality parameters) ™ Ñoä maøu, ñoä ñuïc ™ pH ñoä axit, ñoä kieàm ™ Ñoä cöùng ™ DO, BOD, COD ™ Chaát raén ™ Fe, Mn, ™ Clorin, clorua ™ Chaát dinh döôõng N, P, 2 June 9, 2006 1
 2. CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC XÖÛ LYÙ ™ Chaát löôïng nöôùc- con ngöôøi NGUOÀN GOÁC Chæ tieâu chaát löôïng nöôùc PHAÂN TÍCH, ÑO DAÏC Khaùi nieäm, phaân loaïi TAÙC ÑOÄNG Con ngöôøi Moâi tröôøng 3 June 9, 2006 CAÙC CHÆ TIEÂU CHAÁT LÖÔÏNG NÖÔÙC ™ Chæ tieâu ñaùnh giaù Chæ tieâu hoaù hoïc Chæ tieâu vaät lyù ƒpH ƒNhieät ñoä ƒÑoä axit, ƒÑoä maøu, Chæ tieâu sinh hoïc & sinh hoaù ƒÑoä kieàm, ƒÑoä ñuïc , ƒNhu caàu oxy sinh hoïc ƒOxy hoaø tan, ƒChaát raén ƒColiform ƒNhu caàu oxy hoaù hoïc, ƒNitô ƒPhotpho, ƒClorua ƒSulphat ƒKim loai naëng 4 ƒNguyeân toá vi löôïng June 9, 2006 2
 3. Ñoä maøu, ñoä ñuïc Phaân loaïi ¾ Ñoä maøu bieåu kieán: (coù SS) ¾ Ñoä maøu thöïc: 5 June 9, 2006 Yangtze River in China. Xöû lyù khöû maøu ¾ Löu trong hoà: saùnh saùng, caân baèng, vi sinh ¾ Keo tuï hoùa hoïc ¾ Loïc caùt ¾ Oxy hoùa: clo, KMnO4, ClO2, O3. ¾ Haáp phuï baèng than hoïa tính ¾ Nhöïa haápphuï loã xoáp lôùn 6 June 9, 2006 3
 4. Ñoä ñuïc ™Baûn chaát: khoaùng, höõu cô, khí ¾Chaát lô löûng ¾Chaát keo ¾Chaát hoøa tan ¾Sinh vaät 7 ™ June 9, 2006 Ñoä ñuïc Ñoä ñuïc cuûa nöôùc laø möùc ñoä ngaên caûn aùnh saùng xuyeân qua nöôùc vuøng nuùi Vuøng noâng nghieäp: sx, luõ Vuøng ñoâ thò: sinh hoaït, coâng nghieäp, coâng coäng Chaát höõu cô vi sinh; vi khuaån, taûo 8 June 9, 2006 4
 5. ÖÙng duïng cuûa ñoä ñuïc ™Ñaùnh giaù quaù trình xöû lyù ™Ñaùnh giaù quaù trình keo tuï ™Ñaùnh giaù möùc ñoä SS cuûa maãu 9 June 9, 2006 pH, ñoä axit, ñoä kiềm 10 June 9, 2006 5
 6. pH ™ The pH of water determines the solubility (amount14 that can be dissolvedbleach –in the 13water) and ammoniabiological availability12 (amount – that can be utilized by aquatic life) 11 of10 chemical constituents such9 as sea water 8 nutrients– – distilled water (phosphorus, nitrogen,7 and carbon)6 and heavy– pure rain metalsbeer – 5 – most fish species die (lead,4 copper, cadmium,vinegar – etc.). lemon juice – 3 2 11 June 9, 2006 1 pH = - lg{H+} * ™ AÛnh höôûng, taùc ñoäng ¾ Sinh hoïc aên moøn, hoøa tan. ™ ÖÙng duïng: ¾ Ñeäm: aB hay Ab ¾ Keo tuï, laøm meàm nöôùc, khöû truøng, khöû Fe, KL, Xöû lyù sinh hoïc. ¾ Kieåm soaùt aên moøn ™ Phöông phaùp phaân tích ¾ Chæ thò pH ¾ Ñieän hoaù: Chuaån maùy baèng dd chuaån pH 4, pH 7, pH 9. 12 June 9, 2006 6
 7. Kieåm soaùt pH ™ Trung hoaø 13 June 9, 2006 Ñoä axit ™ Ñoä axit laø khaû naêng nhöôøng proton ™ Thaønh phaàn ¾ axit yeáu: H2CO3, H2S, CH3COOH; + 3+ 3+ ¾ axit maïnh baz yeáu: NH4 , Fe , Al + axit maïnh. ¾ axit maïnh (HCl, H2SO4, HNO3) ™ Nguoàn goác ¾ CO2 + - + 2- z CO2 + H2O Æ H2CO3 Æ H + HCO3 H + CO3 . ¾ Khoaùng z 2S + 3O2 + 2H2O Æ 2H2SO4. z FeS2 + 7/2 O2 + H2O Æ FeSO4 + H2SO4. z CO2 + CaCO3 + H2O Æ Ca(HCO3)2. + - z FeCl3 + 3H2O → Fe(OH)3 + 3H + 3Cl . 14 ¾ Khí: SO2, NO2 +June H2 O9, →2006 7
 8. Ñoä kieàm ™ Ñoä kieàm laø khaû naêng tieáp nhaän proton ™ Thaønh phaàn: ¾ (1) hydroxit (OH-), 2- ™ ¾ (2) cacbonat (CO3 ), Nguyeân nhaân - ¾ (3) bicacbonat (HCO3 ). ¾ Töï nhieân 2- 3- ¾ (4) muoái axit yeáu (SiO3 , PO4 z CO + CaCO + H O → ); 2 3 2 Ca(HCO3)2 ¾ (5) baz yeáu NH 3 z Chaát höõu cô + CO2 (taûo) ¾ (5) baz maïnh. → O2. z Khöû CO2 = thoâng khí ¾ Nhaân taïo : z Laøm meàm: voâi, soda 15 June 9, 2006 z Keo tu ™Pp phaân tích: chuaån ñoä Ñoä kieàm 14 Ñieåm uoán 12 10 8 pH 6 4 - + OH + H = H2O 2 CO 2- + H+ = HCO - 3 3 0 - + HCO3 + H = H2CO3 02468101214 Theå tích dung dòch axit, ml 16 June 9, 2006 8
 9. Ñoä kieàm ™ Tính toaùn caùc loaïi ñoä kieàm ¾ Ñoä kieàm phenol ¾ Ñoä kieàm toång coäng ¾ Ñoä kieàm hydroxit (OH-) 2- ¾ Ñoä kieàm cacbonat (CO3 ) - ¾ Ñoä kieàm bicacbonat (HCO3 ) 17 June 9, 2006 Ñoä cöùng 18 June 9, 2006 9
 10. Ñoä cöùng * ™ Phaân loaïi theo ion kim loaïi taïo neân ñoä cöùng ¾ Ñoä cöùng canxi ¾ Ñoä cöùng magie⠙ Phaân loaïi theo anion taïo neân ñoä cöùng ¾ Ñoä cöùng cacbonat (ñoä cöùng taïm thôøi) ¾ Ñoä cöùng phicacbonat (vónh cöûu). ¾ Ñoä cöùng toång coäng 19 June 9, 2006 Ñoä cöùng mg/lit 75 150 300 CaCO3 Meàm Cöùng Cöùng Raát cöùng trung bình oH 4,2 8,4 16,8 28 Raát Meàm Cöùng trung bình Cöùng Raát cöùng meàm 20 June 9, 2006 10
 11. Nguyeân nhaân ™ Nguyeân nhaân 21 June 9, 2006 Nguyeân nhaân gaây ra ñoä cöùng ™ Cation: ¾ Kim loaïi hoaù trò 2 (Me2+): Ca2+, Mg2+, Mn2+, ™ Anion: - 2- ¾ CO2, Cl , SO4 , ™ Quaù trình hoaø tan 22 June 9, 2006 11
 12. Nöôùc ngaàm ™ Chu trình nöôùc ngaàm 23 June 9, 2006 ™ Nguoàn goác Möa Ñoä cöùng TAÀNG ÑAÁT MAËT Vi khuaån hoaït ñoäng maïnh → taïo CO2. CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. TAÀNG ÑAÁT CAÙT Vi khuaån → taïo CO2. CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. Khe nöùt ÑAÙ VOÂI CaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2. MgCO + H CO →Mg(HCO ) . Hang 3 2 3 3 2 ñoäng 24 June 9, 2006 12
 13. Need for Soil Improvement Sinkholes Dissolution of carbonate bedrock 25 June 9, 2006 AÛnh höôûng 26 June 9, 2006 13
 14. AÛnh höôûng 27 June 9, 2006 Tính toaùn ñoä cöùng ™ Ñoä cöùng (mg CaCO3/L) = D [Me2+ ] CaCO3 Ñöông löôïng gam cuûa D Me Cabonat canxi Noàng ñoä ñöông Ñöông löôïng gam cuûa löôïng cuûa kim loaïi kim loaïi hoaù trò 2 hoaù trò 2 28 June 9, 2006 14
 15. DO, BOD, COD 29 June 9, 2006 DO ™Khaùi nieäm: ¾ Oxi phaân töû trong nöôùc ™Giôùi haïn: ¾ Oxi baõo hoaø 30 June 9, 2006 15
 16. Oxi hoaø tan – DO * ™Nguyeân nhaân ¾ Khueách taùn töø khoâng khí (nöôùc maët) ¾ Quang hôïp cuaû thöïc vaät trong nöôùc. ¾ Maát do phaân huyû sinh hoïc ¾ Tieâu hao do hoâ haáp cuûa ñoäng vaät. ¾ Giaûm oxi do phaûn öùng hoaù hoïc. 31 June 9, 2006 Chu trình oxy 32 June 9, 2006 16
 17. Chu trình oxy 33 June 9, 2006 Oxi hoaø tan – DO ™ AÛnh höôûng, taùc ñoäng ¾ Duy trì hieáu khí → caân baèng sinh thaùi, töï laøm saïch ¾ Kieåm soùat xöû lyù sinh hoïc hieáu khí ¾ AÊn moøn ™ ÖÙng duïng: ¾ Ñaùnh giaù chaát löôïng nöôùc → kieåm soaùt oâ nhieãm vaø kieåm tra hieäu quaû xöû lyù ¾ Cô sôûñeå xaùc ñònh BOD, xaùc ñònh toác ñoä oxi hoùa sinh hoïc. 34 ¾ Ñieàu khieån ñk Junehie 9,áu 2006 khí → phaân huûy sinh hoïc å 17
 18. Bieán thieân DO theo doøng chaûy * 35 June 9, 2006 Bieán thieân DO theo doøng chaûy * Vuøng saïch Vuøng phaân huûy Vuøng thoái röõa Vuøng phuïc hoài (caù Vuøng saïch (caù hoài, caù roâm caù (caù keùm chaát (khoâng coù caù, giun keùm chaát löôïng, (caù hoài, caù roâm caù vöôïc, ñoäng vaät löôïng, caù treâ vaø ñaát, aáu truøng ruoài caù treâ vaø aáu truøng vöôïc, ñoäng vaät phuø du, giaùp xaùc, aáu truøng ruoài) vaø muoãi) ruoài) phuø du, giaùp xaùc, aàu truøng chuoàn aàu truøng chuoàn chuoàn) chuoàn) DO BOD 36 June 9, 2006 18
 19. án thieân DO – BOD doïc theo doøng soâng 37 June 9, 2006 ™ löôïng oxi caàn cho vi khuaån ñeå phaân huûy chaát höõu cô coù khaû naêng oxi hoùa Nhu caàu oxi sinh sinh hoùa hieáu khí. ¾ Chaát höõu cô + O → CO + H O. hoaù – BOD 2 2 2 Phaân huûy hôïp chaát N - + 100 2NH4 + 3O2 → 2NO2 + 2H + 2H2O 2NO - + O → 2NO -. 80 2 2 3 60 40 Phaân huûy hôïp chaát HC 20 CnHm + (n+m/4) O2 → nCO2 + m/2 H2O Chaát höõu cô bò oxy hoaù 0 0 5 10 15 20 38 June 9, 2006Thôøi gian, ngaøy 19
 20. Toác ñoä phaân huûy chaát höõu cô 100 80 60 40 Löôïng chaát höõu cô bò phaân huûy -k’1.t 20 C = Ctoång (1 – e ) –1 Chaát höõu cô bò oxy hoaù k’: haèng soá toác ñoä phaân huyû, T 0 0 5 10 15 20 39 June 9, 2006Thôøi gian, ngaøy Toác ñoä phaân huûy chaát höõu cô = BOD -k’1.t 100 BODt = BODtoaøn phaàn (1 – e ) k’ = 0,05-0,3 ngaøy –1 80 60 BOD5 40 BOD toaøn phaàn 20 Chaát höõu bò cô oxy hoaù 0 0 5 10 15 20 Thôøi gian, ngaøy 40 June 9, 2006 20
 21. BOD – thôøi gian 41 June 9, 2006 Nhu caàu oxi sinh hoaù – BOD ™ AÛnh höôûng, taùc ñoäng ¾ Möùc ñoä oâ nhieãm chaát höõu cô trong nöôùc. ™ ÖÙng duïng: söû duïng soá lieäu phaân tích ¾ Kieåm soaùt quaù trình oâ nhieãm, khaû naêng töï laøm saïch cuûa nguoàn nöôùc. ¾ Löïa choïn pp xöû lyù nöôùc, thieát keá coâng trình TB loïc vaø beå xöû lyù hieáu khí. 42 June 9, 2006 21
 22. Ñieàu kieän ñeå quaù trình phaân huûy sinh hoïc ™ Taùc nhaân ¾ Cô chaát: chaát höõu cô ¾ Vi sinh vaät ¾ Oxy: quaù trình hieáu khí ™ Ñieàu kieän moâi tröôøng ¾ Dinh döôõng ¾ Nhieät ñoä: T ¾ Thôøi gian: t ¾ pH 43 June 9, 2006 ¾ Chaát ñoäc Ñieàu kieän ñeå quaù trình phaân huûy sinh hoïc ™ BOD > 7mg/L, pha loaõng: ¾ (1) khoâng coù chaát ñoäc haïi ¾ (2) pH thích hôïp ¾ (3) dinh döôõng ñaày ñuû ¾ (4) 20oC ¾ (5) vi sinh vaät. 44 June 9, 2006 22
 23. Dung dòch pha loaõn maãu phaân tích BOD ™ Nöôùc caát hay ñaõ khöû khoaùng, clorin hay cloramin vaø Cu. ™ pH = 6,5 ñeán 8,5. ™ Muoái kali, natri, canxi va magie → ñeäm, thaám loïc, VSV. ™ FeCl3, MgSO4, NH4Cl. ™ Photphat → ñeäm, photpho. ™ Suïc khí ñeå baõo hoaø oxy. 45 June 9, 2006 Nhu caàu oxy hoaù hoïc – COD ™ Khaùi nieäm ¾ COD laø löôïng oxi caàn thieát ñeå oxi hoùa heát caùc hôïp chaát höõu cô coù trong nöôùc baèng chaát oxy ™ ÖÙng duïng hoaù maïnh. ¾ Ñaùnh giaù oâ nhieãm höõu cô. ¾ Giaùm saùt chaát löôïng nöôùc vaø kieåm soaùt xöû lyù. ¾ COD → BOD 46 ¾ BOD / COD.June 9, 2006 23
 24. Nhu caàu oxy hoaù hoïc – COD ™ Phaûn öùng oxi hoaù: Thiosulfat 2- + ¾ CnHaOb + cCr2O7 + 8cH → nCO2 + (a/2 + 4 c) H2O + 2cCr3+, Vôùi: c = 2/3 n + a/6 – b/3 47 June 9, 2006 Nhu caàu oxy hoaù hoïc – COD ™ Caûn trôû - 2- ¾ 6Cl + Cr2O7 + 14H+ 3+ → 3 Cl2 + 2 Cr + 2H2O. ™ Che - 2+ ¾ 2Cl + Hg → HgCl2. ¾ β = 1,7×1013. ™ Tính toaùn 48 June 9, 2006 24
 25. 49 June 9, 2006 Chaát raén 50 June 9, 2006 25
 26. Chaát raén – TS, SS, DS granular flocculent dispersed ™ Thaønh phaàn ¾ Chaát voâ cô hoaø tan (muoái) hoaëc khoâng tan (ñaát, ñaù ) ôû daïng huyeàn phuø. ¾ Chaát höõu cô: nhö vi sinh vaät (vi khuaån, taûo, ñoäng vaät nguyeân sinh ) caùc chaát cô toång hôïp (phaân boùn, chaát thaûi coâng nghieäp ) 51 June 9, 2006 Chaát raén – TS, SS, DS ™ Phaân loaïi Imhoff cones ¾ TS = 105oC, mg/L ¾ SS = loïc + 105oC, mg/L; ¾ DS = TS – SS, mg/L; ¾ VS = 550oC, %; ¾ Laéng ñöôïc = laéng 1 giôø, ml/L 52 June 9, 2006 26
 27. SS ™ Loïc ™ Saáy 105oC 53 June 9, 2006 Chaát raén – öùng duïng ™ Nöôùc caáp ¾ Chaát raén toång soá ¾ Chaát raén hoaø tan ¾ Chaát raén lô löûng ™ Nöôùc oâ nhieãm, nöôùc thaûi sinh hoaït ¾ Chaát raén laéng ñöôïc ¾ Chaát raén lô löûng ™ Nöôùc thaûi coâng nghieäp ¾ Chaát raén laéng ñöôïc ¾ Chaát raén toång coäng 54 June 9, 2006 27
 28. Fe, Mn ™ Nöôùc nhieãm pheøn saét 55 June 9, 2006 56 June 9, 2006 28
 29. Saét, mangan – Fe, Mn ™ Nguoàn goác Fe 3+ ¾ Khoaùng : Fe , FeS2, FeCO3. 2+ - - 2- ¾ Nöôùc ngaàm: Fe + HCO3 , Cl , SO4 keo 2+ - z FeCO3 + CO2 + H2O → Fe + 2HCO3 . z Nöôùc gieáng: Fe thaáp ¾ Nöôùc maët z Hoà phaàn taàng yeáu khí: Fe ôû buøn ñaùy → hoaø tan vaøo nöôùc → xaùo troän → oxi hoaù, sa laéng → giaûm [Fe] 2+ z Fe + O2 + 3/2 H2O → Fe(OH)3 ↓. ¾ Nöôùc thaûi 57 June 9, 2006 Saét, mangan – Fe, Mn ™ Chuyeån hoaù Fe2+ ↔Fe3+ ¾ Yeám khí z Fe3+ → Fe2+. (VK) ¾ Hieáu khí 2+ + 3+ z 4Fe + O2 + 4H → 4Fe + 2H2O. (VK) 2+ z Fe + O2 + 3/2 H2O → Fe(OH)3 ↓. ™ Hoaø tan 2+ - ¾ FeCO3 + CO2 + H2O → Fe + 2HCO3 . 58 June 9, 2006 ¾ 2FeS2 + 7O2 + 2H2O → 2FeSO4 + 2H2SO4. (VK) 29
 30. Saét, mangan – Fe, Mn ™ Taùc ñoäng ¾ Nöôùc caáp z Caûm quan: vò tanh, noåi vaùng z Ñoùng caën z Chaát löôïng nöùôc caáp saûn xuaát ¾ Xöû lyù z Ñoùng caën, z Taêng ñoä cöùng z Caûn trôû oxi hoaù 59 June 9, 2006 z Vi khuaån Vi sinh giardia • parasite found in gut of animals and humans • passed on in faeces • widespread in NZ • can live in rivers, lakes and roof water for Giardia lamblia long periods Source: Arturo Gonzalez, CINVESTAV, Mexico causes diarrhoea, vomiting, headaches and stomach cramps 60 June 9, 2006 30
 31. introduction – micro organisms in drinking water campylobacter • parasite found in gut of birds and other animals • passed on in faeces causes blood stained diarrhoea, fever, fatigue, headaches and severe stomach cramps Campylobacter Source: Auburn University - USA Vibrio cholera 61 June 9, 2006 Organisms (Giardia, E. Coli) 62 June 9, 2006 31
 32. Different kinds of Bacteria 63 June 9, 2006 E coli ™ Ecoli 64 June 9, 2006 32
 33. Clo ™ Cl2 + H2O Æ HOCl + HCl 65 June 9, 2006 ™ Khaùi nieäm ¾ Nhu caàu clorine = lieàu löôïng söû duïng – (clo töï do, clo lieân Nhu caàu clorine keát) cuoái giai ñoaïn tieáp xuùc 1.0 Ñieåm cöïc tieåu 0.9 0.8 C 0.7 A 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 Clo keát hôïp B Clo töï do 0.1 O 0.0 Haøm löôïng clo dö, mg/L mg/L dö, clo löôïng Haøm 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 Lieàu löôïng clorine, mg/L 66 June 9, 2006 33
 34. Clo ™ 67 June 9, 2006 Clorua – Cl- (chloride) 68 June 9, 2006 34
 35. Clorua – Cl- ™ Nguoàn goác ¾ Phaân huûy höõu cô → clorua hoaø tan ¾ Muoái → nöôùc möa ¾ Nöôùc bieån ¾ Chaát baøi tieát ¾ Nöôùc thaûi coâng nghieäp 69 June 9, 2006 Saline-water Encroachment Know to Occur: •Most characteristic type of water- quality degradation in a coastal plain aquifer •More common in areas of high 70 development June 9, 2006 35
 36. Clorua – Cl- ™Taùc ñoäng ¾ Sinh hoaït, aên uoáng: vò ¾ Noâng nghieäp: chaên nuoâi, troàng troït ¾ Thuûy loäi: aên moøn ¾ Xöû lyù: ñaùnh giaù oâ nhieãm, chæ thò oâ nhieãm 71 June 9, 2006 3. Chaát chuaån: AgNO3 Clorua – phaân tích 2. Chæ thò: K2CrO4 ™ Pp. chuaån ñoä 1. Maãu xaùc ñònh ™ Phaûn öùng chuaån ñoä clorua ¾ Ag+ + Cl- = AgCl↓ ™ Phaûn öùng chæ thò + 2- ¾ 2Ag + CrO4 = Ag2CrO4 ↓ (ñoû maâu) 72 June 9, 2006 36
 37. Chaát dinh döôõng ™ Nöôùc chaûy qua ñaát noâng nghieäp 73 June 9, 2006 Agriculture 74 June 9, 2006 37
 38. Nitô ™ Taùc ñoäng ¾ Nguoàn nöôùc: z Ñoäc cho caù z Phuù döôõng hoaù ¾ Nöôùc caáp z Tieâu hoaù z Maùu ¾ Xöû lyù chaát thaûi z Kieåm soaùt quaù trình sinh hoïc: caáp chaát dinh döôõng z Kieåm soaùt quaù trình khöû truøng 75 June 9, 2006 ™ Chu trình nitô 76 June 9, 2006 38
 39. Nitô – trong nöôùc ™ Nöôùc thieân nhieân: - - - ¾ phaân huûy sinh hoïc → NO2 , NO3 , NH3, NH4 , N2 ™ Trao ñoåi chaát, ¾ protein → CO(NH2)2 + 2H2O →(NH4)2CO3 (VSV) ¾ (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O + ¾ 2NH2 + 3O2 → 2NO2-+2H +2H2O ¾ 2NO2-+ O2 → 2NO3-. ™ Khöû nitrat - - ¾ NO3 + Cacbon höõu cô → NO2 + CO2 + H2O. - ™ Hoà: NO3 . 77 ¾ Nitô → (NH2-)(khöûJune 9, 2006hoaù hoïc trong taûo) → NH3 → NO3. (VK) - Nitô höõu cô N-NO3 N-NH Nitô 3 ™ Caùc daïng nitô trong nöôùc ™ Ñieàu kieän hieáu khí - N-NO2 78 June 9, 2006 39
 40. Nitô toång coäng ™ N toång coäng = N-höõu cô + N-amoân + N – nitrit + N-nitrat 79 June 9, 2006 40