Quá trình phát triển của thai nhi và tiêu chuẩn

pdf 30 trang ngocly 02/06/2021 460
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Quá trình phát triển của thai nhi và tiêu chuẩn", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pdfqua_trinh_phat_trien_cua_thai_nhi_va_tieu_chuan.pdf

Nội dung text: Quá trình phát triển của thai nhi và tiêu chuẩn

 1. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA THAI NHI VÀ TIÊU CHUẨN
 2. Gestational age Length (US) Weight (US) Length (cm) Mass (g) (crown to rump) (crown to rump) 8 weeks 0.63 inch 0.04 ounce 1.6 cm 1 gram 9 weeks 0.90 inch 0.07 ounce 2.3 cm 2 grams 10 weeks 1.22 inch 0.14 ounce 3.1 cm 4 grams 11 weeks 1.61 inch 0.25 ounce 4.1 cm 7 grams 12 weeks 2.13 inches 0.49 ounce 5.4 cm 14 grams 13 weeks 2.91 inches 0.81 ounce 7.4 cm 23 grams 14 weeks 3.42 inches 1.52 ounce 8.7 cm 43 grams 15 weeks 3.98 inches 2.47 ounces 10.1 cm 70 grams 16 weeks 4.57 inches 3.53 ounces 11.6 cm 100 grams 17 weeks 5.12 inches 4.94 ounces 13 cm 140 grams 18 weeks 5.59 inches 6.70 ounces 14.2 cm 190 grams 19 weeks 6.02 inches 8.47 ounces 15.3 cm 240 grams 20 weeks 6.46 inches 10.58 ounces 16.4 cm 300 grams (crown to heel) (crown to heel) 20 weeks 10.08 inches 10.58 ounces 25.6 cm 300 grams 21 weeks 10.51 inches 12.70 ounces 26.7 cm 360 grams 22 weeks 10.94 inches 15.17 ounces 27.8 cm 430 grams 23 weeks 11.38 inches 1.10 pound 28.9 cm 501 grams 24 weeks 11.81 inches 1.32 pound 30 cm 600 grams 25 weeks 13.62 inches 1.46 pound 34.6 cm 660 grams 26 weeks 14.02 inches 1.68 pound 35.6 cm 760 grams 27 weeks 14.41 inches 1.93 pound 36.6 cm 875 grams 28 weeks 14.80 inches 2.22 pounds 37.6 cm 1005 grams 29 weeks 15.2 inches 2.54 pounds 38.6 cm 1153 grams 30 weeks 15.71 inches 2.91 pounds 39.9 cm 1319 grams 31 weeks 16.18 inches 3.31 pounds 41.1 cm 1502 grams 32 weeks 16.69 inches 3.75 pounds 42.4 cm 1702 grams 33 weeks 17.20 inches 4.23 pounds 43.7 cm 1918 grams 34 weeks 17.72 inches 4.73 pounds 45 cm 2146 grams 35 weeks 18.19 inches 5.25 pounds 46.2 cm 2383 grams 36 weeks 18.66 inches 5.78 pounds 47.4 cm 2622 grams 37 weeks 19.13 inches 6.30 pounds 48.6 cm 2859 grams 38 weeks 19.61 inches 6.80 pounds 49.8 cm 3083 grams 39 weeks 19.96 inches 7.25 pounds 50.7 cm 3288 grams 40 weeks 20.16 inches 7.63 pounds 51.2 cm 3462 grams 41 weeks 20.35 inches 7.93 pounds 51.7 cm 3597 grams 42 weeks 20.28 inches 8.12 pounds 51.5 cm 3685 grams 43 weeks 20.20 inches 8.19 pounds 51.3 cm 3717 grams
 3. T v n Tu n th nh t Lúc này b n ch a th thai, có th b n ang th y kinh. Tuy nhiên, tu n này v n c tính là tu n u tiên c a chu k thai nghén 40 tu n. Nu b n ang mu n có con thì lúc ang th y kinh này c ng là th i im t t chu n b cho cơ th b n s n sàng. C n tránh u ng r u, hút thu c lá ho c ma túy vì nh ng ch t này có th gây ra các d t t b m sinh, các b nh v hô h p cho a con t ơ ng lai c a b n ho c d n n sinh non c ng nh nhi u v n khác. Nu b n ang u ng thu c ch a b nh, c n h i ý ki n bác s chuyên môn xem lo i thu c ang dùng có nh h ng gì n vi c có thai không. N u ph i d ng thu c có con, hãy xem xét k l i và h i c a vi c d ng s d ng thu c i v i s c kh e c a b n và quy t nh. Th c ơ n hàng ngày lúc này ph i cung c p vitamin c bi t là axít folic giúp ng n ng a các d t t b m sinh. N u b n th c s nh có con nên dùng ít nh t 0,4 n 0,8 miligram axít folic m i ngày. Axít folic c ch ng minh là có kh n ng gi m t l d t t ng th n kinh thai nhi. T v n Tu n th hai :Mc dù tu n này c ng c tính là tu n th 2 c a thai k , th c ra n lúc này b n v n ch a th thai. n kho ng cu i tu n th 2 này tr ng c a b n s r ng vào vòi Fallop. Khi tr ng phân chia, thành t cung và c ơ th b n b t u ti t ra hoóc môn kích thích nang tr ng khi n mt tr ng chín. Lúc này b n ang th i k chính gi a vòng kinh nguy t, n u b n có vòng kinh u n 28 ngày. ây là th i im b n ang r ng tr ng và trong th i gian này n u bn giao h p mà không có bi n pháp b o v thì r t d th thai. iu gì di n ra sau khi giao h p? Hàng tri u tinh trùng s di chuy n t âm o vào vòi tr ng nơi tr ng c a b n ang ch . M t enzyme/ch t xúc tác s c ti t ra giúp m t chú tinh trùng xâm nhp c vào tr ng n ơi quá trình th tinh s di n ra. Trong quá trình th tinh, v t ch t di truy n trong tr ng và tinh trùng c k t h p v i nhau, quy t nh gi i tính và các c im di truy n c a con b n. Bây gi thì b n th c s ã th thai, m c dù c ơ th ch a cho b n bi t ngay iu ó. Tùy thu c vào tinh trùng c a ng i b có nhi m s c th là gì, X hay Y, con b n s là gái ho c trai t ơ ng ng. Trong tu n th 2 này, tr ng c th tinh s phân chia t 1 t bào thành 2, thành 4 v v Khi tr ng i n t cung ã phân chia thành 32 t bào, nhóm t bào này c g i là phôi dâu. Và th t nhanh, ch 1 tu n sau khi th tinh, tr ng ã phân chia thành 250 t bào (Xem
 4. thêm: Quá trình sinh s n) T v n Tu n th 3 Bt u tu n th 3 này tr ng c th tinh ã phân chia thành hàng tr m t bào, g i là túi phôi, là m t ch hõm có ch a d ch l ng. Lúc này phôi bám vào thành t cung, còn g i niêm m c t cung. N u phôi dâu bám thành công thì thai nhi s b t u phát tri n và ti p nh n ch t dinh dng t ch bám này. T i v trí mà phôi dâu bám vào niêm m c t cung s phát tri n thành nhau thai (còn g i là rau ho c rau thai). Trong su t thai k , nhau thai cung c p dinh d ng và b o v a con c a b n. Các d u hi u u tiên cho b n bi t mình có thai: Phôi dâu s b t u ti t ra hoóc môn c ơ th b n không gi i phóng t bào niêm m c và các mô trong t cung c a b n n a, khi n cho b n không th y kinh n a. Th i im này c ơ th b n r t c n l ng các vitamins, c bi t là axít folic, các ch t m, can-xi, s t, là nh ng ch t thi t y u nuôi d ng thai nhi. B sung axít folic úng li u l ng s giúp phòng ng a các d t t c a ng thn kinh trong giai on s m. Ngay sau khi bi t mình có b u, b n nên b t u dùng các lo i vitamins. Hãy xin t v n bác s s n ph khoa bi t li u l ng và cách s d ng. Tu n th 3 này b n nên b t u ch n b sung ch t m. Trong thai k c n n ít nh t 60 gram ch t m m i ngày. Thêm vào ó b n c n kho ng 1.200 miligram can-xi c n thi t cho s phát tri n c a x ơ ng và r ng em bé. Do v y, hãy b t u n các s n ph m t s a (b ơ, s a, phó mát), rau xanh và các lo i u. Ch t s t c ng r t c n thi t cho thai nhi vì s t là u vào c a quá trình hình thành các t bào máu trong su t thai k . Các th c n giàu s t g m có th t, các lo i u, tr ng, rau xanh. Nên n ít nh t 30 miligram s t m i ngày. T v n Tu n th 4 ây chính là tu n th 2 sau khi b n th c s th thai. Lúc này em bé c a b n ang là m t phôi thai, di chuy n t vòi tr ng vào t cung. T i ây phôi s tìm m t v trí phù h p bám vào thành t cung. Khi ã n nh, phôi b t u tách thành 2 nhóm t bào: m t nhóm phát tri n thành nhau thai và nhóm kia phát tri n thành thai nhi c a b n. Kích th c c a phôi: t i th i im này, phôi ch to b ng cái u kim, kho ng 0,0006 inch. Phôi có 3 l p, l p trong cùng g i là lá phôi trong, ph n này s phát tri n thành ph i, gan và h th ng tiêu hóa c a em bé. Ph n gi a g i là lá phôi gi a, ph n này s phát tri n thành 2
 5. xơ ng, c ơ, th n, các b ph n sinh d c và tim. Ph n ngoài cùng, ph n lá phôi ngoài s t o nên các mô và các c ơ quan nh da, tóc, m t và h th n kinh. N u phôi không tìm c ch nào an toàn bám vào thành t cung, tr ng ã th tinh c a b n s thoát ra ngoài khi b n có kinh, ngh a là thông th ng vào kho ng cu i tu n th 4 này. ôi khi iu này x y ra mà b n không bi t là mình ã có thai. Ng c l i, n u phôi ã bám c vào, nh ng sau ó vì lý do nào ó phôi l i không bám c n a, b n có th s th y nh b b ng kinh (ra máu r t nhi u), có th n 10 ngày. Hi n t ng này có th g i là b sy thai theo ngh a c ơ b n nh t c a t này. Nh ng th c n nào không c n: Có nhi u th c n b n nên tránh n khi ang có thai. Cn tránh n phó mát m m, các th t hun khó ho c là s ng k c h i s n s ng. Các th c n này th ng ch a nhi u vi khu n gây t n h i n phôi thai và có th d n n s y thai. ây là lúc th thai: Th máu ho c th n c ti u s cho k t qu d ơ ng tính vì phôi thai s ti t ra ch t hCG (human Chorionic Gonadotropin) là hoóc môn sinh s n. Th n c ti u chính là th s có m t c a hoóc môn này, tuy nhiên th ng không chính xác b ng th máu trong giai on còn sm này. Có ph i b n có thai không: Các d u hi u nh ng c c ng, au x ơ ng, m t m i, bu n nôn và nhi u d u hi u khác t ơ ng t nh lúc b n có kinh, ho c b n thèm n m t lo i th c ph m gì ó kinh kh ng c ng là d u hi u báo cho b n bi t mình ã có thai. T v n Tu n th 5 Tu n này, c ng nh các tu n tr c là giai on còn s m nh ng r t quan tr ng, mang tính quy t nh trong thai k c a b n. Do ó b n c n ph i tránh m i th có th gây nguy hi m cho con b n, ví d c n tránh hút thu c lá, th m chí ng i khói thu c c ng không c, u ng r u ho c dùng ma túy. B n c ng c n h n ch cafein có trong cà phê và chè. Bn nh n th y iu gì không? ây là tu n th 5 và áng l b n ph i th y kinh nh ng l i không th y. B n nên dùng que th thai xem có ph i mình có thai hay không. N u s t ru t quá thì c ng có th n b nh vi n th máu cho chính xác nh ng iu này không c n thi t l m. i n vài tu n sau b n có th i siêu âm bi t k t qu . Dù b n có bi t c k t qu ngay hay không thì có th cái thai ã hình thành. Ngay khi nghi ng mình có b u, b n c ng nên b t u u ng vitamin, c n chú ý s dng vitamin không dùng ch t nhu m màu nhân t o. c bi t c n dùng các lo i có ch a hàm l ng axít folic c n thi t. 3
 6. Các d u hi u nh n bi t mình có thai: ng c b n c ng và nh c h ơn do tuy n sa b t u phát tri n. Phôi thai ang l n lên c a b n có th gây áp l c lên bàng quang c a b n khi n b n nhanh bu n i ti u h ơn bình th ng. Sáng ra b n có th c m giác bu n nôn. D n d n tri u ch ng nôn s có th x y ra bt c lúc nào trong ngày. Làm th nào tránh c m giác khó ch u bu i sáng: - Ra kh i gi ng t t - n nhi u b a nh tránh l ng ng trong máu t ng nhanh quá và gi cho b n luôn no - n v t nh ng th c n d tiêu hóa, bánh m , bánh khoai tây, mì ng, hoa qu - Có th dùng g ng ho c các ph ơ ng pháp dân gian vô h i khác tránh bu n nôn - ng n th c n quá nhi u m , ng y - U ng nhi u n c tránh m t n c - T p th d c nh nhàng: giúp b n d ng , gi m stress Ngay c n u b n không b nôn m a, v n c n tránh m t s lo i th c n nói trên vì có nhi u lo i nhi m khu n ng ru t có th gây h i nghiêm tr ng cho thai nhi, gây d t t ho c s y thai. Ví d , b nh do Toxoplasma có th lây t phân mèo. N u nhà b n nuôi mèo thì b n có nguy c ơ b b nh này, do ó c n ph i c n th n, t t nh t là ki m dch mèo nhà b n ho c nh ai ó d n d p s ch s phân mèo trong khi b n có thai. Phôi thai ã phát tri n nh ư th nào: Lúc này phôi ã hình thành r t nhi u t bào. Cu i tu n th 5 này phôi thai b t u có hình hài. ng th n kinh , ch y d c su t chi u dài c a phôi. Ph n này sau này s thành c t s ng và não. Ph n trên c a ng th n kinh ã b t u ph ng ra và v sau s t o nên ph n m t tr c ca não. M t h t nh gi a phôi s s m phát tri n thành trái tim c a con b n. T v n Tu n th 6 nh im c a nghén 4
 7. Vy là b n ã chính th c có thai c 4 tu n. T ây tr i con b n s bt u phát tri n r t nhanh. u tiên, dây r n c hình thành và ng th n kinh d c theo l ng c a em bé ã hoàn ch nh. B não b t u phát tri n l p y cái u ang hình thành và to d n. Mt em bé c ng ang b t u hình thành, c nh ng khe rãnh sau này s tr thành tai trong. Tay chân b t u nhú lên. Nh p tim u tiên c a con b n: ôi khi t tu n th 6 này tim c a em bé ã b t u p dù ta ch a th nghe th y. Khi tim b t u p, máu s b t u l u chuy n. Nh ng ho t ng này di n ra r t âm th m, vì lúc này con b n v n còn r t bé, m i dài c kho ng 2-4 milimét. Các tri u ch ng thai nghén: Nu b n nghén thì tu n này th ng s là nh im. B n có th th y r t m t mi, ngay c tr c khi b n bi t mình ã có thai. iu này là do c ơ th b n ang thích nghi v i nh ng òi h i c a vi c mang thai. Ngoài m t ra b n có th th y ng c c ng, nh c, bu n nôn và nôn (nghén) khi n b n r t khó ch u. Lúc này b n c n ph i dùng các vitamin dành cho bà b u. C n l u ý ch n lo i không có ph m màu nhân t o và có li u axít folic c n thi t. B n c ng c n u ng nhi u n c, n c hoa qu tránh b m t n c nh t là nu b nôn nhi u. Nên n t ng b a nh . Tránh n các th c n gây nhi u m , ng y. Nguy c ơ s y thai: giai on này ph n có nguy c ơ s y thai r t cao, do ó bn c n ph i th n tr ng. N u u ng cà fê ho c các th c u ng khác có caffeine nh chè c n gi m xu ng nhi u nh t 1 ly m i ngày. Tránh u ng b t c lo i r u nào. M t s d u hi u c a s y thai: - Xu t huy t (ch y máu) âm o - au b ng - Th y ra máu c c h ng ho c en Nu th y có các d u hi u trên, hãy i g p bác s s n ph khoa c a b n ngay. T v n 5
 8. Tu n th 7 S b t u nh ng iu k di u ã h t 4 tu n k t khi b n chính th c có thai. Con b n bây gi l n b ng 1 ht g o (dài t 5-13 milimét, n ng kho ng 0.8 gram. Tay và chân ti p t c phát tri n, dù lúc này ngón tay và ngón chân ch a c nh hình. Mách b n: hãy dùng vitamin b sung c bi t thêm thành ph n vitamin B12 và axít folic h tr cho s phát tri n h th n kinh c a con b n, phòng ch ng các d t t ng th n kinh. Các vitamin b sung c bi t B6 c ng giúp bn nghén h ơn. S b t u c a nh ng iu k di u: Tròng m t, l m i, ru t, tuy n t y và ph qu n ang b t u phát tri n. S t o hình c a khuôn m t, l mi ng, tai, l m i, c bi t là các s c t trong m ng m t con b n t t c ang di n ra t th i im này. Thêm vào ó, dây r n cung c p d ng ch t và chuy n i các ch t th i ra kh i c ơ th em bé phát tri n t ch mà phôi bám vào thành t cung. Lúc này ng tiêu hóa và ph i c a em bé c ng ang ti p t c hình thành. Li u có ph i b n s sinh ôi không? Dù m i sang tu n th 7 nh ng b n v n có th bi t mình sinh ôi hay không, m t s d u hi u là: - B n t ng cân r t nhanh, ngay c trong quý u b n có th t ng 4-5 cân. - C ơ th b n th ng gi n c, h ơi phù n - M t m i nhi u - Nghén r t n ng, n ng h ơn th ng g p Sau 10 tu n bác s c a b n ã có th nghe c 2 nh p tim c a 2 em bé n u b n th c s s sinh ôi. Cơ th b n bi n i nh th nào: m t màng nh y s hình thành c t cung c a b n gi ng nh m t cái n p b o v con b n. Sau này lúc bn tr d sinh n p nh y này s m t i. T v n 6
 9. Tu n th 8 i khám thai i khám: Ngay sau khi b n phát hi n ra mình có b u dù là do th n c ti u hay th máu, lúc này là th i im b n i khám bác s l n u tiên. Do th i im này bn ã ch m 2 l n kinh do ó có th lo i tr kh n ng ch a có thai. Bt u ch m sóc cho b n và em bé: Tuy ch m i tu n th 8 nh ng b n c ng nên b t u ch m sóc cho b n thân và thai nhi. B n nên ch n m t bác s (ho c y s n u nông thôn không có iu ki n) qu n lý thai nghén cho mình. Bn ph i u tiên dành th i gian i khám thai vì vi c theo dõi qun lý thai nghén r t quan tr ng i v i s c kh e c ng nh s ra i c a con b n. Tr c khi i khám l n u nên chu n b m t s thông tin cung c p cho bác s : ví d ti u s b nh lý c a b n thân và gia ình. Hãy ngh n các câu h i nh : b n có b nh gì mãn tính không, b n có b d ng gì không, tr c ây b n ã b ph u thu t bao gi ch a? B n có ang dùng thu c gì không? Gia ình b n có b nh t t di truy n gì c bi t không? Vòng kinh c a b n có u không? Tr c ây b n ã t ng có thai ch a? B n có hút thu c không? Có u ng r u không? B n ang t p lo i th d c gì ho c ch ơi môn th thao gì? Hãy chu n b n u c h i thì b n s s n sàng cung c p các thông tin này cho bác s . Bn ch i gì khi khám thai l n u? - th n c ti u - cân n ng c a b n - khám/siêu âm t cung, th m khám c t cung - h i l ch s b nh lý trong gia ình Cu i tu n th 8 này, con b n s dài kho ng 16 milimét. Lúc này não ã thành hình rõ, tuy n sinh d c ang phát tri n thành b ph n sinh d c nam ho c n . H th ng tiêu hóa tip t c phát tri n. H u môn c hình thành và ru t thì ngày càng dài h ơn. Tu n này b x ơ ng b t u hình thành, các kh p khu u tay và các rãnh ngón chân ang b t u l rõ. Ngón chân và ngón tay c a con b n ang b t u t o hình, c tay và khu u tay b t u t o thành ch 7
 10. gp khúc hai cánh tay c a em bé. Thêm ó n a, khuôn m t con yêu c a b n ang nh hình, u tiên là cái u m i bé xíu, r i môi tren. Da ã b t u phát tri n trên m t t o thành mí m t. c bi t, dòng máu b t u ch y trong m t h th ng tun hoàn s ơ khai. ng tiêu hóa ti p t c phát tri n, c bi t là ru t. Lúc này em bé b t u có m t s c ng. T v n Tu n th 9 u bé to h ơn ng i Con b n bây gi ã dài kho ng 22-30 milimét n ng kho ng 4 gram. Các khu u tay gi này ã hoàn thi n, c ng nh các rãnh gi a các ngón chân. B ph n sinh d c gi ây ang phát tri n thành bu ng tr ng ho c tinh hoàn. Cái “ uôi” dây c t s ng ã teo i th m chí g n bi n mt. u c a con b n ang phát tri n, to h ơn h n so v i c ơ th , u cong v phía ng c. Cơ th b n: lúc này c ơ c a em bé b t u phát tri n nên em bé s h ơi chuy n ng c. X ơ ng c a em bé ti p t c r n h ơn. Lúc này b n v n có th còn nghén, bu n nôn, m t m i, chóng m t. T v n 8
 11. Tu n th 10 Nơ ron th n kinh c a bé Bn v n còn nghén, nh ng các bi u hi n này s s m bi n m t. Lúc này eo c a b n b t u to ra m t chút. Em bé trông th nào: Tu n này ánh d u s phát tri n nhi u m t c a con b n. Ngón chân, tai và môi trên ã c hình thành. Vào cui tu n th 10 này các c ơ quan chính s phát tri n và bt u ph i h p c v i nhau. Trong tu n này b ph n sinh d c ngoài b t u có hình kh i. c bi t, tu n này ch ng ki n s phát tri n nhanh chóng c a b não. C mi phút l i có kho ng 250 nghìn n ơ ron th n kinh m i c s n xu t trong b não c a con b n. C ơ th em bé ang bi n i c trong l n ngoài. Chân r ng b t u nhú lên trong mi ng em bé. Và n u con b n là trai, tinh hoàn c a bé s b t u s n xu t ra hoóc môn nam testosterone. Sau tu n th 10 này các d t t b m sinh nu có s không xu t hi n n a. Tu n th 10 này ánh d u k t thúc giai on phôi bào, chuy n sang m t giai on m i: thai nhi. Ki m tra máu: tu n th 10 này bác s th ng cho b n th máu bi t bn có mi n d ch v i các b nh th y u, s i, quai b và rubella hay không. T v n Tu n th 11 Tng t c Bn b t u lo l ng là mình t ng cân h ơi nhanh? ng lo, b n có th d dàng qu n lý cân n ng c a mình b ng cách n u ng h p lý và th dc th thao úng m c (Xem thêm: n u ng h p lý và t p th d c trong khi mang thai) Con b n ang nh ư th nào? Tu n th 11 là kh i im c a s phát tri n vt b c c a thai nhi. T gi n tu n 20, t chi u dài 44-60 milimét, cân n ng 8 gram em bé s t ng tr ng chi u dài n 16 centimét và cân n ng n 300 gram 9
 12. (3 l ng). h tr cho s t ng tr ng này, các m ch máu trong rau thai cng t ng tr ng m nh m v kích th c và s l ng nh m cung c p cho thai nhi nhi u ch t dinh d ng h ơn. Tu n này con b n n ng kho ng 8 gram, cái u có v nh chi m n m t n a kích th c c ơ th . Hai mng m t ti p t c phát tri n, móng tay s xu t hi n. Các c ơ quan sinh sn c a con b n c ng ang t ng tr ng tu n này, c bi t, b ph n sinh dc ngoài ã nh hình rõ nét và có th nhìn th y b ng hình nh siêu âm. Ch n u ng: Nuôi d ng thai nhi trong b ng nên b n c n ph i lên cân h p lý. Tr ng lng ang t ng tr ng c a con b n, nhu c u cho rau thai, kh i l ng nc i, th tích máu t ng lên, d con và ng c to h ơn, t t c nh ng y u t này khi n cho vi c b n lên cân là t t y u. M c lên cân thông th ng là lên t t c kho ng 11-16 cân trong th i gian mang thai. Ba tháng u b n có th lên 1-3 cân, 3 tháng gi a lên kho ng 6 cân và 3 tháng cu i kho ng 5 cân.Tuy nhiên, l ng lên cân c n thi t còn ph thu c vào cân n ng c a b n tr c khi có thai. N u b n r t g y ho c ã quá cân tr c khi có thai, hãy n g p bác s c t v n v ch n u ng h p lý. T v n 10
 13. Tu n th 12 Bé có ph n x vô iu ki n Con b n n ng kho ng 14 gram và ã có ph n x vô iu ki n. Th m chí ng tiêu hóa c a bé c ng có th chuy n ng c vì ru t ã kh p va v i b ng. Ti ng tim p c a bé gi ây có th nghe r t rõ nh máy siêu âm. Nh p tim c a bé gi ây nhanh h ơn, lên n 160 nh p/phút. M t bé ã nh hình rõ v i c m và m i. B não ti p t c phát tri n, các móng tay và móng chân hình thành. Cơ th c a b n: Lúc này b n ã c m th y m i m t và khó ch u h ơn th i gian tr c. B n hi m khi th y bu n nôn nh tr c. M t s ph n còn trông xinh và tr h ơn th ng ngày. iu này là do th tích máu tng, các hoóc môn sinh s n ph i h p v i nhau ti t nhi u d u qua da h ơn. Do ó nhi u b n có n c da m n màng, óng h ơn. Nguy c ơ sy thai t tu n này ã gi m i r t nhi u. Rau thai lúc này óng vai trò sn xu t các hoóc môn. T v n Tu n th 13 Tôi ã h t nghén Sang tu n này b n ã h t h n các tri u ch ng nghén, m t m i, th m chí b n còn c m th y kh e kho n h ơn và tr ng thái mang b u th hi n rt rõ. B n hãy c g ng chia s v i ng i b ho c ng i thân trong gia ình v các giai on phát tri n c a em bé h h tr b n lúc c n thi t. Khám bác s : N u b n i khám bác s thì bác s s : - o huy t áp c a b n - Cân n ng c a b n - Chi u cao áy ( bi t s phát tri n c a t cung) 11
 14. - ti ng tim p c a bé - th n c ti u Bn nh h i bác s v li u dùng các lo i vitamin, cách s d ng, có c dùng cùng v i n th c u ng hay không. Con b n trông th nào? Con b n lúc này n ng kho ng 23 gram. Ru t bé ang chuy n t dây r n vào d d y, các lông nhung ru t th m chí c ng ang hình thành trong ru t. Tuy n t y c a bé ã xu t hi n, v n hành và còn ti t ra insulin. Gi ây b n ã s p qua c quý th nh t c a thai k , rau thai ã phát tri n cao , cung c p ô xy, dinh d ng và x lý ch t th i c a bé. Rau thai c ng s n xu t hoóc môn progesterone và estriol giúp duy trì tr ng thái có thai. Lúc này bé có th a ngón tay cái vào mi ng, m c dù các c ơ mút ch a phát tri n l m. Mt s x ơ ng s n gi ây ã nhìn th y c, các mô mà sau này s t o xơ ng ang phát tri n xung quanh u, cánh tay và chân em bé. T v n Tu n th 14 Quý th 2 Chúc m ng b n, b n ã b c sang quý th 2 c a thai k ! Các hoóc môn sinh s n b t u phát huy tác d ng trên c ơ th b n. Hai u vú có th en s m l i. Trên b ng b n có th xu t hi n m t ng th ng màu en kéo dài t r n n x ơ ng c. n tu n th 14 này, d con c a b n to b ng m t qu b i. Bé lúc này dài kho ng 8,7 cm và c ơ th bé ã s n xu t nc ti u. Trên th c t bé v a “tè” vào n c i l i v a “hít th ” n c i vào ph i. Tóc và lông mày b t u phát tri n. Lông m ng m c nhi u trên cơ th bé b o v da cho bé, lông m ng s ti p tc mc ch ng nào bé còn trong b ng m . Là trai hay gái : Các c ơ quan sinh s n phát tri n m nh m trong tu n này. Tuy n ti n li t hình thành. các em bé gái, bu ng tr ng h xu ng vùng ch u t b ng. C ơ th bé th m chí còn b t u s n xu t các hoóc môn vì tuy n giáp ã tr ng thành. T v n 12
 15. Tu n th 15 m c n c g ng Bé n ng kho ng 70 gram. Trái tim ang b ơm máu luân chuy n trong c ơ th bé. Trong tu n này, da c a bé th t m ng và trong su t khi n , gi th b n có nhìn th y bé thì s nhìn c rõ các m ch máu. Tóc và lông mày ti p t c m c. Các nang tóc b t u s n xu t các s c t quy t nh màu tóc c a bé. Còn ôi tai ang h ơi th p so v i v trí th ng th y trên u. Bên trong c ơ th bé, x ơ ng và t y trong b x ơ ng ang ti p t c phát tri n. Các c ơ c ng v y, và bé lúc này có th n m tay l i ho c g p tay ch khu u và c tay. Bn c n c g ng : Vào tu n th 15 này, tim c a b n làm vi c v t v h ơn vì ph i b ơm thêm kho ng 20% l ng máu thông th ng m i cung c p cho em bé. Lúc này b n c ng c n ph i s m m t ít qu n áo dành cho bà b u vì các qu n áo s n có u ã ch t ho c không tho i mái. N u không có iu ki n b n có th s a sang qu n áo c c ng c. Bn c m th y gì: có th c m th y nhi u c m giác l n l n. Nh ng m t iu thông th ng là ph n có thai, k c nh ng ph n nhanh nh n s c s o nh t, u tr nên hay quên ho c khó t p trung h ơn. B n hãy c g ng h n ch stress, ng lo l ng quá vì mình không suy ngh nhanh c nh tr c khi có b u, vì t t c nh ng tri u ch ng trên ch là t m th i. T v n Tu n th 16 Nh ng chuy n ng u tiên Bn b t u nh n th y em bé ang chuy n ng trong b ng mình. Em bé càng l n thì các chuy n ng này l i nh p nhàng h ơn. Lúc này em bé gi u th ng, vì ã có các c ơ m t nên bé có th bi u hi n m t s cm xúc, th m chí có th nhíu mày. N u b n ã t ng có thai tr c ó, bn s nh n ra các c m giác này. Còn i v i các b n mang thai l n u, th ng khó mà phân bi t c nh ng c m giác nh ki n bò trong bng chính là các c ng c a em bé. Ki m tra máu : Tu n th 16-18 là lúc bác s s h ng d n b n ki m tra máu, nh m: · o l ng alphafetoprotein (AFP), m t lo i protein do thai nhi s n xu t · o l ng hoóc môn sinh s n hCG và · o estriol trong máu c a ng i m 13
 16. Kt qu ki m tra máu này s có th cho bi t em bé có nguy c ơ b d t t ng th n kinh nh n t t s ng, các b t th ng v nhi m s c th nh h i ch ng Down hay không. Con b n trông th nào? Tu n này bé n ng kho ng 100 gram (1 l ng) và dài kho ng 116 milimét ho c h ơn 10 cm). Tu n này tai bé ã d ch t c v úng v trí trên u. C 30-45 phút bé l i i ti u 1 l n. tu n th 16 n u b n i siêu âm thì bác s s xác nh c gi i tính c a con b n. Bé v n ang ti p t c ti p nh n can-xi cho b x ơ ng c a mình. N u là bé gái thì lúc này hàng tri u tr ng ã hình thành trong bu ng tr ng c a bé. T v n Tu n th 17 Bé ã dài kho ng 13 cm, n ng kho ng 140 gram (1,4 l ng), bé b t u n ng h ơn nhau thai. M b t u tích t d i làn da, nh ng không có c u trúc nào m i c hình thành trong tu n này. Trong quý cu i c a thai k bé s có nhi u l p m d i da h ơn gi m và bo v c ơ th . Lúc này bé b t u ph n ng v i nh ng ti ng n ào th gi i bên ngoài bng m . Nh ng thay i trong c ơ th b n: Cơ th b n ti t ra m hôi, các ch t d u, ch t nh n h ơn bao gi h t. ó là do có nhi u máu tu n hoàn trong c ơ th b n h ơn tr c ây. Rau thai, v n ang cung c p dinh d ng và ô xy cho thai nhi c ng nh a ch t th i c a bé ra ngoài, gi ây ang t ng tr ng h ơn bao gi h t nuôi d ng con b n. Lúc này bánh rau r t dày, ch a hàng nghìn m ch máu trao i d ng ch t và ô xy t c ơ th b n n c ơ th ang l n lên c a em bé. Ng c b n ã thay i áng k t lúc mang b u. M t s ph n có b ng c to g n g p ôi so v i ngày th ng, h n rõ các m ch máu. B n c n chú ý mang áo ng c v a v n nâng b u vú trong su t th i gian mang thai tránh ng c b ch y s sau này. T v n Tu n th 18 14
 17. Bn b t u th y kém tho i mái h ơn, ôi khi th y khó ng . B n th ng tìm cách n m g i cao, tìm t th tho i mái nh t n m ng . n tu n này b n nên b t u tìm m t bác s ph s n qu n lý thai nghén c a mình, i khám nh k , tiêm ch ng, ho c c giúp trong các tr ng h p kh n c p. Em bé: Bé dài kho ng 14,2 cm và n ng kho ng 190 gram (1,9 l ng). Các xơ ng ang ti p t c r n h ơn, các vân ngón tay, ngón chân ang hình thành. Xơ ng tai trong và các m i cu i c a các dây th n kinh trong b não ã hoàn thi n. Do ó lúc này con b n s nghe c các âm thanh nh ti ng tim p c a b n và ti ng máu ch y trong dây r n. N u ti ng n to bé th m chí còn gi t mình. M t c a con b n cng ang phát tri n, võng m c c a bé có th phát hi n c ánh sang gi s b n chi u èn vào t cung c a mình. Bé b t u bi t nu t, m i ngày bé có th nu t kho ng m t lít n c i! T v n Tu n th 19 Ch t gây Bé n ng kho ng 240 gram (2,4 l ng). Bé gái ã có các t bào tr ng s ơ khai trong bu ng tr ng. Lông t ơ/lông m ng m c y c ơ th bé. Các lông này v n s còn cho n khi bé ra i. ôi khi b n v n trông th y chúng trên m t và tai em bé sau khi em bé c sinh ra. Các chân r ng v nh vi n c ng ang nh hình ng sau các chân r ng s a. Ngoài ra, c ơ th bé gi ây ang c bao ph b i m t ch t gi ng sáp, g i là ch t gây, giúp b o v làn da m ng manh c a bé kh i b x c. Ch t gây th ng th y nh ng em bé sinh non. Trong b não lúc này có hàng tri u n ơ ron v n ng sinh ra, ây là nh ng dây th n kinh n i gi a các c ơ n não. Do ó, bé ã có th iu khi n c các chuy n ng c ơ ví d mút tay. ng x c a b n: B n t h i không bi t lúc này có quan h tình d c thì có làm tn th ơ ng em bé không. Th c t , n u trong quá trình khám thai th y thai t t, kh e, s c kh e b n không có v n gì thì quan h tình d c trong thai k có th t ơ ng i an toàn. Tuy nhiên, các b n nên nh nhàng và c n tránh nh ng hng ph n quá m nh v phía ng i m vì có th gây ra các c ơn co t cung (Xem thêm ph n: tình d c trong lúc mang thai) Dù có quan h tình d c hay không thì b n và b n i c a b n c ng nên tìm c ơ h i g n g i bên nhau t ng c ng s thân m t g n bó. T v n Tu n th 20 15
 18. S có m t s iu thú v x y ra. T cung c a b n to ra và d nh lên phía trên khi n cho r n c a b n có xu h ng l i ra ngoài. ng lo l ng! ây ch là t m th i. Khi nào con b n c sinh ra r n b n s l i nh c . Siêu âm: siêu âm lúc này bi t c v trí và kích th c c a thai nhi, c ng nh xác nh gi i tính c a bé. Siêu âm lúc này c ng có th phát hi n c m t s c u trúc b t th ng ca x ơ ng ho c các c ơ quan mà ã nh hình. ôi khi v trí c a thai nhi khi n cho bác s siêu âm rt khó xác nh c gi i tính. Siêu âm c ng nh m ki m tra dây r n, rau thai và n c i. Con b n nh ư th nào? Bé n ng kho ng 300 gram (3 l ng), dài kho ng 15,3 cm. Bé ngày càng chi m nhi u ch trong t cung. Càng l n thì bé càng gây nhi u áp l c lên ph i, d dày, th n và bàng quang c a ng i m . Lúc này làn da bé ang tr nên dày h ơn d i l p gây b o v . Các l p da nh l p chân bì, bi u bì, d i bi u bì ang hình thành. Tóc và móng tay, móng chân c a bé c ng v n ang ti p t c phát tri n. T v n Tu n th 21 Bn ã có thai c 21 tu n. Con b n bây gi cân n ng kho ng 360 gram (3,6 lng). Bé ã có th di chuy n qua l i trong d ch i. Bé s ch yên v vào cu i quý th 3 c a thai k , khi b n s p sinh, lúc y thông th ng bé s quay sao cho u chúc xu ng d i vùng ch u c a b n. Bé b t u t ng tr ng ch m h ơn, nh p tim tr nên m nh m h ơn. Hai chân bé s phát tri n b ng nhau. T i th i im này m i th t ơ ng i thu n l i cho m con b n, do ó hãy dành th i gian ngh ng ơi, i ch ơi v i ch ng, b n tình c a mình. Th c n c a bé: Dch i trong t cung c a b n gi ây có thêm m t ch c n ng n a ngoài ch c nng b o v cho thai nhi. Do ru t c a bé ã phát tri n, gi ây bé có th h p thu c m t l ng nh ng t n c i mà bé nu t vào, l ng ng này s c tiêu hóa trong ng ru t c a bé. Tuy v y, ngu n dinh dng c a bé v n ch y u t dinh d ng c a ngi m thông qua bánh rau. Gan và lách c a bé ã b t u ch u trách nhi m s n xu t các t bào máu. Th c t , gan c a thai nhi sn xu t các t bào máu cho n khi bé ra i. Tuy nhiên, các khoang t y x ơ ng c ng ã phát tri n góp ph n mình ch t o các t bào máu cho bé. Hãy s ng vui v : 16
 19. Bn có th t p th d c gi hình th trong lúc có thai. T p th d c úng cách, úng m c có th giúp b n gi m thi u m t s tri u ch ng nh phù n , béo phì, au l ng. Tuy v y b n c n nh b n ang mang b u, do ó t t c vi c luy n t p n u có ph i ch m rãi, nh nhàng. . Vì các dây ch ng tr nên kém d o dai h ơn trong thai k , b n có nhi u nguy c ơ b th ơ ng h ơn, do dó b n nên ch n các bài t p nh nhàng nh yoga, b ơi và i b. T t nhiên b n nên tham kh o bác s tr c khi bt u b t k môn th d c th thao nào. T v n Tu n th 22 Con b n cân n ng kho ng 430 gram (4,3 l ng) và dài kho ng 27 cm. Lông mày và mí mt ã hoàn ch nh. B não c ng b t u phát tri n t ơ ng i nhanh chóng. S phát tri n các giác quan : Các giác quan mà em bé s s d ng tìm hi u v th gi i c ng ang phát tri n hang ngày. N v giác ã hình thành trên l i và b não, các u cu i dây th n kinh ã hình thành khi n bé có th có c m giác khi ch m vào v t gì ó. Bé ã có th th nghi m xúc giác c a mình b ng cách ch m vào m t mình, mút ngón tay cái, cm th y các b ph n khác trong c ơ th mình ang chuy n ng nh th nào. H th ng sinh s n c a bé c ng ang ti p t c phát tri n. bé trai, tinh hoàn t vùng ch u t t xu ng b ng và bé gái, t cung và bu ng tr ng ã úng ch v i âm o ã hình thành. Cơ th c a b n: Tu n này b n có th nh n th y t cung c a b n ang luy n t p cho vi c sinh n bng cách gây nh ng c ơn co không u và không au, th ng c g i là các cú hích Braxton. Bn còn th y có c m giác b ép nh phía trên t cung. Dù v y b n không c n lo l ng vì các c ơn co này không nguy hi m ho c gây h i cho bé. Tuy nhiên, nu b n có các c ơn co gây au ho c có kho ng h ơn 4 c ơn co trong m t ti ng ng h thì c n ph i i khám bác s ho c n b nh vi n ngay. Các c ơn co gây au và u n có th là d u hi u c a s chuy n d s m. Mc dù b n v n c m tháy kh e kho n, tr ng l ng c a t cung ang è n ng vùng l ng d i c a b n. Do ó b n nh t thi t ph i i giày th p, c g ng không ng ho c ng i lâu. T v n 17
 20. Tu n th 23 Bé s n ng kho ng 501 gram (5 l ng), c ơ th bé ang d n d n tr nên cân i h ơn. Xơ ng c a tai gi a ang c ng l i. S c t màu da c a bé ang hình thành. M c dù mt l p m ang tích t d i làn da, da bé v n ang nh n nheo l m. iu này là do tc s n xu t da nhanh h ơn t c s n xu t m . Hàng ngày bé v n ng các c ơ ngón tay, ngón chân, cánh tay, chân do ó b n có th c m th y nh ng chuy n ng m nh h ơn trong b ng mình. C th c a b n: Các c ơn co t cung không u và không gây au (cú hích Braxton) s v n ti p t c. Không có gì ph i lo l ng vì th c ra t cung ca b n luôn co bóp trong su t cu c i b n, tuy nhiên bây gi b n c m th y c do t cung c a b n ang y. Còn khá lâu n a m i n ngày b n chuy n d vì ây m i là tu n th 23 nh ng bn c m th y ngày y s là ch ng bao lâu n a vì b n ngày càng c m th y khó ng vào ban êm. S lo l ng, bu n ti u nhi u làn, au b ng, au chân và c m giác không tho i mái khi n b n ch ng c nh ng gi c ng n. Tuy v y, m và con u kh e, b n c n ph i ngh ng ơi h p lý. Hãy t m m, nghe nh c nh nhàng, c m t cu n sách th giãn, u ng m t tách trà th o d c giúp b n d ng . Nhi u bác s khuy n ngh r ng ph n mang thai nên n m ng trong t th nghiêng ng i sang m t bên vì n m ng a ho c n m s p có th kìm hãm máu ch y n nhau thai. N u b n n m nghiêng, có th t m t g i gi a hai u g i gi m áp l c c a bng và tho i mái h ơn. T v n Tu n th 24 Mc dù con b n v n ang ti p nh n ô xy t rau thai, lúc nào bé ra i thì ngay lp t c ph i c a bé s b t u t thu n p khí ô xy. chu n b cho vi c này, ph i c a bé b t u s n xu t ch t di n ho t. Ch t di n ho t giúp cho gi các túi trong ph i chúng ta không b x p ho c dính k t v i nhau khi chúng ta hít vào, giúp chúng ta th c. Vì tai trong c a bé ã hoàn thi n, bé ã có th phân bi t c mình ang n m sp hay n m ng a khi bé chuy n ng trong túi i. Tai trong giúp bé iu ch nh s cân b ng trong c ơ th . Ki m tra l ng đ ng glucose trong máu: Vi c ki m tra l ng ng glucose trong máu là c n thi t cho thai ph tu i thai 24-28 tu n. Ki m tra l ng ng phát hi n s m b nh ti u ng thai nghén, m t lo i b nh ti u ng t m th i có th x y ra trong khi b n mang thai. Lo i b nh ti u ng này có th gây cho 18
 21. con b n m t s v n ví d l ng ng máu th p. B nh ti u ng do thai nghén c ng có th khi n b n có nguy c ơ ph i m l y thai do b nh này khi n cho em bé th ng phát tri n r t to (macrosomia). Khi th ng trong máu, bác s cho b n u ng n c ng, sau ó l y máu. N u lng ng trong máu c a b n b t th ng, b n s ph i ki m tra thêm. Thông th ng b nh này có th c kh ng ch b ng m t ch n u ng nghiêm ng t (gi ng nh v i b nh ti u ng thông th ng), nh ng ôi khi b n c ng ph i dung thu c, ví d dùng b sung insulin hàng ngày trong su t thai k . T v n Tu n th 25 Bây gi bé ã có y hai bàn tay v i nh ng ngón và móng tay bé xíu. Bé có cm giác v i th gi i xung quanh, th m chí c m giác c làn da c a mình c ng nh nh n bi t v dây r n. Con b n còn bi t cong ngón tay n m tay l i. Bn có th nh n th y bé có lúc ngh ng ơi và có lúc th c. c bi t khi b n làm các công vi c trong yên l ng b n s c m th y iu ó rõ r t h ơn. Thính giác c a bé ã phát tri n, bé th m chí còn nghe c gi ng nói c a b n! C u trúc c a t s ng (33 vòng, 150 kh p và 1.000 dây ch ng b t u hình thành. Các m ch máu trong ph i ang phát tri n, ng m i b t u m . Con b n ang n ng kho ng 7,3 l ng. Hãy c g ng n u ng: Nhi u khi có thai ngh a là kèm theo nh ng ph n ng ph r t khó ch u c bi t v m t tiêu hóa. Hoóc môn progesterone làm ch m s tiêu hóa c a d dày (nh m giúp t ng s h p thu dinh d ng cho con b n), trong khi t cung c a b n giãn n to gây áp l c lên ru t. Nh ng y u t này gây ch m tiêu và nóng khi n b n khong thi t n u ng. Hãy chia ra làm nhi u b a n, tránh các th c n cay, nhi u gia v ho c nhi u ch t béo quá. Trong th i gian này b n c ng c n ý dè ch ng các d u hi u c a vi c non. Th i gian này n u bn mu n b n có th trang trí nhà c a, chu n b phòng c, c ón em bé v sau này. T v n Tu n th 26 Tu n này bé n ng kho ng 760 gram (7,6 l ng) và dài kho ng 35 cm. Các túi khí trong ph i ang b t u phát tri n. Con b n b t u có ho t ng não b , b t u nghe và ph n ng v i ti ng n c trong b ng m l n ti ng n t th gi i bên ngoài Mc dù ôi m t v n nh m trong máy tháng qua giúp võng m c phát tri n, tu n này bé bi t m m t. Màu m t c a bé ã c xác nh, xanh, nâu hay en. Lông mi 19
 22. cng ang m c Cơ th b n thay i nh ư th nào ? Th t khó mà tin c b n ã có thai c 26 tu n! B n b au chân, m t s b n còn i kh p khi ng và còn nhi u c m giác không tho i mái. B n b t u lo l ng nhi u h ơn v t ơ ng lai, không bi t mình s sinh con nh th nào. ây là nh ng di n bi n h t s c bình thng. Còn m t tri u ch ng n a c a thai nghén: b n tr nên chán vi c có thai quá. D ng nh ai c ng nói v vi c có thai c a b n! N u b n c m th y áng chán, hãy nói chuy n v i m i ng i xung quanh v các vi c khác T v n Tu n th 27 Em bé nh ư th nào : Ho t ng c a b não ã xu t hi n nhi u h ơn, ph i c ng phát tri n h ơn. Mí m t s m và võng m c b t u hình thành. Bây gi bé s không khác gì m y so v i sau này lúc bé chào i ngo i tr trông bé có v g y và nh h ơn. Hai lá ph i, gan, h th ng mi n d ch s c n thêm th i gian hoàn thi n, nh ng gi s con b n ra i lúc này, bé v n có 85% kh n ng s ng sót. Bé l ng nghe Thính giác c a con b n ang ti p t c phát tri n, bé b t u nh n ra c gi ng nói c a b n c ng nh gi ng c a ch ng b n. Âm thanh có th b p bõm do tai c a bé ang b ch t gây b o v bao ph . C m giác c a ng i m : Bn ang th i gian cu i quý th 2 c a thai k ! ôi khi b n th y khó th vì t cung c a b n to ra l n sang vùng x ơ ng s n c a b n. N u b n có iu ki n thì có th xin ngh sinh t bây gi , ho c hãy b t u suy tính lúc nào ngh sinh thì thích h p. T v n 20
 23. Tu n th 28 Chúc m ng b n ã b c sang quý th 3 c a thai k ! Tu n này, em bé ã n ng kho ng h ơn 1 kg, dài kho ng 37,6 cm t u n chân. C u t o ôi m t c a bé ã hoàn ch nh, bé ã b t u có lông mi. Cơ th bé tr nên hoàn thi n h ơn, c bi t là các c ơ. Ph i bây gi ã có th th khí ô xy nh ng v n còn y u t, n u b n sinh non bây gi , bé v n khó mà có th t th c. Nu b n ch a làm thì ây là tu n b n th ng trong máu xem mình có b ti u ng do thai nghén hay không. Ng i /t th c a con b n Nu b n i khám thai lúc này, bác s có th cho b n bi t con b n ang v trí/ngôi ra sao. B n s bi t c con b n ang th ngôi thu n ( u chúc xu ng d i vùng ch u), hay ngôi ng c (chân ho c mông phía d i). N u b n c m th y u c a bé y vào vùng ch u c a b n, có th bé ang úng v trí c n thi t. Các em bé v trí ngôi ng c có th ph i ra i b ng m . Tuy nhiên, b n c ng ng lo l ng vì con b n v n còn 2 tháng thay i v trí c a mình và h u h t các bé u tìm cách d ch chuy n v úng v trí d l t ra ngoài nh t. Th c t có r t nhi u bé ch quay u xu ng di trong 3,4 tu n cu i cùng c a thai k T v n Tu n th 29 u c a con b n bây gi ã cân i v i c ơ th . L p m v n ang ti p t c dày thêm di da c a bé. B não ã iu khi n c nh ng h ơi th u tiên. ôi m t ã t t vào úng v trí h c m t và có th ph n ng v i ánh sáng và bóng t i. C m giác c a b n: Con b n v n ti p t c ho t ng m nh m trong túi i, ôi khi bé p ho c cào r t m nh khi n b n nín th . N u b n nh n th y bé ít p h n di, hãy m, con b n th ng ph i chuy n ng ít nh t 10 l n trong m t gi . N u bé p ít h ơn 10 l n/gi , hãy i khám bác s ngay. Tuy n th ng th n ã b t u s n xu t các hoóc môn nh androgen và estrogen. Các hoóc môn này kích thích hoóc môn ti t s a trong c ơ th b n, khi n cho b n ti t s a non, là s a mà con b n s bú trong nh ng ngày u tiên n u con b n bú s a m . C m giác khó ch u ngày càng t ăng 21
 24. Bn c m th y da d ng a ngáy, h ơi th ng n và g p, au chân, khó tiêu và các c ơ thì au m i. ây ch là nh ng th thách t m th i và ch ng bao lâu khi con b n ra i nh ng tri u ch ng này s không còn d u v t. Dù ang tu i thai bao nhiêu thì b n v n cn ph i chú ý n u ng h p lý. Do s n ph th ng b thi u s t, bác s s t v n cho bn li u có nên dùng s t b sung hay không. T v n Tu n th 30 Sang tu n này b n càng c m th y khó ng h ơn, th m chí tìm mt t th tho i mái c ng khó kh n. T th n m nghiêng bên trái có th khi n b n d ch u nh t. Gi ây b n th ng xuyên b táo bón. ó là do các hoóc môn sinh s n ã làm ch m l i quá trình tiêu hóa c a b n. B n nên t p th d c u n nh nhàng, n nhi u ch t x ơ nh rau xanh và bánh m h n ch táo bón. S phát tri n c a bé: Bé ã n ng kho ng 1.319 gram hay 1,3 kg, dài kho ng g n 40 cm. Mí m t bé lúc nh m lúc m . T y xơ ng ã nh n nhi m v s n xu t t bào máu. Bé ti p t c t ng cân và t ng l p m d i da. Có l p m khi n da bé nh n nheo h ơn và các l p m này c ng là gi m cho bé sau khi ra i. chu n b cho vi c hô h p sau này, bé s b t ch c các ng tác th b ng cách liên t c chuy n ng c ơ hoành c a mình. Các chuy n ng này r t nh p nhàng nh ng ôi khi bé b n c c t vì hít ph i n c i. T v n Tu n th 31 Yêu c u phát tri n x ơ ng khi n bé c n can-xi h ơn bao gi h t vì các x ơ ng c a bé ang tr nên c ng và phát tri n r t nhanh, do ó b n c n ph i m b o là c ơ th b n nh n l ng can-xi c n thi t, kèm vi s t và protein (ch t m). Não b c a bé ang phát tri n nh v bão và ph i ã phát tri n toàn di n. Dch i Nu con b n là trai, tinh hoàn c a bé s b t u t t xu ng bìu. Bé ti p nh n t t c dinh dng c n thi t qua rau thai. Dòng máu trong rau là y u t giúp cho bé s n xu t n c ti u. Mi ngày bé th i ra kho ng n a lít n c ti u vào d ch i. Bé c ng nu t m t ít n c i và 22
 25. th i ra c th vài l n trong ngày. N u n c i c a b n nhi u h ơn bình th ng g i là a i, có th bé ang không nu t n c i ho c bé b t c ru t. N u n c i ít (thi u i) có th là do bé không i ti u c, ho c bé có v n v th n ho c h th ng ti t ni u. Khi b n i siêu âm bác s có th cho b n bi t m c n c i c a b n. Bú s a m hay s a bình ?Vì b n ã có thai c 31 tu n, hãy b t u suy ngh v vi c s cho bé bú m hay bú bình. Tuy n s a c a b n ã b t u ti t s a non. S a non là s a h ơi vàng, c cung cp n ng l ng và dinh d ng cho bé vài ngày sau khi bé ra i khi s a c a b n ch a xu ng. N u bn có nhi u s a non th m c áo ng c, b n có th dùng t m lót kh i t ra áo ngoài. T v n Tu n th 32 Con b n ã n ng g n 1,7 kg. Bé ã có th s d ng c 5 giác quan. Các móng tay và móng chân ã m c dài. Lông mi, lông mày và tóc bé ã m c rt nhi u. Nh ng s i lông t ơ ã bao ph làn da bé su t t m y tháng u ang b t u r ng d n i, ch còn l i m t ít vai và l ng. C th b n thay đi nh th nào? V trí c a t cung gi ây lên r t cao, cách r n kho ng 13 cm, ang khi n b n khó tiêu và táo bón, c ng nh nhi u lúc khó th . B n nên u ng th t nhi u n c, n nhi u b a nh và n ch t x ơ. B n có b nh ng tri u ch ng nh t ng cân t bi n, nh c u d d i ho c m m t? Nh ng tri u ch ng này có th là d u hi u c a nhi m c thai nghén, m t tình tr ng nguy hi m gây ra huy t áp cao và có th nh h ng n c m l n thai nhi trong quý th 2 và 3 c a thai k . Nhi m c thai nghén có th d n n s n git, gây các c ơn ng kinh, hôn mê, th m chí gây t vong m và thai. Trong quá trình khám thai, bác s s theo dõi huy t áp, n c ti u và tình tr ng gi n c c a c ơ th b n, tuy nhiên, n u b n th y có các d u hi u c a nhi m c thai nghén nói trên, hãy nói v i bác s c a b n ngay l p t c. T v n Tu n th 33 Bn nên chú ý phát hi n s m các d u hi u c a nhi m c thai nghén nói trên. N u b n b au u d d i, ho c th y lóa m t, gi m th l c k c khi b n ang ngh ng ơi, hay phù n t ng t, c bi t là phù m t; au b ng, nôn m a, khó , b n c n n bác s c a b n ho c n b nh vi n ki m tra ngay l p t c. Các tri u ch ng nói trên có th là d u hi u c a ti n s n gi t, v n c tr ng b ng các tri u ch ng phù n , huy t áp cao và n ng m trong n c ti u. ây là tình tr ng r t nghiêm tr ng 23
 26. i v i s n ph . Chu n b cho vi c : Ch còn 2 tháng n a thôi là b n s chuy n d sinh con, do ó b n nên b t u xem xét b n s ch ng ch i v i c ơn au nh th nào. Hi n nay có nhi u ph ơ ng pháp gi m au nh thông qua luy n th úng cách ho c ph ơ ng pháp gây tê t y s ng. Bé đã nh th nào? Lp m tích t d i da ã làm cho da bé t màu chuy n sang h ng. M s ti p t c tích t b o v bé khi bé ra i. Trong nh ng tu n l tr c khi sinh ra này, có hàng t n ơ ron th n kinh trong não b ca bé ang giúp bé khám phá môi tr ng xung quanh, giúp bé l ng nghe, cm th y và còn nhìn th y mt chút n a. Các con ng ơ i trong m t bé bây gi có th phát hi n c ánh sáng, co giãn khi n bé có th trông th y c ph n nào các hình thù. Gi ng nh các bé s ơ sinh, con b n c ng ng su t ngày. Bé c ng tr i qua gi c ng v i ôi mt chuy n ng nhanh (REM), v n là giai on gi c m ơ khi ta ng . Ph i c a bé ã phát tri n g n nh toàn v n. L p m ti p t c tích t d i da gi m và b o v bé. Nh ng tu n cu i này ánh d u s t ng tr ng v t b c c a bé. n th i im này con b n th ng ã nh c t i m t v trí cho n lúc bé ra i. Bác s s cho b n bi t bé ang là ngôi thu n hay ng c. T v n Tu n th 34 Các móng tay c a bé ã r t dài, khi bé ra i c m y ngày có th b n ph i c t bt chúng i. Trong lúc ó, tuy n th ng th n c a bé ã tr ng thành. Chúng ang s n xu t các hoóc môn ti t s a. Ch t gây b o v trên ng i bé ang dày hơn trong khi lông t ơ ã g n nh bi n m t. Bn có có đ can-xi không? n th i im này b n v n c n quan tâm xem c ơ th mình có h p th y can-xi không. Ng i m có can-xi là r t quan tr ng trong lúc này vì em bé ang s d ng can-xi c a m t o thành và làm ch c các x ơ ng c a mình. Do ó, n u s n ph không ti p nh n can-xi vào c ơ th trong th i gian mang thai, thai nhi s s d ng các khoáng ch t t x ơ ng c a ng i m . Vi c này có th khi n ng i m b loãng x ơ ng và gây y u r ng. 24
 27. Các c ơn co t cung (cú hích Braxton) ang t ng d n lên vì b n s p n ngày sinh. Bn c m th y r t m t, khó ng , au l ng và t ng cân. Nhi u b n tr nên lo l ng v cu c chuy n d s p t i, c ng nh lo l ng không bi t mình s ph i ch m sóc em bé nh th nào. Tt c nh ng iu này d ng nh khi n b n ki t s c. Do v y, hãy c g ng ngh ng ơi, ng tr a ho c ng gi a gi n u có th . ng dùng cafeinne (cà fê ho c trà) gi t nh táo vì nhi u caffeine có th gây h i cho em bé. Hãy nghe ngóng các d u hi u chuy n d và lên k ho ch sinh con. B n càng chu n b t t thì m i vi c sinh con và nuôi con sau này s càng d dàng h ơn. Nu b n sinh non vào th i im này, con b n có th s ng sót: Các bé sinh vào 34 tu n th ng ã ph i t ơ ng i phát tri n và ã cân n ng kho ng 2,25 kg, dài 45 cm do ó có th s ng sót mà không c n ph i can thi p y t . Tuy nhiên trong m y ngày u bé có th cn h tr th ô-xy nhân t o. T v n Tu n th 35 Con b n ang cân n ng kho ng 2,4 kg. Nh có l p m mà bé trông ã khá ph ng phao, c bi t là ôi cánh tay và ôi chân. Không gian ch t h p trong b ng m K t tu n này con b n s t ng cân r t nhanh, c m i tu n bé t ng trung bình 1,5 l ng n 2,5 l ng. Do bé t ng tr ng nhanh nên bây gi không gian trong t cung qu là ch t ch i i v i bé. Do ch t h p nên bé không c ng c nhi u nh tr c, nh ng n u bé c ng thì s là nh ng cú p r t m nh. u c a con bn n u là ngôi thu n, ang t a vào vùng ch u c a b n ch chu n b sinh. T v n Tu n th 36 Má c a bé ã khá phúng phính nh l p m và các c ơ mút ã phát tri n m nh khi n khuôn m t c a bé y n h ơn. Bé ã n ng kho ng 2,6 kg. Chu n b s n sàng: Ch còn 1 tháng n a là bé s ra i. Bây gi là lúc b n c n chu n b s n sàng cho vi c sinh n . Hãy n b nh vi n xem qua các iu ki n gi ng, phòng c, ki m tra l i các c, nôi, ch u, kh n c a em bé. Xem xét nhà c a m b o m áp, an toàn cho bé khi bé v nhà. Bn c ng c n chu n b m t túi sinh (túi ng các cá nhân và em bé) mang n b nh vi n vì t tu n này tr i b n có th chuy n d b t c lúc nào. T tu n này tr i b n nên i khám thai m i 25
 28. tu n m t l n. Bác s có th s khám trong xem c t cung c a b n ã xóa ho c m ch a. Tu n này b n có c m giác n ngon mi ng h ơn do bé không ép lên d dày và ru t c a b n n a. N u bn b nóng khó tiêu, vi c bé chuy n d i v phía c t cung c ng s làm gi m i hi n t ng này. T v n Tu n th 37 Bn ã có thai c 37 tu n, bây gi con b n có th c xem là ã tr ng thành ra i! Em bé nh th nào? Tu n này bé n ng kho ng 2,86 kg nh ng bé v n ch a ng ng t ng tr ng. Bé v n ti p t c tích t m d i da và m i ngày s t ng c kho ng 15 gram. N u là con trai s có xu h ng t ng cân nhanh h ơn. Bé ang b n r n t p th . Bây gi bé ã ph n ng v i ánh sáng và th m chí còn h ng v phía có ánh sáng. Bé ã có th nm tay t ơ ng i ch t. Bé ang m t v trí mà thông th ng s là v trí cu i cùng cho n lúc bé ra i. Lúc này b n c n ph i chu n b nhà c a s n sàng phòng khi b n ph i v i vã nh p vi n. Hãy ki m tra xem b n ã mang nh ng t trang c n thi t b nh vi n m y ngày ch a kh i quên lúc chuy n d . H ơn n a, n u bn chu n b t t, b n s c m th y bình t nh và s n sàng cho c ơn au h ơn. C th b n đang s n sàng cho cu c sinh n Bn c m th y có nhi u ch t nh y c a mình h ơn. ây là d u hi u c a cu c chuy n d s p t i. Trong tu n ti p theo, n p nh y y t cung b y lâu nay s m t i, g i là hi n t ng xóa c t cung. Khi c t cung m ra cho cu c n p nh y này s trôi ra t c a mình c a b n. N p nh y y c t cung c a b n l i, b o v t cung kh i b nhi m khu n. N p nh y này th ng dày, vàng có th có vài gi t máu ó. Khi n p này xóa i, nó v n n m y có khi n 1 tu n cho n tr c khi con b n ra i. N u bn th y ra ch t màu h ng, nâu qu n lót, hãy thông báo cho bác s bi t. T v n Tu n th 38 Bn ang có thai 38 tu n, con b n v n ang t ng cân u n. Gi ây bé có th n ng n 3,1 kg, dài kho ng 50 cm. S t ăng tr ng ch m l i Lp m v n ang dày h ơn trên ng i bé, nh ng s phát tri n b t u ch ng li. B n nh n th y b n không t ng cân n a. M t s ph n còn h ơi gi m cân khi hai tu n cu i này. Bé ang sát vùng x ơ ng ch u c a b n, nên bàng quang ca b n b chèn ép ghê g m, b n th ng xuyên ph i i ti u. 26
 29. Bé gi ây ã có các c ơ giúp bé lùa và nu t n c i. Lúc này bé ã có phân su - m t ch t màu xanh en mà ru t bé th i ra. Ngoài ra, trong n c i bây gi có các lông t ơ ã rng, các t bào ch t. Nu b n có con trai, tinh hoàn c a bé gi ây ã xu ng bìu, tr khi bé có tinh hoàn trong. N u là con gái thì âm h ã phát tri n y . Có ph i tôi đang chuy n d ? Khi b n ã 38 tu n, s không ph i là chuy n l n u b n “chuy n d gi v ”. Có th có m t lo t các c ơn co trong c ơ th : l ng, vùng ch u và b ng d i. Cn nh các c ơn au chuy n d th t s s b t u phía trên t cung và s lan t a ra toàn b t cung. C ơn au di chuy n gi ng nh m t con song qua vùng l ng d i ca b n xu ng phía vùng ch u. T v n Tu n th 39 Khi bé b t u yên n trong vùng ch u c a b n, áp l c lên c ơ hoành s gi m i, khi n bn th c d dàng h ơn. Tuy nhiên gi ây bé ép lên bóng ái c a b n khi n b n bu n i ti u nhi u ch a t ng th y. Có ph i tôi đang chuy n d không? Túi i có th b v b t c lúc nào. Có b n th y t ng t n c a ra kh i c a mình, có bn s th y n c ch th m t ng ít. N u b n th y nh ng hi n t ng này, nh t là kèm theo các c ơn co u n, c n thông báo cho bác s ngay. c bi t, n u n c ra nhi u, t t nh t hãy gi xe a n b nh vi n. Sn sàng Con b n bây gi ã có th l n h ơn 3,2 kg và r t khó mà di chuy n c trong bu ng t cung. Ph i c a bé ã hoàn toàn phát tri n và ho t ng c. Dây r n v n chuy n dinh dng t rau thai n cho bé bây gi dài kho ng 50 cm và dày kho ng 1,3 cm. Do bé ã l n t 3,2-3,3 kg và chi m h t ch trong t cung, r t có th dây r n b th t và qu n quanh ng i bé. Hu h t ch t gây b o v ng i bé ã bi n m t, lông t ơ c ng v y. C ơ th b n ang cung c p cho bé, thông qua rau thai, m t s ch t kháng sinh h mi n d ch c a bé kh i b nhi m khu n trong 6 tháng u tiên c a cu c s ng. T v n Tu n th 40 27
 30. Bn ang nh ng ngày cu i cùng c a thai k và bé có th ra i b t c lúc nào. Hãy nh r ng b n ch b coi là quá ngày khi ã quá 42 tu n. Không bao gi đúng lúc Bn ang tu n th 40, nh ng ch có 5% ph n sinh con úng ngày d sinh. Trên th c t nhi u s n ph sinh l n u ph i ch n 2 tu n sau ngày d sinh m i chuy n d . Hãy c g ng ngh ng ơi nhi u, vì s p t i b n s ph i v t v ch m sóc bé. Không nh tôi mong đi Mt em bé sinh ra tu n 40 trung bình n ng kho ng 3,5 kg, dài kho ng 51 cm. ng th t v ng khi th y bé không xinh p nh b n ngh . Do bé ph i chui qua vùng x ơ ng ch u c a b n nên u bé h ơi dài ra m t chút, ng i bé có th y ch t gây và máu. Da c a bé lúc này không rõ là màu gì, có m t s vt , nh ng iu này là h t s c bình th ng. Di tác ng c a các hoóc môn c a b n trong c ơ th bé, b ph n sinh d c c a bé có v h ơi to. Th m chí m t s bé còn ti t m t ít s a t núm vú. Tuy nhiên hi n t ng này s bi n m t sau vài ngày. Cu c g p g đu tiên Bn s g p em bé l n u tiên. Tuy nhiên tr c h t b n ph i chuy n d và sinh n . B n s ph i tr i qua 3 giai on sinh n : giai on 1 là s xóa và m d n c t cung do các c ơn co t cung u n. Giai on 2 là lúc b n r n và bé s l t qua c a mình c a b n ra i. Giai on 3 là lúc rau thai c a bn ra kh i bu ng t cung. Chúc m ng b n ã hoàn thành s m nh sinh n c a mình! Chúc b n và gia ình có nh ng giây phút th t tuy t v i v i ni m vui bé b ng c a các b n! 28