Bài giảng Excel 2010 - Chương 6: Công thức và hàm trong Excel

pptx 63 trang ngocly 1150
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Excel 2010 - Chương 6: Công thức và hàm trong Excel", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_excel_2010_chuong_6_cong_thuc_va_ham_trong_excel.pptx

Nội dung text: Bài giảng Excel 2010 - Chương 6: Công thức và hàm trong Excel

 1. CHƯƠNG 6 1
 2. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC 6.1.1. Cú pháp = (danh sách đối số) Trong đó: • Tên hàm do Excel quy định, không phân biệt chữ hoa, chữ thường • Các đối số trong hàm được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy (,) hoặc dấu chấm phẩy (;) (có thể thay đổi trong tùy chọn Control Panel\Regional And Language Option) • Danh sách các đối số có thể là: • Giá trị tự nhập cụ thể • Địa chỉ ô, địa chỉ vùng • Các công thức • Có thể lồng nhiều hàm với nhau. 2
 3. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Các bước thực hiện • Chọn vị trí nhập hàm • Nhập hàm: ➢ Cách 1: gõ dấu bằng (=) hoặc dấu cộng (+) • gõ tên hàm • nhập danh sách các đối số • kết thúc bằng phím Enter 3
 4. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Các bước thực hiện • Chọn vị trí nhập hàm • Nhập hàm: ➢ Cách 2: Formular → Insert Functions hoặc chọn nhóm hàm trong • Chọn hàm cần nhập • Nhập các đối số theo yêu cầu • OK 4
 5. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC 6.1.2. Các lỗi thông dụng 5
 6. 6.1. XÂY DỰNG MỘT CÔNG THỨC Một số nhóm hàm thông dụng Hàm tài chính Hàm logic Hàm tìm kiếm và Hàm toán học và Hàm văn bản Hàm thời gian tham chiếu lượng giác 6
 7. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 7
 8. 1. HÀM SUM • Chức năng: tính tổng • Cú pháp: Sum(number1, [number2], ) Trong đó: + number 1, 2, có thể là: • giá trị số • địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa giá trị số • công thức, hàm có giá trị số 8
 9. 2. HÀM AVERAGE • Chức năng: tính trung bình • Cú pháp: Average(number1, [number2], ) Trong đó: + number 1, 2, có thể là: • giá trị số • địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa giá trị số • công thức, hàm có giá trị số 9
 10. 3. HÀM MAX 4. HÀM MIN • Chức năng: đưa ra giá trị lớn nhất. • Chức năng: đưa ra giá trị nhỏ nhất • Cú pháp: • Cú pháp: Max (number1, [number2], ) Min (number1, [number2], ) Trong đó: + number1, number2, có thể là: giá trị số; địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa giá trị số; công thức, hàm có giá trị số 10
 11. 5. HÀM COUNT 6. HÀM COUNTA • Chức năng: đếm số ô chứa dữ • Chức năng: đếm số ô chứ dữ liệu liệu kiểu số (khác rỗng) • Cú pháp: • Cú pháp: Counta(Value1,[Value2], ) Count(Value1,[Value2], ) Trong đó: + value1, value2, có thể là: dữ liệu nhập vào; địa chỉ ô, địa chỉ vùng chứa dữ liệu; công thức, hàm 11
 12. 7. HÀM COUNTBLANK • Chức năng: đếm số ô không chứa dữ liệu (ô trống, ô rỗng) • Cú pháp: CountBlank(range) Trong đó: + range: là vùng cần đếm 12
 13. 8. HÀM COUNTIF • Chức năng: Hàm đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn điều kiện. • Cú pháp: COUNTIF(Range, Criteria) Trong đó: • Range: Vùng (danh sách) chứa các giá trị cần đếm • Criteria: điều kiện đếm • Có thể dùng ký tự đại diện như: • dấu “?”: thay thế 1 ký tự; • dấu “*”: thay thế nhiều ký tự 13
 14. 9. HÀM COUNTIFS • Chức năng: đếm số đối tượng thỏa mãn đồng thời nhiều điều kiện • Cú pháp: COUNTIFS(range1, criteria1, range2, criteria2, range3, criteria3, ) Trong đó: • range1, range2, range3, : vùng (dãy) các ô chứa giá trị cần đếm. • criteria1, criteria2, criteria3, : điều kiện đếm tương ứng 14
 15. 10. HÀM SUMIF • Chức năng: Hàm tính tổng các đối tượng thỏa mãn điều kiện • Cú pháp: SUMIF(range, criteria, [sum_range]) Trong đó: - Range: vùng (danh sách) chứa các giá trị tham chiếu theo điều kiện - Criteria: điều kiện tính tổng - Sum_range: vùng (danh sách) chứa các giá trị cần tính tổng. Nếu Sum_range trùng với Range thì có thể bỏ qua tham số này. 15
 16. 11. HÀM RANK • Chức năng: Hàm xếp thứ hạng • Cú pháp: RANK(number; ref; [order]) Trong đó: • Number: là giá trị cần xếp thứ hạng trong vùng • Ref: vùng chứa các giá trị cần được đánh giá xếp thứ hạng • Order: kiểu xếp thứ hàng • Order=0: xếp theo chiều giảm dần (giá trị mặc định) • Order=1 : xếp theo chiều tăng dần 16
 17. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 17
 18. 1. HÀM AND • Chức năng: Kết hợp các biểu thức logic, trả về giá trị TRUE khi tất cả các biểu thức đều đúng, trả về giá trị FALSE khi có ít nhất một biểu thức sai. • Cú pháp: AND(Logical1, [Logical2], ) 2. HÀM OR • Chức năng: Kết hợp các biểu thức logic, trả về giá trị TRUE khi có ít nhất một biểu thức đúng, trả về giá trị FALSE khi tất cả các biểu thức đều sai. • Cú pháp: OR(Logical1, [Logical2], ) 3. HÀM NOT • Chức năng: Phép phủ định, đổi TRUE thành FALSE hoặc FALSE thành TRUE • Cú pháp: NOT(Logical) Trong đó: + Logical: là biểu thức logic, thường chứa các phép so sánh.
 19. Bảng Logic x y OR(x, y) AND(x, y) NOT(x) False False False False True True False True False False False True True False True True True True True False - Ví dụ: B3=24 AND (B3>=23,B3 22) → True AND (B3>=23,B3 =23,B3 22) → True OR (B3=23,B3 25,B3<22) → False
 20. 4. HÀM IF • Chức năng: Thực hiện kiểm tra điều kiện và trả về giá trị tương ứng với từng trường hợp (ĐÚNG/ SAI). • Cú pháp: IF(logical_test, [value_if_true], [value_if_false]) Trong đó: • logical_test: là biểu thức điều kiện, thường chứa các phép so sánh (>, =, , ) trả về giá trị logic. Nếu có nhiều biểu thức điều kiện thì sử dụng hàm AND hoặc OR • value_if_true: giá trị trả về khi điều kiện đúng • value_if_false: giá trị trả về khi điều kiện sai
 21. 4. HÀM IF - Ví dụ 1: Điền giá trị cho cột KẾT QUẢ: + Nếu ĐIỂM TRUNG BÌNH >=5 là “Đỗ”, ngược lại là “Trượt”
 22. 4. HÀM IF - Ví dụ 2: Điền giá trị cho cột HB + Nếu ĐTB>=8 →180000 + Nếu ĐTB>=7 và ĐTB<8 → 100000 + Còn lại là 0 - Chú ý: + Nếu có nhiều giá trị tương ứng với nhiều trường hợp thì sử dụng hàm IF lồng nhau, nhưng không vượt quá 7 cấp. + Số hàm IF lồng nhau = số điều kiện -1.
 23. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 23
 24. 1. HÀM LEN • Chức năng: đưa ra độ dài của chuỗi (= số ký tự trong chuỗi, kể cả dấu cách) • Cú pháp: Len(text) Trong đó: + text: chuỗi ký tự
 25. 2. HÀM LEFT 3. HÀM RIGHT • Chức năng: rút trích ra một số ký tự • Chức năng: rút trích ra một số ký tự tính trong chuỗi, tính từ trái sang. trong chuỗi, tính từ phải sang • Cú pháp: Right(text, [num_chars]) • Cú pháp: Left (text, [num_chars]) Trong đó: + text: chuỗi ký tự + num_chars: số ký tự rút trích ra; num_chars > 0; mặc định là 1 25
 26. 4. HÀM MID • Chức năng: rút trích một số ký tự trong chuỗi, bắt đầu từ vị trí được chỉ ra tính từ trái sang • Cú pháp: Mid(text, start_num, num_chars) Trong đó: + text: chuỗi ký tự + start_num: số thứ tự của ký tự rút trích đầu tiên start_num >0 nếu start_num > độ dài của chuỗi thì kết quả trả về là rỗng + num_chars: số ký tự rút trích ra; num_chars > 0; 26
 27. 5. HÀM UPPER 6. HÀM LOWER • Chức năng: chuyển tất cả các ký • Chức năng: chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi thành ký tự hoa tự trong chuỗi thành ký tự thường • Cú pháp: Upper(text) • Cú pháp: Lower(text) 27
 28. 7. HÀM PROPER 8. HÀM TRIM • Chức năng: (chuẩn hóa chuỗi) • Chức năng: (chuẩn hóa chuỗi) loại chuyển ký tự đầu tiên của từng từ bỏ các ký tự trắng không cần thiết trong chuỗi thành ký tự hoa. Các ký trong chuỗi tự khác dạng chữ thường. • Cú pháp: Trim(text) • Cú pháp: Proper(text) 28
 29. 9. HÀM SUBSTITUTE • Chức năng: thay thế một số ký tự trong chuỗi bằng một số ký tự khác • Cú pháp: Substitute(text, old_text, new_text [,instance_num]) Trong đó: + text: chuỗi ký tự gốc + old_text: chuỗi ký tự cũ cần được thay thế + new_text: chuỗi ký tự mới sẽ thay thế vào + instance_num: số lần thay thế , nếu bỏ qua thì tất cả chuỗi ký tự cũ sẽ được thay thế bằng chuỗi ký tự mới. 29
 30. 10. HÀM REPLACE • Chức năng: thay thế một số ký tự trong chuỗi bằng một số ký tự khác bắt đầu từ vị trí được chỉ ra. • Cú pháp: Replace(old_text, start_num, num_chars, new_text) Trong đó: + text: chuỗi ký tự gốc + start_num: vị trí bắt đầu thay thế, nếu start_num>số ký tự của chuỗi gốc thì sẽ ghép chuỗi mới vào cuối chuỗi gốc + num_char: số ký tự thay thế + new_text: chuỗi ký tự mới sẽ thay thế vào 30
 31. 11. HÀM REPT • Chức năng: lặp lại một số ký tự với số lần cho trước • Cú pháp: Rept(text, number_times) Trong đó: + text: ký tự được lặp + number_times: số lần lặp 31
 32. 12. HÀM SEARCH • Chức năng: tìm vị trí xuất hiện của một số ký tự trong một chuỗi văn bản, không phân biệt ký tự hoa hay ký tự thường. • Cú pháp: Search(find_text, within_text, [start_num]) Trong đó: + find_text: chuỗi ký tự cần tìm + within_tex: chuỗi văn bản gốc chứa một số ký tự cần tìm + start_num: vị trí bắt đầu tìm, mặc định là 1 Nếu tìm không thấy hàm sẽ báo #Value! 32
 33. 13. HÀM VALUE • Chức năng: chuyển đổi kiểu dữ liệu từ chuỗi sang số. • Cú pháp: Value(text) Trong đó: + text: chuỗi ký tự cần chuyển đổi 33
 34. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 34
 35. 1. HÀM ABS • Chức năng: lấy giá trị tuyệt đối của một số • Cú pháp: ABS(Number) 2. HÀM SQRT • Chức năng: lấy giá trị căn bậc 2 của một số • Cú pháp: SQRT(Number) 3. HÀM FACT • Chức năng: tính giai thừa của một số. Giai thừa (n) = 1*2*3* *n • Cú pháp: FACT(Number) Trong đó: + Number: là một số; địa chỉ ô chứa giá trị số; biểu thức hoặc hàm trả về giá trị số.
 36. 4. HÀM INT • Chức năng: lấy phần nguyên của một số và số nguyên đó phải nhỏ hơn hoặc bằng number. Ví dụ: =INT(8.9) kết quả là 8, INT(-8.9) kết quả là -9. • Cú pháp: INT(Number) 5. HÀM MOD • Chức năng: lấy phần dư của phép chia Number cho divisor • Cú pháp: MOD(Number, divisor) Trong đó: + Number: là một số; địa chỉ ô chứa giá trị số; biểu thức hoặc hàm trả về giá trị số. + divisor: số chia VD: =MOD(23,4) kết quả là 3.
 37. 6. HÀM ROUND • Chức năng: làm tròn giá trị một số với chỉ số cho trước. • Cú pháp: ROUND(Number, number_digits) Trong đó: + Number: giá trị số cần làm tròn + divisor: chỉ số làm tròn - Nếu divisor =n >0: làm tròn vị trí thứ n số phần thập phân. - Nếu divisor =n=0: làm tròn phần nguyên (mặc định) - Nếu divisor =n <0: làm tròn số trước dấu thập phân (n=-1 làm tròn hàng chục, n=-2 hàng trăm, n=-3 hàng nghìn )
 38. 7. HÀM POWER • Chức năng: tính lũy thừa của một số number với số mũ là power • Cú pháp: POWER(number, power) Trong đó: • number: là cơ số (số được lũy thừa lên) • power: số mũ • Number và power: có thể là số nhập vào; địa chỉ ô chứa giá trị số; công thức hoặc hàm trả về giá trị số. • Ví dụ: =power(-3,2) kết quả là 9. =power(2,-2) kết quả là ¼=0.25
 39. 8. HÀM PRODUCT • Chức năng: tính tích các số • Cú pháp: PRODUCT(number1, number2, ) Trong đó: + number1, number2, là các số cần tính tích (nhân) Ví dụ: =PRODUCT(20,5,-2) kết quả -200, 9. HÀM SUMPRODUCT • Chức năng: tính tổng của các tích • Cú pháp: SUMPRODUCT(Array1,[Array2],[Array3], ) Trong đó: + Array1, Array2, : là các mảng chứa số cần tính.
 40. 6. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 40
 41. 1. HÀM NOW • Chức năng: trả về giá trị thời gian ngày và giờ hiện tại của hệ thống máy tính (với định dạng mặc định kiểu dữ liệu Date và Time) • Cú pháp: Now() 2. HÀM TODAY • Chức năng: trả về giá trị ngày hiện tại của hệ thống máy tính (với định dạng mặc định kiểu dữ liệu Date) • Cú pháp: Today()
 42. 3. HÀM DAY • Chức năng: trả về giá trị ngày của tháng (từ 1 đến 31) trong biểu thức • Cú pháp: Day(serial_number) 4. HÀM MONTH • Chức năng: trả về giá trị tháng trong biểu thức (từ 1 đến 12) • Cú pháp: Month(serial_number) 5. HÀM YEAR • Chức năng: trả về giá trị năm trong biểu thức (từ 1900 đến 9999) • Cú pháp: Year(serial_number) Trong đó: + serial_number: biểu thức thời gian
 43. 6. HÀM HOUR • Chức năng: trả về giá trị giờ trong biểu thức(từ 0(12:00AM) đến 23(11:00PM)) • Cú pháp: Hour(serial_number) 7. HÀM MINUTE • Chức năng: trả về giá trị phút trong biểu thức (từ 1 đến 59) • Cú pháp: Minute(serial_number) 8. HÀM SECOND • Chức năng: trả về giá trị giây trong biểu thức (từ 1 đến 59) • Cú pháp: Second(serial_number) Trong đó: + serial_number: biểu thức thời gian
 44. 9. HÀM DATE • Chức năng: chuyển các giá trị số (năm, tháng, ngày) thành dữ liệu kiểu Date • Cú pháp: Date(year, month,day) 10. HÀM TIME • Chức năng: chuyển đổi các giá trị số (giờ, phút, giây) thành dữ liệu kiểu Time • Cú pháp: Time(hour,minute,second)
 45. 11. HÀM WEEKDAY • Chức năng: trả về giá trị số từ 1 đến 7 đại diện cho một Thứ trong tuần của biểu thức thời gian. • Cú pháp: WEEKDAY(serial_number, [return_type]) Trong đó: + Serial_number: là một biểu thức thời gian + Return_type: xác định kiểu trả về (mặc định là 1) Return_type có các giá trị sau:
 46. 12. HÀM WEEKNUM • Chức năng: trả về giá trị Tuần trong năm của biểu thức thời gian • Cú pháp: WEEKNUM(serial_number, [return_type]) Trong đó: + Serial_number: là một biểu thức thời gian + Return_type: xác định kiểu trả về (mặc định là 1)
 47. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 47
 48. 1. HÀM VLOOKUP Chức năng: Tìm giá trị ở cột trái nhất của bảng tham chiếu và trả về giá trị tương ứng cùng dòng của cột cần lấy giá trị. Cú pháp: Vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) Trong đó: -lookup_value: giá trị cần tìm - table_array: bảng tham chiếu -col_index_num: STT của cột cần lấy giá trị trong bảng tham chiếu -range_lookup: kiểu dò tìm, có hai giá trị sau: = 0(FALSE): tìm giá trị chính xác = 1(TRUE-mặc định): tìm giá trị xấp xỉ (trong khoảng) khi đó bảng tham chiếu phải sắp xếp tăng dần.
 49. 2. HÀM HLOOKUP Chức năng: Tìm giá trị ở hàng trên cùng của bảng tham chiếu và trả về giá trị tương ứng cùng cột của hàng cần lấy giá trị. Cú pháp: Hlookup(lookup_value, table_array, row_index_num, [range_lookup]) Trong đó: -lookup_value: giá trị cần tìm - table_array: bảng tham chiếu -row_index_num: STT của hàng cần lấy giá trị trong bảng tham chiếu -range_lookup: kiểu dò tìm, có hai giá trị sau: = 0(FALSE): tìm giá trị chính xác = 1(TRUE-mặc định): tìm giá trị xấp xỉ (trong khoảng) khi đó bảng tham chiếu phải sắp xếp tăng dần.
 50. Ví dụ 1 50
 51. Ví dụ 2 51
 52. Chú ý - Sử dụng hàm Hlookup hay Vlookup là phụ thuộc vào cách thiết lập bảng tham chiếu. - Trên bảng tính phải có hai bảng, bảng dữ liệu và bảng tham chiếu, bảng tham chiếu ít nhất phải có hai hàng (Hlookup) hoặc hai cột (Vlookup) - Nếu không tìm thấy giá trị hàm sẽ báo lỗi #N/A - Nếu col_index_num số cột trong table_array, hàm sẽ báo lỗi #REF! - Bảng tham chiếu trong công thức nên đặt địa chỉ tuyệt đối.
 53. 3. HÀM MATCH Chức năng: đưa ra vị trí của giá trị cần tìm trong vùng dữ liệu được chỉ ra Cú pháp: Match(lookup_value, lookup_array, [match_type]) Trong đó: - lookup_value: giá trị cần tìm - lookup_array: vùng tìm kiếm, chỉ có thể trên một hàng hoặc một cột - match_type: kiểu dò tìm, có ba giá trị sau: = 1(Less than): tìm trong khoảng nhỏ, vùng tìm kiếm sắp xếp tăng dần. = 0 (Exact match): tìm chính xác, vùng tìm kiếm không cần sắp xếp. = -1(Greater than): tìm trong khoảng lớn, vùng tìm sắp xếp giảm dần
 54. Ví dụ 54
 55. 4. HÀM INDEX Chức năng: đưa ra giá trị của ô ứng với dòng và cột được chỉ ra trong bảng dữ liệu cần tìm kiếm Cú pháp: Index(array, row_num,[column_num]) Trong đó: - array: vùng tìm kiếm - row_num: stt của dòng trong bảng tìm kiếm - column_num: stt của cột trong bảng tìm kiếm
 56. 5. HÀM CHOOSE • Chức năng: đưa ra giá trị có số thứ tự trong danh sách các giá trị được chỉ ra • Cú pháp: Choose(index_num,value1, [value2], ) Trong đó: - index_num: là số thứ tự của giá trị cần lấy ra trong danh sách - value1, value2, : danh sách các giá trị, từ 1 đến 254.
 57. 6.2. SỬ DỤNG CÁC HÀM CÓ SẴN 57
 58. GIỚI THIỆU CÁC THAM SỐ • rate: lãi suất % • nper (number of periods): số kỳ (thời gian) đầu tư • pmt (payment made each period): giá trị tài khoản đầu tư (phải trả) trong mỗi kỳ • pv (present value): giá trị tài khoản ban đầu • fv (future value): giá trị tài khoản tương lai • type: kiểu thanh toán. • =1: thanh toán đầu kỳ; • = 0: thanh toán cuối kỳ • Chú ý: • Tài khoản bỏ ra mang giá trị âm, tài khoản nhận về mang giá trị dương • Tham số nào nằm trong dấu [ ] là tham số tùy chọn (có thể nhập hoặc không)
 59. 1. HÀM RATE • Chức năng: tính lãi suất • Cú pháp: RATE (nper, pmt, pv, [fv], [type]) • Ví dụ: • Gửi tiền vào ngân hàng, cứ mỗi năm gửi $1000. Sau 5 năm nhận được số tiền là $6000. Tính lãi suất? • =Rate (5, -1000, 0,6000,0)
 60. 2. HÀM NPER • Chức năng: tính số kỳ đầu tư • Cú pháp: NPER (rate, pmt, pv, [fv], [type]) • Ví dụ: • Một dự án có mức đầu tư ban đầu là 200 triệu đồng. Sau đó cứ cuối mỗi năm đầu tư thêm 50 triệu đồng nữa. Với mức lãi suất là 35%/ năm. Hỏi sau bao lâu sẽ có được 1tỷ (1000 triệu) • = Nper(35%, -50, -200, 1000, 0)
 61. 3. HÀM PMT • Chức năng: tính giá trị tài khoản đầu tư (phải trả) theo định kỳ • Cú pháp: PMT (rate, nper, pv, [fv], [type]) • Ví dụ: • Mua một xe máy theo hình thức trả góp với giá 27 triệu đồng, lãi suất là 6% / năm. Trả trong 18 tháng cả gốc và lãi vào cuối mỗi tháng. Tính số tiền người mua phải trả hàng tháng? • = Pmt (6%/12, 18, 27, 0, 0)
 62. 4. HÀM PV • Chức năng: tính giá trị tài khoản đầu tư (phải trả) ban đầu • Cú pháp: PV (rate, nper, pmt, [fv], [type]) • Ví dụ: • Đầu tư vào một công ty 270 triệu đồng trong 3 năm. Cuối năm thứ ba nhận được 300 triệu đồng, lãi suất 10%/năm. Xét đầu tư này có lợi hay không? = Pv(10%, 3, 0, 300, 0) = 225.39 • Đầu tư vào một công ty 230 triệu đồng trong 3 năm. Cuối mỗi năm nhận được 100 triệu đồng, lãi suất 10%/ năm. Xét đầu tư này có lợi hay không? = Pv (10%, 3, 100, 0,0) = 248.69
 63. 5. HÀM FV • Chức năng: tính giá trị tài khoản tương lai • Cú pháp: FV (rate, nper, pmt, [pv], [type]) • Ví dụ: • Đầu tư vào một dự án trong 2 năm, mỗi năm là 1000$, lãi suất 10%/năm. Tính số tiền nhận được sau 2 năm? = Fv(10%, 2, -1000, 0,0) • Gửi tiết kiệm ban đầu là 100 triệu, mỗi tháng gửi thêm 2 triệu, lãi suất 10%/năm. Tính số tiền nhận được sau 2 năm, với hình thức thanh toán đầu kỳ? = Fv (10%/12, 24, -2, -100, 1)